Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening."

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ) Serviceforbundet (advokat Stephan Agger) mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S (advokat Birgitte Dember) Tvisten Tvisten i denne sag angår beregning af normalarbejdstiden i en turnusperiode (løbende rul), hvor der falder søgnehelligdage. Spørgsmålet er nærmere, om der ved opgørelsen af normalarbejdstiden i en 10 ugers turnusperiode, hvor medarbejderen i henhold til arbejdsplanen har frihed på søgnehelligdage eller får erstatningsfrihed for arbejde på søgnehelligdage, skal ske fradrag med 7 timer, som er den gennemsnitlige daglige arbejdstid over 5 dage i turnusperioden, eller 12 timer, som er det antal timer, den ansatte i henhold til arbejdsplanen har eller skulle have arbejdet på søgnehelligdagen eller på erstatningsfridagen.

2 2 Påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at der ved beregningen af den arbejdstid, der skal præsteres som normal arbejdstid i en turnusperiode, skal ske fradrag for søgnehelligdage i perioden med 7 timer pr. stk., når arbejdet er tilrettelagt i 3 skift, jf. overenskomstens 1, stk. 2. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens behandling Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 27 i Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og Chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers Fagforening/Serviceforbundet, der henviser til den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm, herunder hovedaftalen mellem Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landsorganisationen i Danmark. Sagen blev den 4. oktober 2011 behandlet mundtligt hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Axeltorv 3, København, med landsdommer Tine Vuust som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede Toni Vagn Rytkønen og Mogens Vorgod, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Nils J. Andreasen og Finn J. Kemp. Der er under forhandlingen afgivet forklaring af Lars Gram, Keld Madsen, Jan Dorph Petersen, Klaus Jeppesen og Morten Gass. Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev derefter optaget til opmandens kendelse. De relevante overenskomstbestemmelser Af bilag II regler for holddrift til parternes overenskomst fremgår bl.a.: 1. Almindelige arbejdstidsbestemmelser

3 3 Stk. 2. Arbejdstiden kan, hvis holddriftsarbejdet strækker sig over mindst 6 uger, tilrettelægges over en lokalt aftalt turnusperiode, således at den enkelte medarbejders normale arbejdstid ved arbejde i 3 skift i gennemsnit udgør 105 timer i løbende 3 ugers perioder 2. Særlige arbejdstidsbestemmelser Stk. 2. Når der arbejdes i holddrift på søgnehelligdage, har medarbejderen ret til en fridag for hver søgnehelligdag, han/hun har været på arbejde. Falder en vagtlistefridag på en søgnehelligdag, har medarbejderen ret til en anden fridag. Det fremgår af bilag I til parternes overenskomst, at der til brug for betaling for søgnehelligdage henlægges et beløb, svarende til 3,5 % af medarbejderens ferieberettigede løn, der udbetales dels i form af et forskudsbeløb på kr. til voksne medarbejdere, dels i form af restbetaling, der udbetales ved udgangen af uge 26. Sagens nærmere omstændigheder På virksomheden Cremo Ingredients A/S er arbejdet i produktionen tilrettelagt i holddrift i 3-holdsskift i 10 ugers turnusperioder med vagter af 12 timers varighed. I begyndelsen af 2009 indledte klageren en fagretlig sag mod indklagede for overtrædelse af bestemmelsen i holddriftsaftalens 1, stk. 2, idet Cremo Ingredients A/S indtil dette tidspunkt ved tilrettelæggelsen af arbejdsplanerne for turnusperioderne ikke havde fastlagt frihed i forbindelse med søgnehelligdage, idet der ikke var foretaget fradrag i arbejdsnormen på 350 timer i turnusperioder, der indeholdt søgnehelligdage. Som følge heraf rejste klageren krav om yderligere betaling for arbejde og vagtlistefri på søgnehelligdage, i begge tilfælde med krav om betaling af 12 timers løn. Der blev den 23. marts 2009 indgået forlig om betaling af en bod og efterregulering af medarbejdernes løn for perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2008 med et skønsmæssigt beløb, som blev fastsat med udgangspunkt i klagers opgørelse.

4 4 Efter indgåelse af dette forlig ændrede virksomheden praksis med hensyn til opgørelse af arbejdstiden ved fastlæggelse af arbejdsplaner, således at planlagt frihed på eller erstatningsfrihed for arbejde på søgnehelligdagene herefter indgik i arbejdsplanerne med en arbejdstid på 12 timer, der således blev fradraget den samlede arbejdstidsnorm for turnusperioden. Fra uge 48 (den 23. november 2009) overgik man på virksomheden til planlægning af holddrift ved en årsnorm, hvorved eventuelle søgnehelligdage medfører afkortning af normtimetallet med (reelt) 7 timer. Parternes uenighed angår således, om virksomheden var berettiget til i perioden fra slutningen af marts 2009 til den 23. november 2009 at foretage indskrænkning i turnusperioders arbejdstidsnorm som følge af søgnehelligdage med 12 timer, eller om man som hævdet af klager alene skulle have ladet erstatningsfridagen vægte med 7 timer. Sagen herom blev rejst af Danske Mejeristers Fagforening (DMF) ved brev af 10. februar 2010 til virksomheden og klageskrift blev udarbejdet den 21. juli Forskellen på de to beregningsmetoder er i klagers replik af 13. september 2011 anskueliggjort således: Tager man som eksempel perioden ugerne i 2009 ses det, at henholdsvis store Bededag, kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag samt Grundlovsdag falder i perioden. Altså 3½ søgnehelligdag. Anvender man indklagedes beregningsmetode skal der således fradrages den normale vagts arbejdstid for perioden 3,5x12 timer = 42 timer, hvorved der tilbagestår 308 timers normal arbejdstid i ti ugers perioden, hvor beregningsgrundlaget for normal arbejdstid nu er 9,3 uger. Herved fremkommer en gennemsnitlig arbejdstid på 33,1182 timer pr. uge eller 6,6237 timer pr. dag fraset søgnehelligdagene. Anvender man den af klager hævdede beregningsmetode gå regnestykket derimod op, idet der fradrages den gennemsnitlige daglige arbejdstid, jf. overenskomstens 1, stk. 2, 3,5x7 timer = 24,5 timer, hvorved, der tilbagestår 325,5 5imers normal arbejdstid i perioden. Igen med et beregningsgrundlag på 9,3 uger fremkommer en gennemsnitlig arbejdstid på 35 timer pr. uge eller 7 timer på dag fraset søgnehelligdage, hvorved det i 1, stk. 2, stipulerede timetal opnås. I en mail af 22. september 2011 fra Jan Dorph-Petersen til indklagedes advokat fremgår bl.a.: I Arla Foods har vi følgende praksis i forbindelse med optjening og afvikling af erstatningsfridage: Løbende rul ingen forhånds inddragelse af søgnehelligdage

5 5 Når der arbejdes med løbende rul, hvor der i planen ikke er taget hensyn til evt. søgnehelligdage, foretages der ved søgnehelligdage en vurdering om medarbejderen kan få fri eller skal arbejde på SH-dagen. Medarbejderen står på arbejdsplanen men får fri: Her vil medarbejderen have friheden på dagen, og optjener dermed ikke en erstatningsfridag. Der gives fri på hele SH-dagen uanset denne længde. Medarbejderen modtager SH-forskud til dækning af løntab. Medarbejderen står på arbejdsplanen og arbejder: Her optjenes en erstatningsfridag, som placeres i arbejdsplanen. Erstatningsfridagen placeres på en normal arbejdsdag. Medarbejderen modtager SH-forskudet i den lønperiode, hvor SH-dagen falder. Medarbejderen har fri i arbejdsplanen Her optjenes en erstatningsfridag, som placeres i arbejdsplanen. Erstatningsfridagen placeres på en normal arbejdsdag. Medarbejderen modtager SH-forskudet i den lønperiode, hvor SH-dagen falder. Hvis erstatningsfridagen optjenes på en 12 timers vagt, forsøges erstatningsfridagen såvidt muligt placeret på en anden arbejdsdag med 12 timer vagt. Erstatningsfridagen vægter samme antal timer, som den dag hvor den er optjent. Dette har været praksis igennem mange år. vi har netop drøftet en ny vagtplan på et vores mejerier, og her var kravet fra forbundet, at erstatningsfridagen havde samme vægt som antallet af arbejdstimer på SH-dagen. Endvidere har vi på Fællesoverenskomsten (forskudttidsoverenskomsten) tidligere haft erstatningsfridage. Inden disse blev afskaffet havde vi en sag på Bov Mejeri, hvor man ikke havde givet erstatningsfridage. Sagen blev rejst af DMF og 3F, men i praksis kørt af DMF. Her var kravet fra DMF, at erstatningsfridagene blev vægtet med det antal timer, som medarbejderen havde pr. dag i arbejdsplanen i samme uge, som SH-dagen faldt. I Bov sagen blev der således også beregnet manglende betaling for erstatningsfridage ud fra dagens vægt i arbejdsplanen. Årsplan SH-dage trækkes ud inden arbejdsplanen fastlægges Når der laves en årsplan trækkes årets SH-dage ud af grundlaget. En SH-dag vil her vægte med den gennemsnitlige daglige arbejdstid beregnet ud fra en 5-dages uge. Hvis der arbejdes normalt 3 holdsskift vil en SH-dag således vægte med 7 timer. SH-forskud I overenskomsten er SH-forskuddet pr. SH-dag angivet til 1.000,- kr. Dette beløb gives uanset hvor mange timer medarbejderen har på SH-dagen. Forskuddet er således uanset medarbejderen får fri på en arbejdsdag med 4 timer eller 12 timer. Dette gælder for såvel holddrift som forskudtstidsaftalen. Der er for voldgiftsretten ikke fremlagt materiale til belysning af, hvilken indskrænkning af arbejdstidsnormen erstatningsfridage i forbindelse med søgnehelligdage medfører inden for andre overenskomstområder, hvor der arbejdes i rullende turnusperioder.

6 6 Forklaringer Lars Gram har forklaret bl.a., at han, der er uddannet mejerist, har været formand for DMF siden oktober Den tidligere fagretlige sag på Cremo Ingredients A/S handlede om, at virksomheden i arbejdstilrettelæggelsen ikke havde taget højde for søgnehelligdage. Sagen blev løst ved, at man fandt ud af, hvilke arbejdsdage der burde have været holdt fri, og virksomheden betalte kompensation herfor. Da medarbejderne arbejdede i 12-timers vagter, beregnede man kompensationen som 12 timers løn, uanset om der blev kompenseret for arbejde eller for en vagtlistefridag på søgnehelligdage. Det var ham, der lavede de beregninger, som lå til grund for indgåelse af forlig i sagen. Virksomhedens synspunkt var, at der kun skulle kompenseres for 7 timer på vagtlistefridage, men dette kom de ikke igennem med under forhandlingerne. Det blev ikke tilkendegivet fra virksomhedens side, at man efter forligets indhold fremover ville indregne frihed i forbindelse med søgnehelligdage med 12 timer, i så fald ville han prompte have reageret. Han blev i oktober/november 2009 kontaktet af fællestillidsmanden på Cremo Ingredients A/S, Keld Madsen, i anledning af, at virksomheden nu ville ændre tilrettelæggelsen af arbejdet fra 10-ugers rul til en årsnorm. Som følge af den tidligere fagretlige sag var han meget opmærksom på, hvordan frihed i forbindelse med søgnehelligdage nu blev håndteret på virksomheden, og da han konstaterede, at erstatningsfridagene blev vægtet med 12 timer, tog han initiativ til at rejse sagen. Det var og er hans opfattelse, at virksomheden ved en fremadrettet planlægning af arbejdsnormen, der tager sit udgangspunkt i en 5-dages uge á 7 timer, kun bør vægte frihed i forbindelse med søgnehelligdage med 7 timer. Det er noget helt andet, når der er tale om at kompensere for manglende frihed, hvor der må tages udgangspunkt i den faktiske arbejdstid på 12 timer. Dette er der enighed om på arbejdstagersiden i 25 (nu 27) udvalget. Han blev ved henvendelse i går til en tillidsmand på Arla bekendt med, at man i hvert fald på ét produktionssted, Korsvej Mejeri, hvor man arbejder i holddrift på løbende rul, håndterer frihed i forbindelse med søgnehelligdage i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af Jan Dorph-Petersens mail af 22. september Keld Madsen har forklaret bl.a., at han de seneste 6-7 år har været fællestillidsmand på Cremo Ingredients A/S. På virksomheden har man i mange år kørt holddrift i 12-timers vagter efter ønske fra såvel

7 7 ledelse som medarbejdere. Han kontrollerede ikke selv, om virksomheden vægtede frihed i forbindelse med søgnehelligdage fra marts 2009 korrekt. Da han fra Lars Gram erfarede, at man vægtede dem med 12 timer i stedet for 7 timer, rettede han henvendelse til produktionschefen om problemet. Ledelsen havde efter afslutningen af den fagretlige sag i marts 2009 afholdt informationsmøder for medarbejderne om baggrunden og udfaldet af sagen, men han erindrer ikke, om der blev sagt noget om den fremtidige vægtning af erstatningsdage. Jan Dorph-Petersen har forklaret bl.a., at han har været ansat de seneste 10 år hos Arla i HR-afdelingen. Arla har omkring ansatte timelønsmedarbejdere og dækker omkring 90 % af overenskomstområdet. Det er hans fornemmelse, at NNF og 3F organiserer klart størstedelen af de timelønsansatte. Op til af de timelønsansatte arbejder på skiftehold, heraf medarbejdere på rullende skift. De øvrige arbejder i holddrift på årsnorm, hvilket indebærer, at søgnehelligdage i året sammen med weekender og ferie bliver trukket ud, inden man beregner det faktiske antal arbejdsdage og arbejdstimer over året. I dette regnestykke vægter erstatningsfridage i forbindelse med søgnehelligdage med 7 timer. Årsnorm bruger man på de virksomheder, hvor der er produktion i alle døgnets 24 timer året rundt. På mere ordreafhængige virksomheder kører man rullende holdskift, hvor der ikke på forhånd i arbejdsplanen er taget hensyn til søgnehelligdage i arbejdsplanen. Ved hver søgnehelligdag tages der stilling til, om den pågældende medarbejder kan få fri på søgnehelligdagen eller ej, og skal den pågældende arbejde eller har vagtlistefridag ydes der erstatningsfridag efter de retningslinjer, der er beskrevet i hans mail af 22. september Man har altid på Arlas virksomheder vægtet frihed i forbindelse med søgnehelligdage forskelligt afhængigt af, om der er tale om holddriftsarbejde efter årsnorm eller på rullende skift. Forskud på søgnehelligdagsbetalingen udgør kr. uafhængigt af længden og vægtningen af erstatningsfridagen. Det samme gælder også inden for forskudttidsområdet. Tilrettelæggelse af holddrift på årsnorm er ikke beskrevet i denne overenskomst, men hviler på principper udviklet inden for Dansk Industris overenskomstområder. Klaus Jeppesen har forklaret bl.a., at han fra 1998 var ansat i Cremo Ingredients A/S, de seneste 6 år som fabrikschef, indtil han i 2010 overgik til ansættelse i Arla. Så længe han har været på virksomheden, har medarbejdere på holddrift altid arbejdet i 12 timers vagter. Der er også timelønsansatte på virksomheden, som arbejder efter reglerne om forskudttid. Baggrunden for den fagretlige sag, som blev forligt i marts 2009, var, at der på Cremo Ingredients A/S i strid med holddriftsaftalens 2, stk. 2, var indgået en mundtlig aftale med medarbejderne om ikke at give erstatningsfridage for arbejde eller vagtlistefrihed på søgnehelligdage, og forliget gik ud på efterbetaling af løn 5 år tilbage. Under forhandlingerne indtog virksomheden det standpunkt, at erstatningsfrihed for vagtlistefridage kun skulle kompen-

8 8 seres med løn for 7 timer, men under det sidste timer lange forhandlingsmøde accepterede man betaling også herfor med løn for 12 timer. Det blev dog under drøftelserne tilkendegivet af Morten Gass, at man, indtil man kunne opsige holddriftsaftalen og tilrettelægge arbejdet på årsnorm, ville vægte frihed i forbindelse med søgnehelligdage med 12 timer ved tilrettelæggelse af arbejdsplan og arbejdsnorm i turnusperioderne. Han og Kaj Vobbe tilkendegav ligeledes på de efterfølgende informationsmøder med medarbejderne, at forligsresultatet indebar en lavere arbejdstid for den enkelte medarbejder i turnusperioder med søgnehelligdage. Medarbejderne gjorde ingen indsigelser heroverfor. I perioden fra marts 2009 til uge havde medarbejderne typisk 5 % overarbejde. Han deltog i mæglingsmøderne i denne sag, og det blev i den forbindelse oplyst af Tony Rytkønen, at baggrunden for, at man nu rejste sagen var, at virksomheden i perioden frem til uge 48 havde kørt efter årsnorm, hvilket dog ikke var korrekt. Morten Gass har forklaret bl.a., at han fra 1994 til 2009 var direktør i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og i sin egenskab heraf deltog i forhandlingerne i forbindelse med den fagretlige sag, der afsluttedes med forliget i marts Oprindeligt var arbejde i skiftehold på treholdsskift tilrettelagt med vagter á 8 timer, men efterhånden blev det mere almindeligt at arbejde med længere vagter, uden at holddriftsaftalens 1, stk. 2, dog blev ændret af den grund. 1, stk. 2, fastlægger, at turnusperioder skal være af mindst 6 ugers varighed, og at arbejdstiden er mindre end den gængse 37 timers arbejdsuge, fordi der også arbejdes uden for normal arbejdstid. Bestemmelsen siger hverken i sig selv eller i sammenhæng med holddriftsaftalens øvrige bestemmelser noget om, hvorledes en erstatningsfridag i forbindelse med søgnehelligdage skal vægtes, idet man ikke ved bestemmelsens indgåelse og formulering har taget højde for den situation, at vagterne på de enkelte dage overstiger den normale arbejdstid for dagen. Ved sagen på Cremo Ingredients A/S var det springende punkt, om den manglende erstatningsfrihed for vagtlistefridage på søgnehelligdage skulle kompenseres med 7 timer eller med 12 timer, idet det følger klart af overenskomsten, hvad der skal betales, hvis man arbejder på en søgnehelligdag. Han gav under forhandlingerne udtryk for, at konsekvensen af medarbejdernes synspunkt om honorering med 12 timer var, at erstatningsfrihed også fremover ville vægte med 12 timer i arbejdsplanen, og dette ville have en lønmæssig konsekvens for dem. Han har kendskab til, at man på Korsvej Mejeri og andre produktionssteder med rullende turnus indregner erstatningsfrihed med det faktiske antal arbejdstimer på søgnehelligdagen, således som beskrevet i mail af 22. september 2011 fra Jan Dorph-Petersen. Parternes synspunkter

9 9 Klager har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at vægtning af søgnehelligdage skal ske med 7 timer, der svarer til den gennemsnitlige daglige arbejdstid under regler for holddrift, jf. 1, stk. 2, i bilag II til overenskomsten, idet en sådan vægtning bevirker, at medarbejderne opnår den gennemsnitlige daglige arbejdstid for de øvrige dage i den pågældende periode. 2, stk. 2, om søgnehelligdage giver ikke noget svar på spørgsmålet om vægtning af erstatningsfridage, og derfor må man falde tilbage på den normarbejdstid, som parterne har aftalt i turnusperioden. Det ligger inden for arbejdsgiverens ledelsesret - og er dermed også arbejdsgiverens ansvar - at tilrettelægge arbejdsplanen således, at medarbejderne opnår den overenskomstmæssige arbejdstid inden for turnusperioden. Det forhold, at man i den tidligere fagretlige sag krævede honorering for manglende erstatningsfridage også for vagtlistefridage, kan ikke føre til andet resultat, da der er en afgørende forskel på at rette op på et konstateret overenskomstbrud ved at kompensere nogle medarbejdere for, at de har arbejdet for meget, og på planlægning af arbejdet i turnusperioder med søgnehelligdage. Det har ingen betydning, at der i henhold til overenskomsten skal betales det samme forskudsbeløb for søgnehelligdage, uanset hvorledes erstatningsfridage vægter, idet forskudsbetaling ikke er aflønning, men en opsparing, der henlægges over året som betaling for, at man mister arbejdsdage som følge af søgnehelligdagene. Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at da de timelønsansatte medarbejdere i 10- ugers turnus alle arbejder på vagter af 12 timer, vil de have arbejdet eller skulle have arbejdet 12 timer på såvel søgnehelligdagen som på erstatningsfridagen herfor, og derfor bør erstatningsfridage også vægte med 12 timer i forbindelse med arbejdsplanlægningen. Hverken 2, stk. 2, eller 1, stk. 2, i holddriftsaftalen giver grundlag for en anden vægtning, ligesom det må tillægges betydning, at søgnehelligdagsforskuddet på kr. er det samme, uanset om erstatningsfridagen vægtes med mange eller få timer. Vægtningen med 12 timer følger endvidere af en mangeårig praksis på området, som klager må have været bekendt med, men desuagtet ikke har protesteret over for. Tværtimod har klager under den fagretlige sag, der blev forligt i marts 2009, opgjort kompensationen for manglende afholdelse af erstatningsfridagene til 12 timers løn og må derfor anses for dengang at have været enig i indklagedes synspunkt under denne sag. Der er ingen reel forskel mellem opgørelse af denne kompensation og den vægtning, som erstatningsfridagene skal indgå med ved arbejdsplanlægningen i turnusperioden. Hertil kommer, at konsekvensen af klagers synspunkt ikke vil være til klagers medlemmers fordel, da de alle har præsteret arbejdstimer udover den af virksomheden beregnede lave arbejdsnorm, og har fået det honoreret som overarbejde. Opmandens begrundelse og resultat

10 10 Efter 2, stk. 2, i bilag II regler for holddrift, til parternes overenskomst, har en medarbejder, der enten arbejder i holddrift eller har vagtlistefri på en søgnehelligdag, ret til en fridag for hver søgnehelligdag. Erstatningsfrihed for arbejde på søgnehelligdage og for vagtlistefridage, der falder på en søgnehelligdag, medfører således en indskrænkning i den i 1, stk. 2, angivne arbejdstid, men det fremgår ikke af bestemmelsen, hvor mange timer den gennemsnitlige arbejdstid i turnusperioden skal afkortes med. På samme måde fremgår det heller ikke af reglerne om søgnehelligdagsbetaling, hvor mange arbejdstimer denne er vederlag for. En naturlig sproglig forståelse af 2, stk. 2, peger i retning af, at en erstatningsfridag dækker over lige så mange timer, som man har eller skulle have arbejdet på søgnehelligdagen eller på erstatningsfridagen, hvis ikke man havde haft fri, dvs. i dette tilfælde 12 timer. Imod en sådan forståelse taler det forhold, der er fremdraget af klager, nemlig at medarbejderne herved mister arbejdstimer i forhold til den i 1, stk. 2, angivne arbejdsnorm på 5 dage á 7 timer, eller 350 timer på 10 uger, og derved får en lavere gennemsnitlig arbejdstid på de resterende arbejdsdage i turnusperioden, hvilket indebærer en indtægtsnedgang for de pågældende timelønnede medarbejdere. Dette forhold er der taget højde for ved holddriftsarbejde på årsnorm, hvor erstatningsfridagen kun vægter med 7 timer som andre ikke-arbejdsdage. Heroverfor står imidlertid, at det efter forklaringerne fra Jan Dorph-Petersen og Morten Gass må lægges til grund, at der i hvert fald på størstedelen af overenskomstområdet, hvor der arbejdes i løbende rul, igennem mange år har været en fast praksis, hvorefter der i modsætning til arbejde på årsnorm indregnes en erstatningsfridag med det faktiske antal arbejdstimer, som er eller skulle have været præsteret på søgnehelligdagen. Hertil kommer, at DMF ved Lars Gram i forbindelse med den fagretlige sag, som sluttede med forlig i marts 2009, hævdede og efter de afgivne forklaringer også fik medhold i et synspunkt om, at kompensation for manglende erstatningsfridage skulle ydes med 12 timer pr. dag, uanset om medarbejderen havde arbejdet på søgnehelligdagen eller havde haft vagtlistefri. Heri må ligge en forudsætning om, at søgnehelligdagen også i tilfælde, hvor der er vagtlistefri på søgnehelligdagen - vægter med 12 timer i overensstemmelse med den af Jan Dorph-Petersen beskrevne praksis, og der findes som anført af indklagede ikke at være nogen afgørende forskel mellem denne kompensations -situation og situationen i forbindelse med den fremadrettede arbejdsplanlægning.

11 11 På baggrund af bestemmelsen i 2, stk, 2, sammenholdt med denne udbredte praksis inden for overenskomstområdet findes den gennemsnitlige arbejdstid for arbejde i holddrift i løbende rul i de turnusperioder, hvor der forekommer søgnehelligdage, at skulle afkortes med det antal timer, der er eller kunne have været arbejdet på søgnehelligdagen, hvilket i relation til Cremo Ingredients A/S vil sige 12 timer pr. søgnehelligdag i perioden fra marts 2009 til den 23. november Som følge heraf gives der indklagede medhold i frifindelsespåstanden. Thi bestemmes Indklagede, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S, frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. København, den 7. oktober 2011 Tine Vuust

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i

O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i O P M A N D S K E N D E L S E af 19. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0158: Dansk Sygeplejeråd (advokat Steen Hellmann) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Midtjylland (Advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening

OVERENSKOMST 2014 2017. For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem. Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening OVERENSKOMST 2014 2017 For raffinaderiteknikere beskæftigede hos Statoil Refining Denmark A/S. mellem Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening og Teknisk Landsforbund, Dansk Metal, Fagligt Fællesforbund

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder

Opmandskendelse. faglig voldgift: Air Greenland A/S. (advokat Yvonne Frederiksen) mod. Serviceforbundet. herunder Opmandskendelse i faglig voldgift: Air Greenland A/S (advokat Yvonne Frederiksen) mod Serviceforbundet herunder Flyvebesætningsforeningen for Grønland (advokat Jørgen G. Jacobsen) Afsagt den 12. juli 2010

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 52 Protokollat - Chaufførområdet... 53

Protokollat - Velfærdsforanstaltninger for chauffører... 52 Protokollat - Chaufførområdet... 53 Fællesoverenskomst for mejeripersonale og chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet NNF Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet/ Danske Mejeristers Fagforening Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0093: 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Grønvold & Schou A/S (advokat Michael

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere