Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:"

Transkript

1 Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse og læring. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 8. februar 2013 behandlet masteruddannelsen i uddannelse og læring. Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Akkrediteringsrådet finder, at kriterium 3 om uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte samt kriterium 4 om uddannelsens struktur og tilrettelæggelse er delvist tilfredsstillende opfyldt: Kriterium 3: Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Kriterium 4: Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens faglige progression er uklar, ligesom det er uklart, hvorvidt uddannelsens læringsmål understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Endelig bemærker Akkrediteringsrådet, at uddannelsens prøveformer kun i nogen grad understøtter centrale elementer i uddannelsens kompetenceprofil. Akkrediteringsrådet finder desuden, at kriterium 5 om løbende kvalitetssikring af uddannelsen er ikke tilfredsstillende opfyldt: Kriterium 5: I kriterium 5 er der foretaget en vurdering af den løbende interne kvalitetssikring af uddannelsen. I denne vurdering er der både sket en vurdering af universitetets overordnede kvalitetssikringssystem samt af kvalitetssikringen af den konkrete uddannelse, herunder hvordan den indgår i universitetets overordnede kvalitetssikringssystem. Akkrediteringsrådet 20. februar 2013 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 12/ Akkrediteringsrådet bemærker konkret: - at universitetets system for kvalitetssikring ikke lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Det vurderes, at universitetet ikke har en kvalitetssikringspolitik med beskrevne procedurer, ansvarsfordeling og standarder. Derudover er procedurer vedrørende sikring af ressourcer kun delvist beskrevet, og for to yderligere krav i universitetets udviklingskontrakt er der ikke beskrevet procedurer og ansvarsfordeling - at uddannelsen i kun nogen grad er integreret i universitetets kvalitetssikringspraksisser, at uddannelsesledelsen i kun nogen grad indsamler relevant information om uddannelsen samt at der følges op på identificerede problemer. Side 1/3

2 I har haft en frist på 1 år til at rette op på ovenstående forhold og har inden udlø- forhold. bet af dennee frist indsendt dokumentation for ændringer af ovenståendee ACE Denmark har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af jeres dokumentation og vurderinger, foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Rapporten er vedlagt. Rådet har på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Det er rådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans r og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgningg om akudgave, kreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, marts ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACEE Denmark Akkrediteringsrådets godkendelse Uddannelsen blev 3. marts 2011 godkendt på baggrund af rådets betinget positive akkreditering og Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings afgørelse af 24.februar 2011 vedrørende takst, titel, uddannelsens normerede studietid samt eventuel fastsættelse af maksimumramme, jf. universitetslovens 3, stk Da uddannelsen fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering, godkendes den for den resterende turnusperiode. Akkrediteringen er gældende til og med 31. marts 2017, jf. 7, stk. 2 i akkredite- ringsloven. I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på aceden- hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregåendee uddannelser (akkrediterings- og kvalitet loven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) 3 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven) Side 2/ 3

3 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Side 3/3

4 l Masteruddannelse i uddannelse og læring Roskilde Universitet Genakkreditering opfølgning på betinget positiv akkreditering

5 Genakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling Masteruddannelsens kompetenceprofil Masteruddannelsens struktur Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring

7 Indledning Den supplerende akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af den supplerende akkrediteringsrapport, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Den supplerende akkrediteringsrapport har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. version 1. marts Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for humaniora Forskning inden for voksenuddannelse, læring og pædagogik Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for voksenuddannelse og læring Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for pædagogik og uddannelse Akkrediteringspanelet består af: Kernefaglige eksperter Sven Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköping Universitet Sven Andersson er professor i pædagogik ved Linköpings Universitet, Linköping, Sverige. Han er uddannet speciallærer ved Stockholms Lärarhögskola (1969), kandidat i pædagogik (1985) og ph.d. ved Linköpings Universitet (1994). Han er i øjeblikket ansat som professor ved afdelingen for voksenlæring, Linköpings Universitet med undervisning inden for pædagogik, forskeruddannelse og vejledning af ph.d.-studerende. Hans undervisning og forskningsområde er relateret til læring i de videregående uddannelser, IKT- læring i forskellige sammenhænge og komparative studier af børns hverdagsoplevelser. Sven Andersson har erfaring som faglig ekspert i akkreditering af danske uddannelser, bl.a. i forbindelse med akkrediteringen af Master i grundskolepædagogik. Sven Andersson var også panelmedlem i akkrediteringen i Peter Maassen, Pedagogisk forskningsinstitutt, Oslo Universitetet Peter Maassen er professor i videregående uddannelser, viceleder for Institut for Uddannelsesforskning, Fakultetet for Uddannelse, Oslo Universitet, Norge. Tidligere har han været leder for Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Twente Universitet, Nederlandene. På Oslo Universitet leder Peter Maassen en forskningsgruppe ved navn Higher Education: Institutional dynamics and Knowledge cultures (HEIK). Han har været involveret i mange internationale undersøgelser, heriblandt en evaluering af RDI s rolle i finsk polyteknik (2012), en undersøgelse af den Danske Universitetsreform (2009) og medlem af den norske 2007 Regeringskommission for videregående uddannelse (Stjernø komissionen). Peter Maassen er i øjeblikket leder af et flerårigt forskningsprojekt om Horizontal governance and learning dynamics in higher education, støttet af det Norske Forskningsråd (NRC). Han er også medansvarlig for et NRC støttet forskningsprojekt om European Flagship Universities: balancing academic excellence and socio-economic relevance. Sammen med Nico Cloete (CHET) er Peter Maassen ansvarlig for et flerårigt forskningsprojekt om Universities and economic development in Africa. Han er redaktør på den videnskabelige bogserie: Higher Education Dynamics (Springer), medlem af flere tidsskriftsredaktioner, og han har skrevet og medredigeret mere end 200 internationale udgivelser. Aftagerrepræsentant Lis Madsen, Uddannelsesleder på Professionshøjskolen UCC, Læreruddannelsen Zahle Lis Madsen er uddannet cand.mag i dansk og religion (1989) og er MPA (Master of public administration) (2011). Hun er uddannelsesleder ved UCC, Læreruddannelsen Zahle med særligt ansvar for pædagogisk udvikling. Lis Madsen har været udlånt til Undervisningsministeriet i i forbindelse med evaluering af Læreruddannelsen. Hun har tidligere deltaget i akkrediteringspaneler, bl.a. i forbindelse med akkrediteringen af Master i grundskolepædagogik. Endelig har hun siddet i en række arbejdsgrupper og følgegrupper 5

9 mv. nedsat af Undervisningsministeriet. Hun sidder pt. i følgegruppen for pædagoguddannelsen og i ekspertgruppen vedr. ny læreruddannelse. Lis Madsen var også panelmedlem ved akkrediteringen i Studerende Jonas Caben Iversen, cand.mag. i læring og forandringsprocesser og bachelor i politik & administration, Aalborg Universitet Igennem sin studietid har Jonas Caben Iversen været aktiv i studienævn og Akademiske Råd på både det Samfundsvidenskabelige og Humanistiske fakultet. Derudover har han arbejdet for de studerendes vilkår lokalt, regionalt og nationalt. I løbet af kandidatuddannelsen har han specialiseret sig i Co-Creation indenfor den offentlige sektor. Jonas Caben Iversen er i dag ansat som fritidskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune. Jonas Caben Iversen var også panelmedlem ved akkrediteringen i Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 29. juni 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 16. juni 2012 supplerende dokumentation modtaget ang. universitetets kvalitetssikringssystem 28. september 2012 supplerende dokumentation modtaget ang. - kursusevaluering - læringsmål for masterprojektet - undervisningsdeltagelse 30. november 2012 supplerende dokumentation modtaget ang. universitetet kvalitetssikringssystem 7. december 2012 supplerende dokumentation modtaget ang. universitetets kvalitetssikringssystem Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 18. september 2012 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 14. december 2012 Høringssvar modtaget 8. januar 2013 Kriterium 4 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelsens prøveformer kun i nogen grad understøttede læringsmålene i de fagelementer der udprøves. I vurderingen lagde panelet vægt på, at der benyttes en skriftlig prøveform til at udprøve mundtlige færdigheder, at det ikke fremgår tydeligt, hvilke konkrete krav der stilles til prøveformen tilfredsstillende deltagelse, og at det ikke fremgår tydeligt, hvordan den enkelte studerende bedømmes i forhold til prøveformen tilfredsstillende deltagelse. Vurderingerne er ændret fordi universitetet har redegjort for, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og prøveformer, og at underviserne har mulighed for at bedømme den enkelte studerende i prøveformen tilfredsstillende deltagelse. 6

10 Universitetet oplyser desuden, at de konkrete krav til prøveformen tilfredsstillende deltagelse bliver ekspliciteret i de udfyldende bestemmelser til studieordningen. ACE Denmark bemærker, at vurderingen af kriterium 4 på den baggrund er ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Sagsbehandling afsluttet 24. januar 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 8. februar 2013 Bemærkninger Opfølgningen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. version, 1. marts 2010 og Akkrediteringsrådets afgørelse af 4. februar Der er i forbindelse med opfølgningen på Akkrediteringsrådets afgørelse gennemført et besøg på Roskilde Universitet, hvor akkrediteringspanelet holdt møde med uddannelsens studieledelse. 7

11 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2011 Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2011 Vedrørende kriterium 3, vurderingspunkt 3.2.1: Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Vedrørende kriterium 4, vurderingspunkt 4.1.2: Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens faglige progression er uklar, ligesom det er uklart, hvorvidt uddannelsens læringsmål understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Vedrørende kriterium 4, vurderingspunkt 4.1.3: Endelig bemærker Akkrediteringsrådet, at uddannelsens prøveformer kun i nogen grad understøtter centrale elementer i uddannelsens kompetenceprofil. Vedrørende kriterium 5, vurderingspunkt 5.1.1: Akkrediteringsrådet bemærker konkret, at universitetets system for kvalitetssikring ikke lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Det vurderes, at universitetet ikke har en kvalitetssikringspolitik med beskrevne procedurer, ansvarsfordeling og standarder. Derudover er procedurerne vedrørende sikring af ressourcer kun delvist beskrevet, og for to yderligere krav i universitetets udviklingskontrakt er der ikke beskrevet procedurer og ansvarsfordeling. Vedrørende kriterium 5, vurderingspunkt 5.1.2: Akkrediteringsrådet bemærker konkret, at uddannelsen i kun nogen grad er integreret i universitetets kvalitetssikringspraksisser, at uddannelsesledelsen i kun nogen grad indsamler relevant information om uddannelsen samt at der følges op på identificerede problemer. 8

12 Indstilling 2012 Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Master i uddannelse og læring på Roskilde Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af, om universitetet har gennemført tiltag, der retter op på de problemer, der var udslagsgivende for den betinget positive akkreditering i Det er således vurderet, om uddannelsen har tilstrækkelig kvalitet til, at det er forsvarligt over for de studerende, at uddannelsen fortsætter i resten af akkrediteringsperioden. Det udslagsgivende for den betinget positive akkreditering var, at universitetets kvalitetssikringssystem ikke levede op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Panelet lagde særligt vægt på, at universitetet ikke havde en kvalitetssikringspolitik med beskrevne procedurer, ansvarsfordeling og standarder. Derudover var uddannelsen kun i nogen grad integreret i universitetets kvalitetssikringspraksisser og uddannelsesledelsen indsamlede kun i nogen grad relevant information om uddannelsen. Panelet vægtede her den manglende implementering af uddannelseslederrapporter på uddannelsen. Universitetet har siden 2011 udviklet det overordnede kvalitetssikringssystem, så det beskrevne nu lever op til de europæiske standarder for kvalitetssikring. Derudover er brugen af uddannelseslederrapporter blevet implementeret, så de udmønter institutionens kvalitetssikringssystem. Det betyder, at uddannelsen udmønter institutionens kvalitetssikringssystem, og at uddannelsesledelsen løbende indsamler og anvender information om uddannelsen. Universitetet har derfor rettet op på det vigtigste af problempunkterne fra den tidligere akkreditering. I forbindelse med den betinget positive akkreditering blev det også vurderet, at uddannelsens faglige progression var uklar. Det blev ligeledes vurderet som værende uklart, hvorvidt uddannelsens læringsmål understøttede uddannelsens kompetenceprofil. Panelet lagde i vurderingen vægt på, at de studerende kun skulle skrive to overordnede projekter i løbet af studiets to år. Det gjorde progressionen uklar. Derudover var hhv. fagelementernes læringsmål og vurderingskriterierne til udprøvning af projekteksamen, formuleret på forskellige niveauer. Det gjorde sammenhængen mellem kompetenceprofil og læringsmål uklar. Universitetet har siden 2011 gennemført en revision af studieordningen. Uddannelsesforløbet består nu af fire moduler på hver 15 ECTS-point, hvor der tidligere var to moduler på hver 30 ECTS-point. Det betyder, at der både er formuleret nye læringsmål på de enkelte fagelementer, og at uddannelsen har fået nye prøveformer. Universitetet har derfor også rettet op disse problempunkter. I 2011 understøttede uddannelsens prøveformer kun i nogen grad centrale elementer i uddannelsens kompetenceprofil, fordi der kun var to udprøvninger i løbet af studiet. Universitetet har sidenhen etableret nye prøveformer for de enkelte moduler på uddannelsen. Da universitetet samlet set har rettet op på de punkter, der var udslagsgivende for den betinget positive akkreditering, indstilles uddannelsen til positiv akkreditering. 9

13 Masteruddannelsens kompetenceprofil Universitetet har formuleret en ny kompetenceprofil: - Kender og forstår centrale begreber om samfund, hverdag og læring - Kender, forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om den lærende (deltagere, elever, studerende, kolleger, medarbejdere) som aktører og subjekter - Kender, forstår og kan anvende teorier om sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer og historie, social kontekst, social interaktion og læreprocesser - Har kendskab til de danske uddannelsers historie og til institutionaliserede uddannelses- og læringssammenhænge i det moderne danske samfunds forskellige sektorer - Har et overordnet kendskab til forskellige sociale og kulturelle grupper i det moderne danske samfund - Forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer, institutioner/kulturer og læring - Kender, forstår og kan diskutere (mundtligt såvel som skriftligt) teorier og begreber om sammenhænge mellem det sociale, det kulturelle og det subjektive - Har kendskab til kvantitative metoder i undersøgelser og forskning af forandring og læring i institutioner, organisationer og virksomheder - Kan anvende metoderne observation og interview til at producere skriftligt empirisk materiale og kan analysere dette materiale som led i en forskningsbaseret kvalitativ undersøgelse af læring - Forstår og kan diskutere forskellige videnskabsteorier/metodologier og metoder i empirisk forskning og undersøgelse/udredning af uddannelse og læring - Kan reflektere over egne forforståelser, erkendelsesinteresser og subjektivitet i undersøgelser, evalueringer og andet videnskabende arbejde og kan forholde dette til subjektivitet og identitet i professionelt arbejde - Kan tilrettelægge undervisnings-, lærings- og udviklingsforløb og forandringsprocesser i institutioner, organisationer og virksomheder - Kan gennemføre forskningsbaseret, kritisk analyse og evaluering af undervisnings- og udviklingsforløb - Kan bidrage til at udvikle ledelses-, rådgivnings- og undervisningsarbejdet og det pædagogiske arbejde i institutioner, organisationer og virksomheder, herunder kan deltage i videnskabelse i arbejdet, og dermed bidrage til såvel egen individuelle som professionens/erhvervets fortsatte kvalificering, kompetenceudvikling og professionalisering - Kan mundtligt og skriftligt formidle forskellige former for viden såvel traditionel akademisk anerkendt viden som viden skabt i praksis om uddannelse og læring til andre professionelle, til andre grupper i samfundet og til akademiske offentligheder. (Ny studieordning, s ) 10

14 Masteruddannelsens struktur Uddannelsen består af fire moduler og strukturen er illustreret nedenfor. Modul Titel Studieelementer Prøve 1 Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser 2 Læreprocesser i kontekst 3 Samfund, organisation og uddannelse 4 Evaluering, masterprojekt 1.a. Seminarrækken: Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser (7½ ECTS-point) 1.b. Seminarrækken: Empirisk forskning i lærerprocesser i kontekst (7½ ECTSpoint) Projekt (Ny dokumentationsrapport 2012, s. 3) 3.a. Seminarrækken: Samfund, organisation og uddannelse (10 ECTS points) 3.b. Seminarrækken: Metoder i empirisk forskning i samfund, organisation og uddannelse (5 ECTS-point) (ikke studieordningsdækkede seminarer om bl.a. evalueringsteori og -metoder og med evaluering) Projekt 1.a. Skriftlig opgave: Review af faglig/teoretisk tekst 1.b. Tilfredsstillende deltagelse Projektprøve 3.a. Tilfredsstillende deltagelse 3.b. Skriftlig opgave: Forskningsdesign for masterprojekt Projektprøve 11

15 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Resumé af kriterievurderingen fra akkrediteringen i 2011 Kriterium 3 vurderes, at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2011 Vedrørende kriterium 3, vurderingspunkt 3.2.1: Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2012 Niveau Akkrediteringspanelet vurderede i 2011, at uddannelsens kompetenceprofil kun i nogen grad levede op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Universitetet har derfor formuleret en ny kompetenceprofil. Ledelsen oplyste på besøget, at det er erfarne undervisere og uddannelsesplanlæggere, der har stået for at lave den ny kompetenceprofil. Både de studerende og universitetets aftagerpanel har været involveret i arbejdet. Universitetet sammenligner i ansøgningen uddannelsens kompetenceprofil med niveauet for masteruddannelser i den danske kvalifikationsramme. Universitetet har lavet et skema over, hvilke kompetencemål i kompetenceprofilen, der understøtter de forskellige dele af kvalifikationsrammens typebeskrivelse for masteruddannelser. Neden for er et udsnit af skemaet: Kvalifikationskategoriemens masterniveau Kvalifikationsram- Viden og forståelse Vidensfeltet Skal inden for et specialiseret område eller i et bredere perspektiv på et fagligt/flerfagligt område have viden og forståelse, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning Uddannelsens kompetenceprofil 4. Har kendskab til de danske uddannelsers historie og til institutionaliserede uddannelses- og læringssammenhænge i det moderne danske samfunds forskellige sektorer. 5. Har et overordnet kendskab til forskellige sociale og kulturelle grupper i det moderne danske samfund. 1. Kender og forstår centrale begreber om samfund, hverdag og læring Universitetets bemærkninger Modul 1 og 2 12

16 2. Kender, forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om den lærende (deltagere, elever, studerende, kolleger, medarbejdere) som aktører og subjekter 3. Kender, forstår og kan anvende teorier om sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer og historie, social kontekst, social interaktion og læreprocesser. Modul 3 og 4 Forståelses- og reflektionsniveauet Skal kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over fagområdets /- ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger 6. Forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer, institutioner/kulturer og læring 2. Kender, forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om den lærende (deltagere, elever, studerende, kolleger, medarbejdere) som aktører og subjekter 3. Kender, forstår og kan anvende teorier om sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer og historie, social kontekst, social interaktion og læreprocesser. 6. Forstår og kan anvende centrale teoretiske begreber om sammenhænge mellem samfundsmæssige strukturer, institutioner/kulturer og læring Når terminologien i kompetencerne 2, 3 og 6 er kender-forstår-anvende, så angiver det en taksonomi hvor anvende betyder bruge i videnskabelig problemformulering og argumentation, som er en kompetence der tilegnes gennem projektarbejde og projektrapportfremstilling og udprøves ved projektprøven (mundtlig eksamen på baggrund af den skriftlige projektrapport) i modulerne 2 og Kender, forstår og kan diskutere (mundtligt såvel som skriftligt) teorier og begreber om sammenhænge mellem det sociale, det kulturelle og det subjektive 10. Forstår og kan diskutere forskellige videnskabsteorier/metodologier og metoder i empirisk forskning og undersøgelse/udredning af uddannelse og læring 13. Kan gennemføre forskningsbaseret, kritisk analyse og evaluering af undervisnings- og udviklingsforløb. (Udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af ny dokumentationsrapport, s. 5-8) Forskningsbaseret, kritisk analyse forudsætter problemformulering der indebærer identifikation af videnskabelig(e) problemstilling(er) Panelet konstaterer, at det ikke tydeligt fremgår af kompetenceprofilen, at de studerende opnår kompetencer i at styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Det fremgår dog af kompetenceprofilen, jf. ovenfor, at den studerende kan gennemføre en forsknings- 13

17 baseret, kritisk analyse og evaluering af undervisnings- og udviklingsforløb. Universitetet skriver desuden i bemærkninger til skemaet, at det praksisorienterede projektarbejde i udpræget grad handler om at kunne styre og udvikle arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller. Panelet vurderer på den baggrund, at de studerende opnår kompetencer i at styre og udvikle arbejdssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller. Panelet konstaterer desuden, at det ikke tydeligt fremgår af kompetenceprofilen, at de studerende opnår viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning. Det fremgår dog af kompetenceprofilen, at de studerende kender, forstår og kan diskutere ( ) centrale teorier og begreber indenfor relevante områder, at de forstår og kan diskutere forskellige videnskabsteorier/metodologier og metoder samt at de kan gennemføre en forskningsbaseret, kritisk analyse og evaluering af undervisningsog udviklingsforløb. Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, jf. også vurderingen i kriterium 4, at de studerende i opnår viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning. Akkrediteringspanelet vurderer samlet, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ny dokumentationsrapport, s

18 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Resumé af kriterievurderingen fra akkrediteringen i 2011 Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2011 Vedrørende kriterium 4, vurderingspunkt 4.1.2: Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens faglige progression er uklar, ligesom det er uklart, hvorvidt uddannelsens læringsmål understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Vedrørende kriterium 4, vurderingspunkt 4.1.3: Endelig bemærker Akkrediteringsrådet, at uddannelsens prøveformer kun i nogen grad understøtter centrale elementer i uddannelsens kompetenceprofil. Kriterium 4 vurderes, at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse ved genakkreditering i 2012 Uddannelsens tilrettelæggelse og kompetenceprofil Universitetet har lavet en række ændringer på uddannelsen som følge af kritikpunkterne i den betingede akkreditering i Overordnet har universitetet formuleret en ny kompetenceprofil (jf. kriterium 3) og udarbejdet en ny studieordning, som trådte i kraft 1. september Den primære ændring er, at uddannelsesforløbet nu består af fire moduler på hver 15 ECTS-point, hvor der tidligere var to moduler på hver 30 ECTSpoint. Som følge heraf har uddannelsen også fået nye prøveformer. Nedenfor er uddannelsens nye struktur illustreret: Modul Titel Studieelementer Prøve 1 Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser 1.a. Seminarrækken: Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser (7½ ECTS-point) 1.b. Seminarrækken: Empirisk forskning i 1.a. Skriftlig opgave: Review af faglig/teoretisk tekst 1.b. Tilfredsstillende deltagelse læreprocesser i kontekst (7½ ECTS-point) 2 Læreprocesser i Projekt Projektprøve kontekst 3 Samfund, organisation og uddannelse 3.a. Seminarrækken: Samfund, organisation og uddannelse (10 ECTS points) 3.b. Seminarrækken: Metoder i empirisk forskning i samfund, organisation og uddannelse (5 ECTS-point) 4 Evaluering, ma- (ikke studieordningsdækkede seminarer Projektprøve 3.a. Tilfredsstillende deltagelse 3.b. Skriftlig opgave: Forskningsdesign for masterprojekt 15

19 sterprojekt om bl.a. evalueringsteori og -metoder og med evaluering) Projekt (Udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af ny dokumentationsrapport, s. 3). Progression Akkrediteringspanelet vurderede i 2011, at det fremstod uklart, hvordan progressionen sikres på uddannelsen. Panelet hæftede sig ved, at de studerende kun skulle skrive to overordnede projekter i løbet af studiets to år. Universitetet har efterfølgende ændret uddannelsens struktur, så der nu er fire moduler, jf. ovenfor. Universitetet skriver i ansøgningen, at de fire moduler understøtter hinanden og sikrer en løbende progression. Eksempelvis består modul 1 af to seminarrækker hhv. Hverdagsliv, socialisation og lærerprocesser (7,5 ECTS-point) og Empirisk forskning i lærerprocesser i kontekst (7,5 ECTS-point). Formålet med dette modul er, at de studerende opnår viden om relevante fagområder og kendskab til et udvalg af metoder. Modul 2 er et projektmodul, hvor den studerende skal gennemføre en undersøgelse af læreprocesser i kontekst, med udgangspunkt i videnstilegnelsen fra modul 1. På den måde forberedes projektarbejdet i modul 2 vidensmæssigt og metodisk i modul 1 (Ny dokumentationsrapport, s ; Studieordning af september 2011, s. 24; Udfyldende bestemmelser til studieordning, s. 1). På samme måde forberedes masterprojektet, ifølge universitetet både vidensmæssigt, videnskabsteoretisk, metodologisk og metodisk i modul 3. I modul 3 skal den studerende med udgangspunkt i videnskabsteori, metodologi og metode udarbejde et skriftligt forskningsdesign, hvilket afprøves ved en intern skriftlig prøve (Ny dokumentationsrapport 2012, s. 12). Ledelsen oplyste på besøget, at udarbejdelsen af et forskningsdesign udgør et centralt element i masterprojektet. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen er kendetegnet af en tydelig progression, der er rettet mod den studerendes evne til at skrive det afsluttende masterprojekt. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at der er progression fra første til sidste semester. Sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil Akkrediteringspanelet vurderede i 2011, at det var uklart, i hvilket omfang uddannelsens fagelementer understøttede kompetenceprofilen. Panelet hæftede sig ved, at hhv. fagelementernes læringsmål og vurderingskriterierne til udprøvning af projekteksamen, var formuleret på forskellige niveauer. Universitetet har på den baggrund formuleret nye læringsmål for uddannelsens moduler. Universitetet har udarbejdet et skema over, hvilke læringsmål, der understøtter de enkelte mål i uddannelsens nye kompetenceprofil. Nedenfor er et udsnit af skemaet. Modul Studieelementer Læringsmål 1 1.a. Seminarrækken: Hverdagsliv, socialisation og læreprocesser (7½ ECTS points) 1.b. Seminarrækken: Empirisk forskning i læreprocesser i kontekst (7,5 Den studerende forstår og kan, mundtligt såvel som skriftligt, anvende og kritisk diskutere centrale teoretiske begreber om læreprocesser i uformelle og formelle sociale Kontekster (sto. 19, stk.2) Den studerende har kendskab til interview, observation eller andre deltagende metoder til produktion af empirisk materiale i form af tekster der skal analyseres og fortolkes (sto. 19,stk.2) Kompetencer 1. Kender og forstår centrale begreber om samfund, hverdag og læring 7. Kender, forstår og kan diskutere (mundtligt såvel som skriftligt) teorier og begreber om sammenhænge mellem det sociale, det kulturelle og det subjektive 16

20 ECTS points) 2 Projekt Kan identificere og formulere socialisations og læringsmæssige problemstillinger, og kan planlægge en undersøgelse af problemstillingen ved hjælp af videnskabelige teorier og metoder. Kan gennemføre empiriske undersøgelser hvor der benyttes interview, observation eller lignende deltagende metoder til produktion af empirisk materiale i form af tekster der analyseres og fortolkes Kan reflektere over egne forforståelser, erkendelsesinteresser og forskersubjektivitet i projektarbejdet som forskningsproces, og kan forholde dette til subjektivitet og identitet i professionelt arbejde* (sto. 20, stk.2) *Udprøvningen af refleksion over relationen mellem projektarbejdet og professionelt arbejde sker først i modul 4 (Udarbejdet af ACE Denmark på baggrund af ny dokumentationsrapport, s. 9-11) 5. Har et overordnet kendskab til forskellige sociale og kulturelle grupper i det moderne danske samfund 2. Kender, forstår og kan anvende* centrale teoretiske begreber om den lærende (deltagere, elever, studerende, kolleger, medarbejdere) som aktører og subjekter (forudsætter kompetence 7, jf. ovenfor, modul 1.) 3. Kan anvende metoderne observation og interview til at producere skriftligt empirisk materiale og kan analysere dette materiale som led i en forskningsbaseret kvalitativ undersøgelse af læring *Når terminologien i kompetence 2 er kender-forståranvende, så angiver det en taksonomi hvor anvende betyder bruge i videnskabelig problemformulering og argumentation, som er en kompetence der tilegnes gennem projektarbejde og projektrapportfremstilling og udprøves ved projektprøven. Det fremgår af skemaet i dokumentationsrapporten, at en væsentlig del af målene i kompetenceprofilen understøttes af masterprojektet, der har den samlede kompetenceprofil som læringsmål. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at der ikke er beskrevet læringsmål for masterprojektet i studieordningen. Universitetet har fremsendt en redegørelse for, hvilke læringsmål der understøttes af masterprojektet. Universitetet oplyser desuden, at læringsmålene for masterprojektet vil blive præciseret i studieordningen, så det fremgår tydeligt, hvilke dele af kompetenceprofilen masterprojektet understøtter (Supplerende dokumentation modtaget den 28. september 2012). Akkrediteringspanelet spurgte på besøget ledelsen, i hvilket omfang de studerende får viden og forståelse om problemstillinger, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning. Ledelsen oplyste hertil, at underviserne, der er aktive forskere, løbende formidler internationale tekster, primært fra Europa. Ledelsen fortalte, at der er stor vægt på at benytte originallitteratur, og at de studerende kender, forstår og kan anvende de forskellige teorier. Ledelsen gav flere eksempler på de teoretikere, der benyttes i undervisningen. Panelet vurderer, at uddannelsen sikrer de studerende viden, som på udvalgte områder er baseret på højeste internationale forskning, jf. kriterium 4. Panelet noterer, at uddannelsen og kompetenceprofilen hovedsagligt fokuserer på uddannelsessystemer og praksis i det danske samfund og på teorier og teoretiske begreber. Akkrediteringspanelet spurgte desuden på besøget, hvordan det sikres, at uddannelsen har en tilstrækkelig bredde. Ledelsen fortalte, at de studerende på seminarerne bliver præsenteret for et udvalg af metoder. Ifølge ledelsen er det også et krav, at de studerende har en breddedimension i deres projektarbejde, hvilket eksempelvis underbygges af, at projektdesign laves i grupper og fremlægges i plenum. Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsen generelt har et stort fokus på projektarbejde og masterspecialet, hvilket afspejler sig i, at modul 1 og 3 i udpræget grad fungerer som forberedelse til projekterne. Panelet vurderer, at denne struktur medfører, at de studerende bliver meget kompetente til de emner og faglige 17

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogik.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogik. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogik.

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde d. 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde d. 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer. Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet. Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering

Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet. Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering Bachelor- og kandidatuddannelse i engelsk Roskilde Universitet Genakkreditering 2013-2, opfølgning på betinget positiv akkreditering Genakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET

MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2015 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2015 Publikationen er

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen Sjælland University College Campus Roskilde Att.: Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af den eksisterende pædagogiske diplomuddannelse

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse og

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i islamiske studier, Københavns

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i offentlig

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen i tværmedial kommunikation.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen i tværmedial kommunikation. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i tværmedial

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen biologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen biologi. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i almen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ACE Denmark Professionshøjskolen Att.: Jens Juulsgaard Sendt pr. e-mail: jj@cfu.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i indologi

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere