2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti""

Transkript

1 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg og Ungdommens Uddannelsesvejledning Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti" 2. januar 2013 Sags nr.: N.391 Den 8. november 2012 indgik børne- og undervisningsministeren på vegne af regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. Aftalen indeholder følgende fire indsatsområder: En styrket uddannelsesgaranti Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Etårig videreførelse af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II) Videreførelse af VEU-centre Dette brev omhandler alene aftalens indsatsområde om En styrket uddannelsesgaranti. Indsatsområdet indeholder 12 initiativer, som tager udgangspunkt i Erhvervsuddannelsesudvalgets anbefalinger om at sikre eleverne en bedre og mere reel uddannelsesgaranti med praktik. Initiativerne er første skridt mod at løse udfordringerne på erhvervsuddannelsesområdet. Aftalen kan findes på ministeriets hjemmeside via følgende link: DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2012/Nov/ Bred-aftaleom-praktik-til-de-unge-paa-erhvervsuddannelserne

2 2 Erhvervsuddannelsesudvalgets indstillinger kan findes via følgende link: DK/Content/News/Udd/Erhvervs/2012/Okt/ Praktikcentreskal-sikre-flere-unge-en-erhvervsuddannelse Den retlige implementering af initiativerne har i hovedsagen virkning fra 1. januar 2013, jf. følgende retsakter: Lov nr af 21. december 2012 om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) kan findes her: Mens bemærkninger til lovforslag nr. L 80, der ligger til grund for loven, kan findes her: Bekendtgørelse nr af 21. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Lærer- og lederkvalifikationer samt hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) kan findes her: Bekendtgørelse nr af 14. december 2012 om ændring af bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan findes her: Vedrørende præmie- og bonusordningen samt løntilskud for egu-elever henvises til særskilt meddelelse.

3 3 En styrket uddannelsesgaranti De 12 initiativer, som vil blive behandlet nærmere nedenfor, er: Ændring af adgangsbegrænsning til skolepraktik Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde Kampagne for flere praktikpladser Indkvartering på kostafdeling for elever under praktikuddannelsen på skolen Karensperiode til skolepraktik afskaffes Adgang til øvrige trin i skolepraktik for elever, der har gennemført trin 1 med skolepraktik, gøres permanent Permanentgørelse af ordninger for elever, der uforskyldt mister uddannelsesaftalen Etablering af praktikcentre Udbud af flere uddannelser med skolepraktik (praktikuddannelse i et praktikcenter) Retvisende praktikpladsstatistik Justering af EMMA-kriterierne Praktikpladser i de offentlige 1. Ændring af adgangsbegrænsning til skolepraktik Adgangsbegrænsningen til skolepraktik på alle de kvotebelagte uddannelser ophæves med undtagelse af uddannelsen til dyrepasser, som fortsat vil være adgangsbegrænset til skolepraktik. I stedet indføres der adgangsbegrænsning til de pågældende uddannelsers grundforløb for ansøgere uden uddannelsesaftale. Omlægningen skal sikre, at eleverne ikke forledes til at gennemføre de pågældende grundforløb uden en reel mulighed for at fortsætte i hovedforløbet enten i praktik eller skolepraktik og efterfølgende komme i beskæftigelse. Omlægningen får ikke virkning fra 1. januar Det betyder, at omlægningen ikke kommer til at omfatte de ansøgninger fra elever i 9. eller 10. klasse, som skolerne skal modtage senest den 15. marts 2013 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning eller den afleverende skole. Ministeriet udsender på et senere tidspunkt yderligere oplysninger om omlægningen. Indtil omlægningen er udmeldt og gennemført gælder de hidtidige regler, hvorfor ministeriet i december 2012 har udmeldt kvoter til skolepraktik for 2013 på de elleve uddannelser, der i dag er adgangsbegrænset til skolepraktik med en kvote. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til fuldmægtig Rasmus Schou Christensen på

4 4 2. Styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde Det praktikpladsopsøgende arbejde skal prioriteres, koordineres og tilrettelægges mere systematisk, således at praktikpladskapaciteten i virksomhederne udnyttes i videst muligt omfang. I forbindelse med udarbejdelse af skolernes handlingsplaner for øget gennemførelse skal der fremover udarbejdes en plan for tilvejebringelse af praktikpladser med måltal for det praktikpladsopsøgende arbejde med henblik på mål- og resultatstyring samt opfølgning, jf. 7, stk. 4, i hovedbekendtgørelsen, jf. ændringsbekendtgørelsen hertil. Til brug for den interne målstyring og som grundlag for opfølgning på skolerne vil ministeriet udvikle nøgletalsindikatorer, som kan belyse resultaterne af det praktikpladsopsøgende arbejde. Ministeriet vil i forbindelse med indkaldelse af handlingsplanerne for øget gennemførelse foretage en udmelding om de nærmere rammer for planen for tilvejebringelse af praktikpladser. Tilskuddet til erhvervsskoler for registrering af en indgået uddannelsesaftale ændres også. Nærmere oplyser herom udsendes i forbindelse med ministeriets orientering om ændringer som følge af finansloven for Kampagne for flere praktikpladser UNI-C s igangværende kampagne for flere praktikpladser fortsættes i 2013 og Kampagnen skal understøtte og skabe fokus på skolernes praktikpladsopsøgende arbejde, herunder et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på praktikpladsområdet. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til praktikpladskampagnens projektleder Anne Birch, UNI-C på 4. Indkvartering på kostafdeling for elever under praktikuddannelsen på skolen Reglerne om optagelse på kostafdelinger er ændret med virkning fra 1. januar 2013, jf. bekendtgørelse nr af 14. december Ændringerne betyder, at elever, der i forbindelse med skoleundervisningen er eller har været optaget på en kostafdeling, også kan optages på kostafdelingen under praktikuddannelse på skole (skolepraktik) på samme vilkår. Ændringerne betyder endvidere, at elever, der indgår uddannelsesaftale med en virksomhed, der ligger mere end 5 kvarters transporttid fra elevens bopæl, kan optages på kostafdelingen under praktikuddannelse i virksomheden i henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

5 5 Reglerne om optagelse på kostafdelinger er ikke ændret på andre områder. Elever optaget på en kostafdeling under skolepraktik udløser de samme taxametre, som for skoleperioderne. Information om indberetningsprocedure meddeles særskilt. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til fuldmægtig Laila Munk på e- mail: 5. Karensperiode til skolepraktik afskaffes For at begrænse frafaldet i overgangen fra grundforløb til hovedforløb afskaffes karensperioden på to måneder, jf. erhvervsuddannelseslovens 66 a, stk. 1, jf. lov nr af 21. december Eleverne skal herefter optages umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet, og elever, som tager imod tilbuddet om optagelse, skal påbegynde undervisning i skolepraktik præcis en kalendermåned efter grundforløbets afslutning, medmindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale. Herved sikres eleverne tid til at søge en praktikplads, og skolerne sikres tid til at hjælpe eleverne med praktikpladssøgning og til at tilrettelægge hovedforløbene og tilpasse kapaciteten til det faktiske optag. Ændringen angår således dels det tidspunkt, hvor eleven skal optages til skolepraktik, nemlig umiddelbart efter afslutning af grundforløbet, dels det tidspunkt, hvor eleven skal starte undervisning i skolepraktik, som er præcis en kalendermåned efter afslutning af grundforløbet. Før den 1. januar 2013 kunne elever først tilbydes optagelse til skolepraktik to måneder efter afslutning af grundforløbet. Herefter skulle eleven starte undervisning i skolepraktik inden for en måned efter optagelsen. Der kunne således gå op til tre måneder fra afslutningen af grundforløbet til påbegyndelsen af skolepraktik. Fra den 1. januar 2013 skal eleverne tilbydes optagelse til skolepraktik umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet til påbegyndelse efter én måned. Dette betyder, at eleverne skal have tilbud om optagelse til skolepraktik to måneder tidligere end efter de hidtidige regler og at eleverne påbegynder undervisningen 1 2 måneder tidligere end før. Reglerne om hvilke uddannelser, der udbydes med skolepraktik, hvem, der kan optages til skolepraktik, introduktionsmødet, EMMA-kriterierne og skolepraktikydelsen osv., er uændrede indtil videre. Tilbud om skolepraktik betyder, at eleven, hvis denne overholder EMMA-kriterierne og har deltaget i introduktionsmødet, skal spørges, om eleven ønsker optagelse til skolepraktik eller ej. Hvis eleven takker ja til tilbuddet, skal skolen optage eleven til skolepraktik. Dette betyder, at

6 6 eleven bliver registreret i EASY-P, som værende skolepraktikelev, og at skolen skal gå i gang med planlægning af elevens uddannelse i skolepraktik. Skolen skal sikre sig dokumentation for, at tilbuddet er givet rettidigt og for elevens svar, herunder med samtykke fra en eventuel indehaver af forældremyndighed over ansøgeren. For uddannelser, der er adgangsbegrænset til skolepraktik, forudsætter optagelse, at eleven er tildelt en kvoteplads. Hvis eleven indgår en uddannelsesaftale før skolepraktikken er begyndt, kan kvotepladsen dog genanvendes til en anden elev, jf. nedenfor. Hvis eleven takker nej til tilbuddet, skal dette registreres i EASY-P efter retningslinjerne for registrering af afslag på tilbud om skolepraktik. Se for yderligere oplysninger herom. Eleven skal, afhængigt af sine ønsker og muligheder, have tilbudt hjælp til praktikpladssøgning eller vejledning om overgang til en anden uddannelse, jf i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. De elever, som optages til skolepraktik, skal som nævnt starte undervisningen i skolepraktik én kalendermåned fra datoen for grundforløbets afslutning - med mindre de forinden har indgået uddannelsesaftale. Fra denne dato begynder eleverne derfor deres hovedforløb, og fra samme dato bliver eleverne bliver berettigede til skolepraktikydelse. Eleverne skal opfylde EMMA-kriterierne fra tidspunktet for deres optagelse til skolepraktik, dvs. også i den periode, som ligger mellem deres optagelse og undervisningsstart. En elev skal således efter omstændighederne udmeldes af skolepraktik i denne periode, hvis eleven ikke overholder EMMA-kriterierne. EMMA-vurderingen, som skal foretages løbende under elevens optagelse til skolepraktik, skal afspejle de faktiske omstændigheder, som foreligger, når vurderingen foretages. Fx skal eleven løbende søge praktikpladser og derfor løbende kunne dokumentere et stigende antal ansøgninger fra tidspunktet for optagelsen og så længe eleven er i skolepraktik, mens kravet om en aktiv profil på praktikpladsen.dk vil være konstant i hele perioden. Hvis en elev indgår en uddannelsesaftale i perioden frem til elevens start på skolepraktikundervisning, skal eleven udmeldes af skolepraktik med den begrundelse, at eleven har indgået en uddannelsesaftale. Registrering heraf skal ske efter de gældende retningslinjer, som kan findes på For uddannelser, der er adgangsbegrænset til skolepraktik, gælder desuden, at hvis eleven indgår en uddannelsesaftale i perioden mellem

7 7 optagelse og start, vil skolen kunne genanvende den kvoteplads, som har været anvendt til optaget af eleven. Virksomhedsforlagt undervisning og delaftaler er begge omfattet af lovens 66 f, stk. 1, og kan derfor først komme på tale fra elevens begyndelse i skolepraktikken. For elever, der i november og december 2012 har afsluttet et adgangsgivende grundforløb til en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, gælder en særlig overgangsordning iht. ændringslovens 2, stk. 3. Det betyder, at eleverne skal optages til skolepraktik snarest muligt efter 1. januar 2013, og herefter starte undervisningen en måned efter afslutningen af grundforløbet, dog tidligst den 2. januar Ex. 1: En elev, der afsluttede et grundforløb fredag den 16. november 2012, og som opfylder EMMA-kravene, skal have tilbud om optagelse til skolepraktik snarest muligt efter lovens ikrafttræden. Eleven skal herefter starte undervisningen umiddelbart efter optagelsen. Ex. 2: En elev, der afsluttede et grundforløb fredag den 14. december 2012, og som opfylder EMMA-kravene, skal have tilbud om optagelse til skolepraktik snarest muligt efter lovens ikrafttræden. Eleven skal herefter starte undervisningen en måned efter afslutning af grundforløbet, dvs. mandag den 14. januar Afskaffelsen af karensperioden betyder endvidere, at supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden efter 63 i hovedbekendtgørelsen afskaffes. Dette er en naturlig følge af, at karensperioden afskaffes. Hvis en elev ønsker at skifte uddannelse, kan eleven søge om optagelse på den nye uddannelse efter de gældende regler for optagelse til grundforløb. Eleven skal ved dette optag til et nyt grundforløb have godskrivning for de allerede opnåede kompetencer. Hvis eleven skifter til en uddannelse inden for den samme fællesindgang, skal eleven fortsat ikke op til en ny grundforløbsprøve og følgelig ikke have udstedt et nyt bevis, jf. 21, stk. 4, i hovedbekendtgørelsen. Eleven skal fortsat have udstedt et tillæg til dennes grundforløbsbevis, der angiver de opnåede kompetencer. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til undertegnede. 6. Adgang til øvrige trin i skolepraktik for elever, der har gennemført trin 1 med skolepraktik, gøres permanent Den nuværende midlertidige ordning om at elever, der har gennemført en uddannelses trin 1 med skolepraktik, kan fortsætte i skolepraktik på trin 2 og eventuelt efterfølgende trin, gøres permanent gældende med virkning fra 1. januar 2013.

8 8 Ordningen skal fjerne usikkerheden for eleverne om, hvorvidt de kan gennemføre den samlede erhvervsuddannelse. Dermed kan ordningen bidrage til at mindske frafaldet på erhvervsuddannelserne og sikre en bedre og mere reel uddannelsesgaranti. Adgangen skolepraktik i trindelte uddannelser er fastlagt i erhvervsuddannelseslovens 66 a, stk. 1, jf. stk. 4, som nu permanent sidestiller elever, som har afsluttet et kompetencegivende trin uanset om det er sket med uddannelsesaftale eller i skolepraktik. Optagelse sker som hidtil til ét trin ad gangen, og der skal fortsat aflægges prøve i hvert trin. Optagelse til skolepraktik i trin 2 kræver fortsat anvendelse af en kvoteplads, hvis uddannelsen er adgangsbegrænset til skolepraktik og eleven ikke allerede har anvendt en kvoteplads i forbindelse med optagelse til trin 1. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til undertegnede. 7. Permanentgørelse af ordninger for elever, der uforskyldt mister uddannelsesaftalen De nuværende midlertidige ordninger, om at elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale, kan optages til skoleundervisning også selv om uddannelsen ikke udbydes med skolepraktik, henholdsvis kan udløse et løntilskud til en arbejdsgiver, med hvem de indgår uddannelsesaftale, gøres permanente med virkning fra 1. januar Elever, der uforskyldt mister deres uddannelsesaftale, har stor risiko for tabt uddannelsestid og for at falde fra uddannelsen. Ordningerne gøres permanente for at modvirke dette og for at sikre en bedre og mere reel uddannelsesgaranti, øge uddannelsernes attraktivitet og mindske frafaldet. Adgangen til skoleundervisning inden for uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik, fremgår af erhvervsuddannelseslovens 66 e, stk. 2, mens løntilskuddet til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fremgår af lovens 66 k, stk. 3. Tilskuddet er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr af 22. december 2010 om tilskud til arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale med senere ændringer. Vær opmærksom på, at tilskuddet i modsætning til præmie og bonus også udbetales for uddannelsesaftaler, der er indgået med elever, som er fyldt 25 år på tidspunktet for indgåelse (underskrivelse) af aftalen. Eventuelle spørgsmål om adgang til skoleundervisning uden uddannelsesaftale kan rettes til undertegnede, mens eventuelle spørgsmål

9 9 om løntilskud kan rettes til fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen, Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen på 8. Etablering af praktikcentre Der oprettes praktikcentre, som skal øge kvaliteten i skolepraktik, og som skal bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten med henblik på, at eleverne i videst muligt omfang kommer i lønnet virksomhedspraktik. Praktikcentrene skal tilrettelægge et samlet forløb for elever, der ikke opnår en hel uddannelsesaftale med en virksomhed. Optagelse af en elev på praktikcenter sker ved indgåelse af en aftale mellem skole og elev om elevens fortsatte uddannelse, som fastlægger rettigheder og pligter for eleven og skolen. Nyskabelsen forventes at medføre en stigning i antallet af andre aftaler sammenlignet med i dag, og skal bidrage til en stigning i den samlede volumen af praktikpladser i private og offentlige virksomheder. Centrene etableres i løbet af 2013, således at der kan tages højde for erfaringerne fra de igangværende forsøg, som foreligger i foråret Praktikcentre oprettes inden for de eksisterende organisatoriske rammer på erhvervsskoler med hovedforløb. Ændringsloven indeholder bestemmelser praktikcentre, som dog endnu ikke er trådt i kraft, jf. 2, stk. 2, i ændringsloven, hvoraf det fremgår, at børne- og undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af bestemmelserne vedrørende praktikcentre. Disse regler sættes derfor i kraft i løbet af Ministeriet udsender yderligere oplysninger herom i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger om godkendelse til oprettelse af praktikcentre. Det er ikke muligt at ansøge herom forud for ministeriets udmelding. Eventuelle spørgsmål, dog ikke om tidspunktet for indkaldelse af ansøgninger, kan rettes til fuldmægtig Henrik Saxtorph på 9. Udbud af flere uddannelser med skolepraktik (praktikuddannelse i et praktikcenter) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) vil blive anmodet om at gennemgå listen over uddannelser uden skolepraktik (negativlisten) med henblik på beslutning om, hvorvidt flere uddannelser kan udbydes med skolepraktik, herunder om en uddannelse i givet fald skal udbydes med eller uden adgangsbegrænsning til uddannelsens grundforløb.

10 10 Dette får ikke virkning fra 1. januar Ministeriet udsender yderligere oplysninger i forbindelse med en eventuel ændring af negalivlisten. Eventuelle spørgsmål kan rettes til fuldmægtig Rasmus Schou Christensen på Retvisende praktikpladsstatistik Der sker en omlægning af praktikpladsstatistikken, så den giver et mere retvisende billede af elevernes status og uddannelsesgarantien inden for erhvervsuddannelserne, idet den nuværende praktikpladsstatistik giver anledning til uklarheder om elevernes status. Eventuelle ændringer i registreringerne i de administrative systemer, som følge af dette, vil blive udmeldt af UNI-C. 11. Justering af EMMA-kriterierne EMMA-kriterierne skal justeres i forhold til de øvrige ændringer, som sker som følge af aftalen. Denne justering skal afvente erfaringerne fra det igangværende forsøgsprogram om kvalitet i skolepraktik, der forventes afsluttet i marts Dette får ikke virkning fra 1. januar Ministeriet udsender yderligere oplysninger i forbindelse med justeringen, herunder om eventuelle regelændringer. 12. Praktikpladser i det offentlige Staten, regionerne, kommunerne skal hver for sig og i fællesskab fremadrettet arbejde for at opretholde det nødvendige antal praktikpladser (uddannelsesaftaler) med henblik på at sikre, at flest mulige gennemfører en erhvervsuddannelse med virksomhedspraktik. Skolerne kan i det lokale praktikpladsopsøgende arbejde henvise til denne forpligtelse, som statens, regionernes og kommunernes repræsentanter alle står bag. Regeringen vil løbende opgøre og vurdere aftaleindgåelsen i stat, regioner og kommuner, hvor udviklingen sammenholdes med 2011 og Udviklingen følges dermed tæt med henblik på at sikre, at staten, regionerne og kommunerne lever op til forpligtelsen om at tilvejebringe et højt antal praktikpladser som offentlige arbejdsgivere. Med venlig hilsen Dennis Lindberg Laursen Fuldmægtig

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om "Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne"

2. januar 2013 Sags nr.: 106.85L.391. Orientering om Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde

1. Omlægning af tilskud til institutionernes praktikpladsopsøgende arbejde Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser og produktionsskoler Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv.

27. august 2013 Sags nr.: 055.65N.391. Information om praktikuddannelse i praktikcentre mv. Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne og Danske SOSU-skoler

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og faglige udvalg. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. På bagrund af en række henvendelser

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter

Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Til skoler, der er godkendt til at udbyde skolepraktik i et praktikcenter Kopi til Danske Erhvervsskoler - Ledernes, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Uddannelsesgaranti og trindeling

Uddannelsesgaranti og trindeling Sagsnr. 09-1164 Ref. MSM/bfa Den 14.6 2009 Uddannelsesgaranti og trindeling Regeringen arbejder med en begrænsning af uddannelsesgarantien i forbindelse med udvidelse af skolepraktikken. Dette er i modstrid

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

1. august 2012 Sags nr.: 118.46K.391. Vejledning om optagelse af udenlandske elever

1. august 2012 Sags nr.: 118.46K.391. Vejledning om optagelse af udenlandske elever Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Danske Erhvervsskoler - Lederne og Sosu-lederforeningen og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det

Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det Bilag 1: Kommissorium... 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer... 8 Bilag 3: Udvalgets forslagspapirer... 9 Forslagspapir: Tilrettelæggelse af det praktikpladsopsøgende arbejde... 10 Forslagspapir: Fleksibel

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion. Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed?

Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed? Hvad betyder trepartsaftalen om flere faglærte for din virksomhed? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. Hvilke

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED?

HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? HVAD BETYDER TREPARTSAFTALEN OM FLERE FAGLÆRTE FOR DIN VIRKSOMHED? Uddybende pjece om nyt praktikpladsafhængigt AUBbidrag, nye bonusordninger, adgangsbegrænsninger til visse erhvervsuddannelser m.m. HVILKE

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2016-17 Fremsat den 17. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever

Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever UDDANNELSESNÆVNET Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftalen og skolepraktikelever Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere