VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner"

Transkript

1 : t 55-Do 55- ADVOKATER REM-MARIAM SOLICITORS 3EM& TA L.600i DRUMM , ,02200V Te, Tinglysningsafgift kr, 8.000,00 Matr.nr 1613 Valby, Kobenhavn Ejerlejlighed 1-7 Anmelder: Advokat Mads Roikjer Beliggende: St. Kongensgade 49 Trekronergade 1-9/ 1022 Kobenhavn K Vigerslev Alle 19/ Tlf Bryggerivej 6 CVR.nr Valby Ji VEDT/EGTER for Ejerforeningen Trekroner 1, Navn 1.1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Trekroner". 2. Hjemsted 2.1 Foreningen har hjemsted I Kobenhavns Kommune. 3. Foreningens formal 3.1. Foreningens formal er at administrere fllesarealer og fllesanliggender for ejerlejlighederne I ejendbmmen mair.nr Valby, Kobenhavn, ejerlejllghederne 1-7 samt de ovrige Iejligheder i ejendommen tilhorende A/B Trekroner, beliggende Trekronergade 1-9Nigerslev Alle 191Bryggerivej 6, 2500 Valby, og foreningen har endvidere til formal at varetage medlemmernes interesser som ejere af de neevnte Iejligheder og tilhorende andel af fllesarealer. 4. Medlemmer 4.1. Foreningens medlemmer er samtflge ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

2 ALIVOKATER REMITSANWALTE SOLICITORS 4.2. Medlemskabet indtraader ved overtagelsen af en lejlighed og ophorer pr. overtagelsesdagen i tilfaside af, at en ny ejer overtager ejerlejiigheden Den til enhver tid vrende ejer af en ejerlejlighed hmfter for alle forpligtelser overfor foreningen, ogee' selv om forpligtelserne er opstaet I tidligere ejers tid. 5. Goneralforsamling 5.1. Generalforsamlingen er ejerforeningens overste myndighed Foreningens generalforsamling afholdes i Kobenhavns Kommune, 5.3. Den ordinaere generalforsamling afholdes hvert ar inden fern maneder efter regnskabsarets udlob Indkaldelse af medtemmerne til generalforsamlinger sker ved brev fra bestyrelsen eller administrator. Varsiet til den ordineare generalforsamling skal vre mindst 14 dage og hojest 28 dages verse!, og varslet til en ekstraordinr generalforsamling mindst 7 dag og Meet 18 dage Indkaldelsen skal angive dagsordenen for generalforsamlingen og forsiag, der agtes fremsat pa generalforsamlingen skal folge med indkaldelsen. 5.6, Det reviderede regnskab for det forlobne ar samt forsiag til budget for det kommende ar skal folge med indkaldelsen til den ordinre generalforsamling Forslag, der onskes behandlet pa generalforsamlingen, skal vre indleveret skriftligt til ejerforeningens administration eller ejerforeningens formand senest 8 dage for generalforsamlingen, Et foreleg kan kun behandles pa en generalforsamling, safremt det enten er nmvnt i indkaldelsen eller udsendt til medlemmerne senest 4 dage for generalforsamlingen. 6. Dagsorden for generalforsamlingen 6.1. Dagsordenen for den ordinre generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen afleegger arsberetning om det forlobne 3. Foreleeggelse af arsregnskab til godkendelse. 4. Bestyrelsens forsiag til budget for n ste ar. 5. Behandling af indkomne foreleg. 6. Valg af bestyrelsesformand (for &á vidt denne afgar) 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. 217

3 ADVORATER RECRTSAJMALTE SOLICITORS 7.1. Generalforsamlingen tmffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed efter reprsenterede lejligheder. Ved reprassenterede lejligheder merles lejligheder reprsesenteret enten ved ejeren eller andelshavere Generalforsamlingen vmger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der afgor, om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgor alle sporgsmal vedrorende sagernes behandlingsmade, stemmeafgivningen og dennes resultater. 8. /Endring af vedtenter 8.1. Beslutning om mndring af vedtgterne eller vsesentlige forandringer af faalles bestanddele og tilbehor eller cm salg af vsentlige dele af disse tmffes pa generalforsamlingen og er kun gyldig, safremt den tiltrdes af 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal og antal medlemmer. 9. Ekstraordineer generalforsamling 9.1. Ekstraordinaar generalforsamling afholdes, nar bestyrelsen finder anledning dertil, eller nar det ti[ behandling at et angivet emne begaares at mindst 114 at ejerforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller nar en tidligere generalforsamiing har besluttet det. 10. Protokol en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kart beretning om forhandlingerne pa generalforsamlingen, og beretningen underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne. 11. Bestyrelsen Bestyrelsen bestar mindst 3 og hojest 4 medlemmer. Valgbare er foreningens medlemmer, savel enkeltejere som andelsejere. Ejerne af ejerlejlighederne 2-7 bar dog altid ret tll en plads i bestyrelsen Kammer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, supplerer bestyrelsen sig seiv indtil nste generalforsamling. 11.3, Bestyrelsen vmlger selv sin formand Ved forretningsorden ken bestyrelsen traaffe bestemmelse om udforeisen af sit hverv Over det pe bestyrelsesmodeme passerede fores en protokol, der underskrives af samtlige tilstedevrende medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen har krav pa at fa dmkket sine positive udgifter, og generalforsamlin- 317

4 ADVOKATER RECHTSANWALTE SOLICITORS gen kan tillmgge bestyrelsen et vederlag Det pahviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nmrveerende'vedtmgt og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen skal antage en ejendomskyndig og forsvarligt forsikret administrator til at varetage den daglige drift og fore et forsvarligt regnskab under bestyrelsens og revisionens kontrol. 13. Tegningsret Bestyrelsen indkalides, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede Star stemmerne lige, er formandens stemme afgorende Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 14. Grundfond m.v Foreningen skal, bortset fra en eventuel grundfond og en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i okonomisk henseende alene has medlemmerne opkraave de nodvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter Det kan dog pa en generalforsamling vedtages, at der skal ske henlseggelser til bestemte formal, f.eks. fornyelser og hovedistandsmttelser, og det kan pa en generalforsamling vedtages, at.foreningen optager Ian Foreningens kontante midler skal vre anbragt bank, sparekasse eller pa postglrokonto, dog skal det vasre administrator tiliadt at have en kassebehoidning of en sadan storrelse, som er nodvendig for den daglige drift. 16, Ovrige forhold De 111 enhver tid varende ejere af ejerlejlighed 1-7 accepterer, at den oprindelige ejer af ejerlejlighed 2-7, Trekroner Penthouses ApS, CVR , bar en ekskiuslv ret til yderilgere bebyggelse af ejerforeningens loftsareal i henhold til srskilt aftale heron meilem Trekroner Penthouses ApS og A/B Trekroner. Denne ret modsvares af en pligt til for Trekroner Penthouses ApS at fuldfore mangelfri tagrenovering for A/B Trekroner. Mr Trekroner Penthouses ApS har opfyldt sine forpligteiser, er seiskabet berettiget til at overdrage sine rettigheder i henhold til nmrvrende bestemmelse, De til enhver tid vreride ejere forpligter sig I denne forbindelse til at medvirke HI, at fordelingstal, ejerlejlighedskort m.v. aendres 1 takt med, at Ioftsarealet bebygges. Dette gmlder tillige disse ejeres panthavere. 417

5 ADVOKATER REOHTSANWALTE SOLICITORS 16. Regnskabsfir 16.1, Foteningens regnskab lober fra 1. januar til 31. december. 17. Budget 17.1 Bestyrelsen udarbejder hvert ar at budget, der visor foreningens forventede udgifter Udgifterne i henhold til dot af generalforsamlingen godkendte budget fordeles ph medlemmeme I forhold til fordelingstal. 18. Pant 18.1 Til sikkerhed for betaling af faellesudgifter og i ovrigt for ethvert krav, som ejerforeningen matte fa ph et medlem, herunder udgifterne ved at medlems misligholdelse, tinglyses nasrvrende vedtaagter pantstiftende ph fiver enkelt ejerlejlighed for at belob start kr , Panteretten respekterer de pa ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder, men respekterer I ovrigt ingen pantegasld Pantstiftelsen tjener ejerforeningen til sikkerhed for den III enhver tid vrende gwld til ejerforeningen vedrorende de enkelte ejerlejligheder, uanset om de nuvrende eller tidligere ejeriejlighedsejere matte hasfte personligt herfor. Ved overdragelse af en ejerlejlighed indtrmder erhververen uden videre I samtlige forpligtelse I henhold til pantstiftetsen Opnas der ved salg af en ejerlejlighed pa tvangsauktion ikke dkning til pantstiftelsen, har auktionskober pligt til efter pakrav Ira administrator eller bestyrelsen pa ny at lade vedtgterne lyse pantstiftende som anfort ovenfor. 19. VedligehOldelse Forpligtelsen tll indvendig vedligeholdelse af de benyttede lejligheder/lokaler, herunder mating, tapetsering og anden indvendig overfiadebehandling pahviler den enkelte ejer. Endvidere pahviler det ejeme at vedligeholde og forny Jere i og til Iejiigheden, gulve, kummer, cisterner, haner, ruder, elinstallationer fra maler, gasinstallationer fra maler, varme- og vandinstallationer fra tilgangsror og aflob fra faldstammer Bestyrelsen kan dog beslutte at vedligehoide ruder ogieller dale af de tekniske instatlationer Flles forsynings- og aflobsledninger, dot vii sige sadanne hovedledninger, der betjener flare lejligheder frem til afregningen til forsyningsledninger tit de enkelte 517

6 ATIVOKATER RECRTSANWALTE SOLICITORS lejlighederifokaler, vedligeholdes af foreningen Al anden vedligeholdelse afholdes af foreningen. 20. Forsommelse IvIs en lejlighed groft forsommes, eller forsommelsen vil vre tit gene for de ovrige methemmer, kan bestyrelsen krasve fornoden vedligeholdelse og istandsttelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen smile lejligheden i stand for medlemmets regning og om ferndent sage fyldestgorelse i foreningens panteret I henhold til nrvaerende vedtwgt. 22. Husorden Medlemmet og de personer, der opholder sig i hens lejlighed, ma efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler, saint efterleve andelsboligforeningen AB Trekroners husorden. Hvis en ejer gor sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtelser overfor ejerforeningen eller et af dennes medlernmer, kan foreningen palgge ham at fraffytte lejligheden med passende varsel Safremt et medlem gor sig skyldig i et sadant forhold, son] i henhold til lejeloven berettiger udlejeren tit at h alve lejemalet, herunder hvis et medlem ikke betaler det af bestyrelsen fastsatte ejerforeningsbidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornodent uds Eette medlemrnet af lejligheden med fogdens bistand. 24. Tinglysning Neerywrende vedtmgt begres tinglyst servitutstiftende pa matr.nr Valby, Kobenhavn, ejeriejlighed ,2. Vedtgternes 18 begres tillige lyst pantstiftende for kr ,00 pa hver enkelt ejerlejlighed nr. 1-7 af matr.nr Valby, Kobenhavn Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne pahvilende servitutter og byrder, henvlses III ejendommens og ejerlejlighedernes blade i tingbogen. Nmrvmrende vedtgter respekterer tillige deklaration om helarsbeboelse, der tinglyses samtidig med nrvrende vedtwgter. 24.4, Pataleberettiget er foreningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer. Vedtaget pa generalforsamlingen den 4. februar /7

7 ADVOKATER RECHTSANYALTE SOLICITORS Bestyreisen for Ejerforeningen L- Peter Juhi Jensen Magn Gardarsdn Til vitterlighed om aegte underskrift, rigtig dato og underskrivernes myndighed: Navn: Act,- irot Stilling: a-el I- ta..lzi.. 0.-c.p-viz, : 4.5.1A. 1 25Go Y, e41-1 Underskrift: Navn:01iC /Pe StillIng:6(41./cA4 602 Bopa31: e5/17p.7140ktmz,.3 7, (7/ 25c v Underskrift Tinglysningen af nmrvrende vedtaegter tiltreades herved af A/B Trekroner som endelig adkomsthaver. Kobenhavn, den. NB Trekroner: Andelsbdigforontrigon?>TA \1ER Trekroner gads; 3 El i 81.. th Vo.lby OC na Til.vitterlighed om aegte underskrift, rigtig dato og underskrivernes myndighed: Navn: /1/. Navn: 0 T. 7)6.7--gm(P-1\.) Stilling: //ft 6.-7, Stilling:.1);'(6,10A e,y),"" S2 14eyg 4,,e 540z, Underskrift: Underskrift: eeit 717

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere