Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen."

Transkript

1 Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. LHJ Dir. tlf NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud april 2015 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2015 har forvaltningen udarbejdet denne kapacitetsredegørelse, der giver et aktuelt overblik over kapaciteten på skoleområdet og dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune, sammenholdt med den forventning, der er i befolkningsprognosen til udviklingen i børnetallet. Dagtilbudsområdet Prognosen for 2015 viser, at der frem til 2019 forventes en mindre stigning i antallet af børn i alderen 0-2 år med ca. 230 børn i forhold til Modsat forventes der for de 3-5 årige børn frem til 2017 et fald i antallet af børn. Fra 2017 og frem forventes der en mindre stigning i antallet af børn i alderen 3-5 år. Samlet set betyder udviklingen, at der i 2019 vil være ca. 130 færre 3-5 årige børn i forhold til Udviklingen svarer generelt til den udvikling sidste års prognose viste, dog forventes der flere 0-5 års børn fra 2019 og frem end sidste års prognose viste. Skole- og Børneudvalget har i marts 2015 nedbragt antallet af dagtilbudspladser i 3 pasningsdistrikter og prognosen giver ikke anledning til yderligere ændringer af kapaciteten. De mindre udsving, der ses i op- og nedadgående retning i prognosen medfører et behov for en øget fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser, hvor det tillige skal sikres, at dagplejen er et ligeværdigt tilbud til vuggestuepladser, herunder i forhold til skift fra dagpleje til børnehave. En øget fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser betyder, at området bedre kan tilpasse sig udsving i behovene. Skoleområdet Prognosen for 2015 viser, at der er tale om et fald i antallet af børn i alderen 6-9 år med ca. 160 færre børn i 2019 i forhold til For de årige er der tale om en mindre stigning i antallet af børn frem til 2018, hvorefter tallet falder igen. For de årige er der tale om et mindre fald frem til 2018, hvorefter tallet stiger igen. Udviklingen svarer generelt til sidste års prognose, dog således, at der generelt er flere 6-16 årige i alle prognose årene i dette års prognose. Det betyder at der forventes en mindre stigning i det samlede antal klasser i de kommende år. Dette dækker dog over udsving imellem skolerne. Udsvinget vurderes at kunne rummes indenfor den eksisterende og planlagte kapacitet på skolerne. Der forventes en mindre stigning i antallet af klasser på Klostermarksskolen samt en stigning i antallet af klasser på Trekronerskolen, som i de kommende år ser ud til at stabilisere sig som en 4- sporet skole. For Jyllinge Skole forventes et fald i antallet af klasser. Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Prognosen for de 0-16 årige baserer sig på den seneste befolkningsprognose fra marts Prognoser bliver mere og mere usikre, jo længere tidshorisont de har. Derfor går denne kun frem til de første år af prognosen. Prognosens sikkerhed øges ved øget befolkningsgrundlag, så prognosen for et delområde eller en enkelt årgang vil altid være mere usikker end prognosen for hele kommunen. Især kan træfsikkerheden for de 0 årige svinge, hvilket først og fremmest skyldes den større usikkerhed knyttet til ikke-fødte årgange.

2 Side2/9 Nedenstående tabel viser det forventede antal børn i Roskilde Kommune frem til år Det forventes, at der fra 2015 vil være en stigning i antallet af børn i alderen 0-2 år. Det betyder, at der i 2019 vil være omkring 230 flere børn i aldersgruppen. Antallet af børn i alderen 3-5 år har typisk samme udvikling som de yngre børn, bare forskudt 3 år. Således forventer forvaltningen det laveste antal af børn i børnehavealderen i 2017, hvorefter antallet stiger moderat. I 2016 topper antallet af børn i de yngste skoleklasser, hvorefter antallet af børn i de yngste skoleklasser forventes at falde for hvert år i prognosen. Det betyder, at der vil blive oprettet færre 0-klasser og antallet af SFO børn vil ligeledes være faldende. I 2019 vil der være omkring 160 færre børn i alderen 6-9 år end der er i Som det fremgår af tabellen forventes antallet af 0-16 årige samlet at stige med 158 børn de kommende 4 år. Der er tale om et svagt fald frem til 2018, inden der forventes en mindre stigning igen i det samlede børnetal fra Skoleprognosen Befolkningsprognosen danner grundlag for skoleprognosen for de enkelte skoledistrikter, hvor der tages højde for bl.a. privatskolefrekvenser m.m. Det vigtigste parameter i forhold til kapaciteten er antallet af klasser på skolen, idet det har betydning for, om der er lokaler nok på skolerne. Antallet af klasser på skolen er derved som udgangspunkt et vigtigere mål end antallet af børn i skolen. Skoleprognosens udgangspunkt er, at klasserne bliver dannet ud fra, at der kan være 26 elever i hver klasse.

3 Side3/9 Nedenstående tabel viser det forventede antal klasser fordelt på skolerne i de kommende år ud fra skoleprognosen. KLASSER!"#$ %&!' (!' ) & ) * * +,-.* /$ /-"#$ 0 " -+ 1,# 234 2$#& ! 7 + I alt Det skal bemærkes, at antallet af klasser er beregnet i forhold til 26 elever og derfor ikke nødvendigvis svarer til det faktiske antal oprettede klasser. Det bemærkes, at der er korrigeret for oprettelse af talentklasse på Himmelev Skole. Som det fremgår af tabellen ovenfor forventes der en mindre stigning i det samlede antal klasser i de kommende år. Dette dækker dog over udsving imellem skolerne. De udsving der ses i antal klasser på de enkelte skoler kan alle holdes indenfor den eksisterende og planlagte kapacitet på skolerne. Som det fremgår af tabellen ovenfor viser den seneste prognose, at der for Klostermarksskolen forventes en mindre stigning i antallet af klasser, som forventes at kunne rummes indenfor den kapacitet der er etableret med nybyggeriet. Ligeledes forventes der en stigning i antallet af klasser på Trekronerskolen, som i de kommende år ser ud til at stabilisere sig som en 4-sporet skole. Stigningen i antallet af klasser på Trekronerskolen forventes at kunne rummes indenfor den planlagte udvidelse af Trekronerskolen, som blev besluttet med budget Som det fremgår af tabellen ovenfor viser prognosen, at Jyllinge Skole forventes at udvikle sig mod en 3-sporet skole i prognoseperioden, og at der dermed forventes et fald i antallet af klasser på Jyllinge Skole i de kommende år. Dagtilbudsprognosen Kapaciteten på dagtilbudsområdet er i denne redegørelse udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene, og dermed forskellig fra normeringen, som er udtryk for det budgetlagte antal pladser, der opgøres i den månedlige oversigt, som forelægges Skole- og Børneudvalget.

4 Side4/9 Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015 at tilpasse kapaciteten i Jyllinge, Viby/Dåstrup, Sydbyens og Vindinge pasningsdistrikter. Disse tilpasninger er medregnet i kapaciteten i årene i denne redegørelse. I Roskilde Kommune er der flere dagtilbud, som ikke er en organisatorisk del af kommunen (private tilbud). Disse dagtilbud passer flere af kommunens børn, og er også medregnet i kapaciteten i denne redegørelse. Såfremt disse tilbud ophører med at eksistere, skal kommunen sørge for plads til disse børn andre steder. De dagtilbud det drejer sig om er puljeordningen Guldæblet i Ågerup (10 vuggestuebørn og 21 børnehavebørn) puljeordningen Korellen i Himmelev-Trekroner (16 vuggestuebørn) puljeordningen Brorlil og Søsterlil i Himmelev-Trekroner (9 vuggestuebørn og 14 børnehavebørn), 11 private passere med 36 børn (17 i Jyllinge, 1 i Viby/Dåstrup, 7 i Gundsømagle, 4 i Himmelev/Trekroner, 7 i svogerslev) Opgjort pr. 1. maj den private børnehave Sct. Josef (34 børnehavebørn) den private børnehave Vognmandsparkens børnehave (44 børnehavebørn) den private børnehave Lindehuset (60 børnehavebørn) det private børnehus Atlantis (30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn) Det er vigtig at være opmærksom på at behovs tallene i redegørelsen er gennemsnitstal uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til SFO. Der er derfor på 3-5 års området behov for nogen overkapacitet for at kunne håndtere spidsbelastningerne i forårsmånederne samt sikre, at pasningsgarantien overholdes. Det skal i den forbindelse understreges, at der på grund af princippet om pengene følger barnet ikke betales for ledige pladser. Hele Roskilde Kommune Nedenstående tabel viser det samlede behov for pladser til de 0-5 årige i kommunen i forhold til kapaciteten for hele Roskilde Kommune. Kapaciteten er udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene Hele Roskilde Kommune års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Der er i dag 1734 pladser til de 0-2 årige i kommunens dagpleje, vuggestuer og aldersintegrerede institutioner samt private tilbud. Som det fremgår af tabellen forventes antallet af 0-2 årige i kommunen at stige i alle prognose årene. Tabellen viser, at der i årene vil mangle 0-2 års pladser, og at behovet vil være stigende henover perioden, således at der i 2019 forventes at mangle 57 pladser.

5 Side5/9 Samtidig med, at antallet af 0-2 årige i kommunen forventes at stige, forventes der et mindre fald i antallet af 3-5 årige i kommunen. Der er i dag 3086 pladser til de 3-5 årige i kommunens børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt private tilbud. Tabellen viser, at der er overskud af pladser til de 3-5 årige i alle årene. Overskuddet forventes at stige frem til 2017, hvor der forventes at være 520 ledige pladser, herefter forventes antallet af ledige 3-5 års pladser at falde moderat. Det er dog i denne sammenhæng vigtig at være opmærksom på at behovs tallene er gennemsnitstal uden hensyn til de spidsbelastninger, der specielt gør sig gældende i forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til SFO. Distriktsvis gennemgang I det efterfølgende gennemgås alle pasningsdistrikternes kapacitet i forhold til det forventede behov for pladser for de 0-2 årige og de 3-5 årige for årene Kapaciteten er udtryk for det faktiske antal fysiske pladser i dagtilbuddene Jyllinge pasningsdistrikt Jyllinge års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt I ovenstående opgørelse er lukningen af Tornhøj, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser i de ledige 3-5 års pladser. Gundsømagle pasningsdistrikt Gundsømagle års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. I distriktet er der en børnehaveafdeling, som midlertidigt er taget ud af brug under hensyn til en forventet boligudbygning i Gundsømagle. Børnehaveafdelingen har en kapacitet på 44 pladser, der ikke er medregnet i ovenstående 3-5 års kapaciet. Prognosen viser, at et stigende børnetal for de 3-5 årige ikke bliver aktuelt de kommende år.

6 Side6/9 Ågerup pasningsdistrikt Ågerup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger frem til 2016, hvorefter der er tale om et svagt fald i resten af perioden. Prognosen viser, at der mangler 0-2 års pladser i alle prognose årene. Prognosen viser, at behovet for 3-5 års pladser vil stige i perioden , men at der vil være overskud af 3-5 års pladser i alle prognose årene. Samlet set viser prognosen således, at der mangler pladser i pasningsdistriktet. Der er dog er en tendens til at forældrene vælger plads i nabodistrikterne, selvom der er ledig kapacitet i distriktet. Aktuelt er der ledige pladser i Børnehuset Storkereden Pasningsmønstrene viser, at der særligt er i Gundsømagle og Himmelev/Trekroner, at forældrene benytter en plads i dagtilbud. Forvaltningen anbefaler, at udviklingen i distriktet følges nøje med henblik på at sikre kapaciteten, og såfremt kapaciteten fremadrettet bør udvides, kan der enten udbygges i Børnehuset Elverhøj, etableres en lille vuggestuegruppe i Børnehaven Dyssegården eller ansættes yderligere dagplejere, såfremt der skulle blive behov herfor. Roskilde By I Roskilde by er der tre pasningsdistrikter: Sydbyen, Himmelev-Trekroner og Midtvestbyen. Mobiliteten mellem disse pasningsdistrikter er høj, og derfor giver det mening både at se distrikterne under et men også enkeltvis. Roskilde By års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er stigende i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser er faldende frem til 2017, hvorefter det stiger svagt i resten af perioden. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser i de ledige 3-5 års pladser.

7 Side7/9 Sydbyen pasningsdistrikt (Roskilde By) Sydbyen års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt I ovenstående opgørelse er lukningen af Filuren, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er faldende i hele perioden, mens behovet for 3-5 års pladser stiger moderat i perioden. Samlet set stiger overskuddet af pladser frem til 2018 for at mindskes igen fra Himmelev Trekroner pasningsdistrikt (Roskilde By) Himmelev-Trekroner års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser stiger i hele perioden, og at der vil mangle 0-2 års pladser fra , mens behovet for 3-5 års pladser er faldende. Der kan derfor fra 2017 blive behov for at etablere 0-2 års pladser ved en omlægning af de eksisterende 3-5 års pladser. Midtvestbyen pasningsdistrikt (Roskilde By) Midtvestbyen års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder i alt Prognosen viser at behovet for 0-2 års pladser stiger frem til 2018, hvorefter det forventes at falde svagt igen, samtidig forventes behovet for 3-5 års pladser at falde frem til 2018, hvorefter det forventes at stige igen. Samlet set stiger overskuddet af pladser frem til 2017, hvorefter det forventes at mindskes i resten af perioden. Det højere behov for 0-2 års pladser i 2018 kan dækkes ved fleksibiliteten i børnehusene.

8 Side8/9 Vor Frue pasningsdistrikt Vor Frue års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser er ret konstant i hele perioden, og at der vil mangle 0-2 års pladser i hele perioden, samtidigt er behovet for 3-5 års pladser svagt stigende i prognose perioden. Samlet set viser prognosen at der mangler pladser i distriktet. Pasningsmønstrene viser dog at familierne ofte søger pasning i andre distrikter bl.a. Midtvestbyen og Sydbyen, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der ikke aktuelt sker ændringer af kapaciteten. Det stigende behov for 0-2 års pladser kan eventuelt imødekommes ved etablering af flere dagplejepladser. Dette er dog tidligere forsøgt uden noget resultat, da der ikke har været nogen ansøgere til de ledige dagplejestillinger. Vindinge pasningsdistrikt Vindinge års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2015, at etablere et kommunalt dagtilbud med en kapacitet på 20 vuggestuepladser og med mulighed for etablering af 20 børnehave pladser, såfremt behovet opstår i nær fremtid. De 20 vuggestuepladser er medregnet i ovenstående 0-2 års kapacitet i 2015 og frem, mens de mulige 20 børnehavepladser ikke er medregnet i ovenstående 3-5 års kapacitet. Prognosen viser, at der i de kommende år samlet set vil være en rimelig balance i kapaciteten i distriktet, og at der ikke aktuelt er behov for at etablere ekstra børnehavepladser. Svogerslev pasningsdistrikt Svogerslev års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder

9 Side9/9 Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser vil være svagt stigende i prognose årene, samtidig med at behovet for 3-5 års pladser forventes at falde i perioden. Samlet set vil der være et mindre overskud af pladser i distriktet. Gadstrup pasningsdistrikt Gadstrup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder Prognosen viser at behovet for 0-2 års pladser vil være stigende i prognose årene, samtidig med at behovet for 3-5 års pladser forventes at falde svagt i perioden. Samlet set vil der være et overskud af pladser i distriktet, som vil mindskes henover perioden. Viby/Dåstrup pasningsdistrikt Viby/Dåstrup års behov års kapacitet Forskel års behov års kapacitet Forskel Overskudsenheder I ovenstående opgørelse er lukningen af Grantoften, som blev besluttet af Skole- og Børneudvalget den 3. marts 2015 medregnet i 2015 og frem. Prognosen viser, at behovet for 0-2 års pladser vil være faldende frem til 2018, hvorefter det forventes at stige moderat igen, mens behovet for 3-5 års pladser vil være svagt stigende i alle prognose årene. Samlet set vil der være et mindre overskud af pladser i distriktet, som vil mindskes henover perioden.

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Analysen kan danne grundlag for beslutninger i forhold til planlægning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i de kommende år i Roskilde Kommune.

Analysen kan danne grundlag for beslutninger i forhold til planlægning af kapaciteten på dagtilbudsområdet i de kommende år i Roskilde Kommune. Velfærd Velfærdssekretariat Sagsnr. 237836 Brevid. 1670588 Ref. SOTH Dir. tlf. 46 31 40 09 sofiet@roskilde.dk Kapacitetsanalyse af 0-6 års området 2014-2017 12. august 2013 1. Indledning Dagtilbudsområdet

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Analyse af dagtilbudsområdet

Analyse af dagtilbudsområdet Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 257290 Brevid. 1894399 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk Analyse af dagtilbudsområdet 21. maj 2014 1. Indledning Skole- og Børneudvalget har bedt forvaltningen

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Notatets opbygning... 2. 3. Anbefalinger og konklusioner... 3. 4. Distriktvis gennemgang... 5

1. Indledning... 2. 2. Notatets opbygning... 2. 3. Anbefalinger og konklusioner... 3. 4. Distriktvis gennemgang... 5 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 2051693 Brevid. 2034814 27. januar 2015 NOTAT: Uddybende notat om kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet Indhold 1. Indledning... 2 2. Notatets opbygning... 2 3. Anbefalinger

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder.

Der sker og er sket en betydelig udbygning i de tre først nævnte områder. SKOLE- OG BØRNEFORVALTNINGEN Skole- og børnesekretariatet Brevid. 455509 Afsnit: Ref. OM Dir. tlf. 46314121 ovem@roskilde.dk NOTAT: Skoledistrikter fra skoleåret 2008/2009 22. juni 2007 Skole- og Børneforvaltningen

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO Velfærdssekretariatet Sagsnr. 282147 Brevid. 2350113 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO 10. august 2016 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

NOTAT: Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan december 2016.

NOTAT: Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan december 2016. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 287054 Brevid. 2450085 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Strategi for fremme af lærings- og trivselsmiljø i dagtilbud med opdateret rækkefølgeplan december

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2018-19 INDHOLD PLAN FOR SIKRING AF PASNINGSGARANTIEN 2018-19... 3 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2017 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4

Læs mere

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen:

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen: Børnebjerget Ventevej 23A og Skovvej 2 Frederikssund 6.november 2010 Høringsmateriale i forbindelse med indstilling om nedlæggelse af afdelingen på Børnebjerget. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Skolekapacitet i Trekroner

Skolekapacitet i Trekroner Skolekapacitet i Trekroner Skole- og Børneforvaltningen, Fællesforvaltningen, Udviklingsafdelingen og Teknisk forvaltning, Bygningsafdelingen Roskilde Kommune, april 2007 1. Introduktion... 3 1.1. Formål

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Trivsel og læring for alle - vi udvikler fremtidens dagtilbud

Trivsel og læring for alle - vi udvikler fremtidens dagtilbud Trivsel og læring for alle - vi udvikler fremtidens dagtilbud Kortlægningsundersøgelsen - Børnebesvarelser 1. Besvarelsesoversigt 1.1 Besvarelser i alt 1.2 Besvarelser fordelt på dagtilbud Respondenter

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg

Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg Formandens beretning for skoleåret ved Thomas Gilberg Disposition for årsberetningen Først skolen i et kommunalt optik Kilde: Roskilde Kommune/http://www.roskilde.dk Kilde: Undervisningsministeriet/http://statweb.uni-c.dk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr

Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området Som en opfølgning på spørgsmål i forbindelse med 1. regnskabsprognose om udviklingen

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2010

Forældretilfredshedsundersøgelse 2010 Forældrehedsundersøgelse 2010 I løbet af 2008 og 2009 har alle dagtilbud i Roskilde Kommune arbejdet med byrådets vision om at sætte fokus på børnenes leg, læring og trivsel. De bærende temaer i arbejdet

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Udvikling i antallet af pædagoger

Udvikling i antallet af pædagoger Udvikling i antallet af pædagoger Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe har bedt om en redegørelse for udviklingen i antallet af pædagoger, jf. artikel i JP Aarhus 12.oktober. Artiklen bygger på informationer,

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats...

1. Indledning Hovedresultater Metode Samlet tilfredshed Undervisning Den pædagogiske indsats... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater... 3 3. Metode... 4 4. Samlet tilfredshed... 6 5. Undervisning... 8 6. Den pædagogiske indsats... 10 7. Samarbejdet mellem skole og hjem... 16

Læs mere

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning.

Hermed fremsættes forslag til en budgetmodel for en decentralisering af ressourcerne til specialundervisning. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 189730 Brevid. 1138377 Ref. CKL Dir. tlf. 46 31 41 13 conniek@roskilde.dk NOTAT: Decentralisering af specialundervisningen - forslag til budgetmodel 22.

Læs mere

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til.

Notat. Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø. Emne. Kopi til. Notat Emne Til Kopi til Bemærkninger til indsigelser i forbindelse med lokalplan nr. 908 i Skødstrup Mogens Vasegaard, Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2012 I offentlighedsfasen til Lokalplan

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune

Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose. Albertslund Kommune Befolkningsprognose Skoleprognose Dagpasningsprognose Albertslund Kommune 214 226 226 221 216 211 26 21 1996 1991 1986 1981 1976 1971 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April

Kære Pia Allerslev. Indre By/Østerbro (0-5 årige) April. Vesterbro/Vanløse, Brønshøj-Husum (0-5 årige) April Brev fra forældre på Kastelsgården d. 10.nov.2015 Kære Pia Allerslev Forældre fra Kastelsgårdens forældreråd har to gange tidlige henvendt sig til dig for, blandt andet, for at få en forklaring på, hvorfor

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning 2008-2020 Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/19 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/019 2

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere