Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 8. februar behandlet masteruddannelsen i business administration, Executive (EMBA).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 8. februar behandlet masteruddannelsen i business administration, Executive (EMBA)."

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. Akkrediteringsrådet 20. februar 2013 Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, Executive (EMBA). Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 8. februar behandlet masteruddannelsen i business administration, Executive (EMBA). Rådet traf på rådsmøde d. 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Akkrediteringsrådet finder, at kriterium 3 om uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte samt kriterium 4 om uddannelsens struktur og tilrettelæggelse er delvist tilfredsstillende opfyldt: Kriterium 3: Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad lever op til typebeskrivelsen for masteruddannelser, jf. kvalifikationsrammen. Kriterium 4: Akkrediteringsrådet bemærker, at tilrettelæggelsen af uddannelsen kun i nogen grad understøtter uddannelsens kompetenceprofil. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 12/ I har haft en frist på1 år til at rette op på ovenstående forhold og har inden udløbet af denne frist indsendt dokumentation for ændringer af ovenstående forhold. ACE Denmark har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af jeres dokumentation og vurderinger, foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Rapporten er vedlagt. Rådet har på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Side 1/2

2 Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgningg om akudgave, kreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, marts Akkrediteringsrådets godkendelse Uddannelsen blev d. 22. marts godkendt på baggrund af rådets betinget positive akkreditering og Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings af- studie- gørelse af 17. marts 2011 vedrørende takst, titel, uddannelsens normerede tid samt eventuel fastsættelse af maksimumramme, jf. universitetslovens 3, stk Da uddannelsen fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering, godkendes den for den resterende turnusperiode. ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringen er gældende til og med 31. marts 2017, jf. 7, stk. 2 i akkredite- ringsloven. I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på aceden- hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACEE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) 3 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven) Side 2/ 2

3 Masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet og Syddansk Universitet Genakkreditering opfølgning på betinget positiv akkreditering

4 Genakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling... 7 Masteruddannelsens kompetenceprofil... 8 Masteruddannelsens struktur... 9 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse

6 Indledning Den supplerende akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af den supplerende akkrediteringsrapport, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Den supplerende akkrediteringsrapport har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave 1. marts Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen 4

7 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for erhvervsøkonomi og ledelse Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for erhvervsøkonomi og ledelse Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet består af: Kernefaglig ekspert Johan Olaisen er professor i knowledge management ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI Handelshøyskolen i Norge. Olaisen har en årrække været institutleder samme sted og medvirket til at etablere flere nye uddannelser på bachelor- og kandidatniveau. Kernefaglig ekspert Lars Strannegård er prorektor på Handelshögskolan i Stockholm og professor i erhvervsøkonomi og ledelse ved Institut for Ledelse og Organisation. Strannegård er tidligere fagansvarlig for EMBA-uddannelsen og programansvarlig for MBA-uddannelsen på Handelshögskolan i Stockholm. Aftagerrepræsentant Pia Grønborg Steffensen er chefkonsulent hos Keylearning i Aalborg, hvor hun arbejder med HR og kompetenceudvikling. Steffensen har desuden erfaring med organisationsopbygning og -sammenlægning. Steffensen har ydermere en cand.merc. i organisation og ledelse. Studerende Lone Nørgaard er oversygeplejeske med personaleansvar på afdelingen for Akut- og Traumecenter på Aalborg Sygehus. Nørgaard har ydermere en MPA med specialisering i sundhedsvæsnets organisation og ledelse. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 29. juni 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Der er ikke indhentet supplerende dokumentation. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 5. oktober Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 29.november 2012 Høringssvar modtaget 14. december 2012 Sagsbehandling afsluttet 14. december

8 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2011 Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2011 Akkrediteringsrådet finder, at kriterium 3 om uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte samt kriterium 4 om uddannelsens struktur og tilrettelæggelse er delvist tilfredsstillende opfyldt: Kriterium 3: Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad lever op til typebeskrivelsen for masteruddannelser, jf. kvalifikationsrammen. Kriterium 4: Akkrediteringsrådet bemærker, at tilrettelæggelsen af uddannelsen kun i nogen grad understøtter uddannelsens kompetenceprofil. 6

9 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen i business administration, executive (EMBA) på Aarhus Universitet i samarbejde med Syddansk Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle kriterierne for akkreditering. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets arbejde med at tydeliggøre og præcisere kompetenceprofilen for uddannelsen i kombination med en revidering og eksplicitering af uddannelsens struktur og indhold. Universitetet har formået at præcisere det faglige niveau og indhold i uddannelsen, sådan at kompetenceprofilen er formuleret på et passende højt niveau, og uddannelsens struktur og læringsmål nu understøtter uddannelsens samlede profil. 7

10 Masteruddannelsens kompetenceprofil 1.1. The Master of Business Administration, Executive (abbreviated E*MBA) is based on the highest international research within business economics and management. After successful completion of the programme, the participants will have acquired specialised skills and knowledge within change management and leadership in international businesses and organisations. A key component is the ability of the participants to analyse problems and challenges related to change management and to address them in a critical and constructive manner. Both new and existing problems within change management in international businesses and organisations should be solved at a theoretical and practical level Through the E*MBA programme, the participants will gain the competence and skills necessary to identify scientific issues within change management as well as understand and on a scientific basis reflect on, develop, implement and evaluate change processes and projects in international businesses and organisations. The ability to apply theory and models to develop solutions is therefore the cornerstone of the E*MBA learning profile. During the programme, the participants will acquire relevant knowledge and skills, at both a strategic and operational level, allowing them to facilitate and manage change processes in international businesses and organisations The competence profile is based on knowledge and understanding of theory and models within business economics and management. The overall objective here is to give the participants the ability to help enhance the competitive advantage of businesses in a global setting. To achieve this goal, the participants must be able to draw on knowledge from a variety of different fields. It is particularly important that the participants make use of the skills and knowledge that enable them to understand, analyse and execute strategies based on theories and methods about the internal and external factors of businesses. For the purpose of an internal business analysis, the participants will apply theories and methods centred on organisation design, culture and management, while the external analysis should be based on theories and methods from academic fields like strategy, innovation, marketing, accounting and finance. The ability to tackle challenges in the execution process is also considered a key component in the competence profile. The participants should be able to analyse problems and challenges related to the implementation process, understand the role played by business managers in this respect, and demonstrate their ability to develop strategies for execution on a scientific basis. A central aspect of change management is the ability to communicate to members of the organisation as change processes involve the process of stipulating aims and rationalizing these for members of the organisation. Participants must be able in a professional manner to initate and see through collaborative ventures in teams with various professional backgrounds As problems are not bound by discipline, the participants must be able to incorporate knowledge from other disciplines and work across different fields. Problems and challenges change over time, which means that the participants must be able to handle such changes through their active learning styles and skills within scientific methodologies. The E*MBA programme is therefore designed to support the breadth and depth of active learning in relation to change management Active learning and personal development are key components of the E*MBA programme. The participants should be able to draw on their own personal experience and also use the experience offered by other players to develop adequate solutions. Through various techniques such as problem based learning, exercises and other forms of group participation, we seek to challenge students to take responsibility for their own learning process and to get the most out of the learning experience. At the same time, practical experience should be combined with methods and theories in order to create a strong foundation for the development of knowledge and solutions. In this respect, the participants must define their own learning style. In its term, this can increase awareness of effective and ineffective ways of acquiring knowledge. It is the intent that the E*MBA is able to take responsibility of his own academic and personal development in the future. 8

11 Masteruddannelsens struktur (Dokumentationsrapporten side 11) 9

12 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 vurderes at være opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2011 Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad lever op til typebeskrivelsen for masteruddannelser, jf. kvalifikationsrammen. Kriterium 3 vurderes, at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2012 Niveau Akkrediteringspanelet vurderede i 2010, at beskrivelsen af refleksions- og forståelsesniveau, og vurdering og beslutning i kompetenceprofilen for uddannelsen ikke var på et tilstrækkeligt højt niveau i overensstemmelse med kravene i kvalifikationsrammen. Desuden var det panelets vurdering, at der ikke fremgik en beskrivelse af kompetencemål for læring og at kompetencemålet for formidling kunne gøres tydeligere i uddannelsens samlede profil. Universitetet redegør for de ændringer, som de har foretaget i kompetenceprofilen for masteruddannelsen i business administration (EMBA). Kompetenceprofilen er nu klarere i beskrivelsen af refleksionsniveau og niveauet for vurdering og beslutning. Samtidig er der blevet indarbejdet en beskrivelse af kvalifikationsmålene i formidling og ansvar for egen faglig udvikling, som er i overensstemmelse med kvalifikationsrammen. I kompetenceprofilen fremgår det, at dimittenderne opnår et refleksionsniveau, som sætter dem i stand til at identificere videnskabelige problemstillinger inden for forandringsledelse samt ud fra et videnskabeligt grundlag at kunne reflektere over forandringsprocesser og -projekter inden for internationale virksomheder og organisationer (Dokumentationsrapporten side 5). Universitetet har desuden tydeliggjort kvalifikationsmålet, der er for de studerendes færdigheder i at kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, herunder at kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller. Fx The participants should be able to analyse problems and challenges related to the implementation process, understand the role played by business managers in this respect, and demonstrate their ability to develop strategies for execution on a scientific basis. ( ) The ability to apply theory and models to develop solutions is therefore the cornerstone of the E*MBA learning profile (Dokumentationsrapporten side 7). I kompetenceprofilen fremgår det nu tydeligt, at dimittenderne skal opnå færdigheder i at kommunikere: ( ) to members of the organisation as change processes involve the proces of stipulating aims and rationalizing these for members of the organisation (Dokumentationsrapporten side 7). 10

13 Universitetet har der ud over tilføjet til kompetenceprofilen, at dimittenderne skal kunne tage ansvar for egen faglig udvikling: ( ) participants must define their own learning style. In its term, this can increase awareness of effective and ineffective ways of acquiring knowledge. It is the intent that the E*MBA is able to take responsibility of his own academic and personal development in the future (Dokumentationsrapporten side 8). Akkrediteringspanelet anerkender universitetets arbejde med uddannelsens kompetenceprofil. Panelet oplevede på besøget, at universitetet har en særlig pædagogisk og videnskabsteoretisk tilgang, som panelet mener universitetet med fordel kan lade fremgå mere eksplicit i kompetenceprofilen for uddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kompetenceprofilen for uddannelsen er i overensstemmelse med kvalifikationsrammens typebeskrivelse for masteruddannelser. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport side 4-9 Bilag: Curriculum for the Master of Business Administration, Executive - Change Management and Leadership 11

14 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 vurderes at være opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2011 Akkrediteringsrådet bemærker, at tilrettelæggelsen af uddannelsen kun i nogen grad understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Kriterium 4 vurderes, at være opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2012 Uddannelsens tilrettelæggelse og kompetenceprofil Akkrediteringspanelet vurderede i 2010, at læringsmålene for fagelementerne ikke var fuldt ud dækkende for den samlede kompetenceprofil for uddannelsen, og at den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen bevirkede, at det faglige niveau ikke var på højde med kompetenceprofilen og kvalifikationsrammens typebeskrivelse for masteruddannelser. Universitetet har efterfølgende gennemført en revidering af uddannelsens struktur og fagelementer. Et forløb om det personlige lederskab (5 ECTS-points) er nu integreret i uddannelsen på 1.til 3. semester. Tidligere var det et frivilligt forløb, som ikke udgjorde nogle ECTS-point. Universitetet har der ud over juesteret på de øvrige fagelementer, mens enkelte fagelementer er taget ud af uddannelsesforløbet. Endelig er der tilføjet et ekstra studieophold på Stanford Universitet på 1. semester. Universitetet har styrket koordinationen mellem underviserne og programchefen samt arbejdet med den pædagogiske tilgang i undervisningen. Underviserne og studieledelsen gav under besøget udtryk for, at der nu er bedre overblik over hvordan de forskellige fagelementer spiller sammen og at koordinationen fremover vil foregå i et tættere samarbejde, for at sikre en fortsat styrket sammenhæng i uddannelsesforløbet. Underviserne skal mødes en gang om året for at drøfte hele uddannelsesforløbet. Programchefen har i samarbejde med studielederen det daglige ansvar for at sikre et samlet og koordineret uddannelsesforløb. Programchefen og studielederen giver ved hvert semesterstart de studerende en introduktion til semestrets indhold og målsætning. Universitetet sikrer uddannelsens progression på flere forskellige måder. Først og fremmest gennem en gradvis stigende kompleksitet i de læringsmål, som stilles til de studerendes kompetencer for analyse af uddannelsens genstandsfelt i forandringsledelse. På 1. semester belyses forandringsledelse med udgangspunkt i interne organisatoriske faktorer. På 2. semester belyses forandringsledelse gennem eksterne faktorer, hvorefter der på 3. semester fokuseres på implementeringen af forandringsprojekter i internationale virksomheder og organisationer med afsæt i både interne og eksterne faktorer. Kompleksiteten i analyserne af forandringsledelse øges altså fra 1. semester til 3. semester og kulminerer i masterprojektet på 4. semester. Udviklingen 12

15 understøttes i de projekter, som de studerende skal aflevere ved afslutningen af hvert semester. Uddannelsens progression ses tydeligt på de tre workshops, der har fokus på det personlige lederskab på 1. til 3. semester. De tre undervisningsforløb skal sætte de studerende i stand til at udvikle egne lederskabskompetencer gennem refleksion over eget lederpotentiale samt faldgruber og deres betydning for organisationen. Udviklingen skal ske på baggrund af modeller og teorier inden for lederskab, som de studerende skal være i stand til at anvende og evaluere på baggrund af. Det fremgik under besøget, at undervisningen er fokuseret på refleksion i grupper med afsæt i et teoretisk pensum, og at de forskellige forløb på hvert semester kædes sammen ved hjælp af en logbog. På besøget fremgik det endvidere, at undervisningen er teoretisk funderet, og at de studerendes praktiske erfaring med case-arbejde inddrages som kontekst for undervisningen. Der er tale om deltagende læring, hvor de studerende aktivt bruger deres hverdagspraksis i læringsprocessen. Læringsprocessen forløber både i de enkelte fagelementer og i tiden mellem undervisningen. De erfaringer, som de studerende opnår i hverdagen som effekt af undervisningen inddrages aktivt i det efterfølgende fagelement. Denne tilgang afspejler sig også i nogle af prøveformerne som fx After hours meetings, hvor den studerende skal afholde virksomhedsmøder og evaluere på egen proces og praksis. Universitetet har anskueliggjort, hvilke justeringer og ændringer universitetet har foretaget for at koble fagelementer og læringsmål til kompetenceprofilen (Bilag 20). Det indgår fx det i kompetenceprofilen, at de studerende skal kunne (...) analyse problems and challenges related to the implementation process, understanding the role played by business managers in this respect, and demonstrate their ability to develop strategies for execution on a scientific basis. Færdigheder, som understøttes i teorimodul 2 Strategic Management and International Business med følgende læringsmål: - ( ) basic and advanced conceptual frameworks for analyzing a firm s environment and it s resources, as well as being able to translate the insights into a rigorous strategic agenda - ( ) ability to abstract from concrete business challenges and to analyze them in order to develop effective strategy - ( ) foundation for developing informed problem-solving skills for the strategic manager of the firm - ( ) competence in completing a strategic analysis for an individual business, including analysis of internal and external situational factors, identification of strategic challenges and ability to craft strategic choices on the basis of careful analysis (Bilag 20). Læringsmålet understøttes yderligere i workshop 3.1 Implementing Change Management : - The ability to design change strategies and select and sequence interventions in ways that will facilitate the achievement of change objectives - The ability to critically evaluate the practical utility of particular concepts and theories of change management - The ability to synthesize concepts and theories and develop realistic and well supported arguments - about how change can be managed effectively - ( ) ability to critically question received ideas as they apply to change management practice - ( ) ability to draw on a range of sources and personal experience to develop and, through well supported analysis, evaluate alternative ways of addressing a problem (Bilag 20). Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 13

16 Dokumentation Dokumentationsrapport side Bilag 2-19: Fagbeskrivelser af uddannelsens fagelementer 14

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA) Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business) Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

flerfagligt funderede og innovative kompetencer i fødevaresektoren.

flerfagligt funderede og innovative kompetencer i fødevaresektoren. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Kontaktperson Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i integrerede

Læs mere

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel:

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel: Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatu uddan- nelse i lyd-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

ma- Sendt pr. e-mail: e og pro- vedlagte februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. se (vedlagt) simumramme:

ma- Sendt pr. e-mail: e og pro- vedlagte februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Roskilde versiteter. se (vedlagt) simumramme: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ @ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i globalt systemdesign. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere