Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012"

Transkript

1 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/ Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterer om frivilligstrategien. Byrådet nedsatte efteråret 2011 et tværpolitisk udvalg. Frivillighedseksperimentariet, som har udarbejdet forslag til Frivilligstrategi i Holbæk Kommune. Ungdomsklubben på skolen mangler frivillige. Der er ledige lokaler i hallen, man er i dialog med kommunen om istandsættelse af enkelte lokaler. Frivilligstrategien er i høring i perioden 13.9 til herefter vil byrådet tage stilling i sagen. Dialogudvalget opfordrede SSP konsulenten, de frivillige fra fritidsklubben og repræsentanter fra hallen til at sætte sig sammen og drøfte muligheden for at anvende lokalerne i hallen. Der er mulighed for at lave en netværkskontrakt, dette ved SSP hvordan men starter op. På kommunens hjemmeside kan du læse mere om frivillighed. Her kan frivilligguiden også findes og der er svar på spørgsmål om forsikring Se link: Side 1 / 26

2 5 Kommunale grunde til salg i by Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø De kommunale grunde der er til salg kan ikke findes nogen steder på Holbæks internetsider. Når der rettes henvendelse til kommunen for at blive skrevet op til en grund, kender ingen til disse grunde. Dialogudvalgets Problemstillingen er kendt, den har været taget op før, så der skal igen rettes henvendelse til Center for ejendomme og gøres opmærksom på problemstillingen Dialogudvalget følger op og sørger for at der kommer et opslag på hjemmesiden. Gundene er annonceret til salg på nettet, se følgende link: Side 2 / 26

3 Langtidsparkering af køretøjer over 3500kg Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Den plads der i dag er afsat til parkering af tunge køretøjer er ikke stor nok, og den ligger Dialogudvalgets Problemstillingen er taget til efterretning og sagen sendes videre til Trafik og infrastruktur Lokalrådet nævnte selv, at en mulig løsning kunne være at fælde nogle af de træer der var ved den og udvide den på den måde. I forhold til Udfordringen med beliggenheden nævnte de, at det eneste alternativ er udstykningsjorden, som er det eneste kommunalt ejede jord, som ligger indenfor bygrænsen. Dog har lokalrådet ladet emnet ligge, da de endnu ikke har haft chaufførerne i tale. Dialogudvalget afventer lokalrådets dialog med chaufførerne Sagen kan sendes videre til Trafik og infrastruktur af lokalforumkonsulenten, når der har været en dialog med chaufførerne, hvis lokalområdet ønsker det. Afsluttet Ingen henvendelser Udstykningsområdet har ikke tidligere været nævnt eller drøftet Side 3 / 26

4 Lokalpolitiets samspil med lokalsamfundet og SSP. Cafédrøftelser Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen Lokalpolitiet efterlyste ideer til hvad der skal til for at borgerne i lokalsamfundet hjælper politiet mere. Lokalområdet efterlyste mere tilgængelighed og synlighed fra politiets side. Dialogudvalgets Politiet har brug for borgernes hjælp. Et nyt tiltag med et Telefonnummer hvor borgere kan ringe anonymt til politiet og en velfungerende lokal SSP anses for at være tiltag der kan føre til tættere samspil mellem politi og lokalsamfund. Tages til efterretning Side 4 / 26

5 Ny skolestruktur Dialogmøde: Efterår 2012 Børn og unge, almen Orientering omkring de første erfaringer vedrørende den nye skolestruktur Dialogudvalgets Lederen af Engskovskolen orienterede om det arbejde der er i gang efter de første 5 uger med den nye skolestruktur. Taget til efterretning Side 5 / 26

6 Ombygning af Skovvejen til motorvej Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Spørgsmål om kommunens planer i forbindelse med ombygningen af Skovvejen til motorvej og sikker skolevej Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om kommunens høringssvar til vejdirektoratet på VVM undersøgelsen for motorvej på rute 23 mellem Regstrup og Kalundborg. Gennemgang af skolevejen Nr. Jernløse som pt. er godkendt som trafiksikker skolevej. Taget til efterretning Projektet er et projekt mellem Holbæk kommune og Vejdirektoratet som pågår. Motorvejen er et statsligt projekt, som afventer folketingets behandling af en evt. anlægslov JJK:. Kan afsluttes Side 6 / 26

7 Evaluering af dialogmodellen Dialogmøde: Forår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget fremlade forslag til ændring af dialogmodellen, således at mødet i september 2012 afholdes i skoledistrikterne. Status: Lokalforum har efterfølgende fremsendt nedenstående anbefaling. Vi foreslår derfor følgende principper for fremtidige dialogmøder: Dialogmøder afholdes 2 gange årligt i de nuværende lokalfora. Hvis der er emner, der skal drøftes på tværs af lokalfora, f.eks. emner omkring skoler, laves der enten et fælles dialogmøde for skoledistriktet, eller der arrangeres et dedikeret møde udover dialogmøderne. Byråd og lokalfora i et skoledistrikt kan, hvis de finder det hensigtsmæssigt, holde fælles dialogmøder i en periode. Dialogudvalgets Borgerne gav generelt udtryk for betænkelighed ved at ændre mødeformen, da de frygter at der kommer færre deltagere fra lokalområdet. Dialogudvalget fortalte, at forslaget om ændring er begrundet i ønsket om, at skabe fællesskab på tværs af lokalområder, og inspirere nye målgrupper til deltagelse. En endelig opsamling på evalueringen af dialogrunden sker på byrådets temamøde i maj. Det vil blive videreformidlet til lokalområderne Side 7 / 26

8 Klager over Makværkets aktiviteter Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg En gruppe beboere omkring det tidligere Teglværk føler sig generet af foreningen Makværkets aktiviteter. Dialogudvalgets Borgerne fortalte at de føler sig generet af foreningens aktivister. I den forbindelse blev der specifikt spurgt til om lovligheden af følgende forhold: Toilettanken i fabrikkens kælder Overnatningsforholdene ved gennem førelse af byggefestivalerne. Støjniveauet i forbindelse med afvikling af byggefestivalerne. Den tilstedeværende byggesagsbehandler fortalte at kommunens myndighed er begrænset til byggeloven, som skal beskytte dem der bygger. Hertil kommer at beredskabet skal give tilladelse f.eks. i forbindelse med bygningens anvendelse til overnatning. I forhold til støjgener fra foreningens arrangementer er det politiet, der er myndighed. Dialogudvalget gav tilsagn om, at sikre, at de konkret forhold omkring afviklingen af byggeriet er lovlige, Byrådet tager dialogen til efterretning og anmoder Plan og Byg om at følge sagen nøje Side 8 / 26

9 Kommuneplan Dialogmøde: Forår 2012 Plan og byg Borgerne diskuterede ønskerne til den nye kommuneplan, som en del af den igangværende kommuneplanhøring Kommuneplanen er byrådets, men den fungerer bedst hvis planen fylder borgernes liv. Dialogudvalgets Udsagnene fra dialogen samles op i det videre kommuneplanarbejde. Der var enighed om følgende: Det vigtigste er flere borgere Bevarelse og gerne forbedring af kollektiv trafik Trafiksikker stilforbindelse mellem hal og skole Brokkassen indeholder: Daginstitutionen er for lille Lastbilparkeringen ønskes flyttet fra Stationsvej til byens udkant. Det er absurd, at Skovvænget pålægges at etablere gadelys, når der ikke tidligere har været belysning. Dialogen tages til efterretning Side 9 / 26

10 Makværket Dialogmøde: Forår 2012 Den frivillige forening Makværket, har hjemsted på det gamle teglværk og orienterede om sine aktiviteter. Dialogudvalgets Foreningen fortalte, at de påbegyndte aktiviteterne for 4 år siden, hvor stedet bar præg af forfald. Forening har til formål at istandsætte 2000 m2 af den tidligere keramikfabrik til værksteder og mødesteder for kunstnere. Arbejdet startede med en oprydning på grunden, hvor der bl.a. var opmagasinering af kasserede hvidevarer. Der er nu etableret udekøkken og haveanlæg. Ligesom en del af den gamle fabrik er isoleret. Arbejdet udføres af frivillige og i den forbindelse afholdes byggefestivaller, hvor de frivillige overnatter på stedet. Der er udarbejdet planer for projektet, der blandt andet indeholder indretning af en teatersal og forskellige formere for kunstnerestiske væresteder. Foreningen forventer, at folk vil komme langvejsfra for at bruge faciliteterne. Og steder vil kunne benyttes billigt eftersom arbejdet med opbygning udføres af frivillige. Det forventes, at indretningen er færdig sidst på året, og kan bruges fra Projektet er hidtil finansieret med 0,5 mio. fra udvikling Nordvestsjælland Og restfinansieringen er netop sikret fra Real Dania, Foreningens vision er, at bevare så meget som muligt, af det gamle fabriksanlæg. Men det er en stor opgave. Der kunne evt. også være plads til domiciler for mindre virksomheder. Dialogudvalget oplyste, at der pt. er givet standsningspåbud for ombygning af fabrikslokalerne, da der ikke er indhentet de fornødne tilladelser til byggeriet. De hidtidige aktiviteter er lovlige i forhold til den eksisterende lokalplan, men det anbefales at visionerne for den fremtidige anven delse fremsendes som oplæg til nye kommuneplan. Foreningen oplyste at ansøgning om byggetilladelse ville blive indsent ultimo marts. Byrådet tager orienteringen om foreningens aktiviteter til efterretning Side 10 / 26

11 Nulstilling af skolernes økonomi Dialogmøde: Forår 2012 Børn og unge, almen Byrådet har i forbindelse med implementering af den nye skolestruktur besluttet, at overog underskud i de nye skoler 0 stilles. Beslutningen omfatter hele budgetrammen i de nuværende skoler og enhedsinstitutioner. Derfor er enhedsinstitutionernes dagtilbudsafdelinger også omfattet. Status I juridisk forstand er der ikke tale om at dagtilbudsmidler flyttes til skoler. Kommunale budgetbevillinger er 1 årige og bortfalder ved budgetårets udløb. Over og underskud tilgår kommunekassen. En budgetoverførsel er en ny politisk beslutning om at bevilge midler til et område. Det sker typisk svarende til regnskabsresultatet men det er ikke ulovligt at gøre noget andet. Dialogudvalgets Skolebestyrelsesformanden gav udtryk for, at inddragelse af skolens opsparede midler betyder, at skolerne ikke har mulighed for at gennemføre påtænkte investeringer i kvalitetsforbedringer. Endelig blev der spurgt til om det er lovligt at overføre midler fra dagtilbud til skoler. Dialogudvalget fortalte at beslutningen er truffet af et flertal i byrådet. Begrundelsen er at sikre, at skolerne får et fælles afsæt når skolestrukturen træder i kraft. Der er samtidig afsat centrale midler til at kvalitetsløfte skolerne. Dialogudvalget lovede at undersøge beslutningens lovlighed. Byrådets flertal fastholder beslutningen om 0 stilling af skolernes økonomi Side 11 / 26

12 Ny skolestruktur Dialogmøde: Forår 2012 Børn og unge, almen Den nuværende skoleleder orienterede om, arbejdet med implementering af beslutningerne om ny skolestruktur. Herunder særligt, at enhedsinstitutionen opløses som en del af ændringen. Dialogudvalgets Skole og børnehus fastholder det gode samarbejde selvom enhedsinstitutionen lukker. Den nye skole får tre afdelinger. Ny dagligleder for afdelingen bliver Bjarne Møller. Der er ikke planer om at lukke klasser på afdelingen i Efter påske findes navne til den nye skole. Et navneudvalg indstiller navneforslag til udvalget for Børn Bestyrelsesformanden gav udtryk for stor tilfredshed med inddragelsen i processen. Skolen orientering tages til efterretning Side 12 / 26

13 Ny skolevej Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø I forbindelse med den nye skolestruktur bliver overbygningselever fra hjemhørende på Nr. Jernløse skole. Dialogudvalgets Borgerne gav udtryk for usikkerhed over at eleverne skal færdes langs mørke og smalle veje på den 6 km lange skolevej via Dramstrup. Samtidig blev det fremhævet at elever der i dag benytter Nr. Jernløse skole via det frie skolevalg har lange ventetider. Dialogudvalget fortalte, at bustiderne tilpasses de nye skoledistrikter, og at tiderne er sendt til høring på skolerne. I sidste halvdel af april kvartal vurderes hvilke strækninger i kommunen, der er farlig skolevej. Byrådet tager stilling til spørgsmål vedrørende bustider og farlige skoleveje når resultaterne af høringen og vurderingen af trafiksikkerhed foreligger Byrådet tager stilling til spørgsmålet vedrørende bustider og farlige skoleveje når resultaterne af høringen og vurderingen af trafiksikkerhed foreligger. Trafiksikker skolevej kan blive vurderet sammen med opdatering af Trafiksikkerhedsplanen altså et sammenhængende team. Der har tidligere været ventetider, men med den nye skolestruktur er tiderne tilpasset sammenhængen mellem og Nr. Jernløse skole. Byrådet tager ikke stilling til planlægningen af bustider. Skolerne er blevet hørt i forbindelse med tilrettelæggelse af bustiderne. Side 13 / 26

14 Skolevej Nord Dialogmøde: Forår 2012 Teknik og miljø Lokalplanen for Skolevej Nord rummer bl.a. kommunale arealer. Lokalområdet ønsker udstykningen af den kommunale jord igangsat, som området flere gange har fra skolevej, har været længe undervejs. Dialogudvalgets Borgerne fortalte, at der på baggrund tidligere byrådets opfordring til selv at medvirke til realisering er opsat skilte om muligheden for at henvende sig til Center for Ejendomme med interesse for køb. Det har ikke givet tilstrækkeligt resultat, hvorfor kommunen anmodes om at annoncere muligheden på hjemmesiden. Der blev henvist til at der blev givet tilsagn om tilsvarende annoncering af en udstykning i Undløse, på dialogmødet dér. Dialogudvalget gav tilsagn om, at hvis tilsvarende udstykningsmuligheder annonceres i andre lokalområder, bliver Skolevej nord også annonceret. Byrådet anmoder Teknik og miljø om, at iværksætte annoncering af udstykningsmulighederne på kommunal jord Center for ejendomme er ansvarlig Side 14 / 26

15 Demokratieksperimentriet Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Dialogudvalgets Byrådet har udarbejdet et forslag til kommissorium for Demokratieksperimentariet, som skal udforske og afprøve forskellige metoder til dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Målet er udvikle lokaldemokrati og medborgerskab i Holbæk Kommune under overskriften Mere med flere. Demokratieksperimentariet skal tilvejebringe grundlag for beslutning om nye modeller for fremtidens demokrati i Holbæk Kommune. Du kan læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside. Taget til efterretning Drøftelse af kommissoriet på dialogrunden er afsluttet. Byrådet træffer beslutning om kommissoriet for Demokratieksperimentariet den 18. december 2013, som forventes at starte op i den nye byrådsperiode: Læs den fælles opsamling af debat om Demokratieksperimentariet på dialogmøder, efterår 2013 her. Se også slides fra debat om Demokratieksperimentariet her Læse mere om Demokratieksperimentariet på kommunens hjemmeside: Side 15 / 26

16 Frivillinghedsinsatsen Dialogmøde: Efterår 2013 Kultur og Fritid 1. Er der fastsat en målsætning for centret? Hvor mange arbejder med området? 2. Kan det være rigtigt at der er ansat 3 4 personer uden der er sat et mål op for, hvad de skal lave? 3. Er det gratis at låne faciliteterne og deltage i kurser? 4. Hvad med aktivitetspuljen? Hvem skal uddele den? 5. Er der taget højde for de frivillige der ikke er organiseret? De frivilliges løn er ikke penge, men anerkendelse. Dialogudvalgets Præsentation af FrivilligCenter Holbæk. Som en del af den samlede Frivilligstrategi i Holbæk Kommune er FrivilligCenter Holbæk (FCH) blevet åbnet 1. juni 2013 på Kasernevej 6 i Holbæk. På FCH kan man låne mødelokaler og få råd og vejledning om frivilligt arbejde. Der er åbent alle dage på FCH, dog kun for personlig betjening i fastsatte tidsrum. Mødelokalerne kan lånes alle dage, døgnet rundt og det er gratis. FCH tilbyder følgende ydelser: rådgivning, synliggørelse af frivillighed, projektudvikling og understøttelse, tværgående netværk, Frivillig Fredag, vidensbank, rekruttering og fastholdelse, kurser, fyraftensmøder samt erfaringsudveksling. FCH kommer også til at tilbyde rådgivning lokalt. 1. Nej, den skal bygges op hen af vejen og man forventer at der vil gå ca. 2 år med at få startet det hele op. Ca. 3 4 fuldtidsstillinger sammenlagt 2. Målene skal sættes af de frivillige og kommer derfor først når frivillighedsrådet og hele organiseringen heromkring kommer på plads 3. Det er gratis at låne faciliteter og at få rådgivning, men der bliver nok en delvis brugerbetaling på kurserne. 4. Byrådet har afsat kr til puljen og det er frivillighedsrådet der skal stå for at uddele puljen 5. Der er fokus på den gruppe, men det er en stor udfordring, da de jo ikke er organiseret og måske heller ikke ønsker det. Frivillighedseksperimentariet har været en rigtig god proces, og det understreges at det ikke er meningen at de at frivillige skal erstatte og tage over fra det faglige personale især på pleje og omsorgsområdet. Man kan se det faguddannede personale som lagkagen, den faste del der altid er tilstedet og de frivillige som fløden, den ekstra indsats der gør det hele lidt bedre, så vi skal sørge for at de frivillige kan lide arbejdet og det skal frivilligcentret understøtte. Taget til efterretning Side 16 / 26

17 Problemer med skolebuskørslen logstikken passer ikke Dialogmøde: Efterår 2013 Trafik og Ejendomme Skolestrukturen er nu lavet om, og der er alvorlige problemer med skolebussen, disse problemer er slet ikke løst og det er her en særlig farlig skolevej der er tale om, så disse problemer skal løses så hurtigt så muligt. Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om at sagen tages med tilbage i administrationen og lokalforumkonsulenten er herefter kontaktperson Taget til efterretning Skolens repræsentant var til møde i Kommunen i foråret, hvor der blev gennemgået de ændringer, der kommer på grund af budget reduktion på busdriften fra Et af ønskerne fra Nr. Jernløse skole er at få mindre ventetid for eleverne fra siden. Det er forståeligt Fra december 2013 senere lægges 581 ca. 5 minutter i forhold til nuværende afgang fra Mørkøv st. kl til kl Den kan ikke køre senere, da der på Nr. Jernløse skole, skal være forbindelse med linje 584 mod Sdr. Jernløse lilleskole og Undløse kl Der er en dialog igang med skolen om at regulere på deres ringetider, men status herpå er ukendt. Der indhentes status ved næste møde med skolen. Lokalforumkonsulenten arbejder videre med sagen og holder lokalområdet opdateret. Side 17 / 26

18 Øget valgdeltagelse til Kommunalvalget Dialogmøde: Efterår 2013 Strategi og sekretariat Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om kampagnen Tænk før du IKKE stemmer. Kampagnen lanceres af KL, Danske regioner og økonomi og indenrigsministeriet, se mere på Lokalforum opfordres til at gøre en indsats for at få lokalbefolkningen til at stemme. Central sidder cob Villadsen eller tlf: ) og koordinerer alle valgfremme initiativer, så han må rigtig gerne kontaktes. Taget til efterretning Side 18 / 26

19 Orientering om børne og ungdomsklubben ved Konni Brandt Dialogmøde: Forår 2013 Børn og unge, almen Klub for børn i drevet af frivillige er nu flyttet til lokalerne i kælderen i Hallen. Dialogudvalgets Konni Brandt fortalte om tilblivelsen af fritidstilbuddet bl.a. ved hjælp af en netværkskontrakt. Klubben er nu flyttet til kælderlokalerne i Hallen og de har selv sørget for indretningen. Ordningen rummer børn fra 0. til 10. klasse og rummer også børn der ikke pt. går på skole. Børnene giver 50 kr. i kontingent om året efter klubben er kommet under KIF s ungdomsafdelingen. Der efterlyses en måde at oplyse om aktiviteter for klubben på. Tages til efterretning Side 19 / 26

20 Snerydning fra skole til hallen Dialogmøde: Forår 2013 Trafik og Ejendomme Hvorfor ryddes der ikke sne og saltes på vejen mellem skolen og Hallen (Ventedgårdsvej), da skolebørnene selv skal transportere sig når de har gymnastik på skemaet? Dialogudvalgets Dialogudvalget tager forespørgslen med tilbage til forvaltningen Tages til efterretning Der er i forarbejdet ikke været lagt op til ændringer på eksisterende vinterplan med undtagelse af lukkede og tilkommende veje i forbindelse med vejdirektoratets og Banedanmark s anlægsprojekter Svaret fra Teknik og Infrastruktur angiver heller ikke at den aktuelle strækning opklassificeres fra klasse C. I en normal vintersæson vil vinterklasse C opfylde ønskerne om fremkommelighed. Den foregående vinter har i særlig grad været uden for normen, da sneen falder forskelligt på døgnet og er sket over en lang periode. Sagen er sendt videre til Trafik og infrastruktur af lokalforumkonsulenten og der er kommet følgende svar: Formelt foretages der snerydning på A og B veje hele ugen i de fleste af døgnet timer. Klasse C veje er prioriteret taget i forlængelse af ovennævnte 2 klasser, men kun i hverdage. I de fleste situationer vil der ved en normal situation ikke være den store forskel i borgernes oplevelse af klasserne. Problemet opstår særligt i længere varende snemæssige forhold med fygninger, hvor indsatsen jo primært prioriteres på de 2 øverste klasser. Der er altid en debat omkring i hvilket omfang man skal rydde vejene, særligt efter en drøj vinter Til orientering vil der i forbindelse med oplægget til den kommende sæson 2013/2014 være en dialog med Klima og Miljøudvalget som formelt beslutter niveauet ud fra indkommende ønsker sammenholdt med kommunens samlede økonomiske råderum. Spørgsmål et vil indgå som et punkt i processen, men der kan på forhånd ikke gives tilsagn om ændring af vintertjeneste på strækningen. Der følges op på sagen efter behandling i Klima og Miljøudvalget af Lokalforumskonsulenten. Side 20 / 26

21 Rengøring af byen "Hold byen ognaturent ren" dag i den 6/ Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid Den årlige hold byen ren dag afholdes i år den 6/4 kl. 9:30 12:30 og mødestedet er hos Bageren. Dialogudvalgets Taget til efterretning Tages til efterretning Side 21 / 26

22 Orientering om planerne vedrørende Holbæk Arena Dialogmøde: Forår 2013 Plan og byg Pkt. 1: Orientering om planerne for Holbæk Arena Pkt. 2: Der er bekymring for finansieringen af dette projekt, og bekymring for om det kommer til at gå ud over s foreningsliv. Det blev påpeget at efter at DGI byen er anlagt i København, afholdes der ikke flere kurser i oplandet, f.eks. i Hallen, vær opmærksom på at der ikke sker tilsvarende ved anlæggelse af Holbæk Arena. Pkt. 3: Forslag til et 10. dogme: Holbæk Arena skal ikke belaste de frivillige foreninger ude i lokalsamfundene Dialogudvalgets Ad. 1: Dialogudvalget orienterede om planerne for Holbæk Arena. Byrådet har besluttet at igangsætte planlægningsarbejdet for en realisering af Holbæk Arena, hvor der skal opføres nye tidssvarende idræts og sundhedsfaciliteter. I budget 2012 og overslagsårene er der afsat 50 mio. kr. til etablering af 1. etape. Byrådet har lagt vægt på, at byggeri og drift ikke må ske på bekostning af foreninger i lokalområderne. Der er udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor der konkurreres om første etape, men også skitser for 2. og 3. etape. Vinderen af arkitektkonkurrencen offentliggøres i juni I løbet af efteråret 2013 kommer en ny lokalplan for Holbæk Arena i høring. I forbindelse med høringen vil der også blive et borgermøde. Arenaen kommer desuden på dagsordenen i forbindelse med dialogmødet i Holbæk by d. 4. april Man kan læse mere om arenaprojektet på kommunens hjemmeside. Ad 2: Taget til efterretning Ad 3: Taget til efterretning Tages til efterretning Side 22 / 26

23 Istandsættelse af kælderlokaler i Hallen Dialogmøde: Forår 2013 Børn og unge, almen Istandsættelse af lokalerne i kælderen i hallen. Der findes en kontrakt hvori det står at kommunen skal sørge for istandsættelse af lokalerne i kælderen. Der er sendt tilbud på istandsættelsen ind af 2 omgange til kommunen, senest i juni 2012, men der er stadig ikke kommet svar på denne henvendelse Dialogudvalgets Dialogudvalget tager sagen med tilbage til forvaltningen og får en status. Tages til efterretning Der er lavet en aftale med UngHolbæk og Center for ejendomme om istandsættelse af kælderlokalerne. Sagen er hermed afsluttet Sagen er sendt videre til UngHolbæk af lokalforumskonsulenten. Lokalforumkonsulenten følger op på sagen. Side 23 / 26

24 Orientering fra skolen og SFO ved Bjarne Møller Pedersen Dialogmøde: Forår 2013 Børn og unge, almen Skolereformen har nu været i gang i 7 måneder og skoleleder og SFO leder kom med status på de tiltag der er sat i gang for at få de tre skoler til at fungere som en helhed, og det er indtil nu en succes og især børnene synes godt om de forskellige tiltag Dialogudvalgets Marie Louise Jensen, medlem af udvalget for børn, gav ros for den indsats skolen og SFO en gør i forbindelse med implementeringen af den nye skolereform og orienterede om budgettet 2013, der skal understøtte udviklingen af skolereformen. Dialogudvalget udtrykte at der var stor tillid til organisationen som understøtter den nye skolereform til at de kan løfte opgaven. Tages til efterretning Side 24 / 26

25 Samarbejde mellem byens foreninger Dialogmøde: Forår 2013 Kultur og Fritid Orientering ved Torben Mortensen. Foreningsbestyrelserne vil gerne sætte sig sammen ca. 2 gange årligt for at få et større samarbejde mellem byens foreninger. De mødes næste gang den 17/ på gl. Teglværk Makværket. Der skal arbejdes med fælles mulighed for information/kommunikation. peren er stadig en mulighed for at få information rundt i området. Der er også sponsoreret et IT værktøj til et forum på internettet, hvor alle borgere kan få sig en profil. Der opfordres til at bruge Hallen mere, da den er tænkt som en fælles mødested og en form for forsamlingshus. Dialogudvalgets Tages til efterretning Taget til efterretning Side 25 / 26

26 Vejvedligeholdelse i lokalområdet Dialogmøde: Forår 2013 Teknik og miljø Hvordan styres vejvedligeholdelse? I virker det som om, at der går lang tid inden hullerne lappes. Et tilfælde skulle der flere henvendelser til, og først efter en telefon henvendelse blev sagen taget op. Dialogudvalgets Dialogudvalget orienterede om udliciteringen af vejvedligeholdelsen og derefter blev der orienteret om Giv os et Praj på hjemmesiden. Dette blev demonstreret på dialogmødet, og det blev påpeget at der ikke laves vedligeholdelse af private fællesveje, men kun af offentlige veje. Tages til efterretning Side 26 / 26

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet Strategi og sekretariat Dialogmødets bemærkninger sammenfattes

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta). Lokalområde Regstrup. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Lokalplan på grønt område ved Brugsen dagligvare butik (Netto, Rema 1000, Fakta).

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Demokrati/vindmøller. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Demokrati/vindmøller Strategi og sekretariat Lokalrådet er glad for beskrivelsen af modellen,

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget orienterede om. Ny frivillighedsstrategi

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget orienterede om. Ny frivillighedsstrategi Lokalområde: Mørkøv Mødedato: 13.09.2012 Ansvarligt fagområde Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Fortov på Sandbyvej. Lokalområde Gislinge. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Fortov på Sandbyvej. Lokalområde Gislinge. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Fortov på Sandbyvej Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Fortov på Sandbyvej: mangler ca. 250 meter fortov

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden. Lokalområde: Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden. Lokalområde: Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 : gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Muligheder og initiativer indenfor frivilligheden Kultur og Fritid

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Administrationen inddrager Lokalforum i udarbejdelsen af helhedsplanen for Jyderup.

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Administrationen inddrager Lokalforum i udarbejdelsen af helhedsplanen for Jyderup. Lokalområde: Jyderup Mødedato: 4.09.2012 Ansvarligt fagområde Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb.

Søg i lokalområdebøger. Broen ved Vommevad. Lokalområde: Ansvarligt fagområde. Er sagen afsluttet? Ja: gfedcb Nej: gfedcb. Søg i lokalområdebøger Lokalområde 6 t fagområde Vælg 6 Dialogmøde Fra: Forår 2013 6 Til: Forår 2013 6 Ja: gfedcb Nej: gfedcb Fritekst Søg Broen ved Vommevad Teknik og miljø Der har været ekstra ordinært

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen. Lokalområde Tuse. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen. Lokalområde Tuse. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Ændring af busholdeplads og parkeringspladser ved skolen Trafik og Ejendomme Det er blevet

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Ansøgning er noteret. Det er flot at lokalområdet selv vedligeholder Gadekærret

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Ansøgning er noteret. Det er flot at lokalområdet selv vedligeholder Gadekærret Lokalområde: Kundby Mødedato: 27.09.2012 Ansvarligt fagområd e Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status Chefområde Dagsordenspunkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/ /2011.

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/ /2011. NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/2011-03/2011. Holbæk kommune - Lokalområdebog Børn & Unge Initiativ i forhold til de unge Desværre

Læs mere

Besøg 02. februar Fra kommunesammenlægningen til Holbæk i fællesskab

Besøg 02. februar Fra kommunesammenlægningen til Holbæk i fællesskab Besøg 02. februar 2016 Fra kommunesammenlægningen til Holbæk i fællesskab >Emner i oplægget - Kommunalreformen - Udviklingen af lokaldemokrati - Ny velfærd Holbæk i Fællesskab - Spørgsmål og refleksion

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Borgererne vil gerne vide, om foreninger kan benytte Lersøcentret, og om der i den forbindelse stilles særlige alderskrav.

Borgererne vil gerne vide, om foreninger kan benytte Lersøcentret, og om der i den forbindelse stilles særlige alderskrav. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Borgernes adgang til anvendelse af Lersøcentret Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Borgererne vil gerne

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget takkede for rundturen.

Overskrift Beskrivelse Udsagn Beslutningstekst Beslutning Status. Dialogudvalget takkede for rundturen. Lokalområde: Ugerløse Mødedato: 4. september 2012 Ansvarligt Chefområde Dagsordensp unkt. Hvilken problemstilling blev fremført på dialogmødet. Hvad sagde dialogudvalget på dialogmødet Indstilling fra

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Broen males Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Broen trænger til maling. Vi får maling fra kommunen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Annoncering af kommunale høringer mv. Lokalområde Jyderup. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Annoncering af kommunale høringer mv. Lokalområde Jyderup. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Annoncering af kommunale høringer mv. Dialogmøde: Efterår 2012 Plan og byg Lokalforum er utilfredse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Holbæk kommune - Lokalområdebog

Holbæk kommune - Lokalområdebog NB: Et flueben ud for farvekoden for et møde betyder, at emnet er afsluttet. Udtræk for datointerval: 03/2011 - -- Vælg dato --. Bosætning/ Vision for Planlægnin g Vi er et lille samfund i stor udvikling,

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om frivillighedsmesse Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets

Læs mere

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014 Status på Globus1 efteråret 1. Resume I efteråret 2013 blev der udarbejdet en analyse af Globus1, hvor Kultur og Borgerservice var i dialog med væsentlige interessenter og brugere af Globus1. Analysen

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Ansøgning til Lokalområdernes Udviklingspulje til projekt "Stemmer fra Skamstrup" Lokalområde Mørkøv. Ansvarligt fagområde

Søg i lokalområdebøger. Ansøgning til Lokalområdernes Udviklingspulje til projekt Stemmer fra Skamstrup Lokalområde Mørkøv. Ansvarligt fagområde Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Ansøgning til Lokalområdernes Udviklingspulje til projekt "Stemmer fra Skamstrup" Dialogmøde: Forår

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Kultur- og Fritids- udvalget

Kultur- og Fritids- udvalget Kultur- og Fritids- udvalget Mandag den 13. august 2007 kl. 16:00 i mødelokale 7 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V) Side 181 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Byporte. Lokalområde Kundby. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Byporte. Lokalområde Kundby. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Byporte Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Kommer der en sag på KMU omkring ensartet udtryk for byporte?

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

By og land spiller sammen. De 17 lokalområder i Ny Holbæk Kommune, lokaldemokrati og lokalstyring. Gisselfeld 14. Juni 2006

By og land spiller sammen. De 17 lokalområder i Ny Holbæk Kommune, lokaldemokrati og lokalstyring. Gisselfeld 14. Juni 2006 By og land spiller sammen De 17 lokalområder i Ny Holbæk Kommune, lokaldemokrati og lokalstyring Gisselfeld 14. Juni 2006 Ny Holbæk VISION NY HOLBÆK Hvad er meningen? Bedre service Mere og bedre velfærd

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Flere borgere er utilfredse med, at kommunens indkøbsordning er svær at overskue, priserne er høje det ville være godt med lokal leverandør.

Flere borgere er utilfredse med, at kommunens indkøbsordning er svær at overskue, priserne er høje det ville være godt med lokal leverandør. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Indkøbsordning for ældre Dialogmøde: 2011 Ældre og sundhed Flere borgere er utilfredse med, at kommunens

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere