Resultatlønskontrakt for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016"

Transkript

1 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakt for skoleåret Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem kontrakten fokuseres der på de overordnede målsætninger og prioriteringer, der i det kommende skoleårs arbejde kræver særlig opmærksomhed. Resultatlønskontrakten skal være medvirkende til at skabe øget synlighed og gennemskuelighed i arbejdsopgaverne og resultaterne for skoleåret 2015/2016 på Odder Gymnasium. Parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Odder Gymnasium ved formand Bent Engelbrecht og rektor Lars Bluhme. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august juli Økonomisk ramme Bestyrelsen ved Odder Gymnasium med over 500 årselever anvender såvel basisramme ( kr. pr. år) som ekstraramme ( kr. pr. år) i forbindelse med nærværende kontrakt, jf. bemyndigelsesbrev af 27. juni Den samlede økonomiske ramme er derfor kr. pr. år Resultatlønnen udbetales i løbet af september måned 2016 Studieparathed. Basisrammen: Der skal til stadighed være fokus på de karakterer som opnås ved studentereksamen. Skolen har historisk haft et højt karaktergennemsnit, og der skal arbejdes på at fastholde og evt. udbygge dette. Indikatorer for dette resultatmål er karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium i forvejen scorer relativt højt på området vil en fastholdelse af niveauet blive betragtet som tilfredsstillende. I de overgangsstatistikker, der udarbejdes hvert år i forbindelse med Undervisingsministeriets uddannelsesdatabase er andelen af studenter fra Odder Gymnasium som fortsætter på en videregående uddannelse efter 27 mdr. højere end andelen på landsplan. I skoleåret vil vi arbejde på at fastholde dette. Da Odder Gymnasium i forvejen scorer relativt højt på overgangsfrekvensen til videregående uddannelser vil en fastholdelse af niveauet blive betragtet som tilfredsstillende. Pædagogiske indsatsområder. Skoleåret 2015 kommer mere til at stå i forankringens tegn, idet vi skal have kvalitetsgruppernes arbejde omsat i den videre praksis.

2 I skoleåret videreføres følgende skoleudviklingsprojekter: o 2i forsøgsklasse -AT-innovation o 2y forsøgsklasse - karakterfri o Pædagogisk IKT leder o Sprogkoordinator o Fælles værktøj/portaler o *AT-udvalg *Som tilrettelægger 2.g innovationsuge i efteråret 15. Forår 16 - efter en evt ny gymnasiereform - inddrages erfaringer fra 2i i en beskrivelse af ny AT-stuktur for skoleåret Se bilag 1 med oversigt over proces Nye initiativer i skoleåret Morgensamlingsudvalg Færre og bedre morgensamlinger, som understøtter fællesskabet og vores dannelsesgrundlag. Et udvalg bestående af JB, SC og Lu fremkommer i samarbejde med Elevrådet med ideer til nyt koncept for morgensamlinger, som afprøves i efteråret 15. Ny karakterfri sparringsklasse med makker-ordning 1.a sparringsklasse. Afprøvning af ideerne fra 1.y karakterfri klasse i ny 1.g klasse med en anden elevprofil end biotekstudieretningen, hvor lærerne fra kommende 2.y får en lærermakker i den nye 1.a sparringsklasse. Læringsvejleder Yderligere afprøvning af læringsvejlederordning i 2.y og 2.i samt ny makker-klasse, hvor fokus er fortsat på formativ evaluering, elevportefolio - samtalen mellem elev og lærer. Faglig Udvikling i Praksis (FIP) FIP er UVM- opfølgning på SIP (skoleudvikling i praksis) og OG deltager i skoleåret med flg fag: dansk (JR, An) samfundsfag (JH, MB) og matematik (Cl, LN, HT) (:er startet) Klasseteam Beskrivelse af nyt indhold ved klasseteammøder beskrives i Hvem gør hvad på OG på Fc: konferencen OGSÅDAN. Mere fokus på samarbejde mellem fagene bl.a ved brug af studieplanen samt mere fokus på, hvordan klare delmål og formative evaluering anvendes i de konkrete klasser. Fokus på at løfte såvel stærke som svage elever. Læringsvejlederordning hvordan i de forskellige studieretninger? Se evt. Hvem gør hvad, side 7. Dannelsesgrundlag og verdensborgerskab integrering i flere fag Det aftales på den enkelte studieretning, hvornår der arbejdes med dette fokus eksempelvis i AT, tværfaglige forløb, ekskursioner, og studierejser. Det fremgår af studieplanen, hvornår der arbejdes med temaet. Pædagogisk Didaktisk Platform (PDP) Der gennemføres 2 PDP dels i efterårer, dels i foråret ved 2i og 2y forsøgsklasserne mhp videndeling og erfaringsudveksling mellem klassernes lærere og hele lærerkollegiet. 2

3 Kommunikation koordinering af hvilke platforme, der bruges til hvad? For at sikre, at eleverne ikke skal søge oplysninger mange forskellige steder hos de forskellige lærere, vil vi koordinere kommunikationen, så det bliver lettere at navigere. Samtidig vil skabe platform for videndeling blandt lærerne. Ledelsen vil i samarbejde med skolens pædagogiske IKT-leder skabe klarhed over, hvilke fælles platforme, vi bruger til hvad, sådan at kommunikationen mellem lærer-elev, lærer-lærer og elev-elev er gennemskuelig og anvendelig. Hjemmeside Hjemmesiden skal i højere grad afspejle skolens profil, så vores omverden kan se, hvad vores særlige indsatsområder er, og sådan at vi kan dele viden og materialer med interesserede. Der skabes samtidig sammenhæng mellem skolens udviklingsprojekter og de materialer, der udvikles og skolens hjemmeside. De nøglepersoner (An, AV, RP, Lu), der står for skoleudviklingsprojekterne og beskrivelserne heraf, bliver en slags redaktører, som søger for, at der til stadighed linkes til relevant information og materialer. Faggruppemøder For at sikre kontinuerlig videndeling og sparring i fagene afsættes der faste møder i Lectio ca én gang i måneden. Derudover kan grupperne afholde frokostmøder efter behov. Mere fokus på delmål, formativ evaluering og rettepraksis. Lektiecafé Bla. pga elevtid-tilstede er lektiecafeens grundlag ændret, så der vil fremover kun være én lektiecafé på tirsdage, hvor elever hjælper elever. Der kan afholdes spot-kurser efter behov på torsdage. Aktiviteter i 3.g Mht. Københavnertur kan der ansøges for den enkelte klasse på lige fod med øvrige ekskursioner, og der vi blive taget hensyn til den enkelte klasses forhold, herunder den samlede rejseaktivitet og økonomi. Det tilstræbes desuden at aktiviteter lægges før uge 7. Mentorordning På Odder Gymnasium ønsker vi at tage godt imod årsvikarer og nyansatte kolleger, så vi har en mentorordning, hvor nye kolleger får tildelt en erfaren kollega som en ressourceperson, som man kan rådføre sig med - hvad enten det drejer sig om skolekultur, undervisning og fag, eller diverse praktiske spørgsmål. Opgaverne vil have fokus på især skolekultur, undervisning og praktiske forhold, og der vil naturligvis være forskel på, hvor megen og hvilken erfaring de nye lærere har, og mentorskabet afpasses i forhold hertil. Et tilfredsstillende resultat inden for dette område involverer derfor at der iværksættes initiativer indenfor hovedparten af ovennævnte indsatsområder. Ekstrarammen: Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisningen eller andre læringsaktiviteter. Ved gennemførelsen af overenskomst 2013 er timetælleriet ophørt på Odder Gymnasium, således at overenskomstens intention om en mere fleksibel tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid, herunder 3

4 mere tid med eleverne imødekommes. Årsnormen er dermed den eneste talangivelse, som anvendes. Derfor kan resultatlønskontraktens resultater på dette område ikke beskrives og dokumenteres med talmateriale. Til gengæld kan beskrives og evalueres en række tiltag som sikrer mere tid mellem elever og lærere I forbindelse med omlægningen af timeforbruget ved det afsluttede UVM forsøget Klar- Parat-Studieretning er der omlagt større del af ressourcen afsat til opgaveretning til tilstedeværelse mellem lærer og elev. I 1g er omlagt op til 1/3 af ressourcen til tilstedeværelse mens det for 2g studieretningsforløb drejer sig om ¼ af rettetiden. I skoleåret vil vi fortsat anvende erfaringerne fra forsøget til at fortsætte denne omlægning som en del af vores faste drift og derudover afsøge muligheder for at øge andelen til tilstedeværelse vedr. skr. arbejde mellem lærer og elev yderligere Ud over omlægningen af rettetiden ved det løbende skriftlige arbejde sættes der stadig mere fokus på vejledningen af de større skr. opgaver. Dansk-historie opgaven i 1g, Studieretningsopgave i 2g (SRO) og studieretningsprojektet i 3g (SRP). Dette betyder også at lærer og elever tilbringer mere tid sammen i en dialog om faglige problemstillinger. I skoleåret vil vi fortsat iværksætte en række en til en initiativer, hvor en lærer og en elev (eller en mindre gruppe af elever) gennemføre særligt tilrettelagte forløb idenfor f.eks. talentpleje, faglig opsamling, lektiecafeer, særlige interessegrupper (studiekredse), m.m. Formålet med dette er at differentiere de faglige tilbud til eleverne men det vil naturligvis også medføre mere tid mellem lærer og elev. Endelig vil vi med en række mindre justeringer frigøre noget mere lærer-tid til undervisning. Eksempelvis vil den praktiske planlægning af studieture og lignende aktiviteter fremover blive varetaget af skolens administration Et tilfredsstillende resultat inden for dette område vil være at der faktisk iværksættes en række af disse initiativer. Målrettet indsats mod frafald. Odder Gymnasium har et relativt lavt frafald svingende mellem 7 og 12 % over den treårige periode. Procentsatsen udregnes som forholdet mellem antal elever, der startede i 1g sammenlignet med antal elever, der får studentereksamen 3 år senere. I tallet er derfor inkluderet de elever, som er overført til anden ungdomsuddannelse, så det reelle frafald ud af systemet er noget lavere (mellem 1 og 3 procentpoint) I indeværende resultatlønsperiode vil vi fortsætte arbejde på at nedbringe frafaldet med en række tiltag: Screening af alle 1g elever mhp. at afdække det faglige niveau. Alle 1g elever får en introduktionssamtale med studievejlederen for at afdække særlige forhold af ikke-faglig karakter Fortsættelse af ansat mentor til at tage sig af elever med særlige problemstillinger Anvendelse af lærere som læringsvejledere. Brug af ekstern psykolog Gennemførelse af lektiecafeer med både lærere og ældre elever som ressourcepersoner. Oprettelse af diverse opsamlingsforløb i de fag, hvor der konstateres et behov. Iværksættelse af en til en undervisning i særlige, afgrænsede tilfælde. Afholdelse af en række møder mellem lærere, studieretningsledere og studievejledere med henblik på at afsøge og løse problemstillinger for enkeltelever. Klasseteammøder 4

5 Afholdelse af møder mellem studieretningsledere, studievejledere og ledelse med lignende dagsorden. Dialogmøder Da Odder Gymnasium i forvejen har et relativt lavt frafald vil en fastholdelse af niveauet blive betragtet som tilfredsstillende. Der arbejdes dog for at nedbringe frafaldet yderligere men en realistisk forventning er nok at der kun kan blive tale om et mindre fald. Resultatvurdering og evaluering De ovenfor nævnte indsatområder vægtes som en helhed. Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten redegør rektor for i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens dialog med rektor beslutter bestyrelsen, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Bestemmelserne om resultatløn indeholder også muligheden for at kunne udbetale en éngangsydelse ved en særlig og ekstraordinær indsats, som ikke i forvejen er nævnt i resultatlønskontrakten. Beløbsgrænsen for dette er bestemt centralt af UVM og er i indeværende år kr Bestyrelsesformanden beslutter efter dialog med rektor om der skal udbetales et engangsbeløb og i bekræftende fald størrelsen af dette. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsen i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Noget tilsvarende gælder for længerevarende sygdom Kontraktændringer Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Bent Engelbrecht Formand Lars Bluhme Rektor 5

6 Resultatlønskontrakt Bilag 1 Hvordan får vi de nye udviklingsspirer til at slå rod i organisationen? Forandring og forankring På Odder Gymnasium har vi udviklet en model for hvordan resultaterne fra vores forsøg med Den karakterfrie klasse kan slå rod i den generelle undervisningspraksis på skolen; dvs hvordan vi sikrer at forsøgsresultater bliver forankret i hele organisationen og skaber forandring i praksis. 1.ste år: (14-15) Forandring Forsøg med motivation og læring som en integreret del af skolens målsætning Kerneelementerne fra vores helskoleforsøg, udgør centrale dele af skolens overordnede målsætning og handleplaner. Forsøget er et helskoleforsøg, som involverer alle Stx fag og er centreret om at udvikle en fælles læringskultur for alle klasser og fag, hvor performance viger for at lære for at lære. I og med at forsøget står central ift skolens målsætning signaleres der væsentlighed på alle niveauer: offentlighed, skolekultur, lærere og elever. Se Fra handlingsplan til praksisfællesskab om ny undervisning For at føre målsætningen ud i livet har ledelsen beskrevet en række handleplaner/kommissorier og nedsat en kvalitetsgruppe med ledelsesforankring og der er udpeget en projektleder med ansvar for forsøgsklassens arbejde og evaluering heraf. Gruppen fremkommer med ideer og planer for, hvordan vi kan møde eleverne dér hvor de er, og løfte den enkelte elev mest muligt i grundforløbet og senere i studieretningen vha formativ evaluering og mindset. Gruppen koordinerer med forsøgsklassens lærere. Forsøgsklasse som laboratorium En 1y biotek-klasse er valgt som forsøgsklasse en særdeles ambitiøs klasse, hvor det at præstere og performe perfekt kan overskygge læring i en sådan grad, at flere (især piger) oplever en meget stressende hverdag, som kan være kontraproduktiv ift læring. Klassens lærere udvikler ny læringskultur og ny undervisning sammen med ovennævnte kvalitetsgruppe på tre niveauer: På organisationsplan: en samarbejdskultur På laboratorieplan/den karakterfri klasse: en *eleven-i-centrum-læringskultur På tværs af skoleformer: en videndelingskultur med mere sikker viden som udviklingsgrundlag 6

7 Resultatlønskontrakt Bilag 1 Output-input som proces: deling af viden med hele lærerkollegiet Knap midtvejs i processen med forsøgsklassens laboratoriearbejde åbnes dørene fra laboratoriet til hele skolen ved at der afholdes Pædagogisk Didaktisk Platform (PDP) som viden- og videndelingsplatform for alle lærere. Bl.a har forsøgsklassen arbejdet med en ny lærerrolle som læringsvejleder, der støtter eleven i egen læring og samarbejde med klassens øvrige elever. Der inddrages interne og eksterne oplæg om formativ evaluering og mindset. Forsøgsklassens lærere deler erfaringer med skolens øvrige lærere og modtager sparring og input til det fortsatte arbejde. Desuden etableres kursuseftermiddage, hvor lærerne arbejder med sammenhængen mellem motivation og læring for at lære. Evaluering: lærere og elever Evaluering af årets resultater på 4 planer: Elever: årsprøve og interviews Lærere: evaluering af årsprøve og læringsvejlederrollen Elev-lærer: Hvad er der nået i fællesskab; status og videreudvikling Målsætning: Evaluering ift til de stillede mål og handleplaner/kommissorium Faggrupper og tematiserede faggruppesamtaler (FS) Der arbejdes videre med den fælles viden fra PDP i faggrupperne, hvor der sker en faglig oversættelse, som danner grudlag for fagenes praktiske anvendelse af formativ evaluering og mindset - pædagogisk og didaktisk. Fagene beskriver de delmål, som den formative evaluering knytter sig til, så den enkelte lærer stilladseres ift at udøve egen evalueringspraksis. Temaerne fra PDP indgår i ledelsens faggruppesamtaler. Den enkelte lærers undervisningspraksis (MUS-samtaler) Temaerne fra PDP og FS inddrages i ledelsens MUS samtaler med den enkelte lærer ift undervisningspraksis med formativ evaluering og mindset pædagogik og didaktik. 2.år: (15-16) Forankring Makkerordning som kvalificering og videreudvikling af forsøgsresultater Forsøgsklassen, 2y, er nu koblet på en makkerklasse,1a, hvor forsøget afprøves og videreudvikles på en ny elevgruppe. Makkersystemet indebærer eksempelvis at dansklæreren fra 2y, som har erfaringer med mindset og formativ evaluering i sin egen undervisningspraksis nu har en dansklærer fra 1a som makker. Makkerparret udveksler erfaringer om undervisningspraksis og rollen som læringsvejleder bl.a ved at overvære hinandens undervisning og elevsamtaler i rollen som læringsvejleder. Efter år 2 vil ca halvdelen af skolens lærere have praksiserfaring med mindset, formativ evaluering og rollen som læringsvejleder År 3 organisationsforankring Implementering i alle skolens 1g klasser 7

8 Resultatlønskontrakt Bilag 1 Målsætning Handleplan Kvalitetsgruppe Tematiserede faggruppesamtaler (FS) Tematiserede MUS FORANDRING: Målsætning og handleplaner oversættes til undervisning. FORANKRING: nye faglige delmål og fagdidaktik (FS) egen ny praksis for den enkelte lærer (MUS) Forsøgsklasse/ laboratorium PDP Videndeling under proces: output - input Evaluering ift elever, lærere, målsætning Makkerordning som kvalificering og videreudvikling PDP Videndeling af produkt: output - input Implementering i alle 1g klasser FORANDRING: Forsøgsklassen udvikler, giver og modtager input til ny fælles undervisningspraksis (PDP) og evaluerer ny praksis. Forankring: udvidelse af afprøvning i makkerklasse/beta-afprøvning forud for implementering i hele organisationen 8

9 Resultatlønskontrakt Bilag 1 9

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 3-11-2014 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne

Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne Faglig vejledning til styrkelse af socioøkonomisk løfteevne Fokus i projektet på Silkeborg Gymnasium vil være en elevnær indsats i form af faglig vejledning. Hypotesen for projektet er at en elevnær faglig

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Kold College Institutionsnummer:461305 Journalnr.: 087.21K.391 Dato 29. april 2015 Underskrift: Thomas Johansen http://www.koldcollege.dk/files/filer/kold_da/om_skolen/handlingsplan-

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016

FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 FREDERICIA GYMNASIUM VISION 2016 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse...3 FG 2016...4 Vejledning til materialet...5 Nøgleområder Faglighed...6 Fagligt nærvær...7 Dannelse...8 Kultur...9 Strategiske områder FG

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere