Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen deltog ikke i punkterne 477, 478, 479, 480 og 481 Holger Lauritzen deltog ikke i punkt 481 Jens Chr. Gjesing deltog ikke i punkt 478 Helge Gellert deltog under punkt 461

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 460. Boligselskabet af 1943 i Vojens - huslejeforhøjelse og låneoptagelse i lejligheden Vestervang 6, st Budgetkontrol Ny befolkningsprognose Budgetforslag Økonomiudvalgets område Ændring i politisk tidsplan for budgetlægningen Lønsumsstyring daginstitutioner samt høringssvar Sammenbygning af Troldehaven i Starup Etablering af kombi-institution bestående af specialbørnehavegrupper og aflastningstilbud i Gram tidligere rådhus Byggestyringsregler for Haderslev Kommune Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger Garantistillelse for et vandforsyningsselskabs lån i Kommune Kredit Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 12-08, område til offentlig og privat service samt lettere erhverv på Haderslev Havn etape af havnepromenade foran Ny Hansborg. Anlægsbevilling - Frigivelse Forslag til udvidelse af sommerhusområde ved Sandersvig Ombygning Fr. IX. Godkendelse Skema A Ideoplæg vedr. nybygning til Bofællesskabet Rådmandsvej Salgsvilkår LUKKET DAGSORDEN 477. Salg af ejendom Ejendomsdisposition Debat og beslutning om struktur på dagtilbuds- og skoleområdet Udbud af genbrugshjælpemidler Ændring af vilkår

3 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet af 1943 i Vojens - huslejeforhøjelse og låneoptagelse i lejligheden Vestervang 6, st. DIFLFO / 08/25577 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af huslejeforhøjelse og låneoptagelse i forbindelse med renovering af køkken og bad m.v. i lejligheden Vestervang 6, st. th., afdeling 4. ÅBEN SAG Selskabet ønsker foreløbig at renovere én lejlighed på 66 m2 for at kunne præsentere denne som nyrenoveret prøvelejlighed med henblik på at forelægge et samlet projekt for beboerne i afdeling 4 og 5. Bebyggelsen er beliggende Vestervang og Dybbølgade med i alt 90 lejligheder. Den konkrete ansøgning omfatter imidlertid kun én bolig. Renoveringen har til formål at klarlægge renoveringsomkostninger og finansiering af det samlede projekt. Afdelingerne er opført i 1953 og 1956 og består af 5 blokke i 3 etager med 18 lejligheder i hver blok. Boligernes størrelse varierer fra m2 og indeholder 2, 3 eller 4 værelser. På grund af nedslidning trænger boligerne alvorligt til renovering af køkkener og badeværelser med alle tilhørende installationer. Den nuværende leje i de 2 afdelinger er på 376 kr./m2 henholdsvis 427 kr./m2. Der er p. t. ingen udlejningsvanskeligheder, hvilket især skyldes huslejeniveauet. Ventetiden er i øjeblikket på 1 ½ år. Teknik- og Miljøservice, Plan og Byg, finder indretningen af badeværelset med placering af vådzonen mellem håndvask og toilet uhensigtsmæssig. Placering af nye gulve i både køkken og badeværelse ovenpå eksisterende gulve medfører en højdeforskel i forhold til lejlighedens øvrige gulve, hvilket forudsætter, at badeværelsesgulvet udføres omhyggeligt og med fald mod gulvafløb. Endvidere finder man den anviste installationsskakt rigelig stor til de angivne installationer. Endelig finder man renoveringsprisen høj, og at prisen bør kunne reduceres meget, hvis alle 90 lejligheder skal renoveres. Boligselskabet fremsender i mail af 11. juni 2008 kommentarer til de enkelte bemærkninger fra Plan og Byg. Økonomiske forhold Den samlede udgift på kr. incl. moms og rådgiverhonorar, excl. byggesagshonorar, påtænkes finansieret således: Lån i selskabets dispositionsfond (30 år) kr. (ydelse/år

4 Økonomiudvalget, Side kr.) Afdelingens henlæggelser Rente- og afdragsfrit lån, disp.fond I alt kr kr kr. Med denne foreløbige finansiering vil huslejen blive: Nuværende månedlige husleje kr. (412 kr./m2) Forhøjelse i forbindelse med renovering 990 kr. (180 kr./m2) Ny månedlig husleje kr. (592 kr./m2) Den nye husleje vurderes at være på det niveau, som en nyrenoveret lejlighed i det pågældende område kan bære på nuværende tidspunkt. Juridiske aspekter Efter almenboliglovens 10, stk. 3, skal lejeforhøjelser på over 1% af lejen som følge af forbedringsopgaver godkendes af kommunalbestyrelsen, ligesom udstedelse af pantebreve, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jfr. 29. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller projektet omfattende én bolig godkendt med den beskrevne huslejeforhøjelse og finansiering under hensyntagen til boligselskabets bemærkninger af 11. juni Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Budgetkontrol 2008 DIMAHH / 08/25312 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er i forbindelse med budget 2008 foretaget en gennemgribende budgetopfølgning for at se, hvorvidt ressourcerne bruges efter budgettet, eller om der skal ske ændringer af fordelingen og forbruget af ressourcer. Dette skal udover budgetændringer, være grundlag for at se på den fremadrettede økonomi i Arbejdsmarkedsservice. Der har indenfor

5 Økonomiudvalget, Side 889 arbejdsmarkedsområdet været meget gunstige konjunkturer, hvilket kan ses på udgiften til overførsler til borgere i form af kontanthjælp, sygedagpenge og lignende. Dermed har der været en overbudgettering, der giver mulighed for en mindreudgift på 37 millioner. Denne udvikling kan forventes at aftage gennem resten af 2008 og fremad. Der er i Arbejdsmarkedsservice brug for, at den enkelte leder får større økonomisk ansvarlighed. Dette gør, at der er brug for at foretage væsentlige budgettilpasninger. Dette skal på sigt være medvirkende til en bedre omkostningsstyring af midlerne indenfor servicerammen. Det kan konstateres, at der er et forventet overforbrug i forhold til det budgetterede forbrug på 36,979 millioner kroner. Dette forbrug er nødvendigt i 2008 for at sikre en stabil drift i resten af året. Afvigelserne skyldes primært store uregelmæssigheder på: Lønforbruget Ufinansierede projekter Parkerede økonomiske udfordringer der ikke er forholdt sig til Enkelt bevillinger uden styring Overførsel af sidste års driftsresultat Der er eksempelvis en institution, hvor der for tidligere år er et overforbrug på 2 millioner kroner, samtidig med at der tidligere har været et stort underskud. Der findes andre steder, hvor der ikke er sammenhæng mellem den godkendte normering/lønsum og det faktiske forbrug af lønkroner. Projektet "Fokus på fravær" og "Kvindeprojektet" er begge steder, hvor der ikke har været finansiering bag igangsættelse af projekter. Der findes et eksempel, hvor man har parkeret en lønudgift på 6,2 mil. kr. uden at tage stilling til, hvor beløbet skulle finansieres fra. Der er konstateret et betydeligt overført underskud, der nu skal finansieres for at skabe en fremadrettet fornuftig styring af driften. Dette betyder, at nogle af de afdelinger, der over tid har optjent et overskud fratages dette, samtidig med at nogle tilskrives et underskud. Økonomiske forhold Mindreudgift / Merudgift/ Bilag Sted nr. Sted: merindtægt mindreindtægt Arbejdsmarkedsservice Jobcenter fællesadministration Stab og administration Dokumentation og analyse Jobcenter Fastholdelse og Virksomhedskont Jobcenter Sygedagpenge/soc. Jobteam Jobcenter Integration og Jobteam Zonen Stedet Kvindeprojektet Oasen Sprogcentret Integration fællesudgifter Verdande

6 Økonomiudvalget, Side Det grønne sjak Ydelseskontoret Fokus på Fravær Jobcenter Fleksjobpuljen Hospice Sønderjylland Projekt Skov & Natur xxx Statsrefusion af driftsudgifter i f.m. aktivering Tingvejen 1, Vojens Tingvejen 2, Vojens Jobværkstedet i Gram Servicegruppen Reva EGU EGU - Plus xxx Haderslev Produktionsskole xxx Fællesområdet Provotiv Arbejdsmarkedsskolen Fællesområdet Statsrefusion Integrationsområdet Udligning af overførselsbeløb fra 2007 til I alt Overførselsindkomsterne Mindreudgift Personalemæssige forhold Da der er tale om store økonomiske ændringer, vil det ikke kunne udelukkes, at der skal ske reduktioner i personaleomkostningerne fremadrettet. Procedure Det må på nuværende tidspunkt ses som bydende nødvendigt at der foretage en grundig budgetkontrol givet den nuværende økonomiske situation i Arbejdsmarkedsservice. Tovholder/informationsansvarlig Helge Gellert Bilag Verdande - årsagsforklaring (505450) Fastholdelse og virksomhedskontakt (505503) Sygedagpenge og det sociale Jobteam (505495) Sprogcentret - årsagsforklaring (505449) Oasen - Årsagsforklaring (505452) Det Grønne Sjak - årsagsforklaring (505451)

7 Økonomiudvalget, Side 891 Statsrefusion på Integrationsområdet - Årsagsforklaring (505453) NYT NYT arbejdsmarked fælles (506494) Hospice Sønderjylland BK 2008 (506672) integration (505504) Fleksjobpuljen BK 2008 (506549) Jobcenter BK 2008 (505723) Fokus på fravær BK 2008 (505624) Stedet - Årsagsforklaringer. (505437) Zonen - Årsagsforklaringer (505439) Overførs. fra 2007 til 2008 AM-Udvalget (507030) NYT Nyt Jobcenter fælles (506517) NYT NYT Ydelseskontoret (506193) Integration fælles området - årsagsforklaring (505448) NYT MYT Stab og adm (506532) NYT NYT Dokumentation og analyse (506195) Haderslev Arbejdsmarkedsskole - endelig (516308) Fællesområde endelig (507022) Tingvej nr. 1 - endelig (506665) Projekt Skov & Natur - endelig (515940) Statsrefusuion driftsudgifter - endelig (506771) Projekt PROVOTIV - endelig (506711) Tingvej 2 - endelig (506645) EGU-PLUS - endelig (506518) Servicegruppen - endelig (506716) Jobværksted Gram - endelig (506594) REVA - endelig (506513) EGU - endelig (506486) Haderslev Produktionsskole - endelig (506472) dokument om overførselsindkomster (515626) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, hvilket blandt andet indebærer af en del af netto mindreforbruget fra overførselsindkomsterne bruges til finansiering af store dele af merforbruget henhørende til servicerammen samt det overførte underskud den netto kommunale mindreudgift på kr. tilføres kassebeholdningen Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt med bemærkning om, at Udvalget anbefaler et ansættelsesstop, administreret af direktøren

8 Økonomiudvalget, Side 892 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling fra møde den 16. juni 2008 med følgende Bevillingspåtegning at der gives tillægsbevilling i 2008 med kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets drift servicerammeudgifter at der gives negativ tillægsbevilling i 2008 med kr. til Arbejdsmarkedsudvalgets drift lovbundne udgifter, samt at der tilføres likvide aktiver kr. i I forlængelse af Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anmodes Direktionen om, at udarbejde oplæg til overholdelse af servicerammen i Oplægget forventes til behandling i Økonomiudvalget i august måned Ny befolkningsprognose DIMAUN / 08/25447 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udviklingsafdelingen har i samarbejde med Cowi udarbejdet en befolkningsprognose for Haderslev Kommune. Prognosen er gældende for perioden Formålet med befolkningsprognosen er at skabe et grundlag for den kommunale planlægning i de kommende år i forhold til såvel aktiviteter, udgifter og indtægter (skatter). Befolkningsprognosen baserer sig på konkrete, lokale forudsætninger såsom fødsler, dødsfald, flyttemønster, boligbyggeri mv. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene Den er en teknisk fremskrivning af befolkningsprognosen , og erstatter denne som plangrundlag. Befolkningsprognosen for er mere positiv end prognosen for Den nye prognose viser dog fortsat et faldende befolkningstal. Som det fremgår af prognosen, vil Haderslev Kommune i prognoseårene fra opleve et fald i befolkningstallet fra

9 Økonomiudvalget, Side til personer svarende til i alt 569 personer. Dette svarer til et fald på 1,0 % over 11 år. Den almindelige aldersudvikling vil føre til forandringer i befolkningens alderssammensætning. Forholdsvis store generationer er på vej op i de ældste aldersgrupper, og derved vil antallet af døde stige. Omvendt vil små årgange slå igennem på størrelserne af andre aldersgrupper. Antallet af fødedygtige kvinder vil falde markant i løbet af prognoseperioden - dels på grund af små årgange, der kommer op i den fødedygtige alder, og dels på grund af fraflytning. Med færre fødedygtige kvinder vil antallet af nyfødte falde. Antallet af nyfødte ventes i alle prognoseår at ligge under antallet af døde, og der vil således hvert år være et såkaldt fødselsunderskud. Alt i alt tager prognosen således udgangspunkt i, at der generelt vil være et tilflytningsoverskud, men samtidig et (stigende) fødselsunderskud. Fødselsunderskuddet ventes at overgå tilflytningsoverskuddet, hvilket betyder, at folketallet generelt ventes at falde frem til Hvis man sammenligner med sidste års prognose viser det overordnede billede, at der stadig ventes nedgang i folketallet men den nye prognose er mere optimistisk end sidste års prognose. I 2019 ventes der i den nye prognose indbyggere, mens sidste års prognose kun ventede indbyggere. Tendensen i de to prognoser er den samme - nogenlunde stabilt folketal frem til 2013 hvorefter der ventes et (svagt) fald. Boligprogrammerne for de to prognoser er stort set ens. I forhold til folketallet pr ramte sidste års prognose noget under det indbyggertal, Kommunen rent faktisk endte med at have. Prognosen ventede et fald fra i 2007 til i 2008, men rent faktisk oplevede kommunen en stigning på 136 indbyggere, så det faktiske folketal blev (altså 221 flere indbyggere end ventet i prognosen). Årsagen til forskellen på sidste års prongose og det faktiske folketal pr skal findes i følgende: Antallet af døde var i 2007 væsentligt lavere (566 dødsfald) end ventet (625 dødsfald). Dette gav således ca. 60 ekstra indbyggere. Antallet af tilflyttere var højere end ventet. Flyttebalancen var således ca. 150 bedre end ventet. Den bedre flyttebalance kan til dels forklares med, at der er opført flere parcelhuse en forventet (til gengæld er der opført færre etageboliger). Desuden har der været en historisk lav udtyndning i den gamle del af boligmassen. Dvs. boligerne, som er fraflyttet, er i langt

10 Økonomiudvalget, Side 894 højere grad end hidtil blevet tilflyttet af nye indbyggere. I årene havde vi en relativ udtyndning på 0,7-0,9%. Sidste år var den kun 0,5%. Udviklingsafdelingen analyserer videre på tallene sammen med Cowi og vurderer blandt andet betydningen af de seneste års tilgang af arbejdere fra Østeuropa. Procedure Behandles i Strategigruppen den 10. juni, i Økonomiudvalget den 18. juni og i Byrådet den 26. juni Direktionen har fået prognoseberegningerne tilsendt til orientering forud for Økonomiudvalgets behandling. Tovholder/informationsansvarlig Befolkningsprognosen kan fås hos i Udviklingsafdelingen (Martin Aunsborg) som regneark, pdf-fil eller på papir. Indstilling Udviklingsafdelingen indstiller at Befolkningsprognose tages til efterretning at udviklingsønsker til fremtidige befolkningsprognoser drøftes Beslutning i Strategigruppen den Taget til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning Budgetforslag Økonomiudvalgets område DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 21. maj 2008 udmeldt rammer for drift og anlæg for I forlængelse heraf skal Økonomiudvalget senest den 26. juni 2008 fremsende udvalgets eget budgetbidrag på drift og anlæg.

11 Økonomiudvalget, Side 895 Budgetbidraget på driftsbudgettet er etableret med udgangspunkt i budgetgrundlaget korrigeret for den afledte effekt fra 1. budgetkontrol pr. 31. marts 2008 o.lign. samt udmøntning af rammereduktionen. Forslag til anlægsønsker prioriteres i rækkefølge og præsenteres af udvalgsformanden på budgetseminaret den august Procedure Økonomiudvalget behandler materialet den 18. juni 2008, hvorefter materialet fremsendes til at indgå i den fortsatte budgetlægning. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Skema A1 - Økonomiudvalget (515999) Skema A2 - Økonomiudvalget (516007) Budgetnotat til ØK (515991) Investeringsoversigt Økonomiudvalget (515951) AØK-01 - Fælles bygningsvedligeholdelse excl (515869) AØK-02 - Fælles pulje bygningsvedligeholdelse kun på 3.01 (515874) AØK-03 - Anlægspulje, skattefinansieret omr. (515849) AØK-04 - Anlægspulje, skattefinansieret omr. (515864) AØK-05 - Visionspulje (515883) AØK-06 - Energimærkning (515890) AØK-07 - Kompressor til ventilationssystem på Rådhuset i Haderslev (515911) AØK-08 - Varme- og ventilationsanlæg i Administrationsbygningen i Vojens (515921) AØK-09 - Modernisering af administrative bygninger (515935) AØK-10 - Akutpulje (515938) Opgørelse over Visionspuljen (515956) Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2009 samt overslagsårene fremsendes til at indgå i den fortsatte budgetlægning at Økonomiudvalget drøfter og fremsender prioriterede anlægsønsker, som præsenteres på Budgetseminaret Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte 1. punkt i indstillingen og udsatte prioriteringen af anlægsopgaver til møde den 6. august 2008.

12 Økonomiudvalget, Side 896 Socialdemokraterne stemte imod og ønskede følgende mindretalsudtalelse tilført protokollen: "Den socialdemokratiske gruppe ønsker i henhold til Finansministerens udtalelse om uændret serviceniveau at forslagene til besparelser ikke realiseres" Ændring i politisk tidsplan for budgetlægningen 2009 DIBBCH / 07/22029 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget godkendte 23. januar 2008 den politiske tidsplan og procedurer for budgetlægningen for Heraf fremgår det, at Økonomiudvalget den 3. september 2008 fremsætter forslag til budget 2009 samt overslagsår for årene til Byrådets 1. behandling med udgangspunkt i resultatet fra budgetseminaret samt evt. nye informationer til den fortløbende proces. Samme dato afholder Kommunernes Landsforening Borgmestermøde, hvor der foretages en tværgående vurdering af kommunernes samlede forventninger til budgetlægningen. Kommunernes Landsforenings bestyrelse opfordrer alle kommuner til, at man i videst muligt omfang tilpasser sin budgetprocedure, så der kan foreligge en realistisk landsprognose for budget 2009 til borgmestermødet den 3. september 2008, samt at kommunerne i egen budgetprocedure arbejder med aftaleopfølgning. Borgmesterbrevet af 26. maj 2008 fra Kommunernes Landsforening, samt den tilhørende "Anbefaling om spilleregler for den enkelte kommunes aftaleopfølgning" (notat af 20. maj 2008) vedlægges. Det indstilles derfor, at Økonomiudvalgets møde flyttes fra den 3. september 2008 til den 4. september 2008, således det vil være muligt at tage højde for resultatet af Borgmestermødet dagen før. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg den 18. juni Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.

13 Økonomiudvalget, Side 897 Bilag Borgmesterbrev 26. maj 2008 (506262) Borgmesterbrev fra KL - Spilleregler (506263) Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalget holder møde den 4. september 2008 i stedet for den 3. september Beslutning i Økonomiudvalget den Det planlagte møde den 3. september 2008 flyttes til den 4. september 2008 kl Lønsumsstyring daginstitutioner samt høringssvar DIKAMI / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sagen om lønsumsstyring for daginstitutioner i Haderslev Kommune blev behandlet i Udvalget for Børn og Familie den 22. april 2008 under punkt 250 og herefter sendt til høring blandt de høringsberettigede parter. Lønsumsstyringskonceptet træder ved vedtagelse - i kraft den 1. januar Udvalget anmodes om at tage stilling til lønsumsstyringskonceptet og om de høringssvar, der er indkommet, skal ændre på konceptet. Lønsumsstyring betyder, at man styrer økonomien på kroner og ikke på normeringer. Lønsumsstyring 2009 er dels en harmoniseringsøvelse og for nogle institutioners vedkommende en ny måde at tænke på. Der bliver således et ens serviceniveau i Haderslev Kommunes daginstitutioner, dog med skyldig hensynstagen til de særlige forhold, der er gældende i forhold til institutionstype, størrelse, institution i flere bygninger, flere etager og længere åbningstid. På de enkelte institutioners budgetter for 2009 er tilsvarende

14 Økonomiudvalget, Side 898 gennemført fordeling ud fra de særlige forhold til særydelser, løn til øvrigt personale og vikarbudget. Høring: Lønsumsstyringskonceptet har været til høring blandt personalet og bestyrelserne i daginstitutionerne, samt MED-udvalg Dagtilbud og de faglige organisationer. Der er indkommet høringssvar fra 25 ud af 42 daginstitutioner samt fra MED-udvalg Dagtilbud og BUPL. Høringssvarene er vedlagt denne dagsorden. Til brug for høringssvaret har den enkelte institution ud over lønsumsstyringskonceptet inkl. bilag fået udleveret beskrivelse af forhold vedr. egen institution. Det er naturligt, at høringssvarene bærer præg af de konsekvenser, det vil få for den enkelte institution. Nogle institutioner har udtrykt tilfredshed med, at der bliver et ensartet serviceniveau med de nuancer, det nu giver ved at have 2 bygninger, flere etager, lille institution osv. Generelt benytter flere sig af lejligheden til at omtale de normeringsmæssige forhold. En enkelt institution har således beskrevet normeringsudviklingen i en 10 års periode. Det har ikke været Lønsumsstyringsgruppens opgave med dette lønsumsstyringskoncept at bede om en politisk stillingtagen til en bedre normering i daginstitutionerne, men derimod om at tilvirke et koncept, der fordeler de ressourcer, der er på området. Hvad indgår ikke i beregningen? Lederløn, tilskud til service- og flexjob, rengøringspersonale og forsøgsordninger. Pensionsbidraget er nu ændret til at indgå i rammen. Det betyder. at beregningerne tilsvarende ændres i lønsumsstyringsordningen. Pulje til langtidssygdom mv. Der er centralt fastlagt en pulje til sygdom ud over 14 dage. Denne pulje styres af afdelingschefen og indeholder et mv. i overskriften, der eksempelvis dækker løn til vikar ved pasning af børn fra andre institutioner på lukkedage eller eksempelvis fritstilling af medarbejder ved uansøgt afsked. Der skal søges, og det er en betingelse at institutionens eget budget ikke kan rumme opgaven.

15 Økonomiudvalget, Side 899 Puljen er nærmere beskrevet i bilag 1 A side 5 under vikarpuljer. Forsøgspuljer Forsøgspuljerne fastholder de midler, der er aftalt i de gamle kommuner, som er blevet sammenlagt. Således beholder Troldemarken og Troldehaven de midler, der er aftalt. Når forsøgsordningerne ophører, forbliver midlerne på området med mulighed for at støtte og etablere nye konstellationer. Pulje til overgangsordning Nogle institutioner har vist sig at ville have et større forbrug, end det de tildelte midler ville kunne honorere for budget Det skyldes for nogle institutioners vedkommende, at de har et højere timeforbrug end det oprindeligt fastsatte. Såfremt forholdet skyldes personale med høj anciennitet vil det være naturligt at kompensere for dette med en pulje. Der er fastsat en bagatelgrænse på 1 %, som institutionen selv skal bære. Kun 1 institution vil komme ind under denne ordning. De beregninger, der er beskrevet i materialet, vil have afledte konsekvenser for oplysningerne i Vilkår for daginstitutioner. Disse vil blive administrativt tilrettet ved godkendelse af Lønsumsstyringen. Bilag vedlagt: Bilag 1 Lønsumsstyring 2009 samt bilag 1A Beskrivelse af lønsumsstyringsordningen i daginstitutionerne, Information til ledere og tillidsrepræsentanter samt høringssvar. Økonomiske forhold Pengene forbliver på området. De omfordeles blot. Personalemæssige forhold Den enkelte institution skal forholde sig til, om der kan ansættes personale, såfremt der er midler til rådighed eller, om der modsat skal afskediges personale pr. 1.januar Institutionen kan også vælge at dække et underskud på løndelen med andre midler fra budgettet. Juridiske aspekter Såfremt institutionslederen/bestyrelsen vælger at afskedige, skal afskedigelsesprocedure og tidsfrister overholdes, således at der pr. 1. januar 2009 er gennemført den nødvendige tilpasning. Procedure Det godkendte lønsumsstyringskoncept sendes til Økonomiudvalget og Byrådet til behandling i juni 2008.

16 Økonomiudvalget, Side 900 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen Bilag Lønsumsstyring 2009 (497315) Lønsumsstyring Bilag 1A (497317) Indstilling På baggrund af høringssvarene indstiller Børne- og Familieservice at forhandlingsrettenfor institutionsledere varetages af henholdsvis BUPL og afdelingschefen. For de selvejende institutioners vedkommende dog kun såfremt der foreligger en aftale herom mellem Haderslev Kommune og den selvejende institutions bestyrelse. i konsekvens af at pensionsforsikringspræmier kommer inden for rammen, ændres beløbene administrativt til budget 2009 (fra 2008 har alle enheder alene 1 (én) økonomisk ramme, som der frit kan veksles mellem) lønsumsstyringskonceptet i den nu foreliggende form med evt. redaktionelle rettelser videresendes med anbefaling om godkendelse til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt af et flertal. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen kan ikke godkende indstillingen, idet følgende ændringsforslag ønskes indarbejdet i lønsumsstyringskonceptet: Vedrørende fælles vikarpulje "gennemsnitsløntrin ændres fra 25 til " den konkrete medarbejders løntrin. Vikarpuljen hæves over en 5-årig periode fra det nuværende niveau til at blive 10% af den samlede lønsum i år Der skal tages højde for vikardækning af leder, når leder indgår i normeringen. Vedrørende timer pr. barn pr. institutionstype hæves det fra det nuværende niveau med 10% over de næste 5 år. Vedrørende procentvis fordeling af pædagog- og medhjælpertimer ændres 61/39 til 65/35 fra 2009 og stiger gradvist til 80/20 senest i Institutioner i specielle situationer - ombygning eller reorganisering - kan få dispensation for kriterier i lønsumsstyringen, eksempelvis Hoptrup Børnehave.

17 Økonomiudvalget, Side 901 Et samlet udvalg besluttede, at der foretages økonomiske beregninger vedr. ændringsforslagene, og at disse beregninger indgår i budgetforhandlingerne angående Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at undlade at behandle sagen, da kompetencen hertil ligger i Udvalget for Børn og Familie Sammenbygning af Troldehaven i Starup DIKAMI / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Familie behandlede d. 11. marts 2008 punkt 225 børnetalsudviklingen i Starup, hvor der indgik en langsigtet løsningsmodel som indebar en ny daginstitution i Starup og en kortsigtet, som indebar en sammenbygning af de 2 tidligere institutioner. Sammenbygningen skal i første omgang tilgodese den akutte del. Efterfølgende skal sammenbygningen signalere én institution, med fælles møderum / personalestue. Sammenbygningen er nødvendig i forhold til at overholde børnepasningsgarantien. Afdelingschef Kåre Michelsen Dagtilbud vil på mødet fremlægge det skitseforslag, som Teknik & Miljøservice har udarbejdet. Økonomiske forhold Teknik & Miljøservice anslår den samlede udgift til 4 mil. kr. inkl. inventar. Projektet skal i licitation. Juridiske aspekter Sammenbygningen er en forudsætning for overholdelse af børnepasningsgarantien. Procedure Teknik & Miljøservice kan alene producere skitseforslag, og en egentlig tegning skal udarbejdes af en arkitekt. Derfor skal det udarbejdede forslag videreudvikles af en arkitekt som vælges af Teknik & Miljøservice, efter at Byrådet har bevilget beløbet.

18 Økonomiudvalget, Side 902 Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen Dagtilbud Indstilling Børne- og Familieservice, indstiller at sagen videresendes efter godkendelse om et rådighedsbeløb på 4 mil. kr. til inventar og bygninger gennem økonomiudvalget til Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Udsættes til udvalgets ekstraordinære møde den 16. juni Supplerende sagsfremstilling: Sagsfremstillingen m.v. fra udvalgsmødet den 10/6-08 er redaktionelt - men ikke substantielt - ændret og indstillingen formaliseret. Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Familie behandlede d. 11. marts 2008 punkt 225 børnetalsudviklingen i Starup, hvor der indgik en langsigtet løsningsmodel som indebar en ny daginstitution i Starup og en kortsigtet, som indebar en sammenbygning af de 2 tidligere institutioner. Sammenbygningen skal i første omgang tilgodese den akutte del. Efterfølgende skal sammenbygningen signalere én institution, med fælles møderum / personalestue i alt et bruttoareal på 203 kvadratmeter Sammenbygningen er nødvendig i forhold til at overholde børnepasningsgarantien. Afdelingschef Kåre Michelsen Dagtilbud vil på mødet fremlægge det skitseforslag, som Teknik & Miljø har udarbejdet. En egentlig tegning skal udarbejdes af en arkitekt, der vil foretage de nødvendige beregninger såvel bygningsmæssigt som økonomisk. Teknik & Miljø`s opgave har således udelukkende været at producere skitseforslag og ikke at lave konkrete beregninger på tilbygningen. Erfaringsmæssigt vil et byggeri, der omfatter en sammenbygning, hvor man skal inddrage eksisterende bygninger, få en kvadratmeterpris på ca

19 Økonomiudvalget, Side 903 Økonomi Bevillingspåtegning Til nyt stednr. Sammenbygning af Troldehaven i Starup gives en anlægsbevilling på 4 mill. kr. Til nyt stednr. Sammenbygning af Troldehaven i Starup gives et rådighedsbeløb på 4 mill kr. finansieret af de likvide aktiver. Til afledt bygningsdrift gives i 2008 en tillægsbevilling med kr. (5 mdr.) til bevillingsområde Troldehaven stednr finansieret af likvide aktiver. Og overslagsårene reguleres med kr.(2009-priser) til bevillingsområde Troldehaven stednr finansieret af likvide aktiver. Juridiske aspekter Sammenbygningen er en forudsætning for overholdelse af børnepasningsgarantien. Procedure Teknik & Miljø kan alene producere skitseforslag og en egentlig tegning skal udarbejdes af en arkitekt. Derfor skal det udarbejdede forslag videreudvikles af en arkitekt som vælges af Teknik & Miljø. Derefter skal projektet sendes i licitation. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen Dagtilbud Indstilling Børne- og Familieservice, indstiller at Børn og Familieservice bemyndiges til, at arbejde videre med projektet. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4 mill. kr. finansieret af likvide aktiver at der gives en anlægsbevilling på 4 mill. kr. at der i 2008 meddeles tillægsbevilling med kr. til bevillingsområde Troldehaven stednr finansieret af likvide aktiver. at overslagsårene reguleres med kr. til bevillingsområde Troldehaven stednr finansieret af likvide aktiver. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen

20 Økonomiudvalget, Side 904 Udsættes, således at sagens videre behandling indgår i budgetforhandlingerne til budget 09. Genoptages derfor den 9/9-08 forud for budgettets 1. behandling i Byrådet den 18/9-08. I den mellemliggende periode findes der indenfor det eksisterende budget midler til at få lavet en mere udspecificeret tegning af et bearbejdet projekt. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog til efterretning at Udvalget for Børn og Familie har udsat sin behandling af sagen Etablering af kombi-institution bestående af specialbørnehavegrupper og aflastningstilbud i Gram tidligere rådhus disvro / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På udvalgsmødet d. 28. august 2007 besluttede Udvalget for Børn og Familie, at der skulle etableres en ny specialbørnehavegruppe for børn med opmærksomhedsforstyrrelser i førskolealderen. Der blev samtidig truffet beslutning om at etablere et aflastningstilbud for børn og unge. Der har i efteråret været nedsat to tværgående arbejdsgrupper, som har udarbejdet forslag til etablering af disse tilbud. I nærværende notat redegøres for følgende: Behov for samt forslag til realisering af en specialgruppe for børn med opmærksomhedsforstyrrelser Behov for samt forslag til realisering af et aflastningstilbud for børn/unge Behov for samt forslag til realisering af forbedrede rammer for specialgruppen Regnbuen i Gram. Det foreslås, at de 3 tilbud etableres samlet i den gamle rådhusbygning i Gram, som er blevet gennemgået og vurderet velegnet til formålet. Notatet er vedlagt 2 bilag, som

21 Økonomiudvalget, Side 905 skitserer den mulige indretning af rådhuset, samt skitserer de nødvendige renovering og ombygningsarbejder, som skal gennemføres på bygningen. Det vurderes at en ombygning/renovering af rådhuset kan gennemføres for maksimalt 1 mio. kr., samt at udgiften vil kunne finansieres via provenuet fra lejeindtægten af Ehlershjemsbygningen på Havvej. Procedure Sagen om mulig anvendelse af det tidligere Gram Rådhus til kombiinstitution forventes besluttet i Økonomiudvalget den 16. april Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Sven Rode. Bilag Forslag til etablering af 3 institutionstilbud i Gram Rådhus (476610) Overslag over arbejde (475203) Notat vedr. brug af Gram gl. rådhus og Halk Skole til kombi-institution (504445) Halk Skole - brev vedr. ombygning og pris (504277) Indstilling Børne- og Familieservice, indstiller at Børne- og Familieservice bemyndiges til at arbejde videre med planerne om at anvende Gram tidligere rådhus som specialbørnehavegruppe og aflastningsinstitution såfremt det bliver muligt at overtage bygningen i Gram. at sagen sendes til høring i Handicaprådet. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Tiltrådt. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. april 2008: Der er vedlagt nye bilag, idet Ejendomssektionen har udarbejdet skitser til ombygning samt overslag over arbejder og udgifter for disse. Det vurderes heri, at en ombygning/renovering af rådhuset beløber sig

22 Økonomiudvalget, Side 906 til kr. ekskl. moms. Heri er ikke beregnet udgifter til etablering af legeplads samt inventar, som anslås til ca kr. Det vurderes, at udgiften vil kunne finansieres via provenuet fra lejeindtægten på ca kr. årligt fra Ehlershjemmet samt via huslejeindtægt indregnet i taksterne for tilbuddene skønnet til ca kr. årligt. Den påtænkte drift er udgiftsneutral i forhold til aktuel drift, og der er mulighed for supplerende indtægter ved intensivering af driften (udvidet åbningstid på aflastningsdelen). Sagen om mulig anvendelse af Gram tidligere rådhus til kombiinstitution forventes besluttet i Økonomiudvalget den 16. april Herefter skønnes en tidshorisont for projektet på ca. 5-6 måneder. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen Fremsendes Byrådet, idet beslutningen afventer Byrådets afgørelse i Økonomiudvalgets sag nr Beslutning i Byrådet den Fraværende: Peter Hansen, Yrsa Theisen, Bent K. Andersen Byrådet besluttede at udsætte sagens afgørelse, idet sagen tilbagesendes Udvalget for Børn og Familie til supplerende behandling. Genoptagelse af sagen: Supplerende sagsfremstilling på baggrund af Byrådet beslutning den Afdeling for Specialtilbud har i samarbejde med Ejendomsadministrationen undersøgt alternative muligheder for placering/etablering af kombi-institutionen i kommunale bygninger. Som alternativ til Gram Rådhus kan der på nuværende tidspunkt alene peges på Halk Skole. I vedlagte notat sammenlignes de to mulige placeringer af en kombi-institution. Tegninger over Halk Skole ligger i mappen i skabet. Økonomiske forhold: Bevillingspåtegning: Til nyt stednr. kombi-institution til specialtilbud gives en anlægsbevilling på 2,918 mill. kr. Til nyt stednr. kombi-institution til specialtilbud gives et

23 Økonomiudvalget, Side 907 rådighedsbeløb på 2,918 mill kr. finansieret af de likvide aktiver. Procedure: Sagen om placeringen/etableringen herunder bevilling af anlægsudgifterne fremsendes via udvalget for Børn og Familie og Økonomiudvalget til beslutning i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig: Konst.afdelingschef Kirsten Svendsen Indstilling: Børne- og Familieservice indstiller at Børn og Familieservice bemyndiges til, med forbehold for Handicaprådets tilslutning, at arbejde videre med planerne om at anvende Gram tidligere rådhus som kombi-institution bestående af to specialbørnehavegrupper og et aflastningstilbud, idet denne løsning vurderes som værende den bedste set i forhold til de fysiske og pædagogiske rammer og i forhold til økonomien. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,918 mill. kr. finansieret af likvide aktiver at der gives en anlægsbevilling på 2,918 mill. kr. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Et flertal bestående af Morten Finnemann, Mads Skau, Peter Hansen og Holger Mikkelsen besluttede at udsætte sagen til ekstraordinært møde den 16. juni Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen støttede indstillingen og tilkendegav samtidig, at Børne- og Familieservice ønskes bemyndiget til at undersøge muligheden for anvendelse af Halk Skole som specialskole. Udvalges indstilling vil foreligge til mødet i Økonomiudvalget den 18. juni Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Udsættes således at sagens videre behandling indgår i budgetforhandlingerne for budget 09. Sagen genoptages derfor den 9/9-08 forud for budgettets 1. behandling i Byrådet den 18/9-08. Knud Erik Hansen ønsker at Stensbæklejren i mellemtiden undersøges som en alternativ mulighed. Bent Steenberg Olsen og Kim Qvist ønsker at fastholde at kombi-

24 Økonomiudvalget, Side 908 institutionen etableres i det gamle rådhus i Gram. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog til efterretning at Udvalget for Børn og Familie har udsat sin behandling af sagen Byggestyringsregler for Haderslev Kommune DIPKJE / 08/17476 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Teknik- og Miljøservice, Ejendomssektionen, har udarbejdet forslag til et sæt byggestyringsregler for Haderslev Kommune. Byggestyringsreglerne har til formål at skabe en ensartet sagsbehandling ved større kommunale byggearbejder i Haderslev Kommune. Byggestyringsreglerne angiver de faser, hvori et byggearbejde opdeles og skal forelægges til politisk beslutning. Herudover indeholder reglerne en præcisering af, hvem i den kommunale administration der har ansvaret for hvilke opgaver i de mange faser, som et byggeri består af, fra ideen til byggeriet opstår, til byggeriet er taget i brug efter færdiggørelsen. Procedure Sagen behandles i Strategigruppen, Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Peter K. Jessen Bilag Byggestyringsregler for Haderslev Kommune (487641) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller: at byggestyringsreglerne godkendes at byggestyringsreglernes ikrafttrædelse sker pr. 1. juli 2008.

25 Økonomiudvalget, Side 909 Beslutning i Strategigruppen den Anbefales. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Henning Schrøder Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget drøftede sagen, som genoptages til beslutning i august Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger. DIPKJE / 08/17480 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Teknik- og Miljøservice, Ejendomssektionen, har udarbejdet retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger. Retningslinierne er udarbejdet for at klarlægge de politiske målsætninger samt den politiske ansvarsfordeling i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens bygninger. Retningslinierne angiver herudover den arbejds- og ansvarsfordeling, der er i administrationen omkring vedligeholdelse af bygningerne. Procedure Sagen behandles i Strategigruppen, Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Peter K. Jessen Bilag Retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes bygninger (487665) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller: at retningslinier for vedligeholdelse af Haderslev Kommunes

26 Økonomiudvalget, Side 910 bygninger godkendes at retningsliniernes ikrafttræden sker pr. 1. juli 2008 Beslutning i Strategigruppen den Anbefales. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Henning Schrøder Anbefales, idet serviceområderne og de selvejende institutioner koordinerer med Teknik- og Miljøservice forinden sagen forelægges politisk. Supplerende bemærkninger Sagen har været i høring. Der er ikke modtaget bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Garantistillelse for et vandforsyningsselskabs lån i Kommune Kredit DIBEFH / 07/26277 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I Halk området er dannelsen af et midlertidigt forsyningsselskab med henblik på forsyning fra Hejsager Vandværk til omkring 106 ejendomme igangsat. Teknik- og Miljøservice har udarbejdet et forslag til ændring af vandforsyningsplanen for området - "Forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan Haderslev ". Forslaget udsendes efter politisk behandling i offentlig høring og findes i vedlagte bilag. Der planlægges etablering af vandledninger indenfor en tidshorisont på 10 år, hvor de første vandledninger ønskes lagt umiddelbart efter plantillæggets vedtagelse. Gennemførelsen af plantillægget vil give mulighed for en sikker vandforsyning for Halk området, da der i en nødsituation teknisk set vil kunne etableres forbindelsesledninger til Hejsager Vandværk fra Øsby Vandværk eller Haderslev Forsyning. Repræsentanter for det kommende forsyningsselskab har i forbindelse med udarbejdelsen af plantillægget anmodet om, at Haderslev Kommune stiller en garanti for et lån i Kommune Kredit.

27 Økonomiudvalget, Side 911 Forsyningsselskabet ønsker at oprette et lån i Kommune Kredit på op imod 1 mio. kr. Økonomiske forhold Teknik- og Miljøservice vurderer, at en garantistillelse ved forsyningsselskabets oprettelse af lån i Kommune Kredit på op imod 1 mio. kr. er behæftet med en generel risiko. Juridiske aspekter Der er i lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 1 hjemmel til, at kommunen kan lånefinansiere til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand. I forhold til lånebekendtgørelsens 3, stk. 1, nr. 5 kan der stilles en garanti for et lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Procedure Behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Miljø og Natur, Bente Fisker Hansen Bilag Forslag Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan Haderslev Kommune (502971) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller: at Økonomiudvalget og Byrådet i henhold til lånebekendtgørelsen 3, stk. 1, nr. 5 beslutter, hvorvidt der kan stilles en garanti for lån i forbindelse med forsyningsselskabets oprettelse af et lån i Kommune Kredit på op imod 1 mio. kr. - under forudsætning af at forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan Haderslev godkendes og realiseres. Supplerende sagsfremstilling: Teknik og Miljøservice indstiller, at den ansøgte garanti ikke stilles. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at kommunen stiller den ansøgte garanti.

28 Økonomiudvalget, Side Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 12-08, område til offentlig og privat service samt lettere erhverv på Haderslev Havn. DIANSA / 08/17164 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forlængelse af tidligere beslutning i Byrådet fremlægges forslag til lokalplan for et område til offentlig og privat service samt lettere erhverv på Haderslev Havn. Området er en del af Udviklingsprojekt Haderslev Havn og Haderslev Kommune har tilbudt området til lokalisering af det nye Skattecenter Haderslev. Planforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høringsperiode. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om miljøvurderinger, har Teknik- og Miljøservice, Haderslev Kommune, gennemført en screening i henhold til lovens 4 med henvisning til lovens 3 stk. 2, hvorefter en plan, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes, hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Samlet set vurderes planen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen, om at der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, indarbejdes i - og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget Procedure Planforslagene behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på godkendelse til udsendelse i offentlig høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Anders Sanderbo Bilag Forslag pdflokalplan_10.64_1_2.pdf (502868) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at det udarbejdede forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan anbefales godkendt til udsendelse i en 8 ugers offentlighedsperiode

29 Økonomiudvalget, Side 913 Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen og Holger Lauritzen Anbefales godkendt til udsendelse i offentlig høring overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales etape af havnepromenade foran Ny Hansborg. Anlægsbevilling - Frigivelse DIHOHH / 06/9429 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I 2006/07 er der meddelt anlægsbevilling til en hovedistandsættelse af kajstrækningen foran Ny Hansborg og til anlæg af ny promanade foran en del af Ny Hansborg. Disse anlæg er i det væsentligste afsluttet bortset fra enkelte tilslutninger imod byggeriet Ny Hansborg. I forhold til den renoverede kajstrækning mangler der ca. 85 meter af havnepromenaden frem til den østlige afgrænsning af bebyggelsen Ny Hansborg, her aktuelt betegnet som 2.etape af havnepromenaden. Sidstnævnte strækning kan rent fysisk først igangsættes i løbet af september måned 2008 efter afslutning af byggeriet Ny Hansborg, og når bygherreleverancen til anlægget er til stede. Af vedhæftede oversigtskort fremgår de nævnte etaper. Promenaden udføres efter helt de samme principper som den allerede udførte 1.etape, vekslende imellem asfalt og granit, og med samme inventar (belysning, stole m.m.). Økonomiske forhold Projektet foreslås finansieret af det på stednr , Haderslev Havn - omdannelse, afsatte rådighedsbeløb, idet der på baggrund af den allerede udførte strækning foreligger et samlet overslag på kr., ekskl. moms. Bevillingspåtegning til stednr , Kajstrækning og havnepromenade foran Ny Hansborg, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og

30 Økonomiudvalget, Side 914 rådighedsbeløb på kr, finansieret af det på stednr , Haderslev Havn - omdannelse, afsatte rådighedsebløb på kr. Samlede anlægsbevilling og rådighedsbeløb på stednr er herefter kr, og restrådighedsbeløbet på stednr , Haderslev Havn - omdannelse, er herefter kr. Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Hans Ole Hede Bilag Oversigtskort-havnepromenade-2.etape (500784) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller, at projekt for gennemførelse af 2.etape af havnepromenaden foran Ny Hansborg gennemføres med de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet ovenfor. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen og Holger Lauritzen Anbefales godkendt overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales Forslag til udvidelse af sommerhusområde ved Sandersvig DIKERO / 07/12016 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med Landsplandirektivets "anden runde" af udlæg for sommerhuse i daværende Christiansfeld kommune, blev der udlagt et område til max. 29 sommerhuse vest for eksisterende sommerhusområde ved Sandersvig. Ejeren af arealet har - i

31 Økonomiudvalget, Side 915 samarbejde med Plan og Byg - udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan som muliggør en udstykning og bebyggelse af arealet. Planforslaget fremlægges med henblik på vedtagelse og udsendelse i den lovpligtige, offentlige 8 ugers høring. Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav om miljøvurdering har Teknik- og Miljøservice gennemført en screening i henhold til lovens 4, med henvisning til lovens 3, stk. 2, hvorefter en plan som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes hvis planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Idet der er tale om et begrænset areal beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende sommerhusbebyggelse, vurderes planen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen, om at der således ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, indarbejdes i - og offentliggøres sammen med lokalplanforslaget. Procedure Planforslaget behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet til udsendelse i en 8 ugers offentlig høring. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Keld Roed Bilag Lokalplanforslagjuni2008 (502809) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller at lokalplan F2 og kommuneplanlæg 9-08 udsendes i 8 ugers offentlig høring. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen og Holger Lauritzen Anbefales godkendt til udsendelse i offenlig høring overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Anbefales.

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-06-2008 Mødested: Bregnbjergskolen Unionvej 4, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Morten Finnemann forlod mødet

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 26-06-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:36 Afbud: Tonny Thomsen og Morten Finnemann Fraværende: Bemærkninger: Byrådet besluttede

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 11-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 11-12-2007

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Børnehaven Rosengården Thrigesvej 51, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. MTSU Administrationen. Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12. MTSU Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Rådssalen Dato : 10. april 2007 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Keld Overgaard Jensen (Ledelse) Finn Mikkelsen (Ledelse)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere