EU-rettens påvirkning af skatteretten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-rettens påvirkning af skatteretten"

Transkript

1 EU-rettens påvirkning af skatteretten EU-rettens påvirkning af national ret Ph.d.-kursus Aalborg Universitet 25.- Lektor, ph.d.

2 Agenda Introduktion og overblik Begreb Den EU-retlige test Hvilken frihedsrettighed? Forskelsbehandling af sammenlignelige situationer og eksempler fra dansk skatteret Positiv harmonisering Harmonisering af materiel skatteret Problemer forbundet med harmonisering og løsning Spørgsmål 2

3 Introduktion EU-rettens placering i dansk skatteret den 3. dimension 1. Dansk udlandsskatteret SL 4; SEL 1 og 2; KSL 1 og 2; LL 33 og 33 A etc. etc. 2. International skatteret i snæver forstand DBO er 3. EU-skatteretten Primær (negativ integration) Sekundær (positiv harmonisering) (Statsstøtteforbuddet) 3

4 Introduktion EU-rettens påvirkning lidt om terminologien 1. Hvad må medlemsstaterne ikke? Præjudicielle forelæggelser Traktatbrudssøgsmål 2. Positiv harmonisering Hvad skal medlemsstaterne På området for de direkte skatter Direktiver (implementering) Enstemmighed (art. 114, stk. 2 TEUF) 4

5 Introduktion EU-rettens påvirkning det overordnede billede langt den vigtigste del Forbundet med en række ulemper Lang sagsbehandlingstid, tung proces Problematisk for medlemsstaternes finanser at få underkendt skatteregler (med tilbagevirkende kraft) Skaber ikke nogen egentlig harmonisering EU-domstolen nedbryder skattesystemerne; men giver ikke megen vejledning i, hvad der skal træde i stedet 5

6 Introduktion EU-rettens påvirkning det overordnede billede Positiv harmonisering Vanskeligt at få gennemført harmonisering pga. kravet om enstemmighed Fordel => skaber en egentlig harmoniseret retstilstand Ulempe => implementering; skaber risiko for sproglig forvanskning og fortolkningsforskelle 6

7 Introduktion EU-rettens påvirkning det overordnede billede Positiv harmonisering Fusionsskattedirektivet Moder-/datterselskabsdirektivet Rente-/royaltydirektivet Direktiv om administrativt samarbejde Inddrivelsesdirektivet (Rentebeskatningsdirektivet) Voldgiftskonventionen Konvention vedtaget med hjemmel i EF-traktaten; kan ikke fortolkes af EU-domstolen; Komm. kan ikke iværksætte krænkelsessøgsmål Adfærskodeks for erhvervsbeskatning (soft law) 7

8 Udgangspunkt Nationale skatteregler er ikke omtalt i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUF-Traktaten) Udformningen af nationale skatteregler er overladt til medlemsstaterne Men Selv om direkte beskatning henhører under medlemsstaternes kompetence, skal medlemsstaterne dog udøve denne kompetence under overholdelse af fællesskabsretten (fx C-128/08, Damseaux, pr. 24) overholdelse af fællesskabsretten = frihedsrettighederne 8

9 Art. 26 det indre marked Sikres ved fri bevægelig for varer; personer; tjenesteydelser og kapital (frihedsrettighederne) Forbud mod forskelsbehandling begrundet i nationalitet (diskriminationsforbuddet) Direkte diskrimination (begrundet i nationalitet) Indirekte diskrimination (begrundet i kriterier beslægtet med nationalitet) Forbud mod restriktioner Foranstaltninger, der uden at diskriminere, hindrer udøvelsen af frihedsrettighederne 9

10 Skatteretten og diskriminationsforbuddet Intern (dansk) ret Må nødvendigvis sondre Fuldt skattepligtig SEL 1 / KSL 1 / FBL 1 => SL 4 (globalindkomstprincippet) Begrænset skattepligtig SEL 2 / KSL 2 DBO erne (OECD-modellen) Tilsvarende sondring Art. 4, stk. 2 og 3 => kan kun betragtes som hjemmehørende i den ene stat HR: domicillandsbeskatning U: kildelandet er udtrykkeligt tillagt beskatningsretten, jf. art (22) 10

11 Skatteretten og diskriminationsforbuddet traditionel international skatteret Bygger på en sondring mellem hjemmehørende og ikkehjemmehørende EU-retten Forbud mod forskelsbehandling baseret på nationalitet eller dermed beslægtede kriterier Resultat: the basic clash men EU-retten har forrang 11

12 Testen hvordan finder man ud af, om en skatteregel er i strid med EU-retten? International skatteret (1. udgave) Peter Koerver Schmidt, Michael Tell & Katja Dyppel Weber Hans Reitzels Forlag

13 Hvis der kan konstateres en restriktion/diskrimination EU-domstolen accepterer visse i praksis udviklede hensyn Sammenhængen i skattesystemet Afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen Modvirke dobbeltfradrag af underskud Bekæmpelse af skatteunddragelse og skattesvig (misbrug) Effektiv skattekontrol Effektiv opkrævning af skat 13

14 Frihedsrettighederne => ikke forskel på beskyttelsen (restriktion/diskrimination) Men TEUF art. 63 Inden for rammerne af bestemmelserne i dette kapitel er alle restriktioner for kapitalbevægelser mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem medlemsstaterne og tredjelande forbudt. Derfor afgørende sondring Art. 49 (etableringsfriheden) ctr. 63 (kapitalens fri bevægelighed) 14

15 Sondringen mellem art. 49 og art. 63 Intra EU => der ses på den konkrete situation og reglerne formål EU og tredjelande => der ses alene på formålet Ad formål Lovgivning, som alene finder anvendelse på situationer, hvor et selskab har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse => etableringsfriheden Lovgivning, som finder anvendelse på kapitalandele erhvervet med det formål at investere uden at opnå indflydelse => kapitalens fri bevægelighed C-47/12, Kronos 10 pct. ejerandel mulighed for at udøve bestemmende indflydelse derfor art

16 Sondringen mellem art. 49 og art. 63 ABL 4 A + SEL 13, stk. 1, nr. 2 Danske selskaber med datterselskabsaktier i DK = skattefrit udbytte Danske selskaber med datterselskabsaktier i EU/EØS / DBO-lande = skattefrit udbytte Danske selskaber med datterselskabsaktier i 3. lande uden DBO = skattepligtigt udbytte En datterselskabsaktie 10 pct. ejerskab af kapitalen Et dansk selskab / et selskab omfattet af M/D-direktivet / et DBO-selskab L /16 ændrer definitionen 10 pct. ejerskab af kapitalen Et dansk selskab / et udenlandsk selskab der er selskabsskattepligtigt uden fritagelse hjemstaten, myndighederne skal udveksle oplysninger med de danske skattemyndigheder efter en DBO eller lign. 16

17 Skatteretten og restriktionsforbuddet Det følger ligeledes af fast retspraksis, at alle foranstaltninger, som forbyder, medfører ulemper for eller gør udøvelsen af etableringsfriheden mindre attraktiv, skal betragtes som restriktioner for denne frihed (C-686/13, X AB, pr. 28) Og uanset begrænset rækkevide eller ringe betydning (C-9/02, du Saillant, pr. 43) Ikke-diskriminerende restriktioner? Diskrimination fordrer en sammenligning Hvis ingen diskrimination? 17

18 Skatteretten og restriktionsforbuddet Eksempel 1: DK har den højeste marginalskatteprocent for fysiske personers lønindkomst i EU Hvilken effekt har det for en tysker, der ønsker at arbejde i DK? Løsning EU-Domstolen anvender reelt en diskriminationstest, selvom den taler om hindringer og restriktioner Afgørende: forbud mod forskelsbehandling af objektivt sammenlignelige situationer 18

19 Skatteretten og restriktionsforbuddet 2 eksempler ingen forskelsbehandling C-298/05, Columbus Container Service Tyskere ejer i fællesskab et K/S i Belgien K/S et udgør et fast driftssted; bliver lavt beskattet i Belgien, derfor ikke eksemptionlempelse i Tyskland; EUD: de tyske selskabsdeltagere beskattes ikke hårdere, end hvis de havde deltaget i et K/S i Tyskland C-686/13, X AB Svensk AB sælger aktier i UK-selskab; selskabskapitalen i USD; medfører et valutakurstab; intet fradrag - Sverige tillader ikke fradrag for valutakurstab uanset om det er i svenske eller udenlandske selskaber; EUD: så er der ingen forskelsbehandling og derfor intet brud på EU-retten Tilsvarende dansk sag SKM LSR 19

20 Skatteretten og restriktionsforbuddet Den danske løsning Hvor der er en forskelsbehandling af grænseoverskridende og interne transaktioner Udstræk de regler, der gælder for den grænseoverskridende til også at gælde for den interne CFC Tynd Kapitalisering TP-dokumentation 20

21 Hvis der kan konstateres en forskelsbehandling: Hvornår er der tale om objektivt sammenlignelige situationer eksempler fra dansk skatteret Er en begrænset og en ubegrænset skattepligtig i en sammenlignelig situation? HR: nej men der skal ikke meget til Eksempel 1: den begrænset skattepligtige har størstedelen af sin indkomst fra kildelandet (C-279/93, Schumacker; C-80/94, Wielockx) I dansk ret: grænsegængerreglerne i KSL afsnit I A Begrænset skattepligtig med mindst 75 pct. af sin samlede indkomst fra DK => ret til beskatning som fuldt skattepligtig 21

22 Hvis der kan konstateres en forskelsbehandling: Hvornår er der tale om objektivt sammenlignelige situationer eksempler fra dansk skatteret Eksempel 2: hvis der ikke er afgørende forskel på den skattemæssige behandling af hjemmehørende og ikke-hjemmehørende; kan være i strid med EU-retten at forskelsbehandle C-311/97, Royal Bank of Scotland: i strid med EU-retten at anvende højere skattesats på udenlandske bankfilialer enhedsbeskatningen i dansk ret? Dansk andelsselskab, jf. SEL 1, stk. 1, nr. 3 => beskattes med 14,3 pct. af en fiktiv indkomst (4 eller 6 pct. af formuen) Udenlandsk andelsselskab => beskatning med 22 pct. af nettoindkomsten (beskatning som et aktieselskab) 22

23 Hvis der kan konstateres en forskelsbehandling: Hvornår er der tale om objektivt sammenlignelige situationer eksempler fra dansk skatteret Rent dansk ctr. grænseoverskridende koncern Eksempel: Sambeskatning Dansk selskab (X) med dansk datterselskab (Y) (100 pct. ejerskab) Y er underskudsgivende; X kan medregne underskuddet i sin indkomstopgørelse (Obl. Sambeskatning, SEL 31) Hvis Y er udenlandsk? Ingen ret til at medregne underskuddet i DK En forskelskabehandling af obj. sammenlignelige situationer MEN international sambeskatning kan tilvælges I så fald for alle koncernselskab i DK og udlandet 23

24 Sambeskatning Samlet set => de danske regler er som udgangspunkt i strid med EUretten Men den skattepligtige kan vælge international sambeskatning; så ingen forskelsbehandling C-440/08, Gielen Hollandske regler forskelsbehandlede hjemmehørende og ikkehjemmehørende Ikke-hjemmehørende => kunne vælge beskatning som hjemmehørende EUD: Såfremt man anerkender, at valgmuligheden har en sådan neutraliserende virkning, blive den, at man lovliggør en skatteordning, der isoleret set fortsat er diskriminerende En national ordning, der begrænser etableringsfriheden, er stadig lige uforenelig med 24 EU-retten, uanset om anvendelsen heraf er fakultativ

25 Sambeskatning C-623/13, Hirvonen Bruttobeskatning af pensionsydelser til ikke-hjemmehørende skatteydere Skatteyderen ønskede rentefradrag kun muligt hvis tilvalg af beskatning som hjemmehørende Skatteyderen påberåbte sig Gielen-dommen: forskelsbehandling kan ikke repareres af en tilvalgsordning EUD: bruttobeskatning med en lav skatteprocent opvejede ulempen ved manglende rentefradrag - samlet set en fordel C-440/08, Gielen ctr. C-623/13 Hirvonen En forskelsbehandling kan ikke nødvendigvis neutraliseres, hvis skatteyderen gives mulighed for at vælge mellem beskatningsordninger Men hvis skatteyderen samlet set behandles bedre, må visse ulemper 25 accepteres = en helhedsvurdering

26 Betydningen af Gielen og Hirvonen generelt Sambeskatning Fradrag for underskud i udenlandske koncernselskaber/pe/fast ejendom forudsætter tilvalg Opvejes den manglende mulighed for at indregne underskud af fordelen ved ikke at skulle medregne indkomst? Andre tilfælde af valgmulighed Grænsegængerreglerne ctr. begrænset skattepligt Eller alm begrænset skattepligt ctr. arbejdsudlejebeskatning 26

27 Positiv harmonisering Den materielle skatteret Fusionsskattedirektivet FUSL + ABL Moder-/datterselskabsdirektivet - SEL Rente-/royaltydirektivet SEL Under vejs Anti-Tax Aoidance Package, herunder Anti-Tax Avoidance Direktive Tilføjer nye og ændrer eksisterende værnsregler (Nok) ikke under vejs CC(C)TB-direktivet 27

28 Positiv harmonisering Påvirkningen af national skatteret Forsøg på at skabe en harmoniseret retstilstand Fusionsskattedirektivet Mulighed for at gennemføre grænseoverskridende omstruktureringer skattefrit Moder-/Datterselskabsdirektivet Mulighed for at udbetale grænseoverskridende udbytte fra et selskab i en medlemsstat til et moderselskab i en anden stat Rente/royalty-direktivet Tilsvarende for så vidt angår renter og royalties 28

29 Positiv harmonisering Problemer ved harmoniseringen 1. Forkert implementering / fortolkningsforskelle Den ønskede harmoniserede retstilstand opnås ikke De fordele, der skulle følge af direktivet, opnås ikke 2. De enkelte medlemsstater er uanset harmonisering selvstændige skattejurisdiktioner Dvs. der består fortsat forskelle som kan udnyttes 3. Direktivernes fordele er ikke tiltænkt alle skatteydere og alle situationer Skatteyderne bringer sig selv i en situation, hvor der kunstigt kan støttes ret på den harmoniserede retstilstand 29

30 Positiv harmonisering Problemer ved harmoniseringen Ad 1 flere sager om fortolkning/implementereingen C-283/94 Denkavit m.fl. M/D-direktivet: krav om 2 års ejertid af aktier for at opnå skattefrihed på udbytte Skal 2 års perioden være passeret? EUD: Nej, skal blot opretholdes i 2 år 30

31 Positiv harmonisering Problemer ved harmoniseringen Ad 2 Hybrid Mismatch Selskab A ejer 100 pct. af kapitalen i Selskab B B har behov for kapital indgår låneaftale med A Vederlag for lånet = en andel af overskuddet i B I Land A anses vederlaget for udbytte = skattefrit, jf. M/D-direktivet I Land B anses vederlaget for en rente = fradrag Løsning 2014: M/D-direktivets art. 4, stk. 1, litra a [Udbytte fra datterselskaber skal beskattes], for så vidt som dette overskud er fradragsberettiget for datterselskabet Implementeret i SEL 13, stk. 1, nr. 2 31

32 Positiv harmonisering Problemer ved harmoniseringen Ad 3 Omgåelse Løsning 1. Generel accept af internretlige omgåelsesklausuler : gennemførelse af en egentlig direktivfastsat omgåelsesklausul, jf. M/D-direktivets art. 1, stk. 2 og 3 Implementeret i LL 3, stk. 1 og 2 32

33 Positiv harmonisering Problemer ved harmoniseringen Ad 3 Omgåelse Løsning 1. Generel accept af internretlige omgåelsesklausuler I dansk ret: C-321/5, Kofoed 2 danskere ejer et dansk ApS Stifter et irsk selskab Foretager en skattefri aktieombytning (FUS-direktivet) ejer herefter aktierne i det danske ApS gennem det irske selskab Udlodder dagen efter udbytte fra DK til Irland og dagen efter videre til sig selv => skattefrit udbytte, jf. DBO en med Irland Misbrug? Ja, men ingen dansk omgåelsesklausul eller retsgrundsætning 33 om misbrug, jf. ØL

34 Positiv harmonisering Problemer ved harmoniseringen Ad 3 Omgåelse Løsning : gennemførelse af en egentlig direktivfastsat omgåelsesklausul, jf. M/D-direktivets art. 1, stk. 2 og 3 Implementeret i LL 3, stk. 1 og 2 Gælder også for FUS-direktivet og R/R-direktivet Det EU-retlige misbrugsprincip uklart begreb; skal fortolkes EUkonformt; DJV 2016 C.I Omgåelsesklausulen vedrørende direktiverne skal fortolkes i overensstemmelse med direktivets ordlyd. Direktivet bygger i nogen udstrækning på den praksis, der er skabt af EU-domstolen. 34

35 Positiv harmonisering Problemer ved harmoniseringen Ad 3 Omgåelse Løsning : gennemførelse af en egentlig direktivfastsat omgåelsesklausul, jf. M/D-direktivets art. 1, stk. 2 og 3 Anvendelsesområde? Også uklart! Danske domstole kan også uden omgåelsesklausulen tilsidesætte arrangementer med henvisning til misbrug (SKM HR) C-321/05, Kofoed ville falde anderledes ud i dag SKM LSR ville falde anderledes ud i dag Andre tilfælde? Blæser i vinden... Præventiv retsusikkerhed? 35

36 Spørgsmål? Tak for opmærksomheden 36

Aktuelle skattesager ved EU-domstolen

Aktuelle skattesager ved EU-domstolen Aktuelle skattesager ved EU-domstolen Danmarks Skatteadvokater Lektor, ph.d. Agenda Exitbeskatning C-657/13, Verder LabTec Udviklingen i praksis og status Valutakurstab ved aktieafståelse C-686/13, X AB

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

EU-SKATTERETTEN I EN DANSK KONTEKST - Erfaringer fra de første ca. 30 år 2016 CORIT

EU-SKATTERETTEN I EN DANSK KONTEKST - Erfaringer fra de første ca. 30 år 2016 CORIT EU-SKATTERETTEN I EN DANSK KONTEKST - Erfaringer fra de første ca. 30 år Agenda Afgrænsning af EU-skatteretten som disciplin Den EU-retlige bedømmelse af traktatkonformitet Historisk påvirkning af dansk

Læs mere

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard

Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse. Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Direktiv om bekæmpelse af skatteundgåelse Præsentation ved Jesper Leth Vestergaard Kompromisforslag Formandsskabets generelle indstilling: Formandsskabets kompromisforslag i forbindelse med ECOFIN, 25.

Læs mere

Det indre marked og de direkte skatter - en illusion?

Det indre marked og de direkte skatter - en illusion? Det indre marked og de direkte skatter - en illusion? Dansk Forening for Europaret Lektor, ph.d. Agenda Klassisk international skatteret The Basic Clash EU-retten og skatteretten Lidt historik Skatteretten

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18.

ATAD II DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST. Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. DIREKTIVET OM VÆRN MOD HYBRIDE MISMATCHES I EN DANSK KONTEKST Niclas Holst Sonne, Partner og leder af skatteafdelingen 18. Maj 2017 BAGGRUND OG STATUS PÅ side 2 BAGGRUND Politisk agenda BEPS (Action 2)

Læs mere

Den internationale omgåelsesklausul

Den internationale omgåelsesklausul Dansk Skattevidenskabelig Forenings Jubilæumskonference den Omgåelse af skatte- og afgiftsret Lektor, ph.d. Oversigt Lov nr. 540 af 29. april 2015 2 omgåelsesklausuler Omgåelse af direktiver Moder-/datterselskabsdirektivet

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk

Kolding, august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Kolding, 25.-26 august 2016 Skattenyheder fra Danmark Dansk-Svensk Skattenetværk Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Dagsorden Året i en skattemæssig kontekst Ny skattelovgivning

Læs mere

Skatteværn og EU-frihed

Skatteværn og EU-frihed Thomas Rønfeldt Skatteværn og EU-frihed værnsregler i dansk skatteret konfronteret med fællesskabsrettens frihedsrettigheder som dynamisk udviklet af EF-domstolen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 1 af 5 10-02-2014 09:49 Renteloftet og faste driftssteder i udlandet i lyset af Argenta, C-350/11 af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og Senior Associate hos CORIT Advisory P/S

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11)

Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Diskriminering af udenlandske investeringsforeninger (C-338/11 C-347/11) Af advokat Poul Erik Lytken og partner Anders Oreby Hansen, Bech-Bruun Den 10/5 2012 kendte EU-Domstolen den franske udbytteskat

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Det indre marked og introduktion til varernes frie bevægelighed Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime den 5.10 kl. 14-16 i Kirkesalen 2. Repetition 3. Overblik over det indre

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten

Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Cand.merc.aud Kandidatafhandling Erhvervsjuridisk institut Forfatter: Christina Støvlbæk Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Fraflytningsbeskatning af aktier og EU-retten Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET

PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET PRÆSENTATION SKATTELYPAKKEN LOV NR. 540 INDFØRELSE AF EN GENEREL MISBRUGSKLAUSUL I DANSK SKATTERET Niclas Holst Sonne, partner og leder af skatteafdelingen 21. maj 2015 BAGGRUNDEN FOR LOVÆNDRINGEN side

Læs mere

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER 2012 CORIT FINANSIELLE INSTRUMENTER OG HYBRIDER INTERNATIONALE ASPEKTER AGENDA Generelt om skattearbitrage, neutralitet og mismatch Internationale aspekter - kvalifikation Kildeskat DBO er Direktiver Kvalifikation

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger

Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse af udlejningsejendomme. mulighederne for stramninger Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 513 Offentligt 14. AUGUST 2017 7519039 RHO/DER/MOHA/LIMN Notat om den danske regulering af udlændinges erhvervelse

Læs mere

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen

Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen Sambeskatning og udnyttelse af underskud på tværs af grænser Kommissionen mod Storbritannien C-172/13 Af Michael Tell, ph.d., adjunkt ved Juridisk Institut, CBS, og technical advisor hos CORIT Advisory

Læs mere

Lovforslaget er blevet kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med EUretten.

Lovforslaget er blevet kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med EUretten. Skatteudvalget 2004-05 (2. samling) L 121 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Departementet 3. maj 2005 J.nr. 2005-411-0042 Skerh Notat om EU-retlige aspekter ved L 121 forslag til lov om ændring af

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard

Slide 1. Danske skatteadvokater. 27. januar 2011. Jakob Bundgaard Slide 1 Danske skatteadvokater 27. januar 2011 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Generelt om L 84 2. Opfølgning på skattereform (L 202) 3. Fusionsreglerne og værn mod skattefri udbytter til skattely 4.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0189/101. Ændringsforslag. Pervenche Berès, Hugues Bayet for S&D-Gruppen 1.6.2016 A8-0189/101 101 Betragtning 7 a (ny) (7a) Skatteordninger forbundet med intellektuel ejendomsret, patenter og forskning og udvikling anvendes i vidt omfang i hele Unionen. Indtil flere undersøgelser

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

International skatteret

International skatteret International skatteret 2015-2016 I artiklen behandles de vigtigste nye tiltag på området for den internationale skatteret i folketingsåret 2015-2016. Artiklen omtaler bl.a. lov nr. 1844 af 29. april,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet

Renteloftet og faste driftssteder i udlandet http://sogmagnusdkesc-weblibcbsdk/tigerdyr/docview/mi Renteloftet og faste driftssteder i udlandet af af Michael Tell phd, Juridisk Institut, CBS, og CORIT Advisory P/S Artiklen omhandler behandlingen

Læs mere

EU-retten og danske rentebeskæringsregler

EU-retten og danske rentebeskæringsregler EU-retten og danske rentebeskæringsregler I artiklen analyseres rentebeskæringsreglerne i selskabsskattelovens (SEL) 11 B og 11 C i lyset af den traktatfæstede etableringsfrihed i art. 49 i Traktaten om

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner

Grænseoverskridende omstruktureringer. Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Grænseoverskridende omstruktureringer Peter M. Andersen, partner Anders Oreby Hansen, partner Indhold 1. Indledning / Præsentation 2. Formål med grænseoverskridende omstruktureringer 3. Selskabsret a.

Læs mere

Tynd kapitalisering EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C- 593/14

Tynd kapitalisering EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C- 593/14 SU 2017, 196 Tynd kapitalisering EU-retlig uforenelighed af danske regler i Masco C- 593/14 Af Michael Tell, ph.d., Lektor ved Juridisk Institut, CBS, Visiting Scholar ved University of British Columbia,

Læs mere

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber

EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber 12. September 2013 EU-Domstolens underkendelse af dansk regel om exitbeskatning af selskaber Den 18. juli 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sagen Kommissionen mod Danmark, C-261/11 ( Afgørelsen ). Sagen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.11.2013 COM(2013) 814 final 2013/0400 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Beneficial owner. - dansk praksis om indeholdelse af kildeskat af udbytter og renter fra danske selskaber i et EU-retligt perspektiv.

Beneficial owner. - dansk praksis om indeholdelse af kildeskat af udbytter og renter fra danske selskaber i et EU-retligt perspektiv. Beneficial owner - dansk praksis om indeholdelse af kildeskat af udbytter og renter fra danske selskaber i et EU-retligt perspektiv. (- the Danish practice of withholding tax from dividends and interest

Læs mere

Selskabers begrænsede skattepligt af udbytte særligt set i lyset af begrebet retmæssig ejer og ligningsloven 3

Selskabers begrænsede skattepligt af udbytte særligt set i lyset af begrebet retmæssig ejer og ligningsloven 3 Selskabers begrænsede skattepligt af udbytte særligt set i lyset af begrebet retmæssig ejer og ligningsloven 3 Companies limited tax liability on dividends particularly in the light of the concept of beneficial

Læs mere

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT

Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 2012 CORIT Værnsregulering i Danmark Dansk-svensk skattenetværk d. 22.-23. august 2012 Udvalgte emner Armslængde regulering Transfer pricing Tynd kapitalisering Import af finansieringsudgifter Renteloftet EBIT-reglen

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1. Sag C-48/13. Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT fremsat den 13. marts 2014 1 Sag C-48/13 Nordea Bank Danmark A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

Kommentarer til udvalgte afgørelser Avancebeskatning ved afståelse af aktier i udenlandsk selskab, EU-retten og tredjelande (SKM

Kommentarer til udvalgte afgørelser Avancebeskatning ved afståelse af aktier i udenlandsk selskab, EU-retten og tredjelande (SKM Kommentarer til udvalgte afgørelser Avancebeskatning ved afståelse af aktier i udenlandsk selskab, EU-retten og tredjelande (SKM2016.154.SR) Af professor, ph.d. Anders Nørgaard Laursen, Juridisk Institut,

Læs mere

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard

Slide 1. International Skatteret. FSR 2. December 2010. Jakob Bundgaard Slide 1 International Skatteret FSR 2. December 2010 Jakob Bundgaard Agenda Slide 2 1. Handlingsplan om MNE 2. Ny Lovgivning 1. Udpluk fra L 84 2. Skatteretlige konsekvenser af selskabsreformen 3. Nyt

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( )

Rettevejledningen. Vintereksamen EU-ret og dansk forvaltningsret ( ) Rettevejledningen Vintereksamen 2013-2014 EU-ret og dansk forvaltningsret (4621010066) Rettevejledningen er kun vejledende. Det kan ikke udelukkes, at den virkeligt gode og selvstændige besvarelse kan

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0179 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0179 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0179 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2009 KOM(2009) 179 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 8 i

Læs mere

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard

Slide 1. Udfordringer for holdingselskabsstrukturer. 23. marts Jakob Bundgaard Slide 1 Udfordringer for holdingselskabsstrukturer 23. marts 2011 Jakob Bundgaard 29-12-2011 Agenda Slide 2 1. Beneficial ownership 2. Mellemholdingselskaber 29-12-2011 Slide 3 1. Beneficial ownership

Læs mere

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret

Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Artikler 91 31 Beneficial Ownership nu en reel bestanddel af dansk skatteret Af Jakob Bundgaard, partner, Moalem Weitemeyer Bendtsen, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, (www.corit.dk)

Læs mere

Status som beneficial owner og den isolerede værdi heraf. Beneficial owner as a status and the isolated value in this context

Status som beneficial owner og den isolerede værdi heraf. Beneficial owner as a status and the isolated value in this context Status som beneficial owner og den isolerede værdi heraf Beneficial owner as a status and the isolated value in this context Kandidatafhandling, cand.merc.jur. Copenhagen Business School, 2013. Udarbejdet

Læs mere

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning

Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Aktuelle problemstillinger inden for aktieavancebeskatning Nov./dec. 2015 Preben Underbjerg Poulsen 1 Disposition Minefeltet, hvor aktieafståelser detonerer udbyttebeskatning. Afståelse til koncernforbundet

Læs mere

Fagligt netværk 10. september CORIT

Fagligt netværk 10. september CORIT Fagligt netværk 10. september 2014 Nordea-sagen Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Earn outs Nordea-sagen Nordea sagen Med dommen konstaterer EU-Domstolen, at genbeskatning som sådan er

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 1. februar 2016 Kommissionens nye skattepakke og aktuelle

Læs mere

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013)

FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Skatteministeriet Att. Ivar Nordland Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 9. august 2013 FSRs kommentarer til L10 og L49 (FT 2012/2013) Folketinget har d. 14. december 2012 vedtaget L10 og L49 (lov

Læs mere

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet

Jesper Lett. EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Jesper Lett EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet EU- og EØS-rettens indvirkning på skatteområdet Af advokat Jesper Lett, Danmark På trods af at skatteretten for så vidt er holdt udenfor harmoniseringsbestræbelserne

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3 EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Varernes frie bevægelighed Handelshindringsbegrebet 3 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime mandag den 22. kl. 8-10 i Anneks B 2. Repetition 3. TEF art 28: Handelshindringsbegrebet,

Læs mere

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B

6333/17 la/la/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0339 (CNS) 6333/17 FISC 46 ECOFIN 95 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

DEN SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING AF BENEFICIAL OWNER SET I FORHOLD TIL EU-RETTEN OG DBO-RETTEN

DEN SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING AF BENEFICIAL OWNER SET I FORHOLD TIL EU-RETTEN OG DBO-RETTEN DEN SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING AF BENEFICIAL OWNER SET I FORHOLD TIL EU-RETTEN OG DBO-RETTEN - PÅ BAGGRUND AF DE FØRSTE DANSKE KENDELSER OM PROBLEMSTILLINGEN Skrevet af Marlene Vejrum Kandidatafhandling

Læs mere

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 3. februar 2016 fremsendt ovennævnte forslag til direktiv til FSR- danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. marts 2016 Høring om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret

Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Aarhus Universitet 18. juni 2013 Vejledende løsning til sommereksamen 2012 International skatteret 1. spørgsmål Hvilke indkomstskatteretlige konsekvenser er der

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer 01-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag kl. 14-16, Kirkesalen 2. Repetition 3. Lidt om domslæsning i EU-ret

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere