Resultatlønskontrakt for skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for skoleåret Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem kontrakten fokuseres der på de overordnede målsætninger og prioriteringer, der i det kommende skoleårs arbejde kræver særlig opmærksomhed. Resultatlønskontrakten skal være medvirkende til at skabe øget synlighed og gennemskuelighed i arbejdsopgaverne og resultaterne for skoleåret 2014/2015 på Odder Gymnasium. Parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Odder Gymnasium ved formand Bent Engelbrecht og rektor Lars Bluhme. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august juli Økonomisk ramme Bestyrelsen ved Odder Gymnasium anvender såvel basisramme ( kr. pr. år) som ekstraramme ( kr. pr. år) i forbindelse med nærværende kontrakt, jf. bemyndigelsesbrev af 27. juni Den samlede økonomiske ramme er derfor kr. pr. år Resultatlønnen udbetales i løbet af september måned 2015 Basisrammen: Studieparathed. Der skal til stadighed være fokus på de karakterer som opnås ved studentereksamen. Skolen har historisk haft et højt karaktergennemsnit, og der skal arbejdes på at fastholde og evt. udbygge dette. Indikatorer for dette resultatmål er karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium i forvejen scorer relativt højt på området vil en fastholdelse af niveauet blive betragtet som tilfredsstillende. I de overgangsstatistikker, der udarbejdes hvert år i forbindelse med UNI*C s uddannelsesdatabase er andelen af studenter fra Odder Gymnasium som fortsætter på en videregående uddannelse efter 27 mdr. højere end andelen på landsplan. I skoleåret vil vi arbejde på at fastholde dette. Da Odder Gymnasium i forvejen scorer relativt højt på overgangsfrekvensen til videregående uddannelser vil en fastholdelse af niveauet blive betragtet som tilfredsstillende.

2 Pædagogiske indsatsområder. Motivation og læring. Elevernes og lærernes motivation er en afgørende forudsætning for et velfungerende læringsmiljø. Blandt eleverne kan vi konstatere en bevægelse hen imod en performancekultur og væk fra en læringskultur. Altså, at der i højere grad lægges vægt på undervisningens resultater/karakterer i snæver forstand (output) fremfor en mere langsigtet anvendelse (outcome). Derudover iagttages en tendens til, at stor faglig spredning i en klasse kan svække motivationen, og derfor er undervisningsdifferentiering også på spil i denne sammenhæng. Gruppen skal konkret arbejde med en 1.g forsøgsklasse med start fra august og skal fremkomme med ideer og løsningsforslag, som fremmer læringskultur og det mere langsigtede dannelsesaspekt ift. nedenstående indsatsområder: A) Øget fokus på motivation og lærelyst: o Mere fokus på læring frem for karakterer o Nye elevtyper og didaktik o Fokus på fravær og frafald o Opstilling af tydelige læringsmål i dagligdagen o Skriftlig / mundtlig feedback på præstationer og skriftlige opgaver o Mere formativ evaluering B) Tilrettelæggelse af undervisningen next practice o Undervisningsdifferentiering o Flerlærerordninger o Udvikling af gruppearbejde. Klare mål og forventninger + opsamling o Sammentænkning af det fysiske, det sociale og det pædagogiske rum o Organiseret videndeling o Større fleksibilitet i undervisningslokaler herunder afprøvning af nye læringsrum ift VitaPark o Afprøvning af nye tilrettelæggelsesformer i AT, hvor innovation som mindset er i centrum Der udvikles undervisningseksempler, der understøtter motivation og har skærpet fokus på læringskultur. Der gennemføres evaluering i december og maj i skoleåret mhp videndeling. Gruppen skal desuden fremkomme med ideer og planer for, hvordan vi kan møde eleverne dér hvor de er, og løfte den enkelte elev mest muligt i grundforløbet og senere i studieretningen. Udgangspunktet er, at vi har et tæt samarbejde med de afleverende grundskoler, så vi kender indgangsniveauet, som vi skal bygge videre på. Hvordan vi letter overgangen fra grundskolen afprøvning af konkrete tiltag og evaluering heraf? Hvordan håndterer vi i praksis pædagogisk og didaktisk - elevernes forskellighed? Eksempler på undervisning, der tilgodeser dette aspekt. Hvordan udvikler vi studieretningernes særlige profil? Eksempler på studieretningsidentitet. Hvordan udvikler vi nye lærerroller, som understøtter og udfordrer elevernes motivation og lærelyst? - eksempelvis projektstyringsskompetence i forbindelse med innovation.

3 Hvordan udvikler vi lærernes samarbejds- og lederkompetence ift at deltage i og lede praksisfællesskaber med andre lærere - og hvordan gives der rum hertil? IKT strategi og digital dannelse. Eleverne trænes i at kunne lokalisere, producere, organisere og kommunikere med den digitale omverden. De digitale muligheder integreres i en række faglige forløb, som der gives konkrete eksempler på mhp videndeling. Der udvikles og beskrives en synlig progressionsplan for elevernes treårige forløb. Der udvikles flere og bedre digitale undervisningsmuligheder, som tilbydes lærere og elever. Der udvikles og beskrives en tydelig digital skoleprofil. Sprogfagene på Odder Gymnasium Gruppen arbejder videre med følgende punkter, som er i UVM forsøgsregi. Hvordan styrker vi det fortsatte samarbejdet mellem fremmedsprogene? Der udvikles konkrete eksempler. AP som et treårigt forløb - med tilhørende eksempler og evaluering af effekt. Hvordan styrker vi samarbejdet med grundskolen nye vinkler og muligheder? Indsamling af konkrete eksempler. Hvordan samarbejder sprogene med andre fag, eksempelvis som et led i toningen af studieretningen - afprøvning og indsamling af eksempler. Hvordan styrker vi fremmedsprogenes profil på skolen? Eksempler. Hvilke nye muligheder er der for fremmedsprogene i et internationaliseringsog kulturformidlingperspektiv? Ideer og eksempler. AT og innovation På OG skal AT efter en årrække gentænkes og revideres i skoleåret med inddragelse af resultaterne fra forsøgsprojekterne samt skolens nye målsætning og indsatsområder. Det gælder både de traditionelle AT forløb og AT med innovation. Revisionen omfatter: Beskrivelse af AT gennem 3 år Progressionsplan for elevernes kompetenceudvikling AT tilgang i fagene; hvordan kan elementer fra AT anvendes i den almindelige undervisning? Eksempler Videre rammer for procesorienteret undervisning; hvordan kan erfaringerne fra AT anvendes i den almindelige undervisning? Eksempler. Moderne dannelse Gruppen skal først og fremmest være en slags tænketank, hvor begrebet dannelse i en moderne kontekst analyseres og defineres yderligere med eksemplificering fra undervisningen og dagligdagen. Der er således tale om et mere åbent kommissorium, og der vil givet være et vist overlap til arbejdet i de øvrige grupper. I undervisningen: analyse, praktisk nedslag ift. målsætningens fire dannelseskategorier: 1. faglig - vidensdannelse 2. karakterdannelse - identitetsdannelse - personlig dannelse; 3. social dannelse - interpersonel dannelse

4 4. borger og verdensborger helhedsdannelse Eksempler på undervisning, der indeholder elementer fra det nye dannelsesbegreb. Dannelse på skoleplan: Gentænkning af fællesarrangementer og morgensamling Gentænkning af omfang og fordeling af aktiviteter udover undervisningen Gentænkning/nye ideer til anvendelse af 25-timer pulje og kr Et tilfredsstillende resultat indenfor dette område involverer derfor at der iværksættes initiativer indenfor hovedparten af ovennævnte indsatsområder. Derudover forventes færdiggørelse af de 2 UVM støttede projekter: A) Skolenetværk vedrørende udvikling af fremmedsprogsundervisning med fokus på UVM indsatsområde 6, Elevernes internationale kompetencer Hvor Odder Gymnasium i samarbejde med UVM og forskere fra RUC koordinerer 8 ungdomsuddannelsers arbejde med fremmedsprog mhp udvikling af elevernes internationale kompetencer. I netværket er Stx, HF, VUC og handelsskolerne repræsenteret. Skolerne videndeler løbende på et fælles Google Site og netværksprojektet afsluttes dels med en konference for alle ungdomsuddannelser. Desuden en publikation enten i Sprogforum eller en bog udgivet enten på Århus Universitetsforlag eller RUC s forlag, som præsenterer resultaterne B) Sprog og kulturforståelse som driver for elevernes internationale kompetencer Hvor fremmedsprogslærere fra Odder gymnasium for hvert sprogområde udvikler forløb, som tilgodeser indsatsområdet. Resultaterne sammenfattes i en formidlingsartikel, som publiceres. Desuden bidrag ved afslutningskonference. Et tilfredsstillende resultat indenfor : A) er dels afholdelse af slutkonference for alle ungdomsuddannelser, dels udgivelse af de samlede projektresultater fra 8- skole-netværket. B) er dels bidrag til publikation i form af formidlingsartikel, dels skolebidrag ved den fælles konference Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisningen eller andre læringsaktiviteter. Ved gennemførelsen af overenskomst 2013 er timetælleriet ophørt på Odder Gymnasium, således at overenskomstens intention om en mere fleksibel tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid, herunder mere tid med eleverne imødekommes. Årsnormen er dermed den eneste talangivelse, som anvendes. Derfor kan resultatlønskontraktens resultater på dette område ikke beskrives og dokumenteres med talmateriale.

5 Til gengæld kan beskrives og evalueres en række tiltag som sikrer mere tid mellem elever og lærere I forbindelse med omlægningen af timeforbruget ved det afsluttede UVM forsøget Klar- Parat-Studieretning er der omlagt større del af ressourcen afsat til opgaveretning til tilstedeværelse mellem lærer og elev. I 1g er omlagt op til 1/3 af ressourcen til tilstedeværelse mens det for 2g studieretningsforløb drejer sig om ¼ af rettetiden. I skoleåret vil vi fortsat anvende erfaringerne fra forsøget til at fortsætte denne omlægning som en del af vores faste drift og derudover afsøge muligheder for at øge andelen til tilstedeværelse vedr. skr. arbejde mellem lærer og elev yderligere Udover omlægningen af rettetiden ved det løbende skriftlige arbejde sættes der stadig mere fokus på vejledningen af de større skr. opgaver. Dansk-historie opgaven i 1g, Studieretningsopgave i 2g (SRO) og studieretningsprojektet i 3g (SRP). Dette betyder også at lærer og elever tilbringer mere tid sammen i en dialog om faglige problemstillinger. I skoleåret vil vi fortsat iværksætte en række en til en initiativer, hvor en lærer og en elev (eller en mindre gruppe af elever) gennemføre særligt tilrettelagte forløb idenfor f.eks. talentpleje, faglig opsamling, lektiecafeer, særlige interessegrupper (studiekredse), m.m. Formålet med dette er at differentiere de faglige tilbud til eleverne men det vil naturligvis også medføre mere tid mellem lærer og elev. Endelig vil vi med en række mindre justeringer frigøre noget mere lærer-tid til undervisning. Eksempelvis vil den praktiske planlægning af studieture og lignende aktiviteter fremover blive varetaget af skolens administration Et tilfredsstillende resultat indenfor dette område vil være at der faktisk iværksættes en række af disse initiativer. Målrettet indsats mod frafald. Odder Gymnasium har et relativt lavt frafald svingende mellem 7 og 12 % over den treårige periode. Procentsatsen udregnes som forholdet mellem antal elever, der startede i 1g sammenlignet med antal elever, der får studentereksamen 3 år senere. I tallet er derfor inkluderet de elever, som er overført til anden ungdomsuddannelse, så det reelle frafald ud af systemet er noget lavere (mellem 1 og 3 procentpoint) I indeværende resultatlønsperiode vil vi fortsætte arbejde på at nedbringe frafaldet med en række tiltag: Screening af alle 1g elever mhp. at afdække det faglige niveau. I forbindelse med dette udvikles i skoleåret et særligt screeningsværktøj i fagene almen sprogforståelse, dansk og matematik. Dette evalueres løbende i sammenligning med det kommercielle system fra Systime. Alle 1g elever får en introduktionssamtale med studievejlederen for at afdække særlige forhold af ikke-faglig karakter Fortsættelse af ansat mentor til at tage sig af elever med særlige problemstillinger Anvendelse af lærere som faglige mentorer. Brug af ekstern psykolog Gennemførelse af lektiecafeer med både lærere og ældre elever som ressourcepersoner. Oprettelse af diverse opsamlingsforløb i de fag, hvor der konstateres et behov. Iværksættelse af en til en undervisning i særlige, afgrænsede tilfælde.

6 Afholdelse af en række møder mellem lærere, studieretningsledere og studievejledere med henblik på at afsøge og løse problemstillinger for enkeltelever. Klasseteammøder Afholdelse af møder mellem studieretningsledere, studievejledere og ledelse med lignende dagsorden. Dialogmøder Da Odder Gymnasium i forvejen har et relativt lavt frafald vil en fastholdelse af niveauet blive betragtet som tilfredsstillende. Der arbejdes dog for at nedbringe frafaldet yderligere men en realistisk forventning er nok at der kun kan blive tale om et mindre fald. Resultatvurdering og evaluering De ovenfor nævnte indsatområder vægtes som en helhed. Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten redegør rektor for i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens dialog med rektor beslutter bestyrelsen, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Bestemmelserne om resultatløn indeholder også muligheden for at kunne udbetale en éngangsydelse ved en særlig og ekstraordinær indsats, som ikke i forvejen er nævnt i reusltatlønskontrakten. Beløbsgrænsen for dette er bestemt centralt af UVM og er i indeværende år kr Bestyrelsesformanden beslutter efter dialog med rektor om der skal udbetales et engangsbeløb og i bekræftende fald størrelsen af dette. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsen i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Noget tilsvarende gælder for længerevarende sygdom Kontraktændringer Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Bent Engelbrecht Formand Lars Bluhme Rektor

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere