Byrådet 2. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet 2. behandling"

Transkript

1 REFERAT Byrådet 2. behandling Mødedat: Trsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:31 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Byrådet, Indhldsfrtegnelse Sag nr. Side 803. Fastlæggelse af bevillingsniveau i Det kirkelige budget Budget 2010 g verslagsår

3 Byrådet, Side Fastlæggelse af bevillingsniveau i 2010 DIBBCH / 09/20777 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Bevillingsniveauet har siden kmmunesammenlægningen været fastsat med højeste grad af uddelegering. Bevillingsniveauet i budget 2010 freslås fasthldt uændret i frhld til det gældende bevillingsniveau i budget 2009 med en enkelt tilføjelse. Tilføjelsen består i at fleksibiliteten under kmpetencen til Øknmiudvalget til at gdkende beløbsneutrale mplaceringer udvides til at beløbsneutrale udmøntninger fra centrale puljer fremver alene sagsbehandles i Øknmiudvalget. Derved pnås en hurtigere g mere smidig sagsgang. Et i øvrigt uændret bevillingsniveau vil sige: Drifts- g refusinsbudgettet er fastlagt til nettbevillinger på udvalgsniveau med særskilt bevillingsniveau på det brugerfinansierede mråde. Der har i bevillingsniveauet ikke været taget særskilt hensyn til servicerammen, idet den enkelte direktør er ansvarlig fr verhldelsen af servicerammen. Bevillingsniveauet fr anlægsbevillinger skal sm udgangspunkt være til hvert enkelt anlægsarbejde - altså på stednr. niveau. Byrådet kan ved årsbudgettets endelige vedtagelse vælge sm mindstekrav at tage stilling til budgettets rådighedsbeløb vedrørende anlægsarbejder specificeret på udvalgsniveau. Bevillingsniveauerne på de finansielle knti følger beskrivelsen i Budget- g Regnskabssystemet, sm siger at Byrådet ved budgettets vedtagelse sm mindstekrav skal tage bevillingsmæssig stilling til alle renteindtægter under ét alle renteudgifter under ét afdrag på udlån under ét afdrag på ptagne lån under ét tilskud g udligning, herunder udligning af mms under ét alle skatter under ét. Prcedure Sagen behandles i Direktinen den 22. september 2009, i Øknmiudvalget den 7. ktber 2009 samt i Byrådet på mødet den 8. ktber 2009.

4 Byrådet, Side 1628 Tvhlder/infrmatinsansvarlig Øknmichefen er ansvarlig. Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingsniveauet i budget 2010 suppleres med en enkelt tilføjelse g i øvrigt fasthldes uændret i frhld til budget Det vil sige: at bevillingsniveauet på drifts- g refusinsbudgettet fasthldes sm nettbevillinger på udvalgsniveau at det brugerfinansierede driftsbudget (varmefrsyning) er et selvstændigt bevillingsmråde at bevillingsniveauet på anlæg fasthldes pr. prjekt (sted) med mulighed fr rammebevilling såfremt betingelserne er pfyldt at kmpetencen til gdkendelse af beløbsneutrale mplaceringer uddelegeres til Øknmiudvalget - g at gdkendelse frdrer frudgående accept i de respektive fagudvalg at hver direktør er ansvarlig fr verhldelsen af servicerammen. at tilføjelsen, der udvider Øknmiudvalgets kmpetence til alene at sagsbehandle beløbsneutrale mplaceringer fra centrale puljer, gdkendes Beslutning i Direktinen den Afbud/fraværende: Willy Feddersen Anbefales. Beslutningen fra Øknmiudvalgets møde den 7. ktber 2009 vil freligge til byrådsmødet. Beslutning i Øknmiudvalget den Afbud/fraværende: Lne Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Gdkendt.

5 Byrådet, Side Det kirkelige budget 2010 DIAINN / 09/19436 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Budgetfrslaget fr 2010 er fastsat med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende flkekirkens andel på 6,757 mi. kr. Der er budgetteret med en skatteprcent på 0,95%, hvilket er uændret i frhld til Øknmiske frhld Budgettet indehlder dmprvstiets budget med et verskud på 0,374 mi. kr. Herfra går efterregulering af kirkeskatten fr 2007 sm afregnes til staten i 2010 på 1,156 mi. kr. I alt et nett underskud på 0,782 mi. kr. Salden på mellemregningsknten frventes at udgøre 1,247 mi. kr ved udgangen af 2010 i kirkernes favør. En del af pengene skal anvendes til frventet negativ efterregulering i 2011 i størrelsesrden 0,7 mi. kr. Underskuddet indgår i brgmesterens tekniske ændringsfrslag til 2. behandlingen. Prvstiudvalgets budgetfrslag vedlægges sm bilag. Prcedure Behandles i Direktinen den 6. ktber, i Øknmiudvalget den 7. ktber g i Byrådet den 8. ktber Bilag Materiale fra dmprvsten (845067) Indstilling Intern Service indstiller til Øknmiudvalg g Byråd at Budgetfrslaget fr 2010 fr det kirkelige budget gdkendes. Øknmiudvalgets indstilling vil freligge til byrådsmødet. Beslutning i Direktinen den Afbud/fraværende: Rune Larssn Anbefales.

6 Byrådet, Side 1630 Beslutning i Øknmiudvalget den Afbud/fraværende: Lne Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Gdkendt Budget 2010 g verslagsår DIBBCH / 09/23820 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Jf. den gdkendte tidsplan fr budgetlægning 2010 skal Byrådet gennemføre andenbehandlingen af budgetfrslag i mødet den 8. ktber Budgetfrslaget sm ligger til grund fr ændringsfrslagene består af følgende materiale: Sammenfattende materiale til brug fr førstebehandlingen af budgetfrslag Specielle bemærkninger til budgetfrslag Udmøntning af fagudvalgenes driftsbudgetter Fristen fr ændringsfrslag blev af Byrådet i frbindelse med førstebehandlingen af budgetfrslaget udsat til den 30. september 2009 kl Inden fristens udløb var der fremkmmet følgende ændringsfrslag: Brgmesterens tekniske ændringsfrslag Ændringsfrslag Scialistisk Flkeparti Ændringsfrslag fra Scialdemkraterne Ændringsfrslag fra Midtergruppen Ændringsfrslag fra Den Brgerlige Gruppe Frslagene g deres knsekvenser på bevillingsniveau fremgår af vedlagte bilagshæfte. Brgmesterens tekniske krrektiner mhandler de ændringer, sm det frtløbende arbejde med budgettet giver anledning til.

7 Byrådet, Side 1631 Byrådet skal senest i frbindelse med 2. behandlingen tilkendegive sit valg af statsgaranti eller selvbudgettering på kmmunale indkmstskatter, generelle tilskud samt kirkeskat. Vælges selvbudgettering skal Byrådet fastlægge størrelsen af udskrivningsgrundlaget. Med henblik på at effektivisere arbejdsgangen mkring anlægsprjekter reducere antallet af sagsfremstillinger til det plitiske niveau igangsætte prjektering, frundersøgelse el.lign. umiddelbart efter budgetvedtagelsen, hvrved der vil kunne spares tid, samt ressurcer til udarbejdelse af enkeltsager indstilles at der meddeles anlægsbevilling g frigives rådighedsbeløb svarende til 10 % af den samlede nett anlægssum fr relevante nye anlægsprjekter på investeringsversigten i henhld til specifikatin i det enkelte år. Når resultatet af andenbehandlingen freligger anmdes der m, at administratinen bemyndiges til at krrigere fr eventuelle ændringer af pris- g lønstigninger i verslagsårene samt afrundinger sm følge af den autmatiske beregning i systemet via kassebehldningen at fretage beløbsneutrale mplaceringer sm følge af ændringer i den autriserede kntplan m.v. at ajurføre relevante takster afledt af Byrådets behandling. Endelige takster fr 2010 behandles i Byrådet inden udgangen af nvember måned Øknmiske frhld Øknmiske frhld fremgår af det udsendte bilagsmateriale indehldende ændringsfrslag. Prcedure Årsbudgettet med flerårige budgetverslagsår skal vedtages i Byrådet senest den 15. ktber. Tvhlder/infrmatinsansvarlig Øknmichefen

8 Byrådet, Side 1632 Bilag C4 Specifikatin ver 10 %-bevillinger (837030) Prjektering m.v. - Meddelelse af anlægsbevilling g frigivelse af rådighedsbeløb svarende til 10 % af samlet anlægssum (756759) Indstilling Brgmesteren indstiller at Haderslev Kmmune i 2010 vælger statsgarantien fr kmmunale indkmstskatter, generelle tilskud g kirkeskat at der meddeles anlægsbevilling g frigives rådighedsbeløb svarende til 10 % af den samlede nett anlægssum fr relevante nye anlægsprjekter på investeringsversigten i henhld til specifikatin at administratinen bemyndiges til at krrigere fr eventuelle ændringer af pris- g lønstigninger i verslagsårene samt afrundinger sm følge af den autmatiske beregning i systemet via kassebehldningen at fretage beløbsneutrale mplaceringer sm følge af ændringer i den autriserede kntplan m.v. at ajurføre relevante takster, versigter m.v. afledt af Byrådets behandling Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Ingen Ophævelse af fristen fr ændringsfrslag blev gdkendt med 31 stemmer fr g 0 imd. Ændringsfrslag fra Frligsparterne 1( Venstre, Scialdemkraterne, Kristendemkraterne, Dansk Flkeparti g løsgænger Hlger Lauritzen) blev fremsat. Frliget bakkes p af Slesvigsk Parti. Uden fr frliget står Scialistisk Flkeparti g Det Knservative Flkeparti De fremsatte ændringsfrslag fra Scialdemkraterne, fra Midtergruppen g fra Den Brgerlige Gruppe blev trukket tilbage. Der er herefter følgende ændringsfrslag til budgetfrslaget:

9 Byrådet, Side Brgmesterens tekniske ændringsfrslag 2. Ændringsfrslag fra Scialistisk Flkeparti 3. Ændringsfrslag fra Det Knservative Flkeparti 4. Ændringsfrslag fra Frligsparterne 1 Frslagene sættes senere til afstemning i denne rækkefølge med eventuelle underændringsfrslag før ændringsfrslag. Underændringsfrslag til ændringsfrslaget fra Frligsparterne 1 blev fremsat af Mads Skau på vegne af Udvalget fr Børn g Familie. Resultat af afstemning m underændrings-/ændringsfrslag: Nr. Underændrings-/ændringsfrslag Resultat 1 Brgmesterens tekniske ændringsfrslag Vedtaget Fr: 31 Imd: 0 Undld: 0 2 Ændringsfrslag fra Scialistisk Flkeparti Frkastet Fr: Yrsa Theisen Imd: 30 Undld: 0 3 Ændringsfrslag fra Det Knservative Flkeparti Frkastet Fr: Gunnar Nielsen Imd: 30 Undld: 0 4 Underændringsfrslag til ændringsfrslag fra Frligsparterne 1 Vedtaget Fr: 31 Imd: 0 Undld: 0 5 Ændringsfrslag fra Frligsparterne 1 Fr: 29 Vedtaget Imd: Yrsa Theisen Undld: Gunnar Nielsen Indstillingen fra brgmesteren blev gdkendt.

10 Byrådet, Side 1634 Det gdkendte budget 2010 indebærer følgende udgifter: Mi. kr Driftsudgifter nett Heraf serviceudgifter Anlægsudgifter Anlægsindtægter Pris- g lønstigninger Renter, afdrag g øvrige udgifter Udgifter i alt Finansieret af: En persnskatteprcent på 26,5 i Det er 1 % højere end i Prvenuet udgør mi. kr. baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på mi. kr. Skatteprcenten fasthldes på 26,5 i årene En grundskyldsprmille i 2010 der frøges med 3 til 24,36, dg fr prduktinsjrd på 12,3, der er det maksimale niveau. Prvenuet udgør i alt 138 mi. kr. baseret på afgiftspligtige grundværdier på mi. kr. g på mi. kr. på prduktinsjrd. De nævnte prmiller fasthldes i årene En dækningsafgift af frskelsværdi på ffentlige ejendmme på max. 8,75 baseret på en frskelsværdi på mi. kr. g en grundskyld på 12,18 af afgiftspligtige grundværdier på 97 mi. kr., der tilsammen indbringer et prvenu på knap 11 mi. kr. Indtægter på 2 mi. kr. fra dødsbbeskatning i En selskabsskat på 37 mi. kr. i Statsgaranterede indtægter fra generelle tilskud på 954 mi. kr. i 2010 inkl. 77 mi. kr. til det enstrengede beskæftigelsessystem. En låneptagelse i 2010 på 34 mi. kr. En kirkeskatteprcent på 0,95 med et statsgaranteret

11 Byrådet, Side 1635 udskrivningsgrundlag på flkekirkens andel på mi. kr. I kassen trækkes 114 mi. kr. i 2010, 48 mi. kr. i 2011, 9 mi. kr. i 2012 g 18 mi. kr. i 2013.

12 Byrådet, Side 1636 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Mrten Finnemann Finn Lykkeskv Asta Freund Markvard Hvmøller Preben Hlmberg Hlger Eskildsen Allan Emiliussen Lne Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakbsen Thies Mathiasen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Tnny Thmsen Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Jan Christensen Peter Chr. Jacbsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Hlger Lauritzen Irene Høgh Hlger Mikkelsen Uwe Jessen Pul Erik Graversen

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010

Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 Generelle bemærkninger til budget 2007-2010 1. Indledning og sammendrag af økonomien i 2007-2010 Jammerbugt Kommunes budget for 2007 og overslagsårene 2008-10 er vedtaget i Sammenlægningsudvalget den 10.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere