Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Fredericia Bibliotek Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Kurt Halling Bente Ankersen Side 1

2 Indholdsfortegnelse 20 Godkendelse af dagsorden Besøg på Fredericia Bibliotek Strategi- og udviklingsplan for Fredericia Bibliotek Valg af nyt bookingsystem som følge af nye nationale krav Regnskab 2014 og Spar/lån , Kulturog Idrætsudvalget Vedligeholdelsesplan for fritidsfaciliteter under spejderne Udskiftning af bro og sandkasse i Madsby Legepark Etablering af ungdomscamp i Trekantområdet Børnefilmfestival 2015 Madsby Legepark - ansøgning om tilskud Oktoberfest ansøgning om tilskud Kulturpuljen - kriterier og regler for tildeling Snoghøjkoret - ansøgning om tilskud til 4. maj koncert Lukket - Orientering...28 Side 2

3 20 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 3

4 21 Besøg på Fredericia Bibliotek Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes på biblioteket hvor bibliotekschef Jytte Bræmer indleder med en introduktion. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Orientering taget til efterretning. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 4

5 22 Strategi- og udviklingsplan for Fredericia Bibliotek Sagsnr.:15/2633 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med vedtagelse af budget 2014 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en strategi- og udviklingsplan for Fredericia Bibliotek. Arbejdet har været i gang siden efteråret 2014 og har omfattet interviews, høringer og workshops. Et udkast foreligger nu og ligger som bilag på sagen. Bibliotekschef Jytte Bræmer vil gennemgå planen på mødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller 1. At udvalget drøfter udkastet til strategi- og udviklingsplanen 2. At bibliotekschefen gives mandat til at færdiggøre planen Bilag: Åben - Biblioteksstrategi pdf Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Udvalget drøftede udkastet til strategi- og udviklingsplanen og gav bibliotekschefen mandat til at færdiggøre planen. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 5

6 23 Valg af nyt bookingsystem som følge af nye nationale krav Sagsnr.:14/1191 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I den nationale lovgivning for området Obligatorisk Digital Selvbetjening i kommunerne i Bølge 3 indgår et krav om, at de lokaler der stilles til rådighed for de folkeoplysende foreninger, skal kunne bookes digitalt. I Bølge 2 indgik kravet om digital booking til borgerne, hvis kommunen låner lokaler ud til borgerne. Som følge af dette skal Fredericia Kommune have et nyt bookingsystem til de kommunale lokaler, der lånes ud til foreninger og borgere. Det nuværende bookingsystem Planbook, lukkes ned medio Samtidig kan forenings- og bookingsystemet Conventus ikke bruges, fordi det ikke kan håndtere kompleksiteten af bookingerne i Fredericia Idrætscenter. En styregruppe har arbejdet med at finde et nyt bookingsystem, der dels lever op til flest mulige af vores ønsker og dels er godkendt som bookingsystem med de krav der ligger i Bølge 3. I styregruppen er der repræsentanter for Kultur, Idræt & Turisme, Børn & Unge, Administrationen og senest HR Fredericia. Undervejs har de selvejende haller og Samvirkende Idrætsklubber også været repræsenteret. Efter afdækning af vores behov og ønsker og en præsentation af 7 forskellige bookingsystemer, indstiller styregruppen nu følgende: 1. Globus Data vælges som leverandør af et nyt bookingsystem til kommunale lokaler for lokaler der administreres af Kultur, Idræt & Turisme sammen med Børn & Unge (skoler, pladser mm.), Fredericia Idrætscenter og de fire selvejende haller. Hvis Fredericia HR ønsker at bruge Globus data, er det en forudsætning, at de selv finansierer deres del. Indkøb af systemet koster kr. og den årlige drift pr. enhed er kr. 2. Conventus bibeholdes som administrationssystem til foreningerne, da Globus Data ikke kan løse denne opgave tilfredsstillende. Brugen af administrationsdelen til foreningerne er fortsat frivillig. 3. Conventus bruges til fælles foreningsportal, med krav om, at det er her, foreningerne opretter og vedligeholder stamdata. Dette skal sikre en lettere kommunikation mellem kommunen og foreningerne. Dette har indtil videre være frivilligt. På den fælles foreningsportal lægges tilskudsblanketter, vejledninger mm. fremadrettet. Brugbare tilskudsblanketter fra Conventus tilkøbes på sigt. På grund af Planbooks afvikling og krav om implementering af Bølge 3 ønskes aftalen og den efterfølgende implementering sat i værk i løbet af marts og april Da styregruppen har afsøgt markedet, behøver Fredericia Kommune ikke ud i en annoncering. Side 6

7 Conventus blev købt i 2012, men kontrakten skal fremadrettet genforhandles, da systemet ikke skal bruges til booking, som det oprindeligt var tiltænkt. Globus Data skal købes og sættes i drift. Styregruppen foreslår at Kultur, Idræt & Turisme betaler for brugere under deres område, mens HR Fredericia betaler deres egen del. Samtidig foreslår styregruppen, at alle afdelinger betaler deres egen årlige drift. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at kombinationen af Globus Data og Conventus vil være den bedste løsning, dels for at sikre et komplekst bookingsystem og dels for at få/opretholde en god foreningsportal med et godt underliggende administrationssystem. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at etableringen af Globus data betales samlet inden for området, mens den årlige drift betales af de enkelte enheder. Dette for at støtte etableringen af et fælles bookingsystem. Budgetoversigt over etablerings- og driftsudgifter ved køb af Globus Data er vedlagt som bilag. Finansiering kan ske via Digitaliseringspuljen, hvor der p.t. resterer et beløb på kr. inkl. forventet spar/lån overførsel. Digitaliseringspuljen består hovedsagelig af tidligere opsparede midler og har været anvendt til drift af det nuværende bookingsystem Planbook, Conventus og øvrige mindre digitaliseringsopgaver. Hvis beløbet til Globus Data bevilges, vil der efter andre disponerede midler, være en rest på kr. i Digitaliseringspuljen. Indstillinger: Sammen med styregruppen for nyt lokalebookingsystems indstiller Kultur, Idræt & Turisme, at 1. Globus Data vælges som leverandør af et nyt bookingsystem til kommunale lokaler for lokaler, der administreres af Kultur, Idræt & Turisme sammen med Børn & Unge (skoler, pladser mm.), Fredericia Idrætscenter og de fire selvejende haller. 2. Finansiering af både etablering ( kr.) og drift ( kr./årlig) sker via digitaliseringspuljen, hvor det korrigerede budget efter spar/lån forventes at være kr. 3. De årlige driftsudgifter til Globus Data betales af de enkelte enheder. Side 7

8 Bilag: Åben - Budget ved køb af nyt bookingsystem.pdf Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 8

9 24 Regnskab 2014 og Spar/lån , Kultur- og Idrætsudvalget Sagsnr.:15/2315 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Kultur- og Idrætsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, spar/lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Regnskab 2014 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud Serviceudgifter Kultur, Idræt og Turisme 89, ,796 11,484-9,500 1,984 TallShips 2,016-0,272-2,288-2,288 Serviceudgifter i alt 91, ,524 9,196-9,500-0,304 Drift i alt 91, ,524 9,196-9,500-0,304 Anlæg Kvalitetsfond 2,479 5,331 2,852-2,852 0,000 Anlæg i øvrigt 3,792 5,236 1,444-0,730 0,714 Anlæg i alt 6,271 10,567 4,296-3,582 0,714 Total 97, ,091 13,492-13,082 0,410 Regnskab 2014 Det samlede regnskabsresultat udviser som forventet et større overskud. Resultatet svarer stort set til resultatet for Regnskabsresultatet for TallShips 2014 er vist særskilt, idet der i forbindelse med beslutning om ikke arrangere TallShips i 2015 blev tilkendegivet, at det samlede underskud for 2014, inkl. merudgifter i forhold til allerede indgåede aftaler for 2015, skulle behandles som kasseudlæg i forbindelse med aflæggelse af regnskab Spar/lån Side 9

10 For yderligere specifikation af sagen henvises der til bilaget med indberettet spar-lån for 2014/2015. Der overføres i den forbindelse 0,125 mio. kr. til området for 2015, som er fordelt med 0,025 mio. kr. fra Økonomiudvalget til dækning merudgifter i FIC i forbindelse med udmøntning af rammereduktionen samt 0,100 mio. kr. fra Børne - og Uddannelsesvalget til udligning af lønudgift i Ungdommens Hus. Den samlede overførsel på 9,5 mio. kr. fordeler sig med 5 mio. kr. til kulturinstitutionerne, herunder løbende aktiviteter og 4,9 mio. kr. er henholdsvis disponeret til 2015 eller medfinansierende til områder og aktiviteter i 2015, som ikke finansieret af det vedtagne budget. De kulturinstitutioner, som blev ramt af besparelser fra og hvor det det var nødvendigt at reducere i personalet for at udmønte besparelsen, har på den baggrund udvist en særlig tilbageholdenhed, således at man via spar/lån har mulighed for at finansiere udmøntningen pr Flere afskedigelser medfører en merudgift til løn fra 5 mdr. og op til 9 mdr. Fredericia Idrætscenter har fortsat et underskud i budgettet, men har i 2014 formået at reducere dette, således det pr er på 1,077 mio. kr.(oprindeligt 1,800 mio. kr.) Lokaletilskudsområdet udviser igen et større overskud. I 2014 er det på 2,700 mio. kr., hvoraf en del er fra tidligere opsparinger. 1 mio. anvendes til investeringspuljen og resten anvendes til medfinansiering af ikke budgetlagte områder og aktiviteter, herunder Kulturnat, ikke udmøntet administrativ besparelse fra Tidligere opsparing samt 2014 resultat på opkrævning af gebyrer udgør 0,700 mio. kr. og dette beløb overføres til 2015, idet det jf. folkeoplysningsloven skal genanvendes på området (ekstra-ordinært lokaletilskud). Afvigelse De sidste års tilbageholdenhed har resulteret i, at området stadig har et stort spare-/låneresultat. Dele af denne opsparing overføres til Investeringspuljen, og indgår i en tværgående prioritering. Kolonnen Afvigelse indeholder det kasseindlæg, som udvalget kan overføre til Investeringspuljen, (under Økonomiudvalget, anlæg) sammen med kasseudlægget i forbindelse med underskud på TallShips. Derudover er der et kasseindlæg på ikke-forbrugte anlægsmidler i afsluttede projekter. Der er her tale om reparation af Landsoldaten samt etablering af klubtræningslokale i FIC. Side 10

11 Status på indsatsområder I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder, jf. bilag på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Forvaltningen og økonomi har gennemgået de enkelte resultater på de mange områder og kan konstatere, at selv om der er udvist stor tilbageholdenhed, så vedrører den samlede overførsel stort set tidligere opsparede midler. En sammenligning mellem det vedtagne budget (uden spar/lån) og det faktiske forbrug for 2014 udviser stort set et samlet regnskabsresultat i balance. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller: 1. at regnskab 2014 og Spar/lån godkendes som beskrevet i sagen 2. at status på indsatsområder tages til efterretning Bilag: Åben - Rapport indberettet spar/lån 2014 til PDF Åben - Indsatsområder 2014 Kultur og Idræt Åben - Specifikation af spar/lån midler Side 11

12 Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 12

13 25 Vedligeholdelsesplan for fritidsfaciliteter under spejderne 2015 Sagsnr.:15/40 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Nye oplysninger i sagen: Der er kommet positiv tilbagemelding fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd i Fredericia. Sagsbeskrivelse: I 2014 blev der udarbejdet en vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteterne i kommunen. Vedligeholdelsesplanen blev udarbejdet for de fire selvejende haller og for de idrætsforeninger, der har egne lokaler eller lejer sig ind hos selvejende institutioner. Idrætsfaciliteterne blev gennemgået af Ejendomscenteret med primær fokus på faciliteternes klimaskærm. Efterfølgende blev der lavet beregninger på de vedligeholdelsesudgifter, der kan forventes over de næste 10 år. I forlængelse af dette blev der afsat et årligt rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. I arbejdet med vedligeholdelsesplanen indgik også, at den skulle udvides til at også at rumme en vedligeholdelsesplan for alle fritidsanlæg, herunder spejdernes fritidsfaciliteter. En vedligeholdelsesplan for spejdernes fritidsfaciliteter skal indeholde en analyse af og oversigt overvedligeholdelsesbehov på de 11 eksisterende anlæg. Det sker på samme niveau, som ved idrætsfaciliteterne. Ejendomscentret har givet tilbud på cirka kr. for arbejdet. I forbindelse med en kommende ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til en spejdergruppe til en større renovering, er behovet for en vedligeholdelsesplan på spejderområdet blevet mere presserende. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at det er vigtigt, at få lavet en vedligeholdelsesplan for spejdernes fritidsfaciliteter. Den vil være med til at synliggøre de samlede idræts- og fritidsmæssige udfordringer i de forskellige lokalområder og dermed være grundlag for at kunne udvikle løsninger, der tilgodeser begge områder og skabe en bedre udnyttelse af faciliteterne. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der skal afsættes en ramme på kr. til udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen. Beløbet kan finansieres af midler på lokaletilskudskontoen. Side 13

14 Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for fritidsfaciliteterne under spejderne. Der afsættes kr. til formålet, finansieret af midler på lokaletilskudsområdet. Bilag: Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Sagen udsættes med henblik på en tilbagemelding fra Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd i Fredericia. Fraværende: Jette Rosenfeldt Beslutning i Folkeoplysningsrådet den : Godkendt som indstillet. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 14

15 26 Udskiftning af bro og sandkasse i Madsby Legepark Sagsnr.:15/2772 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I en årrække har den almindelige hovedfærdselsvej, kørebroen, til Madsby Legepark været lukket for kørende trafik på grund af broens dårlige stand. Den er nu så brøstfældig, at broen enten skal udskiftes eller lukkes. Et lignende forhold gælder for kanten omkring den store sandkasse i Legeparken. Den består af cypresstolper, der er støbt i en 1 meter dyb betonramme. Træet er mørt og smuldrer, hvorved der dannes uhensigtsmæssige mellemrum mellem stolperne, hvori børn kan komme til at sidde fast. Sandet trænger desuden til en udskiftning. Der er indhentet overslag på udgifterne til udskiftning af bro og sandkassekant og til begge arbejder regnes med en medfinansiering fra legeparkens eget personale, der vil kunne udføre dele af eller hele arbejder. Således vil man selv kunne montere diverse udstyr på broen og selv udskifte sand og kant om sandkassen. Der er indhentet overslag på de to arbejder: Udskiftning af bro: kr. Udskiftning af kant omkring sandkasse: kr. Der er udviklet et projekt i tilknytning til udskiftning af broen, hvor der arbejdes med en konstruktion, der er en miniudgave af Bridge Walking. Broen skal desuden forsynes med lyd og lys, så den også kan bruges til fortællinger mv. Til projektet er der søgt fondsmidler og det er lykkedes at få tildelt kr. af Trefors værdipulje. Der udestår endnu et par ansøgninger. Da både bro og kant omkring sandkasse er vitale funktioner for driften af legeparken skønnes det at begge arbejder bør igangsættes, så tingene er bragt i orden inden sæsonen for alvor starter i maj i år. Det foreslås derfor, at Kultur- og Idrætsudvalget bevilger kr. til udskiftning af bro og til udskiftning af kant om sandkasse under forudsætning af at legeparken iværksætter arbejderne inden sæsonstart. De resterende midler skal finansieres af legeparkens egne midler og fondsmidler. Finansiering kan ske ved reduktion af det samlede budget for lokaletilskud, hvor der igennem flere år har været overskud ved regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Side 15

16 Vurdering: Økonomi vurderer, at der ved regnskabsafslutningen for 2015 vil være et overskud på ca kr. på området. Dette er under forudsætning af, at der ikke udbetales højere lokaletilskud i 2015 end i Der udbetales lokaletilskud til Idrætten, Spejderne, Andre godkendte foreninger samt Voksenundervisningen. Forbruget i 2014 var på 3,020 mio. kr. Budgettet i 2015 er på 3,783 mio. kr. Det vurderes, at budgetreduktionen bør ske på lokaletilskud til Idrætten, hvor overskuddet var størst i ( kr.) Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller 1. At der bevilges til udskiftning af bro i Madsby Legepark 2. At der bevilges kr. til udskiftning af sand og kant om sandkasse i Madsby Legepark 3. At midlerne finansieres ved reduktion af budgettet for lokaletilskud. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 16

17 27 Etablering af ungdomscamp i Trekantområdet Sagsnr.:15/2631 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Formand for Kulturudvalget i Kolding, Jesper Elkjær, har i oktober 2014 stillet forslag om, at der mellem Trekantsområdets seks kommuner etableres en camp/festival for unge amatørbands. Ideen var forinden blevet præsenteret på et møde i den politiske styregruppe for Trekantområdets kultursamarbejde, hvor Fredericia politisk og Middelfart administrativt viste interesse for ideen. Kulturudvalget i Kolding har siden pålagt kulturforvaltningen i Kolding at gå i dialog med Fredericia og Middelfart Kommuner om at udarbejde et koncept for en en ungdomscamp/festival, herunder oversigt over økonomien forbundet med en gennemførelse. I december 2014 blev der afholdt et opstarts og dialogmøde i Ungdommens Hus, Fredericia, for inviterede aktører fra Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner. På mødet blev det klart, at der findes en del festivaler for den unge målgruppe i Trekantområdet, hvorfor man gerne vil fokusere arbejdet med at udvikle en egentlig camp med fokus på mentorforløb, erfaringsdeling, læring og sociale netværk på tværs af kommunegrænserne. Resultatet af drøftelserne er følgende forslag til Camp ROCK : At Ungdommens Hus er vært for campen i 2015 og stiller faciliteter til rådighed, blandt andet lyd og lys. At Camp ROCK tager udgangspunkt i en form for sommerlejr og skal finde sted over to dage i september eller oktober. At målgruppen er Trekantområdets unge amatørmusikere At indholdet er via workshops at kunne afprøve nye konstellationer inden for musikken mange genrer, at kunne navigere på og bag en scene samt at skabe øget netværk og fællesskab. At campen får deltagelse af kendte kunstnere, der medvirker i wokshopsene. At det mere detaljerede indhold udarbejdet i et samarbejde mellem de unge fra de tre kommuner, f.eks. Ungdommens Hus, Kulturlogen (Kolding) og Ungdomsskolen (Middelfart). For at kunne realisere konceptet foreslås det, at der afsættes kr i Midlerne skal blandt andet gå til honorar, bespisning, markedsføring, generelle udgifter ved planlægning, tekniske udgifter mv. Det foreslås endvidere, at udgifterne fordeles med kr. til hver kommune. Efter campen evalueres forløbet med henblik på vurdering af en fortsættelse. Evalueringen forelægges kulturudvalgene ultimo 2015 Side 17

18 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der er potentiale i at skabe en Camp ROCK for unge amatørmusikere med fokus på læring og netværksdannelse. Den vil kunne øge kvaliteten af tilbud på musikkens område og skabe øget fællesskab på tværs af kommunegrænserne. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller 1. At udvalget godkender konceptet i sin overordnede form 2. At udvalget bevilger kr. til projektet og at midlerne finansieres af udvalgets tilskudspulje, hvor der resterer inkl. forventet spar/lån. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 18

19 28 Børnefilmfestival 2015 Madsby Legepark - ansøgning om tilskud Sagsnr.:15/2096 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Madsby Legepark har fremsendt ansøgning om tilskud på kr. til Børnefilmfestival i Legeparken den juli Der blev i 2014 for første gang afholdt en tilsvarende festival og Madsby Legepark oplevede i den forbindelse det højeste besøgstal for en enkelt dag i sommerferien samtidig med højere omsætning ved aktiviteterne. Man vil i år forsøge at holde ekstraordinært åben for flere af aktiviteterne om lørdagen samt supplere med yderligere børneunderholdning begge dage. Arrangementet er igen i år det eneste af slagsen i området. Børnefilmfestivalens arrangører har yderligere tilbudt, at man samtidig placerer castingen til en ny Far til fire film i samme tidsrum. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Legeparken har fremsendt ansøgningen med baggrund i dækning af de ekstra omkostninger, som vil være forbundet med afholdelse af en sådan festival. Herunder længere åbningstider i husene, mere rengøring og mere service over for de forventede gæster. Ud over ansøgning om støtte fra Fredericia Kommune, er Legeparken i gang med at søge fonde samt støtte hos samarbejdspartnere. Ansøgning og budget beror på sagen. Forvaltningen vurderer at de fremtidige børnefilmfestivals bør finansieres af Madsby Legeparks egne driftsmidler. Finansiering for 2015 kan ske via Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudspulje, hvor der resterer kr. inkl. forventet spar/lån fra Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at ansøgningen imødekommes med kr., finansieret af udvalgets tilskudskonto. Bilag: Åben - Budget for Børnefilmfestivalg 2015 PDF Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 19

20 Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 20

21 29 Oktoberfest ansøgning om tilskud Sagsnr.:15/2184 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Oktoberfest har fremsendt ansøgning om tilskud på 5300 kr. til det årlige arrangement, som afholdes lørdag den 5. september Arrangørerne supplerer ansøgningen med følgende: På baggrund af vores erfaring med afviklingen af Oktoberfesten i Fredericia de tidligere år, studieture til andre af landets Oktoberfester, og gæsternes tilbagemeldinger, fortager vi hvert år justeringer, laver nye tiltag, samt højner oktoberfeststemningen. Derved forsøger vi hvert år at forbedre og forny konceptet, således at Oktoberfesten i Fredericia forbliver en succes. Håbet er, at byens borgere fortsat vil støtte op om Oktoberfesten, så den forbliver en fast tradition i fæstningsbyen, og ikke modsat som i mange andre byer, der må aflyse og lukke ned efter få år. Vi er af den overbevisning, at Oktoberfesten har lige så meget kulturelt at byde på, som f.eks. almindelige pop/rock koncerter. Vores arrangement er efterhånden blevet til en folkekær temafest, som oser af stemning, hentet fra det syd tyske. Fredericia er bygget på et fundament af forskellige folkeslag og nationaliteter, og dermed føler vi på ingen måde, at Oktoberfesten skiller sig ud, på en negative måde, tværtimod synes vi den hylder mangfoldigheden. Det ansøgte beløb er til dækning af diverse udgifter, som arrangørerne beskriver som udgifter til opgaver, som Fredericia Kommune ikke selv udfører: Ophængning af 2 stk. gadebanner, Danmarksgade (mellem nr. 7 & 10), og Jyllandsgade (mellem nr. 24 & 47), 3 uger før afviklingen af Oktoberfesten. Pris fra Teknik Gruppen kr ,- Tilslutning af julebelysningen på Axeltorvet lørdag d. 5. september, samt afbrydelse igen søndag d. 6, eller senest mandag d. 7. september. Pris fra Teknik Gruppen kr ,- Opsætning af 6 stk. plakater på plakatsøjlerne i indre by via Det Bruunske Pakhus. Pris fra kommunens hjemmeside kr. 50,- Opsætning af plakater til plakatportalerne ved indfaldsvejene, Vejlevej, Egeskovvej, & Snoghøj Landevej, dette igennem Fredericia Skiltefabrik. Prise fra Fredericia Skiltefabrik opsætning/nedtagning kr ,- Side 21

22 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Det er 4. gang, at der fremsendes ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om støtte og der har med baggrund i forvaltningens vurdering og indstilling givet afslag hvert år. Kultur og Idræt vurderer fortsat, at arrangementet ligger uden for de områder, som Kultur- og Idrætsudvalget normalt giver økonomisk støtte. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Et flertal bestående af S stemte for indstillingen, et mindretal bestående af V stemte imod. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 22

23 30 Kulturpuljen - kriterier og regler for tildeling Sagsnr.:14/11711 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Retningslinjerne for kulturpuljen har senest været drøftet politisk i september 2010, hvor der skete et par justeringer i forhold til kriterierne. Formålet med kulturpuljen er at yde Tilskud til kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer og begivenheder, hvor der som hovedregel tages entre Tilskud til faste kulturaktører og til faste arrangementer i Fredericia Kommune Ansøgninger op til 5000 kr. kan behandles administrativt af Kultur, Idræt & Turisme. Tanken bag denne ordning er at kunne støtte pludselige opståede muligheder for arrangementer og events. Ansøgningsfristen er her senest fire uger før aktivitetens afholdelse. Denne ordning har været benyttet i mindre omfang. Ansøgningsfristerne for tilskud over kr. er henholdsvis den 1. marts og den 1. oktober. Ansøgninger behandles herefter på førstkommende møde i Kultur- og Idrætsudvalget. Ved behandling prioriteres At der bliver samarbejdet på tværs At aktiviteter indgår i større sammenhænge At flest mulige aktører får del i kulturpuljens midler Alle foreninger, grupper og enkeltpersoner i Fredericia Kommune kan søge om tilskud. Der er endvidere en række undtagelser i forhold til ansøgninger. Disse fremgår af det vedhæftede bilag til sagen, hvor samtlige regler er oplistet. I forbindelse med udvalgets behandling af kriterierne ønsker forvaltningen samtidig, at der tages stilling til om de to faste ansøgere, Fredericia Byorkester og Fredericia Kunstforening, i stedet for at skulle søge Kulturpuljen kan tildeles et årligt fast beløb. Nyt i sagen i henhold til møde den Det kan oplyses, at den eneste kulturelle forening, der modtager fast årligt tilskud, er Fredericia Jazzklub. Det årlige tilskud oprindeligt kr. - er alene målrettet mod 6. Juli Jazz Festivalen. Forinden dette blev besluttet ansøgte Fredericia Jazzklub hvert år Kulturpuljen om penge. Kulturpuljen blev efterfølgende reduceret med tilsvarende beløb. Side 23

24 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer umiddelbart, at de opstillerede kriterier stort set dækker og imødekommer aktørernes forventninger til tilskud. Det er dog med de senere års reduktion af puljen svært at imødekomme de ansøgte beløb. Der er en årlig samlet pulje på kr., som skal fordeles to gange og til årligt tilbagevendende begivenheder. Med hensyn til de to årligt tilbagevendende ansøgninger ved tildelingen pr til efterfølgende år fra henholdsvis Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester, vil man sikre begge foreningers drift i forhold til det kommende år ved at have et særskilt besluttet driftsbudget. Fredericia Byorkester fik bevilget kr. til årets to koncerter og Fredericia Kunstforening fik kr. til den kommende sæsons udstillinger. Disse bevilgede beløb vil skulle finansieres af kulturpuljens samlede budget. Der vil herefter være kr. i alt til uddeling af kulturpuljen to gange årligt. Beslutter Kultur- og Idrætsudvalget at tildele Fredericia Byorkester og Fredericia Kunstforening et fast årligt beløb bør der være en løbende dialog og enighed mellem parterne om aktivitetsniveauet. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, 1. at kriterierne for tildeling af midler via Kulturpuljen drøftes 2. at Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester med virkning fra 2016 får et fast årligt beløb svarende til det tildelte i at Fredericia Kunstforening og Fredericia Byorkester meddeler Kultur- og Idrætsudvalget, hvilke arrangementer foreningerne planlægger i den kommende sæson. Bilag: Åben - Retningslinjer for tildeling kulturpuljen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Sagen udsat. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : 1. Udvalget besluttede at fastholde de nuværende kriterier. Side 24

25 Punkt 2 og 3 udsættes til førstkommende møde, hvor der ønskes en oversigt over de foreninger, der modtager faste tilskud. Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Punkt 2 og 3 godkendt med den tilføjelse at ordningen gælder udvalgets valgperiode ud, hvorefter den skal tages op til nyvurdering. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 25

26 31 Snoghøjkoret - ansøgning om tilskud til 4. maj koncert Sagsnr.:15/1805 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Snoghøjkoret har fremsendt ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af 4. maj mindekoncert i Tavlehallen. Det ansøgte tilskud er på kr. Baggrunden for ansøgningen er, at koret ønsker at markere 70-året for Danmarks befrielse. Koncerten vil blive en blanding af fællessang, fortælling samt korkoncert. Koncerten er planlagt til at starte præcis kl Tidspunktet, hvor frihedsbudskabet blev oplæst fra BBC i London i Foruden Snoghøjkoret medvirker en musiker/oplæser samt evt. solister, som der arbejdes på p.t. Det fremsendte budget for koncerten baserer sig undtagelsesvist på gratis adgang. Honorar til dirigent og musiker kr. Honorar til lys/lyd tekniker kr. Annoncering og plakater kr. Koret oplyser, at de selv dækker udgifter til noder, generalprøve samt indkøb af stearinlys. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt og Turisme har efter fremsendelse af ansøgningen været i dialog med Snoghøjkoret, idet forvaltningen finder det uhensigtsmæssigt, at der i Fredericia afholdes to 4. maj arrangementer i samme tidsrum. Koret er blevet tilbudt at supplere Fredericia Kommunes arrangement ved at flytte koncerten til Landsoldatpladsen, men ønsker ikke at gøre brug af dette tilbud. Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen vil finansiering kunne ske via udvalgets tilskudskonto, hvor der resterer kr inkl. forventet spar/lån. Indstillinger: Kultur indstiller sagen til drøftelse. Side 26

27 Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Udvalget bevilger kr. til Snoghøjkorets 4. maj mindekoncert. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 27

28 32 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Ingen emner til drøftelse. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 28

29 Underskriftsside Lars Ejby Pedersen Kurt Halling Turan Savas Lasse Strüwing Hansen Bente Ankersen Christian Jørgensen Nicolaj Wyke

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødested: Ungdommens Hus Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Kultur- og Idrætsudvalget, 12-01-2016 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014 Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 26. november 2014 Mødested: Kringsminde, Kringsmindevej 9 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Dagsorden Kulturudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 10. oktober 2013 Mødetid: 14.30 Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Musikpuljen 2014 2 KU Ansøgninger til mellembypuljen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

8680 RY Torsdag den 12. juni 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 12. juni 2014 klokken 18,00 Dagsorden Fraværende Godkendelse af dagsorden 63. Godkendelse af referat fra mødet den 8. maj 2014 64. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 65. Meddelelser 1. Formanden

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Orientering om Aalborg Festivals

Orientering om Aalborg Festivals Punkt 9. Orientering om Aalborg Festivals 2015-062178 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om rapport om Aalborg Festivals 2015 samt planer for

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere