FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger"

Transkript

1 FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 3, nr. 7. København, den 7. juli 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest II: Uffe Ellemann-Jensen Formand Ingelise Bogason Næstformand Bjarne Ammitzbøll Ole Jørgensen Villum Christensen 2

3 Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest II i afdelingerne: Lange Danske Obligationer Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv Kreditobligationer Højrentelande, lokalvaluta Højrentelande Akkumulerende Globalt Forbrug Teknologi Tyske Aktier Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen BankInvest II c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Århusgade København Ø Tlf.: Fax:

4 Stiftelse Investeringsforeningen BankInvest II er stiftet den 6. juni 2001 under navnet Investeringsforeningen BankInvest Danske Aktier i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Danske Aktier. Foreningen er godkendt af Finanstilsynet med virkning fra den 10. december I forbindelse med en omstrukturering af BankInvests investeringsforeninger og specialforeninger vedtaget den 23. september 2003 skiftede foreningen navn og fik tilført 7 nye afdelinger, jf. foreningens vedtægter af samme dato. Prospektets offentliggørelse Prospektet vil blive offentliggjort den 13. juli Foreningens bestyrelse Formand, Uffe Ellemann-Jensen, tidl. udenrigsminister Sundvænget 50, 2900 Hellerup Næstformand, Ingelise Bogason, adm. direktør i ALECTIA A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum Bjarne Ammitzbøll, adm. direktør i KIRK Kapital A/S Damhaven 5 D, 7100 Vejle Ole Jørgensen, direktør i Spar Nord Fonden Østeraa 12, 9100 Aalborg Villum Christensen, direktør for Syddansk Universitet i Slagelse Willemoesvej 2 B, 4200 Slagelse Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Torben Bender og statsautoriseret revisor Ole Karstensen Borups Allé Frederiksberg C Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Investeringsforvaltningsselskabs direktion Direktør Christina Larsen Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. 4

5 Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S klageansvarlige: BI Management A/S Att.: Legal Department Sundkrogsgade København Ø Depotselskab Spar Nord Bank A/S Skelagervej Aalborg Investeringsrådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Midlerne søges til enhver tid placeret således, at der under iagttagelse af et princip om risikospredning opnås et tilfredsstillende afkast eller formueforøgelse, jf. vedtægternes 2. Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 43 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Afdelingerne Afdeling Lange Danske Obligationer Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Lange Danske Obligationer, der blev stiftet den 29. august Afdelingen har FT-nr , afdeling 4 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer denomineret i EU/EØSmøntenheder. 5

6 Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har fondskode DK , typekode: BDOU. Investeringspolitik Afdelingen investerer i rentebærende obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked eller at andet reguleret marked, herunder primært i stats- og realkreditobligationer udstedt i Danmark. Befinder markedet sig indenfor et EU/EØS-land, skal markedet være omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinder sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Obligationerne skal være udstedt i et EU/EØS- eller OECDlands møntenhed. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse obligationer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes enten for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver, eller som led i afdelingens risikoafdækning. Ovennævnte krav til børsnotering og udstedelsesland finder ligeledes anvendelse på afdelingens strukturerede obligationer. Afdelingen investerer højst 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35 % af afdelingens midler i danske statsobligationer i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 94, stk. 1. Afdelingens midler kan placeres som kontantindskud i accessorisk omfang. Afdelingen vil i begrænset omfang anvende afledte finansielle instrumenter med det formål at begrænse valutakurs- samt obligationskursrisici. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil og kan ske på såvel dækket som udækket basis. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med lav risiko. Afkastet af obligationsinvesteringer kan variere moderat over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Det gælder særligt i den udstrækning, at det nuværende renteniveau er lavere end det historiske renteniveau. Benchmark Benchmark for afdelingen er JP Morgan Government Bond Index (GBI) Denmark. I perioden 30/ til 31/ blev anvendt Nordea CM7. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og kommuner, som investerer for frie midler med kort tidshorisont samt lav risikovillighed. 6

7 Afdeling Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv, der blev stiftet den 22. juni Afdelingen har FT-nr , afdeling 5 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, angivne rammer for investering i fordringer denomineret i EU/EØSmøntenheder. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har fondskode DK , typekode: BDOU. Investeringspolitik Afdelingen investerer i rentebærende obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked eller et andet reguleret marked, herunder primært i stats- og realkreditobligationer udstedt i Danmark. Befinder markedet sig indenfor et EU/EØS-land, skal markedet være omfattet af artikel 4, stk. 1, nr. 14 i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet) om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinder sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD). Obligationerne skal være udstedt i et EU/EØS- eller OECDlands møntenhed. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse obligationer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes enten for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver, eller som led i afdelingens risikoafdækning. Ovennævnte krav til børsnotering og udstedelsesland finder ligeledes anvendelse på afdelingens strukturerede obligationer. Afdelingen investerer højst 50 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35 % af afdelingens midler i danske statsobligationer i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 94, stk. 1. Afdelingens midler kan placeres som kontantindskud i accessorisk omfang. Som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning kan afdelingen gøre brug af afledte finansielle instrumenter i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Anvendelsen af afledte finansielle instrumenter vil primært tage sigte på at reducere valutakurssamt obligationskursrisici og kan benyttes i væsentligt omfang. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil og kan ske på såvel dækket som udækket basis. Afkastet i afdelingen søges optimeret før skat. 7

8 Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med lav risiko. Afkastet af obligationsinvesteringer kan variere moderat over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Det gælder særligt i den udstrækning, at det nuværende renteniveau er lavere end det historiske renteniveau. Benchmark Benchmark for afdelingen er JP Morgan Government Bond Index (GBI) Denmark. I perioden 30/ til 31/ blev anvendt Nordea CM7. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være selskaber, fonde, kommuner og investorer, der investerer pensionsmidler, med kort tidshorisont samt lav risikovillighed. Afdeling Kreditobligationer Afdelingen er stiftet den 2. marts Afdelingen har FT-nr , afdeling 9 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 3, angivne rammer for investering i fremmedmøntede fordringer. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har fondskode DK , typekode: BIOU. Investeringspolitik Afdelingens midler placeres - med henblik på at opnå et merafkast i forhold til danske statsobligationer, realkreditobligationer eller tilsvarende overvejende i obligationer udstedt af virksomheder, stater eller organisationer. Obligationerne skal være optaget til handel på et reguleret marked eller at andet reguleret marked, som er beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller som er medlem af World Federation of Exchanges eller af Federation of European Securities Exchanges og i begge tilfælde godkendt af Finanstilsynet. Kreditrisikoen begrænses ved, at minimum 65 % af porteføljen investeres i kredit- og virksomhedsobligationer, der har en kreditvurdering (rating), der er på BBB-/Baa3 eller derover, af kreditvurderingsbureauerne Standard & Poor s, Moody s Investor Services Inc. eller Fitch Rating Ltd.. Periodevis vil statsobligationer kunne udgøre en væsentlig del af porteføljen. Den resterende del af porteføljen kan investeres i kreditobligationer fra udstedere, der på investeringstidspunktet har en lavere rating end BBB-/Baa3 såkaldt "non investment grade". Disse obligationer vil typisk være udstedt af stater, virksomheder eller organisationer, der er beliggende i såkaldte emerging markets lande. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse obligationer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes enten for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver, eller som led i afdelingens risikoafdækning. Oven- 8

9 nævnte krav til børsnotering og rating finder ligeledes anvendelse på afdelingens strukturerede obligationer. Dog stilles der ikke krav om rating af den strukturerede obligation, hvis samtlige aktiver, som obligationsudstedelsen er baseret på, er ratede som nævnt ovenfor. Afdelingen kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre medlemsstater af Den Europæiske Union eller zone A lande, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af afdelingens formue. Midlerne kan anbringes i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen og som kontantindskud i accessorisk omfang. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket såvel som udækket basis samt værdipapirudlån som led i formueplejen og risikoafdækningen i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen vil i væsentligt omfang anvende afledte finansielle instrumenter som led i risikoafdækningen. Herunder anvendes valutaterminskontrakter med det formål at reducere eksponeringen til valutakursrisiko, medens futures, optioner og credit default swaps (CDS) anvendes til at afdække renteog kreditrisikoen samt til at optimere porteføljeplejen. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med moderat risiko. Afkastet af obligationsinvesteringer kan variere moderat over tiden, og det pointeres, at historisk afkast ikke kan anvendes som en rettesnor for fremtidige afkast. Det gælder særligt i den udstrækning, at det nuværende renteniveau er lavere end det historiske renteniveau. Ydermere indebærer investering i kredit- og virksomhedsobligationer/credit default swaps en kreditrisiko, som er større end den risiko, som er kendt fra investering i traditionelle statsobligationer. Investering i udenlandske obligationer indebærer normalt en eksponering til valuta, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Afdelingen tilstræber at have denne valutakursrisiko afdækket i størst mulig omfang. Endelig er investeringer i såkaldte emerging markets med en lavere rating end BBB- /Baa3 såkaldt "non investment grade" behæftet med en noget større risiko. Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, eventuelt ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Herudover anvendes mindst to forskellige kreditanalysemodeller til den løbende porteføljeovervågning. Benchmark Benchmark for afdelingen er 75% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index, 12,5% Merrill Lynch Global Emerging Markets Sovereign Plus samt 12,5% Merrill Lynch Global Emerging Markets Corporate Plus. Alle indeks hedges til DKK. Benchmark justeres ultimo hvert år. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med (middel) kort tidshorisont samt moderat risikovillighed. 9

10 Afdeling Højrentelande, lokalvaluta Afdelingen er stiftet den 1. august Afdelingen har FT-nr , afdeling 10 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 3, angivne rammer for investering i fremmedmøntede fordringer. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har fondskode DK , typekode: BIOU. Investeringspolitik Afdelingens midler placeres i obligationer udstedt i lokalvaluta af stater, statslige institutioner og statsgaranterede udstedere, regioner og supranationale udstedere samt kreditobligationer udstedt eller garanteret af virksomheder beliggende i lande, der har en højere rente end Danmark, primært udviklingslande i Latinamerika, Central- eller Østeuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. Obligationerne skal være optaget til handel på et reguleret marked eller et andet reguleret marked, som er beliggende i EU- eller EØS-lande, eller som er medlem af World Federations of Exchanges eller af Federation of European Securities Exchanges eller på regulerede markeder eller andre regulerede markeder, der er vurderet til at leve op til en nærmere defineret standard, jf. Finanstilsynets retningslinier herom. De af bestyrelsen vurderede og godkendte markeder fremgår af tillæg A til foreningens vedtægter. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse obligationer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes enten for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver, eller som led i afdelingens risikoafdækning. Ovennævnte krav til børsnotering finder ligeledes anvendelse på afdelingens strukturerede obligationer. Midlerne kan anbringes i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang. Som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning kan afdelingen gøre brug af afledte finansielle instrumenter samt værdipapirudlån i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Herunder vil afdelingen i væsentligt omfang anvende afledte finansielle instrumenter som led i risikoafdækningen. Valutaterminskontrakter kan anvendes med det formål at reducere eksponeringen til USD. Derimod foretages der ikke afdækning af eksponeringen til anden valuta. Futures, optioner og credit default swaps (CDS) kan anvendes til at afdække rente- og kreditrisici samt til at optimere porteføljeplejen i henhold til lovgivningen. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil og kan ske på såvel dækket som udækket basis. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med moderat risiko. 10

11 Afkastet af obligationsinvesteringer kan variere moderat over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Det gælder særligt i den udstrækning, at det nuværende renteniveau er lavere end det historiske renteniveau. Ydermere indebærer investering i udenlandske obligationer en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Afdelingen afdækker kun denne valutarisiko i begrænset omfang. Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, evt. ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Benchmark Benchmark for afdelingen er JP Morgan GBI EM Broad Diversified. Før JP Morgan GBI EM Plus. Benchmarket opgøres i DKK. Da afdelingen forventes at investere størstedelen af midlerne i obligationer udstedt i valutaer, der korrelerer stærkt med USD samtidig med, at risikoen for ugunstige udsving i forholdet mellem USD og DKK i et vist omfang søges afdækket ved brug af afledte finansielle instrumenter. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber med middel tidshorisont samt moderat risikovillighed. Afdeling Højrentelande Akkumulerende Afdelingen er stiftet den 9. november Afdelingen har FT-nr , afdeling 11, og SE-nr Afdelingen er en bevisudstedende akkumulerende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. Afdelingens andele er optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har fondskode: DK , typekode: BCOI Investeringsområde Afdelingens midler placeres i obligationer udstedt af stater, statslige institutioner og statsgaranterede udstedere, regioner og supranationale udstedere, samt kreditobligationer udstedt eller garanteret af virksomheder beliggende i lande, der har en højere rente end Danmark, primært udviklingslande i Latinamerika, Central- eller Østeuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. Obligationerne skal være optaget til handel på et reguleret marked eller et andet reguleret marked, som er beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller som er medlem af World Federation of Exchanges eller af Federation of European Securities Exchanges og i begge tilfælde godkendt af Finanstilsynet. Afdelingen kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse obligationer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes enten for at 11

12 opnå en eksponering til de underliggende aktiver, eller som led i afdelingens risikoafdækning. Ovennævnte krav til børsnotering finder ligeledes anvendelse på afdelingens strukturerede obligationer. Afdelingens midler kan yderligere med op til 10 % placeres i ikke-børsnoterede obligationer. For investeringer i såvel noterede som ikke-børsnoterede obligationer er det et krav, at: 1) obligationen eller obligationens udsteder har en kreditvurdering, der er højere end CC (Standard & Poor s/fitch Ratings Ltd.) henholdsvis Ca fra Moody s Investor Services Inc., og 2) mindst 1 af de internationalt førende børsmæglere dagligt stiller priser i obligationen. Herudover kan afdelingens midler anbringes som kontantindskud i accessorisk omfang. Som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning kan afdelingen gøre brug af afledte finansielle instrumenter samt værdipapirudlån i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen vil i væsentligt omfang anvende afledte finansielle instrumenter som led i porteføljeplejen. Valutaterminskontrakter kan anvendes med det formål at reducere eksponeringen til valutakursrisici, mens futures, optioner og credit default swaps (CDS) kan anvendes til at afdække rente- og kreditrisici samt til at optimere porteføljeplejen i henhold til lovgivningen. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil og kan ske på såvel dækket som udækket basis. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med moderat risiko. Afkastet af obligationsinvesteringer kan variere moderat over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Det gælder særligt i den udstrækning, at det nuværende renteniveau er lavere end det historiske renteniveau. Ydermere indebærer investering i udenlandske obligationer en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner Afdelingen tilstræber at have denne valutakursrisiko afdækket i størst muligt omfang. Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, evt. ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Benchmark Benchmark for afdelingen er et vægtet indeks bestående af 50 % JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified hedget til DKK og 50 % JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified hedget til DKK. Indekset genvægtes ultimo hvert kalenderår. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være investorer, som investerer midler under virksomhedsskatteordningen med middel tidshorisont (mindst 3 år) samt moderat risikovillighed. Afdeling Globalt Forbrug Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Fritid & Underholdning, der blev stiftet den 6. juni 2001 i forbindelse med skattefri spaltning af den oprindelige investeringsforening med samme navn. Afdelingen skiftede navn til Globalt Forbrug den 30. juni

13 Afdelingen har FT-nr , afdeling 2 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har fondskode DK , typekode: ABIU. Investeringspolitik Afdelingens midler investeres globalt i aktier i selskaber, som forventes at få særligt gavn af de demografiske ændringer i samfundet, ændret livskvalitet samt ændrede arbejdsforhold med større fleksibilitet og mere fritid. Aktierne skal være optaget til handel på et reguleret marked eller at andet reguleret marked, som er beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller som er medlem af World Federation of Exchanges eller af Federation of European Securities Exchanges og i begge tilfælde godkendt af Finanstilsynet. Investeringer relateret til globalt forbrug omfatter producenter af sports- og fritidsudstyr, producenter af luksusudstyr, hotelkæder, vinproducenter m.fl. Midlerne kan anbringes i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder i unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, i såvel danske kroner som udenlandsk valuta. Som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning kan afdelingen gøre brug af derivater på dækket basis samt værdipapirudlån, i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen vil i begrænset omfang anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis med det formål at begrænse valutakurs- samt aktiekursrisici. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med høj risiko. Afkastet af aktieinvesteringer kan variere betydeligt over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Der kan således ske store udsving i nettoværdien af foreningsandelene bl.a. som følge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). Ydermere indebærer investering i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, evt. ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Benchmark Benchmark for afdelingen er 50 % Consumer Staples & 50 % Consumer Discretionary inkl. reinvesterede nettoudbytter. Indekset revægtes ultimo hvert år. 13

14 Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med lang tidshorisont samt høj risikovillighed. Afdeling Teknologi Afdelingen er en videreførelse af den oprindelige forening Investeringsforeningen BankInvest Teknologi II, der blev stiftet den 13. oktober 1999 under navnet Investeringsforeningen BankInvest Telemedia Aktier, og nu har ændret navn i forbindelse med fusion med virkning fra 1. januar 2004 med Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Teknologi I. Afdelingen har FT-nr , afdeling 3 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens andele har fondskode DK , typekode: ABIU. Investeringspolitik Afdelingens midler investeres fortrinsvis globalt i aktier i teknologibaserede virksomheder. Aktierne skal være noteret på børser, som er beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller er medlemmer af World Federation of Exchanges eller af Federation of European Securities Exchanges og i begge tilfælde godkendt af Finanstilsynet. Investeringerne sker overvejende i selskaber, der i udøvelsen af deres virksomhed i væsentligt omfang enten anvender, producerer, markedsfører eller forsker i ny teknologi inden for områder som software, hardware, elektronisk underholdning, digital mediedistribution og produktion samt telekommunikation. Herudover kan i begrænset omfang investeres i virksomheder, der udbyder tjenester inden for telekommunikation og/eller formidling af information og underholdning. Midlerne kan anbringes i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder i unoterede aktier, og som kontantindskud i accessorisk omfang, i såvel danske kroner som udenlandsk valuta. Som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning kan afdelingen gøre brug af derivater på dækket basis samt værdipapirudlån i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. Afdelingen vil i begrænset omfang anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis med det formål at reducere valutakurs- samt aktiekursrisici. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med meget høj risiko. Afdelingens risiko er betydeligt højere end risikoen målt ved verdensaktieindekset, idet der udelukkende investeres i én sektor. 14

15 Afkastet af aktieinvesteringer kan variere betydeligt over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Der kan således ske store udsving i nettoværdien af foreningsandelene bl.a. som følge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). Ydermere indebærer investering i udlandet en eksponering til valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, evt. ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Benchmark Benchmark for afdelingen er MSCI Information Technology Sector Indeks inkl. nettoudbytte. Før 26/ anvendtes et vægtet indeks af 5 relevante MSCI/S&P Industry Index. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med en lang investeringshorisont samt meget høj risikovillighed. Afdeling Tyske Aktier Afdelingen er stiftet den 12. juli Afdelingen har FT-nr , afd. 12 og SE-nr Afdelingen er en udloddende, bevisudstedende aktieafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3, anførte begrænsninger til aktivmassen. Afdelingens andele er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår omfatter perioden fra den 12. juli 2006 til den 31. december Afdelingens andele har fondskode: DK , typekode: ABIU. Investeringspolitik Afdelingens midler placeres i aktier i selskaber, der enten er optaget til handel på et reguleret marked eller at andet reguleret marked i Tyskland, som har hjemsted i Tyskland eller som har hovedparten af sine aktiviteter og/eller aktiver i Tyskland, men som er hjemmehørende og/eller optaget til handel på et reguleret marked eller at andet reguleret marked i et andet land. Aktierne skal være optaget til handel på et reguleret marked eller at andet reguleret marked, som er beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller som er medlem af World Federation of Exchanges eller af Federation of European Securities Exchanges og i begge tilfælde godkendt af Finanstilsynet. Midlerne kan anbringes i andre værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter med op til 10 % af formuen, herunder unoterede aktier. Afdelingen kan have likvide midler i accessorisk omfang, i såvel danske kroner som udenlandsk valuta. Som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning kan afdelingen gøre brug af derivater på dækket basis samt værdipapirudlån, i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. 15

16 Afdelingen vil i begrænset omfang anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis med det formål at reducere valutakurs- og aktiekursrisici. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med høj risiko. Afkastet af aktieinvesteringer kan variere betydeligt over tiden, og det pointeres, at historiske afkast ikke kan anvendes som rettesnor for fremtidige afkast. Der kan således ske store udsving i nettoværdien af foreningsandelene bl.a. som følge af selskabsspecifikke, politiske, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold samt såkaldt event risiko (eksempelvis terrorangreb, krig eller naturkatastrofer). Afdelingen bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, evt. ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Benchmark Benchmark for afdelingen er MSCI Germany inkl. nettoudbytte. Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være private og selskaber med middel tidshorisont samt høj risikovillighed. 16

17 Generelt Investeringsstrategi Foreningens obligationsafdelinger investerer efter en filosofi om, at obligationsmarkedet er effektivt prisfastsat på langt sigt, men at markederne kan under- eller overvurdere obligationer på kort eller mellemlangt sigt. Investeringsstrategien bygger på makropositionering og obligationsudvælgelse. Makropositioneringen sker på basis af en makroøkonomisk analyse og omfatter eksempelvis renteog/eller krediteksponering. Obligationsudvælgelsen foretages igennem et analysearbejde, hvor porteføljeforvalterne inden for det relevante investeringsunivers løbende søger de undervurderede obligationer under hensyntagen til de makroøkonomiske forventninger. Foreningens aktieafdelinger investerer efter en filosofi om, at de finansielle markeder på længere sigt altid er prisfastsat effektivt. På kort sigt kan selskaber imidlertid blive udsat for fejlfortolkninger og misforståelser i markedet, og dette kan føre til attraktive kurspotentialer. Disse identificeres ved hjælp af en disciplineret aktieudvælgelsesproces, hvor fokus er på selskaber med en attraktiv prisfastsættelse baseret på analyse af frie pengestrømme i selskabet samt en vis kvalitet i indtjeningen. Filosofien siger også, at et dybt kendskab til et selskab og dets strategiske muligheder, parret med en lang investeringshorisont og tålmodighed, på længere sigt giver et bedre afkast end markedets. Der søges efter selskaber, som vurderes at have et stærkere kursudviklingspotentiale end andre selskaber. Der tages derefter den tid, der skal til, for at potentialet kan udvikles. Et vigtigt element i udvælgelsen af selskabet er dets evne til at generere frie pengestrømme med henblik på at sikre bedst mulig frihed til at disponere. Begrænsning af risiko For aktieafdelingerne søges risikoen for negative afkast i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de virksomheder, der investeres i. Analysen omfatter en vurdering af: 1. Indtjeningsmulighederne for de konkrete aktiviteter. 2. Konkurrencesituationen og distributionsforhold. 3. Virksomhedens forudsætninger for at realisere indtjeningspotentialet. 4. Virksomhedens forventede indtjening på de konkrete aktiviteter samt en vurdering af virksomhedens fair værdi og aktiens prisfastsættelse i relation hertil. For obligationsafdelingerne søges risikoen for negative afkast begrænset i samarbejde med investeringsrådgiver ved en grundig analyse af de underliggende økonomier, som den pågældende valuta er tilknyttet. Analysen omfatter herudover en vurdering af: 1. Forventet horisontafkast på enkeltaktivniveau. 2. Porteføljens samlede robusthed ved alternative rente- og valutaudviklinger. Investeringsrådgivning Foreningens investeringsforvaltningsselskab, BI Management A/S, der er ansvarlig for den daglige porteføljestyring, har indgået aftale om investeringsrådgivning med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (BIAM). Aftalen indebærer, at investeringsforvaltningsselskabets beslutninger, på afdelingernes vegne, om placering af medlemmernes indskud bl.a. er baseret på BIAM s analyser og forventninger til markedsudviklingen. BIAM s hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. BIAM indgår i koncern med BI Management A/S. 17

18 Udbud og tegning Foreningsandele udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. á kr Andelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs. Der gælder ikke noget maksimum for emissionen. Tegningssted Spar Nord Bank A/S Skelagervej Aalborg BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tegningsordrer kan endvidere afgives gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Betaling for tegning Betaling for foreningsandele i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti i Værdipapircentralen. Emission og tegningskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (afdelingens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte i en udbyttebetalende obligationsafdeling, fastsættes tegningskursen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte i en udbyttebetalende aktieafdeling, fastsættes tegningskursen fra medio januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere afdelingens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre maksimalt 1 nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi med følgende fordeling: 1 Se afsnit vedrørende Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger. 18

19 Afdeling Formidling (BIAM) Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af værdipapirer Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af værdipapirer Markedsføring, herunder trykning og annoncering Offentlige udgifter I alt, maksimalt 1 Lange Danske 1,00 % 0,06 % 0,12 % 0,00 % 0,00 % 1,18 % Obligationer Lange Danske 1,00 % 0,06 % 0,12 % 0,00 % 0,00 % 1,18 % Obligationer Pension & Erhverv Kreditobligationer 1,00 % 0,13 % 0,95 % 0,00 % 0,00 % 2,08 % Højrentelande, 1,00 % 0,12 % 1,03 % 0,00 % 0,00 % 2,15 % lokalvaluta Højrentelande 1,00 % 0,13 % 0,95 % 0,00 % 0,00 % 2,08 % Akkumulerende Globalt Forbrug 1,50 % 0,47 % 0,24 % 0,00 % 0,05 % 2,26 % Teknologi 1,50 % 0,47 % 0,16 % 0,00 % 0,00 % 2,13 % Tyske Aktier 1,50 % 0,40 % 0,30 % 0,74 % 0,00 % 2,94 % Indløsning m.v. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse medlemmernes foreningsandele. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt 2 nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi: Afdeling Lange Danske Obligationer Kurtage, spreads og øvrige handelsudgifter ved salg af værdipapirer Markedsføring, herunder trykning og annoncering Offentlige udgifter I alt, Maksimalt 2 0,18 % 0,00 % 0,00 % 0,18 % 2 Se afsnit vedrørende Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger. 19

20 Lange Danske 0,18 % 0,00 % 0,00 % 0,18 % Obligationer Pension & Erhverv Kreditobligationer 1,08 % 0,00 % 0,00 % 1,08 % Højrentelande, 1,15 % 0,00 % 0,00 % 1,15 % lokalvaluta Højrentelande 1,08 % 0,00 % 0,00 % 1,08 % Akkumulerende Globalt Forbrug 0,72 % 0,00 % 0,01 % 0,73 % Teknologi 0,64 % 0,00 % 0,00 % 0,64 % Tyske Aktier 0,70 % 0,00 % 0,00 % 0,70 % Såfremt der i en udbyttebetalende obligationsafdeling udstedes andele uden ret til udbytte i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling, og disse indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Såfremt der i en udbyttebetalende aktieafdeling udstedes andele uden ret til udbytte i perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling, og disse indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af afdelingens værdier, jf. vedtægternes 14. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én afdeling for at købe andele i en anden afdeling, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af cirkulerende foreningsandele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Foreningens market maker, Arbejdernes Landsbank, Likviditets- og Finansområdet, Vesterbrogade 5, 1502 København V sikrer, at køb og salg af andele kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Ekstraordinær forhøjelse af maksimale emissions- og indløsningsomkostninger De angivne maksimale emissions- og indløsningsomkostninger kan overskrides i perioder med usædvanlige markedsforhold, som medfører en stigning i de øvrige markedsafledte udgifter ved køb og salg af den enkelte afdelings instrumenter. Såfremt en sådan situation opstår, vil foreningen i denne periode oplyse om de konkrete emissions- og indløsningsomkostninger på sin hjemmeside. Offentliggørelse af foreningens indre værdi, emissions- og indløsningspriser Oplysninger om afdelingernes indre værdi, aktuelle emissions- og indløsningspriser m.v. kan indhentes hos foreningens market maker, Arbejdernes Landsbank, Likviditets- og Finansområdet, Vesterbrogade 5, 1502 København V. Oplysninger om foreningen, herunder indre værdi, emissions- og indløsningspriser, findes endvidere på BankInvest Gruppens hjemmeside 20

21 Afdelingernes indre værdi samt købs- og salgskurser fremgår af NASDAQ OMX Copenhagen A/S officielle kursliste, som bl.a. er tilgængelig via hjemmesiden og som gengives i de førende dagblade. Foreningsandele Andelene er frit omsættelige og negotiable. Foreningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger. Navnenotering er bl.a. en forudsætning for, at medlemmet automatisk modtager orienteringsmateriale fra foreningen. BI Management A/S er aktiebogsfører. Anmodning om notering på navn stiles til medlemmets kontoførende pengeinstitut i Værdipapircentralen. Registrering af andele i Værdipapircentralen tjener som dokumentation for, at et medlem ejer en så stor del af foreningens/afdelingens formue, som andelens pålydende udgør af det samlede pålydende af registrerede andele i den pågældende forening/afdeling. Aktieudstedende institut Amagerbanken A/S Amagerbrogade København S Udlodning De udloddende afdelinger foretager udlodning på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster samt afdelingens administrationsomkostninger, i henhold til de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. I perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling kan de udloddende obligationsafdelinger efter bestyrelsens beslutning udstede nye andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår. I perioden medio januar og indtil den ordinære generalforsamling kan de udloddende aktieafdelinger efter bestyrelsens beslutning udstede nye andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Udbetaling af udbytte sker én gang årligt direkte til medlemmets afkastkonto i det kontoførende pengeinstitut via Værdipapircentralen. For udloddende aktieafdelinger tilbageholder afdelingen i forbindelse med udbetalingen af udbytte a conto udbytteskat, for tiden 28 %, medmindre der investeres for pensionsmidler. Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. 21

22 Formue og indre værdi Afdelingernes formue i henhold til seneste årsrapport pr , opgjort som indre værdi, samt andelenes indre værdi pr , udgjorde: Afdeling Formue Indre værdi Lange Danske Obligationer t.kr. 97,14 Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv t.kr. 92,11 Kreditobligationer t.kr. 67,07 Højrentelande, lokalvaluta t.kr. 79,82 Højrentelande Akkumulerende t.kr. 79,97 Globalt Forbrug t.kr. 92,78 Teknologi t.kr. 17,86 Tyske Aktier t.kr. 64,52 Indre værdi opgøres dagligt på baggrund af afdelingens formue og cirkulerende andele. Afdelingernes resultat pr. 100 kr. s foreningsandel for de sidste 5 år udgjorde: Afdeling Lange Danske 7,9 % 3,5 % -0,13 % 1.00 % -5,30 % Obligationer Lange Danske Obligationer 6,6 % 4,5 % 0,76 % 1,44 % -1,26 % Pension & Erhverv Kreditobligationer - 4,6 %* 3,34 % -1,66 % -26,96 % Højrentelande, - - 4,19 % 6,50 % -15,86 % lokalvaluta Højrentelande Akkumulerende - - 7,76 % 1,30 % -26,77 % Globalt Forbrug 23,0 % 31,1 % 14,62 % -0,40 % -27,33 % Teknologi 2,7 % 16,8 % 0,25 % -2,92 % -44,44 % Tyske Aktier ,98 % -46,64 % *Afkastet er opgjort for 7 måneder. Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. I øvrigt henvises til foreningens seneste årsrapport. Beskatning Udloddende afdelinger Da de udloddende afdelinger opfylder de skattemæssige udlodningskrav, er disse efter de nugældende regler fritaget for skattebetaling. Afkast fra afdelingerne, i form af udlodning og kursavancer, beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Beskatningen af medlemmernes afkast sker efter regler, der på alle væsentlige punkter følger principperne for beskatning ved direkte investering i de forskellige værdipapirtyper. Dette gælder uanset, om der investeres for frie midler eller pensionsmidler. 22

23 Såfremt der er investeret for frie midler, sker beskatningen af udbytte efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens beskatningen af avance eller tab ved afståelse af andele i afdelingerne sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Udbyttet kan indeholde elementer af forskellige skattemæssige indkomstkategorier. Foreningen specificerer udbyttet i relevante indkomstkategorier i årsrapporten og foranlediger lovpligtig indberetning af udbetalte udbytter m.v. til skattemyndighederne via det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven med pensionsafkastskat på 15 %. Akkumulerende afdelinger De akkumulerende afdelinger er omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2 om investeringsselskaber, hvorved de ikke beskattes selvstændigt. Såfremt der er investeret for frie midler, er investor skattepligtig af de løbende kursstigninger på andelene efter det såkaldte lagerprincip. Beskatningen sker efter reglerne for kapitalindkomst. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven med pensionsafkastskat på 15 %. Midler, der er investeret under virksomhedsskatteordningen, beskattes efter lagerprincippet og indgår i virksomhedsindkomsten. Uddybende informationsmateriale om beskatningen kan indhentes hos foreningen. Årsrapport Afdelingernes regnskabsår følger kalenderåret. Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., kapitel 10, samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger samt specialforeninger m.v. Årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres fra foreningens kontor. For hvert regnskabsår udarbejdes for afdelingen/foreningen en årsrapport bestående af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Finanskalender Årsrapport for 2008: den 6. marts 2009 Foreningens ordinære generalforsamling: den 15. april 2009 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2009: den 26. august

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 18 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø.

Generalforsamlingerne finder sted hos BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø. Herved indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger mandag den 25. maj 2009 kl. 9.00 i nedennævnte investeringsforeninger og afdelinger heraf, samt specialforeninger: Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder. Afdelingen Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Nye Obligationsmarkeder (SE-nr.: 31023688) (den fortsættende

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger

Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Korte obligationer 2 en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Emerging Markets Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Emerging Markets Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015

Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest HøjrenteLande en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST EgnsINVEST Side 1 af 85 Investeringsforeningen EgnsINVEST... 3 Generel information om investeringsforeningen:... 5 Information om de inkluderede

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 27 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Kapitalforeningen BankInvest Vælger

Kapitalforeningen BankInvest Vælger Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Vælger 25. marts 2015 1 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BankInvest Vælger CVR-nr. 28 89 15 63 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer investeringsforeningen jyske invest Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer 2 jyske invest højt ratede virksomhedsobligationer Indhold faktablad... 3 nøgletalsbrochure... 4 prospekt for jyske

Læs mere

Forenklet prospekt for

Forenklet prospekt for Forenklet prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield

Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou afdeling European High Yield Forenklet prospekt Foreningens navn Investeringsforeningen Gudme Raaschou (herefter "Investeringsforeningen" eller "Foreningen"). Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket

Læs mere

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST

Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST Fuldstændigt samleprospekt for Investeringsforeningen EGNS-INVEST EGNS-INVEST Emerging Østeuropa EGNS-INVEST Østen EGNS-INVEST Emerging Østen EGNS-INVEST Global Biotek & Medicin EGNS-INVEST Korte obligationer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/DUE K E N D E L S E afsagt den 15. oktober 2008 KLAGER: INDKLAGEDE: Bankinvest I KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt. Oplysninger

Læs mere

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233

Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Vigtige forhold... 4 4. Generelt for alle foreningens afdelinger og andelsklasser... 5 4.1. Forkortelser...

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 25 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest

Investeringsforeningen Jyske Invest FORENKLET PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest December 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet

Læs mere

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer

Danske aktier Akk. Globale Aktier Basis Globale Aktier SRI Globale Fokusaktier Klima & Miljø SRI Taktisk Allokering Kreditobligationer Prospektet omfatter afdelingerne: Korte obligationer Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer Akk. Danske obligationer Basis Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Danske aktier Danske

Læs mere

Offentliggjort 26. november 2007

Offentliggjort 26. november 2007 Tegningsprospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Korte obligationer Korte obligationer (Pension) Korte obligationer Akk. Lange obligationer Lange obligationer (Pension) Lange obligation Akk.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger

PROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Virksomhedsobligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Virksomhedsobligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest IV. Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest IV. Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest IV Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Danske Aktier Globale Aktier Kreditobligationer Balance Højt Udbytte Aktier Offentliggjort d. 30. august 2013

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den. 14. januar 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Asien ekskl. udbytte for

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Stabil Ansvar Ansvar

Læs mere

Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Sydinvest HøjrenteLande Valuta Sydinvest HøjrenteLande Valuta Investering i obligationer i lokal valuta Investering i obligationer fra højrentelande I de senere år har investorer verden over i stigende grad investeret i obligationer

Læs mere