Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå."

Transkript

1 Ansøgning om tilskud i 2014 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter X Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget 1. Projektets titel Kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets formål afkryds det eller de vigtigste områder Integreret Markedsføring for potteplanter Forskning og forsøg Produktudvikling Rådgivning Uddannelse Afsætningsfremme X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå Tidligere ansøgning/bevilling Ansøgt tidligere År Bevilget kr. År a) Er projektet ansøgt tidligere NEJ b) Er ansøgt tidligere med et lignende indhold JA Kommende ansøgning/bevilling Forventes År Forventet kr. Forventes projektet genansøgt JA Kort beskrivelse af ansøger Der skal anføres om der er tale om en forening, organisation, offentlig institution o.l. efterfulgt af en kort beskrivelse af enheden herunder ansøgers/projektets hovedaktørers kompetencer inden for det pågældende område kort beskrives. Vedlæg eventuelt CV, kopi af vedtægter o.l. Danske Prydplanter er en brancheforening for producenter og salgsselskaber, der producerer og afsætter prydplanter. Foreningen arbejder med at styrke produktion og afsætning gennem branchetilrettede logistikløsninger, fælles markedsføring, målrettede rådgivningsaktiviteter samt forsknings- og forsøgsarbejder. 1

2 5. Projektets budget Indsæt efter behov rækker i tabellen Timeantal 2014 Timesats 2014 t. kr. Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori) Ved flerårigt projekt Hele projektet i t. kr. Intern lønomkostning (1 linje pr. kategori) Ekstern bistand (f.eks. konsulentbistand, bureauass. iflg. regning) - Floradania Marketing Materialer (anfør art, indsæt linjer efter behov) Projektmedfinansiering (projektbeskrivelse vedlægges) Andre udgifter (max 5 % af total) Andele af regnskab og revision 30 Total (totalen for 2014 skal stemme med total pkt.6) Finansiering i 2014 Ansøgt Sæt X Bevilget Sæt X t. Kr. % Denne ansøgning X ,6 Landdistriktsmidler Andre offentlige midler (specificer arten nedenfor) Bidrag samarbejdspartnere ,2 Andre tilskud/bidrag 505 7,1 Egenfinansiering Total (totalen skal stemme med total 2014 pkt.5) ,0 7. Ansøger Navn og adresse anføres 8. Projektansvarlig Navn, telefonnummer og Danske Prydplanter Hvidkærvej 29 DK 5250 Odense SV 9. Samarbejdsparter Hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre parter/projektdeltagere skal det anføres hvem der er tale om. 10. Pengeinstitut Ansøgers pengeinstitut samt konto anføres (H-reg. nr., reg. nr. og kontonummer) Peter Larsen-Ledet, Danske Prydplanter T: , Floradania Marketing A/S Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV Nordea Bank, Sct Clemens Torv 2-6, 8100 Aarhus C Reg. Nr Konto nr Revisor Kovsted & Skovgård, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Vester Ringgade 61, 8200 Århus N. Revisors navn, firma, adresse, telefon nr. og adresse anføres. Revisor skal være en statsautoriseret revisor eller registreret revisor. Er ansøger en statsinstitution skal navn, telefon nr., anføres for den regnskabsansvarlige. 12. Sted og dato 13. Titel, navn og underskrift 30/ Direktør Peter Larsen-Ledet 2

3 13. Projektbeskrivelse (skal skrives med 12 dpi, ikke fed, ikke kursiv, enkelt linjeafstand) Det i parentes anførte slettes ved skemaudfyldelsen Projektets formål (Max.10 linjer). Nærværende projekt, Integreret Markedsføring for potteplanter, har til formål at informere om udbuddet af og anvendelsesmuligheder for potteplanter på primært Business to Business-niveau via forskellige platforme spændende fra direct mails, hvor kun envejskommunikation er mulig og til messer, hvor to vejs-kommunikation kan anvendes. En øget kommunikation med indkøbere af potteplanter forventes at kunne øge incitamentet til at søge information om produktet og dermed til øget afsætning af planter på europæisk niveau. Projektet skal informere om plantesortimentet, plantenyheder, plantespecialiteter og planteanvendelsesmuligheder, således indkøbere er bevidste om alsidigheden i udbuddet, og produktgruppen kan bevare en relativ høj placeringen i indkøbernes bevidsthed. Projektet ligger i en naturlig forlængelse af projektet fra sidste år, hvor man formåede at få kommunikeret det samme budskab gennem hele værdikæden, hvilket betød stigende interesse blandt forbrugerne Baggrund/faglig begrundelse for projektet Markedet for potteplanter i Europa er kendetegnet ved stor handel mellem medlemslandene i EU. Samtidig er det også et konkurrencepræget marked, hvor produktioner hurtigt kan komme i vanskeligheder med stærkt svingende efterspørgsler og svingende priser. En moderne og fremtidssikret, prydplanteproduktion kræver derfor ikke alene en effektiv produktion af kvalitetsplanter. Det kræver også, at man helt fra producentleddet har information og viden til rådighed omkring forbrugerens fremtidige præferencer og indkøbsmønstre. En præcis en viden på dette område er afgørende for en succesrig produktions- og afsætningsstrategi i gartnerierne. Kvalitetsprodukter og nyheder sælger dog ikke sig selv uden en effektiv markedsføring. Det er derfor essentielt at branchen deltager på de betydeligste udstillinger i Europa, med IPM i Essen som den vigtigste. Disse messer er det bedste kontaktsted for de professionelle aktører indenfor prydplantebranchen, der disponere deres indkøb og henter inspiration til de kommende sæsoner på disse messer. Et kontinuerligt informationsflow til kunder og presse er imidlertid et vigtigt supplement i en effektiv markedsføring. Og med de enorme mængder information man generelt er udsat for, er det væsentligt at der er tale om professionelt og forarbejdet materiale, der tilgår både indkøbere, pressen, detailleddet og i sidste ende forbrugeren. Danske Prydplanter ønsker derfor med dette projekt at intensivere markedsføringsarbejdet med en vifte af aktiviteter. Floradania Marketing er valgt som udførende på opgaven, idet de er prydplantebranchens fælles markedsføringsselskab, der gennem mange år har udført lignende aktiviteter. Herigennem har selskabet opbygget en stor viden, etableret en succesrig kommunikationsplatform og gennemført mange kampagner, der underbygger afsætningen af prydplanter. Projektet er en viderebygning af tidligere aktiviteter, men der er samtidig tale om en udvikling baseret på tidligere erfaringer Projektets indhold Projektet Integreret Markedsføring for potteplanter indeholder tre delementer, der hver især skal supplere hinanden og sikre, at informationen er ens gennem hele værdikæden. Delelement 1: Messer og udstillinger Messe- og udstillingsaktiviteterne intensiveres, idet messerne er den bedste mulighed for to-vejs kommunikation, hvor der kan etableres kontakter og opbygges relationer. De senere år har vist, at det er de etablerede fagmesser, hvor indkøberne søger deres information. Det vil derfor være nødvendigt at deltage med fællesstande på de etablerede markeder: Tyskland (IPM Essen), Sverige, Frankrig, Italien, England og Holland, ligesom der vil skulle udstilles på det voksende russiske marked (Crocus Moscow 2014 eller IPM Moscow 2014). Fællesstandene skal være med til at skabe et samlet overblik for indkøberne, der til dagligt udelukkende præsenteres for dele af sortimentet i fremsendte tilbudslister fra deres europæiske leverandører. Ud over deltagelsen på udenlandske messer ønsker Danske Prydplanter også at udvikle udstillingerne på hjemmemarkedet, hvor der i 2014 planlægges 4 Handelspladser, hvortil der inviteres gæster fra hele Europa. Her er der muligt at supplere udstillingerne med besøg hos udvalgte producenter. Udstillingerne på hjemmemarkedet åbner op for muligheden for de mindre gartnerier, der ikke har øko- 3

4 nomiske muligheder for at udstille på eksportmarkederne, således de kan fremvise deres ofte oversete sortiment. Delelement 2: Salgssupport For at fremme afsætningen af planter vil salgskampagner fra producenter og salgsselskaber til europæiske kunder fremover blive suppleret med en målrettet indsats fra Floradania til fagpressen, dags- og lokalpresse. Salgssupporten vil fremme markedsføring af i første omgang de plantekulturer, der produceres i store mængder og som virker som døråbnere, men vil samtidig kunne trække de mindre kulturer, specialkulturerne, med. Salgssupporten skal underbygges med en hjemmeside, hvor al planteinformationen er tilgængelig på fire sprog (DK/D/UK/S). Salgssupporten er således primært en-vejs kommunikation, men vil til gengæld være med til at sikre, at det er et ensartet budskab, der kommer ud i alle leddene i værdikæden. Delelement 3: Livsstil og pressedækning Ved udsendelse af artikler, nyheder, idéer og branchenyt mindst hver måned til pressen og branchen på de 4 sprog dansk, svensk, tysk og engelsk vil floradania.dk basis videreudvikle og fastholde branchens store presseapparat til fordel for Salgssupport. I 2014 vil Floradania derfor tilbyde et nyt pressetiltag i form af færdige pressepakker til boligstylister og journalister. Pressepakker med sammensatte plante-fotoprøver ud fra aktuelle temaer. Temaerne vil enten være bestemt af sæson eller højtider, eks. forår og påske, eller tidsånd og trends, eks. luftrensende, spiselige og farvebestemt. Et af helårstemaerne vil være nyheder, der også vil tilbydes branchen til salgsfremmende aktiviteter, eks. grossister. Indholdet vil være sæson og tidsåndsbestemt. Pressedatabase med dags- og lokalpresse udvides med tilkøb af adresser på markeder, hvor man ikke tidligere har leveret pressemateriale. Som det fremgår, er der tale om en høj grad af integration mellem de enkelte elementer, hvorfor det er valgt at sammenskrive alle aktiviteterne i ét projekt Udbyttet af projektet Samlet og overordnet set forventes det, at aktiviteterne vil øge efterspørgslen af prydplanter. Som nævnt er prydplante markedet stærkt konkurrencepræget, og det er derfor vanskeligt at sætte præcise tal på effekten. Tidligere erfaringer er dog klare. Reduceres markedsføringsindsatsen på et område, registreres der hurtigt et fald i efterspørgslen. Relativt set er derfor klart, at projektet vil få en vigtig og positiv effekt på efterspørgslen. Delelement 1. Messer og udstillinger Denne indsats vil fastholde og styrke den vedholdende tilstedeværelse på markedet, ved at være særdeles synlige på de førende fagmesser i Europa. Hele den fælles styret udstillingsaktivitet er en stor fordel for alle deltagerne. Aktiviteterne vil give en betydeligt større gennemslagskraft og dermed skabe den bedste baggrund for et perspektivrigt afsætningsarbejde. Delelement 2. Salgssupport Det forventes at Floradania Marketing bliver endnu mere attraktiv som nyhedsformidler. Blandt andet fordi fokuseringen på platformens mange muligheder, vil være et større incitament for producenterne til at melde ind om nyheder, koncepter og tiltag og dermed øge mængden af tilgængelig planteinformation. Samtidig betyder Floradanias bearbejdning og tilpasning af materialet, at producenterne efterfølgende kan bruge det i deres egen markedsføring. Delelement 3. Livsstil og pressedækning Det forventes at indsatsen vil placere prydplanterne hyppigere og meget tydeligere i mediebilledet omkring livsstil og boligindretning. En eksponering som i sidste ende vil føre til øget efterspørgsel af prydplanter generelt Planer vedr. offentliggørelse Vedr. offentliggørelsen af de forskellige delprojekter vil denne offentliggørelse primært ske gennem artikler i Gartnertidende. Og sekundært vil offentliggørelsen være i selve projektet, hvor de væsentligste 4

5 elementer vil være: - udstillinger - IPM, Elmia Garden, Flormart/Miflor, Moscow Flowers, NL og Salon de Vegetal - mail/direct mails - internetportalen - presse- og salgssupport materiale Der søges ikke patent eller eneretsbeskyttelse på nogen elementer i forbindelse med projektet Uddybning af tidligere ansøgning Elementerne i 2013-projektet Integreret Markedsføring blev overordnet godt modtaget af de forskellige målgrupper, der alle står over for udfordringer om øget effektivitet. En løbende tilpasning med onestop-shopping -løsninger, d.v.s. alle service tilgængelig fra samme udbyder, har derfor været nødvendig for at bevare synligheden. Danske prydplanter finder derfor, at aktiviteterne fortsat skal udvikles, for at sikre de rette medier anvendes til de rette modtagere. Erfaringerne for deltagelse i messeaktiviteter bør fortsat overvåges, idet omkostningerne til messedeltagelse er væsentlige. Ind til bedre alternativ er identificeret, er tilstedeværelser på messerne nødvendig Angivelse af evt. nyhedsværdi. Nyhedsværdien i indeværende projekt er den større integration med detailleddet, samt at budskabet styres i hele værdikæden, d.v.s. fra producent til forbruger. Denne styring, eller intention om at styre, burde være mulig gennem opbygningen af et solidt fundament hos presse, indkøbere og dele af detailleddet 14. Bilagsliste (liste over evt. bilag vedlagt ansøgningen f. eks CV er, vedtægter o.). Der vil i 2014 blive ansøgt om tilskud fra Danmarks Eksportråd til flere af de udenlandske eksportfremmeaktiviteter. Et muligt tilsagn vil først foreligge ved årsskiftet 2013/2014. Såfremt der ikke modtages tilskud fra Danmarks Eksportråd, vil det være nødvendigt at justere nogle af projektets aktiviteter. Skulle det blive tilfældet vil Danske Prydplanter vende tilbage til GAU omkring de konkrete justeringer. Det skal endvidere bemærkes, at der er modtaget tilsagn om tilskud i promilleafgiftsfonden til omkostninger til profilering af specialkulturer, herunder særudstillinger heraf på messer. Aktiviteterne i denne ansøgnings delprojekt 1: Messer, temastande omfatter udelukkende de øvrige aktiviteter på messer (grundlæggende omkostninger og events). De samlede omkostninger fordelt på delkomponenterne: Del Titel/overskrift Beløb kr. 1. Messer og Udstillinger Salgssupport Livsstil og pressedækning I alt Integreret markedsføring

6 Det samlede forventede tilskud fra Produktionsafgiftsfonden fordelt på delkomponenterne: Del Titel/overskrift Beløb kr. 1. Messer og udstillinger IPM Essen 2014 (kr ) - Holland 2014 (kr ) - Salon du Vegetal 2014 (kr ) - Udstillinger Handelsplads (kr ) - Award og presse på messer (kr ) - Elmia Garden 2014/Miflor (kr ) - Crocus Moscow 2015 (kr ) 2. Salgssupport salgssupport værdikæde (kr ) - floradania.dk basis (kr ) - (kr ) 3. Livsstil og pressedækning Livsstil og pressedækning (kr ) I alt Integreret markedsføring i alt

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå.

Integreret Markedsføring for potteplanter. X 3. Projektoplysninger Start dd.mm. åååå. Slut dd.mm. åååå. Ansøgning om tilskud i 2015 Der må ikke skrives eller raderes i de grå tonede felter. Den kursiverede vejledning bedes slettet ved udfyldelsen. Angiv ved afkrydsning hvilken fond der søges Produktionsafgiftsfonden

Læs mere

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter

Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter D a n s k e P r y d p l a n t e r Brancheforeningen for produktion og salg af prydplanter Medlemsfordele & servicetilbud Februar 2010 Medlemsfordele og servicetilbud En aktiv og eksportfokuseret branche

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESPATEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse Skriftlig årsberetning Til Danske Prydplanters generalforsamlingen 02. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 ORGANISATION... 2 3.0 ÅRETS FORLØB... 3 4.0 MEDLEMSTAL... 5 5.0 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S

Temarapport. Danske gartneriers markedsføring 2009. Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Temarapport Danske gartneriers markedsføring 2009 Rapport udarbejdet af Floradania Marketing A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Problemformulering... 1 1.3. Metode... 2 1.4

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B Note B C D

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Regnskab Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget 2008 Regnskab 2008 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER:

Læs mere

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter

Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter 1 Skema A: Hovedansøgningsskema for GUDP-projekter Alle nedenstående felter skal udfyldes. Skrifttype Arial, str. 11, enkelt linjeafstand skal anvendes. A1. Projekttype (sæt kun ét kryds!) A2. Vedrører

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013

Skriftlig årsberetning til. Danske Prydplanters generalforsamling. onsdag d. 27. februar 2013 Danske Prydplanters årsberetning 2012/2013 Skriftlig årsberetning til Danske Prydplanters generalforsamling onsdag d. 27. februar 2013 1. Indledning Danske Prydplanter kan se tilbage på et 2012, hvor der

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget

Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter - Basisbudget Beløb i 1000 kr. Regnskab 2011 Budget 2012 (senest indsendte budget) Budget 2013 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

GTS-nettet i internationalt perspektiv

GTS-nettet i internationalt perspektiv GTS-nettet i internationalt perspektiv En analyse af GTS-nettets bidrag til international videnhjemtagning, juni 2010. GTS-nettet i internationalt perspektiv - En analyse af GTS-nettets bidrag til international

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere