Uddannelsesgaranti og trindeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesgaranti og trindeling"

Transkript

1 Sagsnr Ref. MSM/bfa Den Uddannelsesgaranti og trindeling Regeringen arbejder med en begrænsning af uddannelsesgarantien i forbindelse med udvidelse af skolepraktikken. Dette er i modstrid med gældende praksis, det juridiske grundlag, globaliseringsforliget og sund fornuft med henblik på at uddanne fremtidens arbejdskraft. Det er tillige en urimelig måde at behandle de unge mennesker på. Derfor har LO udarbejdet følgende notat. Notatet omfatter tre elementer: 1. Et delnotat omkring centrale dele af Undervisningsministeriets information om uddannelsesgarantien og skolepraktik. 2. Et delnotat omkring skolernes nuværende praksis om skolepraktik. 3. En juridisk vurdering af Undervisningsministeriets udmelding om, at der kun er adgang til at tage trin 2 af trindelte uddannelser i skolepraktik, hvis trin 1 er taget med uddannelsesaftale. På den baggrund er det LO s opfattelse, at påstanden (pkt. 3 i papir til morgentopmøde nr. 6): I trindelte uddannelser er der kun skolepraktik ud over trin 1 for elever, der har gennemført trin 1 med uddannelsesaftale er i modstrid med ministeriets egen information, de politiske intentioner og forlig bag lovgivningen, den eksisterende praksis og ikke har belæg i gældende lovgivning.

2 1. Undervisningsministeriets information omkring uddannelsesgarantien og skolepraktik En erhvervsuddannelse består i hht. Erhvervsuddannelseslovens 12 af et grundforløb og et hovedforløb. I 15 fastlægges, at hovedforløbet kan være opdelt i trin, der indeholder på forhånd fastsatte dele af den samlede uddannelse, og som har et modsvar på arbejdsmarkedet, men altså ikke i sig selv udgør et hovedforløb. Dette er efter LO s mening vigtigt at slå fast, da uddannelsesgarantien både af ministeren og fra undervisningsministeriets side er defineret som muligheden for at gennemføre et hovedforløb på en af de uddannelser indenfor en indgang, hvor der er åbent for skolepraktik. Således giver uddannelsesgarantien i dag en ung, der har afsluttet grundforløbet på Biler, fly og andre transportmidler ret til at afslutte f.eks. uddannelsen til Motorcykelmekaniker i skolepraktik og ikke kun trin 1, Knallertmekaniker. Denne opfattelse er i overensstemmelse med ministeren og ministeriets udmeldinger omkring uddannelsesgarantien: A. I den vejledning og information der ligger fra undervisningsministeriet fremgår det, at uddannelsesgarantien gælder for et helt hovedforløb. F.eks. i forbindelse med undervisningsministeriets pressemeddelelse fra 17. april 2009 angående praktikpladssituationen (se Nyheder fra uvm.dk 13/2009) præciseres uddannelsesgarantien således: Alle unge, som gennemfører et grundforløb inden for hver af de 12 indgange, har mulighed for at afslutte et hovedforløb inden for indgangen. Hvis eleven ikke kan tilbydes en praktikplads, tilbydes eleven i stedet for at gennemføre en uddannelse med brug af skolepraktik eller en af uddannelserne, der ikke har praktik. B. Det fremgår ligeledes af undervisningsministeriets hjemmeside, under punktet omkring uddannelsesgarantien, (se elsesgaranti.aspx), at: Der er uddannelsesgaranti. Den betyder, at alle unge, der gennemfører et grundforløb i en indgang, har mulighed for at afslutte et hovedforløb inden for indgangen. Erhvervsskoleafdelingen har fremført, at det efter deres fortolkning af lovgivningen, ikke er muligt at tage trin 2 af en trindelt uddannelse i skolepraktik, hvis man har taget trin 1 i skolepraktik. C. Ministeren har gentagende gange i folketinget og andre steder givet svar på spørgsmål om Uddannelsesgarantien. F.eks. siger ministeren i forbindelse med indkaldelsen af parterne til diskussion om praktikpladssituationen (Nyheder om erhvervsuddannelserne ): 2

3 Bertel Haarder understreger, at der er uddannelsesgaranti. Den betyder, at alle unge, som gennemfører et grundforløb i en indgang, har mulighed for at afslutte et hovedforløb inden for indgangen. Det skal som udgangspunkt være en uddannelse i indgangen, hvor eleven kan få en uddannelsesaftale. Kan det mod forventning ikke lade sig gøre, tilbydes eleven i stedet for at gennemføre en uddannelse med brug af skolepraktik eller en af uddannelserne, der ikke har praktik. D. Netop tanken om at reducere uddannelsesgarantien til alene at omfatte trin 1 var oppe i forbindelse med Fremtidssikringsudvalgets forhandlinger. Alle parter var her enige om, at uddannelsesgarantien var til et helt hovedforløb, på en af de uddannelser der enten har skolepraktik, eller er skolebaseret og ikke kun til trin 1. I aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (November 2006, s. 38) skrives vedrørende trindeling: Trindelingen må ikke medføre, at unge, der har de faglige forudsætninger, afskæres fra at gennemføre en faglig uddannelse indeholdende alle trin. Det er således tydeligt, at både minister og ministerium kommunikerer, at uddannelsesgarantien rækker til et helt hovedforløb, og at denne forståelse er i tråd med forligspartiernes opfattelse. Det har fra ministeriets side været fremført, at det ikke kunne lade sig gøre, at tage et helt hovedforløb i skolepraktik, men alene trin 1 med mindre man havde taget trin 1 med uddannelsesaftale. At der ikke er juridisk belæg for denne påstand, godtgøres i et senere afsnit. Her vil vi fremhæve, at denne forståelse heller ikke har belæg i ministeriets information. A. Det fremgår af bemærkningerne til eud-loven (lov 173) at: Elever, som har gennemført trin 1 i en trindelt uddannelse, har mulighed for at gennemføre uddannelsens følgende trin på følgende måder: 1) Med en ny uddannelsesaftale, som omfatter det følgende trin. 2) Gennem erhvervsuddannelse plus (eud+), dvs. med mindst 6 måneders relevant beskæftigelse på arbejdsmarkedet i stedet for praktik. Der ydes godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 3) Gennem skolepraktik, hvis uddannelsen udbydes med skolepraktik. Der er i dette ikke taget forbehold for, om trin 1 er taget i skolepraktik eller med uddannelsesaftale. B. Det samme gælder i undervisningsministeriet vejledning til erhvervsskolerne om skolepraktik Skolepraktik i erhvervsuddannelserne, hvor der skrives: Skolepraktikordningen omfatter i henhold til 66 a i erhvervsuddannelsesloven følgende tre grupper af elever: 1) Egnede, praktikpladssøgende elever, der to måneder efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb ikke har eller har haft en uddannelsesaftale. 2) Egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse. 3) Egnede, praktikpladssøgende elever, der opfylder kravet om afsluttet grundforløb, jf. 1), ved på optagelsestidspunktet mindst at kunne få godskrevet skoleundervisning 3

4 på grundlag af anden undervisning, der er gennemført (afsluttet) inden for de seneste to år og tilrettelagt uden for erhvervsuddannelserne. 4) Trin to eller senere trin af en uddannelse, der er trindelt, skal tillige tilbydes elever, der har gennemført uddannelsens trin 1. Elever, der har gennemført en trindelt uddannelse, skal dog også orienteres om mulighederne for at gennemføre uddannelse efter reglerne om EUD+. Heller ikke her forudsættes det, at trin 1 tages med uddannelsesaftale for at kunne tage trin 2 i skolepraktik ligesom eud+ beskrives som et alternativ, der skal orienteres om, men ikke den eneste mulighed for en gruppe elever. C. I sin information omkring karensperioder skriver undervisningsministeriet ( e/sporgsmaal%20og%20svar/skolepraktik.aspx): Reglen om to måneders karenstid gælder fortsat for elever, som har afsluttet grundforløbet, og som ønsker at blive optaget i uddannelsens hovedforløb i skolepraktik. Hvis en uddannelse er trindelt, gælder karenstiden for optagelse til trin 1. Der er ikke karenstid for elever, som ønsker at blive optaget i en trindelt uddannelses trin 2 i skolepraktik på baggrund af et afsluttet trin 1. Dette gælder uanset, om eleven har afsluttet 1. trin med en uddannelsesaftale eller i skolepraktik. Der er heller ikke karenstid for elever, som optages i skolepraktik på baggrund en uforskyldt mistet uddannelsesaftale. Af dette fremgår det tydeligt, at man har ret til at fortsætte i skolepraktik fra trin 1 til trin 2 uden karensperiode, og det altså er undervisningsministeriets opfattelse, at dette er uproblematisk. D. LO s opfattelse bekræftes i øvrigt af, at Ulla Tørnæs i sit svar til folketingets uddannelsesudvalg (Uddannelsesudvalget, Alm. Del bilag 93) omkring omkostningen til skolepraktikydelsen vurderer, at: De færreste elever vil som skolepraktikelever nå det 3. eller 4. år, da eleven typisk vil have fået en restuddannelsesaftale Heraf fremgår det, at det er muligt at fortsætte så længe i skolepraktik, selvom det ikke er ønskeligt. E. Endelig fremgår det af Rapport fra Udvalget om fremtidssikring af Erhvervsuddannelserne side 12, at: Alle med 1. trin i en trindelt erhvervsuddannelse enten kan vende tilbage med erhvervserfaring og gennemføre næste trin med beskæftigelse i stedet for praktikplads eller fortsætte i næste trin i skolepraktik, hvis uddannelsen ikke er på negativlisten 4

5 I denne aftale ligger der altså ikke nogen intension om, at udelukke nogen fra at tage hele uddannelsen i skolepraktik. Ovenstående dokumenterer, at det både er i overensstemmelse med ministeriets egen forståelse og de politiske udmeldinger, at se uddannelsesgarantien som gældende til et helt hovedforløb og, at der ikke er noget til hinder for at tage dette i skolepraktik, selvom dette ikke er ønskeligt. 5

6 2. Erhvervsskolernes nuværende praksis omkring skolepraktik Da den praksis, der igennem adskillige år er etableret på erhvervsskolerne og accepteret af ministeriet, er et vigtigt element i fortolkningen af evt. uklarheder i lovgivningen, har LO kontaktet et repræsentativt udsnit af disse skoler med det formål at afdække denne praksis. LO har foretaget en rundringning til 23 af landets erhvervsskoler i perioden De 23 erhvervsskoler indbefatter de store skoler i henholdsvis København, Odense, Århus, Aalborg, Randers og Esbjerg mv. Elevbestanden på de 23 skoler udgør elever. Den samlede elevbestand på EUD-området, var i 2007 på ca , jf. UNI-C s elevtals-database. Ud af de elever var bestanden på grundforløbene på ca elever og på hovedforløbene på ca elever. Elevbestanddelen af de 23 adspurgte skoler udgør dermed 39,4 procent, ud af den samlede bestand på alle erhvervsskoler i landet, altså de ud af de elever. Formålet med rundringningen var at afklare erhvervsskolernes praksis i forhold til skolepraktikken, og om de pågældende skoler, giver mulighed for at være i/tage skolepraktik, både på trin 1 og 2 af en erhvervsuddannelse, såfremt det er nødvendigt. Det generelle billede er at det er praksis på 20 ud af 23 skoler, at man kan være i skolepraktik både på trin 1 og 2 af trindelte uddannelser. På de tre skoler hvor det ikke er praksis, skyldes det udelukkende, at det er skoler, der kun udbyder HG, hvor det ikke muligt at tage skolepraktik. Ingen af skolerne er bekendt med en regel om, at elever kun må tilbydes skolepraktik til trin 2, hvis de har taget trin 1 med uddannelsesaftale. Skolerne optager typisk elever i skolepraktik til hele uddannelsen, dog er der nogle skoler på det merkantile område, hvor man i enkelte tilfælde kun optager til trin 1, hvis en elev ikke kan klare gærdehøjden. Skolerne har endvidere gjort opmærksom på, at det på grund af den måde CØSA numrene er opbygget ikke er muligt for dem at skelne mellem elever, der går på trin 1 og trin 2 af en uddannelse, da disse er omfattet af samme nummer. Da ministeriet således ikke har etableret muligheder for at adskille eleverne på forskellige trin eller ønsket indberetninger om dette, må det antages at ministeriet ikke regner det for relevant at skelne mellem disse. Herudover understreger skolerne, at de anser skolepraktikken for en nødløsning, set i forhold til ordinære uddannelsesaftaler, og at skolerne i stedet forsøger at få eleverne ud i et rigtigt praktikforløb eller i restlæreforhold. Tendensen på de adspurgte skoler var dog at flere og flere elever har brug for skolepraktik. Alt i alt fremgår det klart, at der er en veletableret og accepteret praksis for, at der er adgang til skolepraktik i trin 2 i trindelte uddannelser, også selvom man har taget trin 1 i skolepraktik. Eleverne har mulighed for at tage både trin 1 og 2 af en erhvervsuddannelse i skolepraktik, hvis det er nødvendigt. Altså er ministeriets påstand i modstrid med den etablerede praksis på området. 6

7 3. Juridisk vurdering af rækkevidden af det lovpligtige tilbud om skolepraktik Der er opstået en uoverensstemmelse om rækkevidden af det i uddannelsesgarantien indeholdte tilbud om skolepraktik. Hovedbestemmelsen om skolepraktiktilbuddet er eud-lovens 66 a: 66a. Skolepraktik skal tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som 2 måneder efter at have afsluttet et adgangsgivende grundforløb, jf. 5, stk. 3, ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, jf. dog stk. 2. I trindelte uddannelser, jf. 15, stk. 2, skal skolepraktik dog tillige tilbydes elever, der har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale. Stk. 2. Skolepraktik skal desuden tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en erhvervsuddannelse, eller som har afsluttet en uddannelsesaftale, der er omfattet af 48, stk. 1, 3. pkt. Optagelse skal ske snarest muligt efter uddannelsesaftalens ophør. Er en tvistighed i henhold til 63 indbragt for det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet, kan eleven ikke optages til skolepraktik, før der er truffet afgørelse eller indgået forlig om afslutning på tvistigheden. Stk. 3. Kravet om afsluttet grundforløb, jf. stk 1, kan opfyldes gennem anden undervisning. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Efter LO s opfattelse omfatter et tilbud om skolepraktik, som er givet i henhold til 66 a, stk. 1, 1. pkt., hele den resterende uddannelse (hovedforløbet), uanset om denne består af flere trin. Undervisningsministeriet har imidlertid i en høringsskrivelse af 6. maj 2009 til lederforeningerne fra Undervisningsministeriet givet udtryk for, at der som hovedregel kun er pligt til at give tilbud om ét indledende skolepraktikforløb. Ministeriet har anført følgende: Det bemærkes, at ( ) der kun tilbydes skolepraktik til uddannelsens trin 1 med mindre eleven har gennemført dette trin med uddannelsesaftale, jf. eud-lovens 66 a, stk. 1. Ministeriet har i en af 12. maj 2009 til LO præciseret dette således: Det følger altså af [eud-lovens 66 a, stk. 1, 2. pkt.], at skolepraktik ikke kan tilbydes elever, der har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse uden uddannelsesaftale. Dermed fortolker Undervisningsministeriet 66 a, stk. 1, 2. pkt. således, at der er tale om en undtagelse til en hovedregel om, at skolepraktik kun skal tilbydes til trin 1. Ministeriet slutter hermed modsætningsvist fra 66 a, stk. 1, 2. pkt., som netop omfatter elever, som har gennemført 1. trin med en uddannelsesaftale og gør hermed dette til en betingelse for at få skolepraktik til efterfølgende trin. LO ser imidlertid sammenhængen mellem 66 a, stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt. således, at 1. pkt. beskriver hovedreglen om skolepraktik, der i langt de fleste tilfælde tilbydes, fordi eleven allerede efter grunduddannelsens afslutning ikke har opnået en uddannelsesaftale. Der er i den forbindelse fastlagt en karenstid på 2 måneder fra grunduddannelsens afslutning. Denne karenstid er det nødvendigt at se bort fra i den situation, hvor eleven har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse 7

8 med uddannelsesaftale og herefter ønsker at fortsætte hovedforløbet i skolepraktik. Derfor er i 66 a, stk. 1, 2. pkt. indsat en undtagelse til reglen i 66 a, stk. 1, 1. pkt. om, at man ikke må have (haft) en uddannelsesaftale senest 2 måneder efter afsluttet grundforløb for at være berettiget til at modtage tilbud om skolepraktik. LO s opfattelse støttes af 106, stk. 7, i hovedbekendtgørelsen, som fastsætter den samme undtagelse: Elever, der har gennemført et trin af en trindelt uddannelse med uddannelsesaftale ( ) kan optages i skolepraktik uanset fristen i stk. 1 (=karenstiden i eud-lovens 66a, stk. 1, red.bem.), hvis betingelserne for optagelse i øvrigt er opfyldt. Hovedbekendtgørelsen indeholder ingen bestemmelse om, at skolepraktik kun tilbydes til trin 1, medmindre eleven gennemfører trin 1 med uddannelsesaftale. Undervisningsministeriet henviser i en af 12. maj 2009 til forarbejderne til 66 a, stk. 1, 2. pkt. til støtte for sin fortolkning: [Ved lovændringen i 2003] blev eud+ indført som en mulighed for at tage yderligere trin i en uddannelse for elever med gennemført trin 1. Det fremgår af forarbejderne, at elever med trin 1 gennem skolepraktik ville få mulighed for at gennemføre trin 2 med en uddannelsesaftale eller med eud+, men ikke med skolepraktik, jf. bestemmelsens ordlyd, hvorefter det kun er elever med gennemført trin 1 med uddannelsesaftale, der kan komme i skolepraktik til trin 2. En gennemgang af forarbejderne til ændringen af 66 a samt indførelsen af reglerne om eud+ i lovens kapitel 7 b ( 66 l o) godtgør imidlertid ikke, efter LO s opfattelse, at der i 2003 med indførelsen af eud+ blev indført nogen begrænsning i retten til at færdiggøre et påbegyndt hovedforløb med skolepraktik. Fra forarbejderne fremhæves følgende fra de generelle bemærkninger: Den nuværende uddannelsesgaranti suppleres med en ny mulighed for, at elever med 1. trin i en trindelt erhvervsuddannelse kan vende tilbage til skolen for at opnå 2. trin uden udddannelsesaftale (praktikplads). Vilkåret for tilbagevenden er, at eleven er under 25 år, og har mindst 6 måneders erhvervserfaring på grundlag af trin 1- uddannelsen. Den nye mulighed benævnes erhvervsuddannelse plus (eud+), og vil være en mulighed i alle trindelte uddannelser. Eud+ oprettes som et supplement til den gældende mulighed for at fortsætte fra trin 1 med en uddannelsesaftale i trindelte uddannelser, og gælder uanset om disse udbydes med skolepraktik eller ej. Med indførelsen af eud+ tilføres uddannelsesgarantien et element ud over skolepraktik. [ ] Det er muligt, at Undervisningsministeriet søger at begrunde sin fortolkning med den understregede sætning, som løsrevet fra sammenhængen kan læses som om, at det efter de forud for 2003 gældende regler kun var muligt at fortsætte fra trin 1, hvis man havde en uddannelsesaftale. Dette har imidlertid ikke støtte i regelgrundlaget fra før 2003, og var efter LO s opfattelse heller ikke hensigten med den ændring, der blev gennemført i

9 LO henviser herved til, at der i forarbejderne redegøres for, at det fremover med eud+ skulle være muligt at genoptage uddannelsen på hovedforløbet med skolepraktik, selv om man havde gennemført trin 1 med en uddannelsesaftale og derefter været i erhvervsarbejde. Det havde tidligere krævet en ny uddannelsesaftale. Det fremgår af de specielle bemærkninger til 66 a, at tilføjelsen i stk. 1, 2. pkt. er en konsekvens af eud+. Således skulle muligheden for at fortsætte uddannelsen på hovedforløbet med skolepraktik efter trin 1 med en uddannelsesaftale også gælde for elever, der ikke opfylder betingelsen om 6 måneders erhvervserfaring: Som noget nyt får elever, der har gennemført et kompetencegivende trin i en trindelt uddannelse, adgang til skolepraktik, hvis de ønsker at stige på et efterfølgende trin uden uddannelsesaftale i stedet for at benytte eud+. I de specielle bemærkninger til 66 a er dette afsnit det eneste, som vedrører den nye tilføjelse i stk. 1, 2. pkt., der som anført var nødvendig for at undtage disse elever fra karenstiden i stk. 1, 1. pkt. Således nævnes ingen steder i forarbejderne, at skolepraktik kun tilbydes til trin 2, hvis trin 1 er gennemført med uddannelsesaftale. Derimod har daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs i en besvarelse af 28. november 2003 af et spørgsmål 2 fra Folketingets Uddannelsesudvalg anført følgende: Ad 4. Skolepraktik, trin 2 Som følge af aftalen vil der fortsat være mulighed for, at elever, der har afsluttet 1. trin af en trindelt uddannelse garanteres mulighed for at fortsætte i trin 2 på de uddannelser, der udbydes og gennemføres med skolepraktik. Det forventes, at 400 elever årligt vil fortsætte i skolepraktik på trin 2 ( ) Det fremgår af svaret, at ordningen med skolepraktik fortsatte uændret på de vilkår, at eleven kan fortsætte i trin 2 med skolepraktik, når 1. trin er afsluttet. Da det ikke forud for 2003 var muligt at tage trin 2 med skolepraktik, hvis trin 1 var gennemført med uddannelsesaftale, er det klart, at den ordning, som ministeren hermed beskrev skulle fortsætte, var en ordning, hvor såvel trin 1 som efterfølgende trin tages i skolepraktik. Sammenfattende er der efter LO s opfattelse ingen støtte for Undervisningsministeriets aktuelle opfattelse, hvorefter det skulle følge af lovændringen i 2003, at skolepraktik kun kan tilbydes til trin 1, med mindre eleven har gennemført trin 1 med uddannelsesaftale. 9

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti"

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om En styrket uddannelsesgaranti Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale til åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. del, spørgsmål K og L. Spørgsmålene

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE) - en anden måde at tilrettelægge erhvervsuddannelse på Side 1 Struktur: Vekseluddannelse. Gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole. Gennemføres

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) 1 I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011,

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Januar 2011 Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i grundfag i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER. Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S. Svar på samrådsspørgsmål O-S. Folketingets Uddannelsesudvalg Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 110 Offentligt Bilag 1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd d. 8. juni 2005, spørgsmål O-S Svar på samrådsspørgsmål

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 7 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Generelt Loven styrer overordnet Kun en del

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen

Erhvervsuddannelsesreformen Erhvervsuddannelsesreformen v. Helle Kristensen, Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet KL s temadag om eud-reformen den 3. juni Side 1 Program 1. Erhvervsuddannelse for voksne

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Trin og niveaudeling. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Trin og niveaudeling Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme April/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. IMPLEMENTERING AF TRIN

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. Til institutioner for erhvervsrettede uddannelser og faglige udvalg. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Vejledning i anvendelse af 51, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser. På bagrund af en række henvendelser

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling. 2. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2006 Erhvervsfaglige uddannelser Skolepraktik

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016 Indhold Forord... 5 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Evaluering 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolepraktik i erhvervsuddannelserne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 228 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Tale ved samråd med Folketingets Uddannelsesudvalg UDU alm. Del. Spørgsmål Å, AA og AB. Spørgsmålene

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne

Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO): Udspil om reform af erhvervsuddannelserne Indledning Uddannelse står højt på den politiske dagsorden i Danmark. Dagsordenen

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Eksamen: Økonomistyring. Projekt EMMA. Forside til Synopsis Redegørelse

Eksamen: Økonomistyring. Projekt EMMA. Forside til Synopsis Redegørelse MBA Eksamen: Økonomistyring Projekt EMMA Forside til Synopsis Redegørelse Eksamenstermin: Sommer 2014 Vinter Underviser/e: Carit Andersen John Christensen Titel på opgave: Ja, min synopsis må gerne i anonym

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere