DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V DA COM(2016) 300 DA

2 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro. Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt. Tallene i rubrikken»gennemførelse«omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

3 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/1 DEN EUROPÆISKE UNION FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 5 SEKTION V

4 DA V/2 Forslag til almindeligt budget INDLEDNING Som EU's uafhængige revisionsinstitution kan Den Europæiske Revisionsret (Retten) yde et enestående bidrag til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og gennemsigtighed. Det gør den ved: at påpege risici med hensyn til EU-borgernes finansielle interesser at give uafhængig sikkerhed med hensyn til EU's økonomiske forvaltning og at rådgive de politiske beslutningstagere om, hvordan anvendelsen af offentlige midler kan forbedres. Revisionsretten tilfører merværdi ved at offentliggøre beretninger og udtalelser baseret på uafhængig revision og undersøgelser, som bidrager til det offentlige tilsyn med gennemførelsen af EU's budget og til at skabe et kvalificeret grundlag for beslutninger om forvaltningsordninger, politik- og programudformning samt fordelingen af EU-budgettet. Revisionsretten vil sikre, at de revisionsopgaver, den udvælger, og dens særberetninger: afspejler risiciene med hensyn til økonomisk forvaltning, offentlighedens interesse og Revisionsrettens kapacitet til at tilføre merværdi gennem revision og er koncentreret om performancerelaterede spørgsmål, herunder spørgsmål i tilknytning til særlige emner, der har aktuel offentlig interesse, overordnede EU-målsætninger og tværgående politikker. Målet for Rettens fireårige strategi er at maksimere værdien af vores bidrag til den offentlige ansvarlighed i EU. På grundlag af vores strategi for og som reaktion på Europa-Parlamentets bemærkninger om Rettens fremtidige rolle indledte Retten i 2015 en reformproces, hvis formål er at tilpasse sig udviklingen i den institutionelle kontekst og den ændrede revisionssammenhæng. Reformen har to formål: yderligere at strømline vores revisionsprocesser og at indføre en opgavebaseret tilgang i vores organisation. Arbejdet startede i 2014, fortsatte i 2015, går videre i 2016 og forventes at være afsluttet i Rettens budgetanmodning for 2017 er i fuld overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for overslagene over institutionernes administrationsudgifter i forslaget til budget for 2017 (1 ). Også budgetproceduren for 2017 vil finde sted i en situation med budgetmæssige begrænsninger i flere medlemsstater og på baggrund af en skrøbelig økonomisk og social genopretning, der trues af situationen på markederne og af geopolitiske spændinger, og Retten mener derfor, at den fortsat bør udvise budgetdisciplin. For at opfylde Europa-Parlamentets og Rådets forventninger ( 2 ) forsøger Retten løbende at udnytte alle muligheder for at omorganisere sit personale og øvrige ressourcer og modernisere sine arbejdsmetoder, og viser dermed, at den er fast besluttet på at anvende sine ressourcer bedst muligt, opnå besparelser, øge produktiviteten og kun anmode om finansiering til dokumenterede behov. Retten arbejder på at minimere sine udgifter til administrativ støtte. Den stiler efter at opnå disse omkostningsreduktioner, uden at det går ud over dens kerneaktiviteter, og samtidig med at den bevarer sin evne til at tiltrække og fastholde højtkvalificerede medarbejdere fra hele Europa. (1 ) Notat Ares (2015) december 2015 fra generaldirektøren for budget til generalsekretærerne. (2 ) Rådets konklusioner af 12. februar 2016,»Budgetmæssige retningslinjer for 2017«.

5 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/3 Der vil derfor ikke blive foretaget en systematisk forhøjelse i 2017 for at følge prisniveauet, som Kommissionen forventer vil stige med 1,7 % i Luxembourg. Retten vil fastholde de store besparelser, der tidligere er opnået, og forsøge at opnå nye besparelser i Det samlede beløb, der ansøges om til 2017-budgettet, svarer derfor til en stigning på i alt 3,44 % i forhold til Denne stigning skyldes: i) de ekstraordinære poster, der nævnes i punkt 3, og ii) antagelserne med hensyn til lønninger, som forklares i punkt Den samlede budgetanmodning for 2017 er som følger: (EUR) Foreslået budget 2017 Vedtaget budget 2016 Ændring i % Aktionsbudget ,65 Ekstraordinære poster: Byggeomkostninger undersøgelser K Byggeomkostninger styrkelse af sikkerheden Udløb af en række medlemmers mandat Rettens reform (IT-behov) Ekstraordinære poster i alt Budgetanmodning i alt ,44 Afsnit I forhøjes med 3,52 %, hovedsagelig som følge af den anslåede justering af lønninger. Hvis omkostningerne under»ekstraordinære poster«tages ud, og under hensyntagen til den anslåede stigning i prisniveauet i Luxembourg på 1,7 % falder omkostningerne under afsnit II reelt med 0,78 %. Dette dokument forklarer Rettens overslag over indtægter og udgifter for 2017 og skitserer navnlig ændringerne i forhold til det godkendte budget for GENNEMFØRELSE AF REVISIONSSTRATEGIEN Det primære formål med Rettens revisionsstrategi er at maksimere værdien af Rettens bidrag til EU's offentlige ansvarlighed. For at opfylde dette mål har vi fastsat følgende prioriteter: at koncentrere Revisionsrettens produkter om at forbedre EU's ansvarlighed at samarbejde med andre for at styrke Revisionsrettens bidrag til EU's ansvarlighed at videreudvikle Revisionsretten som en professionel revisionsinstitution at gøre bedst mulig brug af Revisionsrettens viden, kompetencer og ekspertise at demonstrere Revisionsrettens performance og ansvarlighed. Revisionsretten har forpligtet sig til at levere relevante produkter af høj kvalitet, som foreligger på det rigtige tidspunkt, og som hjælper EU med at sikre større offentlig ansvarlighed i forbindelse med de offentlige midler, der stilles til rådighed til at opfylde EU's mål. I perioden vil Revisionsretten koncentrere sine beretninger, udtalelser og bemærkninger om behovet for at sikre større offentlig ansvarlighed og styrke revisionsordningerne forbedre den økonomiske forvaltning og rapporteringen om gennemførelsen og effekten af EU-budgettet og styrke udformningen af EU-politikker og udgiftsprogrammer.

6 DA V/4 Forslag til almindeligt budget Revisionsrettens strategi tager højde for det usikre og foranderlige miljø, som Retten opererer i, og har i den forbindelse gjort det til en prioritet at forberede sig på de situationer, som den kan forudse, og forbedre sin evne til at reagere hurtigt og konsekvent på dem, som den ikke kan forudse. 2.1 Tilstrækkelige ressourcer til at imødekomme behovene Reduktion i antallet af stillinger Ifølge punkt 27 i»den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning«skal alle institutionerne reducere antallet af ansatte med 5 % over fem år. Retten har derfor allerede foretaget fire nedskæringer på 1 % (i budgetterne for 2013, 2014, 2015 og 2016) og vil yderligere reducere sit personale med 1 % i Hermed opfylder Retten fuldt ud og i rette tid den interinstitutionelle aftales krav om en nedskæring af personalet. De 862 godkendte stillinger i 2016 vil derfor blive reduceret med 9 i 2017, og der vil dermed være opført i alt 853 stillinger i Rettens stillingsfortegnelse for Konsekvenser for den faste nedskæring I budgetforslaget er den faste nedskæring fastsat til 2,6 % svarende til 22 ledige stillinger. En større procent ville kunne skade kvaliteten og mængden af de output, Retten leverer til Europa-Parlamentet og Rådet. 3. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD 3.1 Byggeomkostninger undersøgelser K1 For at mindske vores CO2 -fodaftryk overvejer Retten at omdanne K1-bygningen. Vi planlægger at udføre detaljerede tekniske undersøgelser for at foretage en dybtgående vurdering af projektets omkostningseffektivitet og operationelle gennemførlighed. Arbejdet forventes udført i løbet af Byggeomkostninger styrkelse af sikkerheden Den omfattende sikkerhedsvurdering, der blev udført i slutningen af 2015, afslørede, at der er behov for at styrke en række af Rettens sikkerhedsinstallationer. En del af de nødvendige forbedringer vil blive udført i Vi vil for eksempel blive nødt til at opsætte flere kameraer og udskifte de allerede eksisterende med nogle, der er mere effektive, (digitale kameraer i stedet for analoge). Vurderingen anbefalede endvidere at opstille flere kortlæsere (adgangskontrol) forskellige steder i bygningerne. Vi planlægger at foretage undersøgelserne i år og at afslutte arbejdet i Rettens reform: opgradering af IT-systemer Budgetanmodningen i relation til Rettens reform ( EUR) dækker udvikling og eventuelle ændringer af vores data warehouse, business intelligence-redskaber og en videnportal til vidensmanagement. 4. TILBAGEVENDENDE FORHOLD 4.1 Personaleanliggender Forudsætninger for opstillingen af budgettet for medlemmernes vederlag og for lønninger og tillæg til personalet I overensstemmelse med instrukserne fra Kommissionens Generaldirektorat for Budget (1 ) er budgettet for medlemmernes vederlag (kapitel 1 0) og for vederlag og tillæg til fastansat og midlertidigt personale (kapitel 1 2) samt andre ansatte (kapitel 1 4) opstillet på grundlag af følgende forudsætninger: en justering af vederlag og tillæg på + 2,1 % i 2016 en justering af vederlag og tillæg på + 1,8 % med virkning fra 1. juli 2017, som skal betales i seks måneder i (1 ) Notat Ares (2015) december 2015 fra generaldirektøren for budget til generalsekretærerne.

7 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/ Opnormeringer faste og midlertidige stillinger Opnormering af stillinger af hensyn til personalets karriereudviklingsmuligheder reguleres af artikel 6 og bilag I, afdeling B, samt artikel 10 i bilag XIII til personalevedtægten. Ifølge disse bestemmelser skal institutionerne sikre, at der er tilstrækkelig mange forfremmelsesmuligheder til rådighed til, at de satser, der på forhånd er fastsat for hver lønklasse, kan overholdes. For at kunne opfylde dette krav er der behov for 73 opnormeringer i 2017: Opnormeringer fra til Antal faste stillinger Antal midlertidige stillinger AD 13 til AD 14 5 AD 12 til AD 13 3 AD 11 til AD 12 7 AD 10 til AD 11 4 AD 7 til AD 8 19 AST 8 til AST AST 7 til AST AST 4 til AST 5 6 AST 3 til AST 4 22 AST 1 til AST 2 2 Opnormeringer i alt 71 2 Disse opnormeringer giver ikke tjenestemænd ret til at blive forfremmet og medfører ingen forpligtelse til at give forfremmelser. Forfremmelsesafgørelser baseres hovedsagelig på fortjeneste, som fastsat i vedtægtens artikel Ændring - faste og midlertidige stillinger Retten anmoder om ændring af 2 AST 3-stillinger og 2 AST 2-stillinger til 1 SC 4-stilling, 2 SC 3-stillinger og 1 SC 2-stilling for at afspejle den gradvise overførsel af sekretariatsopgaver til denne ansættelsesgruppe. Endvidere anmoder Retten om, at 3 faste AST 3-stillinger og 1 fast AST 1-stilling ændres til 4 midlertidige AST 3-stillinger. Ændringer fra til Antal faste stillinger Antal midlertidige stillinger AST 3 til AST 3 3 AST 1 til AST 3 1 AST 3 til SC 3 2 AST 2 til SC 4 1 AST 2 til SC 2 1 Ændringer i alt Udviklingen i antallet af eksternt ansatte Behovet for særlig midlertidig ekspertise har givet sig udslag i en stigning på EUR i Rettens planlagte udgifter til kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter. Disse behov er opstået som følge af Rettens nye opgaver i forbindelse med den fælles tilsynsmekanisme (FTM) og den fælles afviklingsmekanisme (SRM), som kræver særlig viden og erfaring fra banksektoren. Der vil blive behov for ekstra ressourcer til at dække Rettens deltagelse i aktiviteter i forbindelse med det internationale samarbejde, særlig vedrørende internationale forbindelser, kommunikation og strategi, som Formandens Direktorat er ansvarligt for. Der vil også blive behov for en midlertidig ekspert til at bistå med arbejdet på K1-bygningen.

8 DA V/6 Forslag til almindeligt budget Udviklingen i antallet af og udgifterne til eksternt ansatte Den Europæiske Revisionsret Budget 2016 Overslag for 2017 Type personale Bevillinger (EUR) Overslag over antal årsværk (*) på grundlag af de godkendte bevillinger Bevillinger (EUR) Overslag over antal årsværk (*) på grundlag af bevillingsanmodninger Kontraktansatte , ,25 Udstationerede nationale eksperter Lokalt ansatte i.r. i.r. i.r. i.r. Vikarer Parlamentsmedlemmers medarbejdere i.r. i.r. i.r. i.r. (*) Fuldtidsækvivalenter. 4.2 Udgifter til tjenesterejser Overslagene over behovet for bevillinger til tjenesterejser (artikel 1 6 2) i det kommende regnskabsår udarbejdes i begyndelsen af det foregående år (år n 1). Men Retten vedtager først sit årlige arbejdsprogram hen imod slutningen af dette år. På det tidspunkt, hvor Retten udarbejder sit budgetforslag, kan den kun lægge resultaterne af det flerårige arbejdsprogram, som udarbejdes i oktober år n 2, til grund for sit overslag over bevillingsbehovet. Det gør problemet større, at en stor del af udgifterne til tjenesterejser har direkte relation til det årlige arbejdsprogram og ikke kan forudses på grundlag af udgifterne i de foregående år. Rettens beretninger er stærkt afhængige af de tjenesterejser, de ansatte foretager. For at undgå større afbrydelser af arbejdsprogrammet er Retten nødt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med penge til rådighed, og det kan betyde, at bevillingerne i nogle år ikke udnyttes fuldt ud. Retten gør sit yderste for at sikre, at bevillingerne til tjenesterejser anvendes under den strengest mulige overholdelse af principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Selv om den ikke kan forudsige behovet nøjagtigt, sørger den for, at de bevillinger, der anvendes, giver»god valuta for pengene«. Retten håber, at budgetmyndigheden vil have forståelse for, at bevillingerne i nogle tilfælde ikke udnyttes fuldt ud. Retten foreslår, at der afsættes EUR til revision og støtteaktiviteter på budgettet for UNDERBYGGENDE OPLYSNINGER Følgende bilag vedlægges til underbygning af Rettens budgetanmodning for 2017: Bilag 1: Redegørelse for personalepolitikken vedrørende fastansat og midlertidigt personale Bilag 2: Forklaringer på forhøjelser og reduktioner på de enkelte budgetposter.

9 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/7 BILAG 1 REDEGØRELSE FOR PERSONALEPOLITIKKEN VEDRØRENDE FASTANSAT OG MIDLERTIDIGT PERSONALE, FINANSFORORDNINGENS ARTIKEL 38 Revisionsrettens primære mål er at udføre sin hovedopgave som defineret i artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. For at kunne opfylde dette mål har Retten anmodet om og fået bevilget faste og midlertidige stillinger af Europa- Parlamentet og Rådet. Anmodningerne om stillinger er baseret på så realistiske vurderinger som muligt af det minimum af ressourcer, Retten skal have for at kunne opfylde de forpligtelser, traktaten pålægger den, på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde og dermed opfylde de legitime forventninger, som Europa-Parlamentet og Rådet og andre brugere har til Rettens arbejde. Når Retten har fået tildelt de stillinger, som ifølge dens egne beregninger er nødvendige, søger den at få dem besat med passende kvalificerede og erfarne medarbejdere og tager i den forbindelse hensyn til kulturelle, sproglige og faglige forskelle inden for EU. Endvidere følger den en personalepolitik, som giver medarbejderne mulighed for at videreudvikle sig igennem hele karriereforløbet, så de motiveres og når op på et højt præstationsniveau. Denne personalepolitik tages regelmæssigt op til revision og forbedres, så de ansatte tilskyndes til at yde deres bedste. Rettens mål er at beholde en høj procentdel af sit personale i en lang årrække og at hjælpe alle medarbejdere, hvis præstation ikke er på det forventede niveau, med at få løst eventuelle problemer. Retten har i de senere år haft problemer med at ansætte og holde på kvalificerede medarbejdere. For at få løst disse problemer og forhindre tilsvarende problemer i de kommende år har Retten iværksat en række tiltag: a) Nyansatte får supplerende uddannelse, og der fastlægges en udviklingsplan, der tager hensyn til den enkeltes uddannelse og tidligere erhvervserfaring, og som skal følges gennem hele karriereforløbet. b) Der lægges stor vægt på at sikre, at karrieremulighederne i Revisionsretten er mindst lige så gode som i de øvrige institutioner, først og fremmest ved at opnormere stillinger, når det er nødvendigt, i overensstemmelse med personalevedtægten. c) Der er indført et system for personalebedømmelse, hvor de ansattes præstationer vurderes i forhold til klare mål, herunder mål relateret til faglig udvikling. d) Retten er opmærksom på arbejdsmiljøet og de dermed forbundne sociale infrastrukturer og forsøger derved at modvirke»bruxelleseffekten«dvs. de lavere leveomkostninger og den bedre livsstil, som yngre medarbejdere mener Bruxelles kan tilbyde i forhold til Luxembourg. Det er Rettens opfattelse, at når ansatte beslutter at forlade Retten for at skabe sig en karriere i en anden institution, kan det samlet set have en merværdieffekt på Den Europæiske Unions økonomiske forvaltning, så længe personaleudskiftningen i Retten sker i et bæredygtigt tempo.

10 Budgetpost BILAG 2 Forklaring til budgetposterne med de største forhøjelser Budget 2016 Budgetforslag 2017 Forhøjelse EUR EUR EUR % Konto Vederlag, godtgørelser og pensioner , , ,00 3,06 % Lønstigning Konto Overgangsgodtgørelser , , ,00 30,93 % Stigning i antallet af modtagere Konto Tjenesterejser (medlemmer) , , ,00 5,33 % Stigning som følge af Rettens reform Konto Vederlag og godtgørelser , , ,00 3,64 % Lønstigning Konto Godtgørelser til personale, der fritages fra stillingen af tjenstlige grunde p.m , ,00 En ansat Konto Øvrige ansatte , , ,00 1,73 % Lønstigning Konto Andre eksterne ydelser , , ,00 151,22 % Stigning vedrørende vikarer (herunder en arkitekt) Konto Eksterne ydelser på det sproglige område , , ,00 37,54 % Stigning i oversættelsesomkostningerne baseret på den hidtidige gennemførelse Konto Faglig videreuddannelse , , ,00 7,91 % Stigning i omkostningerne baseret på den hidtidige gennemførelse Konto Velfærd , , ,00 14,29 % Stigning baseret på skøn Konto Lægetjeneste , , ,00 68,57 % Flere konsultationer (herunder oftalmolog og gynækolog) og udgifter til analyser Konto Restauranter og kantiner , , ,00 100,00 % Øgede omkostninger i forbindelse med vedligeholdelseskontrakten Konto Dagcentret for mindre børn , , ,00 1,22 % Overslag fra Europa-Parlamentet og Kommissionen Konto Leje , , ,00 3,55 % Stigning i bidraget til Foyer européen og Maison de l Europe Forklaring L 507/8 DA Den Europæiske Unions Tidende

11 Budgetpost Budget 2016 Budgetforslag 2017 Forhøjelse EUR EUR EUR % Konto Indretning af lokaler , , ,00 4,76 % Stigning i forbindelse med renoveringsarbejdet i K1 Konto Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter Forklaring , , ,00 180,00 % Undersøgelse vedrørende K1 Konto Energiforbrug , , ,00 1,10 % Stigning i elektricitetsomkostningerne Konto Sikring af og tilsyn med ejendomme , , ,00 121,43 % Styrkelse af sikkerhedsforanstaltningerne (kontrolleret adgang, flere kameraer ) Konto Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel , , ,00 0,99 % Stigning i omkostninger til printere/scannere Konto Telekommunikation , , ,00 10,54 % Omkostningsstigning som følge af ny kontrakt Konto Materiel og tekniske installationer , , ,00 11,98 % Dyrere vedligeholdelse og reparation i flere multimedierum Konto Transportmateriel , , ,00 3,41 % Øgede omkostninger til Jobkaart, M-pass og det nye Carlohprojekt Konto Retsomkostninger , , ,00 11,11 % Stigning baseret på skøn Konto Andre udgifter til den administrative drift , , ,00 13,25 % Nye EMAS-aktiviteter Konto Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering , , ,00 3,85 % Stigning i arkiveringsomkostningerne DA Den Europæiske Unions Tidende L 507/9

12 Budgetpost Konto Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten Forklaringer til budgetposterne med de største reduktioner Budget 2016 Budgetforslag 2017 Reduktion euro euro euro % Forklaring , , ,00 69,01 % Ingen fornyelse af medlemmernes mandat Konto Betaling for overarbejde , , ,00 3,87 % Besparelser Konto Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse , , ,00 15,34 % Reduktion baseret på skøn Konto Praktikkurser og udveksling af ansatte , , ,00 3,71 % Udløb af en EIB-eksperts kontrakt Konto Forskellige udgifter ved ansættelse , , ,00 12,50 % Besparelser Konto Aktiviteter til fremme af sociale relationer blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger , , ,00 5,19 % Besparelser Konto Rengøring og vedligeholdelse , , ,00 1,65 % Besparelser takket være den indsats, der er gjort for at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Andre udgifter vedrørende ejendomme , , ,00 11,11 % Besparelser takket være den indsats, der er gjort for at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af EDB-systemerne , , ,00 0,13 % Besparelser Konto Inventar , , ,00 1,33 % Besparelser takket være den indsats, der er gjort for at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer , , ,00 16,67 % Besparelser takket være den indsats, der er gjort for at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Porto , , ,00 30,23 % Besparelser takket være den indsats, der er gjort for at reducere omkostningerne til administrativ støtte Konto Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang , , ,00 1,57 % Besparelser L 507/10 DA Den Europæiske Unions Tidende

13 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/11 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Revisionsretten for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2017 Betegnelse Beløb Udgifter Egne indtægter Bidrag

14 V/12 DA Forslag til almindeligt budget EGNE INDTÆGTER TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 % 2015/2017 KAPITEL Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager pension ,65 92, Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 0, Provenu af det særlige fradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste ,92 98,02 KAPITEL I ALT ,57 93,00 KAPITEL Personalets bidrag til pensionsordningen ,15 97, Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder p.m. p.m , Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,64 98,43 Titel 4 - I alt ,21 95,07

15 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/13 TITEL 4 INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager pension Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret ,65 Retsgrundlag Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1). Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af , s. 1) Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af , s. 1).

16 V/14 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 4 0 DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER (fortsat) (fortsat) Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1) Provenu af det særlige fradrag og solidaritetsbidraget, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret ,92 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1). Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af , s. 1). KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE Personalets bidrag til pensionsordningen Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret ,15 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,49 Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.

17 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/15 KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE (fortsat) Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

18 V/16 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGT KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Artikel Betegnelse Konto KAPITEL Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0) p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, % 2015/ Indtægter ved salg af fast ejendom Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti p.m. p.m. 13, Renter af forfinansiering p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 13,78 KAPITEL Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0,

19 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/17 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m , Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m ,62 % 2015/2017 KAPITEL Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, KAPITEL Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT p.m. p.m. 0, Titel 5 - I alt p.m. p.m ,40

20 V/18 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 5 INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) Indtægt ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, der tilhører institutionen. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægt ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0) Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af andet løsøre end transportmateriel, der tilhører institutionen. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter ved salg af fast ejendom Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0,

21 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/19 KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM (fortsat) (fortsat) I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Denne artikel omfatter også indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk udgave. KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGT Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Refusion af diverse lejeafgifter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 13,78

22 V/20 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER (fortsat) (fortsat) Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti Renter af forfinansiering Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti. KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

23 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/21 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,62 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER Indtægter i forbindelse med udlejning formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.

24 V/22 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER (fortsat) Forsikringserstatninger formålsbestemte indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m. 0, Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med den administrative drift.

25 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/23 TITEL 9 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER DIVERSE INDTÆGTER Artikel Konto Betegnelse Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 KAPITEL Diverse indtægter p.m. p.m ,82 KAPITEL I ALT p.m. p.m ,82 % 2015/2017 Titel 9 - I alt p.m. p.m ,82 TILSAMMEN ,43 95,58

26 V/24 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 9 DIVERSE INDTÆGTER KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER Diverse indtægter Regnskabsåret 2017 Regnskabsåret 2016 Regnskabsåret 2015 p.m. p.m ,82 Under denne artikel anføres diverse indtægter.

27 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/25 UDGIFTER Almindelig oversigt over bevillingerne (2017 og 2016) og gennemførelse (2015) Titel Kapitel Betegnelse 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITU- TIONEN 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN , TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE , ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER , ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN ,64 Titel 1 - I alt ,83 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED , IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE , LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER , MØDER OG KONFERENCER , OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING ,65 Titel 2 - I alt ,60 10 ANDRE UDGIFTER 10 0 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER p.m. p.m. 0, 10 1 RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER p.m. p.m. 0, Titel 10 - I alt p.m. p.m. 0, TILSAMMEN ,43

28 V/26 DA Forslag til almindeligt budget TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Artikel Gennemførelse Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger 2016 Konto 2015 % 2015/2017 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder Vederlag, godtgørelser og pensioner Ikke-opdelte bevillinger ,93 93, Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten Ikke-opdelte bevillinger , 42,07 Artikel I alt ,93 92, Overgangsgodtgørelser Pensioner Tjenesterejser Uddannelse Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger ,31 74,74 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Ikke-opdelte bevillinger , 77,08 Ikke-opdelte bevillinger ,39 97,40 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,63 89,90 KAPITEL Vederlag og andre rettigheder Vederlag og godtgørelser Ikke-opdelte bevillinger ,82 92, Betaling for overarbejde Ikke-opdelte bevillinger ,25 96, Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse Ikke-opdelte bevillinger ,61 93,28 Artikel I alt ,68 92, Godtgørelser ved førtidig udtræden Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde Ikke-opdelte bevillinger p.m. 0, 0

29 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/27 KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE (fortsat) KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger (fortsat) Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, Artikel I alt p.m. 0, Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,68 91,90 KAPITEL Øvrige ansatte og eksterne personer Øvrige ansatte Ikke-opdelte bevillinger ,88 93, Praktikkurser og udveksling af ansatte Ikke-opdelte bevillinger ,91 86, Andre eksterne ydelser Ikke-opdelte bevillinger ,67 19, Eksterne ydelser på det sproglige område Ikke-opdelte bevillinger ,42 93,90 Artikel I alt ,88 89, Formålsbestemte reserver Ikke-opdelte bevillinger p.m. p.m. 0, KAPITEL I ALT ,88 89,99 KAPITEL Udgifter til forvaltning af personalet Forskellige udgifter ved ansættelse Ikke-opdelte bevillinger , 85, Faglig videreuddannelse Ikke-opdelte bevillinger ,24 99,81 Artikel I alt ,24 99, Tjenesterejser Ikke-opdelte bevillinger ,77 87, Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Velfærd Ikke-opdelte bevillinger ,48 34,03

30 V/28 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 6 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN (fortsat) Artikel Konto Betegnelse Bevillinger 2017 Bevillinger (fortsat) Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger Gennemførelse 2015 % 2015/2017 Ikke-opdelte bevillinger , 103,40 Artikel I alt ,48 78, Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen Lægetjeneste Ikke-opdelte bevillinger ,15 43, Restauranter og kantiner Ikke-opdelte bevillinger , 143, Dagcentret for mindre børn Ikke-opdelte bevillinger , 103, PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Revisionsrettens ansatte Ikke-opdelte bevillinger , 100,00 Artikel I alt ,15 99,80 KAPITEL I ALT ,64 92,60 Titel 1 - I alt ,83 91,68

31 DA Forslag til almindeligt budget 2017 V/29 TITEL 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN Vederlag og andre rettigheder Vederlag, godtgørelser og pensioner ,93 Denne bevilling er bestemt til at dække lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg til Revisionsrettens medlemmer samt virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste. Retsgrundlag Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 2. Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af , s. 1) Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten , Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter: rejseudgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten for medlemmer af Revisionsretten bosættelsespenge, der udbetales medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden flytteudgifter for medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden. Retsgrundlag Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 6.

32 V/30 DA Forslag til almindeligt budget KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN (fortsat) (fortsat) (fortsat) Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af , s. 1) Overgangsgodtgørelser ,31 Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelse og familietillæg til tidligere medlemmer af Revisionsretten. Retsgrundlag Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 8. Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af , s. 1) Pensioner p.m. p.m. 0, Denne bevilling er bestemt til at dække alders- og invalidepension til tidligere medlemmer af Revisionsretten samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn efter tidligere medlemmer af Revisionsretten. Retsgrundlag Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (EFT L 268 af , s. 1), særlig artikel 9, 10, 11 og 16. Rådets forordning (EU) 2016/300 af 29. februar 2016 om lønningsregulativ for offentligt EU-ansatte på højt plan (EUT L 58 af , s. 1).

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 5 SEKTION V DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND SEKTION VIII DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Budget 2015 Gennemførelse 2014 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer

Læs mere

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET L 51/168 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION I DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/169 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 9 SEKTION IX DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 2 SEKTION II DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 1 SEKTION I PARLAMENTET DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 148 434 066 154 783 464 130 265 796,51 5 Indtægter

Læs mere

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m.

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2015) 300 DA 24.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 BIND 8 SEKTION VIII DA COM(2015) 300 DA 24.6.2015 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005

FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 15.6.2004 DA Foreløbigt forslag til almindeligt bugdet 2005 III/1 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER (EF, EURATOM) FORELØBIGT FORSLAG til de Europæiske Fælleskabers almindelige budget for regnskabsåret 2005 BIND

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2017) 400 DA 29.6. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2017) 400 DA 29.6.2017 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET

SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 157 087 000 141 824 893 151 844 215,77 5 Indtægter

Læs mere

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE

SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SEKTION IX DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2014 Budget 2013 Gennemførelse 2012 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 1 019 000 943 000 713 236,37

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 6 SEKTION VI DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst

KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN Budgetpost Tekst Budgetpost Tekst BILAG V KONTOPLAN 2005 KONTOPLAN 2006 1 Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 Personer, der er knyttet til institutionen 10 Medlemmer af institutionen 10 Medlemmer af institutionen

Læs mere

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL

L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL L 51/2280 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION X TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2281 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering

Læs mere

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET

L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende SEKTION VII REGIONSUDVALGET L 51/2134 DA Den Europæiske Unions Tidende 28.2.2017 SEKTION VII 28.2.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende L 51/2135 INDTÆGTER Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget

Læs mere

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 bmc/bmc/bh 1 DG G 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget

Læs mere

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer 11 441 657 10 862 036 11

Læs mere

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER

BILAG til VEDTAGNE TEKSTER 2007-2008 BILAG til VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 7. juni 2007 EUROPA-PARLAMENTETS BUDGETOVERSLAG FOR REGNSKABSÅRET 2008 (forretningsordenens artikel 73, stk. 4) P6_TA-PROV(2007)06-07(ANN01) FORELØBIG

Læs mere

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7.

DOKUMENTER. FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 EUROPA-KOMMISSIONEN COM(2016) 300 DA 18.7. EUROPA-KOMMISSIONEN DOKUMENTER FORSLAG TIL Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 BIND 10 SEKTION X DA COM(2016) 300 DA 18.7.2016 Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 6.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 26 Regnskabsåret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 DEN EUROPÆISKE UNIONS Luxembourg, den 14. juni 2013 DOMSTOL BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2 Overførsel fra kapitel til kapitel (i henhold til bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1, litra b),

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2015 CT/CA-027/2015DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2013 COM(2013) 254 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER UDGIFTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012

ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/2012 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 2/ CT/CA-051//01DA INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I BILAG 1 - STILLINGSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2015 (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2

- Afsnit 02 - Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er... 2 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTE fra: til: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Forslag til Den Europæiske

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (7) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK( 2002 ) 633 ENDELIG BRUXELLES, DEN29.5.2002 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2002 SEKTION V - REVISIONSRETTEN BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 18/2002 IKKE-OBLIGATORISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. februar 2017 (OR. en) 5877/17 FIN 65 INST 48 PE-L 8 RAPPORT fra: Budgetudvalget til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Budgetmæssige retningslinjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 832 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om institutionernes anvendelse i 2014 af Rådets forordning nr. 495/77, senest ændret

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere