Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31."

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer De fem genreorganisationer Dansk Rock Samråd, Folkemusikkens Fælles Sekretariat, JazzDanmark, Sekretariat for Ny Kompositionsmusik og World Music Denmark skal i kontraktperioden virke som dynamiske og musikalske kraftcentre, som gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, musikformidling og information bidrager til at styrke musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Den enkelte genreorganisation virker inden for et specifikt genreområde, og sikrer at opgavevaretagelsen sker inden for rammerne af Kunstrådets Handlingsplan og under hensyntagen til Kunstrådets Musikudvalgs indsats på det samlede musikområde. Kapitel 2. Overordnede mål for Sekretariat for Ny Kompositionsmusik Vision: I 2012 er SNYK en landsdækkende og internationalt orienteret genreorganisation for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik, og en uomgængelig faktor i dansk musikliv. På både informations-/ servicesiden og på produktionssiden leverer SNYK arbejde på højt professionelt niveau. SNYK er rollemodel for andre organisationer og producenter. SNYK er til for dansk musikliv og balancerer mellem at samarbejde, at understøtte andres initiativer og selv gå i front med nye tiltag, nationalt og internationalt. Med forståelse for netværkstankegangen skaber SNYK rammer for relationer med fagligt indhold inden for og på tværs af brancher, genrer, områder, organisationer, landegrænser osv. SNYK initierer og samarbejder om virksomhed, der bidrager til at opgradere kompetencer inden for produktion, markedsføring, fundraising, økonomistyring, netværksdannelse, internationalt arbejde, projektudvikling m.m. SNYK skaber synergi og åbenhed og tilskynder til samarbejde. SNYK er den hovedbanegård, som man altid bliver ledt på rette vej videre fra. SNYK indsamler informationer med det formål at synliggøre og formidle dem til de relevante målgrupper. Overordnede prioriteringer: SNYK har p.t. webområdet som højeste prioritet. I 2008 har organisationen lagt et stort stykke arbejde i at koordinere og samle miljøets kræfter inden for internetaktivitet. Som det foreløbige resultat ligger nu beskrivelsen af et storstilet og visionært webprojekt, Seismograf 2.0. Fra 2009 iværksættes projektet i det omfang den indhentede finansiering tillader. SNYK etablerer i 2009 ny SNYK hjemmeside som del af projektet. Det internationale område har næsthøjeste prioritet i SNYKs organisation. Danmark er et lille geografisk område, og der er på det internationale område er behov for en koordineret indsats. Desuden er der et stort uudnyttet potentiale; ny dansk musik er efterspurgt i udlandet i disse år, og muligheden for at øge omsætning og kvalitet af dansk ny musik gennem samarbejde, markedsføring og udveksling er inden for rækkevidde. SNYKs tredje prioritet er at medvirke til at skabe en genrespecifik scene for ny musik i Københavnsområdet. Kendsgerningen er, at der i Danmark ikke findes et koncertsted eller en 1

2 arrangør med en stærk kunstnerisk profil og et kvalitetsniveau af høj international standard på vores område, og det vil være naturligt at placere en sådan i hovedstaden. SNYKs fjerde prioritet er at bevare og videreudvikle Wundergrund Festival til fortsat at være en innovativ genremødefestival og udbrede erfaringer herfra til andre landsdele og arrangører. Den landsdækkende virksomhed er det femte prioritetsområde. Hvor SNYK hidtil har haft en stor del af sit fokus rettet mod at etablere og udvikle sig som organisation, er det tid til for alvor at konsolidere sig som mobil og interagerende landsdækkende genreorganisation. SNYKs genreområde omfatter både kerneområdet inden for ny kompositionsmusik (partiturmusikken) og andre eksperimenterende former for ny musik (installations- og lydkunst, performancekunst, improvisationsmusik, eksperimenterende elektronisk musik m.m.). SNYKs genreområde undersøger og vekselvirker med grænsefladerne til andre musikgenrer, kunstarter og kreative brancher. Kapitel 3. Genreorganisationens omverdensanalyse Komponisterne er en af kernemålgrupperne blandt SNYKs interessenter. Vilkårene for at ernære sig som komponist er i forandring. SNYK ser det som sin opgave at skabe platforme for nye typer af samarbejder, projekter og markedsføring for komponister nationalt og internationalt. Både samarbejder inden for ny musik, med andre musikgenrer, kunstarter og brancher. SNYK ser det desuden som sin opgave at rådgive og kompetenceudvikle komponister i internettets muligheder og at bistå og rådgive komponisters internationale samarbejder. De små freelance-ensembler er ligeledes kernemålgruppe for SNYKs arbejde. I nutidens overvældende mængde af (kultur)tilbud ser vi det som en vigtig opgave at hjælpe ensemblerne med udvikling af koncertformer og markedsføring. Desuden at medvirke til at tænke i nye typer af koncertsteder og samarbejdsplatforme og at rådgive ensemblerne om aktiviteter i udlandet. De mellemstore ensembler (basis- og specialensembler) udgør en stor vidensbank og ressource i ny musik-landskabet. De fleste af ensemblerne har årelange erfaringer med koncertproduktion, markedsføring, pædagogisk og internationalt arbejde m.m. SNYK ser det som sin opgave at bringe denne ressource i spil i resten af miljøet, at skabe synlighed om ensemblernes aktiviteter i Danmark og udlandet, og at samarbejde og koordinere med ensemblerne hvor det er relevant og muligt. Symfoniorkestrene: ny musik er en ressource, der med fordel kan spille en større rolle i orkestrenes arbejde. Samtidig behøver orkestrene synlighed og publikumsudvikling, hvis de skal sikre sig et publikum i fremtiden. Vi ønsker at bidrage til symfoniorkestrenes markedsføring af ny kompositionsmusik, og til at orkestrene bruger den ressource, som ny musik, og dens aktører, ligger inde med i pædagogisk sammenhæng. Samtidig skal den kompetence, som især orkestrenes B&U-medarbejdere ligger inde med, synliggøres og komme formidlere i ny musik-miljøet til gode. Festivaler, musikforeninger, spillesteder, museer, kirker og andre arrangører udgør den ny musiks live-platform, og er selvsagt vigtige interessenter. Vi ser det som vores opgave at skabe rammer for, at arrangørerne kan dele deres erfaringer med hinanden, og at tilbyde værktøjer og kurser i relevante emner. Børn og unge: Den ny musik har trange kår i undervisningssystemet, da mange lærere ikke er uddannede i at inddrage ny musik i undervisningen. Desuden er arbejdet med børn og unge inden for den ny musiks område spredt på mange forskellige institutioner, aktører og enkeltpersoner. 2

3 SNYK ser det som sin opgave at skabe rammer og netværk for koordinering og vidensdeling, og for at gøre relevant musik, undervisningsmateriale, leg og spil tilgængeligt på nettet i overskuelig form. Desuden at samarbejde om relevante kunstneriske og pædagogiske projekter for og med børn og unge. Mangfoldighed: SNYKs genreområde er i sit udgangspunkt mangfoldigt Dette giver talrige samarbejdsflader og muligheder, og tilskynder os til konstant at inspireres og tænke ud af boksen. Vi ser det som vores opgave at udvise åbenhed over for alle henvendelser og al nytænkning inden for, og i grænselandet af vores område i en virkelighed, hvor genreopdeling er kunstigt skabt og i opløsning. Desuden at synliggøre SNYK overfor andre målgrupper end de traditionelle. SNYK vil, med sine nyligt bevilgede internationale midler bringe mangfoldigheden i spil på den internationale musikscene i sammenhænge hvor ny dansk musik efterspørges. Desuden ønsker SNYK at støtte initiativer, der bringer udenlandsk musik til Danmark til inspiration for udviklingen af ny dansk musik. Vækstlagspleje, efteruddannelse og kompetenceudvikling: SNYK ønsker at stå til rådighed med sin kompetence inden for alle tænkelige aspekter af sit arbejde over for alle interessenter. Vi ser det som en opgave at gøre os synlige og tilgængelige både i sekretariatet og ude i marken, så miljøets aktører kan få mest mulig gavn af vores kompetence. Desuden er det vores opgave at guide folk videre inden for de områder, hvor vi ikke selv har kompetencen. Vi ønsker at skabe rammer for vidensdeling og networking aktørerne imellem og at tilføre ny viden til området. Ny informationsteknologi, nye medier og globalisering: Internettet og de nyeste teknologiske muligheder er det omverdensvilkår, der i kontraktperioden har højest prioritet i SNYK. Overordnet mener vi, at internettet p.t. er det område, hvor vi med størst effekt kan skabe den service, samling og synlighed for den ny musik nationalt og internationalt, som der er behov for. Publikumsudvikling er et område, der i en årrække har haft stort fokus i både Danmark og udlandet. SNYK har med Wundergrund Festival, Wundergrund on tour og koncertrækken IN:SPIL indhentet værdifulde erfaringer med, hvordan den ny musik kan udbredes til nye scener. Vi ser det som vores opgave at udveksle og udbrede disse erfaringer nationalt og internationalt. Desuden at skabe rammer for erfaringsudveksling gennem nationale og internationale netværk. Kapitel 4. Kvalitative og kvantitative mål for Sekretariat for Ny Kompositionsmusik I dette kapitel beskrives fem strategiske mål, samt hvilke konkrete handlingsplaner, der skal realisere målene. De fem mål: 1. Styrkelse af genreområdet i Danmark SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse, musikformidling og information bidrage til at styrke genreområdet i Danmark. Dette arbejde indbefatter også at hente udenlandske kapaciteter til Danmark, for så vidt aktiviteten har som sigte at styrke genreområdet i Danmark. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan Projektnavn: Produktionsenhed for ny musik i Københavnsområdet Formål: At optimere og koordinere produktionsressourcer og -initiativer for ny musik Resultatmål: Koordinerende møder, afdækning af behov og ressourcer, strategisk arbejde og andre relevante initiativer Forventet effekt: Kontinuerlige koncertrækker for ny musik på højt internationalt niveau, med effektiv markedsføring og god publikumstilslutning 3

4 2009 Projektnavn: Frontoffice i VestDanmark Formål: At forbedre rådgivning og samarbejde med aktører i den vestlige del af landet Resultatmål: Etablering af en månedlig kontortid/lederarbejdsdag i VestDanmark Forventet effekt: Flere og styrkede ny musik aktiviteter i VestDanmark 2009 Projektnavn: Landsdækkende netværk for koncertarrangører Formål: At etablere netværk, vidensdelig, synergi og samarbejde mellem arrangører af ny musik i Danmark (festivaler, musikforeninger, ensembler, orkestre, kirker m.fl.) Resultatmål: Afholdelse af to årlige netværksmøder i forbindelse med ny musikbegivenheder Forventet effekt: Øget kvalitet indenfor produktion, markedsføring, fundraising, publikumsudvikling og internationalt arbejde hos ny musik aktører i hele landet Projektnavn: Wundergrund Festival Formål og forventet effekt: at synliggøre ny musik over for nye publikumsgrupper gennem musikalske genremøder, tværkunstneriske samarbejder, samarbejde med andre organisationer og brancher, og udvikling af nye markedsføringsstrategier Resultatmål: afholde Wundergrund Festival en gang årligt Projektnavn: Best practice fyraftensmøder Formål og forventet effekt: Professionalisering af ny musik aktørers kompetencer inden for projektledelse, PR, økonomistyring, internationalt arbejde m.m. Resultatmål: Afholdelse af to til fire fyraftensmøder årligt med invitation af internationale kapaciteter ca. en gang årligt. Evt. i samarbejde med andre aktører Projektnavn: Kurser i social networking Formål: At øge komponisters, musikeres, arrangøres og musikstuderendes kompetencer i at bruge internettets muligheder for social networking Resultatmål: Realisering af to kurser årligt i samarbejde med relevante aktører (f.eks. Dansk Komponist Forening, konservatorierne, ArtLab, Koda m.fl.) Forventet effekt: Øget synlighed og markedsføring af ny musik aktører via nettet 2009 Projektnavn: Konsolidering af NyMU Netværk for ny musik i undervisningen Formål: At konsolidere, udvide og synliggøre netværket til gavn for ny musik i undervisningen Resultatmål: Etablering og vedligeholdelse af undersider på SNYKs hjemmside om netværket og om ny musik aktiviteter i undervisningen og for børn og unge generelt Forventet effekt: Synliggørelse og vidensdeling, og i sidste ende mere (kvalificeret) undervisning i ny musik Projektnavn: IN:SPIL Formål: udbredelse af ny live-musik og opdyrkning af arrangører til ny musikarrangementer Resultatmål: 2-4 koncertprojekter i fire danske regioner Forventet effekt: Større efterspørgsel på ny musikarrangementer i hele landet 2009 Projektnavn: Udbredelse af projektledelseskompetencer Formål og forventet effekt: At øge projektledelseskompetencer i dansk ny musikliv Resultatmål: Tilgængeliggørelse af projektledelsesværktøjer på nettet 2009 Projektnavn: Koncertrække på danske biblioteker Formål og forventet effekt: At udbrede ny musik til nye publikumsgrupper Resultatmål: Samarbejde med musikbibliotek.dk om etablering af koncertrække på danske biblioteker Projektnavn: Spil Dansk Dagen Formål og forventet effekt: at udbrede kendskabet til ny musik gennem Spil Dansk Dagen 4

5 Resultatmål: Arrangere fyrtårnsarrangementer på Spil Dansk Dagen i de fem danske regioner i samarbejde med Dansk Komponist Forening, Spil Dansk Dagen, symfoniorkestre og mellemstore ensembler 2. Styrkelse af genreområdet i udlandet SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse, musikformidling og information bidrage til at styrke genreområdet i udlandet. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan 2009 Projektnavn: International strategi Formål og forventet effekt: At samle miljøet om en fælles koordineret indsats på det internationale område Resultatmål: Møder og anden kommunikation med relevante interessenter og formulering af strategipapir Projektnavn: Nationale satsningsområder Formål: Koordinering af ny musik initiativer i forbindelse med offentlige nationale satsningsområder i udlandet Resultatmål: Research, korrespondance, koordinering og sammenfatning af aktiviteter og forslag til de rette instanser Forventet effekt: Større repræsentation af ny musikaktiviteter i forbindelse med nationale satsningsområder i udlandet Projektnavn: Spin-off på internationale begivenheder i Danmark (eks: Pärt-event i 2008) Formål og forventet effekt: Øget mulighed for netværksdannelse, og promovering af danske aktører i forbindelse med internationale ny musik begivenheder i Danmark Resultatmål: Arrangere relevante receptioner, messer, stande, seminarer, pressemøder, artist-talks m.m Projektnavn: Rådgivning Formål og forventet effekt: At flere ensembler, komponister, arrangører m.m. arbejder internationalt, og højnelse af niveauet i det internationale arbejde Resultatmål: telefonisk og personlig rådgivning og sparring Projektnavn: Internationalt netværk Formål og forventet effekt: At skabe en større platform for dansk ny musik i udlandet Resultatmål: kommunikation og korrespondance, samt deltagelse i internationale festivaler, netværk, messer m.m Projektnavn: Koordinering og vidensdeling med Kunststyrelsens Musikcenter Formål og effekt: Optimering af den samlede indsats Resultatmål: Månedlige møder og/eller telefonmøder med Musikcentrets internationale medarbejder Projektnavn: Samarbejde med de øvrige genreorganisationer Formål og forventet effekt: Større synlighed og koordinering i det internationale arbejde Resultatmål: To årlige koordineringsmøder, samarbejde om seminarer i forbindelse med relevante internationale begivenheder og udvikling af fælles informative strategier til web på det internationale område Projektnavn: International transportstøtte Formål og forventet effekt: At øge ensemblers mulighed for at optræde i udlandet, samt at øge muligheden for international udveksling Resultatmål: Videreføre og optimere administrationen af den internationale 5

6 transportstøtte gennem koordinering med Kunststyrelsen og de andre genreorganisationer, implementering af digital ansøgningsprocedure m.m Projektnavn: Information om internationalt på web Formål: At sikre opdateret, fyldestgørende og koordineret information ét sted, samt at kunne guide videre til andre relevante aktører Resultatmål: Etablere og vedligeholde information om det internationale område på SNYKs hjemmeside (festivaler, agenter, arrangører, netværk, fondsmuligheder m.m.) Forventet effekt: Større overskuelighed for ny musik aktører på det internationale område 2009 Projektnavn: Nordisk Arrangør Netværk om publikumsudvikling Formål og forventet effekt: At øge nordiske ny musik arrangørers kompetence i publikumsudvikling og sammentænkning af produktion og kommunikation Resultatmål: Være sekretariat for netværket, inkl. arrangere to nordiske netværksseminarer og koordinere sparring med ressourceperson Projektnavn: ISCM International Society for Contemporary Music Formål og forventet effekt: At promovere danske ny musik værker og skabe og vedligeholde verdensomspændende netværk Resultatmål: At udvælge værker til ISCM Wold Music Days en gang årligt, samt at deltage i den årlige generalforsamling og løbende kommunikation og korrespondance 3. Styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse, musikformidling og information bidrage til at styrke vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan 2009 Projektnavn: Samarbejde med DKL (De Konservatoriestuderendes Landsråd) og konservatorierne Formål: At øge konservatoriestuderendes kompetencer i forhold til ny musik området Resultatmål: Dialog og samarbejde om Musikkens Dag, seminarer, rådgivning m.m Projektnavn: Åbent hus for studerende Formål: At synliggøre og åbne ny musik miljøets aktører og institutioner for de studerende Resultatmål: Åbent hus med oplæg, rundvisning og debat en gang årligt for studerende på konservatorierne, de musikvidenskabelige institutter, institutter for moderne kultur m.m. Forventet effekt: Øget interesse for og beskæftigelse med ny musik blandt studerende Projektnavn: Rådgivning og service af vækstlag Formål: At hjælpe vækstlagsprojekter på vej Resultatmål: Feedback på ansøgninger, projektbeskrivelser, budgetter. Rådgivning om PR, netværk, markedsføringsstrategi, finansiering. Synliggøre og reklamere for denne SNYK-ydelse Forventet effekt: At flere vækstlagsprojekter får succes Projektnavn: Inddragelse af vækstlag i egne projekter Formål og forventet effekt: At kompetenceudvikle og uddanne vækstlaget til gavn for det professionelle miljø Resultatmål: samarbejde med uddannelsesinstitutioner, højskoler, 6

7 musikskoler/mgk, koncertarrangører. Involvere frivillige medarbejdere og praktikanter i SNYKs projekter 4. Styrket samarbejde og kulturel vækst SNYK skal i kontraktperioden medvirke til øget dialog og samarbejde mellem genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter, erhvervsliv m.fl. med henblik på at positionere og styrke genreområdet samt øge den kulturelle interaktion lokalt, nationalt og internationalt. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan Projektnavn: Rådgivning og dialog om tværgående samarbejder Formål og forventet effekt: At skabe netværk og dialog om samarbejder med andre genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter og erhvervsliv, og der igennem skabe en større platform (markedsandele) for ny musik Resultatmål: løbende dialog, rådgivning og sparring af musikere/komponister om såvel vækstlags- som fyrtårnsprojekter Projektnavn: Etablering af koordineret web-platform (Seismograf) Formål: At skabe øget synlighed, koordinering og synergi, samt udvikle nye kommunikationsstrategier Resultatmål: Opbygge pilot for projektet Seismograf 2.0, inkl. etablering af ny SNYK hjemmeside Forventet effekt: Større synlighed for ny musik, og bedre forudsætninger for at rejse penge til seismograf Projektnavn: Netværk af autoritative webtjenester Formål og forventet effekt: At skabe fundament for en koordineret databaseløsning i dansk ny musikliv i samspil med Seismograf 2.0 Resultatmål: At kortlægge institutioner, databaser, ønsker og muligheder i samarbejde med Koda, Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus, musikforlagene m.fl., samt at udforme samarbejdsaftaler mellem netværksdeltagere Projektnavn: SNYK i den kreative branche Formål og forventet effekt: At skabe nye platforme og større markedsandele for ny musik Resultatmål: Skabe projekt-alliancer mellem SNYK og aktører i andre kreative brancher og producere showcase-koncerter og seminarer 2010 Projektnavn: SNYK Hovedsponsor Formål og forventet effekt: At skabe mulighed for højere aktivitetsniveau gennem øget omsætning, samt få nye kommunikationskanaler via sponsorsamarbejde Resultatmål: Etablere sponsorsamarbejde 5. Styrkelse af sekretariat og bestyrelse SNYK s virksomhed varetages, ledes og administreres professionelt og udviklingsorienteret. SNYK skal i kontraktperioden løbende udvikle sine arbejdsmetoder i sekretariat og bestyrelse, således at organisationen i kontraktperioden virker som et dynamisk og musikalsk kraftcenter. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan Projektnavn: Medarbejderudviklingssamtaler Formål og forventet effekt: At udvikle og optimere kompetencerne i SNYKs medarbejderstab og der igennem skabe øget tilfredshed blandt SNYKs interessenter Resultatmål: Årlige medarbejderudviklingssamtaler og revision af arbejdsområdeog jobbeskrivelser Projektnavn: Lederuddannelse 7

8 Formål og forventet effekt: At forbedre og kompetenceudvikle SNYKs ledelse og udvikle SNYKs organisation Resultatmål: Diplomuddannelse af SNYKs leder i Kunst- og Kulturledelse på Odsherred Teaterskole Projektnavn: Årligt strategimøde Formål: At styrke SNYKs strategiske planlægning og interne samarbejde Resultatmål: Afholde et årligt strategi-heldagsmøde for SNYKs bestyrelse og sekretariat Forventet effekt: en styrket organisation 2009 Projektnavn: Kompetenceudvikling Formål: At opgradere SNYKs medarbejderes kompetencer Resultatmål: Afholde medarbejderseminarer i relevante emner 2-4 gange årligt, med eksterne konsulenter min. en gang årligt Forventet effekt: Kvalitetssikring af det daglige arbejde i SNYK 2010 Projektnavn: Evaluering af opgave-, ansvars og kompetencefordeling Formål og forventet effekt: At sikre gennemsigtighed i arbejdsgange og ansvarsfordeling Resultatmål: Evaluering af opgave-, ansvars og kompetencefordeling i SNYKs bestyrelse og sekretariat i form af rapport og evalueringsmøde Kapitel 5. Finansielle forhold og tilskud SNYK s drift og aktiviteter finansieres af tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg. Dertil kommer eventuelt egenindtægter og supplerende offentlige eller private tilskud til særskilt definerede projekter. Det årlige tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg til drift og aktiviteter udgør i 2009: kr. Heraf skal mindst kr. anvendes til internationale projekter og kr. gives som tilskud til international transport. Tilskud udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud. Med mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at budgetter, regnskaber og årsrapport er indsendt rettidigt, samt at kontraktens vilkår i øvrigt er overholdt. Tilskuddene vil årligt blive pris- og lønfremskrevet efter de almindeligt gældende statslige regler. Tilskudstilsagnet gives under forudsætning af, at der i kontraktperioden ikke gennemføres offentlige besparelser på de midler, Kunstrådets Musikudvalg har til rådighed. Kapitel 6. Afrapportering Budget SNYK udarbejder hvert år et budget for organisationens virksomhed det kommende år. Budgettet skal godkendes af Kunstrådets Musikudvalg. Budgettet skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for budgetopstilling. Som indledning til budgettet udarbejdes budgetbemærkninger, som kort og præcist beskriver forventede forandringer og nye prioriteringer i det kommende år set i forhold til denne kontrakt og set i forhold til organisationens virksomhed året før budgetåret. Budgettet skal være Kunststyrelsens Musikcenter i hænde senest den 1. oktober. 8

9 Kunstrådets Musikudvalg fremsender godkendelse og eventuelle bemærkninger til budgettet senest den 1. december sammen med oplysning om det forventede tilskudsniveau i budgetåret. Regnskab og årsrapport SNYK udarbejder hvert år et regnskab og en årsrapport, som skal godkendes af Kunstrådets Musikudvalg. Regnskabets resultatopgørelse skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for regnskabsopstilling. I tilknytning til regnskabet udarbejdes regnskabsbemærkninger, som sammen med noterne til regnskabet kort og præcist beskriver afvigelser fra det godkendte budget. Årsrapporten skal kort og præcist gøre rede for årets resultater og status ved årets udgang. Derudover skal følgende oplysninger indgå i årsrapporten, eventuelt som bilag: - Oplysninger om organisationsform, cvr.-nr., organisationens navn og adresse, bankkonto mv. - Bestyrelsens sammensætning og konstituering, herunder oplysning om udpegningsmyndighed og udpegningsperiode. - Repræsentantskabets/årsmødets/samrådets sammensætning. - Afrapportering af målopfyldelse i henhold til denne resultatkontrakt (systematisk redegørelse i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for afrapportering af målopfyldelse) Regnskab og årsrapport skal i øvrigt aflægges og revideres i henhold til Kunststyrelsens regnskabsog revisionsinstruks. Revideret regnskab og årsrapport skal være Kunststyrelsens Musikcenter i hænde senest den 1. maj. Midtvejsevaluering Midtvejsevalueringen finder sted i januar-februar 2011 og gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Kunstrådets Musikudvalg og SNYK. Til brug for mødet indsender SNYK en kortfattet midtvejsstatus, som gør rede for organisationens virksomhed de første to år af kontrakten, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af kontraktforløbet. Som bilag til rapporten vedlægges afrapportering af målopfyldelse for 2009 og Kunstrådets Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som fremsendes til SNYK. Rapporten vil som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af den samlede situation omkring de fem genreorganisationer, dels en specifik vurdering af situationen for SNYK. Kunstrådets Musikudvalg koordinerer den praktiske gennemførelse af evalueringen. Løbende afrapportering SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kunstrådets Musikudvalg om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for at organisationen ikke vil kunne leve op til de krav, som er fastsat i denne kontrakt. Kunstrådets Musikudvalg skal løbende orienteres om ændringer i sammensætningen af bestyrelsen eller ledelsen. Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Kunstrådets Musikudvalg før de kan træde i kraft. Kunstrådets Musikudvalg kan som tilsynsførende myndighed på et hvilket som helst tidspunkt kræve at blive orienteret om organisationens forhold. 9

10 Kapitel 7. Aftalevilkår og mislighold Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2009 og løber indtil 31. december 2012, hvor den bortfalder uden opsigelse, medmindre parterne forinden er nået til enighed om en forlængelse af kontrakten. Hvis der med virkning for kontraktperioden sker ændringer i lovgivning eller bevillingspraksis, som indebærer ændring af vilkårene for de statslige bevillinger til Kunstrådets Musikudvalg, vil udvalgets tilskud kunne ændres eller bortfalde. SNYK kan i tilfælde af væsentlige ændringer i udvalgets tilskud opsige eller forlange genforhandling af kontrakten uden varsel. Hvis Sekretariat for Ny Kompositionsmusik misligholder kontrakten, kan Kunstrådets Musikudvalg opsige eller kræve genforhandling af kontrakten uden varsel. Underskrift Undertegnede bekræfter hermed kontraktens gyldighed: For Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK), dato: Peter Bruun, formand Mette Dinesen, sekretariatsleder For Kunstrådets Musikudvalg, dato: 10. december 2008 Giordano Bellincampi, formand Henrik Wenzel Andreasen, centerchef 10

Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V SNYK årsrapport 2012 07.01.2014 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger SNYKs årsrapport for 2012 indeholdende: Rettelsesblad

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Rytmisk Roskilde (erhvervsdrivende fond) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER Aftaleparter: Statens Kunstrådets Musikudvalg, Randers Kommune og Randers Kammerorkester Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31. december 2013 Rammeaftale - basisensembler

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for LMS - Levende Musik i Skolen

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012

Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Rammeaftale mellem Kunstrådets Musikudvalg og World Music Denmark (WMD) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer De fem genreorganisationer

Læs mere

Rammeaftale basisensembler

Rammeaftale basisensembler Rammeaftale basisensembler Aftaleparter: Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Struer Kommune og Ensemble MidtVest Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus (forening) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Godset

Aftale om drift af det regionale spillested Godset Aftale om drift af det regionale spillested Godset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Kolding Kommune og den kommunale institution Godset Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg og Det Musiske Hus (DMH), Frederikshavn. Det Musiske Hus består af to huse Det Musiske Hus og Maskinhallen

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested STARS

Aftale om drift af det regionale spillested STARS Aftale om drift af det regionale spillested STARS Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Vordingborg Kommune og STARS Storstrøms Amts Rytmiske Spillested (selvejende institution) Aftaleperiode: 1. januar

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm (erhvervsdrivende fond). Aftaleperiode: 1.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten

Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Herning Kommune og foreningen Fermaten Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK.

Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for SNYK 1. Aftalens forml og grundlag Denne 4-rige rammeaftale er indget mellem Statens Kunstrds Musikudvalg og SNYK. SNYK er en selvejende institution, der modtager driftstilskud

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere