Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012"

Transkript

1 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/ Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterer om frivilligstrategien. Byrådet nedsatte efteråret 2011 et tværpolitisk udvalg. Frivillighedseksperimentariet, som har udarbejdet forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune. Ungdomsklubben på skolen mangler frivillige. Der er ledige lokaler i hallen, man er i dialog med kommunen om istandsættelse af enkelte lokaler. Frivilligstrategien er i høring i perioden 13.9 til herefter vil byrådet tage stilling i sagen. Dialogudvalget opfordrede SSP konsulenten, de frivillige fra fritidsklubben og repræsentanter fra hallen til at sætte sig sammen og drøfte muligheden for at anvende lokalerne i hallen. Der er mulighed for at lave en netværkskontrakt, dette ved SSP hvordan men starter op. På kommunens hjemmeside kan du læse mere om frivillighed. Her kan frivilligguiden også findes og der er svar på spørgsmål om forsikring Se link: Side 1 / 26

2 5 Kommunale grunde til salg i by Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø De kommunale grunde der er til salg kan ikke findes nogen steder på Holbæks internetsider. Når der rettes henvendelse til kommunen for at blive skrevet op til en grund, kender ingen til disse grunde. Dialogudvalgets Problemstillingen er kendt, den har været taget op før, så der skal igen rettes henvendelse til Center for ejendomme og gøres opmærksom på problemstillingen Dialogudvalget følger op og sørger for at der kommer et opslag på hjemmesiden. Gundene er annonceret til salg på nettet, se følgende link: Side 2 / 26

3 Langtidsparkering af køretøjer over 3500kg Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Den plads der i dag er afsat til parkering af tunge køretøjer er ikke stor nok, og den ligger Dialogudvalgets Problemstillingen er taget til efterretning og sagen sendes videre til Trafik og infrastruktur Lokalrådet nævnte selv, at en mulig løsning kunne være at fælde nogle af de træer der var ved den og udvide den på den måde. I forhold til Udfordringen med beliggenheden nævnte de, at det eneste alternativ er udstykningsjorden, som er det eneste kommunalt ejede jord, som ligger indenfor bygrænsen. Dog har lokalrådet ladet emnet ligge, da de endnu ikke har haft chaufførerne i tale. Dialogudvalget afventer lokalrådets dialog med chaufførerne Sagen kan sendes videre til Trafik og infrastruktur af lokalforumkonsulenten, når der har været en dialog med chaufførerne, hvis lokalområdet ønsker det. Afsluttet Ingen henvendelser Udstykningsområdet har ikke tidligere været nævnt eller drøftet Side 3 / 26

4 Lokalpolitiets samspil med lokalsamfundet og SSP. Cafédrøftelser Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen Lokalpolitiet efterlyste ideer til hvad der skal til for at borgerne i lokalsamfundet hjælper politiet mere. Lokalområdet efterlyste mere tilgængelighed og synlighed fra politiets side. Dialogudvalgets Politiet har brug for borgernes hjælp. Et nyt tiltag med et Telefonnummer hvor borgere kan ringe anonymt til politiet og en velfungerende lokal SSP anses for at være tiltag der kan føre til tættere samspil mellem politi og lokalsamfund. Tages til efterretning Side 4 / 26

5 Ny skolestruktur Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen Orientering omkring de første erfaringer vedrørende den nye skolestruktur Dialogudvalgets Lederen af Engskovskolen orienterede om det arbejde der er i gang efter de første 5 uger med den nye skolestruktur. Taget til efterretning Side 5 / 26

6 Ombygning af Skovvejen til motorvej Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Spørgsmål om kommunens planer i forbindelse med ombygningen af Skovvejen til motorvej og sikker skolevej Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om kommunens høringssvar til vejdirektoratet på VVM undersøgelsen for motorvej på rute 23 mellem Regstrup og Kalundborg. Gennemgang af skolevejen Nr. Jernløse som pt. er godkendt som trafiksikker skolevej. Taget til efterretning Projektet er et projekt mellem Holbæk kommune og Vejdirektoratet som pågår. Motorvejen er et statsligt projekt, som afventer folketingets behandling af en evt. anlægslov JJK:. Kan afsluttes Side 6 / 26

7 Evaluering af dialogmodellen Dialogmøde: Forår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget fremlade forslag til ændring af dialogmodellen, således at mødet i september 2012 afholdes i skoledistrikterne. Status: Lokalforum har efterfølgende fremsendt nedenstående anbefaling. Vi foreslår derfor følgende principper for fremtidige dialogmøder: Dialogmøder afholdes 2 gange årligt i de nuværende lokalfora. Hvis der er emner, der skal drøftes på tværs af lokalfora, f.eks. emner omkring skoler, laves der enten et fælles dialogmøde for skoledistriktet, eller der arrangeres et dedikeret møde udover dialogmøderne. Byråd og lokalfora i et skoledistrikt kan, hvis de finder det hensigtsmæssigt, holde fælles dialogmøder i en periode. Dialogudvalgets Borgerne gav generelt udtryk for betænkelighed ved at ændre mødeformen, da de frygter at der kommer færre deltagere fra lokalområdet. Dialogudvalget fortalte, at forslaget om ændring er begrundet i ønsket om, at skabe fællesskab på tværs af lokalområder, og inspirere nye målgrupper til deltagelse. En endelig opsamling på evalueringen af dialogrunden sker på byrådets temamøde i maj. Det vil blive videreformidlet til lokalområderne Side 7 / 26

8 Klager over Makværkets aktiviteter Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg En gruppe beboere omkring det tidligere Teglværk føler sig generet af foreningen Makværkets aktiviteter. Dialogudvalgets Borgerne fortalte at de føler sig generet af foreningens aktivister. I den forbindelse blev der specifikt spurgt til om lovligheden af følgende forhold: Toilettanken i fabrikkens kælder Overnatningsforholdene ved gennem førelse af byggefestivalerne. Støjniveauet i forbindelse med afvikling af byggefestivalerne. Den tilstedeværende byggesagsbehandler fortalte at kommunens myndighed er begrænset til byggeloven, som skal beskytte dem der bygger. Hertil kommer at beredskabet skal give tilladelse f.eks. i forbindelse med bygningens anvendelse til overnatning. I forhold til støjgener fra foreningens arrangementer er det politiet, der er myndighed. Dialogudvalget gav tilsagn om, at sikre, at de konkret forhold omkring afviklingen af byggeriet er lovlige, Byrådet tager dialogen til efterretning og anmoder Plan og Byg om at følge sagen nøje Side 8 / 26

9 Kommuneplan Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Borgerne diskuterede ønskerne til den nye kommuneplan, som en del af den igangværende kommuneplanhøring Kommuneplanen er byrådets, men den fungerer bedst hvis planen fylder borgernes liv. Dialogudvalgets Udsagnene fra dialogen samles op i det videre kommuneplanarbejde. Der var enighed om følgende: Det vigtigste er flere borgere Bevarelse og gerne forbedring af kollektiv trafik Trafiksikker stilforbindelse mellem hal og skole Brokkassen indeholder: Daginstitutionen er for lille Lastbilparkeringen ønskes flyttet fra Stationsvej til byens udkant. Det er absurd, at Skovvænget pålægges at etablere gadelys, når der ikke tidligere har været belysning. Dialogen tages til efterretning Side 9 / 26

10 Makværket Dialogmøde: Forår 2012 Den frivillige forening Makværket, har hjemsted på det gamle teglværk og orienterede om sine aktiviteter. Dialogudvalgets Foreningen fortalte, at de påbegyndte aktiviteterne for 4 år siden, hvor stedet bar præg af forfald. Forening har til formål at istandsætte 2000 m2 af den tidligere keramikfabrik til værksteder og mødesteder for kunstnere. Arbejdet startede med en oprydning på grunden, hvor der bl.a. var opmagasinering af kasserede hvidevarer. Der er nu etableret udekøkken og haveanlæg. Ligesom en del af den gamle fabrik er isoleret. Arbejdet udføres af frivillige og i den forbindelse afholdes byggefestivaller, hvor de frivillige overnatter på stedet. Der er udarbejdet planer for projektet, der blandt andet indeholder indretning af en teatersal og forskellige formere for kunstnerestiske væresteder. Foreningen forventer, at folk vil komme langvejsfra for at bruge faciliteterne. Og steder vil kunne benyttes billigt eftersom arbejdet med opbygning udføres af frivillige. Det forventes, at indretningen er færdig sidst på året, og kan bruges fra Projektet er hidtil finansieret med 0,5 mio. fra udvikling Nordvestsjælland Og restfinansieringen er netop sikret fra Real Dania, Foreningens vision er, at bevare så meget som muligt, af det gamle fabriksanlæg. Men det er en stor opgave. Der kunne evt. også være plads til domiciler for mindre virksomheder. Dialogudvalget oplyste, at der pt. er givet standsningspåbud for ombygning af fabrikslokalerne, da der ikke er indhentet de fornødne tilladelser til byggeriet. De hidtidige aktiviteter er lovlige i forhold til den eksisterende lokalplan, men det anbefales at visionerne for den fremtidige anven delse fremsendes som oplæg til nye kommuneplan. Foreningen oplyste at ansøgning om byggetilladelse ville blive indsent ultimo marts. Byrådet tager orienteringen om foreningens aktiviteter til efterretning Side 10 / 26

11 Nulstilling af skolernes økonomi Dialogmøde: Forår 2012 Børn og unge, almen Byrådet har i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur besluttet, at overog underskud i de nye skoler 0 stilles. Beslutningen omfatter hele budgetrammen i de nuværende skoler og enhedsinstitutioner. Derfor er enhedsinstitutionernes dagtilbudsafdelinger også omfattet. Status I juridisk forstand er der ikke tale om at dagtilbudsmidler flyttes til skoler. Kommunale budgetbevillinger er 1 årige og bortfalder ved budgetårets udløb. Over og underskud tilgår kommunekassen. En budgetoverførsel er en ny politisk beslutning om at bevilge midler til et område. Det sker typisk svarende til regnskabsresultatet men det er ikke ulovligt at gøre noget andet. Dialogudvalgets Skolebestyrelsesformanden gav udtryk for, at inddragelse af skolens opsparede midler betyder, at skolerne ikke har mulighed for at gennemføre påtænkte investeringer i kvalitetsforbedringer. Endelig blev der spurgt til om det er lovligt at overføre midler fra dagtilbud til skoler. Dialogudvalget fortalte at beslutningen er truffet af et flertal i byrådet. Begrundelsen er at sikre, at skolerne får et fælles afsæt når skolestrukturen træder i kraft. Der er samtidig afsat centrale midler til at kvalitetsløfte skolerne. Dialogudvalget lovede at undersøge beslutningens lovlighed. Byrådets flertal fastholder beslutningen om 0 stilling af skolernes økonomi Side 11 / 26

12 Ny skolestruktur Dialogmøde: Forår 2012 Børn og unge, almen Den nuværende skoleleder orienterede om, arbejdet med implementering af beslutningerne om ny skolestruktur. Herunder særligt, at enhedsinstitutionen opløses som en del af ændringen. Dialogudvalgets Skole og børnehus fastholder det gode samarbejde selvom enhedsinstitutionen lukker. Den nye skole får tre afdelinger. Ny dagligleder for afdelingen bliver Bjarne Møller. Der er ikke planer om at lukke klasser på afdelingen i Efter påske findes navne til den nye skole. Et navneudvalg indstiller navneforslag til udvalget for Børn Bestyrelsesformanden gav udtryk for stor tilfredshed med inddragelsen i processen. Skolen orientering tages til efterretning Side 12 / 26

13 Ny skolevej Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø I forbindelse med den nye skolestruktur bliver overbygningselever fra hjemhørende på Nr. Jernløse skole. Dialogudvalgets Borgerne gav udtryk for usikkerhed over at eleverne skal færdes langs mørke og smalle veje på den 6 km lange skolevej via Dramstrup. Samtidig blev det fremhævet at elever der i dag benytter Nr. Jernløse skole via det frie skolevalg har lange ventetider. Dialogudvalget fortalte, at bustiderne tilpasses de nye skoledistrikter, og at tiderne er sendt til høring på skolerne. I sidste halvdel af april kvartal vurderes hvilke strækninger i kommunen, der er farlig skolevej. Byrådet tager stilling til spørgsmål vedrørende bustider og farlige skoleveje når resultaterne af høringen og vurderingen af trafiksikkerhed foreligger Byrådet tager stilling til spørgsmålet vedrørende bustider og farlige skoleveje når resultaterne af høringen og vurderingen af trafiksikkerhed foreligger. Trafiksikker skolevej kan blive vurderet sammen med opdatering af Trafiksikkerhedsplanen altså et sammenhængende team. Der har tidligere været ventetider, men med den nye skolestruktur er tiderne tilpasset sammenhængen mellem og Nr. Jernløse skole. Byrådet tager ikke stilling til planlægningen af bustider. Skolerne er blevet hørt i forbindelse med tilrettelæggelse af bustiderne. Side 13 / 26

14 Skolevej Nord Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Lokalplanen for Skolevej Nord rummer bl.a. kommunale arealer. Lokalområdet ønsker udstykningen af den kommunale jord igangsat, som området flere gange har fra skolevej, har været længe undervejs. Dialogudvalgets Borgerne fortalte, at der på baggrund tidligere byrådets opfordring til selv at medvirke til realisering er opsat skilte om muligheden for at henvende sig til Center for Ejendomme med interesse for køb. Det har ikke givet tilstrækkeligt resultat, hvorfor kommunen anmodes om at annoncere muligheden på hjemmesiden. Der blev henvist til at der blev givet tilsagn om tilsvarende annoncering af en udstykning i Undløse, på dialogmødet dér. Dialogudvalget gav tilsagn om, at hvis tilsvarende udstykningsmuligheder annonceres i andre lokalområder, bliver Skolevej nord også annonceret. Byrådet anmoder Teknik og miljø om, at iværksætte annoncering af udstykningsmulighederne på kommunal jord Center for ejendomme er ansvarlig Side 14 / 26

15 Demokratieksperimentriet Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Dialogudvalgets Byrådet har udarbejdet et forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet, som skal udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Målet er udvikle lokaldemokrati og medborgerskab i Holbæk Kommune under overskriften Mere med flere. Demokratieksperimentariet skal tilvejebringe grundlag for beslutning om nye modeller for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune. Du kan læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside. Taget til efterretning Drøftelse af kommissoriet på dialogrunden er afsluttet. Byrådet træffer beslutning om kommissoriet for Demokratieksperimentariet den 18. december 2013, som forventes at starte op i den nye byrådsperiode: Læs den fælles opsamling af debat om Demokratieksperimentariet på dialogmøder, efterår 2013 her. Se også slides fra debat om Demokratieksperimentariet her Læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside: Side 15 / 26

16 Frivillinghedsinsatsen Dialogmøde: Efterår 2013 Kultur og Fritid 1. Er der fastsat en målsætning for centret? Hvor mange arbejder med området? 2. Kan det være rigtigt at der er ansat 3 4 personer uden der er sat et mål op for, hvad de skal lave? 3. Er det gratis at låne faciliteterne og deltage i kurser? 4. Hvad med aktivitetspuljen? Hvem skal uddele den? 5. Er der taget højde for de frivillige der ikke er organiseret? De frivilliges løn er ikke penge, men anerkendelse. Dialogudvalgets Præsentation af FrivilligCenter Holbæk. Som en del af den samlede Frivilligstrategi i Holbæk Kommune er FrivilligCenter Holbæk (FCH) blevet åbnet 1. juni 2013 på Kasernevej 6 i Holbæk. På FCH kan man låne mødelokaler og få råd og vejledning om frivilligt arbejde. Der er åbent alle dage på FCH, dog kun for personlig betjening i fastsatte tidsrum. Mødelokalerne kan lånes alle dage, døgnet rundt og det er gratis. FCH tilbyder følgende ydelser: rådgivning, synliggørelse af frivillighed, projektudvikling og understøttelse, tværgående netværk, Frivillig Fredag, vidensbank, rekruttering og fastholdelse, kurser, fyraftensmøder samt erfaringsudveksling. FCH kommer også til at tilbyde rådgivning lokalt. 1. Nej, den skal bygges op hen af vejen og man forventer at der vil gå ca. 2 år med at få startet det hele op. Ca. 3 4 fuldtidsstillinger sammenlagt 2. Målene skal sættes af de frivillige og kommer derfor først når frivillighedsrådet og hele organiseringen heromkring kommer på plads 3. Det er gratis at låne faciliteter og at få rådgivning, men der bliver nok en delvis brugerbetaling på kurserne. 4. Byrådet har afsat kr til puljen og det er frivillighedsrådet der skal stå for at uddele puljen 5. Der er fokus på den gruppe, men det er en stor udfordring, da de jo ikke er organiseret og måske heller ikke ønsker det. Frivillighedseksperimentariet har været en rigtig god proces, og det understreges at det ikke er meningen at de at frivillige skal erstatte og tage over fra det faglige personale især på pleje og omsorgsområdet. Man kan se det faguddannede personale som lagkagen, den faste del der altid er tilstedet og de frivillige som fløden, den ekstra indsats der gør det hele lidt bedre, så vi skal sørge for at de frivillige kan lide arbejdet og det skal frivilligcentret understøtte. Taget til efterretning Side 16 / 26

17 Problemer med skolebuskørslen logstikken passer ikke Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Skolestrukturen er nu lavet om, og der er alvorlige problemer med skolebussen, disse problemer er slet ikke løst og det er her en særlig farlig skolevej der er tale om, så disse problemer skal løses så hurtigt så muligt. Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om at sagen tages med tilbage i administrationen og lokalforumkonsulenten er herefter kontaktperson Taget til efterretning Skolens repræsentant var til møde i Kommunen i foråret, hvor der blev gennemgået de ændringer, der kommer på grund af budget reduktion på busdriften fra Et af ønskerne fra Nr. Jernløse skole er at få mindre ventetid for eleverne fra siden. Det er forståeligt Fra december 2013 senere lægges 581 ca. 5 minutter i forhold til nuværende afgang fra Mørkøv st. kl til kl Den kan ikke køre senere, da der på Nr. Jernløse skole, skal være forbindelse med linje 584 mod Sdr. Jernløse lilleskole og Undløse kl Der er en dialog igang med skolen om at regulere på deres ringetider, men status herpå er ukendt. Der indhentes status ved næste møde med skolen. Lokalforumkonsulenten arbejder videre med sagen og holder lokalområdet opdateret. Side 17 / 26

18 Øget valgdeltagelse til Kommunalvalget Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om kampagnen Tænk før du IKKE stemmer. Kampagnen lanceres af KL, Danske regioner og økonomi og indenrigsministeriet, se mere på Lokalforum opfordres til at gøre en indsats for at få lokalbefolkningen til at stemme. Central sidder cob Villadsen eller tlf: ) og koordinerer alle valgfremme initiativer, så han må rigtig gerne kontaktes. Taget til efterretning Side 18 / 26

19 Orientering om børne og ungdomsklubben ved Konni Brandt Dialogmøde: Forår 2013 Børn og unge, almen Klub for børn i drevet af frivillige er nu flyttet til lokalerne i kælderen i Hallen. Dialogudvalgets Konni Brandt fortalte om tilblivelsen af fritidstilbuddet bl.a. ved hjælp af en netværkskontrakt. Klubben er nu flyttet til kælderlokalerne i Hallen og de har selv sørget for indretningen. Ordningen rummer børn fra 0. til 10. klasse og rummer også børn der ikke pt. går på skole. Børnene giver 50 kr. i kontingent om året efter klubben er kommet under KIF s ungdomsafdelingen. Der efterlyses en måde at oplyse om aktiviteter for klubben på. Tages til efterretning Side 19 / 26

20 Snerydning fra skole til hallen Dialogmøde: Forår 2013 Trafik og Ejendomme Hvorfor ryddes der ikke sne og saltes på vejen mellem skolen og Hallen (Ventedgårdsvej), da skolebørnene selv skal transportere sig når de har gymnastik på skemaet? Dialogudvalgets Dialogudvalget tager forespørgslen med tilbage til forvaltningen Tages til efterretning Der er i forarbejdet ikke været lagt op til ændringer på eksisterende vinterplan med undtagelse af lukkede og tilkommende veje i forbindelse med vejdirektoratets og Banedanmark s anlægsprojekter Svaret fra Teknik og Infrastruktur angiver heller ikke at den aktuelle strækning opklassificeres fra klasse C. I en normal vintersæson vil vinterklasse C opfylde ønskerne om fremkommelighed. Den foregående vinter har i særlig grad været uden for normen, da sneen falder forskelligt på døgnet og er sket over en lang periode. Sagen er sendt videre til Trafik og infrastruktur af lokalforumkonsulenten og der er kommet følgende svar: Formelt foretages der snerydning på A og B veje hele ugen i de fleste af døgnet timer. Klasse C veje er prioriteret taget i forlængelse af ovennævnte 2 klasser, men kun i hverdage. I de fleste situationer vil der ved en normal situation ikke være den store forskel i borgernes oplevelse af klasserne. Problemet opstår særligt i længere varende snemæssige forhold med fygninger, hvor indsatsen jo primært prioriteres på de 2 øverste klasser. Der er altid en debat omkring i hvilket omfang man skal rydde vejene, særligt efter en drøj vinter Til orientering vil der i forbindelse med oplægget til den kommende sæson 2013/2014 være en dialog med Klima og Miljøudvalget som formelt beslutter niveauet ud fra indkommende ønsker sammenholdt med kommunens samlede økonomiske råderum. Spørgsmål et vil indgå som et punkt i processen, men der kan på forhånd ikke gives tilsagn om ændring af vintertjeneste på strækningen. Der følges op på sagen efter behandling i Klima og Miljøudvalget af Lokalforumskonsulenten. Side 20 / 26

21 Rengøring af byen "Hold byen ognaturent ren" dag i den 6/ Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid Den årlige hold byen ren dag afholdes i år den 6/4 kl. 9:30 12:30 og mødestedet er hos Bageren. Dialogudvalgets Taget til efterretning Tages til efterretning Side 21 / 26

22 Orientering om planerne vedrørende Holbæk Arena Dialogmøde: Forår 2013 Plan og byg Pkt. 1: Orientering om planerne for Holbæk Arena Pkt. 2: Der er bekymring for finansieringen af dette projekt, og bekymring for om det kommer til at gå ud over s foreningsliv. Det blev påpeget at efter at DGI byen er anlagt i København, afholdes der ikke flere kurser i oplandet, f.eks. i Hallen, vær opmærksom på at der ikke sker tilsvarende ved anlæggelse af Holbæk Arena. Pkt. 3: Forslag til et 10. dogme: Holbæk Arena skal ikke belaste de frivillige foreninger ude i lokalsamfundene Dialogudvalgets Ad. 1: Dialogudvalget orienterede om planerne for Holbæk Arena. Byrådet har besluttet at igangsætte planlægningsarbejdet for en realisering af Holbæk Arena, hvor der skal opføres nye tidssvarende idræts og sundhedsfaciliteter. I budget 2012 og overslagsårene er der afsat 50 mio. kr. til etablering af 1. etape. Byrådet har lagt vægt på, at byggeri og drift ikke må ske på bekostning af foreninger i lokalområderne. Der er udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor der konkurreres om første etape, men også skitser for 2. og 3. etape. Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres i juni I løbet af efteråret 2013 kommer en ny lokalplan for Holbæk Arena i høring. I forbindelse med høringen vil der også blive et borgermøde. Arenaen kommer desuden på dagsordenen i forbindelse med dialogmødet i Holbæk by d. 4. april Man kan læse mere om arenaprojektet på kommunens hjemmeside. Ad 2: Taget til efterretning Ad 3: Taget til efterretning Tages til efterretning Side 22 / 26

23 Istandsættelse af kælderlokaler i Hallen Dialogmøde: Forår 2013 Børn og unge, almen Istandsættelse af lokalerne i kælderen i hallen. Der findes en kontrakt hvori det står at kommunen skal sørge for istandsættelse af lokalerne i kælderen. Der er sendt tilbud på istandsættelsen ind af 2 omgange til kommunen, senest i juni 2012, men der er stadig ikke kommet svar på denne henvendelse Dialogudvalgets Dialogudvalget tager sagen med tilbage til forvaltningen og får en status. Tages til efterretning Der er lavet en aftale med UngHolbæk og Center for ejendomme om istandsættelse af kælderlokalerne. Sagen er hermed afsluttet Sagen er sendt videre til UngHolbæk af lokalforumskonsulenten. Lokalforumkonsulenten følger op på sagen. Side 23 / 26

24 Orientering fra skolen og SFO ved Bjarne Møller Pedersen Dialogmøde: Forår 2013 Børn og unge, almen Skolereformen har nu været i gang i 7 måneder og skoleleder og SFO leder kom med status på de tiltag der er sat i gang for at få de tre skoler til at fungere som en helhed, og det er indtil nu en succes og især børnene synes godt om de forskellige tiltag Dialogudvalgets Marie Louise Jensen, medlem af udvalget for børn, gav ros for den indsats skolen og SFO en gør i forbindelse med implementeringen af den nye skolereform og orienterede om budgettet 2013, der skal understøtte udviklingen af skolereformen. Dialogudvalget udtrykte at der var stor tillid til organisationen som understøtter den nye skolereform til at de kan løfte opgaven. Tages til efterretning Side 24 / 26

25 Samarbejde mellem byens foreninger Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid Orientering ved Torben Mortensen. Foreningsbestyrelserne vil gerne sætte sig sammen ca. 2 gange årligt for at få et større samarbejde mellem byens foreninger. De mødes næste gang den 17/ på gl. Teglværk Makværket. Der skal arbejdes med fælles mulighed for information/kommunikation. peren er stadig en mulighed for at få information rundt i området. Der er også sponsoreret et IT værktøj til et forum på internettet, hvor alle borgere kan få sig en profil. Der opfordres til at bruge Hallen mere, da den er tænkt som en fælles mødested og en form for forsamlingshus. Dialogudvalgets Tages til efterretning Taget til efterretning Side 25 / 26

26 Vejvedligeholdelse i lokalområdet Dialogmøde: Forår 2013 Teknik og miljø Hvordan styres vejvedligeholdelse? I virker det som om, at der går lang tid inden hullerne lappes. Et tilfælde skulle der flere henvendelser til, og først efter en telefon henvendelse blev sagen taget op. Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om udliciteringen af vejvedligeholdelsen og derefter blev der orienteret om Giv os et Praj på hjemmesiden. Dette blev demonstreret på dialogmødet, og det blev påpeget at der ikke laves vedligeholdelse af private fællesveje, men kun af offentlige veje. Tages til efterretning Side 26 / 26

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere