De drilske kommunale budgetter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De drilske kommunale budgetter"

Transkript

1 De drilske kommunale budgetter Af Kurt Houlberg, Direktør, ECO-Analyse og Tim Jeppesen, Direktør, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). 31. oktober Udfordringen For de fleste kommuners vedkommende er det reglen snarere end undtagelsen, at de ikke overholder budgetterne. Informationsværdien i de kommunale budgetter er derfor begrænset. Tre gode spørgsmål trænger sig på: Hvad kan man egentlig bruge de kommunale budgetter til, når de nu alligevel ikke bliver overholdt? Hvorfor er det sådan? Hvad kan man gøre ved det? Svaret på det første spørgsmål er: Ikke så meget som vi tror. Svaret på det andet spørgsmål er: Tjaaa. Svaret på det tredje spørgsmål er: Mere viden om effekterne af de mange økonomistyringstiltag kommunerne bruger i dag. 2 Baggrund Lige nu driller de kommunale budgetter. Man får det indtryk, at det har været vanskeligere end nogen sinde før for kommunerne at få budgetterne til hænge sammen. Nu er de kommunale budgetter så lagt for 2007, men kommunerne kan ikke rigtigt tillade sig at læne sig tilbage og puste ud. Når budgettet er lagt, skal økonomien styres så budgettet overholdes, og det er tilsyneladende en overordentlig svær opgave for kommunerne. Igennem i hvert fald de sidste 10 år er det i stigende grad blevet vanskeligt for kommunerne at styre økonomien. Da regnskabet sidste år var blevet gjort op, viste det sig, at kommunerne under ét fik et driftsoverskud, der var 33% mindre end det budgetterede. 80% af kommunerne formåede ikke at overholde budgettet og fik et driftsoverskud, der var mindre end det budgetterede. Og måske værre endnu: 25% af kommunerne har 6 år i træk haft et driftsoverskud, der var mindre end det budgetterede. Man kan med en vis ret spørge, om de kommunale budgetter overhovedet siger noget om kommunernes økonomi og serviceniveau, når kommunerne over en bred kam ikke formår at overholde dem? 3 Måling af den kommunale økonomistyring Den kommunale økonomi er en kompliceret størrelse at vurdere. En kommune er en stor organisation med en kompliceret produktionsproces. Oven i kommer at en kommune er politisk ledet, hvilket betyder at der ikke kun skal styres efter en bundlinie, som det private erhvervsliv gør. Udover bundlinien skal en kommune samtidigt styre efter en række mere eller mindre præcise politiske mål. At bundlinien ikke holder behøver derfor ikke være et stort problem. Politikerne kan i en periode have bestemt sig for at prioritere nogle blødere mål frem for bundlinien. Men festen skal jo betales på et tidspunkt, og derfor er det nødvendigt også for en kommune at sikre bundlinien. En måde at måle en bundlinie i en kommune på er ved at se på kommunens samlede driftsindtægter (primært skatter) i forhold til de samlede driftsudgifter (primært udgifter til at producere kommunal service). Dette kaldes den ordinære drift. Er indtægterne større end udgifterne er der overskud på den ordinære drift. 1

2 Overskud på den ordinære drift er nødvendigt. Overskuddet skal primært bruges til tre ting: Anlægsinvesteringer (skoler, plejehjem, kloak mv.), gældsafvikling og lægge i kommunekassen (opsparing til uforudsete udgifter og sværere tider). Når kommunerne lige nu er blevet færdige med at lægge budget for 2007, har de ikke bare lagt budget for skatteniveauet og fordelingen af udgifter på de forskellige udgiftsområder. De har i direkte forlængelse heraf også lagt et budget for overskuddet på den ordinære drift. Det overskud er selvfølgelig baseret på en forventning om, hvor store indtægterne vil være og hvor højt et serviceniveau, politikerne vil have. Jo højere serviceniveau, jo højere udgifter. Men overskuddet skal også afspejle, hvor ambitiøs kommunen er i forhold til anlægsinvesteringerne, gældsafviklingen og størrelsen på kassebeholdningen. Hvis politikerne er ambitiøse og vil bygge skoler og plejehjem samtidigt med at der skal afdrages på gælden, ja så skal overskuddet på den ordinære drift også være stort. Her har vi den kommunaløkonomiske balance i to vægtskåle. I den ene skål ligger forskellen på driftsudgifterne og indtægterne (overskuddet på den ordinære drift), i den anden skål ligger ambitionerne ift. investeringer, gældsafvikling og opsparing. Som det er lige nu har kommunerne ikke frie hænder til at bestemme den balance. Med regeringens skattestop og den relativt stramme økonomiske aftale kommunerne har indgået, er det ikke muligt for kommunerne under ét at hæve skatten, og dermed øge indtægterne, og der er også en restriktion på hvor meget det er tilladt kommunerne at øge serviceniveauet ved at øge driftsudgifterne. Dermed bliver kommunernes styringsmuligheder også relativt begrænsede. Hvis der uventet kommer flere ældre borgere, flere skolebørn eller flere børn med særlige behov i en kommune, så vil driftsudgifterne stige mere end forventet. Kommunens budget kommer derved under pres. Hvis det budgetterede overskud på den ordinære drift skal holde, skal kommunen reagere. Eftersom kommunen ikke kan få flere indtægter (skatter), bliver kommunen nødt til enten at effektivisere eller sætte serviceniveauet ned. Det første kræver dygtighed, det sidste kræver politisk mod. Hvis ikke kommunen styrer udgifterne igennem året, bliver overskuddet på den ordinære drift mindre end det budgetterede. Står dette på i flere år giver det problemer. Et for lille overskud på driften betyder på sigt, at kassen tømmes, gælden øges og/eller at skoler, veje og kloakker nedslides. Her måles der altså på to dimensioner af den kommunale økonomistyring. Den ene dimension er overskuddet på den ordinære drift. Overskuddet er et beløb i kroner og øre, hvor beløbets størrelse fortæller hvor mange penge kommunen har til anlægsinvesteringer, gældsafvikling og opsparing. Den anden dimension er forskellen på det budgetterede overskud på den ordinære drift og det overskud der faktisk realiseres, når regnskabet bliver gjort op. Den forskel fortæller, hvorvidt kommunen igennem året har kunnet styre udgifterne i forhold til budgettet. Den første dimension siger dermed noget -men ikke det hele- om hvor sund kommunens økonomi er. Den anden dimension siger noget -men heller ikke her det hele- om selve økonomistyringen. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem de to dimensioner. Der kan godt være kommuner, der har et lille overskud på den ordinære drift, men samtidigt overholder budgettet hvert år. Det tegner et billede af en kommune med en mindre sund økonomi men dog med en god økonomistyring. Omvendt kan der godt være kommuner med et stort overskud på den ordinære drift, men som samtidigt har svært ved at realisere det budgetterede overskud, når regnskabet gøres 2

3 op. Det tegner et billede af en kommune med en sund økonomi, men en mindre god økonomistyring. 4 Hvordan går det så med økonomistyringen? Ikke særligt godt må man sige. Figur 1 viser, at der i de seneste 6-7 år har været en tendens til, at overskuddet på den ordinære drift bliver mindre og mindre fra år til år. Og nok så væsentligt: forskellen mellem det budgetterede og det faktiske overskud bliver stadigt større. Figur 1 Overskud på den ordinære drift Overskud på den ordinære drift (2005-priser) kr. pr. indbygger Regnskab Budget blev et historisk lavpunkt, idet kommunerne i gennemsnit kun kom ud med et driftsoverskud på 50 kroner pr. indbygger, ikke mindst foranlediget af en rekordstor underbudgettering af driftsresultatet. 1 I 2005 blev kommunernes driftsresultat 600 kroner pr. indbygger dårligere end budgetteret. På landsplan svarer dette til, at overskuddet på den ordinære drift blev ca. 3 mia. kroner mindre end budgetteret. 1 Alle nøgletal i analysen er beregnet som uvægtede gennemsnit af kommunerne i hele landet, hvilket betyder at alle kommuner tæller lige meget i beregningerne uanset hvor store de er. For eksempel er overskuddet på den ordinære drift først beregnet pr. indbygger for hver enkelt kommune, hvorefter der er beregnet et gennemsnit af de enkelte kommuners driftsoverskud pr. indbygger. 3

4 Pga. strukturreformen er 2005 naturligvis et atypisk år, ikke bare fordi der er udgifter forbundet med sammenlægningerne, men også fordi politikere kan have været fristet til at bruge en eventuel kassebeholdning inden lukketid, for at pengene skal komme kommunens egne borgere til gode. Mere foruroligende er det derfor, at 50% af kommunerne i mindst 5 af de seneste 6 år har haft et dårligere driftsresultat end de budgetterede med. Dette vidner om, at økonomistyringen har været problematisk i kommunerne, strukturreform eller ej. Det at kommunerne har vanskeligt ved at realisere det budgetterede overskud på driften kan skyldes, at indtægterne blev lavere end forventet, at udgifterne blev højere end forventet eller en kombination af begge dele. I figur 2 er vist kommunernes overbudgettering af indtægterne. Der er tale om overbudgettering, hvis regnskabsresultatet er mindre end budgettet. I figur 2 er overbudgetteringen negativ i langt de fleste år i perioden Det betyder at regnskabsresultatet var større end det budgetterede, altså at der kom flere indtægter end forventet i budgettet. Figur 2 viser også kommunernes underbudgettering af udgifterne. Underbudgettering forekommer, når udgifterne i regnskabet viser sig at være større end de forventede udgifter i budgettet. Figuren viser, at der i de fleste år i perioden var underbudgettering af udgifterne. Det betyder, at de faktiske udgifter i regnskabet viste sig at være større end de udgifter, der var forventet i budgettet. Figur 2 Overholdelse af budgetterne 1000 Overholdelse af budgetter Indtægter, udgifter og driftsoverskud (2005-priser) kr. pr. indbygger Overbudgettering af indtægter Underbudgettering af udgifter Overbudgettering af driftsoverskud (ekskl. renter) 4

5 Figur 2 viser dermed, at den primære årsag til at mange kommuner har haft svært ved at realisere det budgetterede overskud på den ordinære drift er, at udgifterne har været langt større end budgetteret. Figuren viser, at denne tendens har stået på siden Specielt siden 1999 er kommunerne blevet bedre og bedre til at realisere indtægtsbudgettet, men har samtidigt haft sværere og sværere ved at realisere udgiftsbudgettet. Man kan hævde, at det om et budget overholdes både kan være et budgetproblem og et styringsproblem. Budgetproblemet opstår, når budgettet er så lavt at det er umuligt at overholde. Selv om der gøres meget for at styre og begrænse f.eks. udgifterne kan det ikke lade sig gøre at overholde budgettet. I dette tilfælde er løsningen at vedtage større -nogen vil måske sige mere realistiske- budgetter. Styringsproblemet opstår, når det ikke lykkes at styre udviklingen i udgifter eller indtægter igennem året. I dette tilfælde er løsningen at forbedre kvaliteten i den løbende styring. Det relativt begrænset, hvad en kommune kan gøre i løbet af året, hvis det konstateres, at indtægterne ikke er så store som forventet i budgettet. Kommunen kan ikke bare øge beskatningen. Man kan derfor sige, at hvis indtægtsbudgettet igennem flere år ikke holder, er det primært et budgetproblem og ikke et styringsproblem. Løsningen er at tilpasse budgettet. Omvendt forholder det sig, hvis udgifterne viser sig at være større end forventet. På udgiftssiden er der i løbet af året betydeligt flere styringsmuligheder, end der er på indtægtssiden. Styringsmulighederne er dog meget forskellige imellem de forskellige udgiftsområder i kommunen. Når figur 2 viser, at det er på udgiftssiden, at man skal finde den primære årsag til, at kommunerne ikke formår at realisere det budgetterede overskud på driften, så peger det på, at det er et styringsproblem og ikke alene et spørgsmål om at lave mere realistiske budgetter. I øvrigt har kommunerne som nævnt heller ikke frie hænder til at hæve budgetterne, hvis de ønskede det. Fakta 80% af kommunerne fik i 2005 et dårligere driftsresultat, end de budgetterede med I de seneste 7 år har kommunerne i gennemsnit haft et driftsresultat, der var 310 kroner dårligere pr. indbygger end budgetteret Det er glidningen i udgifterne, der er hovedårsagen til, at driftsresultatet bliver dårligere end budgetteret. I de seneste 7 år har kommunernes udgifter i gennemsnit været 560 kr. højere pr. indbygger end budgetteret, mens indtægter fra skatter, generelle tilskud og renter er blevet 250 kr. større end forventet. 25% af kommunerne har 6 år i træk haft et mindre driftsresultat, end det de budgetterede med. Yderligere 25% har haft mindre driftsresultat end budgetteret i 5 ud af de 6 år Omvendt har 14% af kommunerne fået et bedre driftsresultat end budgetteret i mindst 5 ud af de seneste 7 år Det er i særlig grad i valgårene, at kommunerne har svært ved at skabe overskud på driften De sjællandske kommuner realiserer typisk et dårligere driftsresultat end de jyske kommuner og har sværere ved at overholde budgetterne De store kommuner skaber et bedre driftsresultat end de små kommuner men er ikke bedre til at overholde budgettet 5

6 Kommunernes økonomistyring foregår typisk på tre niveauer. Det første niveau er de decentrale institutioner (daginstitutioner, skoler, afdelinger mv.). Mange kommuner har en stor udstrækning af økonomisk decentralisering, hvilket giver de decentrale ledere et stort ansvar for at sikre at forbruget ikke er større end den ramme de har fået. De decentrale institutioner skal følge den daglige drift tæt og reagere, hvis driften ikke forløber som ventet. Det andet niveau er kommunens økonomiske forvaltning, der er organiseret på mange forskellige måder. Nogle kommuner har en decentral organisering, hvor der er økonomikontorer i de enkelte forvaltninger. Andre har en central organisering, hvor de økonomiske kompetencer og ressourcer er placeret centralt og servicerer forvaltninger. Den økonomiske forvaltning skal servicere både de decentrale institutioner og politikerne og sikre at der er budgetopfølgningsprocedurer, der gør det muligt for kommunen at opdage og reagere, hvis budgetterne skrider. De decentrale institutioner skal serviceres ift. regnskabs- og forbrugsoplysninger og ift eventuelle styringsmuligheder. Politikerne skal serviceres med beslutningsoplæg, overblik over den økonomiske situation, konsekvensberegninger og handlings- og styringsmuligheder. Det tredje niveau er politikerne. Politikerne vedtager budgettet og lægger dermed rammerne for de decentrale institutioner. Det er politikerne der beslutter tillægsbevillinger i løbet af året. Der er altså mange parter med forskellige roller involveret i den kommunale økonomistyring. Hvis der er problemer med økonomistyringen kan det derfor være ganske vanskeligt at identificere præcis hvorfor problemet opstår og hvad der i givet fald kan være løsningen. En fælles udfordring er at fastholde et langsigtet strategisk perspektiv i økonomistyringen. Ofte vil der være et pres for mere kortsigtede løsninger. Hukommelsen kan være kort og sikre økonomiske og politiske gevinster i år kan veje mere end usikre gevinster i de kommende år. Dermed bliver hensynet til kommunens strategiske handlemuligheder på længere sigt ikke tilstrækkeligt prioriteret. Eventyret om de fem høns, der blev til en lille fjer Der var en gang en større dansk kommune, hvor der var et stort politisk ønske om at ændre på ældreområdets organisering i lokalcentre, distrikter mv. Derfor fik økonomichefen besked på at beregne, hvad ændringen ville koste. Efter flere dages analysearbejde kommer økonomichefen og en kreds af hans medarbejdere på grundlag af deres faglige viden og skøn frem til, at projektet vil koste 40 millioner kroner. Den politisk ansvarlige informeres og meddeler økonomichefen, at projektet skal gennemføres, men at der kun er 1 million kroner til rådighed. Økonomichefen bliver sendt hjem for at lave en ny beregning. Næste dag møder økonomichefen op og præsenterer et stort set uændret projekt, men som nu kun koster 1 million kroner! Projektet til 1 million kroner vedtages siden hen med stort politisk flertal. Og det er ganske vist. 5 Resultater af fakta I det private erhvervsliv er det regnskabet, der er mest interessant. Når halvårs og årsregnskaberne bliver offentliggjort kan det medføre fyringer, demonstrationer og arbejdsnedlæggelser, hvis resultatet er negativt. I en kommune er det budgettet, der er mest interessant. Budgettet fortæller borgerne, hvilke prioriteringer politikerne har foretaget og hvilket serviceniveau de kan forvente. Det er derfor når budgettet skal vedtages, at man i kommunerne kan se, om der skal ske fyringer og på dette tidspunkt, at demonstrationer og arbejdsnedlæggelser forekommer. Har det nogensinde forekommet i forbindelse med den kommunale regnskabsaflæggelse? Aldrig. 6

7 Ud fra et økonomisk synspunkt er det derfor et overordentligt stort problem at kommunerne ikke formår at overholde budgetterne. Når mange kommuner år efter år realiserer et overskud på den ordinære drift, der ligger under budgettet, giver budgettet et for pessimistisk billede af serviceniveauet. Det viser jo at kommunerne rent faktisk bruger flere penge på serviceydelser end budgettet siger. Det betyder, at man i nogle af de kommuner, der lige har haft demonstrationer og arbejdsnedlæggelser, kan sige til borgerne: Tag det roligt, det budget der bliver lagt holder ikke. Når året er omme vil I se, at I har fået betydeligt mere service end budgettet giver mulighed for! Måske er budgetproblemerne et udtryk for en ændret budgetkultur i kommunerne, hvor det i højere grad end tidligere er politisk legitimt at give udgiftspolitiske tillægsbevillinger uden systematisk at forholde sig til finansieringen og styringen af udgifterne. Uanset om serviceniveauet er udtryk for overbudspolitik eller om der er en ny budgetkultur vidner det om, at fagligheden og økonomistyringen er under pres i kommunerne. Kan det måske som i eventyret om de fem høns der blev til en lille fjer tænkes, at politiske interesser til tider kommer til at veje tungere end solide faglige vurderinger i budgetlægningen. Eller er det i højere grad budgetopfølgningen og økonomistyringen efter budgettets vedtagelse, der er kernen i problemet? Uanset hvor forklaringen skal søges, så illustrerer og understreger udviklingen i de seneste år, det fælles ansvar politikere og embedsmænd har for at skubbe egeninteresser og de kortsigtede gevinster i baggrunden til fordel for helheden og de langsigtede mål. Set i lyset af den seneste tids demonstrationer og arbejdsnedlæggelser i kommunerne er budgetunderskuddet et problem. Det betyder jo, at der burde have været flere kommuner, der gennemførte besparelser og effektiviseringer. Det betyder måske også, at de kommuner der faktisk har gennemført besparelser og effektiviseringer måske burde have skåret endnu dybere. Budgetterne tegner altså i mange kommuner ikke et reelt billede af kommunens økonomiske vanskeligheder og lover serviceniveauer, der i hvert fald på sigt bliver særdeles vanskelige at realisere. Og som tingene har udviklet sig i de seneste 7 år, har de kommunale budgetter fået mindre og mindre informationsværdi for såvel borgere som politikere lokalt og på landsplan. 6 Og hvad kan man så gøre ved det? Det er sådan set let nok at få de kommunale budgetter til at holde, i hvert tilfælde på kort sigt. Regeringen og folketinget kan bare forhøje bloktilskudspuljen, ophæve skattestoppet og/eller indgå nogle lempeligere økonomiske rammer for kommunerne. Hvis kommunerne tilføres yderligere ressourcer, bliver det alt andet lige nemmere for dem at overholde budgettet. Men denne løsning går bare ikke. For det første fordi der er et folketingsflertal bag en stram finanspolitik og enighed mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om at begrænse kommunernes vækst. For det andet fordi, at hvis budgetoverholdelsen er foranlediget af tilførsel af rigelige ressourcer, så er det jo ikke et udtryk for god styring. Og hvis økonomistyringen er bundet op på tilførsel af ressourcer, vil der være brug for yderligere ressourcer hvert år for at få budgetterne til at holde. Derfor skal de mulige løsninger findes i enten en bedre budgetlægning og/eller en bedre økonomisk styring inden for budgettet. Begge dele har kommunerne altid arbejdet med, så det er der jo ikke så meget nyt i. Nogen vil måske derfor spørge, om der er så meget mere at hente der? Kan der virkelig skabes ny viden om en så gammelkendt problemstilling? Til det må man sige, at hvis svaret er nej på de spørgsmål, har kommunerne, statsfinanserne og dermed i sidste ende skatteyderne et pænt stort problem. Derfor bliver svaret nødt til at være ja, der er noget at hente. 7

8 Der er jo kommuner, der har formået at styre således, at det budgetterede overskud blev realiseret. Det kan så skyldes, at de i de pågældende år har haft ekstraordinært store indtægter eller det kan skyldes, at de rent faktisk er gode til at styre økonomien -eller begge dele. Det er der i dag ikke nogen sikker viden om. Der mangler solide evalueringer af de tværgående styringstiltag og virkemidler, som kommunerne har iværksat for at styre økonomien. Evalueringerne skal give viden om præcis, hvad der er iværksat og i særdeleshed, hvilke effekter det så har haft. Der er også behov for en fælles koordineret indsats for at udvikle effektmåling og koble det til økonomien. Lige nu er evaluering, effektmåling og dokumentation mantraet i hele den offentlige forvaltning. Og det er godt, men det skal gøres med omtanke. Effektmåling i sig selv producerer ikke nødvendigvis god viden. Det er ikke meget læring i en hitliste, hvor man kan se hvilken kommune der har lavest udgifter til sårbare børn og unge eller hvilken kommune, der har været bedst til at flytte borgerne fra passive til aktive ydelser. Det vigtige er at finde ud af, hvad det er, kommunen har gjort for at reducere udgifterne til sårbare børn. Det er altså kommunernes virkemidler, der skal i fokus, når der gennemføres evalueringer og effektmålinger. Det er ikke altid nemt at evaluere virkemidler, men hvis kommunerne skal blive bedre til at overholde budgettet, er det nødvendigt at producere den type viden. Og det bliver kun nemmere, hvis det sker ved en fælles og koordineret indsats. Her på tærsklen til den nye kommunale struktur tegner der sig i hvert fald et billede af et stort behov for forøget vidensopsamling og vidensdeling i forhold til god økonomistyring. 8

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

NOTAT. De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i valgåret. Bo Panduro. tlf ,

NOTAT. De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i valgåret. Bo Panduro. tlf , NOTAT De kommunale budgetter 2013 stadig nødvendigt med fokus på økonomistyring i Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Februar 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk.

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu

De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu De administrative stordriftsgevinster er ikke høstet i de nye kommuner - endnu Baggrund KREVI har gennemført to undersøgelser af kommunernes økonomi efter kommunalreformen med udgangspunkt i de kommunale

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2014

Kommunernes regnskaber 2014 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen Kommunernes regnskaber 214 Overskud for gennemsnitskommunen men fortsat stor spredning i kommunernes resultater Kommunernes regnskaber 214 - Overskud

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Kan kommunerne styre sig til en sund økonomi?

Kan kommunerne styre sig til en sund økonomi? Styringsagenda 8. september 2015 Kan kommunerne styre sig til en sund økonomi? Bo Panduro, Projektchef i KORA 2 Dagsorden Den sikre viden finansiel økonomistyring Sund økonomi regler og definitioner Målemetoder

Læs mere

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Anlægspolitikken. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Anlægspolitikken 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommune skal være en kommune i fortsat udvikling, og hvor eksisterende kvaliteter fastholdes. Det forudsætter en robust økonomi,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk Strategi

Økonomisk Strategi Økonomisk Strategi 2015-2018 Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2011 en Økonomisk

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen

Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen Hvor blev de administrative stordriftsfordele af i kølvandet på kommunalreformen Kurt Houlberg, AKF kho@akf.dk DES årskonference 2010, fredag den 10. juni 2010 Disposition Udgifternes herlige tvetydighed

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017

Fredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Formål og program. Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering. Undersøgelsen er foretaget i november 2009.

Formål og program. Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering. Undersøgelsen er foretaget i november 2009. Formål og program Kommunal økonomistyring, effektmåling, kvalitetsudvikling og effektivisering Undersøgelsen er foretaget i november 2009. Målgruppen var kommunaldirektørerne Over 60% har svaret på spørgsmålene

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring.

Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. Januar 2012 Resume Kommunerne står overfor et krav om stram økonomistyring i de kommende år. Derfor sætter KREVI i denne analyse fokus på God Kommunal Økonomistyring. KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske

Læs mere

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1

Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring. 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Kommunaløkonomi Rammer, valgmuligheder og styring 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 1 Målet med dagens oplæg 9. oktober 2014 CLOU-temamøde 2 Målet med dagens oplæg 1. Et opgør med to gængse fortællinger Vi

Læs mere

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER PRINCIPPER FOR OVERFØRSELSADGANG, OG HVAD KAN DE BRUGES TIL? Den økonomiske krise og de deraf

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2015

Kommunernes regnskaber 2015 Steffen Kruse Juul Krahn, Thomas Artmann Kristensen og Bo Panduro Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt overskud men store forskelle i kommunernes økonomiske resultater Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Struktur i styringen?

Struktur i styringen? Struktur i styringen? - strukturelle forklaringer på kommunernes økonomistyring 1996-2005 KREVI Denne rapport indeholder en analyse af kommunernes økonomistyring 1996-2005. Her undersøges en række strukturelle

Læs mere

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Investeringsmodeller. Status og principper. Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Investeringsmodeller Status og principper Status Følgende byrådsvedtagne investeringsmodeller er aktive: Investeringsmodel vedrørende mellemkommunal refusion Etablering af midlertidige fleksjob for personer

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne

Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne DI Analysepapir, november 213 Fortsat mulighed for lavere udgifter i kommunerne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og studentermedhjælper Christina Damgaard Chda@di.dk Kommunerne har i

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Styring af vilde problemer

Styring af vilde problemer Styring af vilde problemer ErhvervsPhD-stipendiat Anne Kirstine Svanholt ØDF, Randers Kommune, COK, KMD og Aalborg Universitet Program Hvordan definerer vi de specialiserede socialområder? Hvilke krav

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere