Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud BU - Frigivelse af anlægsmidler til bærbare pc'ere/tablets til skoleelever SSÆ - Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 med høringssvar ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring ØU - Forventet Regnskab Lukket - BU - Underretning angående opholdsstedet Boholm BU - Godkendelse af dagsorden BU - Overholdelse af minimumstimetal i folkeskolen BU - Eventuelt...32

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt Deltog ikke i behandlingen af dette punkt: Connie B. Jensen (A) og Julie Hermind (F) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

4 Side 2 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud Sagsnr.: 13/3458 Resumé: Forslag til styrelsesvedtægter for områdebestyrelser i dagtilbud har været i høring. Høringsfristen var den 5. april Der er indkommet 18 høringssvar. Høringssvarene er generelt positive over for de foreslåede styrelsesvedtægter. Næsten alle høringssvar indeholder kommentarer, konkrete forslag til tilføjelser og/eller ændringer. På baggrund af høringssvarene har administrationen indarbejdet en række ændringer i det oprindelige forslag til styrelsesvedtægter. Forslag til styrelsesvedtægt med ændringsforslag indarbejdet er vedlagt som bilag. Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk behandling af styrelsesvedtægter for områdebestyrelserne i Lejre Kommunes kommunale områdeinstitutioner. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til styrelsesvedtægter for områdebestyrelser for dagtilbud med ændringer, godkendes Beslutning den : Indstillingen anbefales, idet det præciseres, at der udpeges 2 medarbejderrepræsentanter i alt pr. områdebestyrelse Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2012 Dagtilbudsplan Dagtilbudsplanen indeholder en ny ledelsesstruktur med fællesledelse af de kommunale børnehuse. Som følge af den nye ledelsesstruktur har administrationen udarbejdet forslag til styrelsesvedtægter for områdebestyrelserne. Styrelsesvedtægterne er forelagt Udvalget for Børn & Ungdom den 5. marts Udvalget besluttede at sende forslaget i høring blandt de nuværende forældrebestyrelser og i MED-organisationen med følgende tilføjelse: Udvalget opfordrer alle forældrebestyrelserne til at drøfte og komme med forslag til hvordan styrelsesvedtægter udformes, således at forældrerådene bliver inddraget i hørings- og beslutningsprocesserne. De selvejende institutioner samt pulje- og privatinstitutioner er ikke omfattet af den ny ledelsesstruktur og dermed heller ikke af forslag til styrelsesvedtægter for områdebestyrelser. Høringsmateriale (bilag) bestående af høringsbrev, forslag til styrelsessvedtægt samt skabelon til forretningsorden for områdebestyrelser er sendt til høringsparterne den 7. marts Oversigt over de som har afgivet høringssvar samt høringssvarene er vedlagt som bilag. Høringssvarenes temaer er opsummeret i afsnittet udtalelser. Handicappolitiske overvejelser: Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

5 Side 3 Udtalelser: Høringssvarene giver generelt udtryk for en positiv holdning til styrelsesvedtægterne. Enkelte høringssvar tager forslag til styrelsesvedtægter til efterretning uden yderligere bemærkninger. De fleste høringssvar har kommentarer til forslaget i form at tilføjelser og ændringer, spørgsmål og konkrete forslag. Kommentarerne omhandler især følgende temaer: Antal medarbejderrepræsentanter Omkring halvdelen af høringssvarene giver udtryk for et ønske om, at der indgår én medarbejderrepræsentant fra hvert børnehus i områdebestyrelsen. I forslag til styrelsesvedtægt foreslås, at der i alt er to medarbejderrepræsentanter i områdebestyrelsen. Antal forældrerepræsentanter Omkring halvdelen af høringssvarene har kommentarer til én eller to forældrerepræsentanter. I forslag til styrelsesvedtægt foreslås én forældrerepræsentant fra hvert børnehus og at de største børnehuse udløser 2 forældrerepræsentanter. De største børnehuse Enkelte høringssvar ønsker en nærmere afklaring af, hvilke børnehuse der anses som de største og dermed skal vælge to forældrerepræsentanter i stedet for én. Forældreråd Godt en tredjedel af høringssvarene peger på, at forældreråd bør være obligatorisk i alle børnehuse. I forslag til styrelsesvedtægt foreslås, at der kan nedsættes forældreråd. Høringssvarene anfører endvidere, at børnehusets forældrerepræsentant i områdebestyrelsen også skal være valgt til forældrerådet for at sikre en god kommunikation mellem områdebestyrelsen og forældrene i børnehuset. Forældrerådets kompetencer Knap halvdelen af høringssvarene giver udtryk for et ønske om, at forældrerådets kompetencer beskrives nærmere. Høringssvarenes forslag og spørgsmål vil indgå i det videre arbejde med implementering af områdebestyrelser og forældreråd. Administrationens vurdering: Administrationen har gennemgået høringssvarene og vil foreslå en række tilføjelser og ændringer. Vedr. antal medarbejderrepræsentanter: I henhold til Dagtilbudsloven skal medarbejderne være repræsenteret i en områdebestyrelse. Dagtilbudsloven anbefaler, at der som udgangspunkt indgår to medarbejderrepræsentanter. Administrationen vurderer, at én medarbejderrepræsentant fra hvert børnehus er for stor repræsentation i områdebestyrelsen. Administrationen anbefaler, at fastholde det oprindelige forslag med i alt to medarbejderrepræsentanter, og således følge Dagtilbudslovens anbefaling. Vedr. antal forældrerepræsentanter: I henhold til Dagtilbudsloven bør der i en områdebestyrelse være et flertal af forældre. Dagtilbudsloven anfører desuden, at antallet af medlemmer bør fastsættes under hensyn til områdebestyrelsens manøvre- og beslutningsdygtighed.

6 Side 4 Mange høringssvar har stillet spørgsmål om, definering af børnehusets størrelse og dermed antallet af forældrerepræsentanter i områdebestyrelsen. Administrationen har derfor fundet det hensigtsmæssigt, at ændre på det oprindelige forslag, således at børnehusene stilles lige i forhold til forældrerepræsentation uanset størrelse. Vedr. forældreråd: Administrationen anbefaler, at det er et forældremøde i det enkelte børnehus der beslutter, om der skal nedsættes et forældreråd i børnehuset. Fælleslederen udarbejder en proces for beslutningsprocessen. Vedr. forældrerådets kompetencer: Administrationen har udarbejdet forslag til kompetencebeskrivelse, og indarbejdet den i forslag til styrelsesvedtægt. Kompetencebeskrivelsen omfatter at forældrerådet inddrages i hørings- og beslutningsprocesser. Administrationen anbefaler, at det ikke er et krav men en mulighed, at der er sammenfald mellem medlemmer af forældreråd og forældrerepræsentant i områdebestyrelsen. De to fora har et forskelligt sigte med deres arbejde, og der kan derfor være forskellige bevæggrunde for at stille op til forældreråd og/eller områdebestyrelse. Forældrerådet har sine opgaver i forhold til børnehuset. Områdebestyrelsen varetager den samlede områdeinstitutions fælles anliggender. Administrationen anbefaler, at det første valg af forældrerepræsentanter til områdebestyrelsen finder sted i juni Fælleslederen forbereder i samarbejde med de nuværende forældrebestyrelser valghandlingen. Tilføjelser I afsnittet om Forældreråd er tilføjet: Inddrages i hørings- og beslutningsprocesser, herunder områdebestyrelsens behandling af sager der vedrører børnehuset Organiserer børnehusets forældres stillingtagen til Lejre Kommunes frokostmåltid (hvert andet år) Inddrages i udvikling og evaluering af børnehusets pædagogiske læreplan Ret til at deltage i bedømmelsesudvalg ved ansættelse af personale herunder pædagogisk leder Forældreråd er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt Ændringer I afsnittet om områdebestyrelsens sammensætning: Områdebestyrelsen er som minimum sammensat af 1 repræsentant fra hvert børnehus i området samt 2 medarbejderrepræsentanter ændres til: Der er mulighed for at vælge op til 2 forældrerepræsentanter fra hvert børnehus samt 2 medarbejderrepræsentanter for områdeinstitutionen. Hvis antallet af forældrerepræsentanter i områdebestyrelsen bliver et lige antal, vælges én ekstra forældrerepræsentant på tværs af børnehusene. Som konsekvens af ovenstående ændring anbefaler administrationen, at følgende afsnit slettes: Administrationen anbefaler, at de største børnehuse udløser 2 forældrerepræsentanter, således at der fra det samlede

7 Side 5 område minimum vil være mellem 7 og 11 forældrerepræsentanter. For Hvalsøområdet vil der, i en overgangsperiode frem til at et nyt børnehus erstatter de 3 nuværende mindre børnehuse, være en repræsentant i områdebestyrelsen fra alle børnehuse dvs. mindst 7 forældrerepræsentanter. For at imødekomme et høringssvars bemærkning om sprogbrug, foreslår administrationen at sætningen: Suppleanterne indtræder i områdebestyrelsen ved vakance. Ændres til: Suppleanterne indtræder i områdebestyrelsen hvis en bestyrelsesplads i en periode er ubesat. Med disse tilføjelser, ændringer og administrationens kommentarer, vurderer administrationen at høringssvarene er indarbejdet i forslag til styrelsesvedtægter for områdebestyrelser. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Tilrettet forslag styrelsesvedtægt områdebestyrelse efter høring 2. Høringsbrev med Forslag til styrelsesvedtægt Oversigt over høringssvar Øvrige sagsdokumenter:

8 Side 6 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til bærbare pc'ere/tablets til skoleelever Sagsnr.: 13/3254 Resumé: Der er i investeringsoversigten for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til bærbare pc ere/tablets til skoleelever. I de efterfølgende overslagsår 2014 og 2015 er der afsat yderligere rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. pr. år. Sammenlagt er der budgetteret i alt 7,5 mio. kr. til pc ere og tablets til skoleelever hen over tre år. I denne sag søges om en samlet anlægsbevilling på 7,5 mio.kr. til indkøb af bærbare pc er/tablets til skoleelever finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til Bærbare pc er/tablets til skoleelever i 2013 samt 2,5 mio. kr. fra investeringsoversigten for hvert af overslagsårene 2014 og 2015 til Bærbare pc er/tablets til skoleelever, i alt 5 mio. kr. mellemfinansieret af kassen, således at andre skole-anlægsprojekter af tilsvarende størrelse i 2013 udsættes til henholdsvis 2014 og Indkøb af bærbare pc er og tablets til skoleeleverne er en del af visionen Suveræne skoler i Lejre Kommune og skal ses i forlængelse af sagen på Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2013 om indkøb af interaktive tavler på skolerne. Det fremlægges i sagen, hvordan de bærbare pc ere og tablets kan indgå til udvikling af det digitale læringsrum i skolerne. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til indkøb af bærbare pc er/tablet til skolelever 2. at anlægsbevillingen finansieres med 2,5 mio. kr. fra det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb vedrørende Bærbar/tablets til skoleelever 3. at anlægsbevillingen også finansieres ved, at udskyde 2,5 mio. kr. det på investeringsoversigten i 2013 afsatte rådighedsbeløb fra 2012 på kr. til anlæg af ændring og forbedring af skole- og faglokaler til at anlægsbevillingen også finansieres ved, at udskyde 2,5 mio. kr. af det på investeringsoversigten i 2013 afsatte rådighedsbeløb 3,0 mio. kr. kr. til anlæg af ændring og forbedring af skole- og faglokaler til 2015 Beslutning den : Indstillingen anbefales, idet det anbefales, at de afledte driftsudgifter indarbejdes i budget 2014 Thomas Stokholm (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt Sagsfremstilling: I visionen for skolerne i Lejre Kommune Suveræne skoler i Lejre Kommune er det et mål, at IT er en naturlig del af børnenes hverdag og et værktøj de bruger fra en tidlig alder. For at understøtte anvendelsen af elektroniske undervisningsmidler besluttede Kommunalbestyrelsen at tilføre skoleområdet ekstra midler i budget 2013 og i

9 Side 7 overslagsårene 2014 og 2015 i form af et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til interaktive tavler og et rådighedsbeløb på 2.5 mio. kr. i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 til bærbare pc ere/tablets til skoleelever. De digitale læringsmiljøer skal styrke fagligheden og samarbejdsformerne i undervisningen. Pc ere og tablets er en del af de digitale forudsætninger, der skal være tilstede i skolerne. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i budgetaftalen, at der skal være en pc til hver enkelt elev på skolerne i lejre Kommune, således at hver enkelt elev altid har adgang til en pc, når eleven har behov for det i forbindelse med undervisningen. Dette foreslås udmøntet således: At eleverne i 0. årgang har adgang til klassesæt af tablets i deres undervisning. At eleverne i årgang har tablets til deres rådighed. Eleverne låner én tablet af skolen, som de benytter på skolen og derhjemme. At eleverne i årgang ubesværet kan benytte deres egne medbragte PC ere. De elever, der ikke medbringer deres egen pc, låner en pc af skolen, som de benytter på skolen og derhjemme. Administrationens vurdering: Ud fra den nuværende bestykning og den undervisning der skal foregå på skolerne, er der behov for at udvide antallet af pc ere på skolerne markant. Erfaringerne fra andre kommuner med pc er eller tablets, der er udleveret og givet til alle elever er delte. Det er en stor opgave i at følge op på uddelingen, reparationer, forsikringer og indkøb af apps. Der er dog ingen tvivl om, at de kommuner, der prioriterer tablets/bærebare pc ere til alle elever, prioriterer det i tiltro til, at det bidrager til et meget stort boost af brugen af IT i skolen. Man kan finde samstemmende argumenter for, at tablets er meget appellerende til eleverne i indskolingen, hvorimod eleverne i de ældre klasser har mere brug for en enhed, der egner sig til mere skrivearbejde, og lægger op til at kunne blive brugt i et samarbejde mellem eleverne både om at søge viden og om udarbejdelsen af opgaver. Tablets egner sig teknisk set ikke så godt til at være i udlån mellem eleverne fra lektion til lektion. På tablet en installeres adgang til elevens opgaver igennem, personligt koblede apps. Det er således et mere personligt værktøj end pc en er. Pc ens software ligger også i skyen, men kan af de lidt ældre elever lettere hentes fra egne drev via login uanset, hvilken pc der arbejdes fra. Den lidt ældre elev har ikke så meget brug for den meget simple app som indgang til, men kan bruge login mm., og kan dermed komme den rette vej til filer og de digitale læremidler.

10 Side 8 Administrationen anbefaler, at der indkøbes klassesæt af tablets til brug i børnehaveklasserne, tablets til eleverne i klasse samt bærbare pc ere til eleverne fra klasse. Alle tablets og pc ere i Lejre Kommunes skoler er til udlån og hjemlån til eleverne. De kan lånes på skolen, som skolebøger lånes og med samme regler om erstatning mm. Alle elever i klasse forventes at have adgang til en tablet i skolen, og alle elever fra 4. klasse og opefter kan arbejde på en pc. I børnehaveklassen arbejder man med klassesæt af tablets, som bruges på skolen. Tidsplan Tablets til alle lærere i klasse august 2013 Tablets udleveres trinvist til alle elever i Medio september oktober 2013 klasse Pc er til rådighed for klasse august 2013 Opgradering af skolernes accespoints august 0013 Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Samlet prisoverslag Prisoverslaget til indkøb af tablets til klasse og bærbare pc ere til klasse er beregnet i henhold de relevante SKI-aftaler. Tablets til alle elever i klasse og deres lærere kr. Tablets til alle 0. klasser (1 klassesæt pr. skole) kr. Pc er til klasse, således at 2/3 af elever kan låne en pc af skolen kr. Opgradering af skolernes acces points kr. I alt kr. Finansiering Der er i investeringsoversigten for 2013, 2014 og 2015 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i hvert af årene, i alt 7.5 mio. kr. til tablets/bærbare pc ere til skoleelever. Det foreslås at investeringen fremrykkes, således at det samlede rådighedsbeløb for 2013, 2014 og 2015 frigives i 2013 og anvendes til indkøb af tablets og pc er til eleverne. Fremrykningen finansieres ved, at 2,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet til anlæg af ændring og forbedring af skole- og faglokaler på investeringsoversigten afsat i 2013 udskydes til Rådighedsbeløbet er oprindeligt fra 2012 på kr. Dernæst finansieres fremrykningen yderligere ved, at 2,5 mio. kr. af det på investeringsoversigten i 2013 afsatte rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. til anlæg af ændring og forbedring af skole- og faglokaler udskydes til Konsekvensen af denne finansieringsmulighed er, at forbedringen af lokaler på Kirke Hyllinge Skole først kan igangsættes i 2014 og afsluttes i Der vil i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014 være mulighed for at tage stilling til hvilke år, der skal gives rådighedsbevilling til renovering af skolelokaler. Driftsudgifter Indkøb af tablets og pc ere vil aflede driftsudgifter. Driftsudgifterne vil omfatte support, licenser, apps og egentlige reparationer og fornyelse af den samlede bestykning. Center for Skoletilbud forventer, at kunne dække opdateringer, licenser og lign. inden for egen ramme. Supportudgifterne svarende til den nuværende support skolerne nu får fra ITafdelingen på de pc ere skolerne har nu, vil blive estimeret og indgå i budgetoplæg til Der må også forventes et større energiforbrug ved flere pc ere på skolerne. Dette indgår ligeledes i budgetoplægget for 2014.

11 Side 9 Der skal etableres opbevaringsmuligheder for elevernes enheder på skolerne. Udgifterne hertil forventes at kunne holdes indenfor Center for skoletilbuds samlede ramme, idet skolerne forventes at kunne etablere denne opbevaring inden for skolernes budgetter, i det skolerne ikke har andre væsentlige investeringer i forbindelse med digi-taliseringen af læringsmiljøet på skolerne. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Notat vedrørende digitalisering af undervisningen i folkeskolerne i Digitaliseringsoplæg UBU den 5 marts 2013 Øvrige sagsdokumenter:

12 Side SSÆ - Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 med høringssvar Sagsnr.: 13/176 Resumé: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede socialog undervisningsområde. Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeaftalerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3-2011) og på specialundervisnings-området (jf. BEK nr 381 af 28/4-2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Hermed fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen forslag til Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. Udviklingsstrategien har været i høring i Handicaprådet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 godkendes. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Der ønskes større involvering af politikere og brugere før den endelige udarbejdelse af udviklingsstrategien. Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning den : Indstillingen anbefales Deltog ikke i behandlingen af dette punkt: Thomas Stokholm (V) Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud. Kapacitetsbehov: På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands-&

13 Side 11 landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august Fokusområder Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er: Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven. Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskadeområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås. Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor. Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialisering som mulige cases. Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere specifikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væsentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at arbejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene. Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning. I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til genstand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensionsreformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behandlingspsykiatri/socialpsykiatri, snitflader og opgaveløsning mellem kommuner og Region.

14 Side 12 Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases. Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om tilbud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige behov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne ønsker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering eller planlægning kommunerne imellem, deltage i en kortlægning af organiseringen af indsatsen på disse områder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats. Udtalelser: Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 har i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har ingen bemærkninger til høringsmaterialet, men har til høringssvaret vedlagt kommentarer fra DH-Lejre. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at Rammeaftalens Udviklingsstrategi 2014 tilgodeser behov for nødvendig koordinering og prioritering på området. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen bemærkninger. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Rammeaftalens Udviklingsstrategi Allonge Specialundervisning i Folkeskolen Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 5. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet DH - supplerende kommentar vedr. Den Sociale Rammeaftale, Udviklingsstrategi 2014 Øvrige sagsdokumenter:

15 Side ØU - Vision for inklusion i Lejre Kommune efter høring Sagsnr.: 11/20395 Resumé: Fagudvalgene besluttede på møder i januar måned 2013 at sende vision for inklusion i Lejre Kommune i høring. Høringsfristen udløb fredag den 1. marts Der er indkommet 43 høringssvar. Få høringssvar foreslår ændringer i ordvalg eller tilføjelser til visionen. Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen foreslår tilføjet to sætninger: A og B til visionen. Tilføjelse A: I den overordnede vision tilføjes en pind med ordlyden: Vi inddrager det aktive og inkluderende civilsamfund. Tilføjelse B: I uddybning om Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion tilføjes en pind med ordlyden: Civilsamfundet, politikere og ansatte samarbejder omkring at styrke og udvikle inklusionskultur i alle sammenhænge. Visionen med tilføjelserne A og B er vedlagt som bilag. Sagen fremlægges med henblik på endelig politisk beslutning af visionen for inklusion i Lejre Kommune. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune med tilføjelse A og B godkendes 2. at administrationen bemyndiges til at udarbejde implementeringsplan som fremlægges til politisk behandling Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstilling anbefales Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning den : Indstillingen anbefales Thomas Stokholm (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt Sagsfremstilling: Kommunernes Landsforenings konsulentenhed, KLK gennemførte i 2011 en analyse af Lejre Kommunes organisering og økonomistyring af det specialiserede børneområde herunder specialundervisningen. På baggrund af rapporten fra KLK ønskede Kommunalbestyrelsen, at der blev udarbejdet og besluttet politiske målsætninger for inklusion i Lejre Kommune.

16 Side 14 Kommunalbestyrelsen drøftede på temamøde i august 2012 indholdet og et oplæg til vision for inklusion i Lejre Kommune. Forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune blev fremlagt i alle fagudvalg i januar Forslaget blev herefter sendt i høring. Kommunalbestyrelsen ønskede en bred og åben høringsproces. Den blev tilrettelagt med et kick-off seminar den 5. februar 2013 for alle ledere og medarbejdere i MED organisationen og et offentligt dialogmøde mandag den 11. februar 2013 for Kommunalbestyrelsen, indbudte høringsparter og interesserede borgere. Der deltog ca. 150 personer i mødet. Administrationen har udarbejdet et notat med opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter herunder vedr. visionen og visionens fire uddybninger. Notatet er vedlagt som bilag. En del høringssvar indeholder en række konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål til visionen. En opsummering af disse er samlet i et notat til inspiration for arbejdet med inklusion. (bilag) Høringsproces Høringsmateriale bestående af høringsbrev og forslag til vision for inklusion er sendt til høringsparterne mandag den 21. januar Høringsfristen udløb fredag den 1. marts Efterfølgende er høringsmaterialet lagt på Lejre Kommunes hjemmeside og er blevet annonceret i Midtsjællands Folkeblad. Høringsbrev er vedlagt som bilag. Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser og skolers lokaludvalg samt Centerudvalget for Skoletilbud, forældrebestyrelser i dagtilbud og personalegrupper med MED-status i dagtilbud, MED-udvalget i Jobcenter Lejre, Lejre Lærerforening, Danske Handicaporganisationer Lejre, Socialpsykiatrisk Center, Bestyrelsen for Lejre Kommunes Ungdomsskole, Ældrerådet, Handicaprådet, Bruger- og pårørenderåd Hvalsø Ældrecenter, Bøgebakken og Ammershøjparken, personalet i Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne, personalet Lejre Musikskole samt en administrativ medarbejder i Lejre Kommune. Oversigt over de som har afgivet høringssvar og høringssvarene er vedlagt som bilag. Handicappolitiske overvejelser: Inklusionsvisionen medvirker til at fremme handicappolitikkens intentioner herunder med hensyn til tilgængelighed. Udtalelser: Alle høringssvar giver udtryk for en positiv holdning til visionsforslaget, og flere høringssvar tilkendegiver fuld enighed i visionens indhold. Nogle høringssvar beskriver visionen som en meningsfuld, ambitiøs og gennemarbejdet vision, som man gerne vil bakke op om. I flere høringssvar ser man frem til at blive en del af visionens implementering. På skoleområdet ser nogle skolebestyrelser og lokaludvalg inklusionsvisionen i fint samspil med visionen for Lejre Kommunes fælles skolevæsen, Suveræne skoler som bl.a. har et fokusområde Den inkluderende folkeskole. Der peges på, at der er tydelige sammenfald i ordvalg. Andre høringssvar gør opmærksom på, at de ser udfordringer i arbejdet med inklusion bl.a., hvordan fællesskaberne evner at favne forskellighed, samt at inklusion er alles ansvar, og der derfor skal arbejdes med udvikling af kultur og holdninger i alle sammenhænge. Flere høringssvar nævner begrebet ansvarlig inklusion i forhold til den

17 Side 15 opmærksomhed, der skal være på, at mennesker er forskellige og dermed har forskellige behov, hvorfor ikke alle fællesskaber er berigende for alle. Der er høringssvar, som beskriver nødvendigheden af, at de enkelte virksomheder arbejder videre med at omsætte visionen i praksis herunder at inddrage relevante interessenter. Ligeledes er det nødvendigt, at de enkelte virksomheder arbejder på tværs af fagområderne for at omsætte visionen i praksis. Ressourcer En meget stor del af høringssvarene peger på nødvendigheden af, at der følger ressourcer og økonomi med til inklusionsarbejdet. Der nævnes bl.a. midler til efter- og videreuddannelse samt til personalenormering. Desuden peger høringssvar på, at det må sikres, at der er økonomi til rådighed, der gør det muligt at undgå visitation ud af almenområdet. Der peges i enkelte høringssvar på vigtigheden af fysiske rammer, der giver mulighed for at leve op til de gode intentioner i visionen. Administrationens opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter vedr. visionens fire uddybninger er samlet i det følgende: Uddybning Vi vil skabe sammenhæng i arbejdet med inklusion Cirka en tredjedel af høringssvarene tilkendegiver synspunkter om vigtigheden af, at der arbejdes på tværs af forvaltningsområderne, for at give sammenhæng i inklusionsarbejdet til gavn for den enkelte. Der peges også på vigtigheden af, at de som arbejder med inklusion udviser fleksibilitet i opgaveløsningen. Flere høringssvar beskriver på forskellig vis, at det har stor betydning, at der er en tydelig tovholder i tværgående opgaver og projekter, sådan at de enkelte indsatser for et barn, en ung eller en voksen bliver koordineret. Desuden peger en del høringssvar på, at sagsbehandlingstiderne i personsagsforløb bør nedbringes, og at sagsbehandlingen bør forenkles. Uddybning Vi vil balancere faglighed, kvalitet og økonomi Næsten halvdelen af høringssvarene indeholder bemærkninger om afvejningen mellem udvikling/kvalitet og økonomi. Den generelle holdning i disse høringssvar er, at en beslutning om et tilbud til en borger, hvad enten der er tale om et barn, en ung eller en voksen ikke kun må ske ud fra en økonomisk betragtning, idet der ligeledes skal indgå en vægtning, der tilgodeser borgerens udvikling. Flere af disse høringssvar peger på, at hensynet til barnets tarv må vægtes højere end økonomiske hensyn. Uddybning Vi vil dokumentere den udvikling, vi skaber I høringssvarene gøres der på den ene side opmærksom på, at der er behov for plads, rum og tid til yderligere dokumentation, på den anden side at dokumentation af udviklingen ikke må blive for tung for kommunens ansatte. Desuden nævner flere høringssvar vigtigheden af at afdække om det vi gør virker. Uddybning Vi vil udvikle vores kompetencer Et stort antal høringssvar peger på nødvendigheden af kompetenceudvikling i form af kurser og uddannelse, samt at der afsættes økonomi og ressourcer til det. Betydningen af sparring og refleksion nævnes ligeledes. Desuden anfører flere høringssvar vigtigheden af at arbejde med kultur og holdninger i alle sammenhænge. Flere høringssvar fremkommer med konkrete forslag, opmærksomhedspunkter og spørgsmål. Disse vil indgå i det videre arbejde med visionen. Administrationens vurdering:

18 Side 16 Administrationen har gennemgået høringssvarene og har på den baggrund tilføjet sætningerne A og B til visionsteksten. Med disse tilføjelser vurderer administrationen at høringssvarene er indarbejdet i forslag til vision for inklusion i Lejre Kommune. For at implementere visionen er der behov for at de enkelte fagområder prioriterer økonomiske ressourcer til strukturelle omstillinger samt kompetenceudvikling. Derudover kan der være behov for yderligere ressourcer til specifikke indsatser. Administrationen gør opmærksom på, at Lejre Kommunes handicappolitik går hånd i hånd med visionen for inklusion, og at der i handicappolitikken er et stærkt fokus på bl.a. tilgængelighed og indretning samt borgerens inddragelse. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Visionstekst med forslag til tilføjelser A og B 2. Høringsbrev 3. Høringssvar samlet, Vision for inklusion 4. Opsummering høringssvar, kommentarer og synspunkter 5. Høringssvarenes inspiration til arbejdet med inklusion Øvrige sagsdokumenter:

19 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 13/7718 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for Forventet Regnskab indeholder en risiko for overskridelse af bevillinger uden overførselsadgang på 19,8 mio. kr. Det forventede merforbrug findes særligt på dagtilbudsområdet, sociale ydelser samt jobcentrets område. Disse udfordringer er blevet beskrevet i Forventet Regnskab , men er dog betragteligt større, end det da fremgik. Der er desuden forventninger om merforbrug ift. aktivitetsbestemt medfinansiering samt overførselsudgifterne på job- og arbejdsmarkedsområdet. Administrationen vurderer, at en række af udfordringerne kan håndteres inden for eksisterende budget i løbet af året. Der bør imidlertid allerede overvejes tværgående håndtering af den resterende finansieringsudfordring på 10 mio. kr. Koncerndirektionen foreslår, at en tilsvarende del af kommunes driftsbudgetter indefryses. Ved de senere Forventede Regnskaber vil det blive vurderet, om det er nødvendigt at anvende denne indefrosne pulje. Såfremt udfordringerne er mindre end forventet på nuværende tidspunkt, kan budgettet frigives til bevillingerne igen. I denne sagsfremstilling præsenteres hovedkonklusionerne på tværs af kommunen. I Bilag 1-6 bliver udfordringerne for de enkelte udvalg og driftsbevillinger yderlige uddybet. I Bilag 1 (Økonomiudvalget) uddybes desuden forventningerne til lån, låneafdrag samt øvrig finansiering og renter. Oversigter over ansøgte bevillingsændringer findes i bilag 7-9, mens Bilag 10 indeholder anlægsregnskaber for de projekter, der er blevet afsluttet i forbindelse med forårets prioritering af anlægsprojekter. I Bilag 11 følges der op på målene i årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at det indskærpes over for de bevillingsansvarlige, at der skal arbejdes aktivt for at overholde gældende budgetter om fornødent ved forelæggelse for de politiske udvalg, hvis der er behov for at justere serviceniveau mv. for at overholde budgettet, 3. at der forelægges forslag til indefrysning af budgetmidler for 10 mio. kr. på Økonomiudvalgets møde i juni, 4. at finansierede tillægsbevillinger imellem bevillinger godkendes, jf. Bilag 8: Samlet oversigt over alle finansierede tillægsbevillinger 5. at negative tillægsbevillinger ifm. KTO-regulering på i alt 6,478 mio. kr. godkendes og tilgår kassen, jf. Bilag 9: Negative tillægsbevillinger ifm- KTO-forlig 6. at bevillingerne Osted Børnehave og Røglebakken lægges under bevilling Egebjerget + Lærkereden, svarende til område 1 i dagtilbudsplanen, 7. at bevillingerne Møllehuset og Såby Børnehave lægges ind under bevilling Fuglemarken + Hyllebjerget, svarende til område 2 i dagtilbudsplanen,

20 Side at bevillingerne Bøgen og Birken lægges ind under bevilling Solsikken + Myretuen, svarende til område 3 i dagtilbudsplanen, 9. at bevillingerne Avnstrup, Skovvejens Børnehave, Søhus, Søpavillonen og Remisen lægges ind under bevilling Møllebjerghave, svarende til område 4 i dagtilbudsplanen. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget vurderer, at der politisk og administrativt er behov for at sætte målrettet ind på at overholde de økonomiske rammer i indeværende års budget. Økonomiudvalget forventer derfor, at fagudvalgene indgående drøfter de nødvendige ledelsesmæssige og politiske initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse, og at konklusionerne på disse drøftelser fremsendes til økonomiudvalgets anden behandling af Forventet Regnskab på mødet den 21. maj Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales, med tilføjelse: at det ikke anbefales at flytte bevillingen til tilskud til lokale initiativgrupper, der understøtter fællesskaber og sundhed, fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre til Økonomiudvalget Afbud: Gitte Geertsen(F) Martin Stokholm(A Beslutning den : Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse: Udvalget havde en grundig drøftelse af budgetudfordringerne på dagtilbudsområdet. Udvalget anbefaler herefter: at Lærkeredens oparbejdede merforbrug på 1,35 mio. kr. kompenseres ved tilførsel at eksterne midler at de nye områdeledelser herefter overholder budgettet. Områdeinstitutioner med underskud på mere end 2 % nedbringer disse gennem handleplaner at anmoder Økonomiudvalget om en drøftelse af finansieringsmuligheder for budgetmankoen i Denne drøftelse kan ske i forbindelse med et fællesmøde med Økonomiudvalget primo juni 2013, hvor grundlaget vil være oplæg fra direktionen om budgetudfordringerne i 2013 og forslag til kompenserende besparelser i Oplægget skal ses i sammenhæng med vurdering af den nuværende fremskrivningsmetode og forslag til fremtidig fremskrivningsmetode for budget 2014 Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Vurderingerne er foretaget pr. 31. marts 2013 og har udgangspunkt i udgiftsudviklingen siden årets begyndelse samt forventningerne til de resterende ni måneder. Resultaterne af Forventet Regnskab fremgår af Tabel 1 nedenfor.

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere