Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31."

Transkript

1 Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer De fem genreorganisationer Dansk Rock Samråd, Folkemusikkens Fælles Sekretariat, JazzDanmark, Sekretariat for Ny Kompositionsmusik og World Music Denmark skal i kontraktperioden virke som dynamiske og musikalske kraftcentre, som gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, musikformidling og information bidrager til at styrke musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Den enkelte genreorganisation virker inden for et specifikt genreområde, og sikrer at opgavevaretagelsen sker inden for rammerne af Kunstrådets Handlingsplan og under hensyntagen til Kunstrådets Musikudvalgs indsats på det samlede musikområde. Kapitel 2. Overordnede mål for Sekretariat for Ny Kompositionsmusik Vision: I 2012 er SNYK en landsdækkende og internationalt orienteret genreorganisation for ny kompositionsmusik og anden eksperimenterende musik, og en uomgængelig faktor i dansk musikliv. På både informations-/ servicesiden og på produktionssiden leverer SNYK arbejde på højt professionelt niveau. SNYK er rollemodel for andre organisationer og producenter. SNYK er til for dansk musikliv og balancerer mellem at samarbejde, at understøtte andres initiativer og selv gå i front med nye tiltag, nationalt og internationalt. Med forståelse for netværkstankegangen skaber SNYK rammer for relationer med fagligt indhold inden for og på tværs af brancher, genrer, områder, organisationer, landegrænser osv. SNYK initierer og samarbejder om virksomhed, der bidrager til at opgradere kompetencer inden for produktion, markedsføring, fundraising, økonomistyring, netværksdannelse, internationalt arbejde, projektudvikling m.m. SNYK skaber synergi og åbenhed og tilskynder til samarbejde. SNYK er den hovedbanegård, som man altid bliver ledt på rette vej videre fra. SNYK indsamler informationer med det formål at synliggøre og formidle dem til de relevante målgrupper. Overordnede prioriteringer: SNYK har p.t. webområdet som højeste prioritet. I 2008 har organisationen lagt et stort stykke arbejde i at koordinere og samle miljøets kræfter inden for internetaktivitet. Som det foreløbige resultat ligger nu beskrivelsen af et storstilet og visionært webprojekt, Seismograf 2.0. Fra 2009 iværksættes projektet i det omfang den indhentede finansiering tillader. SNYK etablerer i 2009 ny SNYK hjemmeside som del af projektet. Det internationale område har næsthøjeste prioritet i SNYKs organisation. Danmark er et lille geografisk område, og der er på det internationale område er behov for en koordineret indsats. Desuden er der et stort uudnyttet potentiale; ny dansk musik er efterspurgt i udlandet i disse år, og muligheden for at øge omsætning og kvalitet af dansk ny musik gennem samarbejde, markedsføring og udveksling er inden for rækkevidde. SNYKs tredje prioritet er at medvirke til at skabe en genrespecifik scene for ny musik i Københavnsområdet. Kendsgerningen er, at der i Danmark ikke findes et koncertsted eller en 1

2 arrangør med en stærk kunstnerisk profil og et kvalitetsniveau af høj international standard på vores område, og det vil være naturligt at placere en sådan i hovedstaden. SNYKs fjerde prioritet er at bevare og videreudvikle Wundergrund Festival til fortsat at være en innovativ genremødefestival og udbrede erfaringer herfra til andre landsdele og arrangører. Den landsdækkende virksomhed er det femte prioritetsområde. Hvor SNYK hidtil har haft en stor del af sit fokus rettet mod at etablere og udvikle sig som organisation, er det tid til for alvor at konsolidere sig som mobil og interagerende landsdækkende genreorganisation. SNYKs genreområde omfatter både kerneområdet inden for ny kompositionsmusik (partiturmusikken) og andre eksperimenterende former for ny musik (installations- og lydkunst, performancekunst, improvisationsmusik, eksperimenterende elektronisk musik m.m.). SNYKs genreområde undersøger og vekselvirker med grænsefladerne til andre musikgenrer, kunstarter og kreative brancher. Kapitel 3. Genreorganisationens omverdensanalyse Komponisterne er en af kernemålgrupperne blandt SNYKs interessenter. Vilkårene for at ernære sig som komponist er i forandring. SNYK ser det som sin opgave at skabe platforme for nye typer af samarbejder, projekter og markedsføring for komponister nationalt og internationalt. Både samarbejder inden for ny musik, med andre musikgenrer, kunstarter og brancher. SNYK ser det desuden som sin opgave at rådgive og kompetenceudvikle komponister i internettets muligheder og at bistå og rådgive komponisters internationale samarbejder. De små freelance-ensembler er ligeledes kernemålgruppe for SNYKs arbejde. I nutidens overvældende mængde af (kultur)tilbud ser vi det som en vigtig opgave at hjælpe ensemblerne med udvikling af koncertformer og markedsføring. Desuden at medvirke til at tænke i nye typer af koncertsteder og samarbejdsplatforme og at rådgive ensemblerne om aktiviteter i udlandet. De mellemstore ensembler (basis- og specialensembler) udgør en stor vidensbank og ressource i ny musik-landskabet. De fleste af ensemblerne har årelange erfaringer med koncertproduktion, markedsføring, pædagogisk og internationalt arbejde m.m. SNYK ser det som sin opgave at bringe denne ressource i spil i resten af miljøet, at skabe synlighed om ensemblernes aktiviteter i Danmark og udlandet, og at samarbejde og koordinere med ensemblerne hvor det er relevant og muligt. Symfoniorkestrene: ny musik er en ressource, der med fordel kan spille en større rolle i orkestrenes arbejde. Samtidig behøver orkestrene synlighed og publikumsudvikling, hvis de skal sikre sig et publikum i fremtiden. Vi ønsker at bidrage til symfoniorkestrenes markedsføring af ny kompositionsmusik, og til at orkestrene bruger den ressource, som ny musik, og dens aktører, ligger inde med i pædagogisk sammenhæng. Samtidig skal den kompetence, som især orkestrenes B&U-medarbejdere ligger inde med, synliggøres og komme formidlere i ny musik-miljøet til gode. Festivaler, musikforeninger, spillesteder, museer, kirker og andre arrangører udgør den ny musiks live-platform, og er selvsagt vigtige interessenter. Vi ser det som vores opgave at skabe rammer for, at arrangørerne kan dele deres erfaringer med hinanden, og at tilbyde værktøjer og kurser i relevante emner. Børn og unge: Den ny musik har trange kår i undervisningssystemet, da mange lærere ikke er uddannede i at inddrage ny musik i undervisningen. Desuden er arbejdet med børn og unge inden for den ny musiks område spredt på mange forskellige institutioner, aktører og enkeltpersoner. 2

3 SNYK ser det som sin opgave at skabe rammer og netværk for koordinering og vidensdeling, og for at gøre relevant musik, undervisningsmateriale, leg og spil tilgængeligt på nettet i overskuelig form. Desuden at samarbejde om relevante kunstneriske og pædagogiske projekter for og med børn og unge. Mangfoldighed: SNYKs genreområde er i sit udgangspunkt mangfoldigt Dette giver talrige samarbejdsflader og muligheder, og tilskynder os til konstant at inspireres og tænke ud af boksen. Vi ser det som vores opgave at udvise åbenhed over for alle henvendelser og al nytænkning inden for, og i grænselandet af vores område i en virkelighed, hvor genreopdeling er kunstigt skabt og i opløsning. Desuden at synliggøre SNYK overfor andre målgrupper end de traditionelle. SNYK vil, med sine nyligt bevilgede internationale midler bringe mangfoldigheden i spil på den internationale musikscene i sammenhænge hvor ny dansk musik efterspørges. Desuden ønsker SNYK at støtte initiativer, der bringer udenlandsk musik til Danmark til inspiration for udviklingen af ny dansk musik. Vækstlagspleje, efteruddannelse og kompetenceudvikling: SNYK ønsker at stå til rådighed med sin kompetence inden for alle tænkelige aspekter af sit arbejde over for alle interessenter. Vi ser det som en opgave at gøre os synlige og tilgængelige både i sekretariatet og ude i marken, så miljøets aktører kan få mest mulig gavn af vores kompetence. Desuden er det vores opgave at guide folk videre inden for de områder, hvor vi ikke selv har kompetencen. Vi ønsker at skabe rammer for vidensdeling og networking aktørerne imellem og at tilføre ny viden til området. Ny informationsteknologi, nye medier og globalisering: Internettet og de nyeste teknologiske muligheder er det omverdensvilkår, der i kontraktperioden har højest prioritet i SNYK. Overordnet mener vi, at internettet p.t. er det område, hvor vi med størst effekt kan skabe den service, samling og synlighed for den ny musik nationalt og internationalt, som der er behov for. Publikumsudvikling er et område, der i en årrække har haft stort fokus i både Danmark og udlandet. SNYK har med Wundergrund Festival, Wundergrund on tour og koncertrækken IN:SPIL indhentet værdifulde erfaringer med, hvordan den ny musik kan udbredes til nye scener. Vi ser det som vores opgave at udveksle og udbrede disse erfaringer nationalt og internationalt. Desuden at skabe rammer for erfaringsudveksling gennem nationale og internationale netværk. Kapitel 4. Kvalitative og kvantitative mål for Sekretariat for Ny Kompositionsmusik I dette kapitel beskrives fem strategiske mål, samt hvilke konkrete handlingsplaner, der skal realisere målene. De fem mål: 1. Styrkelse af genreområdet i Danmark SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse, musikformidling og information bidrage til at styrke genreområdet i Danmark. Dette arbejde indbefatter også at hente udenlandske kapaciteter til Danmark, for så vidt aktiviteten har som sigte at styrke genreområdet i Danmark. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan Projektnavn: Produktionsenhed for ny musik i Københavnsområdet Formål: At optimere og koordinere produktionsressourcer og -initiativer for ny musik Resultatmål: Koordinerende møder, afdækning af behov og ressourcer, strategisk arbejde og andre relevante initiativer Forventet effekt: Kontinuerlige koncertrækker for ny musik på højt internationalt niveau, med effektiv markedsføring og god publikumstilslutning 3

4 2009 Projektnavn: Frontoffice i VestDanmark Formål: At forbedre rådgivning og samarbejde med aktører i den vestlige del af landet Resultatmål: Etablering af en månedlig kontortid/lederarbejdsdag i VestDanmark Forventet effekt: Flere og styrkede ny musik aktiviteter i VestDanmark 2009 Projektnavn: Landsdækkende netværk for koncertarrangører Formål: At etablere netværk, vidensdelig, synergi og samarbejde mellem arrangører af ny musik i Danmark (festivaler, musikforeninger, ensembler, orkestre, kirker m.fl.) Resultatmål: Afholdelse af to årlige netværksmøder i forbindelse med ny musikbegivenheder Forventet effekt: Øget kvalitet indenfor produktion, markedsføring, fundraising, publikumsudvikling og internationalt arbejde hos ny musik aktører i hele landet Projektnavn: Wundergrund Festival Formål og forventet effekt: at synliggøre ny musik over for nye publikumsgrupper gennem musikalske genremøder, tværkunstneriske samarbejder, samarbejde med andre organisationer og brancher, og udvikling af nye markedsføringsstrategier Resultatmål: afholde Wundergrund Festival en gang årligt Projektnavn: Best practice fyraftensmøder Formål og forventet effekt: Professionalisering af ny musik aktørers kompetencer inden for projektledelse, PR, økonomistyring, internationalt arbejde m.m. Resultatmål: Afholdelse af to til fire fyraftensmøder årligt med invitation af internationale kapaciteter ca. en gang årligt. Evt. i samarbejde med andre aktører Projektnavn: Kurser i social networking Formål: At øge komponisters, musikeres, arrangøres og musikstuderendes kompetencer i at bruge internettets muligheder for social networking Resultatmål: Realisering af to kurser årligt i samarbejde med relevante aktører (f.eks. Dansk Komponist Forening, konservatorierne, ArtLab, Koda m.fl.) Forventet effekt: Øget synlighed og markedsføring af ny musik aktører via nettet 2009 Projektnavn: Konsolidering af NyMU Netværk for ny musik i undervisningen Formål: At konsolidere, udvide og synliggøre netværket til gavn for ny musik i undervisningen Resultatmål: Etablering og vedligeholdelse af undersider på SNYKs hjemmside om netværket og om ny musik aktiviteter i undervisningen og for børn og unge generelt Forventet effekt: Synliggørelse og vidensdeling, og i sidste ende mere (kvalificeret) undervisning i ny musik Projektnavn: IN:SPIL Formål: udbredelse af ny live-musik og opdyrkning af arrangører til ny musikarrangementer Resultatmål: 2-4 koncertprojekter i fire danske regioner Forventet effekt: Større efterspørgsel på ny musikarrangementer i hele landet 2009 Projektnavn: Udbredelse af projektledelseskompetencer Formål og forventet effekt: At øge projektledelseskompetencer i dansk ny musikliv Resultatmål: Tilgængeliggørelse af projektledelsesværktøjer på nettet 2009 Projektnavn: Koncertrække på danske biblioteker Formål og forventet effekt: At udbrede ny musik til nye publikumsgrupper Resultatmål: Samarbejde med musikbibliotek.dk om etablering af koncertrække på danske biblioteker Projektnavn: Spil Dansk Dagen Formål og forventet effekt: at udbrede kendskabet til ny musik gennem Spil Dansk Dagen 4

5 Resultatmål: Arrangere fyrtårnsarrangementer på Spil Dansk Dagen i de fem danske regioner i samarbejde med Dansk Komponist Forening, Spil Dansk Dagen, symfoniorkestre og mellemstore ensembler 2. Styrkelse af genreområdet i udlandet SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse, musikformidling og information bidrage til at styrke genreområdet i udlandet. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan 2009 Projektnavn: International strategi Formål og forventet effekt: At samle miljøet om en fælles koordineret indsats på det internationale område Resultatmål: Møder og anden kommunikation med relevante interessenter og formulering af strategipapir Projektnavn: Nationale satsningsområder Formål: Koordinering af ny musik initiativer i forbindelse med offentlige nationale satsningsområder i udlandet Resultatmål: Research, korrespondance, koordinering og sammenfatning af aktiviteter og forslag til de rette instanser Forventet effekt: Større repræsentation af ny musikaktiviteter i forbindelse med nationale satsningsområder i udlandet Projektnavn: Spin-off på internationale begivenheder i Danmark (eks: Pärt-event i 2008) Formål og forventet effekt: Øget mulighed for netværksdannelse, og promovering af danske aktører i forbindelse med internationale ny musik begivenheder i Danmark Resultatmål: Arrangere relevante receptioner, messer, stande, seminarer, pressemøder, artist-talks m.m Projektnavn: Rådgivning Formål og forventet effekt: At flere ensembler, komponister, arrangører m.m. arbejder internationalt, og højnelse af niveauet i det internationale arbejde Resultatmål: telefonisk og personlig rådgivning og sparring Projektnavn: Internationalt netværk Formål og forventet effekt: At skabe en større platform for dansk ny musik i udlandet Resultatmål: kommunikation og korrespondance, samt deltagelse i internationale festivaler, netværk, messer m.m Projektnavn: Koordinering og vidensdeling med Kunststyrelsens Musikcenter Formål og effekt: Optimering af den samlede indsats Resultatmål: Månedlige møder og/eller telefonmøder med Musikcentrets internationale medarbejder Projektnavn: Samarbejde med de øvrige genreorganisationer Formål og forventet effekt: Større synlighed og koordinering i det internationale arbejde Resultatmål: To årlige koordineringsmøder, samarbejde om seminarer i forbindelse med relevante internationale begivenheder og udvikling af fælles informative strategier til web på det internationale område Projektnavn: International transportstøtte Formål og forventet effekt: At øge ensemblers mulighed for at optræde i udlandet, samt at øge muligheden for international udveksling Resultatmål: Videreføre og optimere administrationen af den internationale 5

6 transportstøtte gennem koordinering med Kunststyrelsen og de andre genreorganisationer, implementering af digital ansøgningsprocedure m.m Projektnavn: Information om internationalt på web Formål: At sikre opdateret, fyldestgørende og koordineret information ét sted, samt at kunne guide videre til andre relevante aktører Resultatmål: Etablere og vedligeholde information om det internationale område på SNYKs hjemmeside (festivaler, agenter, arrangører, netværk, fondsmuligheder m.m.) Forventet effekt: Større overskuelighed for ny musik aktører på det internationale område 2009 Projektnavn: Nordisk Arrangør Netværk om publikumsudvikling Formål og forventet effekt: At øge nordiske ny musik arrangørers kompetence i publikumsudvikling og sammentænkning af produktion og kommunikation Resultatmål: Være sekretariat for netværket, inkl. arrangere to nordiske netværksseminarer og koordinere sparring med ressourceperson Projektnavn: ISCM International Society for Contemporary Music Formål og forventet effekt: At promovere danske ny musik værker og skabe og vedligeholde verdensomspændende netværk Resultatmål: At udvælge værker til ISCM Wold Music Days en gang årligt, samt at deltage i den årlige generalforsamling og løbende kommunikation og korrespondance 3. Styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark SNYK skal i kontraktperioden gennem tilskudsvirksomhed, projektvirksomhed, netværksdannelse, musikformidling og information bidrage til at styrke vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan 2009 Projektnavn: Samarbejde med DKL (De Konservatoriestuderendes Landsråd) og konservatorierne Formål: At øge konservatoriestuderendes kompetencer i forhold til ny musik området Resultatmål: Dialog og samarbejde om Musikkens Dag, seminarer, rådgivning m.m Projektnavn: Åbent hus for studerende Formål: At synliggøre og åbne ny musik miljøets aktører og institutioner for de studerende Resultatmål: Åbent hus med oplæg, rundvisning og debat en gang årligt for studerende på konservatorierne, de musikvidenskabelige institutter, institutter for moderne kultur m.m. Forventet effekt: Øget interesse for og beskæftigelse med ny musik blandt studerende Projektnavn: Rådgivning og service af vækstlag Formål: At hjælpe vækstlagsprojekter på vej Resultatmål: Feedback på ansøgninger, projektbeskrivelser, budgetter. Rådgivning om PR, netværk, markedsføringsstrategi, finansiering. Synliggøre og reklamere for denne SNYK-ydelse Forventet effekt: At flere vækstlagsprojekter får succes Projektnavn: Inddragelse af vækstlag i egne projekter Formål og forventet effekt: At kompetenceudvikle og uddanne vækstlaget til gavn for det professionelle miljø Resultatmål: samarbejde med uddannelsesinstitutioner, højskoler, 6

7 musikskoler/mgk, koncertarrangører. Involvere frivillige medarbejdere og praktikanter i SNYKs projekter 4. Styrket samarbejde og kulturel vækst SNYK skal i kontraktperioden medvirke til øget dialog og samarbejde mellem genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter, erhvervsliv m.fl. med henblik på at positionere og styrke genreområdet samt øge den kulturelle interaktion lokalt, nationalt og internationalt. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan Projektnavn: Rådgivning og dialog om tværgående samarbejder Formål og forventet effekt: At skabe netværk og dialog om samarbejder med andre genrer, musikmiljøer, institutioner, kunstarter og erhvervsliv, og der igennem skabe en større platform (markedsandele) for ny musik Resultatmål: løbende dialog, rådgivning og sparring af musikere/komponister om såvel vækstlags- som fyrtårnsprojekter Projektnavn: Etablering af koordineret web-platform (Seismograf) Formål: At skabe øget synlighed, koordinering og synergi, samt udvikle nye kommunikationsstrategier Resultatmål: Opbygge pilot for projektet Seismograf 2.0, inkl. etablering af ny SNYK hjemmeside Forventet effekt: Større synlighed for ny musik, og bedre forudsætninger for at rejse penge til seismograf Projektnavn: Netværk af autoritative webtjenester Formål og forventet effekt: At skabe fundament for en koordineret databaseløsning i dansk ny musikliv i samspil med Seismograf 2.0 Resultatmål: At kortlægge institutioner, databaser, ønsker og muligheder i samarbejde med Koda, Det Kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket i Århus, musikforlagene m.fl., samt at udforme samarbejdsaftaler mellem netværksdeltagere Projektnavn: SNYK i den kreative branche Formål og forventet effekt: At skabe nye platforme og større markedsandele for ny musik Resultatmål: Skabe projekt-alliancer mellem SNYK og aktører i andre kreative brancher og producere showcase-koncerter og seminarer 2010 Projektnavn: SNYK Hovedsponsor Formål og forventet effekt: At skabe mulighed for højere aktivitetsniveau gennem øget omsætning, samt få nye kommunikationskanaler via sponsorsamarbejde Resultatmål: Etablere sponsorsamarbejde 5. Styrkelse af sekretariat og bestyrelse SNYK s virksomhed varetages, ledes og administreres professionelt og udviklingsorienteret. SNYK skal i kontraktperioden løbende udvikle sine arbejdsmetoder i sekretariat og bestyrelse, således at organisationen i kontraktperioden virker som et dynamisk og musikalsk kraftcenter. Flg. handlingsplan er aftalt: År Handlingsplan Projektnavn: Medarbejderudviklingssamtaler Formål og forventet effekt: At udvikle og optimere kompetencerne i SNYKs medarbejderstab og der igennem skabe øget tilfredshed blandt SNYKs interessenter Resultatmål: Årlige medarbejderudviklingssamtaler og revision af arbejdsområdeog jobbeskrivelser Projektnavn: Lederuddannelse 7

8 Formål og forventet effekt: At forbedre og kompetenceudvikle SNYKs ledelse og udvikle SNYKs organisation Resultatmål: Diplomuddannelse af SNYKs leder i Kunst- og Kulturledelse på Odsherred Teaterskole Projektnavn: Årligt strategimøde Formål: At styrke SNYKs strategiske planlægning og interne samarbejde Resultatmål: Afholde et årligt strategi-heldagsmøde for SNYKs bestyrelse og sekretariat Forventet effekt: en styrket organisation 2009 Projektnavn: Kompetenceudvikling Formål: At opgradere SNYKs medarbejderes kompetencer Resultatmål: Afholde medarbejderseminarer i relevante emner 2-4 gange årligt, med eksterne konsulenter min. en gang årligt Forventet effekt: Kvalitetssikring af det daglige arbejde i SNYK 2010 Projektnavn: Evaluering af opgave-, ansvars og kompetencefordeling Formål og forventet effekt: At sikre gennemsigtighed i arbejdsgange og ansvarsfordeling Resultatmål: Evaluering af opgave-, ansvars og kompetencefordeling i SNYKs bestyrelse og sekretariat i form af rapport og evalueringsmøde Kapitel 5. Finansielle forhold og tilskud SNYK s drift og aktiviteter finansieres af tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg. Dertil kommer eventuelt egenindtægter og supplerende offentlige eller private tilskud til særskilt definerede projekter. Det årlige tilskud fra Kunstrådets Musikudvalg til drift og aktiviteter udgør i 2009: kr. Heraf skal mindst kr. anvendes til internationale projekter og kr. gives som tilskud til international transport. Tilskud udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud. Med mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at budgetter, regnskaber og årsrapport er indsendt rettidigt, samt at kontraktens vilkår i øvrigt er overholdt. Tilskuddene vil årligt blive pris- og lønfremskrevet efter de almindeligt gældende statslige regler. Tilskudstilsagnet gives under forudsætning af, at der i kontraktperioden ikke gennemføres offentlige besparelser på de midler, Kunstrådets Musikudvalg har til rådighed. Kapitel 6. Afrapportering Budget SNYK udarbejder hvert år et budget for organisationens virksomhed det kommende år. Budgettet skal godkendes af Kunstrådets Musikudvalg. Budgettet skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for budgetopstilling. Som indledning til budgettet udarbejdes budgetbemærkninger, som kort og præcist beskriver forventede forandringer og nye prioriteringer i det kommende år set i forhold til denne kontrakt og set i forhold til organisationens virksomhed året før budgetåret. Budgettet skal være Kunststyrelsens Musikcenter i hænde senest den 1. oktober. 8

9 Kunstrådets Musikudvalg fremsender godkendelse og eventuelle bemærkninger til budgettet senest den 1. december sammen med oplysning om det forventede tilskudsniveau i budgetåret. Regnskab og årsrapport SNYK udarbejder hvert år et regnskab og en årsrapport, som skal godkendes af Kunstrådets Musikudvalg. Regnskabets resultatopgørelse skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for regnskabsopstilling. I tilknytning til regnskabet udarbejdes regnskabsbemærkninger, som sammen med noterne til regnskabet kort og præcist beskriver afvigelser fra det godkendte budget. Årsrapporten skal kort og præcist gøre rede for årets resultater og status ved årets udgang. Derudover skal følgende oplysninger indgå i årsrapporten, eventuelt som bilag: - Oplysninger om organisationsform, cvr.-nr., organisationens navn og adresse, bankkonto mv. - Bestyrelsens sammensætning og konstituering, herunder oplysning om udpegningsmyndighed og udpegningsperiode. - Repræsentantskabets/årsmødets/samrådets sammensætning. - Afrapportering af målopfyldelse i henhold til denne resultatkontrakt (systematisk redegørelse i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for afrapportering af målopfyldelse) Regnskab og årsrapport skal i øvrigt aflægges og revideres i henhold til Kunststyrelsens regnskabsog revisionsinstruks. Revideret regnskab og årsrapport skal være Kunststyrelsens Musikcenter i hænde senest den 1. maj. Midtvejsevaluering Midtvejsevalueringen finder sted i januar-februar 2011 og gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Kunstrådets Musikudvalg og SNYK. Til brug for mødet indsender SNYK en kortfattet midtvejsstatus, som gør rede for organisationens virksomhed de første to år af kontrakten, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af kontraktforløbet. Som bilag til rapporten vedlægges afrapportering af målopfyldelse for 2009 og Kunstrådets Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som fremsendes til SNYK. Rapporten vil som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af den samlede situation omkring de fem genreorganisationer, dels en specifik vurdering af situationen for SNYK. Kunstrådets Musikudvalg koordinerer den praktiske gennemførelse af evalueringen. Løbende afrapportering SNYK har til enhver tid pligt til at underrette Kunstrådets Musikudvalg om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for at organisationen ikke vil kunne leve op til de krav, som er fastsat i denne kontrakt. Kunstrådets Musikudvalg skal løbende orienteres om ændringer i sammensætningen af bestyrelsen eller ledelsen. Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Kunstrådets Musikudvalg før de kan træde i kraft. Kunstrådets Musikudvalg kan som tilsynsførende myndighed på et hvilket som helst tidspunkt kræve at blive orienteret om organisationens forhold. 9

10 Kapitel 7. Aftalevilkår og mislighold Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2009 og løber indtil 31. december 2012, hvor den bortfalder uden opsigelse, medmindre parterne forinden er nået til enighed om en forlængelse af kontrakten. Hvis der med virkning for kontraktperioden sker ændringer i lovgivning eller bevillingspraksis, som indebærer ændring af vilkårene for de statslige bevillinger til Kunstrådets Musikudvalg, vil udvalgets tilskud kunne ændres eller bortfalde. SNYK kan i tilfælde af væsentlige ændringer i udvalgets tilskud opsige eller forlange genforhandling af kontrakten uden varsel. Hvis Sekretariat for Ny Kompositionsmusik misligholder kontrakten, kan Kunstrådets Musikudvalg opsige eller kræve genforhandling af kontrakten uden varsel. Underskrift Undertegnede bekræfter hermed kontraktens gyldighed: For Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK), dato: Peter Bruun, formand Mette Dinesen, sekretariatsleder For Kunstrådets Musikudvalg, dato: 10. december 2008 Giordano Bellincampi, formand Henrik Wenzel Andreasen, centerchef 10

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale for Ensemble MidtVest er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004

Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 Analyse af sammenlægning af danseorganisationer i et nyt Dansens Hus Endelig afrapportering 17. juni 2004 17. juni 2004 Analyse af danseorganisationerne i Dansen Hus Side 1/64 1. Introduktion...4 1.1 Baggrund

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere