Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:"

Transkript

1 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 17. juni 2010 behandlet Aalborg Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: - Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen. - Det er problematisk, at der er uoverensstemmelse mellem det enkelte studieenhedskursus målbeskrivelse og det antal ECTS-point, det enkelte studiekursus udløser. - Det er desuden problematisk, at der ikke forefindes specifikke tal for uddannelsens frafald og gennemførsel. Universitetet er blevet givet en frist på 1 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist har universitetet indsendt dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat, har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. 28. juni 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Akkrediteringsrådet har på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige vurdering, at uddannelsen lever fuldt ud op til kriterierne for en positiv akkreditering. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2008.

2 Akkrediteringsrådets godkendelse Uddannelsen blev den 10. november 2008 godkendt på baggrund af Akkrediteringsrådets betinget positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens af afgørelse af 10. november 2008 vedrørende adgangskrav, takst, titel, uddannelsens normerede studietid samt eventuel fastsættelse af maksimumrammen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Da uddannelsen fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering, godkendes den for den resterende turnusperiode. Akkrediteringen er gældende til og med 30. november 2014, jf. 7, stk. 2 i akkrediteringsloven. Universitetet er velkommen til at kontakte konstitueret direktør Sami Stephan Boutaiba på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Konstitueret direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af supplerende akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

3 Bachelor- og kandidatuddannelse i fysik Aalborg Universitet Genakkreditering

4 Genakkreditering, forår 2010 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for kandidatuddannelsen... 6 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Resumé af kriterievurderingerne fra genakkrediteringen Begrundelse for betinget positiv akkrediteret uddannelse i Kriterium 6: Uddannelsesstruktur... 8 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer

6 Indledning Den supplerende akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. I rapporten behandles alene de kriterier og målepunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positive akkreditering. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af den supplerende akkrediteringsrapport, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en supplerende dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. ACE Denmark har udarbejdet den samlede indstilling til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Den supplerende akkrediteringsrapport har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i rapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, version Akkrediteringsrapporten består af tre dele: - ACE Denmarks samlede indstilling til Akkrediteringsrådet og et resumé af vurderingerne fra akkrediteringen i Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen for de kriterier og målepunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering 4

7 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for fysik Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for fysik Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i fysik består af: Kernefaglig ekspert Professor Thors Hans Hansson, Stockholm Universitet Professor Sven Åberg, Lunds Universitet Aftagerrepræsentant Underdirektør Steen B. Iversen, SCF Technologies Studerende Tidl. kemistuderende Katja Dall Jensen, Københavns Universitet Datoer i sagsbehandlingen Supplerende dokumentation modtaget 26. marts 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 10. maj 2010 Høringssvar modtaget 25. maj 2010 Sagsbehandling afsluttet 25. maj 2010 Dokumentation Akkrediteringsrapport, d. 23. oktober 2008 Afgørelsesbrev til Aalborg Universitet d. 16. januar 2009 Supplerende dokumentation med bilag modtaget d. 26. marts 2010

8 Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i fysik til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i fysik på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - uddannelsens struktur (kriterium 6) Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i fysik til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i fysik på Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - uddannelsens struktur (kriterium 6) Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriteriet om - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7), idet akkrediteringspanelet vurderer, at det er vanskeligt at realisere læringsudbytte vedrørende uddannelsens samarbejds- og ledelseskompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at samarbejde med projektvejlederen/(erne), samarbejde med virksomheder og samarbejde med forskningsgrupper ikke nødvendigvis sikrer den studerendes samarbejds- og ledelseskompetencer. Det skyldes primært, at samarbejdet ikke er et ligeværdigt forhold som mellem medlemmer i en gruppe. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er for få fysik studerende til at fysikfaglige projektarbejde kan realiseres på kandidatuddannelsen. Det er desuden uklart i hvilket omfang tværfagligt projektarbejde benyttes. Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2008 Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Resumé af kriterievurderingerne fra genakkrediteringen

9 Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse for betinget positiv akkrediteret uddannelse i 2008 Bacheloruddannelse i fysik - Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen. - Det er problematisk, at der er uoverensstemmelse mellem det enkelte studieenhedskursus målbeskrivelse og det antal ECTS-point, det enkelte studiekursus udløser. - Det er desuden problematisk, at der ikke forefindes specifikke tal for uddannelsens frafald og gennemførsel. Kandidatuddannelse i fysik - Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen. - Det er problematisk, at der er uoverensstemmelse mellem det enkelte studieenhedskursus målbeskrivelse og det antal ECTS-point, det enkelte studiekursus udløser. - Det er desuden problematisk, at der ikke forefindes specifikke tal for uddannelsens frafald og gennemførsel. - Uddannelsen har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter realiseringen af dele af uddannelsens mål for læringsudbytte. (Afgørelsesbrev, d. 16. januar 2009) 7

10 Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Vurdering ved akkreditering i 2008 Bacheloruddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering i 2010 Bacheloruddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2008: Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen. Kritikken vedrørende astrofysik blev i den oprindelige akkrediteringsrapport fra 2008 behandlet under legalitetsafsnittet og kriterium 3. De faglige mindstekrav for gymnasierne indgår dog efter ACE Denmarks gældende praksis i forbindelse med uddannelsens struktur og tilrettelæggelse, hvorfor problemstillingen vedrørende astrofysik behandles under kriterium 6. Universitetet anfører i sin supplerende dokumentation, at: Forholdet er dels blevet bragt i orden ved genindførelse af faget astrofysik i forbindelse med en revision af studieordningen i april 2008 og dels ved at tilbyde studerende, der ikke har modtaget undervisning i faget, at deltage i kurset i foråret Dimittender for hvem faget ikke indgik i studieordningen i perioden fra efteråret 2004 til foråret 2008 er blevet tilbudt undervisning i faget som efter- og videreuddannelse (EVU), hvor undervisningen tilrettelægges uden for normal arbejdstid. Opmærksomheden skal endvidere henledes på, at der i forhold til beskrivelsen af kurset i studieordningen fra april 2008 er foretaget en udvidelse af kurset, således at dette nu også omfatter et miniprojekt i astronomi. Som konsekvens heraf ændres kursets navn fra Astrofysik til Astrofysik og astronomi, ligesom kursets normering hæves fra 2 ECTS-point til 4 ECTS-point. (Supplerende dokumentationsrapport, 26. marts 2010) Det fremgår af den medsendte studieordning for bacheloruddannelsen fra september 2009, at astrofysik udbydes på FYS2 på 4. semester (Bilag 1). Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet nu udbyder Astrofysik som fagelement, og samtidig har universitetet tilbudt kurset til tidligere studerende. Akkrediteringspanelet bemærker, at astrofysik også var en del af kursusbeskrivelsen på bacheloruddannelsen i fysik i forbindelse med akkrediteringen i Faget havde dog ikke været udbudt de sidste 3-5 år (Akkrediteringsrapport 2008, s. 49). Akkrediteringspanelet bemærker desuden, at det ikke fremgår af den supplerende dokumentation, hvem der varetager undervisningen. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet dog, at Astrofysik og astronomi er et fagelement på bacheloruddannelsen i fysik på Aalborg Universitet. Akkrediteringspanelet vurderer det positivt, at universitetet i studieordningen for bacheloruddannelsen har tydeliggjort for de studerende, hvordan de faglige mindstekrav 8

11 for undervisningskompetence til de gymnasiale skoler opnås. Universitetet beskriver de kurser med tilhørende antal ECTS-point, der skal til for at leve op til de faglige mindstekrav. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2008: Det er problematisk, at der er uoverensstemmelse mellem det enkelte studieenhedskursus målbeskrivelse og det antal ECTS-point, det enkelte studiekursus udløser. På baggrund af akkrediteringen, har Aalborg Universitet nedsat et udvalg med henblik for at vægte kurserne mere hensigtsmæssigt. Dette arbejde er nu færdiggjort og studieordningerne revideret... (Supplerende dokumentationsrapport, 26. marts 2010) Aalborg Universitet har ikke selv systematisk analyseret hovedændringerne som følge af arbejdsgruppens arbejde. Af bilag 3 s. 3, har akkrediteringspanelet uddraget, at følgende overordnede ændringer i kursusstrukturen er vedtaget: a. Distinktionen mellem PE- og SE-kurser ophæves b. Kurserne er opnormeret, projekterne er nedjusteret c. Synliggørelse af det faglige indhold af projekterne Punkterne gennemgås i det følgende. Ad. a Distinktionen mellem PE- og SE-kurser ophæves Om projektenhedskurser (PE-kurser) og studieenhedskurser (SE-kurser) stod der tidligere i rammestudieordningen: Formålet med SE-kurserne er at give de studerende faglig kompetence inden for grundfag og emner, der er centrale for uddannelsen. Derfor eksamineres disse kurser ved særskilte SE-prøver. PE-kurserne er direkte rettet mod projektarbejdet og skal fungere som støttende til projektarbejdet, hvor det viser sig at være nødvendigt. PE-kurserne er beskrevet i studievejledningen, hvilket betyder, at de er mere dynamiske, da de tilpasses de enkelte semestre og de studerendes studievalg. (Bilag 5, Rammestudieordning, s. 53) Som det illustreres i Tabel 1 og Tabel 2 nedenfor, ophæves skellet mellem projektenhedskurser og studieenhedskurser. I den nuværende kursusstruktur ledsages projekter således kun af kurser. PE-kurserne indgik tidligere som en del af projektet, men den studerende blev ikke nødvendigvis eksamineret i PE-kurset i forbindelse med projektet. Universitetet skriver, at den nye struktur.. betyder, at der skal afholdes prøve i alle kurser. Dog vil prøveformen for nogle af kurserne være løbende i form af aktiv deltagelse, fx indebærende aflevering af skriftlige opgavebesvarelser. (Bilag 3, s. 3) Tabel 1. Tidligere kursusstruktur eksempel fra bacheloruddannelsens 3. semester Projekt Point PE-kurser Point SE-kurser Point I alt FYS1 Fysikkens grundlag 2 30 ECTS (Uddrag fra Tabel 1, Bilag 3, s. 2) 19 Stoffers struktur (SST) Laboratorieteknik (LAB) 1 Elektromagnetisme (EM) Mekanisk fysik (MEF) Fourier- og vektoranalyse (FVA) Tabel 2 Nuværende kursusstruktur eksempel fra bacheloruddannelsens 3. semester Projekt Point Kurser Point I alt FYS1 Fysikkens grundlag 30 ECTS (Uddrag fra Tabel 4, Bilag 3, s. 6) 13 Elektromagnetisme (EM) Mekanisk fysik (MEF) Fourier- og vektoranalyse (FVA) Stoffers struktur (SST) Laboratorieteknik (LAB)

12 I forhold til punkt a. vurderer akkrediteringspanelet, at ændringerne indebærer, at kurserne i fysik bliver eksamineret separat. Derudover vurderer akkrediteringspanelet, at der er allokeret mere tid til det enkelte kursus som det beskrives i det følgende. Ad. b Kurserne er opnormeret, projekterne er nedjusteret En anden ændring i kursusstrukturen består i pointsætningen af kurserne: Et teknisk svært kursus, som nu vægter 3 ECTS-point (3 x 30 timer), bør ændres til 5 ECTS-point (5 x 30 timer = 3 x 50 timer) Tilsvarende bør et teknisk svært kursus, som nu vægter 2 ECTS-point, ændres til 3 ECTS-point. (Bilag 3, s. 3) At pointene er opjusteret illustreres i øvrigt i Tabel 1 og Tabel 2. Som eksempel kan nævnes elektromagnetisme som er opjusteret fra 3 ECTS til 5 ECTS. Konsekvensen af, at kurserne opjusteres i ECTS-point, er, at antallet af ECTS-point til projekterne falder. Tabellerne ovenfor illustrerer, at projektet på FYS falder fra 19 ECTS-point til 13 ECTS-point. Akkrediteringspanelet vurderer i forhold til punkt b., at der er sket en omfordeling af point, således at kurserne består af et større antal ECTS-point og projekternes ECTS-pointsætning er nedjusteret. Akkrediteringspanelet vurderer at der fortsat er allokeret relativt få ECTS-point til de enkelte fysik kurser, hvilket dog kompenseres af, at projekterne også indeholder elementer fra de kurser, som de studerende følger i løbet af semestret. Akkrediteringspanelet vurderer det uklart, hvor mange konfrontations-, vejlednings- og projektarbejdstimer, der konkret er allokeret til det enkelte kursus. Derudover bemærker akkrediteringspanelet, at der synes at være en ubalance mellem læringsmål og ECTS-point i fagelementet Moderne fysik. Moderne fysik er et 5 ECTS kursus, hvor læringsmålene stadigvæk er meget ambitiøst beskrevet. Derudover bemærker akkrediteringspanelet, at standardmodellen ikke indgår i kursets målbeskrivelse eller i de andre kursers målbeskrivelser Ad c. Synliggørelse af det faglige indhold af projekterne Universitetet har valgt at synliggøre det faglige indhold af projekterne. Det sker ved at præcisere, hvilke indholdselementer, projektet skal have. Et eksempel er projektbeskrivelsen for FYS1: Indhold: Projektet fokuserer på anvendelse af grundlæggende fysiske discipliner i beskrivelsen og undersøgelsen af simple fysiske systemer, idet der specifikt fokuseres på metallers og evt. halvlederes elektriske ledningsevne som funktion af temperatur. Projektet skal indeholde følgende kernefaglige elementer i de angivne omfang: - Mekanik (2 ECTS point) - Termodynamik (2 ECTS point) - Elektromagnetisme (3 ECTS point) - Faststoffysik (3 ECTS point) - Eksperimentelt laboratoriearbejde (3 ECTS point) (Bilag 1, s. 8) Arbejdsgruppen fremhæver, at idet der stilles krav til projektenhedernes indhold og omfang af kernefaglige, dybdefaglige og breddefaglige elementer, vil det typisk reducere de studerendes valgfrihed i projekterne (Bilag 3, s. 3). I forhold til punkt c. vurderer akkrediteringspanelet, at det er blevet mere transparent, hvilke fysiske fagområder, der skal indgå i projektet og med hvilken vægt, de indgår. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at det er uklart, hvordan universitetet konkret vil sikre at alle de anførte fagområder indgår i det samme projekt. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at den nye struktur overordnet set skaber balance mellem fagelementernes læringsmål og de ECTS-point kurserne og projekterne udløser. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at der overordnet set er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og de ECTS-point, 10

13 de udløser. En undtagelse er faget Moderne fysik, hvor akkrediteringspanelet vurderer, at der fortsat er for ambitiøse læringsmål i forhold til den allokerede tid. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har gennemført en række tiltag for at imødekomme de strukturelle udfordringer på bachelor- og kandidatuddannelsen i fysik. De gælder opjustering af point til de enkelte kurser, udprøvning af alle kurser samt at kravene til fagindholdet i projekterne er præciseret. På baggrund af de reviderede studieordningerne og bilag 3, vurderer akkrediteringspanelet, at der overordnet set er sammenhæng mellem uddannelsens målbeskrivelser og den allokerede tid til kurset. Det gælder i forhold til kurserne og i forhold til projektelementerne, som nu vurderes at have en mere klar indholdsbeskrivelse af de fagelementer, som skal indgå. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2008: Det er desuden problematisk, at der ikke forefindes specifikke tal for uddannelsens frafald og gennemførsel. Universitetet redegør i sin supplerende dokumentation for frafald og gennemførsel på fysikuddannelsen: Af tabel 1 og tabel 2 fremgår specifikke tal for gennemførsel og frafald for henholdsvis bachelor og kandidatuddannelsen i fysik. Da fysik kun kan læses som en del af en to-faglig bachelor- eller kandidatuddannelse, dækker tabellerne som en konsekvens heraf to-faglige uddannelser, hvoraf fysik udgør den ene del. For begge tabeller gælder derfor, at de både dækker fysik som centralt fag og som tilvalgsfag. Af tabellerne fremgår ligeledes den samlede population, hvilket forklarer de store procentvise udsving fra år til år. (Supplerende dokumentationsrapport, 26. marts 2010) Akkrediteringspanelet vurderer, at Tabel 1 viser, at der kun var frafald på bacheloruddannelsen i 2006 (dvs. årgang 2002). Frafaldet udgjorde 33 % og to studerende. I 2007 og 2008 (dvs. årgang 2003 og 2004) er der ikke frafald på uddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at frafaldet på uddannelsen er enten ikkeeksisterende eller udgør få studerende. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at andelen af studerende, der gennemfører på normeret tid + 1 er høj og forbedres fra 2006 til Akkrediteringspanelet vurderer, at der for kandidatuddannelsen faldt to ud af tre personer fra i 2006 (dvs. årgang 2003), mens den sidste person fortsat er aktiv studerende. Året efter er der to studerende, hvor den ene gennemførte på normeret tid og den anden fortsat er aktiv. I 2008 (årgang 2005) er der otte studerende, hvoraf 6 studerende har gennemført på normeret tid + 1 og to fortsat er aktive. Generelt er frafaldet således begrænset til få studerende, og for det sidste registrerede gennemløb i 2008 har en væsentlig andel gennemført inden for normeret tid

14 Akkrediteringspanelet vurderer, at tallene viser hurtigere gennemførsel og et fald i frafald fra 2006 til Derudover bemærker akkrediteringspanelet, at universitetet ikke forklarer det høje frafald i Det er uklart, hvorvidt de ophørte faktisk er ophørt eller skiftet til andre fag, og hvad der er årsagen til frafaldet. Akkrediteringspanelet bemærker, at frafaldstallene tager udgangspunkt i en lav population, hvorfor udsvingene i tallene er store for særligt Derudover noterer akkrediteringspanelet, at der fortsat er et lavt optagelsestal på uddannelse. Eksempelvis er der iflg. uddannelsens grundoplysninger fra akkrediteringen i 2008 ikke optaget nye studerende på kandidatuddannelsen for årgang 2006 og Akkrediteringspanelet vurderer samlet set at, at frafaldet på bacheloruddannelsen er enten ikke-eksisterende eller udgør få studerende, mens kandidatuddannelsens frafaldstal er faldende for den opgjorte periode. Samlet vurdering af kriteriet for bachelor- og kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Supplerende dokumentationsrapport, d. 26. marts 2010 Bilag 1 Studieordning for bacheloruddannelsen, september 2009, supplerende dokumentation d. 26. marts 2010 Bilag 2 Studieordning for kandidatuddannelsen, september 2009, supplerende dokumentation d. 26. marts 2010 Bilag 3 Notat om revision af studieordningerne for fysik, supplerende dokumentation d. 26. marts 2010 Bilag 4 Studieordning for bacheloruddannelsen i fysik, semester, Bilag 4 til dokumentationsrapporten d. 23. oktober 2008 Bilag 5 Rammestudieordningen for De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, Bilag 5 til dokumentationsrapporten, d. 23. oktober

15 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Vurdering ved akkreditering i 2008 Kandidatuddannelsen: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering i 2010 Kandidatuddannelsen: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder for kandidatuddannelsen Begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2008: Uddannelsen har ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter realiseringen af dele af uddannelsens mål for læringsudbytte. Universitetets supplerende dokumentation Beskrivelsen af opfyldelsen af kandidatuddannelsens akademiske og professionelle kompetencemål har i det hidtidige dokumentationsmateriale været ufuldstændig. En ny beskrivelse af opfyldelsen af uddannelsens akademiske og professionelle kompetencemål fremgår derfor af bilag 4. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 2f) Den nye kompetencebeskrivelse for kandidatuddannelsen beskriver uddannelsens samarbejds- og ledelseskompetencer således: Samarbejds- og ledelseskompetence Samarbejds- og ledelseskompetencer støttes gennem Denne kompetence retter sig mod samarbejde og ledelsesmæssige aspekter af kandidatens professionelle virke. I arbejde og gruppebasering samt vejleder-, virksomheds- uddannelsens kombination af problemorienteret projektbåde nationale og internationale kontekster skal kompetencen kunne udfoldes inden for såvel kendte som nye studieordningens temaer og målsætninger, men udfolder og forskningssamarbejder. Projekterne indrammes af fagområder og komplekse problemstillinger (complex sig samtidigt inden for så åbne problemfelter, at de løbende må planlægges og ledes. Det problemorienterede pro- problems) som i forhold til tværfaglige projekter (multidisciplinaryprojects)jektarbejde fordrer, at denne planlægning realiseres gennem samarbejde mellem samarbejdsparter såsom projek- Kompetencen kommer til udtryk ved, at kandidaten: kan indgå professionelt i såvel faglige som tværfaglige tets medlemmer, projektets vejleder(ere), samarbejdende teams virksomheder, tilknyttede forskningsgrupper etc. udviser forståelse af og ansvarlighed overfor faglige og organisatoriske såvel som kulturelle og økonomiske aspekter kan definere og respektere egen og eventuelt andre deltageres funktion i forhold til helheden det vil sige både lede og lade sig lede bidrager til fælles videnudvikling og erfaringsdannelse kan anvende og vurdere disse indsigter i forhold til udvikling af professionelle miljøer 13

16 (Supplerende dokumentationsrapport, Bilag 4) Universitetet skriver: Som det fremgår af beskrivelsen, er der ingen kompetencemål for kandidatuddannelsen i fysik, der forudsætter gruppearbejde for at kunne realiseres. Eksempelvis kan samarbejds- og ledelseskompetencer realiseres gennem problemorienteret projektarbejde og en række af de samarbejdsprocesser, der er forbundet med denne arbejdsform, herunder eksempelvis samarbejde med projektvejlederen/(erne), eventuelt yderligere projektmedlemmer samt samarbejde med eventuelle virksomheder og tilknyttede forskningsgrupper. På kandidatuddannelsen i fysik er de studerende i projekterne altid tilknyttet én eller flere vejledere. Ligeledes indgår studerende normalvis i rene fysik eller tværfaglige projektgrupper af varierende størrelse, ligesom der er tradition for, at de studerende især på de sidste semestre samarbejder med virksomheder eller skriver projekt i tilknytning til forskningsgrupper ved Aalborg Universitet. Dette bidrager samlet set til, at læringsmålene for eksempelvis samarbejds- og ledelseskompetencer realiseres. (Supplerende dokumentationsrapport, s. 2f) Akkrediteringspanelet vurderer, at det er vanskeligt at realisere læringsudbytte vedrørende uddannelsens samarbejds- og ledelseskompetencer. Akkrediteringspanelet vurderer, at samarbejde med projektvejlederen/(erne), samarbejde med virksomheder og samarbejde forskningsgrupper ikke nødvendigvis sikrer den studerendes samarbejds- og ledelseskompetencer. Det skyldes primært, at samarbejdet ikke er et ligeværdigt forhold som mellem medlemmer i en gruppe. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er for få fysik studerende til at fysikfaglige projektarbejde kan realiseres på kandidatuddannelsen. Akkrediteringspanelet bemærker, at (tværfaglige) projektgrupper kan være en metode til at fremme den studerendes samarbejds- og ledelseskompetencer. Det er uklart i hvilket omfang tværfagligt projektarbejde benyttes. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation: Akkrediteringsrapport for kandidatuddannelsen i fysik, 23. oktober 2008 Supplerende dokumentationsrapport, d. 26. marts 2010 Bilag 4 Opfyldelse af kandidatuddannelsens akademiske og professionelle kompetencemål, supplerende dokumentationsrapport, d. 26. marts

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Baggrundsrapport for brugerundersøgelse 2010/11 U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t u n i v e r s i t e t s m e d a r b e j

Baggrundsrapport for brugerundersøgelse 2010/11 U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t u n i v e r s i t e t s m e d a r b e j Baggrundsrapport for brugerundersøgelse 2010/11 U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t u n i v e r s i t e t s m e d a r b e j d e r e, d e r h a r v æ r e t i n v o l v e r e t

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i sundhedsinformatik Masteruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i læring og forandringsprocesser.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag

- Det er problematisk, at den studerende ikke med valg af alle kombinationsfag Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail til: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i fysik og andet fag Kombinationskandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet 2005

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik. Bacheloruddannelsen i fysik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM

KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM Akkrediteringsrapport 2016 GENAKKREDITERING 2016, OPFØLNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I JORDBRUG, NATUR OG MILJØ AARHUS UNIVERSITET, CAMPUS FOULUM Genakkreditering, 2016 Publikationen

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark -

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i filosofi Kandidatuddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere