1. ALKOHOL OG NERVER. Forslag til elevarbejde OPGAVEARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. ALKOHOL OG NERVER. Forslag til elevarbejde OPGAVEARK"

Transkript

1 1. ALKOHOL OG NERVER Niveau De gymnasielle uddannelser dele af materialet kan også bruges på erhvervsuddannelser og produktionsskoler. Fag Biologi (Niveau B) eller som del af tværfagligt forløb. Kilde Materialet er inspireret af en gymnasielærer på et gymnasium i NV Sjælland og tilpasset materialekassen. Metode Undervisningen er delt op i tre processer - et skriftligt produkt, diskussion i timerne og til sidst udarbejdelse af rapport. Forslag til elevarbejde 1) Skriftligt arbejde Udarbejdelse af pjece om et rusmiddel. Der laves projektarbejde i grupper, hvor eleverne vælger et rusmiddel og udfærdiger en pjece rettet mod gymnasieelever. tag udgangspunkt i de forskellige materialer i materialekassen fra fx sundhedsstyrelsen. Pjecen fremlægges mundtligt for klassen. 2) Udfærdigelse af rapport (med øvelser) Teorigrundlaget om alkohols biologiske virkning gennemgås, herefter gennemføres de praktiske forsøg med alkoholbriller og beregning af promille/antal indtagne genstande. tilsidst udarbejdes en rapport ud fra vejledningen på næste side.

2 ALKOHOL OG NERVER VEJLEDNING TIL RAPPORTSKRIVNING Hypotese Hvordan forventer I, at alkohol påvirker jeres balanceevne, finmotorik og reaktionshastighed? og begrund hvorfor den pågældende effekt forventes. Henrik Rindoms elektroniske bog fra sundhedsstyrelsen benyttes som teorigrundlag. Link: Det anbefales, at teori omkring alkoholpåvirkning af kroppen er på plads, før rapporten/øvelserne udføres. Metode Skriv et kort metodeafsnit omkring den naturvidenskabelige metode samt kvalitative og kvantitative undersøgelser med udgangspunkt i dette forsøg. Teori Inddrag relevant teori. Herunder skal I komme ind på følgende: Hvad er alkohol? Hvordan optages og forbrændes det i kroppen? Giv en biologisk forklaring på, hvorfor indtagelse af alkohol kan medføre en rus, dvs.: Hvor og hvordan påvirker alkohol vores nervesystem? Giv samtidig eksempler på skader i forbindelse med højt alkoholforbrug. Hvor udbredt er alkoholforbruget blandt danskere? Kom her ind på alkoholforbrug i forhold alder, køn, nationalitet eller andet relevant. Inddrag gerne relevante figurer og tabeller. Husk kildeangivelse! Resultater Klassens resultatskemaer for nerveforsøgene, med og uden alkolholbriller, samles og resultatskemaet uploades eksempelvis i klassens mappe i Lectio el. lign. Kan endvidere vedlægges som bilag til rapporten. Eksempel på udregning af antal genstande ved brug af formel kan angives sidst i rapporten. Rapporten skal desuden indeholde grafer, der illustrerer alkohols effekt på hhv. balanceevne, finmotorik og reaktionstid, gerne lavet på baggrund af klassens resultater. Foretag en sortering i data, så de grafiske fremstillinger kan give grundlag for en analyse, vurdering og konklusion. Der skal endvidere angives, hvordan der sortereres i data. Fejlkilder: Eleven angiver relevante fejlkilder for hvert af de tre nerveforsøg hhv. balanceevne, finmotorik og reaktionstid. Diskussion: Diskutér testresultaterne på baggrund af graferne. Anvend figuren om alkoholpromille til vurdering af din alkoholpromille og sammenhold med din egen fornemmelse af din berusede tilstand. Giv forslag til andre testområder end balance, finmotorik og reaktionstid, der ville være relevante at teste i forhold til konkret alkoholindtagelse. Hvad er forskellen på alkoholbriller og en påvirkning af alkoholindtag? Diskuter hvilken rolle alkohol har som rusmiddel i den danske ungdomskultur. Og vurdér om forbruget af alkohol hos unge mennesker kan karakteriseres som et samfundsproblem. Konklusion: Ud fra resultatafsnittet og diskussionen konkluderes i forhold til formål og hypoteser. Litteratur: Anfør den anvendte litteratur, internetsider mm. med kildeangivelser.

3 1A. PRAKTISK FORSØG MED ALKOHOLBRILLER Eleverne udfører et forsøg omkring alkohol, hvor de tester, hvorledes det påvirker deres reaktionshastighed, balance og finmotorik. Øvelserne foretages med alkoholbriller. I skal bruge: Lineal Stopur Tegneskitse af stjerne (findes i den printvenlige pdf version) Kridt/tape til afmærkning på gulv Alkoholbriller (Alt på nær stopur findes i materialekassen) Alkoholbriller I materialekassen ligger 3 x alkoholbriller, brillerne findes med 3 forskellige promiller. På mærket over næsen kan du se hvor mange promille brillerne svarer til. Est. BAC.07 to.10+ = 0,7-1,0 promille Est. BAC.12 to.15+ = 1,2-1,5 promille Est. BAC.17 to.20+ = 1,7-2,0 promille Illustration: Rune Fleischer

4 ØVELSER Fremgangsmåde: Nedenstående øvelser udføres med og uden alkoholbriller. Testresultaterne for forsøgene uden alkoholbriller indføres i Bilag 1 (resultatskemaer) Testresultaterne for forsøgene med alkoholbriller indføres i Bilag 2 (resultatskemaer) OPGAVEARK 1A. PRAKTISK FORSØG MED ALKOHOLBRILLER (FORTSAT) Balanceøvelse Gå i normalt gåtempo med åbne øjne på en markeret linje på 5 m. Antallet af fejl dvs. fødder sat forkert i forhold til markeret linje noteres i skema 1.A. Forsøget gentages 3 gange pr. person Resultater for forsøg med alkoholbriller noteres i skema 2.B. Finmotorisk øvelse Tegn indenfor stregerne på tegneskitsen (stjernen) med blyant. Tegneøvelsen skal gennemføres på maks. 10 sek. Antal fejl dvs. punkter udenfor eller på tegneskitsens streger noteres i skema 2.A. Øvelsen gentages 3 gange pr. person Resultater for forsøg med alkoholindtag noteres i skema 2.B. Reaktionsøvelse Forsøgspersonen holder udstrakt hånden frem foran kroppen klar til at gribe linealen. Makkeren holder linealen vertikalt med den nederste spids flugtende med undersiden af lillefingeren hos forsøgspersonen. Forsøgsperson og makker kigger hinanden i øjnene. Makkeren slipper linealen, og forsøgspersonen griber den hurtigst muligt uden at sænke armen. Længden fra den nederste spids af linealen til undersiden af lillefingeren noteres i skema 3.A. Forsøget gentages 3 gange pr. person Resultater for forsøg med alkoholbriller noteres i skema 3.B. Efterfølgende beregnes hvor mange indtagende genstande promillen på brillerne svarer til for den enkelte elev ved brug af formelen på side 22.

5 BILAG 1 PRAKTISK FORSØG MED/UDEN ALKOHOLBRILLER OPGAVEARK Testresultater for forsøg UDEN alkoholbriller Skema Navn 1.A: Resultater for balancetest uden alkoholbriller Med åbne øjne 1. gentagelse 2. gentagelse 3. gentagelse Gennemsnit Skema Navn 2.A: Finmotorisk øvelse uden alkoholbriller 1. gentagelse Antal fejl 2. gentagelse 3. gentagelse Gennemsnit Skema 3.A: Reaktionsøvelse uden alkoholbriller Navn 1. gentagelse Antal cm. 2. gentagelse 3. gentagelse Gennemsnit

6 BILAG 2 PRAKTISK FORSØG MED/UDEN ALKOHOLBRILLER OPGAVEARK Test resultater for forsøg MED alkoholbriller Brillernes promille: Skema 1.B: Resultater for balancetest med alkoholbriller Navn Med åbne øjne 1. gentagelse 2. gentagelse 3. gentagelse Gennemsnit Skema 2.B: Finmotorisk øvelse med alkoholbriller Navn 1. gentagelse Antal fejl 2. gentagelse 3. gentagelse Gennemsnit Skema 3.B: Reaktionsøvelse med alkoholbriller Navn 1. gentagelse Antal cm. 2. gentagelse 3. gentagelse Gennemsnit

7 TEGNESKITSE TIL FINMOTORISK ØVELSE MED/UDEN ALKOHOLBRILLER Forsøg at tegne mellem de to streger, på 10 sekunder, uden at tegne uden for stregerne. Registrer antal fejl, både med og uden alkoholbriller og vurder forskellen. Resultatet kan noteres i skemaet i bilag 2.

8 BILAG 3 OPGAVEARK PROMILLEBEREGNING Ved indtagelse af alkohol kan man udregne sin alkoholpromille ud fra nedenstående formel. Prøv at regne baglæns: Hvor mange genstande har du indtaget ved de 3 brillers promille? Kvinder: Alkohol x Kropsvægt x 0,55 12 gram alkohol = Antal genstande Mænd: Alkohol x Kropsvægt x 0,68 12 gram alkohol = Antal genstande Formlen bygger på følgende: En genstand indeholder 12 gram alkohol svarende til en almindelig øl Alkohol fordeler sig i kroppens vandfase, det vil sige i alt det som ikke er fedtvæv og knogler. Det svarer til 68% og 55% af kropsvægten for henholdsvis mænd og kvinder. Du kan nu beregne, hvor lang tid det vil tage din krop at forbrænde den givne mængde alkohol ud fra at: Forbrændingen udgør 1-1½ gram alkohol pr. time for hver 10 kilo legemsvægt afhængig af, hvor vænnet leveren er til at nedbryde alkohol.

9 2. HOLDNINGER OG NORMER OPGAVEARK Niveau: Gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og produktionsskoler Fag: Dansk, samfundsfag eller del af tværfagligt forløb Formål: Udvikle viden og evner til at tænke kritisk om brugen af alkohol og stoffer. Indhold: Dette undervisningsforløb er bygget op omkring 5 forskellige temaer med tilhørende opgaver. De 5 temaer er: 1. Påvirkning - kultur og traditioner 2. Holdning til brug af alkohol og hash 3. Brug af rusmidler 4. Mestring af drikkepres 5. Elevernes holdning Undervisningsforløbet kan med fordel bruges som supplement til gennemgang af tekster om emnet unge og rusmidler. Se fx artikelsamlingen eller andre publikationer i materialekassen. De følgende sider er opgaveark direkte klar til brug for eleverne. Følgende indhold er oversat fra den norske hjemmeside og tilpasset danske forhold. Materialet er lavet af Norsk Helsedirektorat og Kompetencecenter Rus Nord-Norge. Metoder: Eleverne i fokus, hvor de selv gennemfører undersøgelser. Debatter, rollespil, holdningsbearbejdning, gruppearbejde, aktivt internetbrug/ brug af IKT, problembaseret læring. MATERIALET FINDES PÅ FØLGENDE LINKS Unge & Rus Norge Klik på følgende:vgs

10 TEMA 1. PÅVIRKNING KULTUR OG TRADITIONER Hvad vi mener, hvordan vi tænker og hvad vi gør, er bestemt af blandt andet: Hvad venner tænker og gør Hvad forældre og familie tænker og gør Hvad der er normalt der, hvor du bor Hvilken etnisk baggrund du har Hvilket land du bor i Derudover har du selv mulighed for at træffe dine egne valg for at beslutte dig for din holdning. I sidste ende er det dig, der beslutter, om du skal drikke alkohol eller ej. Opgave 1 - Tal om, hvad du mener påvirker de unge i dit samfund, på din skole eller i din klasse til at drikke eller ikke at drikke alkohol? På hvilken måde tror du, det varierer efter, hvor du bor, og hvilken kultur du kommer fra? Opgave 2 - Hvordan har man det sjovt sammen? Argumenter for, hvordan man kan have det hyggeligt/sjovt til en fest uden brug af rusmidler. Diskuter jer frem til hvad i overordnet mener, er de fem væsentligste argumenter. Opgave 3 - Der er mange kilder til indflydelse, når det kommer til at vælge at drikke eller ikke at drikke alkohol. Hvem / hvad påvirker dig mest? Udfyld skemaet og se hvad du bliver påvirket af. Når du har udfyldt skemaet, kan I samle resultaterne i klassen og se, hvad du har svaret i forhold til, hvad andre har svaret. Diskuter derefter i klassen hvorfor/hvorfor ikke I føler jer påvirkede af de forskellige kilder. Påvirker ikke Påvirker noget Påvirker meget Venner på egen alder Ældre venner Forældre Søskende Bedsteforældre Lærere De populære på skolen Trænere / Frittidsledere Musikere Kendte idrætsudøvere Politikere Skuespillere Religiøse ledere Reklamer Film / TV Internet

11 TEMA 2. HOLDNINGER TIL BRUG AF ALKOHOL OG HASH Det venner, forældre og andre voksne mener om alkohol blandt unge kan være vigtigt for dine egne meninger og valg. Mange mener, at alle andre har drukket alkohol, selv om dette ikke er sandt. Mange unge tror ofte, at alle andre har drukket mere end dem selv. Dette kan føre til at unge gør, hvad de mener alle andre gør, snarere end hvad de selv virkelig ønsker. At gøre, at du tror alle andre gør det, kan føre til at man drikker mere alkohol. Du skal finde ud af, hvor meget alkohol dine venner, forældre eller søskende tror, at unge mellem år drikker. Opgave 1 Skriv ned, hvad du tror at følgende vil tænke: Dine forældre Dine søskende En god ven Lærere Andre mennesker, der er vigtige for dig Opgave 2 Lav et interview med nogle af disse mennesker og spørg om: Hvad de mener om alkohol blandt unge under 16 år? Hvordan de ønsker, unge mellem 16 og 20 år bør forholde sig til alkohol? Hvad synes de om den mængde alkohol du rent faktisk drikker? Hvad synes de grænsen er for et sundt forhold til alkohol? Hvordan ville de reagere, hvis du prøver hash? Hver elev nedskriver tre grunde til ikke at drikke sig beruset og tre grunde til ikke at prøve hash. Grupperne udarbejder derefter en liste over de vigtigste årsager, unge under 18 år har til ikke at drikke sig beruset og prøve hash. Listen skal være nummereret fra 1 (vigtigst) til 5 (mindst vigtigt).

12 TEMA 3. BRUG AF RUSMIDLER Brug af rusmidler kan føre til ulykker og skader. Da alkohol er det mest anvendte rusmiddel, har unge brug for især faktuel viden om konsekvenserne af alkohol. Brug evt. materiale fra Sundhedsstyrelsen og rapporten Ungeprofilen 2013 til at besvare nedenstående spørgsmål. Gruppeopgaver: Hvilke bivirkninger er der ved brug af alkohol og hash for dem, der bruger det på kort og lang sigt? Find ud af hvilken procentdel af unge i Danmark mellem år, der nogensinde har brugt: Alkohol, cannabis, amfetamin, heroin, LSD, kokain, Ecstasy, GHB. Find ud af om drenge og piger drikker lige meget alkohol. Beskriv evt. forskellen. Har brugen af alkohol og hash blandt unge ændret sig i de seneste år? I så fald hvorfor tror du, det er sådan? Diskuter om brugen af alkohol kan have forskellige konsekvenser for drenge og piger? Hvis ja, hvilke?

13 TEMA 4. MESTRING AF DRIKKEPRES Det er normalt for alle mennesker at opleve forskellige typer af påvirkninger og belastninger. såsom forventning fra forældre eller direkte / indirekte pres fra venner og veninder om at gøre bestemte ting. Indflydelse og påvirkning kan ske direkte ved, at venner eller forældre siger klart, hvad du bør eller ikke bør gøre. Det kan også være, at de gør det på andre måder gennem blikke og kommentarer. Indflydelse og påvirkninger kan også være indirekte, for eksempel gennem reklamer eller film. Man kan også føle sig presset, fordi man tror, andre mener noget, selvom de ikke gør. Hvad venner tænker, siger og gør, er vigtigt for dit valg. Dette gælder også i forhold til alkohol og andre stoffer. Opgave 1 Giv nogle eksempler på hvad du tror drikkepres er og diskuter disse eksempler I klassen. Opgave 2 I forbindelse med indtag af alkohol er mange tilbøjelige til at komme til at presse hinanden til at drikke mere. Diskuter hvordan man kan støtte hinanden, så et sådant pres ikke forekommer. Opgave 3 Er der nogle særlige begivenheder i løbet af jeres uddannelse, hvor der forekommer drikkepres? Opgave 4 Tag udgangspunkt i nogle af de situationer, I har talt om. Lav et rollespil som viser, hvordan man kan modstå drikkepres fra andre. Vis rollespillet for de andre i klassen

14 OPGAVEARK TEMA 5. ELEVERNES HOLDNING Gennem arbejdet med opgaver i tema 1-4 har I diskuteret forskellige aspekter relateret til alkoholforbrug og brug af illegale stoffer blandt unge. I tema 5 skal I lave en præsentation for klassen, baseret på diskussioner fra tema 1-4. Opgave 1 - Vælg gruppens holdning I grupperne skal I vælge, om I vil være for eller imod brug af alkohol eller for eller imod brug af hash. Opgave 2 - Overvej dette Gode grunde til at drikke/ikke drikke alkohol. Hvad kan I selv gøre for at støtte hinanden i at drikke/ryge mere eller mindre? Hvad kan voksne gøre for at støtte unge i at drikke/ryge mere eller mindre? Opgave 3 - Vælg præsentationsform Mundligt: eksempelvis en præsentation, et interview, en sang, et digt Skriftligt: eksempelvis et indlæg til en avis/et tidskrift, en tegneserie, sms kampagne, youtube -indlæg, rollespil, video el. lign. Det er op til hver gruppe at blive enige om en holdning og en præsentationsform.

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning

Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Del 1 Inspiration til folkeskolens sundhedsundervisning Lærerne i folkeskolen skal inspireres til at undervise på en sådan måde, at eleverne bliver i stand

Læs mere

1.1 Problemfelt...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Rapportens disposition...4

1.1 Problemfelt...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Rapportens disposition...4 Indhold 1. Problemfelt, problemformulering og disposition...3 1.1 Problemfelt...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Rapportens disposition...4 2. Beskrivelse af kampagnen Stop før 5...6 2.1 Metode...6 2.2

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning KULTUR & SAMFUND fysik kemi biologi matematik Samfundsfag Dansk Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD Intro 03 Formål 04 Indhold 04 Faglig baggrund 05 Temaoversigt og forslag til opbygning af undervisningsforløb

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Lærervejledning GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Lærervejledning LÆRERVEJLEDNING Gå op i Røg er Kræftens Bekæmpelses undervisningstilbud om tobak og rygning

Læs mere

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN talknuser Oversigt over forløbet Forløbet kan variere alt efter, om du vælger, at eleverne skal arbejde med et eller to emner, og om du vælger innovations-delen til eller fra. Nedenfor skitseres et forløb

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag

Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag Planlægning af aktivitetsværksteder i undervisningen af elever med forskellige forudsætning En vejledning til lærere på alle klassetrin og i alle fag R. Soleste Hilberg, Ji-Mei Chang, Georgia Epaloose,

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik

Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik Af Jakob Holm På konferencen om matematisk videnskabsteori, maj 2009, fremlagde fagkonsulent Bjørn Grøn følgende: Fagene

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser.

Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Del 1. Metode og teoretiske overvejelser. Kapitel 1. Indledning 1.1 Indledning, forforståelse og motivation Jeg har i mit bachelorprojekt valgt at skrive om problematikken omkring pakistanske stofmisbrugere.

Læs mere

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere

3. Praktisk konflikthåndtering

3. Praktisk konflikthåndtering 3. Praktisk konflikthåndtering Dette kapitel gennemgår nogle af udviklingsprojektets overvejelser i forbindelse med konfliktforståelse og de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i en hverdag

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere