Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:10 Fraværende: Jesper F. Clausen 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 20 Godkendelse af dagsorden 3 21 Beskæftigelsesplan 2017 til udtalelse 4 22 Status på seniorjob i Rebild Kommune 6 23 Trepartsaftale vedr. tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser 8 24 Måltal og aktivitetsopfølgning Økonomivurdering 3. kvartal - Arbejdsmarkedsudvalget Forslag til mødekalender Gensidig orientering 16 2

3 20 Godkendelse af dagsorden Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Forvaltningen indstiller: at dagsordenen godkendes Beslutning Godkendt som indstillet. Jesper F. Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen. 3

4 21 Beskæftigelsesplan 2017 til udtalelse Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Der foreligger nu udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Jobcenter Rebild. Jobcenteret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der fastlægger mål og strategi for det kommende års beskæftigelsesindsats. Det er besluttet i Arbejdsmarkedsudvalget, at de fire udmeldte nationale beskæftigelsespolitiske mål lægges til grund for Jobcenter Rebilds beskæftigelsesplan 2017 og at udtalelse fra Det lokale beskæftigelsesråd indarbejdes i planen. Sagsfremstilling Jobcenter Rebild skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som beskriver hvilke beskæftigelsespolitiske udfordringer jobcenteret ser for det kommende år og opstille mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i forhold til udfordringerne. I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev der ændrede formkrav til udarbejdelse af beskæftigelsesplan. Der er således ikke længere krav til indhold og planen skal ikke længere i høring. I Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. fremgår det: 4. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Da Rebild Kommune valgte at videreføre Det lokale beskæftigelsesråd (nu, Det lokale arbejdsmarkedsråd) er det besluttet, at beskæftigelsesplanen sendes til udtalelse i rådet. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Forvaltningen indstiller: at drøfter udkast til beskæftigelsesplan 2017 og der udarbejdes udtalelse derom Beslutning LAR gør opmærksom på, at KUU (kombineret ungdomsuddannelse) med fordel kan nævnes i strategien for flere unge skal have en uddannelse og Vejen til varige jobs indskrives i strategien i forhold til at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede ar-bejdskraft. Herunder også tænker kontanthjælpsgruppen ind i forhold til projektet og op-kvalificering generelt. 4

5 LAR drøftede om målet om at 27 % søger direkte ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2017 er tilstrækkeligt ambitiøst i lyset af, at der i nogle brancher er mangel på faglært arbejdskraft. LAR opfordrede i lyset deraf til at fokusere på gennemførsels/frafaldsprocenter fra ungdomsuddannelserne. LAR opfordrede til, at de unge udfordres på deres uddannelsesvalg i vejledningsindsatsen i UU. Jesper F. Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Beskæftigelsesplan 2017 (udkast) 5

6 22 Status på seniorjob i Rebild Kommune Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Status på antal seniorjob i Rebild Kommune medio november Sagsfremstilling På møde den 16. september i Det lokale arbejdsmarkedsråd ønskede rådet en status på antal etablerede seniorjob i Rebild Kommune. Ordningen om kommunale job til seniorer op til efterlønsalderen blev indført som led i Velfærdsaftalen fra Ordningen er blevet videreført ved aftalen om en senere tilbagetrækning fra For at komme i betragtning skal borgeren: Være ledig Medlem af en a-kasse Fortsat indbetale efterlønsbidrag Kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn Have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før efterlønsalderen, og have opbrugt retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse Borgeren skal selv søge kommunen om at blive ansat i et seniorjob og kommunen har pligt til at ansætte borgeren i et seniorjob. I et seniorjob gælder de overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår for det pågældende område. Der kan ikke stilles krav til ansættelse inden for et bestemt område. Ansættelse i seniorjobbet ophører den dag, borgeren når efterlønsalderen. Der er medio november 2017 ansat 19 borgere i seniorjob i Rebild Kommune. Derudover er der 4 borgere der er omfattet af seniorjobordningen, som venter på at få etableret et seniorjob eller er mellem to ansættelser. De fire borgere modtager en kompensationsydelse indtil de ansættes i seniorjob. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning 6

7 Beslutning Godkendt som indstillet. LAR ønsker eftersendt, hvor seniorjobberne er ansat. Jesper F. Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen. 7

8 23 Trepartsaftale vedr. tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Det lokale Arbejdsmarkedsråd anmodede på sidste møde om en orientering om trepartsaftalen, som hermed gives. Orienteringen er tilsvarende givet i Arbejdsmarkedsudvalget den 26. september Regeringen har den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om hovedelementerne i aftalen. Sagsfremstilling Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for vækst, jobskabelse og velstand i fremtiden. Med det afsæt har regeringen og arbejdsmarkedets parter den 19. august 2016 indgået en trepartsaftale, der skal forebygge rekrutteringsudfordringer, sikre at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge antallet af faglærte, og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og efteruddannelse. Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om generelle rekrutteringsproblemer, men der er brancher og dele af landet, hvor virksomhederne oplever, at det er svært at rekruttere medarbejdere. Trepartsaftalen er et forsøg på at forebygge rekrutteringsudfordringer og at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på alle niveauer men med særligt fokus på faglærte. Flere unge skal have lyst til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Aftalens tre indsatsområder beskrives nedenfor. Forebyggelse af rekrutteringsudfordringer I aftalen er der lagt vægt på, at aktørerne på beskæftigelsesområdet herunder Jobcentrene skal have mulighed for et mere detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet. Aftalen sigter derfor mod at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet. Herudover skal uddannelse understøtte at de ledige får de kompetencer, som efterspørges af virksomhederne. Uddannelse i beskæftigelsessystemet skal derfor som udgangspunkt være målrettet konkrete jobs eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Det er herudover et element i aftalen, at ledige skal være både fagligt og geografisk mobile. Indsatsområdets hovedelementer er: Styrket overvågning af arbejdsmarkedet, herunder forbedring af arbejdsmarkedsbalancen, offentliggørelse af jobsøgende ledige og deres kompetencer og udvikling af indikatorer for mangel på arbejdskraft Pulje til opkvalificering inden for mangelområder (37 mio. kroner over 3-årig forsøgsperiode) Et mere fleksibelt uddannelsesløft - ordningen gøres mere attraktiv for de ledige Bedre muligheder for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen (ændres fra krav om 12 til 6 måneders forudgående ledighed) Forlængelse af trainee-indsatsen for nyuddannede inden for udvalgte områder 8

9 Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse (flere kombinationsmuligheder) Analyse af erfaringer med koordinering af indkøb af uddannelse Fokus på den særlige indsats for langtidsledige Erfaringsopsamling fra udvalgte opkvalificeringsforløb Bedre opfølgning på geografisk bred søgning (styrkede muligheder for a-kasser og kommuner) Moderniseret rådighedstilsyn fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) Flere praktikpladser - flere faglærte Aftalens andet indsatsområde er at sikre flere arbejdsgivere opretter praktikpladser, således at de unge der vælger erhvervsskolevejen har en større sikkerhed i at kunne gennemføre deres uddannelser i en virksomhed. Parterne er blandt andet nået til enighed om en række økonomiske incitamenter, der skal understøtte at målet realiseres. Ligeså er der i aftalen sat fokus på erhvervsuddannelsernes attraktivitet. Hovedelementerne er: Oprettelse af fordelsuddannelser, hvor eleverne har større sikkerhed for en praktikplads og arbejdsgiverne belønnes ekstra for at tage elever Styrkede økonomiske incitamenter til at oprette praktikpladser Indførelse af et merbidrag på skønnet kroner pr elev en virksomhed mangler for at opfylde sin andel af elever, der skal uddannes Højere lønrefusion, når man har sine elever på skole Højere lønrefusion til eux elever Justeringer i den samlede AUB-konstruktion En dimensionering af de uddannelser, der bl.a. har høj arbejdsløshed Kravene til eleverne de såkaldte (EMMA-kriterierne) præciseres (EMMA står for egnet, mobil geografisk, mobil fagligt og aktivt jobsøgende) Praktikcentres mulighed for at producere varer og tjenesteydelser klargøres It-understøttelse af praktikpladsformidlingen Det praktikpladsopsøgende arbejde styrkes (overblik over skolernes indsats og professionalisering) Afbureaukratisering af praktikpladsområdet Udskolingen styrkes med henblik på at styrke de unges uddannelsesvalg Begrænsning af virksomhedsforlagt undervisning (VFU), delaftaler og korte uddannelsesaftaler Regeringen vil i Finansloven for 2017 afsøge Folketingets opbakning til, at puljen på 150 millioner kroner til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne fastholdes i 2017 Voksen- og efteruddannelse Det tredje indsatsområde i trepartsaftalen handler om, at nedsætte en ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse, der skal tilvejebringe nødvendig viden i forhold til de videre drøftelser af fremtidens VEU-system. Aftaleparterne er enige om, at voksen- og efteruddannelsessystemet er udfordret af arbejdsmarkedets efterspørgsel og den konstante udvikling, der sker i behovet. Både hvad angår struktur og kvalitet. Herudover er parterne enige om en række her og nu initiativer til styrkelse af AMU (arbejdsmarkedsuddannelserne). Arbejdsmarkedsudvalget vil løbende blive holdt orienteret og inddraget, når aftalen udmøntes. Bilag: faktaark vedrørende trepartsaftalen. 9

10 Aftaleteksten mv. kan desuden læses på: Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget, 26. september 2016, pkt. 75: Taget til efterretning Holger Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Økonomi Trepartsaftalen holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer i overensstemmelse med de fastlagte rammer i kommissoriet for arbejdet. Forvaltningen indstiller: at tager orienteringen til efterretning og kommer med eventuelle input til implementeringsprocesserne i Rebild Kommune. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Jesper F. Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Faktaark - bilag til AMU sep

11 24 Måltal og aktivitetsopfølgning Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Der fremlægges kvartalsvis en tematiseret aktivitetsopfølgning for Arbejdsmarkedsudvalget, som hermed fremsættes til orientering i Det lokale Arbejdsmarkedsråd. Denne gang omhandler aktivitetsopfølgningen kontanthjælp. I bilaget er der redegjort for og illustreret udviklingen på området, herunder en sammenligning med Nordjylland og kommuner med tilsvarende rammevilkår. Herudover gives der en status på måltal for perioden januar 2016 til september 2016 for alle ydelser. Sagsfremstilling Aktivitetsopfølgning Som opfølgning på tidligere drøftelser i Arbejdsmarkedsudvalget er der er i denne aktivitetsopfølgning sat fokus på kontanthjælp. Opfølgningen fokuserer på udviklingen fra 2014 hvor kontanthjælpsreformen blev indført. Den foreløbige udvikling siden reformen trådte i kraft viser, at Rebild har oplevet en bedre udvikling i antal ledige på kontanthjælp end både Region Nordjylland og hele landet under ét. Dette skal ses i lyset af, at Rebild har en lavere andel af befolkningen på kontanthjælp end både klyngen og regionen. I perioden 1. januar-1. oktober 2016 er der opstartet 109 bevillingssager på kontanthjælp. Af disse var 27 gengangere, som tidligere har afsluttet et forløb på kontanthjælp. Det svarer til ca. 25 %. Der er således god grund til at have fokus på, i hvor høj grad det lykkes at hjælpe de ledige på kontanthjælp i vedvarende selvforsørgelse. Ved opfølgningssamtaler med kontanthjælpsmodtagerne skal der ske en vurdering af, om borgerne er henholdsvis job- eller aktivitetsparate. Ved kontanthjælpsreformens ikrafttræden havde Rebild i sammenligning med andre kommuner den mindste andel af ledige som var visiteret som jobparate. I 3. kvartal 2016 er Rebild fordelingsmæssigt på niveau med Nordjylland, hvilket er højere end i de sammenlignelige kommuner. Dette er positivt, da en større andel af gruppen således er vurderet klar til at påtage sig arbejde. Ser man på resultaterne af indsatsen, viser de seneste opgørelser, at det er lykkedes Rebild at udsluse flere kontanthjælpsmodtagere til selvforsørgelse end både regionen, klyngekommunerne og hele landet under ét og at borgerne generelt modtager ydelse i kortere tid. Med Jobreformen og indførelsen af 225 timers-reglen stilles der fremadrettet krav om at de ledige skal have mindst 225 timers ordinær beskæftigelse årligt. Derfor er det interessant, hvor mange kontanthjælpsmodtagere der har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det 11

12 er ikke muligt at trække en samlet statistik over delvis beskæftigelse. Men det er muligt at få en god indikation, ved at se på i hvor mange sager Udbetalingen følger op på om der har været en indtægt, som skal modregnes i kontanthjælpen. En opgørelse af disse sager viser, at der i 2016 i gennemsnit har været 28 kontanthjælpsmodtagere hver måned, hvor Udbetalingen har fulgt op på, om der har været en lønindkomst. Det er således ikke udtryk for, at 28 ledige har haft lønindtægt, men at der er 28, som har haft eller forventes at have en form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Måltallene på kontanthjælpsområdet viser, at det ikke er lykkedes at afslutte det antal sager, som medarbejderne har sat mål om. Til gengæld er flere afsluttet til selvforsørgelse end i For yderligere henvises til bilag. Forvaltningen indstiller at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Arbejdsmarkedsudvalget, 7. november 2016, pkt. 80: Godkendt som indstillet. Økonomi De budgetmæssige konsekvenser fremgår af ØKV3. Forvaltningen indstiller: At tager orienteringen til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Det blev aftalt, at strategi i forhold til 225-timers reglen fremlægges for LAR i Jesper F. Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Aktivitetsopfølgning - kontanthjælp 12

13 25 Økonomivurdering 3. kvartal - Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr: S Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Denne 3. og årets sidste store økonomivurdering viser et samlet forbrug på 315,3 mio. kr. og en samlet afvigelse for hele udvalgets område på 7 mio. kr. i mindre forbrug. Sagsfremstilling Hermed foreligger årets tredje samlede økonomivurdering for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Vurderingen viser samlet set et forventet mindreforbrug på 7 mio. kr. i forhold til budgettet. Økonomivurderingen er med udgangspunkt i forbruget 30. september 2016, dog således at der også er taget højde for både de kendte og forventede udsving resten året. Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen indgår overførsel på 1 mio. kr. i merforbrug fra år 2015, som besluttet på byrådets møde i april. Endvidere indgår tillægsbevillingen til integrationsområdet på 1,7 mio. kr., som er Rebilds andel af det yderligere tilskud til kommunerne. I forhold til ØKV2 er det især på udgifter til forsikrede ledige og sygemeldte samt på driftsudgifter, at forventningerne er ændret. Ledigheden for de forsikrede er stadig faldende i Rebild Kommune. Det gennemsnitlige antal for 3. kvartal 2016 ligger således ca. 70 personer under gennemsnittet for 3. kvartal Ledigheden ultimo oktober er stadig på et markant lavt niveau. På sygedagpengeområdet besluttede arbejdsmarkedsudvalget i 2015 at iværksætte en særskilt handlingsplan med henblik på reduktion af udgifterne. Handlingsplanen har i 2016 haft gennemslag på udgiftsniveauet således, at der i 2016 forventes et mindreforbruget på 3,6 mio. kr. på området. Driftsudgifter forventes at resultere i et merforbrug op 3,4 mio kr. Merforbruget skyldes primært, at driftslofterne, indenfor hvilke kommunen kan hjemtage 50 % statsrefusion, blev meddelt nedsat først i 2016, således at Rebild Kommunes refusionsindtægter blev reduceret med 2,5 mio. kr. i forhold til B2016. (For uddybning heraf se sag nr. 10 på arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden af 1. februar 2016) For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag. I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder. Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter økonomivurderingen. 13

14 Arbejdsmarkedsudvalget, 7. november 2016, pkt. 79: Godkendt som indstillet. Økonomi Fremgår af sagsfremstilling og bilag. Forvaltningen indstiller: at tager orienteringen til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Jesper F. Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag ØKV3 - Arbejdsmarkedsudvalget Handleplaner

15 26 Forslag til mødekalender 2017 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Forslag til møderække og fællesseminar i LAR Sagsfremstilling Forvaltningen foreslår følgende møderække i 2017: Onsdag d. 15. februar (evt februar i fald der er ønske om fællesseminar med Arbejdsmarkedsudvalget og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice) Onsdag d. 31. maj Onsdag d. 13. september Onsdag d. 22. november I fald rådet ønsker at afholde fællesseminar opfordres LAR til at drøfte tema, indhold og form. Økonomi Den økonomiske ramme til fællesseminar skal bevilges af Arbejdsmarkedsudvalget. Forvaltningen indstiller: at LAR godkender forslag til mødekalender 2017 at LAR holder fællesseminar med Arbejdsmarkedsudvalget og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice den februar 2017 og såfremt indstilling følges, at LAR kommer med forslag til tema mm. på seminaret Beslutning LAR godkendte forslag til mødekalender. LAR bakker op omkring seminar også i Forslag til temaer fra Rådet var: - integration, herunder IGU - frikommuneforsøg Jesper F. Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen. 15

16 27 Gensidig orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Sagsfremstilling Fast dagsordenspunkt med gensidig orientering. Økonomi Ingen Forvaltningen indstiller: at giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Beslutning LAR blev orienteret om, at midlerne i Rådet er skåret væk og at fremtidige aktiviteter som følge deraf skal findes indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Kim orienterede om inspirerende oplæg vedrørende den teknologiske udvikling, som vil be-tyde behov for efteruddannelse. Frikommuneforsøgene blev drøftet. LAR vil få mulighed for at drøfte implementering af de forsøg, som Rebild Kommune indgår i. Jesper F. Clausen deltog ikke i behandlingen af sagen. 16

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Gaffeltruckkonference. Side 1

Gaffeltruckkonference. Side 1 Gaffeltruckkonference 2016 Side 1 Nyt fra TUR: Uddannelsespolitiske og overordnede emner mv. Side 2 Hvor står vi aktuelt uddannelsespolitisk? - Trepartsaftalen - Jobpakker for flygtninge (og ledige) -

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

Finanslovsforslag 2017

Finanslovsforslag 2017 Finanslovsforslag 2017 Væsentligste ændringer i FFL17 Omprioriteringsbidrag Omprioriteringsbidraget, som blev indført i FL16, har som konsekvens, at skolerne blev reduceret 2 % på alle taxametre i 2017

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:20 Fraværende: Morten Kamstrup Mikkelsen, Peter Thomsen, Katharina Hauge Antonsen og Kurt Alling Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 10 Godkendelse af dagsorden 3 11 Input til indledende

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Forum for Rekruttering og beskæftigelse

Forum for Rekruttering og beskæftigelse Borger & Arbejdsmarked Jobcenter Referat Forum for Rekruttering og beskæftigelse Fredag den 20.02.2015 kl. 11:00-13:00 i Mødelokale A (3.etage), Jobcenter Esbjerg Exnersgade 33, 6700 Esbjerg Tilstede:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 16 Godkendelse af dagsorden 3 17 Beskæftigelsesplan 2018: Tidsplan og mål

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:05 Fraværende: Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:45 Fraværende: Allan Busk, Kim Jacobsen, Morten Kamstrup og Karen Eriksen. 1

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter Rebild, Østre Alle`6 9530 Støvring. Møde slut: 14:45 Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ultimo marts/april 2008 55 2. Kvartalsvis

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Der er vedlagt tre faktaark, som gengiver samtlige hovedemner i punktform.

Der er vedlagt tre faktaark, som gengiver samtlige hovedemner i punktform. Resume Trepartsaftalerne Regeringen og Arbejdsmarkedets parter har ultimo oktober indgået en trepartsaftale, som skal styrke voksen,- efter- og videreuddannelse i Danmark. Aftalen er den tredje i en række

Læs mere

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB)

Referat. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) Referat Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) Ekstraordinært Udvalgsmøde EB Onsdag den 12. december 2018 Kl. 15:00 Kaløvig Center Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Niels

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer

Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd og jobcenterchefer Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2019 Kære borgmestre, beskæftigelsesudvalgsformænd

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019

BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 BESKÆFTIGELSESPLAN 2019 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 19. december 2018 Side 1 af 6 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI. Indledning Den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4

Indholdsfortegnelse. 47 Revidering af Beskæftigelsesplan Udviklingen i ydelsesgrupper i Herlev (maj maj 2018) 4 Herlev Kommune Referat Arbej dsmarkedsudvalget Dato: Fra: 19:00 Sted: Mødelokale 325 Indkaldelse Henrik Hilleberg (C) Connie Mankov (A) Bo Zabel (A) Hanne B. Holst (A) Maria Mankov (A) Rene Brohammer (A)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat. Uddannelsesråd Rebild

Referat. Uddannelsesråd Rebild Mødedato: Mødetidspunkt: 16:30 Sted: Referat Mødelokale K8, Kælderen, Østre Allé 6, Støvring Møde slut: 17.20 Fraværende: Henrik Christensen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2014 Morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Reformers fokus på

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Indholdsfortegnelse Indhold 100. Åbent - Godkendelse af dagsorden... 106 101. Åbent Orientering fra formand

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg,

Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesområdet Jobcenter Aalborg - Præsentation for nye udvalg, 10.01.2014 v/jobcenterchef Arne Lund Kristensen Kerneydelser og nogle tal Kerneydelser og

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 er Frederikshavn Kommunes beskæftigelsespolitik og plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2019. Beskæftigelsesplanen tager

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 20 Beskæftigelsesplan 2016 3 21 Sagsbehandlingstider 5 22 Procesplan for integrationspolitik

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 26. april 2017 samt opsamling fra fællesmødet d. 23. maj 2017

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 26. april 2017 samt opsamling fra fællesmødet d. 23. maj 2017 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 20. juni 2017 kl. 14:00 Sted Deltagere Sønderbro 12, mødelokale A i kælderen Kim

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 11. november 2010 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 11. november 2010 1. Fællesmøde

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 ONSDAG DEN 14. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Hansi Petersen Hans Rønnau Hans har ønsket at udtræde. De frivillige udpeger en ny repræsentant. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2018-2021 Referat 9. oktober 2018 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Søren P. Rasmussen Karsten Lomholt Henrik Bang Ib Carlsen Kasper Langberg Martin Vendel

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Orientering om Tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen

Orientering om Tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen Punkt 5. Orientering om Tilpasning af udgifterne på aktiveringsrammen 2015-051944 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering, at det er nødvendigt at tilpasse udgifterne på aktiveringsrammen

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere