Søfartsstyrelsens resultatkontrakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2014-2017"

Transkript

1 Resultatkontrakt

2 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt Søfartsstyrelsen 2013, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon Fax Indholdet i denne publikation må gengives, men kun med tydelig angivelse af kilde

3 Indholdsfortegnelse Indledning Præsentation af Søfartsstyrelsen Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav... 5 Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø... 9 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation Kerneopgave 3: Sociale forhold, søfarende og fiskere Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst Koncernfælles resultatmål Scorebog og budgetmæssige forudsætninger Formalia og påtegning Bilag 1. Opgavehierarki Bilag 2. Måling af de strategiske målsætninger

4 Indledning Denne kontrakt er indgået mellem Søfartsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Resultatkontrakten beskriver parternes krav og forventninger til styrelsens resultater i perioden De indgåede resultatkrav for 2014 er bindende og vil blive afrapporteret i styrelsens årsrapport Resultatkontrakten angiver styrelsens vigtigste eksterne målsætninger, resultatmål og resultatkrav for Der er enighed blandt parterne om, at kontrakten er ambitiøs. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere styrelsen til at opnå markante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og et manglende opfyldt mål er således ikke nødvendigvis et udtryk for, at styrelsen har løst sine opgaver utilfredsstillende. Søfartsstyrelsens resultatkontrakt kan findes på styrelsens hjemmeside: 3

5 1. Præsentation af Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen er en central aktør for vækst og udvikling af de maritime erhverv i Danmark og for et højt niveau af sikkerhed til søs. På grund af søfartens globale karakter er Søfartsstyrelsens arbejde i høj grad rettet mod at fremme danske, maritime interesser internationalt. Fokus er med udgangspunkt i kvalitetsskibsfart på at fastholde og udvikle Danmarks styrkeposition som en af de mest konkurrencedygtige søfartsnationer med gode rammevilkår. Søfartsstyrelsen arbejder for et højt niveau af sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse til søs. Mission Erhvervs- og Vækstministeriets mission Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for Danmark i den globale økonomi. Søfartsstyrelsens mission At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse. Som sektorstyrelse for søfartserhvervet tager styrelsens ansvarsområde udgangspunkt i søfarten og dens rammevilkår, skibet og dets besætning og skibets omgivelser. Søfartsstyrelsen støtter op om Erhvervs- og Vækstministeriets mission ved på søfartsområdet at fremme kvalitetsskibsfart, sikkerhed til søs og gode rammevilkår for virksomheder, søfarende og andre interessenter i Det Blå Danmark. Søfartsstyrelsen er på forkant med udviklingen og søger international indflydelse på fremtidens skibsfart. Vision Erhvervs- og Vækstministeriets vision Europas bedste vækstvilkår. Søfartsstyrelsens vision Danmark skal være en førende søfartsnation, der sætter retning for fremtidens kvalitetsskibsfart. Søfartsstyrelsen arbejder for, at Danmark udvikles som Europas maritime centrum. Vækstbetingelserne og konkurrencedygtigheden i hele Det Blå Danmark skal styrkes, samtidig med at sikkerhed, sundhed og miljø på skibene og sejladssikkerheden skal fastholdes og styrkes, så Danmark udvikler sig som en toneangivende søfartsnation med kvalitetsskibsfart og internationalt udsyn. Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram Erhvervs- og Vækstministeriet har et fælles arbejdsprogram, som angiver de større strategiske mål, som koncernen samlet arbejder efter for at opfylde ministeriets mission samt indfri ministeriets vision. Arbejdsprogrammet angiver også årlige resultatmål for ministeriets indsats for at nå de langsigtede strategiske mål. Det fremgår af scorebogen, når et resultatkrav er identisk med eller bidrager til opfyldelsen af et årligt resultatmål i arbejdsprogrammet. 4

6 Styrelsens budget I nedenstående tabel vises styrelsens nettoudgiftsbevilling fordelt på styrelsens delmål samt de resultatmål i Erhvervsog Vækstministeriets arbejdsprogram, som styrelsen bidrager til opfyldelsen af. Delmålsbeskrivelse Budget (kr.) Sikre skibe, sundhed og miljø Lovarbejde der relaterer sig til sikre skibe, sundhed og miljø (SSM) Bekendtgørelser, tekniske forskrifter, cirkulærer mv Politikformulering inden for SSM Synsarbejde vedr. passagerskibe Synsarbejde vedr. lastskibe Synsarbejde vedr. fiskeskibe Synsarbejde vedr. andre skibe Tonnagemåling Klassifikationsselskaber Typegodkendelser Autorisationer Produktsikkerhed og markedskontrol Miljøbeskyttelse Dykning Radioområdet Handelsflådens beredskab Søulykker på danske skibe Søulykker på udenlandske skibe Forhold vedr. besætningerne Udstedelse af sønæringsbeviser Besætningernes sundhed Sundhedskurser Søfartsmedicin Kvalitetsstyring og udarbejdelse af værktøjer Råd, nævn og relaterede institutioner Internationalt arbejde Generelle opgaver vedr. sikre skibe, sundhed og miljø Sikre farvande afmærkning og navigation Bekendtgørelser, tekniske forskrifter, cirkulærer mv Politikformulering Sejladssikkerhed Lods Sejladsinformation Havne Ledninger og kabler 964 Maritim teknologi Farvandsafmærkning og navigation Vrag

7 Delmålsbeskrivelse Budget (kr.) Myndighedsarbejde i danske farvande Myndighedsarbejde i farvande ved Færøerne E-navigation AIS Kvalitetsstyring og udvikling af værktøjer Internationalt arbejde Generelle opgaver vedr. sikre farvande, afmærkning og navigation Sociale forhold, søfarende og fiskere Lovarbejde Bekendtgørelser, tekniske forskrifter, cirkulærer mv Arbejdsretlige forhold Auditering af andre institutioner Fritidssejlere Udstedelse af søfartsbøger Internationalt arbejde Generelle opgaver vedr. sociale forhold, søfarende og fiskere Rammebetingelser, konkurrence og vækst Lovarbejde Bekendtgørelser, tekniske forskrifter, cirkulærer mv Lovprogrammet Høring af andres love Erhvervspolitik Registrering af skibe Kvalitetsstyring Råd, nævn og relaterede institutioner Vækstplan Internationalt arbejde Generelle opgaver vedr. rammebetingelser, konkurrence og vækst Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Ledelse af Søfartsstyrelsen Samarbejdsfora Kommunikationsvirksomhed Styrelsens bevillinger og regnskab Økonomistyring Personaleadministration Kompetence- og organisationsudvikling Ejendomsadministration Overordnet IT Intern Service Kvalitetsstyring og udvikling af værktøjer Generelle opgaver vedr. ressourcer og styring Økonomi Fravær

8 Delmålsbeskrivelse Budget (kr.) AP-mål 1.3 Initiativer der kan styrke Det Blå Danmark Internationalt maritimt event Danish Maritime Days Revision af lodsloven Samarbejdsaftale med Kina om maritim teknologi Digitalisering af arbejdsgange Lokale sagsbehandlingsmål Fokuserede og effektorienterede resultatkontrakter Koncernfælles tidsregistreringssystem Budgettering mv. i ny registreringsramme Konkret opfølgning på LE og MTU Nedbringelse af sygefravær Total

9 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav Søfartsstyrelsens kerneopgaver er: Sikre skibe, sundhed og miljø. Sikre farvande, afmærkning og navigation. Sociale forhold, søfarende og fiskere. Rammebetingelser, konkurrence og vækst. Kerneopgaverne er underinddelt i produktgrupper og produkter. For hver produktgruppe har styrelsen formuleret en strategisk målsætning for, hvad der skal opnås på netop dette område inden for en tidshorisont på et til tre år. De strategiske målsætninger skaber en forbindelse mellem styrelsens langsigtede mål dvs. styrelsens mission og vision og de konkrete årlige resultatmål og resultatkrav, som styrelsen har valgt at opstille for udvalgte, strategisk væsentlige produkter i det indeværende kontraktår. 8

10 Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø Kerneopgave 1 vedr. sikre skibe, sundhed og miljø består af to produktgrupper hhv. regelfastsættelse og politikudvikling samt håndhævelse. Reglerne vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem håndhævelse og arbejde med sikkerhedsledelse skal sikkerhedsniveauet på danske skibe være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer, så dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart. De søfarendes kvalifikationer skal være tidssvarende og leve op til internationale standarder, men også have et sådant niveau, at danske søfarende er attraktive. Sikre skibe, sundhed og miljø Regelfastsættelse og politikudvikling Strategiske målsætninger: Frem mod 2018 vedtages effektiv, international regulering for struktureret overvågning, rapportering og verifikation af skibenes brændstofforbrug, med henblik på at få regler om forbedring af de eksisterende skibes energieffektivitet (CO2-emissioner). Reglerne skal til stadighed understøtte kvalitetsskibsfart og give rum til udvikling og innovation til gavn for sikkerhed, sundhed og miljø. Kravene til besætninger og deres kompetencer skal fremme sikkerhed, vækst og beskæftigelse. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 1. International regulering af CO2-udledning Der igangsættes yderligere initiativer, som effektivt medvirker til at reducere den globale CO2- udledning. Vægt: 3 % 1.1 Der skal være introduceret et forslag i FN s internationale maritime organisation (IMO) om et internationalt system til dataindsamling vedr. skibes energieffektivitet. 2. Besætningskompetencer i offshorebranchen Vægt: 3 % 2.1 I 1. halvår af 2014 indføres ændrede krav til besætningskompetencer på offshoreskibe, der fremmer beskæftigelsen af danske søfarende i offshoresektoren Opfølgning på regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. 9

11 Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø fortsat Sikre skibe, sundhed og miljø Håndhævelse Strategiske målsætninger: Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i USCG. Andelen af konstaterede fejl og mangler ved havnestatskontrol (PSC) i Paris-MoU og Tokyo- MoU skal til stadighed være for nedadgående. Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 3. Fremme af kvalitetsskibsfart Der skal fortsat ske færre arbejdsulykker om bord på danske skibe og færre tilbageholdelser af danske skibe i udenlandske havne. Vægt: 15 % Effekt Effekt Effekt 3.1 Danmark fastholder sin status som Qualship 21 nation ved USCG. 3.2 PSC-syn af danske skibe i Tokyo- MoU: - Danmark er på White listen i Tokyo-MoU. - Andelen af danske skibe, der får konstateret fejl og mangler ved PSC i Tokyo-MoU skal falde minimum 1 procentpoint for perioden i forhold til perioden PSC-syn af danske skibe i Paris- MoU: - Danmark er på White listen i Paris-MoU. - Andelen af danske skibe, der får konstateret fejl og mangler ved PSC i Paris-MoU skal falde minimum 1 procentpoint for perioden i forhold til perioden Effekt 3.4 Der må tilsammen være højst 9 tilbageholdelser af danskregistrerede skibe i regionerne Paris-MoU, Tokyo- MoU og USCG i Der gennemføres 30 flagstatssyn i udlandet. 1 I perioden steg andelen med 0,4 procentpoint sammenlignet med perioden I perioden faldt andelen med 1,7 procentpoint sammenlignet med perioden I 2012 blev der tilbageholdt 16 skibe (7 i Paris-MoU, 7 i Tokyo-MoU og 2 i USCG). 10

12 Kerneopgave 1: Sikre skibe, sundhed og miljø fortsat Sikre skibe, sundhed og miljø Håndhævelse Strategiske målsætninger: Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i USCG. Andelen af konstaterede fejl og mangler ved havnestatskontrol (PSC) i Paris-MoU og Tokyo- MoU skal til stadighed være for nedadgående. Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram Omfanget af alvorlige arbejdsulykker skal fortsat være faldende i Effekt 3.6 Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker på alle skibstyper skal falde 1 % i perioden i forhold til perioden Øget omfang af stikprøve- og kontrolsyn af skibe med henblik på at styrke sikkerheden Implementering af risikobaseret tilsyn på passagerskibe Effekt 3.7 Der gennemføres 30 stikprøvesyn af skolers overholdelse af reglerne for sejlads med passagerer i mindre fartøjer med henblik på at forebygge ulykker. 3.8 Der gennemføres kontrolsyn af alle krydstogtskibe med anløb i dansk havn og som besejler eller agter at besejle farvandene ved Grønland, og som ikke er synet i Der gennemføres en interessentanalyse af de nye passagerskibssyn. Målet er, at mindst 75 % af de adspurgte passagerskibsrederier oplever større sikkerhedsmæssigt udbytte af de nye syn. 4 Opgørelsen er pr besætningsmedlemmer, og resultatkravet opgøres 1. februar

13 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation Kerneopgave 2 vedrørende sikre farvande, afmærkning og navigation består af to produktgrupper, hhv. politik- og systemudvikling og regelfastsættelse samt håndhævelse og drift. Reglerne vedrørende sikre farvande, afmærkning og navigation skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund. Gennem klog udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier skal sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande være i top og bidrage til et højt sikkerhedsniveau. Sikre farvande, afmærkning og navigation Regelfastsættelse, politik- og systemudvikling Strategiske målsætninger: Den eksisterende teknologi (AIS m.v.) og driften af farvandsafmærkningen skal sammentænkes og skabe bedre sikkerhed og effektiv drift. Systemer, standarder og regler skal være internationalt harmoniserede. Inden udgangen af 2015 er der i regi af IMO vedtaget et obligatorisk internationalt regelsæt for sejlads i arktiske farvande. Regelsættet skal omfatte danske mærkesager om koordineret sejlads for krydstogtskibe samt redningsudstyr. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 4. Sejladssikkerhed i Arktis Vægt: 6 % Effekt 4.1 Polarkoden godkendes i IMO, og de danske mærkesager om sikker sejlads i grønlandske farvande indgår. 4.2 I samarbejde med det grønlandske selvstyre udstedes bekendtgørelser, som udmønter bestemmelser i lov nr. 618, der vedrører sejladssikkerhed i farvandene ved Grønland. 5. Effektivisering af lodsområdet Der følges op på anbefalingerne i regeringens analyse af lodsmarkedet med henblik på en effektivisering af lodsområdet. 5.1 Med henblik på effektivisering og forenkling af lodsområdet eksekveres lodsanalysens øvrige anbefalinger, der ligger ud over lovforslaget. Vægt: 4 % 12

14 Kerneopgave 2: Sikre farvande, afmærkning og navigation fortsat Sikre farvande, afmærkning og navigation Håndhævelse og drift Strategiske målsætninger: Sejladsinformationen skal leve op til princippet om just in time : Brugerne skal modtage netop den information, de har brug for på rette tid og sted. Driften af statsafmærkningen udvikles fortsat med henblik på at sikre en stadig bedre driftsøkonomi samtidig med, at de høje kvalitetsstandarder bevares. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 6. Afmærkning og advarsler 5 For at fastholde et højt niveau af sejladssikkerhed sikres effektiv afmærkning og velfungerende systemer for udsendelse af advarsler og information til skibstrafikken og havets øvrige brugere. Vægt: 12 % Kvalitet Kvalitet Kvalitet 6.1 Funktionstider for fyr i danske farvande skal mindst være på 99,8 pct. 6.2 Funktionstider for lystønder i danske farvande skal mindst være på 99,0 pct. 6.3 Funktionstider for fyr på Færøerne skal mindst være på 99,5 pct. Kvalitet Kvalitet 6.4 Funktionstider for fyr i Grønland skal mindst være på 99,0 pct. 6.5 Udsendelse af navigationsadvarsler. Alle navigationsadvarsler udsendt af Søfartsstyrelsen med prioritet IMPORTANT skal være udsendt til skibsfarten inden for 1 time. 5 Gennemsnitsfunktionstiden for var henholdsvis: 6.1: 99,8 % 6.2: 99,7 % 6.3: 99,9 % 6.4: 99,9 % 13

15 Kerneopgave 3: Sociale forhold, søfarende og fiskere Kerneopgave 3 vedrørende sociale forhold, søfarende og fiskere består af én produktgruppe: regelfastsættelse, håndhævelse og service. Den sociale beskyttelse af fiskere og søfarende, der arbejder på danske skibe, skal være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. De søfartssociale forhold på danske skibe og de danske søfarendes kompetencer skal være i top sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Strategiske målsætninger: Sociale forhold, søfarende og fiskere Politikudvikling, regelfastsættelse og håndhævelse Reglerne skal være gennemskuelige for brugerne og følge den internationale udvikling. Styrelsen vil tilbyde alle brugere (rederier, søfarende og fiskere) digital adgang til egne data og selvbetjening på extranet såvel som på relevante mobile platforme. Gennemførelsen af MLC skal sikre, at kvalitetsskibsfart fremmes til gavn for den søfarende. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 7. Digitalisering Vægt: 7 % Kvalitet 7.1 Der udvikles og lanceres en ny hjemmeside. Hjemmesiden tager højde for, at præsentationen også understøttes på mobile enheder samt forberedes til at kunne understøtte et extranet. 6.2 Fremadrettet er der krav om, at virksomheder og borgere kan rette henvendelse digitalt. EVM vil udnytte de muligheder, det giver, i digitalisering af vores forretningsgange. Kvalitet 7.2 Der tilbydes en service, hvor søfarende og fiskere via sms eller e- mail adviseres om udløb på deres sønærings- og kvalifikationsbeviser. Kvalitet 7.3 Der udvikles en mobil løsning, der giver søfarende og fiskere adgang til og overblik over egne sønærings- og kvalifikationsbeviser. 8. Implementering af ILO s konvention om søfarendes arbejdsforhold (MLC) Vægt: 3 % 8.1 Der indarbejdes et systematisk syn i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC) på heraf omfattede danske skibe med bruttotonnage under 500 i det eksisterende tilsyn. 14

16 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst Kerneopgave 4 vedrørende rammebetingelser, konkurrence og vækst består af to produktgrupper: hhv. regelfastsættelse og politikudvikling samt implementering. Niveauet og mulighederne for at drive kvalitetsskibsfart fra Danmark skal ligge i top internationalt sammenlignet med andre førende søfartsnationer. Søfartsstyrelsens arbejde på området skal sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk registreret handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt niveau samt et højt niveau for beskyttelsen af danske søfarende. Rammebetingelser, konkurrence og vækst Regelfastsættelse og politikudvikling Strategiske målsætninger: Vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark skal understøttes. Principper om fri og åben adgang til de globale markeder, som skibsfartspolitikken bygger på, skal fastholdes og styrkes. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 9. Modernisering af skibsregistreringsreglerne Vægt: 3 % 9.1 Der gennemføres en undersøgelse af effekten af de ændrede regler, samt om der er yderligere behov for ændret regulering. 10. EU s maritime statsstøtteretningslinjer skal understøtte vækst Vægt: 7 % 10.1 I første kvartal 2014 er der udarbejdet et beslutningsoplæg til regeringen om, hvordan der kan skabes øget adgang til at inkludere specialskibe i tonnageskatteordningen inden for rammerne af de nuværende statsstøtteretningslinjer samt ikraftsættelse af ændringerne af tonnageskatteloven om forholdet mellem ejet og lejet tonnage. 15

17 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst fortsat Rammebetingelser, konkurrence og vækst Regelfastsættelse og politikudvikling Strategiske målsætninger: Vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark skal understøttes. Principper om fri og åben adgang til de globale markeder, som skibsfartspolitikken bygger på, skal fastholdes og styrkes. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 11. Ændring af lodsloven og forskellige andre love på søfartsområdet Revision af lodsloven, skærpelse af strafniveauet for forvoldelse af søulykke og indførelse af mulighed for, at Havarikommissionen kan undersøge dykkerulykker. Vægt: 6 % Kvalitet 11.1 Der udarbejdes lovforslag om revision af lodsloven med videre for at: Skabe et mere effektivt lodsmarked med skarpere priser. Skærpe strafniveauet for forvoldelse af søulykke. Sikre, at dykkerulykker kan undersøges af Den Maritime Havarikommission. Lovforslaget udmøntes i en eller flere bekendtgørelser Arbejdet med lovforslaget under resultatkrav 11.1 skal gennemføres tilfredsstillende i forhold til lovteknik og lovproces, herunder godkendelse af Finans og Justitsministeriet, godkendelse af regeringens ordførere og overholdelse af 30 dages høringsfrist En revision af lodsloven skal understøtte en større konkurrence under hensynstagen til sejlads- og forsyningssikkerhed. 16

18 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst fortsat Rammebetingelser, konkurrence og vækst Implementering Strategiske målsætninger: Effektiv eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark med henblik på, at Danmark skal være kernen i det maritime Europa. Den danske målsætning om reduktion af skibsfartserhvervets administrative byrder skal udbredes internationalt. Der skal fortsat være en positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark. Udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører i EU. Danmark skal desuden være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal. På baggrund af den voksende internationale efterspørgsel efter grønne maritime løsninger er der øget produktion og beskæftigelse i den maritime udstyrs- og serviceindustri. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 12. Styrket markedsføring af Det Blå Danmark Der gennemføres en styrket markedsføringsindsats af Det Blå Danmark i overensstemmelse med den markedsføringsstrategi og -plan, som blev færdiggjort i Vægt: 5 % Effekt 12.1 Ved udgangen af 2014 har mindst en ny udenlandsk maritim virksomhed etableret sig i Danmark Opfølgning på regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. 13. Værdiskabende administration (Lean Ship of the Future) Skibsfartserhvervets administrative byrder skal reduceres. Vægt: 5 % 13.1 Der gennemføres konsultation med 5 virksomheder om administrative byrder I samarbejde med Søværnets Operative Kommando (SafeSeaNet), SKAT (BlueBelt) og Danske Havne udarbejdes en handlingsplan for optimering og harmonisering af processer og procedurer i forbindelse med havneoperationer Opfølgning på regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. 17

19 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst fortsat Rammebetingelser, konkurrence og vækst Implementering Strategiske målsætninger: Effektiv eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark med henblik på, at Danmark skal være kernen i det maritime Europa. Den danske målsætning om reduktion af skibsfartserhvervets administrative byrder skal udbredes internationalt. Der skal fortsat være en positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark. Udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører i EU. Danmark skal desuden være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal. På baggrund af den voksende internationale efterspørgsel efter grønne maritime løsninger er der øget produktion og beskæftigelse i den maritime udstyrs- og serviceindustri. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 14. International maritim konference om grøn skibsfart Vægt: 7 % Effekt 14.1 Der afholdes i samarbejde med erhvervet en international maritim begivenhed, der markedsfører Danmark som kernen i det maritime Europa. Som led i den maritime begivenhed afholdes en highlevel konference, som samler mindst 200 deltagere på højt niveau Under Danish Maritime Days afholder maritime aktører mindst 10 arrangementer, der bidrager til at markedsføre danske maritime løsninger Danish Maritime Days omtales i større artikler i minimum 6 medier i Asien, Nordamerika og Sydamerika Der gennemføres i samarbejde med erhvervet en international maritim event - Danish Maritime Days. 15. Samarbejdsaftale om grøn skibsfart med Kina Vægt: 4 % 15.1 Der indgås en samarbejdsaftale om grøn skibsfart mellem Danmark og Kina, som blandt andet skal fremme den danske maritime udstyrsindustris muligheder for at levere grønne løsninger til kinesiske værfter Der indgås en samarbejdsaftale om maritim teknologi mellem Danmark og Kina, som blandt andet skal fremme den danske maritime udstyrsindustri muligheder for at levere grønne løsninger til kinesiske 18

20 Kerneopgave 4: Rammebetingelser, konkurrence og vækst fortsat Rammebetingelser, konkurrence og vækst Implementering Strategiske målsætninger: Effektiv eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark med henblik på, at Danmark skal være kernen i det maritime Europa. Den danske målsætning om reduktion af skibsfartserhvervets administrative byrder skal udbredes internationalt. Der skal fortsat være en positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark. Udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører i EU. Danmark skal desuden være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal. På baggrund af den voksende internationale efterspørgsel efter grønne maritime løsninger er der øget produktion og beskæftigelse i den maritime udstyrs- og serviceindustri. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 16. Nordisk Ministerråds vækstprojekt Nordisk platform for vækst i små og mellemstore maritime virksomheder relateret til offshoreindustrien Der udarbejdes en analyse af vækstmulighederne for små og mellemstore maritime virksomheder, der relaterer sig til den nordiske offshoreindustri. Vægt: 4 % 19

21 Koncernfælles resultatmål Søfartsstyrelsen løfter 2 resultatmål, der er fælles for Erhvervs- og Vækstministeriets koncern, udover opgaverne defineret i resultatmålene for kerneopgaverne. Resultatmål Resultatkrav Bidrag til opfyldelse af resultatmål i EVM s arbejdsprogram 17. Bedre økonomistyring Der stilles krav til en fortsat prioritering og effektivisering af ressourceudnyttelsen i ministeriet Kvalitet 17.1 Budgettering og regnskabsregistrering foretages i 2014 i en ny koncernfælles registreringsramme med henblik på at understøtte den tværgående prioritering af ministeriets råderum Budgettering og regnskabsregistrering foretages i 2014 i en ny koncernfælles registreringsramme. Vægt: 3 % Kvalitet 17.2 Det opgjorte nettoforbrug ved årsafslutningen på de hovedkonti, som styrelsen har ansvar for, overstiger ikke det prognosticerede forbrug for hele året ved 2. udgiftsopfølgning og må ikke være mere end 6,6 mio. kr. (svarende til 2,5 procent) under det prognosticerede forbrug, medmindre det er godkendt. 18. Sygefravær Der stilles krav til fokus på sygefravær Vægt: 3 % Effekt 18.1 Styrelsen igangsætter målrettede initiativer med henblik på, at styrelsens samlede gennemsnitlige sygefravær nedbringes med 0,4 dage i 2014 ift I 2014 skal der igangsættes målrettede initiativer i forhold til at nedbringe sygefraværet, der hvor det er for højt. Målet er at nedbringe niveauet for koncernens samlede gennemsnitlige sygefravær fra 2013 til

22 3. Scorebog og budgetmæssige forudsætninger Scorebog Budget uden/med fællesudgifter (mio. kr.) Vægt i pct. Delvist opfyldt: 50 point Helt opfyldt: 100 point Sikre skibe, sundhed og miljø 68,7 / 92,9 Regelfastsættelse og politikudvikling Strategiske målsætninger: 1) Frem mod 2018 vedtages effektiv, international regulering for struktureret overvågning, rapportering og verifikation af skibenes brændstofforbrug, med henblik på at få regler om forbedring af de eksisterende skibes energieffektivitet (CO2-emissioner). 2) Reglerne skal til stadighed understøtte kvalitetsskibsfart, og give rum til udvikling og innovation til gavn for sikkerhed, sundhed og miljø. 3) Kravene til besætninger og deres kompetencer skal fremme sikkerhed, vækst og beskæftigelse. 1 International regulering af CO 2 -udledning 0,4 / 0,7 3-1 RK 2 Besætningskompetencer i 0,1 / 0,2 3-1 RK offshorebranchen Håndhævelse Strategiske målsætninger: 1) Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i USCG. 2) Andelen af konstaterede fejl og mangler ved havnestatskontrol (PSC) i Paris-MoU og Tokyo-MoU skal til stadighed være for nedadgående. 3) Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående. 3 Fremme af kvalitetsskibsfart 23,6 / 36, RK 6 RK Sikre farvande, afmærkning og navigation 126,3 / 170,9 Regelfastsættelse, politik- og systemudvikling Strategiske målsætninger: 1) Den eksisterende teknologi (AIS m.v.) og driften af farvandsafmærkningen skal sammentænkes og skabe bedre sikkerhed og effektiv drift. 2) Systemer, standarder og regler skal være internationalt harmoniserede. 3) Inden udgangen af 2015 er der i regi af IMO vedtaget et obligatorisk internationalt regelsæt for sejlads i arktiske farvande. Regelsættet skal omfatte danske mærkesager om koordineret sejlads for krydstogtskibe samt redningsudstyr. 4 Sejladssikkerhed i Arktis 0,5 / 0,8 6 1 RK 2 RK 5 Effektivisering af lodsområdet 0,7 / 0,9 4-1 RK Håndhævelse og drift Strategiske målsætninger: 1) Sejladsinformationen skal leve op til princippet om just in time : Brugerne skal modtage netop den information, de har brug for på rette tid og sted. 2) Driften af statsafmærkningen udvikles fortsat med henblik på at sikre en stadig bedre driftsøkonomi samtidig med, at de høje kvalitetsstandarder bevares. 6 Afmærkning og advarsler 56,6 / 73, RK 4 RK Sociale forhold, søfarende og fiskere 10,5 / 14,2 Regelfastsættelse, håndhævelse og service Strategiske målsætninger: 1) Reglerne skal være gennemskuelige for brugerne og følge den internationale udvikling. 2) Styrelsen vil tilbyde alle brugere (rederier, søfarende og fiskere) digital adgang til egne data og selvbetjening på extranet såvel som på relevante mobile platforme. 3) Gennemførelsen af MLC skal sikre, at kvalitetsskibsfart fremmes til gavn for den søfarende. 7 Digitalisering 7,0 / 12,2 7 1 RK 2 RK 8 Gennemførelse af MLC 0,1 / 0,2 3-1 RK Rammebetingelser, konkurrence og vækst 27,3 / 36,9 Regelfastsættelse og politikudvikling Strategiske målsætninger: 1) Vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark skal understøttes. 2) Principper om fri og åben adgang til de globale markeder, som søfartspolitikken bygger på, skal fastholdes og styrkes. 9 Modernisering af 0,1 / 0,2 3-1 RK skibsregistreringsreglerne 10 EU s maritime statsstøtteretningslinjer 0,1 / 0,2 7-1 RK 11 Ændring af lodsloven og andre love 0,2 / 0,4 6 1 RK 2 RK 21

23 Scorebog Budget uden/med fællesudgifter (mio. kr.) Vægt i pct. Delvist opfyldt: 50 point Rammebetingelser, konkurrence og vækst fortsat Implementering Strategiske målsætninger: 1) Effektiv eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark med henblik på, at Danmark skal være kernen i det maritime Europa.2) Den danske målsætning om reduktion af skibsfartserhvervets administrative byrder skal udbredes internationalt. 3) Der skal fortsat være en positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark. 4) Udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører i EU. 5) Danmark skal være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal. 6) På baggrund af den voksende internationale efterspørgsel efter grønne maritime løsninger er der øget produktion og beskæftigelse i den maritime udstyrs- og serviceindustri. Helt opfyldt: 100 point 12 Styrket markedsføring af Det Blå 1,0 / 1,4 5-1 RK Danmark 13 Værdiskabende administration 1,0 / 1,6 5 1 RK 2 RK 14 International maritim konference 0,7 / 1,1 7 2 RK 3 RK 15 Samarbejdsaftale med Kina 0,2 / 0,2 4-1 RK 16 Nordisk Ministerråds vækstprojekt 0,2 / 0,4 4-1 RK Koncernfælles mål 17 Bedre økonomistyring 0,1 / 0,1 3 1 RK 2 RK 18 Sygefravær 0,1 / 0,2 3-1 RK Sum på produktniveau 92,9 / 131,4 Overordnet budget 314,9 Dækningsgrad 29,5 % / 41,7 % Noter til scorebog En budgetafvigelse på mere end 20 pct. på det enkelte resultatmål medfører en reducering af scoren med 25 procent. Der henvises endvidere til Finansloven for 2014 i relation til resultatkontraktens budgetmæssige forudsætninger. Resultatkontrakten angiver styrelsens vigtigste målsætninger og resultatmål for Der er enighed blandt parterne om, at kontrakten er ambitiøs. Kontrakten skal derigennem påvirke og motivere styrelsen til at opnå markante og synlige resultater. Heri ligger også implicit, at det ikke kan forventes, at alle mål opfyldes, og et manglende opfyldt mål er således ikke nødvendigvis udtryk for at styrelsen har løst sine opgaver på uacceptabel vis. Søfartsstyrelsen har i 2014 udvalgt følgende tre strategisk vigtige mål: o Resultatmål 3: Der skal fortsat ske færre arbejdsulykker om bord på danske skibe og færre tilbageholdelser af danske skibe i udenlandske havne. o Resultatmål 11: Revision af lodsloven, skærpelse af strafniveauet for forvoldelse af søulykke og indførelse af mulighed for, at Havarikommissionen kan undersøge dykkerulykker. o Resultatmål 14: Afholdelse af en international maritim konference om grøn skibsfart. 22

24 4. Formalia og påtegning Formalia skal angive kompetence og ansvarsfordeling i forhold til resultatkontrakten. Afsnittet skal have en side for sig selv i resultatkontrakten og følgende formalia tekst og standardpåtegning skal anvendes: 1. Resultatkontrakten indgås mellem Søfartsstyrelsen og departementet. Resultatkontrakten træder i kraft den 1. januar 2014 og gælder for hele Resultatkontrakten er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov. 2. Resultatkontrakten kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som institutionen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås. 3. Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. 4. Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-underordnelsesforhold mellem departement og styrelse. 5. Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for kontraktstyring. 6. Status på resultatopfyldelsen i resultatkontrakten skal rapporteres, når departementet beder herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger. 7. Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på resultatkontrakten samt eventuel genforhandling. 23

25 Bilag 1. Opgavehierarki 24

26 Bilag 2. Måling af de strategiske målsætninger Sikre skibe, sundhed og miljø Regelfastsættelse og politikudvikling Strategiske Frem mod 2018 vedtages effektiv, international regulering for struktureret målsætninger overvågning, rapportering og verifikation af skibenes brændstofforbrug, med henblik på at få regler om forbedring af de eksisterende skibes energieffektivitet (CO2-emissioner). Reglerne skal til stadighed understøtte kvalitetsskibsfart og give rum til udvikling og innovation til gavn for sikkerhed, sundhed og miljø. Kravene til besætninger og deres kompetencer skal fremme sikkerhed, vækst og beskæftigelse. Løbende opfølgning Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som forelægges på direktionsmøder. Endelig opgørelse Data, der ligger til grund for opgørelse Håndhævelse Strategiske målsætninger Løbende opfølgning Endelig opgørelse Data, der ligger til grund for opgørelse Målet vedr. CO 2 -emissioner opgøres endeligt i Søfartsstyrelsens årsrapport 2018, mens målet vedr. besætningskompetencer opgøres i årsrapporten for Mødemateriale og officielle dokumenter fra FN s søfartsorganisation IMO relateret til CO 2- emissioner. Med hensyn til målene vedrørende kvalitetsskibsfart og besætningskompetencer er en endelig opgørelse ikke fastlagt. Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i USCG. Andelen af konstaterede fejl og mangler ved havnestatskontrol (PSC) i Paris- MoU og Tokyo-MoU skal til stadighed være for nedadgående. Hyppigheden af arbejdsulykker skal til stadighed være for nedadgående. Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som forelægges på direktionsmøder. Endelig opgørelse er ikke fastlagt. Årsrapporter fra Paris-MoU, Tokyo-MoU samt USCG, Søfartsstyrelsens opgørelse over arbejdsulykker, rapporter fra Den Maritime Havarikommission vedr. søulykker. 25

27 Sikre farvande, afmærkning og navigation Politikudvikling, systemudvikling og regelfastsættelse Strategiske målsætninger Den eksisterende teknologi (AIS m.v.) og driften af farvandsafmærkningen skal sammentænkes og skabe bedre sikkerhed og effektiv drift. Systemer, standarder og regler skal være internationalt harmoniserede. Inden udgangen af 2015 er der i regi af IMO vedtaget et obligatorisk internationalt regelsæt for sejlads i arktiske farvande. Regelsættet skal omfatte danske mærkesager om koordineret sejlads for krydstogtskibe samt redningsudstyr. Løbende opfølgning Endelig opgørelse Data, der ligger til grund for opgørelse Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som forelægges på direktionsmøder. Endelig opgørelse af den strategiske målsætning om et obligatorisk regelsæt for sejlads i arktiske farvande foretages i Søfartsstyrelsens årsrapport i Endelig opgørelse af de øvrige strategiske mål er ikke fastlagt. Mødemateriale og officielle dokumenter fra FN s søfartsorganisation IMO relateret til Polarkoden. Håndhævelse og drift Strategiske målsætninger Sejladsinformationen skal leve op til princippet om just in time : Brugerne skal modtage netop den information, de har brug for på rette tid og sted. Driften af statsafmærkningen udvikles fortsat med henblik på at sikre en stadig bedre driftsøkonomi samtidig med, at de høje kvalitetsstandarder bevares. Løbende opfølgning Endelig opgørelse Data, der ligger til grund for opgørelse Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som forelægges på direktionsmøder. Endelig opgørelse er ikke fastlagt. Opgørelser fra Søfartsstyrelsen over samlede funktionstider samt tabeller over reaktionstider for navigationsadvarsler. Sociale forhold, søfarende og fiskere Regelfastsættelse, håndhævelse og service Strategiske målsætninger Løbende opfølgning Reglerne skal være gennemskuelige for brugerne og følge den internationale udvikling. Styrelsen vil tilbyde alle brugere (rederier, søfarende og fiskere) digital adgang til egne data og selvbetjening på extranet såvel som på relevante mobile platforme. Gennemførelsen af MLC skal sikre, at kvalitetsskibsfart fremmes til gavn for den søfarende. Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som forelægges på direktionsmøder. Endelig opgørelse Data, der ligger til grund for opgørelse Endelig opgørelse er ikke fastlagt. Gennemførelse af Søfartsstyrelsens digitaliseringsstrategi. Dokumenter og bekendtgørelser vedrørende regler samt tilsyn. 26

28 Rammebetingelser, konkurrence og vækst Politikudvikling og regelfastsættelse Strategiske Vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark skal understøttes. målsætninger Principper om fri og åben adgang til de globale markeder, som søfartspolitikken bygger på, skal fastholdes og styrkes. Løbende opfølgning Endelig opgørelse Data, der ligger til grund for opgørelse Implementering Strategiske målsætninger Løbende opfølgning Endelig opgørelse Data, der ligger til grund for opgørelse Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som forelægges på direktionsmøder. Endelig opgørelse er ikke fastlagt. Mødemateriale og korrespondance relateret til Søfartsstyrelsens varetagelse af formandsposten i CSG (Consultative Shipping Group), som er en sammenslutning af søfartsadministrationer, der arbejder for fri og åben adgang til de globale markeder. Effektundersøgelser af ændrede regler. Reviderede love og regler. Effektiv eksekvering af Vækstplanen for Det Blå Danmark med henblik på, at Danmark skal være kernen i det maritime Europa. Den danske målsætning om reduktion af skibsfartserhvervets administrative byrder skal udbredes internationalt. Der skal fortsat være en positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark. Udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører i EU. Danmark skal desuden være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal. På baggrund af den voksende internationale efterspørgsel efter grønne maritime løsninger er der øget produktion og beskæftigelse i den maritime udstyrs- og serviceindustri. Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som forelægges på direktionsmøder. Endelig opgørelse er ikke fastlagt. Materiale og referater fra møder og konferencer. Eksekveringsplan for Vækstplan for Det Blå Danmark samt effektmåling af initiativerne. Koncernfælles mål Løbende opfølgning Endelig opgørelse Data, der ligger til grund for opgørelse Målopfyldelsen følges løbende via statusopgørelse på styrelsens resultatkontrakt, som forelægges på direktionsmøder. Prognose 2 og årsafslutningen. Data fra SKS. ISOLA-tal fra Koncern HR. 27

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016 Resultatkontrakt 2013-2016 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2013-2016 Søfartsstyrelsen 2012, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 - Fax 91 37 60 01 www.sofart.dk sfs@dma.dk Indholdet

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 4 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 8 4. Formalia

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015 Resultatkontrakt 2012-2015 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2012-2015 Søfartsstyrelsen 2011, Vermundsgade 38C, 2100 København Ø Telefon 39 17 44 00 - Fax 39 17 44 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2015-2018 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 - Fax 72 19 60 01 www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Søfartsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Søfartsstyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt... 9 4. Formalia og påtegning... 12 Mål- og resultatplan

Læs mere

Søfartsstyrelsens årsrapport 2014

Søfartsstyrelsens årsrapport 2014 Årsrapport 2014 - 1 - Søfartsstyrelsens årsrapport 2014 Søfartsstyrelsen 2014, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 72 19 60 00 Fax 72 19 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk Indholdet i denne

Læs mere

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor

Den nye Søfartsstyrelse. - hvem hvad - hvorfor Den nye Søfartsstyrelse - hvem hvad - hvorfor Kgl. Resolution af 3. oktober 2011 Farvandsvæsenet nedlægges Opgaverne deles mellem 3 ministerier Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet med tilhørende sagsområder

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016

Sikkerhedsstyrelsen. Mål- og resultatplan 2016 Sikkerhedsstyrelsen Mål- og resultatplan 2016 Indhold 1. Sikkerhedsstyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia

Læs mere

Søfartsstyrelsens årsrapport 2013

Søfartsstyrelsens årsrapport 2013 Årsrapport 2013 - 1 - Søfartsstyrelsens årsrapport 2013 Søfartsstyrelsen 2013, Carl Jacobsens Vej 31, 2500 Valby Telefon 91 37 60 00 Fax 91 37 60 01 www.sofartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk Indholdet i denne

Læs mere

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016

Finanstilsynet. Mål og resultatplan 2016 Finanstilsynet Mål og resultatplan 2016 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2016... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 9 4. Formalia og

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017

Patent- og Varemærkestyrelsen. Mål- og resultatplan 2017 Patent- og Varemærkestyrelsen Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Patent- og Varemærkestyrelsens strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem. Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Patent- og Varemærkestyrelsen Resultatkontrakt 2015 (-2017) mellem Erhvervs- og Vækstministeriets departement og Patent- og Varemærkestyrelsen 2 PATENT- OG VAREMÆRKESTYRELSEN Økonomienheden / LBR Den 11. december 2014 Sagsnr.: 14/423

Læs mere

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013

Finanstilsynet. Resultatkontrakt 2013 Finanstilsynet Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse Præsentation af virksomheden...3 Mission...3 Vision...3 Hovedopgaver...3 2. Strategiske målsætninger, resultatmål og resultatkrav...4 Tilsyn...4

Læs mere

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af, om der kan foretages landbaseret lodsning i danske farvande med en tilsvarende

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden.

Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse af lodser samt styrket overvågning af sejladssikkerheden. Forsvarsministeriet Miljøministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 26. maj 2004 Handlingsplan for gennemførelse af forslagene i rapporten vedrørende øget anvendelse

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere.

CPR-administrationen har en målsætning om, at datakvaliteten i CPR til stadighed skal opleves som værende høj blandt CPR-systemets brugere. Resultatplan CPR - 2017 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både offentlige myndigheder

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017

Finanstilsynet. Mål- og resultatplan 2017 Finanstilsynet Mål- og resultatplan 2017 Indhold 1. Finanstilsynets strategiske målbillede... 3 2. Resultatmål for 2017... 6 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger... 12 4. Formalia og

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

Resultatkontrakt 2013 (- 2015) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2013 (- 2015) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2013 (- 2015) Sikkerhedsstyrelsen April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen... 2 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3. Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet

Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Direktørkontrakt 2013 Ulrik Nødgaard Finanstilsynet 2/6 Direktørkontrakt for 2013 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Erhvervs- og Vækstministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen.

Læs mere

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring

NOTAT. Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring NOTAT 1. juli 2014 Vores reference: Sag 2013010286 Arkivkode Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold (SJS) /jga Resumé vedr. ikraftsættelse for Grønland af en række love om ændring af søloven Den

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet.

Som følge af CPR-systemets brede anvendelse har et betydeligt antal medarbejdere hos offentlige myndigheder adgang til CPR-systemet. Resultatplan CPR-administrationen 2018 Indledning CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om ca. 10 mio. danskere og udlændinge, og CPR-administrationen er hovedleverandør af persondata til både

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2014 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen 0 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Sikkerhedsstyrelsen... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Erhvervs- og Vækstministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier

Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier NOTAT 18. april 2016 Vores reference: Sag nr. 2015013335 Søfartspolitik, Jura og Søfartssociale forhold /Kristina Ravn Udkast til ny bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord

Læs mere

for både industri og stat Vækst i de maritime erhverv gennem understøttelse af Vækstteamet Det Blå Danmarks anbefalinger, opsummeret i visionen:

for både industri og stat Vækst i de maritime erhverv gennem understøttelse af Vækstteamet Det Blå Danmarks anbefalinger, opsummeret i visionen: Strategi og handlingsplan for e-navigation Dette dokument beskriver IMO s e-navigation strategi og anbefaler en dansk strategi for e-navigation og tilhørende handlingsplan. Den danske strategi skal skabe

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 79 Offentligt NOTAT 11. december 2014 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet.

2. Danmark udvikler bedre muligheder for danske skibsofficerer og øvrige søfarende udenfor DIS og i udlandet. Politisk oplæg fra Søfartens Ledere, Maskinmestrenes Forening og CO-Søfart om bedre jobmuligheder for danske skibsofficerer, søfarende, DIS og det Blå Danmark November 2009 Foreningerne har siden 1990

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen

Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Resultatkontrakt 2015 (2013-2016) Sikkerhedsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1.1. Mission... 2 1.2. Vision... 2 1.3 Hovedformål på finansloven og strategiske forpligtelser... 2 1.3.1. Hovedformål på finansloven...

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

L 154, herunder Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande (Grønland)

L 154, herunder Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande (Grønland) L 154, herunder Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande (Grønland) Erhvervsudvalget v/hr. Henning Hyllested stiller spørgsmål til Erhvervsministeren; og svarene fra Erhvervsministeren

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1)

Forslag. Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs 1) 2010/1 LSV 147 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201000708 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008

Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 Finanstilsynets Direktørkontrakt 2008 2/6 Finanstilsynets direktørkontrakt Kontraktstyringen i relation til styrelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område udgøres af styrelsens resultatkontrakt,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 233 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 214-15 ERU Alm.del Bilag 233 Offentligt NOTAT Statusnotat om sikkerhed til søs 214 1. Indledning Dette notat redegør for status på sikkerheden til søs i danske og grønlandske

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 December 2008 2/23 1. Forbrugerstyrelsen præsentation Forbrugerstyrelsen er én af i alt ni styrelser under Økonomi- og Erhvervsministeriet. De øvrige styrelser er Danmarks Statistik,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020

Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020 Sikkerhedsstyrelsens strategiske fokus 2016-2020 Strategi, arbejdsprogram og MRP Strategien har et femårigt perspektiv 2016-2020 Arbejdsprogram og MRP er et-årige 1 1 mellem arbejdsprogram og MRP Strategien

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Resultatkontrakt for. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011

Resultatkontrakt for. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011 Resultatkontrakt for Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) for 2008 2011 1. Indledning Kontrakter i Beskæftigelsesministeriet Resultatkontrakten for Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) indgås mellem Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart

Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Aftale mellem Danmarks Rederiforening, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet om: Partnerskab for Grøn Skibsfart Dato: 14. december 2016 Danmarks Rederiforening Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2987 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. november 2009 Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi søtransport) den 17. december

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede skibe Regeringens implementeringsudvalg har besluttet, at der skal udføres et nabotjek af, hvorvidt dansk

Læs mere

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet

Det nytter! Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet Det nytter! Jørgen Møller Christiansen Seniorforsker Center for Maritim Sundhed og Samfund Syddansk Universitet, Esbjerg Den danske fiskerflåde Værdien af danske

Læs mere

K O N C E R N S T R A T E G I

K O N C E R N S T R A T E G I K O N C E R N S T R A T E G I 2 0 1 7-2 0 1 8 VISION VI ER ANERKENDT FOR AT FREMME FORSYNINGS- OG ENERGIYDELSER I VERDENSKLASSE, DER UNDERSTØTTER VÆKST OG HOLDBAR OMSTILLING. MISSION VI ARBEJDER FOR EN

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004

RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 RESULTATKONTRAKT FOR FORSVARETS INTERNE REVISION 2004 MISSION Rigsrevisor skal kunne basere sin erklæring på FIR revision. FIR skal gennem revision, vurdering og analyse af virksomhedernes styring, interne

Læs mere