Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskemaundersøgelser og databehandling"

Transkript

1 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag i en studieretning hvor eleverne har begge fag på A-niveau. Forløbet er gennemført i 2.g efter at klassen i matematik har gennemgået hele sandsynlighedsregningen, herunder binomialfordelingen og stiftet bekendtskab med binomialtest. I samfundsfag har der været arbejdet med udformning af spørgeskemaer. I noterne beskrives, hvordan man efter at have lavet en spørgeskemaundersøgelse i Lectio kan arbejde videre med svarene i regnearket OpenOffice Calc, herunder lave pivottabeller og Chi 2 -test. Beskrivelsen af databehandlingen kan formentlig med mindre ændringer overføres til Excel. Henvisninger til litteraturen findes forskellige steder i noterne.

2 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 2 af 12 Lectio og spørgeskemaundersøgelser Når man laver en spørgeskemaundersøgelse i lectio får man umiddelbart resultatet i en form som vist på figuren nedenfor med antal og procentvis fordeling på svarmulighederne i hvert enkelt spørgsmål. Derimod kan man i denne oversigt ikke se de enkelte respondenters svar. Det kan man imidlertid, hvis man klikker på knappen i øverste højre hjørne: Vis i Excel Alle svar. Så får man alle svar i et regneark og har mulighed for at arbejde videre med en statistisk behandling af disse. Et udsnit af svarene på det første spørgsmål i ovenstående skema er vist i skemaet til højre. Det kræver nu lidt kopieringsarbejde at komme videre.

3 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 3 af Åbn et tomt regneark 2. Opret et skema med spørgeskemaets spørgsmål som kolonneoverskrifter. I skemaet nedenfor er vist et eksempel. 3. For hvert spørgsmål i spørgeskemaet kopieres svarene (kolonnen yderst til højre) over i den tilsvarende kolonne i det nye regneark. 4. Herefter kan skemaet i det nye regneark underkastes en nærmere statistisk behandling, f.eks. med krydstabuleringer (oprettelse af Pivottabeller) og efterfølgende Chi-test. Beskrivelse af, hvordan dette laves i OpenOffice findes i de to næste afsnit: Pivottabel i OpenOffice Calc og Chi_i_anden test, test for forskelle. Tilsvarende beskrivelser til Excel kan findes i litteraturen, f.eks. Per Henriksen og Torben Stener Nielsen: FOLD DIG UD i samfundsfaglige metoder. Køn Alder Årgang Parti Euro Mand Jeg er 18 år 2.g Mand Jeg er 18 år 2.g Mand Jeg er 19 eller 3.g der over Mand Jeg er 18 år 2.g Socialtisk folkeparti Mand Jeg er 17 år 2.g Venstre Kvinde Jeg er 19 eller 2.hf Socialdemokr ved ikke der over aterne Mand Jeg er 19 eller 3.g Det Radikale Jeg vil stemme for indførelsen af der over Venstre euro i Danmark Kvinde Jeg er 17 år 2.g Ved ikke Kvinde Jeg er under 1.g 17 år Kvinde Jeg er 17 år 1.g Ved ikke Kvinde Jeg er 17 år 1.g Socialtisk folkeparti De Konservative Det Radikale Venstre Socialtisk folkeparti Kristendemok raterne Jeg vil stemme for indførelsen af euro i Danmark Jeg vil stemme for indførelsen af euro i Danmark Jeg vil stemme for indførelsen af euro i Danmark Jeg vil stemme for indførelsen af euro i Danmark Jeg vil stemme for indførelsen af euro i Danmark Jeg vil stemme imod indførelsen af euro i Danmark Jeg vil stemme imod indførelsen af euro i Danmark Jeg vil stemme imod indførelsen af euro i Danmark Jeg vil stemme imod indførelsen af euro i Danmark

4 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 4 af 12 Pivottabel eller krydstabulering og Chi 2 -test i OpenOffice Calc På de følgende sider (4-7) gennemgås via et eksempel, hvordan man opretter og arbejder med pivottabeller i OpenOffice Calc (kaldes i OO for Datapilot-tabeller) samt laver et Chi 2 -test på en sådan. Der er lavet en undersøgelse blandt halvtreds årige gymnasieelever om gråzonekriminalitet. Følgende spørgsmål er stillet til eleverne: 1. Køn 2. Alder 3. Har du uden tilladelse inden for det sidste år: a) taget en cykel, som ikke tilhørte dig? b) taget penge eller spiritus fra en jævnaldrende? c) taget penge eller spiritus fra forældre? d) taget noget i en forretning? 4. Har du indenfor det sidste år a) arbejdet sort? b) ødelagt noget for sjov? c) ulovligt lavet graffiti? Det samlede datamateriale læses ind i et regneark og er vist i skemaform i bilaget side 8. Man kunne nu forestille sig, at det kunne være interessant at undersøge, om der er en sammenhæng mellem f.eks. de to kategorier køn og tyveri fra jævnaldrende, eller mere præcist om det at stjæle fra jævnaldrende afhænger af køn. Her opfattes køn altså som en uafhængig variabel og tyveri fra jævnaldrende som en afhængig variabel. Et i mange sammenhænge ellers uoverkommeligt optællingsarbejde kan nu klares ved at oprette en pivottabel. Fremgangsmåde ved oprettelse og anvendelse af pivottabel Det er en god ide selv at arbejde med. 1. Åbn regnearket Gråzonekriminalitet, rådata (bilag side 8) 2. Klik et tilfældigt sted i skemaet, hvis hele skemaet skal kunne bruges (ellers markeres blot de relevante dele) 3. Vælg Data Datapilot Start Vælg Aktuel markering og klik OK. Derefter åbnes en dialogboks som vist i figur 1 på næste side

5 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 5 af I denne dialogboks optræder alle kolonneoverskrifterne som knapper ca. midt i boksen. Disse knapper kan trækkes med musen til de forskellige hvide felter. 6. Træk Køn til Rækkefelter (uafhængig variabel) 7. Træk Tyveri fra jævnaldrende til Kolonnefelter (afhængig variabel) Figur 1 8. Træk også Tyveri fra jævnaldrende til Datafelter (vi vil gerne have talt op, hvor mange JA og NEJ, der er fordelt på Køn) 9. Dialogboksen ser nu ud som vist på figur Knappen Tyveri fra jævnaldrende er i Datafelter blevet forsynet Figur 2 med en operation, nemlig Sum. Dette er standardopsætningen i Datapilot-guiden, men vi skal blot have talt op hvor mange JA og NEJ, der er på de to køn. Derfor Dobbeltklik på knappen (eller klik på Indstillinger...) og vælg Antal i drop-down menuen 12. Klik derefter på knappen Flere og vælg Nyt ark i drop-down menuen ud for Resultater til 13. Slut af med at klikke OK. Der oprettes nu en ny regnearkfane med navnet Datapilot_Ark_1_1 hvor Tæl - Tyveri fra jævnaldrende Tyveri fra jævnaldrende Køn ja nej Total Resultat d p Total Resultat optællingen af JA og NEJ på Køn er foretaget. Resultatet er vist på figur 3. Figur 3 Nu er den ønskede pivottabel lavet, og vi kan give os til at undersøge, om der så er en sammenhæng mellem Køn og Tyveri fra jævnaldrende. Dette gøres ved at lave et Chi 2 -test på de opnåede resultater. Inden du kaster dig ud i dette, vil det være en god ide at gennemgå siderne 9-11: Chi 2 -test Test for forskelle. På baggrund af tabellen ovenfor kunne man måske godt få et indtryk af at drenge er mere tyvagtige end piger, idet der er 2,7 gange så mange drenge, der svarer JA til spørgsmålet som piger, og der kun er 1,4 gange så mange drenge som piger i stikprøven. Dvs. man kunne opstille og teste hypotesen

6 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 6 af 12 H 1: Drenge stjæler oftere fra jævnaldrende end piger. Et Chi 2 -test bygger imidlertid på en forudsætning om at observerede og forventede resultater ligger tæt på hinanden. I stedet for at teste hypotesen H 1 vil man derfor teste nulhypotesen H 0: Der er ingen sammenhæng mellem køn og tyveri fra jævnaldrende På baggrund af pivottabellen oprettes derfor en ny tabel, hvor det forventede antal JA og NEJ fordelt på køn skal beregnes. Dette gøres på følgende måde: 14. Marker pivottabellen og kopier den til et andet sted i regnearket, f.eks. nedenunder pivottabellen. 15. Slet det indre af tabellen, altså den obser- Tæl - Tyveri fra jævnaldrende Tyveri fra jævnaldrende Forventede resultater: verede fordeling af JA og NEJ på køn. Tabellen Køn d ja nej Total Resultat 29 ser nu ud som p 21 Total Resultat Figur vist på figur 4. Læg mærke til at Total Resultat felterne ikke slettes. 16. Går vi ud fra, at der ingen sammenhæng er mellem køn og tyveri, og drengene udgør brøkdelen af alle i stikprøven, så kan det forventede antal drenge-ja-svar beregnes som den samme brøkdel af alle JA'er, dvs =6, De tilsvarende resultater for de sidste tre celler beregnes og tabellen over forventede værdier ser nu ud som vist på figur 5. Forventede resultater: Tæl - Tyveri fra jævnaldrende Tyveri fra jævnaldrende Køn ja nej Total Resultat d 6,38 22,62 29 p 4,62 16,38 21 Total Resultat Figur Nu er vi klar til at lave Chi 2 -testet. Placer cursoren i en celle, hvor resultatet af testet skal angives. Indtast en regnearkformel med syntaksen: =CHITEST(observerede data;forventede data) og tast RETUR. Det, formlen gør, er at beregne en sandsynlighed p. I dette tilfælde bliver resultatet: p = 0, Hvis sandsynligheden p er stor, accepterer man nulhypotesen og hvis p er lille forkaster man nulhypotesen. Men hvor går grænsen? 20. Grænsen fastlægges ved at vælge et såkaldt signifikansniveau (SN). Hvis p > SN accepterer man nulhypotesen Hvis p SN forkaster man nulhypotesen Traditionelt vælger man et signifikansniveau på 1%, 5% eller 10%. 21. I vores eksempel ser vi, at p = 0,2625 = 26,25% (figur 7, celle D18, næste side), dvs. konklusionen på vores analyse bliver, at Der er ingen sammenhæng mellem køn og tyveri fra jævnaldrende. 22. I situationer, hvor man bliver nødt til at forkaste en nulhypotese, betyder det, at der er store forskelle

7 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 7 af 12 mellem observerede resultater og forventede resultater. I disse tilfælde kan man have glæde af at lave en tabel over de såkaldte residualer. For hvert talpar (O,F) af observerede og forventede værdier beregnes det tilhørende residual med formlen O F 2 F. I vores eksempel får vi resultaterne vist i figur 6. Residualer: Tæl - Tyveri fra jævnaldrende Tyveri fra jævnaldrende Køn ja nej Total Resultat d 0,4113 0,116 0,5274 p 0,5681 0,1602 0,7283 Total Resultat 0,9794 0,2762 1, En samlet oversigt over tabeller og resultater er vist nedenfor. Figur 6 Figur 7 Opgaver Undersøg, om der er sammenhæng mellem f.eks. a) køn og hærværk b) køn og graffiti c) alder og sort arbejde

8 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 8 af 12 Bilag Respondent nr. cykel jævnaldrende forældre forretning bejde Tyveri af Tyveri fra Tyveri fra Tyveri fra Sort ar- Køn Alder Hærværk Graffiti 1 p 16 nej nej nej ja nej ja nej 2 d 18 nej nej ja nej nej nej ja 3 p 19 nej nej ja ja ja nej nej 4 p 17 nej ja ja nej ja nej nej 5 d 18 nej ja ja nej ja ja nej 6 d 16 nej nej ja nej ja nej nej 7 d 17 nej nej nej ja ja nej nej 8 d 17 nej ja nej ja ja nej nej 9 d 16 nej ja ja nej nej nej nej 10 d 16 nej nej ja nej nej ja nej 11 p 17 nej nej nej ja nej ja nej 12 d 16 nej nej ja nej nej nej nej 13 d 16 nej nej ja nej ja nej ja 14 p 17 nej nej nej nej nej nej nej 15 p 18 nej nej ja nej ja nej nej 16 d 18 nej ja nej ja ja ja nej 17 p 16 nej nej ja ja ja nej nej 18 p 17 nej nej nej nej ja nej nej 19 p 16 nej nej ja ja ja nej ja 20 p 18 nej ja nej nej ja nej nej 21 d 19 nej ja nej nej ja nej nej 22 d 16 nej nej ja nej ja nej nej 23 p 15 nej nej ja ja ja ja nej 24 p 16 nej nej ja ja ja nej nej 25 d 18 nej nej ja nej nej nej nej 26 d 16 nej nej ja ja nej nej nej 27 p 17 nej ja nej nej ja nej nej 28 d 15 nej nej ja nej ja nej nej 29 d 18 nej nej ja nej nej ja nej 30 d 18 nej nej ja nej ja nej nej 31 p 17 nej nej nej nej nej nej nej 32 d 16 nej nej ja nej nej ja ja 33 d 15 nej ja ja nej ja nej ja 34 d 16 nej nej nej nej nej nej nej 35 d 15 nej nej ja nej ja nej nej 36 p 17 nej nej ja ja ja nej nej 37 d 19 nej nej ja ja nej nej nej 38 d 19 nej nej nej nej nej nej nej 39 p 15 nej nej nej nej ja nej nej 40 d 18 nej nej ja nej ja ja nej 41 p 17 nej nej nej ja nej nej nej 42 p 15 nej nej ja nej ja ja nej 43 d 17 nej ja ja nej nej nej nej 44 d 17 nej nej ja nej nej nej ja 45 d 15 nej nej nej ja ja nej nej 46 d 18 nej ja ja nej ja nej nej 47 p 18 nej nej ja nej ja nej nej 48 d 19 nej nej nej nej nej nej nej 49 p 16 nej nej nej ja ja nej nej 50 p 18 nej nej ja nej ja nej nej

9 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 9 af 12 Test for forskelle Chi 2 -test. Endnu et eksempel med uddybning af metoden beskrevet på de foregående sider I samfundsfag vil man i en række tilfælde gerne kunne teste for forskelle. Er kvinder mere venstreorienterede end mænd? Er der forskel mellem drenges og pigers alkoholforbrug? Til at teste for forskelle benyttes et såkaldt Chi 2 - test. Anvendelsen af dette test illustreres med et eksempel i det følgende. Den øverste tabel til højre viser hvordan mænd og kvinder stemte ved folketingsvalget i Partierne er opdelt i tre grupper: Venstreorienterede (A, F, Ø); midterpartier: (B, D, Q) og borgerlige: (V, C, O). Hvis man har en forventning om, at kvinder er mere venstreorienterede end mænd, kan man opstille følgende hypotese: H 1: Kvinder stemte ved folketingsvalget i 2001 mere venstreorienteret end mænd. Dvs. køn er uafhængig variabel og partivalg er afhængig variabel. I den midterste tabel er der beregnet forventede værdier under den forudsætning, at der ikke er nogen sammenhæng mellem køn og partivalg. Da mændene udgør brøkdelen af hele stikprøven og der i alt er 689, der stemmer på A,F,Ø, vil man derfor forvente, at der vil være =362 mænd, der stemmer på A,F,Ø Den kvindelige andel af A,F,Ø-vælgere vil tilsvarende være =327. De øvrige resultater i det 1873 hvide felt fremkommer ved blot at erstatte 689 med hhv. 165 og 1019 (i regnearket kopieres den anvendte formel mod højre og ned). Chi 2 -testet bygger på den forudsætning, at der er stor overensstemmelse mellem observerede resultater og forventede resultater. Med andre ord, at der ikke er særlig stor forskel mellem tallene i den øverste tabel og den midterste tabel med forventede værdier. I stedet for at teste hypotesen H 1 ovenfor, vil man derfor teste nulhypotesen: H 0: Der er ingen sammenhæng mellem køn og partivalg. Chi 2 -testet skal bruge en udregning af følgende størrelse: q= O F 2 omtalt som summen af residualerne for sammenhørende værdier af observerede værdier (absolutte tal) og forventede værdier. I den F sid-

10 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 10 af 12 ste tabel ovenfor er residualerne for hvert enkelt talpar (observeret værdi, forventet værdi) beregnet og i celle E22 er vist summen af alle residualerne. Dvs. i det aktuelle eksempel er q = 17,691 Eksempel: Hvis vi igen tager de venstreorienterede mandlige vælgere som eksempel, så bliver det tilsvarende residual: , =2, ,6054 De øvrige residualer beregnes på tilsvarende måde. Residualtabellen er kun taget med her for at illustrere, hvilke størrelser der er tale om. Ved anvendelsen af Chi 2 -testet nedenfor klarer regnearket selv udregningen af q, så man behøver ikke have den tredje tabel med i sine beregninger. Nu skal vi til at anvende Chi 2 -testet. Dette går ud på at bestemme sandsynligheden for at Chi 2 er større end eller lig med q, hvilket i matematiksprog skrives på følgende måde: P X 2 q. Selve beregningen foretages med en indbygget funktion i regnearket og er vist i celle E4. Man indtaster følgende formel (husk lighedstegnet): =CHITEST(dataområde for observerede værdier ; dataområde for forventede værdier) I det aktuelle eksempel ser indtastningen således ud: =CHITEST(B8:D9;B14:D15). Dataområderne vælges ganske enkelt ved at trække med musen hen over dem. (en alternativ måde at beregne P X 2 q på i OpenOffice Calc er beskrevet nedenfor). For Chi 2 -fordelingen gælder der, at jo større q er jo mindre er P X 2 q. En stor q-værdi, og dermed små sandsynligheder, er imidlertid udtryk for en stor afvigelse mellem observerede og forventede værdier, jf. den måde residualerne beregnes på, og må føre til den konklusion, at nulhypotesen forkastes og dermed, at køn har indflydelse på partivalg. Hvornår vil man forkaste en hypotese? Inden man overhovedet udfører sit test, bør man fastlægge, hvilket signifikansniveau (SN) man vil vælge at forkaste nulhypotesen på. Her vælger man traditionelt 1%, 5% eller 10%. Hvis man f.eks. vælger SN = 5%, betyder det i flg. ovenstående overvejelser, at nulhypotesen forkastes, hvis P X 2 q 5%=0,05 I det aktuelle eksempel får vi P X 2 q =0,000144, dvs. nulhypotesen må forkastes, og der er helt åbenbart en signifikant forskel på mænds og kvinders partivalg i Af den sidste figur på næste side fremgår det, at nulhypotesen forkastes på 5% SN, hvis blot q er større end ca. 6 (antallet af frihedsgrader i eksemplet er 2. Se side 12). Sætter man SN til 1% er den tilsvarende q-værdi lidt under 5 (4,6, hvis man laver beregningen) Sætter man SN til 10% er resultatet lidt under 10 (9,2, hvis man laver beregningen)

11 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 11 af 12 Grafisk illustration P(Χ² q) 1 Antal frihedsgrader: 5 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, P(X²=q) 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Antal frihedsgrader: q q På figurerne ovenfor er til venstre vist grafen for P X 2 q som funktion af q. Lægger vi f.eks. et SN på 5% ind, ser vi, at den mindste q-værdi, der med 5 frihedsgrader giver en forkastelse af nulhypotesen, er ca. 11. Dette svarer på figuren til højre til arealet under grafen for tæthedsfunktionen i intervallet [ 11 ; [. På de to følgende figurer er det vist, hvordan resultatet ser ud med 10 frihedsgrader. P(Χ² q) 1 Antal frihedsgrader: 10 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, q P(X²=q) 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 Antal frihedsgrader: q På den sidste figur til højre er det illustreret, hvordan den mindste q-værdi, der fører til forkastelse af nulhypotesen, afhænger af antallet af frihedsgrader ved de tre mest almindeligt anvendte signifikansniveauer, 1%, 5% og 10%. qmin 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 1% SN 5% SN 10% SN 10,0 5,0 0, antal frihedsgrader, f

12 DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 12 af 12 Alternativ beregning af P X 2 q i OpenOffice Calc a) Vælg den celle (her E4), der skal indeholde resultatet af beregningen. b) Åbn funktionsguiden ved at klikke på f x i indtastningslinjen. c) Under Funktion finder man frem til CHITEST og klikker Næste>> d) I den næste dialogboks udfyldes på sædvanlig vis skrivefelterne Observeret_værdi og Forventet_værdi med de relevante dataområder e) Klik OK og den beregnede sandsynlighed indlæses i den valgte celle. Det vil være en god ide at give cellen en overskrift som vist på figuren side 9. Chi 2 -testet kan også udføres ved at anvende regnearkfunktionen CHIFORDELING. For at kunne bruge denne skal man kende q-værdien (eller residualsummen, i dette eksempel 17,691) samt antallet af frihedsgrader. Det viser sig 1, at antallet af frihedsgrader f kan beregnes som: f = r 1 k 1 hvor r er antal rækker og k er antal kolonner i det indre af skemaet. I det foreliggende tilfælde bliver antallet af frihedsgrader altså: f = =2 Residualsummen q er beregnet i celle E22 i regnearkudsnittet på figuren til højre. Syntaksen til beregning af P X 2 q er herefter: =CHI- FORDELING(q;f). Kilder: Per Henriksen, Torben Stener Nielsen: FOLD DIG UD i samfundsfaglige metoder. Columbus 2007 Nikolaj Malchow-Møller og Allan Würtz: Indblik i statistik en grundbog for videregående uddannelser. Gyldendal uddannelse Nikolaj Malchow-Møller og Allan Würtz: Indblik i statistik en grundbog for videregående uddannelser. Gyldendal uddannelse 2003, side

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Statistik. Deskriptiv statistik, normalfordeling og test. Karsten Juul

Statistik. Deskriptiv statistik, normalfordeling og test. Karsten Juul Statistik Deskriptiv statistik, normalfordeling og test Karsten Juul Intervalhyppigheder En elevgruppe på et gymnasium har spurgt 100 tilfældigt valgte elever på gymnasiet om hvor lang tid det tager dem

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Vejledning, data til lønforhandling 2013

Vejledning, data til lønforhandling 2013 Vejledning, data til lønforhandling 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Hvordan danner jeg regnearket Oversigt til lederen?... 1 3 Hvordan danner jeg regnearket Løndel til lederen?... 4 4 Hvordan danner jeg

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Må lsøgning i Excel (Goål Seek)

Må lsøgning i Excel (Goål Seek) Må lsøgning i Excel (Goål Seek) Såfremt der blev afholdt et valg (folketingsvalg eller lignende) ville folk dagen efter valget ofte stille hvad hvis -spørgsmål. Nogle gange er det meget tæt løb og optællingen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Teoretisk Statistik, 2. december 2003. Sammenligning af poissonfordelinger

Teoretisk Statistik, 2. december 2003. Sammenligning af poissonfordelinger Uge 49 I Teoretisk Statistik, 2. december 2003 Sammenligning af poissonfordelinger o Generel teori o Sammenligning af to poissonfordelinger o Eksempel Opsummering om multinomialfordelinger Fishers eksakte

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

At træffe sine valg i en usikker verden - eller den statistiske modellerings rolle.

At træffe sine valg i en usikker verden - eller den statistiske modellerings rolle. At træffe sine valg i en usikker verden - eller den statistiske modellerings rolle. Af E. Susanne Christensen. Lektor i statistik. Institut for Matematiske Fag. Aalborg Universitet. I mange tilfælde og

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Saldo vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Eksempel arket er bearbejdet,

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Importér skemadata fra Lectio 1 af 16 Log på med administrator rettigheder, så du ser ovenstående hovedmenu Vælg Konverter skemadata Klik på Eksporter skemadata Importér skemadata fra Lectio 2 af 16 Vælg

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Kønsproportion og familiemønstre.

Kønsproportion og familiemønstre. Københavns Universitet Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Projektopgave forår 2005 Kønsproportion og familiemønstre. Matematik 2SS Inge Henningsen februar 2005 Indledning I denne opgave undersøges,

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere