Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for organisering af it-området i Koncernservice"

Transkript

1 Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området i Koncernservice og vedr. relationen til forvaltningerne. Dette notat sammenfatter diskussionerne i en række principper og anbefalinger. Principperne er rammesættende for Koncernservice og forvaltningerne. De skal indgå som en del af de bærende principper for organisering og drift af it-området i Koncernservice og for forvaltningernes organisering i relationen til Koncernservice. Anbefalingerne er refleksioner og overvejelser som Koncernservices ledelse kan bruge som støtte i deres arbejde. Notatets første del omhandler relationen mellem Koncernservice og forvaltningerne startende med en definition af BUM-modellen efterfulgt af principper for udarbejdelse af servicekontrakter og principper for kundekontakt. Notatets anden del omhandler den interne organisering af it-området i Koncernservice. Tredje del omhandler forvaltningernes organisering. 1. Bærende principper Relationen mellem Koncernservice, forvaltning og brugere organiseres i en BUM-model. Der skal udarbejdes en fælles overordnet kontrakt mellem Koncernservice og forvaltningerne som fastlægger de generelle betingelser. Der skal udarbejdes Service level agreements mellem forvaltningerne og Koncernservice, som fastlægger de aftalte servicemål og ydelser. Der skal udarbejdes et servicekatalog som indeholder Koncernservices udbud af it-ydelser. Der skal på alle niveauer i Koncernservice være et stærkt fokus på at forstå, og imødekomme, forvaltningernes behov for it-løsninger. Arbejdet i Koncernservice skal organiseres, så man både sikrer, at der opnås stordriftsfordele gennem samling af opgaver/kompetencer, og samtidig fastholder en stærk kundeorienteret organisering. Forvaltningerne skal sikre en kvalificeret bestillerfunktion både på strategisk, taktisk og operationelt niveau. 2. BUM-modellen Bestiller-Udfører-Modtager, BUM-modellen, er blevet en meget udbredt måde at organisere opgaveløsningen på i det offentlige. Princippet er at arbejdet organiseres omkring roller som klart angiver hvilke opgaver hver aktør har

2 Bestilleren afgiver en bestilling til en leverandør, som derefter udmønter bestillingen i en række leverancer til modtageren. Bestillingen angiver en indholdsmæssig og økonomisk ramme for, hvilke ydelser leverandører må levere til modtageren. Bestilleren skal kvalificere sin bestilling gennem løbende forrentningsmæssig opfølgning på leverancerne, gennem opfølgning på brugens tilfredshed og løbende afvejning af om indhold og betingelser i bestillingen skal ændres. Der er ikke tale om en traditionel kunde-leverandør relation, idet modtageren ikke opererer på et frit marked, hvor han selv kan vælge, hvilke ydelser han vil have. Ydelserne og betingelserne for, hvornår modtageren kan rekvirere dem, er angivet af en tredjepart, bestilleren. I it-verdenen kan dette sammenlignes med, at Koncernservice betragtes som en ekstern serviceleverandør, som en forvaltning hyrer til fx at supportere et bestemt system. I en sådan konstellation vil forvaltningen (bestilleren) indgå en kontrakt (bestillingen) med serviceleverandøren (udføreren) om at supportere (levere ydelser) til brugerne (modtageren). 3. Kontrakten Et aftalekompleks mellem leverandøren og bestilleren bør bestå af en kontrakt indeholdende de overordnede og generelle principper for relationen og en Service Level Agreement, SLA, indeholdende de aftalte servicemål og ydelser. SLA en bør tage udgangspunkt i leverandørerens ydelseskatalog suppleret med behov for specielle ydelser. Der skal indgås en overordnet generel kontrakt mellem bestiller og udfører. Denne indeholder de generelle ramme-betingelser og er fælles for hele kommunen herunder Ansvarsforhold Betalingsforhold Kompetencer i koncernservice + udviklingstrends/årsplan Leveringsbestemmelser Monopolydelser / obligatorisk Ejerskab for udstyr Kundens muligheder og forpligtigelser Bestemmelser for ændringer af kontrakt/varighed. Positivlister

3 Samarbejdsfora. Kontrakten kan eventuelt udformes med udgangspunkt i en partnerskabstankegang. Dette bl.a. for at understrege, at der i mange sammenhænge må blive tale om et tæt samarbejde mellem bestiller og udfører SLA/OLA Tre modeller kan overvejes en fælles SLA for hele kommunen, en SLA per forvaltning eller en SLA per enhed/afdeling. Umiddelbart størst tilslutning til SLA pr. forvaltning. En SLA bør indeholde de konkrete aftalte services baseret på ITIL-principper. Afhængig af, hvilke aftaler man i øvrigt laver, skal der udformes en række bagvedliggende interne aftaler, som understøtter SLA en. Disse benævnes typisk OLA (operation level agreement) og skal selvsagt som minimum leve op til SLA-kravene Servicekatalog Koncernservice skal udarbejde et servicekatalog indeholdende de it-ydelser, der kan tilbydes. Servicekataloget er et væsentligt værktøj for Koncernservice til at arbejde med standardisering og til at kvalificere dialogen med både bestiller og modtager. Servicekataloget kan indeholde priser på særlige ydelser. 4. Principper for kundekontakt Det overordnede formål med principperne for kundekontakt er at sikre, at man på alle niveauer i Koncernservice har fokus på at forstå og imødekomme, forvaltningernes behov for it-løsninger. Det anbefales, at man ved en senere udmøntning af principperne bruger de metoder og værktøjer som ITIL anviser med henblik på, at man fra starten anvender best practice metoder i kontakten med kunderne ITIL s anbefalinger ITIL s business perspective anviser, at det er vigtigt at sikre, at processerne i it-organisationen er fokuseret på at understøtte forretningsorganisationen. ITIL anviser, at det skal ske på tre niveauer: Strategisk niveau Taktisk niveau Operationelt niveau På det strategiske niveau handler det om at skabe sammenhæng mellem forretningernes strategier og itenhedens strategi. It-enheden må løbende vurdere, om enhedens strategi er i overensstemmelse med forretningens strategi. Strategi er i denne forståelse ikke et statisk element, man må forvente, at forretningsstrategierne er under konstant forandring og udfordringen for it-enheden bliver derfor også at opfange disse signaler og vurdere, hvilke justeringer det medfører i egen strategi. På det taktiske niveau handler det om at skabe sammenhæng mellem løbende ændringer i forretningen og de afledte ændringer i it-systemer, infrastruktur, supportsystemer, etc. Det kan fx. handle om, at man i et forretningsområde omlægger processer som efterfølgende kræver ændringer i it-systemerne. Udfordringen for it-enheden blive at opfange disse behov for ændringer tidligt i processen, så man kan planlægge ændringen i god tid og evt. bidrage konstruktivt til forretningsenheden definition af de nye processer

4 På det operationelle niveau handler det om at skabe sammenhæng mellem forretningens dag-til-dag drift og it-enhedens drift. Det handler fx om at sikre, at supportfunktionen er tilgængelig, når driftsorganisationen har brug for den og at sikre systemteknikeres opfølgning på fx batch-kørsler på et tidspunkt, som passer ind i forretningens behov. Det handler også om at sikre, at fejlhåndteringsprocedurer fx tager højde for og prioriteres efter forretningens aktuelle behov. ITIL kalder disse processer for Business Relationship Management og ITIL anviser en række metoder som kan sikre dette samspil mellem it og forretning Kundebegrebet Det vil være et vigtigt element i Koncernservices interne kultur, at man på alle niveauer i organisationen bruger ordet kunder om dem, man leverer it-ydelser for (bestilleren) og ordet brugere om dem man leverer til (modtageren). At betragte bestilleren som kunde skaber en ydmyghed over for forvaltningens ret til at stå i fokus, og det er kerneelementet i principperne for kundekontakt. Kunden sættes i fokus, det er kundens behov, som er vigtigst. Det betyder ikke, at interne behov ikke kan være vigtige, men de bør som udgangspunkt sættes i anden række. Derudover kan der være følgende øvrige mål med at sætte kundens behov i fokus på alle niveauer: At medarbejderne forstår, hvordan deres indsats bidrager til forretningsområderne. At medarbejderne tænker aktivt i, hvordan de kan optimere/effektivisere it-processerne, så de bedst muligt understøtter forvaltningerne. At medarbejderne formidler information til forvaltningerne om, hvordan de bedst muligt kan anvende it-løsningerne. At medarbejderne forstår, hvordan forretningsområderne planlægningsproces er og derfor kan bidrage til den. At Koncernservices kultur gøres forenelig med forretningens. Altså, at man kender og forstår forretningens værdier, holdninger, politikker, etc. og sikrer, at egen kultur ikke direkte står i modsætning til denne. 5. Organisering af it-området i Koncernservice. It-området underlægges den overordnede ledelse i Koncernservice. Den styringsmæssige ramme er kun delvist fastlagt på nuværende tidspunkt, idet den organisatoriske ramme og den økonomiske styringsmodel er beskrevet. Der mangler imidlertid en afklaring af den faglige ramme, idet den faglige bestillerfunktion er ubeskrevet, dermed er der usikkerhed om, hvem der lægger rammerne for den faglige opgaveløsning. Der er en forventning om, at den ændrede organisering medfører en optimeringsgevinst. Det er dermed et væsentligt succeskriterium for organiseringen, at den skaber et reelt grundlag for optimering af opgaven med henblik på at kunne høste en effektiviseringsgevinst. Opgaveporteføljen er beskrevet og Koncernservice kan på den baggrund opgavemæssigt betegnes som en it-drifts og supportenhed med fokus på it-teknik og generelle applikationer

5 5.1. Overordnet organisation. Den overordnede struktur i Koncernservice er som udgangspunkt funktionsopdelt, ved at man har besluttet, at der skal være en direktør for Koncernservice og 2 funktionsområder (hhv. et it- og et økonomiområde) med hver deres chef Funktionerne. Uanset hvordan it-området internt organiseres, er det forventningen, at der vil være følgende funktionsområder som skal afspejles i strukturen. Der skal være en server- og netværksfunktion, som kan drifte, vedligeholde og udvikle infrastruktur og servermiljøer. Der skal være en PC- og softwarefunktion, som kan drifte, vedligeholde og udvikle itarbejdspladser og applikationer. Der skal være en Helpdeskfunktion, som kan koordinere alle brugerhenvendelser til Koncernservice. Der skal være en salgsfunktion, som kan koordinere samarbejdet med forvaltningerne. Der skal være en administrativ funktion, som kan håndtere de administrative opgaver, der vil være for it-området Organisationsmodeller. I det efterfølgende skitseres tre forskellige måder at organisere it-området i Koncernservice og fordele og ulemper ved hver af dem opridses kort. Model 1 funktionsopdelt. En opdeling efter funktioner vil sætte fokus på at optimere arbejdet inden for hvert af funktionsområderne. Dette vil sandsynligvis være den model, som sætter mest fokus på opbygningen af det faglige miljø i hver af enhederne, og hvor man vil få særdeles kvalificerede videnspersoner inden for hver af funktionerne. Helpdesk Salg Chef Server og netværk Adm PC og Software Ulemperne ved at lave en funktionsopdelt struktur er, at der meget hurtigt kan opstå koordineringsog kommunikationsproblemer mellem enheder, fordi man kan have en tendens til kun at vurdere opgaven ud fra eget funktionsområde. Brugerne kan således opleve, at det kan være svært at finde ud af, hvem der tager ansvar for helheden, fordi flere forskellige personer og afdelinger involveres for hver delfunktion i opgaven. Brugeren kan således have en oplevelse af, at der mangler sammenhæng i opgaveløsningen, og at ingen tager ansvar for kvaliteten af den samlede opgaveløsning. Model 2 Kundeopdelt

6 En opdeling efter kunder vil skærpe enhedens fokus på kundes behov, og vil sikre en høj grad af viden om kundens forhold på alle niveauer i organisationen. Chef Adm Ulempen ved denne struktur er, at man ikke får mulighed for at høste de faglige og opgavemæssige fordele, der er Forvaltning X Forvaltning Y ved at være en stor organisation, idet man i denne model reelt fastholdes i en struktur, der ligner den nuværende. En anden ulempe vil være, at strukturen ikke tager højde for, at der kan være meget forskellige brugersegmenter inden for hver forvaltning. Model 3 Geografisk opdelt Forvaltning Z En geografisk opdeling vil kunne følge bydelsopdelingen. Fordelene vil være, at kunderne oplever en høj grad af nærhed i lokalområdet, og man vil sandsynligvis også opleve, at det betyder, at det er de samme folk, man møder, og at de er bekendt med de lokale forhold. Medarbejderne vil have en bred viden om alle kunderne i lokalområdet. Lokalområde A Chef Lokalområde B Adm Lokalområde C Ulempen er, ligesom ved den kundeopdelte model, at man ikke får mulighed for at høste de faglige og opgavemæssige fordele, der er ved at være en stor organisation. Medarbejdernes mulighed for faglig specialisering vil være begrænset, og der er risiko for, at der etableres forskellig praksis for opgaveløsningen på tværs af byen Anbefalet model: Funktionsopdelt med stærkt kundefokus. To væsentlige kriterier bør prioriteres, når man skal designe organisationen. Opgaveløsningen skal effektiviseres, og kvaliteten skal øges gennem samling af de faglige kompetencer. Kundetilfredsheden skal sikres gennem et skærpet fokus på kundens behov på alle niveauer i organisationen. Det første argument taler for en funktionsopdelt model, hvor man opnår en optimering af, og en øget kvalitet i opgaveløsningen ved at samle homogene faggrupper, fx vil det give god mening at samle alle serverteknikere i en fælles enhed, alle supportfolk i en helpdesk, etc. Det andet kriterium taler for at vælge en af de øvrige modeller, hvor udgangspunktet for organiseringen er kundens forhold (forvaltning eller lokalområde). Anbefalingen vil derfor være at lave en funktionsopdelt struktur med et stærkt kundefokus

7 Den tværgående kundeorganisering kan fx ske gennem faste kundeorienterede teams, som samles omkring drift, vedligeholdelse og udvikling af de enkelte forvaltningers løsninger, mens man i funktionsområderne samles om den fælles faglighed og om de opgaver, som er uafhængige af de enkelte forvaltninger 6. Krav til bestillerorganisationen. Ligesom det er afgørende for Koncernservice at få opbygget en kultur og en organisation, som sætter kunden i fokus, så er det også et krav til forvaltningerne, at de får opbygget en bestillerfunktion, som aktivt kan kvalificere forvaltningens dialog med Koncernservice. Bestillerorganisationen bør også tænke i de tre niveauer strategisk, taktisk og operationelt. Strategisk skal der være en it-ansvarlig, som kan vedligeholde og kvalificere it-strategien ud fra forretningsstrategierne. Der skal være en strategisk ansvarlig chef med en it-faglig baggrund, men som ledelsesmæssigt er tilknyttet forvaltningens strategiske ledelse. Den overordnede it-ansvarlige skal også være tovholder på udarbejdelse af SLA er og løbende opfølgning på dem. Taktisk skal der være systemansvarlige, som sammen med den it-ansvarlige skal planlægge og kvalificere samarbejdet med Koncernservice og evt. øvrige leverandører. Operationelt bør der i forvaltningerne være et kendskab på brugerniveau til de gældende SLA er, så det vides, hvilke ydelser og ydelsesniveauer der kan forventes

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag Århus Kommune Organisering af it-drift Projektgrundlag Rambøll Management den 16. september 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Vision, mål og principper for it-drift 3 2.1 Vision for it-drift

Læs mere

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6. DNU It-styringsmodel

Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6. DNU It-styringsmodel Det Nye Universitetshospital i Århus Helhedsplan Delprojekt 6 DNU It-styringsmodel Rev. 23.03.2009 Indhold 1. Resumé... 4 1.1 Oversigt over it-principper og konsekvenser... 6 2. Formål... 9 3. Afgrænsning...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter

Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Roller og ansvar i digitaliseringsprojekter Denne vejledning er en af flere på KL s website om Gevinstrealisering. Klik ind på www.kl.dk/gevinstrealisering og find flere. Metodeudvikling er udviklet i

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland

Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018. Region Midtjylland Region Midtjyllands it-strategi 2013-2018 Region Midtjylland 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Region Midtjyllands behov for it 5 It s bidrag til udvikling af Region Midtjylland 5 Styring af it i Region Midtjylland

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Forsvarsministeriet Effektiviseringsstrategi Marts 2004 (Udbygget med Klare mål og mere åbenhed december 2004) Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Fremtidig koncernstruktur...2

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere