FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND. Ternevej 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND. Ternevej 5"

Transkript

1 PHILIP C PARTNERE J.nr Dok. af 28. juni 2007 FUNDATS FOR MARTINUS' DIALOGFOND Ternevej Frederiksberg Sam Zinglersen har ~nsket, at der efter hans d0d stiftes en ny fond, såfremt bestyrelsen i Sam Zinglersens Fond ikke s~ger eller ikke opnår Fondsmyndighedens tilladelse til de zendringer af fondens vedtzegter, som Sam Zinglersen som bestyrelsesformand ~nsker, at der bliver foretaget, og som svarer til vedtægterne nedenfor. Opnås tilladelsen ikke, men opstår der senere mulighed for at sammenlægge de to fonde til en fond med de vedtægter, som fremgår nedenfor, nnsker Sam Zinglersen, at det sker. 91 Navn og hjemsted Fondens navn er: Martinus' Dialogfond. Dens hjemsted er: Frederiksberg. Dens registreringsnummer er: Registreres ved oprettelsen.

2 Der er tale om en almennyttig fond. 9 2 Formål Fondens formål er i nedennzvnte rækkef~lge : 1. Fondens prim~re formål er at sikre, at Marinus' barndomshjem i Moskildvad i Sindal bevares som et museum, hvor interesserede i Martinus' Andsvidenskab kan se barndomshjemmet i sin oprindelige form og opleve, hvordan Martinus tilbragte sin barndom fra 1890, og frem til han flyttede hjemmefra. Barndomshjemmet er bygget og indrettet efter Martinus' egne anvisninger, som det fremgår af tegninger og båndoptagelser, der opbevares af Martinus' Idealfond. Fonden har til opgave at sikre, at museet bevares fuldstændigt i overensstemmelse hermed. Bes0- gende på museet skal have mulighed for at kabe Martinus' egne værker samt de i pkt. 2 nævnte b0- ger. Moskildvad ejes af Sam Zinglersens Fond CVR nr , der er stiftet af Sam Zinglersen i Såfremt denne fond på noget tidspunkt ~nsker at sælge ejendommen, skal Martinus' Dialogfond erhverve ejendommen med henblik på videref~relse af huset som museum. Så længe Sam Zinglersens Fond ejer Moskildvad, skal det være denne Fonds hovedformål at yde stratte til, at Sam Zinglersens Fond kan opfjdde dette formål. 2. Fonden skal endvidere drage omsorg for, at de bager vedr~rende Martinus, der hidtil har været udgivet af E. Zinglersens Forlag Aps, udgives og forhandles i samarbejde med Borgens Forlag, ligesom Martinus' egne værker. 3. Fonden skal tillige yde stratte til personer eller institutioner, hvis arbejde efter bestyrelsens skan går ud på eller er med til at skabe tolerance overfor andre racer og samfund med deres forskellige tænke- og væremåder. Hovedsigtet i den forbindelse er at stratte det verdensbillede, som er formuleret i den danske filosof Martinus' værker.

3 3 Formue Fondens midler skal bestå af de midler, som Fonden arver efter Sam Zinglersen som universalarving. 4 Kapitalanbringelse Fondens midler anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelse af fondes midler. Midlerne kan dog aldrig udlånes til stifteren eller til virksomheder, i hvilke stifteren er indehaver eller medindehaver, eller som kontrolleres af sådanne virksomheder. Fonden skal dog til direkte af sit formål kunne yde lån med eller uden sikkerhed, rentebærende eller ikke rentebærende, amortisable eller ikke amortisable. Værdipapirer, der tilh~rer fonden, skal så vidt muligt være noteret på fondens navn, og fondens aktier eller sparekasseb~ger skal lyde på fondens navn. 5 Bestyrelse Fondens bestyrelse skal bestå af mindst 5 og h~jst 7 medlemmer. Fondens f~rste bestyrelse skal bestå af f~lgende personer: Majken B0g og Vagn Noach suppleret med f~lgende medlemmer, idet det er stifterens onske, at f~lgende foreninger og råd m.v. så vidt muligt udpeger et medlem af bestyrelsen: 1. Bestyrelsen for Martinus' åndsvidenskabelige Instituttet 2. Sindalegnens Lokalhistoriske Forening eller Lokalhistorisk Arkiv eller Sindal Turistråd, hvor museet er beliggende. Denne bestyrelsespost går på skift mellem dem for hver en 3-årig periode. 3. Bestyreren for Moskildvad. De navngivne medlemmer indstiller hver deres efterf~lger, som dog skal godkendes af den ovrige bestyrelse. Kan bestyrelsen ikke godkende den pågældende, indstiller bestyrelsesmedlemmet en

4 anden. Kan bestyrelsen ikke godkende nogen af de op til tre foreslåede efterf~lgere, vælges det nye medlem af bestyrelsen, idet formanden indstiller et medlem. H~jst 2 medlemmer må ved deres indtroden være rådsmedlem i Martinus' hdsvidenskabelige Institut. Medlemmer af dette instituts bestyrelse må dog aldrig udg~re bestyrelsens flertal. Bestyrelsen kan vælge at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer til syv, men antallet skal altid udg~ret ulige antal. Finn Bentzen kan ingensinde være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen med udgangen af det kalenderår, hvori den pågældende filder 75 år. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der sidder for 3 år ad gangen. 56 Bestyrelsesmeder Formanden indkalder til bestyrelsesm~de mindst én gang årligt med 14 dages skriftligt varsel. I ~vrigt skal formanden indkalde ti1 mnde, når det begæres af 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden drager omsorg for f~relsen af en forhandlingsprotokol. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog $9 12 og 13. Hvis et forslag ikke opnår forrwdent flertal, anses det for bortfaldet. Til at tegne fonden kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til at antage l~nnet medhjælp. Bestyrelsen vedtager senest i oktober måned et rarnmebudget for det kommende år Bestyrelsen er berettiget til at antage en bestyrer, der får prokura til en bankkonto med det n~dvendige indestående til at administrere fondens aktiviteter i henhold til budgettet. Bestyreren aflogger regnskab overfor bestyrelsen hvert kvartal.

5 9 7 Arsrapport Fondens regnskabsår er kalenderåret. 1. regnskabsår lnber dog fra stiftelsesdagen. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen. 9 8 Vederlag Fondens medlemmer er ulnnnede, dog kan der tillægges medlemmerne samt et som forretningsfnrer udpeget bestyrelsesmedlem et passende årshonorar. Alle i forbindelse med fondens oprettelse forbundne omkostninger udredes af fonden. 9 9 Udlodninger Fondens bestyrelse træffer for det enkelte regnskabsiir bestemmelse om, hvorvidt der skal ske uddeling af fondens renteindtægt, eller om denne skal tillægges kapitalen. Bestyrelsen skal ved enstemmig beslutning kunne forfnlge fondens formål gennem ydelse af gaver, som fonden skal betale. 10 Uigenkaldelighed Ingen ydelse fra fonden kan tillægges stifteren, bestyrelsen eller disses pårnrende. Ingen gaveydelse fra fonden kan tillægges nogen person, der er ansat i virksomheder, af hvilke stifteren er indehaver eller medindehaver. 11 Arv og gave Fondens kapital skal kunne forages ved lnbende tilskud ogleller gaver eller arv fra tredjemand.

6 12 Vedtægtsændring Fonden kan foretage ændringer i denne vedtægt med 415 flertal. Endvidere gælder reglerne i Fondslovens dringer. 32 om tilladelse fra fondsmyndigheden til vedtzegtszen- Beslutning om fondens oplasning kan kun træffes med 415 flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen skal i forbindelse med beslutning om oplasning træffe beslutning om fordeling af fondens midler, der skal gå til at statte formål eller overfares til en eller flere andre fonde, der statter formål, som angivet i 5 2. Disse vedtægter skal godkendes af fondsmyndigheden. Min bobestyrer bemyndiges til at foretage de ændringer, som fondsmyndigheden måtte kræve. Kabenhavn, den Zfjuni 2007 Sam Zinglersen Cpr nr

ABm ~ SAM ZINGLERSE;:NS FOND. FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS F U N D A T S. REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer

ABm ~ SAM ZINGLERSE;:NS FOND. FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS F U N D A T S. REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT AIS REVISORLINIEN l/s Samarbejdende statsautoriserede revisorer Håndværkervænget 9 3400 Hillerød Telefon *02 26 53 25 ABm ~ STATSAUTORISERET..,REVISOR F U N D A T S SAM

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND

VEDTÆGTER. for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND ~ 1 ~ 06.12.2010 VEDTÆGTER for GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND NAVN Den selvejende institutions navn er "GRENAA LYSTBÅDEHAVNS FOND". 1. STIFTER Fondens stifter er Grenaa Kommune i henhold til byrådsvedtagelse

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond).

Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Vedtægter for Hald Ege Hallen (fond). Navn og hjemsted: 1. Institutionens navn er Hald Ege Hallen (fond), med hjemsted i Hald Ege, 8800 Viborg, Viborg Kommune. Formål: 2. Institutionen har til formål at

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter. for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution Tømmerup Fri- og Efterskole, Andaksvej 19, 4400 Kalundborg. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Tømmerup Fri- og Efterskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere