Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat onsdag den 8. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering 8. maj KF - Tids- og handleplan ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik KF -Ansøgning om overdragelse af Såby Hallen til Lejre Kommune KF - Ansøgning om renovering af tennisbaner i Hvalsø KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug, sommerfest KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Høstfestival KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - "Støt brysterne" ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring ØU - Forventet Regnskab KF - Eventuelt...31

3 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

4 Side 2 2. KF - Orientering 8. maj 2013 Sagsnr.: 12/25256 Resumé: A) Bedre biblioteker 2013 Resultat af benchmarking undersøgelse B) Sognegården Ny Tolstrup Beretning mv. C) Sæby-Gershøj svømmebad Beretning mv. D) Byg Amok, Ledende Halinspektør, René Emil Andersen orienterer om projektet E) Oplev Lejre Maj F) Lejre Musikskoles bestyrelse og venneforening afholdt tirsdag den 23. april 2013 to fantastiske arrangementer G) Jazzlørdag 20. april 2013 H) Orientering fra Hallerne Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Nyhedsbrev. Orientering 8.maj Sognegården 3. Sognegården 2 4. Sæby svømmebad Sæby svømmebad Sæby svømmebad Sæby svømmebad Sæby svømmebad 2013 Øvrige sagsdokumenter:

5 Side 3 3. KF - Tids- og handleplan ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik Sagsnr.: 11/20417 Resumé: besluttede den 7. december 2011 proces for evaluering af den nugældende Kultur & Fritidspolitik samt formulering af en ny politik. Efterfølgende har der været en politisk og administrativ proces med henblik på formulering af en ny politik. Processen blev faciliteret af ekstern konsulent. I tidsforløbet er der forekommet en række ændringer i de oprindelige forudsætninger, idet turismesamarbejdet med Roskilde Kommune er ophørt, og Nationalpark Skjoldungelandet er kommet til. Desuden har Økonomiudvalget besluttet, at turismeområdet ligger under. På den baggrund foreslog administrationen, at det videre arbejde med formulering af en ny politik blev udsat til efter Kommunalbestyrelsesvalget i november besluttede den 10. april 2013 at arbejdet med Kultur-, Fritids- & Turismepolitikken fortsættes, og at der udarbejdes tidsplan for færdiggørelse af politikken med henblik på fremlæggelse på udvalgets møde i maj Administrationen har udarbejdet tids- og handleplan, der forelægges med henblik på politisk drøftelse. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til tids- og handleplan drøftes. Beslutning den : godkender oplæg til tidsplan. Dialogmøde afholdes den 27. august Sagsfremstilling: Administrationen foreslår følgende tids- og handleplan for færdiggørelse af Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken samt afholdelse af dialogmøde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og aktører, netværk og interesserede borgere. Tids- og handleplan: 8. maj 2013: Tids- og handleplan forelægges 14. august 2013: Forslag til Kultur-, Fritids- og Turismepolitik forelægges Udvalget for Kultur & Fritid med henblik på høring 15. august 12. september 2013: høringsproces xxxx: dialogmøde mellem og aktører, netværk og interesserede borgere. 9. oktober 2013: Politisk behandling i 28. oktober 2013: Politisk behandling i Kommunalbestyrelsen Administrationens vurdering: Administrationen foreslår følgende datoer til afholdelse af dialogmødet. Onsdag den 28. august 2013, kl eller

6 Side 4 Mandag den 2. september 2013, kl Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

7 Side 5 4. KF -Ansøgning om overdragelse af Såby Hallen til Lejre Kommune Sagsnr.: 13/8052 Resumé: Saaby If Thors Hovedbestyrelse har i brev af 30. september 2012 meddelt, at den ønsker at overdrage Saaby Hallen til Lejre Kommune efter længere tids problemer med økonomien. Bestyrelsen har henvendt sig igen i mail af 21. april 2013 og meddelt, at den samlede bestyrelse har besluttet at fratræde senest 13. juni Ved at drive hallen kommunalt i forhold til Lejre Model 2.0, vurderer administrationen at det vil være sandsynligt, at kunne drifte Saaby Hallen inden for bevillingen. Dette evalueres efter 1 år. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune overtager Saaby Hallen, 2. at administrationen bemyndiges til at gennemføre overdragelsesprocessen, 3. at borgmesteren bemyndiges til at underskrive overdragelsesdokumentet, 4. at Saaby Hallen drives som idrætshal på lige fod med kommunens øvrige haller ifølge Lejre model 2.0, 5. at der bevilliges tillægsbevilling på kr (77%) til bevilling Energiforbrug finansieret fra bevilling Idrætshaller, 6. at der bevilliges tillægsbevilling på kr (10%) til bevilling Budgetramme Center for Ejendomsdrift finansieret fra bevilling Idrætshaller, 7. at administrationen bemyndiges til at overtage, forny eller opsige alle eksisterende kontrakter, 8. at installation af elektronisk låsesystem indgår i drøftelser vedr. budget Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Saaby If Thors Hovedbestyrelse har meddelt i et brev af 30. september 2012 (bilag a), at den ønsker at overdrage Saaby Hallen til Lejre Kommune efter længere tids problemer med økonomien. Bestyrelsen vurderer, at hallen ikke kan drives og vedligeholdes for det driftstilskud, som bestyrelsen modtager. Bestyrelsen har henvendt sig igen i mail til Borgmesteren den 21. april 2013 (bilag b) og meddelt, at den samlede bestyrelse har besluttet at fratræde. Den afgående bestyrelse accepterer dog at fortsætte indtil den 13. juni 2013 for at give kommunen en sidste chance for at afslutte sagen. Saaby Hallen er opført i 1975 og ejes af Saaby IF Thor. Grunden ejes af Lejre Kommune. Saaby IF Thor har ca medlemmer, der benytter hallen og omkringliggende baner. Der ud over benyttes hallen af skole og institution samt af Støtteforeningen IF Thor. Støtteforeningen yder et tilskud til hallens drift. Kommunen yder tilskud til Saaby Hallen for at kunne stille lokaler til rådighed for skole og foreninger i området. Aftalen om driftstilskud og brug af Saaby Hallen (bilag c) kan opsiges med 1 års varsel til den 1. januar. Administrationen oplyser, at aftalen kan opsiges med kortere varsel, hvis begge parter er enige.

8 Side 6 Administrationen har foretaget en vurdering af bygningens stand og udarbejdet en prioriteret liste over vedligeholdelsesarbejde, der skal foretages (Bilag d), så hallen kommer i en acceptabel stand. Der tages forbehold for en inspektion af kloakker samt udarbejdelse af el-attest, som administrationen planlægger at få foretaget i maj Administrationen forventer dog ikke, at undersøgelserne vil ændre på den samlede vurdering af hallen. Administrationen vurderer, at de foreslåede vedligeholdelsesarbejder kan udføres inden for nuværende budgetter under forudsætning af, at der benyttes de midler, der allerede er afsat til Halrenovering (Bilag e). Der er desuden restmidler til renovering af Saaby Hallen prioriteret i Center for Ejendomsdrifts godkendte anlægsprioritering (Bilag f). Udgifter til energi, daglig drift mv. vurderer administrationen, kan holdes inden for nuværende budgetter se punkt: Økonomi og finansiering nedenfor. Administrationens vurdering: Under forudsætning af, at hallens nuværende driftstilskud fordeles mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Ejendomsdrift, vurderer administrationen, at det er sandsynligt, at følgende opgaver kan løses inden for nuværende budgetter + driftstilskuddet: - Betaling af energi - Tilsyn, rengøring og øvrig daglig drift af hallen - Omkostninger til løbende vedligehold - Overholdelse af eksisterende serviceaftaler Det er en forudsætning, at den estimerede udgift til energi verificeres endeligt af Center for Ejendomsdrift. Det er desuden en forudsætning, at administrationens prioriterede vedligeholdelsesarbejder udføres snarest, dvs. Punkt 1 i 2013 og Punkt 2 i 2014 (bilag d), samt at det bevilgede beløb til Halrenovering (bilag e) frigives som beregnet. Serviceniveau for tilsyn vil følge niveauet for Lejremodel 2.0. Der vurderes endeligt efter 1 år. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Hallens bestyrelse oplyser, at hallen er gældsfri på overtagelsestidspunktet. Lejre Kommune har sikkerhed i ejendommen via underpant i ejerpantebrev på kr. ifølge tingbogsoplysningerne (Bilag g). I forbindelse med en evt. overtagelse bliver pantebrevet nedskrevet til 0 kr, og idrætsforeningens gæld slettet. Ovenstående vil fremgå af overdragelsesdokument, der også vil inkludere lokationsbeskrivelse og inventarliste. Der vil desuden komme udgifter til tinglysning og overdragelse af ejendommen. Disse udgifter kendes ikke endnu, men foreslås afholdt af driftstilskuddet. Udendørsarealer tilhører Lejre Kommune og er budgetlagt sammen med kommunens øvrige idrætsanlæg. De er derfor ikke beskrevet her. Der er afsat en bevilling på kr. til Saaby Hallen i 2013, dette inkluderer en estimeret indtægt på kr. Nettobudgettet er således kr.

9 Side 7 På baggrund af bestyrelsens regnskaber for (Bilag i) samt Saaby Hallens lønudgifter (bilag j), foreslås driftstilskuddet for 2013 fordelt i forhold til nettobudgettet med 77%, kr. til Center for Ejendomsdrift (Bilag h). I forhold til lønmidler foreslås 10%, kr. overført til Center for Ejendomsdrift. Med hensyn til renovering af hallen er der afsat midler ud over driftstilskuddet. Der er afsat kr. i forbindelse med budget 2013 til 2016 (bilag e). Frigivelse af disse midler udarbejdes i samarbejde med Center for Ejendomsdrift. Der er desuden afsat kr. fra godkendt anlægsprioritering (bilag f). Disse midler er allerede frigivet. Udgiften til installation af elektronisk låsesystem foreslås drøftet i forbindelse med budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Brev af den 30. september 2012 om overdragelse 2. RE: Saaby IF Thor opgiver at drive Saabyhallen. 3. Såby Hallen, Forslag til Ejendomsvedligeholdelse.pdf 4. UKF Orientering Forslag til vedligeholdelse af haller.pdf 5. Oversigt over byggeanlæg_apr13_ansvarsfordeling.xlsx 6. Tingbogsoplysninger 2 7. Forslag til fordeling mellem CFK & CE.xlsx 8. Regnskab PDF 9. Saaby Hallen, Løn PDF Øvrige sagsdokumenter:

10 Side 8 5. KF - Ansøgning om renovering af tennisbaner i Hvalsø Sagsnr.: 13/6452 Resumé: Hvalsø Tennisklub fremsender ansøgning om renovering af 2 tennisbanerne, Skolevej i Hvalsø. Der søges om kr. til renovering af tennisbanerne. Hvalsø Tennisklub har tidligere søgt om tilskud til renovering af tennisbanerne. Banerne er i dårlig stand og bunden er ikke funderet korrekt, derfor ligger der vand på banerne. skal beslutte hvorvidt udvalget vil bevilge tilskud til renovering af tennisbaner eventuelt at oversende sagen til budgetforhandling for Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen vedrørende renovering af tennisbaner i Hvalsø indgår som et anlægsønske i budgetforhandlingerne for Beslutning den : Indstillingen godkendes. Sagsfremstilling: Hvalsø Tennisklub har 110 medlemmer, hvoraf 43 er under 25 år, der spiller tennis på de 4 tennisbaner på Skolevej i Hvalsø. Hvalsø Tennisklub modtager aktivitetstilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Klubben ønsker at få renoveret 2 af de 4 tennisbaner på Skolevej 3 i Hvalsø. Klubben søgte også om tilskud til renovering af banerne i 2012, men fik afslag. Klubben oplyser, at alle 4 baner trænger til renovering, men klubben foreslår, at projektet deles op i 2. Banerne er etableret i 80 erne og er formentlig ikke blevet renoveret siden, udover forårsklargøringen. Klubben oplyser, at selv efter korte regnbyger, er banerne ikke til at spille på, da der står vand på banerne, og på flere af banerne er drænrørende synlige og til fare for spillerne, som kan falde over drænrørene. Klubben har været nød til at aflyse kampe på grund af vand på banerne, samt at flytte hjemmekampe til andre baneanlæg. Også den daglige træning har klubben måtte aflyse på grund af våde baner. HP Tennisanlæg har udarbejdet en rapport, hvoraf det fremgår, at banerne har behov for en renovering. Det foreslås, at de 2 baner omlægges, der nedstøbes nye netstolper og banerne hæves cm for at undgå fugtproblemer.

11 Side 9 Administrationens vurdering: Administrationen foreslår, at ansøgningen oversendes til budgetbehandling for Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Det samlede budget for renovering af tennisbaner er kr. Omlægning af 2 baner vil koste kr. Nedstøbning af netstolper kr. Hæve banerne cm, kr. Endvidere vil der være udgift til byggetilladelse på ca kr., såfremt det betragtes som ét anlæg. Klubben oplyser, at den ikke har økonomisk mulighed for at deltage i renoveringen af banerne. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Tilbud Øvrige sagsdokumenter:

12 Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Osted Bylaug, sommerfest Sagsnr.: 13/6657 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra Osted Bylaug af den 22. marts 2013, om underskudsgaranti til sommerfest. Der søges om underskudsgaranti på 953 kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til Osted Bylaugs sommerfest. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Beslutning den : Der bevilges et tilskud på kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver. Midlerne bevilliges til musikunderholdningen. Annette Vinding (F) er ikke enig i beslutningen, idét hun fremhæver, at bevilges der til ét bylaug skal der bevilges til alle. Sagsfremstilling: Osted Bylaug søger i lighed med tidligere år om underskudsgaranti til sommerfest ved gadekæret i Osted. Arrangementet finder sted den 6. juni Bylauget oplyser, at det er et åbent arrangementet med musikunderholdning, taler og salg af pølser mm. Bylauget oplyser endvidere, at der plejer at være god tilslutning til deres arrangementer. Der plejer at komme ca. 100 fra byen og omegn. Om Osted Bylaug: Osted Bylaugs bestyrelse består af en oldermand og 4 viceoldermænd. Osted var gennem århundrede en lille by på landet, sådan som smålandsbyerne var flest. Fra 1200-tallet og frem til 1792, hvor hovedvejen blev bygget, bestod byen af 12 gårde og nogle få husmandsbrug. I 500 år var bylauget således mødestedet for bønderne. På tingstenene ved gadekæret blev der i fællesskab taget beslutning om stort og småt. Bylaugets funktion var at regulere bøndernes indbyrdes forhold. Da udflytningen begyndte i 1970 erne, gik bylauget gradvist i opløsning, men i 1888 besluttede nogle landmænd at genoprette et bylaug. Der var behov for at få administreret Osted Gadekær og andre fælles arealer. Bylauget har vist sin berettelse som en slags grundejerforening, der kan repræsentere beboerne over for myndighederne.

13 Side 11 Bylauget har modtaget tilskud til deres arrangement siden Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at et eventuelt tilskudstilsagn vil kunne danne præcedens for lignende arrangementer i andre bylaug/grundejerforeninger. Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilskuddet er åbent og ikke kommercielt. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om underskudsgaranti på 953 kr. Budget for sommerfesten: Indkøb af mad og drikke Codaafgift Musikunderholdning Salg af pølser, kage, øl og vand Forventet underskud kr. 588 kr kr kr. 953 kr. I 2012 fik Osted Bylaug bevilget en underskudsgaranti på kr., men der var kun underskud på regnskabet på 489,45 kr. Regnskab for 2012 er vedlagt. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Regnskab Ansøgning 3. Pulje - økonomisk oversigt Øvrige sagsdokumenter:

14 Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer Sagsnr.: 13/5992 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 14. marts 2013, fra Lejre Kunstforening om tilskud til jubilæumsarrangementer. Der søges om kr. til dækning af udgifter i forbindelse med jubilæumsarrangementer skal tage stilling til hvorvidt udvalget vil bevilget tilskud til Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Beslutning den : Der bevilges et tilskud på kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver. Sagsfremstilling: Lejre Kunstforening blev dannet den 30. september 2003, som Bramsnæs Kunstforening, og skriftede i 2007 navn til Lejre Kunstforening. Foreningen har pt. 186 medlemmer med foreningsaktiviteter rundt om i kommunen; f.eks. biblioteket i Kr. Hyllinge, Kulturhuset i Hvalsø og i Domus Felix. Foreningen har også udstillinger i lægehusene i Kr. Hyllinge og Hvalsø, samt i Stalden i Osted. Lejre Kunstforening har i års jubilæum. I den forbindelse ønsker foreningens bestyrelse at fejre det 10 års jubilæum med en række aktiviteter: Den 5. marts udskrev foreningen en billedkonkurrence, hvor alle borgere i kommunen, uanset alder, kan deltage. Opgaven er at fremstille et billede, der udtrykker glæden ved kunsten. Afleveringsfristen er den 1. maj, og en dommerkomité udvælger vinderbilledet. I august måned gennemfører foreningen sin 4. biennale i Domus Felix, hvor de udøvende medlemmer udstiller forskellige kunstgenstande. Den 1. september danner et åbent eftermiddagsarrangement i Domus Felix overgangen mellem afslutningen på biennalen og begyndelsen på en række særlige fejringsaktiviteter. Den september afholdes jubilæumsudstillinger i biblioteket i Kr. Hyllinge, i Kulturhuset i Hvalsø og i Domus Felix i Lejre og måske i Osted Kulturhus. Den 22. september arrangerer kunstforeningen en offentlig koncert med en af Danmarks bedste pianister, Ole Kock Hansen, der sammen med bassisten Mads Winding og et til lejligheden sammensat kor.

15 Side 13 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, tilbuddet er åbent og ikke kommercielt. Administrationen gør opmærksom på, at en eventuel godkendelse af denne ansøgning kan danne præcedens for lignende sager. Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne søge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. til Lejre Kunstforenings jubilæumsarrangementer. Af vedlagte ansøgning fremgår budget til lokaleleje, musik, transport af kunstværker og annoncering. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf der er forbrugt kr. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Pulje - økonomisk oversigt 3. Regnskab 2012 Øvrige sagsdokumenter:

16 Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Høstfestival 2013 Sagsnr.: 13/8577 Resumé: Foreningen Høstfestival i Lejre søger om tilskud til afholdelse af 3 koncerter i forbindelse med arrangementet høstfestival, med markeder, børneteater mm., i og omkring Domus Felix. Arrangementet afholdes den 7. september Der søges om tilskud på kr. til koncerterne. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil bevilge tilskud til afholdelse af 3 koncerter. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at ansøgningen drøftes. Beslutning den : Der bevilges tilskud på kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver. Sagsfremstilling: Hovedformålet med Høstfestivalen er at skabe et bredt kulturelt og folkeligt ikke kommercielt arrangement for alle interesserede i Lejre Kommune med fokus på at synliggøre lokal kultur, lokalt producerede fødevarer af god kvalitet samt miljø- og klimavenlige aktiviteter. Dette ønsker foreningen at opnår gennem et Høstmarked. Foreningen søger om tilskud til afholdelse af foreningens anden høstfestival i Domus Felix og på de grønne områder omkring kulturhuset, den 7. september Høstfestival blev sidst afholdt i 2010 hvor der var ca besøgende. På markedet vil der være opmærksomhed på økologiske produkter: markeder med økologiske varer og demonstrationer af økologisk madlavning. Desuden har Høstfestivalen et vist samarbejde med kommunens økologiske indsats, således at en række tiltag vil blive præsenteret på festivalen. Endvidere vil der være koncerter, børneteater, kunstudstilling, kunsthåndværkermarked, boder med kvalitets-fastfood osv. Foreningen slår fast, at det kun er til koncerterne den søger tilskud, da et eventuelt overskud fra markederne gerne skal gå til udvikling af høstfestivaler. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen opfylder kriterierne for at kunne ansøge om tilskud fra Pulje til andre kulturelle opgaver. Det vil sige, at arrangementet er lokalt forankret, åbent for alle og ikke kommercielt. Administrationen gør opmærksom på, at arrangementet er i tråd med Lejre Kommunes Kultur & Fritidspolitik, idet Høstfestivalen beror på opbyggelse af et ikke kommercielt tværgående netværk mellem det oplevelsesøkonomiske erhvervsliv og kulturlivet.

17 Side 15 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der søges om kr. til de 3 koncerter. Alle aktiviteter til arrangementet er gratis, også koncerterne. Budget: Erik Grip synger og fortæller kr. B. Joe Band kr. Jens Hartmanns Jazzorkester kr. Koda-afgift 588 kr. I alt kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for Pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Ansøgning 2. Regnskab Økonomisk oversigt - Puljen Øvrige sagsdokumenter:

18 Side KF - Ansøgning om fritagelse for betaling af halleje - "Støt brysterne" Sagsnr.: 13/7252 Resumé: Kræftens Bekæmpelse v/ruth Jensen fremsender ansøgning af den 27. marts 2013 om brug af Hvalsø Hallerne til zumba-arrangement den 5. oktober 2013 og om fritagelse for betaling af halleje i forbindelse med arrangementet. Arrangementets formål er at samle penge til Kræftens Bekæmpelses arbejde med brystkræft, og at sætte fokus på og skabe opmærksomhed om sygdommen. skal tage stilling til hvor vidt Udvalget vil bevilge fritagelse for betaling af halleje. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at hallen benyttes vederlagsfrit. Beslutning den : Der bevilges fritagelse for halleje til arrangement støt brysterne. Sagsfremstilling: Kræftens Bekæmpelse afholder igen i år en landsdækkende kampagnen for at sætte fokus på brystkræft. Støt Brysterne hedder kampagnen og afholdes den 5. oktober Det primære formål med kampagnen er at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelses arbejde med brystkræft, men også at sætte fokus på og skabe opmærksomhed om en sygdom, som hver dag rammer 11 danske kvinder. Lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse i Lejre Kommune deltager i dette arrangement, og vil forsøge at gentage successen fra sidste år, hvor mange kvinder deltog i et Zumba-arrangement i Hvalsø Hallen, ledet af lokale frivillige zumbainstruktører med Tina Plank i spidsen. Arrangementet er programsat til kl og er booket i hallerne. Deltagerne i arrangementet betaler et deltagergebyr som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse og alle instruktører arbejder gratis. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at arrangementet har et velgørende formål, er lokalt forankret og har relevans for Lejre Kommune. Endvidere er tilbuddet åbent og ikke kommercielt. Ifølge servicekatalog for lokaleudlån kan der opkræves gebyr ved arrangementer af denne type. Hallen er booket til arrangementet den 5. oktober Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence:

19 Side 17 Bilag: 1. Ansøgning Øvrige sagsdokumenter:

20 Side ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring Sagsnr.: 11/20395 Resumé: Fagudvalgene besluttede på møder i januar måned 2013 at sende vision for inklusion i Lejre Kommune i høring. Høringsfristen udløb fredag den 1. marts Der er indkommet 43 høringssvar. Få høringssvar foreslår ændringer i ordvalg eller tilføjelser til visionen. Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår tilføjet to sætninger: A og B til visionen. Tilføjelse A: I den overordnede vision tilføjes en pind med ordlyden: Vi inddrager det aktive og inkluderende civilsamfund. Tilføjelse B: I uddybning om Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion tilføjes en pind med ordlyden: Civilsamfundet, politikere og ansatte samarbejder omkring at styrke og udvikle inklusionskultur i alle sammenhænge. Visionen med tilføjelserne A og B er vedlagt som bilag. Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk beslutning af visionen for inklusion i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune med tilføjelse A og B godkendes 2. administrationen bemyndiges til at udarbejde implementeringsplan som fremlægges til politisk behandling Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling anbefales Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales Thomas Stokholm (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillingen anbefales Afbud: Ole Reinholdt (V)

21 Side 19 Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Kommunernes Landsforenings konsulentenhed, KLK gennemførte i 2011 en analyse af Lejre Kommunes organisering og økonomistyring af det specialiserede børneområde herunder specialundervisningen. På baggrund af rapporten fra KLK ønskede Kommunalbestyrelsen, at der blev udarbejdet og besluttet politiske målsætninger for inklusion i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen drøftede på temamøde i august 2012 indholdet og et oplæg til vision for inklusion i Lejre Kommune. Forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune blev fremlagt i alle fagudvalg i januar Forslaget blev herefter sendt i høring. Kommunalbestyrelsen ønskede en bred og åben høringsproces. Den blev tilrettelagt med et kick-off seminar den 5. februar 2013 for alle ledere og medarbejdere i MED organisationen og et offentligt dialogmøde mandag den 11. februar 2013 for Kommunalbestyrelsen, indbudte høringsparter og interesserede borgere. Der deltog ca. 150 personer i mødet. Administrationen har udarbejdet et notat med opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter herunder vedr. visionen og visionens fire uddybninger. Notatet er vedlagt som bilag. En del høringssvar indeholder en række konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål til visionen. En opsummering af disse er samlet i et notat til inspiration for arbejdet med inklusion. (bilag) Høringsproces Høringsmateriale bestående af høringsbrev og forslag til vision for inklusion er sendt til høringsparterne mandag den 21. januar Høringsfristen udløb fredag den 1. marts Efterfølgende er høringsmaterialet lagt på Lejre Kommunes hjemmeside og er blevet annonceret i Midtsjællands Folkeblad. Høringsbrev er vedlagt som bilag. Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og skolers lokaludvalg samt Centerudvalget for Skoletilbud, forældrebestyrelser i dagtilbud og personalegrupper med MED-status i dagtilbud, MED-udvalget i Jobcenter Lejre, Lejre Lærerforening, Danske Handicaporganisationer Lejre, Socialpsykiatrisk Center, Bestyrelsen for Lejre Kommunes Ungdomsskole, Ældrerådet, Handicaprådet, Bruger- og pårørenderåd Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken og Ammershøjparken, personalet i Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne, personalet Lejre Musikskole samt en administrativ medarbejder i Lejre Kommune. Oversigt over de som har afgivet høringssvar og høringssvarene er vedlagt som bilag. Handicappolitiske overvejelser: Inklusionsvisionen medvirker til at fremme handicappolitikkens intentioner herunder med hensyn til tilgængelighed. Udtalelser: Alle høringssvar giver udtryk for en positiv holdning til visionsforslaget, og flere høringssvar tilkendegiver fuld enighed i visionens indhold. Nogle høringssvar beskriver visionen som en meningsfuld, ambitiøs og gennemarbejdet vision, som man gerne vil bakke op om. I flere høringssvar ser man frem til at blive en del af visionens implementering.

22 Side 20 På skoleområdet ser nogle skolebestyrelser og lokaludvalg inklusionsvisionen i fint samspil med visionen for Lejre Kommunes fælles skolevæsen, Suveræne skoler som bl.a. har et fokusområde Den inkluderende folkeskole. Der peges på, at der er tydelige sammenfald i ordvalg. Andre høringssvar gør opmærksom på, at de ser udfordringer i arbejdet med inklusion bl.a., hvordan fællesskaberne evner at favne forskellighed, samt at inklusion er alles ansvar, og der derfor skal arbejdes med udvikling af kultur og holdninger i alle sammenhænge. Flere høringssvar nævner begrebet ansvarlig inklusion i forhold til den opmærksomhed, der skal være på, at mennesker er forskellige og dermed har forskellige behov, hvorfor ikke alle fællesskaber er berigende for alle. Der er høringssvar, som beskriver nødvendigheden af, at de enkelte virksomheder arbejder videre med at omsætte visionen i praksis herunder at inddrage relevante interessenter. Ligeledes er det nødvendigt, at de enkelte virksomheder arbejder på tværs af fagområderne for at omsætte visionen i praksis. Ressourcer En meget stor del af høringssvarene peger på nødvendigheden af, at der følger ressourcer og økonomi med til inklusionsarbejdet. Der nævnes bl.a. midler til efter- og videreuddannelse samt til personalenormering. Desuden peger høringssvar på, at det må sikres, at der er økonomi til rådighed, der gør det muligt at undgå visitation ud af almenområdet. Der peges i enkelte høringssvar på vigtigheden af fysiske rammer, der giver mulighed for at leve op til de gode intentioner i visionen. Administrationens opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter vedr. visionens fire uddybninger er samlet i det følgende: Uddybning Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion Cirka en tredjedel af høringssvarene tilkendegiver synspunkter om vigtigheden af, at der arbejdes på tværs af forvaltningsområderne, for at give sammenhæng i inklusionsarbejdet til gavn for den enkelte. Der peges også på vigtigheden af, at de som arbejder med inklusion udviser fleksibilitet i opgaveløsningen. Flere høringssvar beskriver på forskellig vis, at det har stor betydning, at der er en tydelig tovholder i tværgående opgaver og projekter, sådan at de enkelte indsatser for et barn, en ung eller en voksen bliver koordineret. Desuden peger en del høringssvar på, at sagsbehandlingstiderne i personsagsforløb bør nedbringes, og at sagsbehandlingen bør forenkles. Uddybning Vi vil balancere faglighed, kvalitet og økonomi Næsten halvdelen af høringssvarene indeholder bemærkninger om afvejningen mellem udvikling/kvalitet og økonomi. Den generelle holdning i disse høringssvar er, at en beslutning om et tilbud til en borger, hvad enten der er tale om et barn, en ung eller en voksen ikke kun må ske ud fra en økonomisk betragtning, idet der ligeledes skal indgå en vægtning, der tilgodeser borgerens udvikling. Flere af disse høringssvar peger på, at hensynet til barnets tarv må vægtes højere end økonomiske hensyn. Uddybning Vi vil dokumentere den udvikling, vi skaber I høringssvarene gøres der på den ene side opmærksom på, at der er behov for plads, rum og tid til yderligere dokumentation, på den anden side at dokumentation af udviklingen ikke må blive for tung for kommunens ansatte. Desuden nævner flere høringssvar vigtigheden af at afdække om det vi gør virker. Uddybning Vi vil udvikle vores kompetencer

23 Side 21 Et stort antal høringssvar peger på nødvendigheden af kompetenceudvikling i form af kurser og uddannelse, samt at der afsættes økonomi og ressourcer til det. Betydningen af sparring og refleksion nævnes ligeledes. Desuden anfører flere høringssvar vigtigheden af at arbejde med kultur og holdninger i alle sammenhænge. Flere høringssvar fremkommer med konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål. Disse vil indgå i det videre arbejde med visionen. Administrationens vurdering: Administrationen har gennemgået høringssvarene og har på den baggrund tilføjet sætningerne A og B til visionsteksten. Med disse tilføjelser vurderer administrationen at høringssvarene er indarbejdet i forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune. For at implementere visionen er der behov for at de enkelte fagområder prioriterer økonomiske ressourcer til strukturelle omstillinger samt kompetenceudvikling. Derudover kan der være behov for yderligere ressourcer til specifikke indsatser. Administrationen gør opmærksom på, at Lejre Kommunes handicappolitik går hånd i hånd med visionen for inklusion, og at der i handicappolitikken er et stærkt fokus på bl.a. tilgængelighed og indretning samt borgerens inddragelse. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Visionstekst med forslag til tilføjelser A og B 2. Høringsbrev 3. Høringssvar samlet, Vision for inklusion 4. Opsummering høringssvar, kommentarer og synspunkter 5. Høringssvarenes inspiration til arbejdet med inklusion Øvrige sagsdokumenter:

24 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/7718 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for Forventet Regnskab indeholder en risiko for overskridelse af bevillinger uden overførselsadgang på 19,8 mio. kr. Det forventede merforbrug findes særligt på dagtilbudsområdet, sociale ydelser samt jobcentrets område. Disse udfordringer er blevet beskrevet i Forventet Regnskab , men er dog betragteligt større, end det da fremgik. Der er desuden forventninger om merforbrug ift. aktivitetsbestemt medfinansiering samt overførselsudgifterne på job- og arbejdsmarkedsområdet. Administrationen vurderer, at en række af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af året. Der bør imidlertid allerede overvejes tværgående håndtering af den resterende finansieringsudfordring på 10 mio. kr. Koncerndirektionen foreslår, at en tilsvarende del af kommunes driftsbudgetter indefryses. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive vurderet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje. Såfremt udfordringerne er mindre end forventet på nuværende tidspunkt, kan budgettet frigives til bevillingerne igen. I denne sagsfremstilling præsenteres hovedkonklusionerne på tværs af kommunen. I Bilag 1-6 bliver udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger yderlige uddybet. I Bilag 1 (Økonomiudvalget) uddybes desuden forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. Oversigter over ansøgte bevillingsændringer findes i bilag 7-9, mens Bilag 10 indeholder anlægsregnskaber for de projekter, der er blevet afsluttet i forbindelse med forårets prioritering af anlægsprojekter. I Bilag 11 følges der op på målene i årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at det indskærpes over for de bevillingsansvarlige, at der skal arbejdes aktivt for at overholde gældende budgetter om fornødent ved forelæggelse for de politiske udvalg, hvis der er behov for at justere serviceniveau mv. for at overholde budgettet, 3. at der forelægges forslag til indefrysning af budgetmidler for 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets møde i juni, 4. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 5. at negative tillægsbevillinger ifm. KTO-regulering på i alt 6,478 mio. kr. godkendes og tilgår kassen, jf. Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm- KTO-forlig 6. at bevillingerne Osted Børnehave og Røglebakken lægges under bevilling Egebjerget + Lærkereden, svarende til område 1 i dagtilbudsplanen, 7. at bevillingerne Møllehuset og Såby Børnehave lægges ind under bevilling Fuglemarken + Hyllebjerget, svarende til område 2 i dagtilbudsplanen,

25 Side at bevillingerne Bøgen og Birken lægges ind under bevilling Solsikken + Myretuen, svarende til område 3 i dagtilbudsplanen, 9. at bevillingerne Avnstrup, Skovvejens Børnehave, Søhus, Søpavillonen og Remisen lægges ind under bevilling Møllebjerghave, svarende til område 4 i dagtilbudsplanen. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget vurderer, at der politisk og administrativt er behov for at sætte målrettet ind på at overholde de økonomiske rammer i indeværende års budget. Økonomiudvalget forventer derfor, at fagudvalgene indgående drøfter de nødvendige ledelsesmæssige og politiske initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse, og at konklusionerne på disse drøftelser fremsendes til økonomiudvalgets anden behandling af Forventet Regnskab på mødet den 21. maj Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales, med tilføjelse: at det ikke anbefales at flytte bevillingen til tilskud til lokale initiativgrupper, der understøtter fællesskaber og sundhed, fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til Økonomiudvalget Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse: Udvalget havde en grundig drøftelse af budgetudfordringerne på dagtilbudsområdet. Udvalget anbefaler herefter: at Lærkeredens oparbejdede merforbrug på 1,35 mio. kr. kompenseres ved tilførsel at eksterne midler at de nye områdeledelser herefter overholder budgettet. Områdeinstitutioner med underskud på mere end 2 % nedbringer disse gennem handleplaner at Udvalget for Børn & Ungdom anmoder Økonomiudvalget om en drøftelse af finansieringsmuligheder for budgetmankoen i Denne drøftelse kan ske i forbindelse med et fællesmøde med Økonomiudvalget primo juni 2013, hvor grundlaget vil være oplæg fra direktionen om budgetudfordringerne i 2013 og forslag til kompenserende besparelser i Oplægget skal ses i sammenhæng med vurdering af den nuværende fremskrivningsmetode og forslag til fremtidig fremskrivningsmetode for budget 2014 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Udvalget anbefaler indstillingen for så vidt angår udvalgets budgetområde. Afbud: Ole Reinholdt (V) Beslutning den : Indstillingerne anbefales.

26 Side 24 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 31. marts 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende ni måneder. Resultaterne af Forventet Regnskab fremgår af Tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Forventet regnskab for Lejre Kommunes samlede økonomi Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med overførsel Uden overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Indtægter Driftsudgifter samt forsyningsvirksomhed Anlæg Optagne lån Afdrag på lån Øvrig finansiering og renter Kasseudvikling i alt KTO-forliget endte med en lavere lønstigning end budgetteret, hvilket i Lejre Kommune medfører lavere lønudgifter for ca. 6,5 mio. kr. Det forventes dog, at Staten vil reducere kommunernes bloktilskud tilsvarende ifm. midtvejsreguleringen. Af samme grund søges der om negative tillægsbevillinger på alle lønbudgetter. Ændringen forventes derfor ikke at påvirke Lejre Kommunes endelige budgetoverholdelse og indgår derfor ikke i oversigten. I bilagene uddybes udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger samt forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. I det følgende præsenteres hovedkonklusionerne for kommunen som helhed. Driftsudgifter og forsyningsvirksomhed Udfordringerne på driften er allerede beskrevet i Forventet Regnskab , men beløbenes størrelse er forøget siden da. Som det fremgår af tabel 1, fordeler driftsudfordringerne sig med et merforbrug på 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang. Her er det specialiserede voksensocialområde medtaget som bevilling med overførsel, hvilket indgår som en del af den foreslåede handleplan på området. Indmeldingerne til Forventet Regnskab indikerer altså en samlet udfordring på 19,8 mio. kr. på de ikke-rammebelagte bevillinger i Udfordringerne er i de fleste tilfælde et netto-resultat, som både indeholder udgiftsfremmende udfordringer og forhold, som reducerer udfordringerne, og de knytter sig særligt til følgende områder: a. Dagtilbud (5,7 mio. kr.) b. Jobcenteret (3,6 mio. kr.)

27 Side 25 c. Aktivitetsbestemt medfinansiering (3 mio. kr.) d. Det specialiserede børneområde (1,9 mio. kr.) e. Sociale ydelser (4,5 mio. kr.) De 7,7 mio. kr. på bevillinger med overførselsadgang vil belaste kommunekassen i 2013, men kassetrækket vil blive udlignet over en flerårig periode. Det forventede merforbrug på 19,8 mio. kr. på bevillinger uden overførselsadgang vil derimod ikke blive udlignet over årene. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at ud af de 19,8 mio. kr. vil de 10 mio. kr. udgøre en endelig finansieringsudfordring, mens den øvrige del af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af Det skal desuden nævnes, at fordelingen af de ekstra 7,5 mio. kr., der er afsat til det specialiserede socialområde i budget ikke er endelig fastlagt på nuværende tidspunkt. Udfordringerne på hhv. voksen- og børneområdet skal således ses i sammenhæng, og fordelingen mellem områderne vil afhænge af den videre udgiftsudvikling på de to områder. Håndteringen af det skønnede merforbrug vil således tage udgangspunkt i fortsat budgetoverholdelse. Opgaven for den enkelte bevillingsansvarlig vil fortsat være, at oprindeligt budget skal overholdes. Der skal arbejdes med tilpasning inden for områdets rammer og servicemæssige handlerum, og det kan i den sammenhæng blive nødvendig, at der på nogle områder træffes politisk beslutning om ændringer. Da budgetoverholdelse ikke forventes at være mulig på alle de udfordrede områder, foreslår administrationen, at der sker en indefrysning af midler på i alt 10 mio. kr. Indefrysningen indebærer, at 10 mio. kr. reserveres til at finansiere det skønnede merforbrug. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive overvejet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje, eller om budgettet kan frigives til bevillingerne igen. En indefrysning af budgettet vil blive besluttet af Koncerndirektionen og forelagt til politisk godkendelse. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at foretage indefrysningen efter kvalitativ vurdering, frem for som en ligelig fordelt ramme på tværs af organisationen. Alle bevillinger vil være i spil til at levere midler til indefrysningspuljen. Udover sondringen mellem bevillinger med og uden overførselsadgang er det relevant at se på, hvordan det forventede merforbrug fordeler sig på de forskellige typer af udgifter. I Tabel 2 fremgår fordelingen af både budget og forventet budgetafvigelse fordelt på udgiftstyper: Tabel 2: Forventninger fordelt på udgiftstyper Opr. Budget 2013 Korr. Budget 2013 Forventet afvigelse Med Uden overførsel overførsel Forventet resultat 2013 (1.000 kr.) A B C D E (B+C+D) Serviceudgifter Overførselsudgifter Den centrale refusionsordning

28 Side 26 Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Forsikrede ledige Forsyningsvirksomhed Kasseudvikling i alt Den lavere lønudvikling, som er et resultat af KTO-forliget, reducerer de forventede serviceudgifter, idet størstedelen af Lejre Kommunes lønbudget er inden for denne udgiftstype. Imidlertid forventes det, at Staten vil reducere kommunernes samlede serviceramme i 2013, som naturlig følge af forliget. Dermed vil det lavere udgiftsniveau ikke påvirke Lejre Kommunes overholdelse af serviceudgifterne, og forholdet indgår derfor ikke i oversigten. Det forventede merforbrug på driftsudgifterne fordeler sig primært på serviceudgifter. Dette udfordrer overholdelsen af det budgetterede niveau for serviceudgifter, som kommunen risikerer at blive statsligt sanktioneret på baggrund af, såfremt landets kommuner under ét overskrider den aftale ramme mellem Regeringen og KL. Serviceudgifterne vurderes imidlertid i forhold til det oprindelige budget. Det forventede udgiftsniveau ligger 17,5 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Det skal bemærkes, at Forventet Regnskab ikke indeholder overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2012, idet denne sag først behandles af Kommunalbestyrelsen i april Samlet set søges der overført 25,7 mio. kr. Dette ligger 0,7 mio. kr. over den afsatte rammepulje til overførsler imellem årene. Såfremt overførslen godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil det derfor yderligere belaste overholdelsen af det oprindelige budgetniveau for serviceudgifter. I betragtning af at der de seneste år er overført store netto mindreforbrug på bevillingerne med overførselsadgang, synes det dog ikke forventeligt, at den samlede overførsel bliver anvendt i Omvendt må det formodes, at overførslen fra 2013 til 2014 ikke vil have samme omfang som fra 2012 til 2013, da det forventede merforbrug på det specialiserede område vil blive overført til 2014, hvilket alt andet lige vil reducere overførslen. En yderligere vurdering af de forventede overførsler til 2014 vil indgå i Forventet Regnskab Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at den fortsatte lockout på skoleområdet medfører daglige mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i Lejre Kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre eventuelle merudgifter, der følger efter konfliktens afslutning, men det kan oplyses, at der ikke er udsigt til at tilbyde ekstra undervisning, da skolerne har planlagt med det vejledende timetal. Når konflikten er overstået vil de samlede økonomiske konsekvenser kunne opgøres, og det kan politisk besluttes, hvorvidt de sparede udgifter skal bidrage til at finansiere det forventede merforbrug for kommunen som helhed, eller om de skal tilføres skolevæsenet. Anlæg Opfølgningen på anlæg har udgangspunkt i den prioriteringsproces, der blev gennemført i februar og marts Der er ikke blevet foretaget yderligere opfølgning, idet det forudsættes, at tidsplanerne herfra fortsat gælder. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen, at en række anlægsprojekter kunne lukkes. Anlægsregnskaberne herfor fremgår af Bilag 10: Anlægsregnskaber. Restbeløbet for de 16 projekter udgør 1,4 mio. kr., som ikke forventet anvendt i Hertil kommer, at flere projekter er flerårige

29 Side 27 og først afsluttes i Der er derfor en samlet forventning om et anlægsniveau på 171,7 mio. kr. ud af det samlede budget på 181,4 mio. kr. En væsentlig del af Lejre Kommunes anlægsprojekter er finansiering af den låneadgang, som kommunerne kan modtage ifm. projekter inden for kvalitetsfondens områder (skole, idræt, dagtilbud og ældre). Lejre Kommune modtog i marts måned godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. formålskonvertering af dele af låneadgangen samt overførsel af den del, som ikke blev anvendt i Den overførte adgang er dog betinget af, at projekterne gennemføres i Det største af projekterne er den nye daginstitution i Hvalsø, som derfor bør særligt prioriteres i løbet af Der vil videre frem blive fulgt op på gennemførslen af de øvrige kvalitetsfondsprojekter i anlægsprogrammet for På nuværende tidspunkt er syv grunde i Vestervangsudstykningen blevet solgt til en samlet sum af 2,1 mio. kr. Da skøderne endnu ikke er blevet anmærkningsfrit tinglyst, søges der ikke om indtægtsbevilling. I overensstemmelse med kommunens principper, budgetteres der således ikke med indtægter ved grundsalg, selvom det synes rimeligt at forvente, at indtægterne vil tilgå kassen i løbet af Der vil løbende blive fulgt op på salg af grunde i Forventet Regnskab og Forventet Regnskab Øvrig finansiering og renter Der er en samlet forventning om et overskud på i alt 130,7 mio. kr. i øvrig finansiering og renter. Dette skyldes, at der er blevet overført låneadgang på i alt 72,31 mio. kr. fra 2012 til Det højere lånoptag må ses i sammenhæng med, at der også er blevet overført anlægsprojekter for samlet 95,07 mio. kr. Den del af de overførte anlægsudgifter, der ikke dækkes af det overførte lånebeløb, finansieres af mindreforbruget på anlægsudgifter i Da lånene derved er blevet udskudt i forhold til oprindeligt budgetteret i 2012, bliver også afdragsprofilen udskudt, hvilket medfører lavere afdrag i Som følge af det fortsat lave renteniveau, forventes renteudgifterne at blive 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret, mens renteudgifter forventes at blive 0,8 mio. kr. mindre i udgift. Den lavere renteudgift skyldes også lavere låneoptagelse og udskydning af lån. Desuden forventes balanceforskydninger for samlet set 43,3 mio. kr. mere end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med regnskabet for 2012, hvor der netop var forskydninger i betalingsstrømmen på 43,3 mio. kr. i indtægter. Det vedrører mellemkommunale betalinger og tilbagebetaling af byggemodningsmoms, som ikke nåede at indgå i kassebeholdningen pr. 31. december Selvom beløbene ikke har betydning for driftsregnskabet for 2013, så påvirker de kasseudviklingen i positiv grad. Kassebeholdning I Oprindeligt Budget 2013 blev der forudsat en kasseopbygning på 0,6 mio. kr. Under de forudsætninger, der er gennemgået ovenfor, forventes regnskabet på nuværende tidspunkt at opbygge kassen med 5,0 mio. kr. Det skal ses i forhold til det korrigerede budget, der indeholder kassetræk på 22,8 mio. kr. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 3. Tabel 3: Kasseudvikling

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 8. maj 2013...2 3. KF - Tids- og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 24. juni 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 24. juni 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 24. juni 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. KB - Bemyndigelse til underskrift...6

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 13. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 13. maj 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i maj...2 3. JA - Praksisundersøgelse 2012 vedrørende bortfald

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 15. januar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 15. januar 2013 Referat tirsdag den 15. januar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Asta Rasmussen (B) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering jan. 2013...2 3. KB - Vision

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011

Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. november 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. november 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4. KF - Frigivelsessag

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - september...2 3. JA

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere