Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening."

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ) Serviceforbundet (advokat Stephan Agger) mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S (advokat Birgitte Dember) Tvisten Tvisten i denne sag angår beregning af normalarbejdstiden i en turnusperiode (løbende rul), hvor der falder søgnehelligdage. Spørgsmålet er nærmere, om der ved opgørelsen af normalarbejdstiden i en 10 ugers turnusperiode, hvor medarbejderen i henhold til arbejdsplanen har frihed på søgnehelligdage eller får erstatningsfrihed for arbejde på søgnehelligdage, skal ske fradrag med 7 timer, som er den gennemsnitlige daglige arbejdstid over 5 dage i turnusperioden, eller 12 timer, som er det antal timer, den ansatte i henhold til arbejdsplanen har eller skulle have arbejdet på søgnehelligdagen eller på erstatningsfridagen.

2 2 Påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at der ved beregningen af den arbejdstid, der skal præsteres som normal arbejdstid i en turnusperiode, skal ske fradrag for søgnehelligdage i perioden med 7 timer pr. stk., når arbejdet er tilrettelagt i 3 skift, jf. overenskomstens 1, stk. 2. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens behandling Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 27 i Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og Chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Fødevareforbundet NNF, Fagligt Fælles Forbund og Danske Mejeristers Fagforening/Serviceforbundet, der henviser til den af hovedorganisationerne senest vedtagne norm, herunder hovedaftalen mellem Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og Landsorganisationen i Danmark. Sagen blev den 4. oktober 2011 behandlet mundtligt hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Axeltorv 3, København, med landsdommer Tine Vuust som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede Toni Vagn Rytkønen og Mogens Vorgod, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Nils J. Andreasen og Finn J. Kemp. Der er under forhandlingen afgivet forklaring af Lars Gram, Keld Madsen, Jan Dorph Petersen, Klaus Jeppesen og Morten Gass. Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev derefter optaget til opmandens kendelse. De relevante overenskomstbestemmelser Af bilag II regler for holddrift til parternes overenskomst fremgår bl.a.: 1. Almindelige arbejdstidsbestemmelser

3 3 Stk. 2. Arbejdstiden kan, hvis holddriftsarbejdet strækker sig over mindst 6 uger, tilrettelægges over en lokalt aftalt turnusperiode, således at den enkelte medarbejders normale arbejdstid ved arbejde i 3 skift i gennemsnit udgør 105 timer i løbende 3 ugers perioder 2. Særlige arbejdstidsbestemmelser Stk. 2. Når der arbejdes i holddrift på søgnehelligdage, har medarbejderen ret til en fridag for hver søgnehelligdag, han/hun har været på arbejde. Falder en vagtlistefridag på en søgnehelligdag, har medarbejderen ret til en anden fridag. Det fremgår af bilag I til parternes overenskomst, at der til brug for betaling for søgnehelligdage henlægges et beløb, svarende til 3,5 % af medarbejderens ferieberettigede løn, der udbetales dels i form af et forskudsbeløb på kr. til voksne medarbejdere, dels i form af restbetaling, der udbetales ved udgangen af uge 26. Sagens nærmere omstændigheder På virksomheden Cremo Ingredients A/S er arbejdet i produktionen tilrettelagt i holddrift i 3-holdsskift i 10 ugers turnusperioder med vagter af 12 timers varighed. I begyndelsen af 2009 indledte klageren en fagretlig sag mod indklagede for overtrædelse af bestemmelsen i holddriftsaftalens 1, stk. 2, idet Cremo Ingredients A/S indtil dette tidspunkt ved tilrettelæggelsen af arbejdsplanerne for turnusperioderne ikke havde fastlagt frihed i forbindelse med søgnehelligdage, idet der ikke var foretaget fradrag i arbejdsnormen på 350 timer i turnusperioder, der indeholdt søgnehelligdage. Som følge heraf rejste klageren krav om yderligere betaling for arbejde og vagtlistefri på søgnehelligdage, i begge tilfælde med krav om betaling af 12 timers løn. Der blev den 23. marts 2009 indgået forlig om betaling af en bod og efterregulering af medarbejdernes løn for perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2008 med et skønsmæssigt beløb, som blev fastsat med udgangspunkt i klagers opgørelse.

4 4 Efter indgåelse af dette forlig ændrede virksomheden praksis med hensyn til opgørelse af arbejdstiden ved fastlæggelse af arbejdsplaner, således at planlagt frihed på eller erstatningsfrihed for arbejde på søgnehelligdagene herefter indgik i arbejdsplanerne med en arbejdstid på 12 timer, der således blev fradraget den samlede arbejdstidsnorm for turnusperioden. Fra uge 48 (den 23. november 2009) overgik man på virksomheden til planlægning af holddrift ved en årsnorm, hvorved eventuelle søgnehelligdage medfører afkortning af normtimetallet med (reelt) 7 timer. Parternes uenighed angår således, om virksomheden var berettiget til i perioden fra slutningen af marts 2009 til den 23. november 2009 at foretage indskrænkning i turnusperioders arbejdstidsnorm som følge af søgnehelligdage med 12 timer, eller om man som hævdet af klager alene skulle have ladet erstatningsfridagen vægte med 7 timer. Sagen herom blev rejst af Danske Mejeristers Fagforening (DMF) ved brev af 10. februar 2010 til virksomheden og klageskrift blev udarbejdet den 21. juli Forskellen på de to beregningsmetoder er i klagers replik af 13. september 2011 anskueliggjort således: Tager man som eksempel perioden ugerne i 2009 ses det, at henholdsvis store Bededag, kr. Himmelfartsdag, 2. Pinsedag samt Grundlovsdag falder i perioden. Altså 3½ søgnehelligdag. Anvender man indklagedes beregningsmetode skal der således fradrages den normale vagts arbejdstid for perioden 3,5x12 timer = 42 timer, hvorved der tilbagestår 308 timers normal arbejdstid i ti ugers perioden, hvor beregningsgrundlaget for normal arbejdstid nu er 9,3 uger. Herved fremkommer en gennemsnitlig arbejdstid på 33,1182 timer pr. uge eller 6,6237 timer pr. dag fraset søgnehelligdagene. Anvender man den af klager hævdede beregningsmetode gå regnestykket derimod op, idet der fradrages den gennemsnitlige daglige arbejdstid, jf. overenskomstens 1, stk. 2, 3,5x7 timer = 24,5 timer, hvorved, der tilbagestår 325,5 5imers normal arbejdstid i perioden. Igen med et beregningsgrundlag på 9,3 uger fremkommer en gennemsnitlig arbejdstid på 35 timer pr. uge eller 7 timer på dag fraset søgnehelligdage, hvorved det i 1, stk. 2, stipulerede timetal opnås. I en mail af 22. september 2011 fra Jan Dorph-Petersen til indklagedes advokat fremgår bl.a.: I Arla Foods har vi følgende praksis i forbindelse med optjening og afvikling af erstatningsfridage: Løbende rul ingen forhånds inddragelse af søgnehelligdage

5 5 Når der arbejdes med løbende rul, hvor der i planen ikke er taget hensyn til evt. søgnehelligdage, foretages der ved søgnehelligdage en vurdering om medarbejderen kan få fri eller skal arbejde på SH-dagen. Medarbejderen står på arbejdsplanen men får fri: Her vil medarbejderen have friheden på dagen, og optjener dermed ikke en erstatningsfridag. Der gives fri på hele SH-dagen uanset denne længde. Medarbejderen modtager SH-forskud til dækning af løntab. Medarbejderen står på arbejdsplanen og arbejder: Her optjenes en erstatningsfridag, som placeres i arbejdsplanen. Erstatningsfridagen placeres på en normal arbejdsdag. Medarbejderen modtager SH-forskudet i den lønperiode, hvor SH-dagen falder. Medarbejderen har fri i arbejdsplanen Her optjenes en erstatningsfridag, som placeres i arbejdsplanen. Erstatningsfridagen placeres på en normal arbejdsdag. Medarbejderen modtager SH-forskudet i den lønperiode, hvor SH-dagen falder. Hvis erstatningsfridagen optjenes på en 12 timers vagt, forsøges erstatningsfridagen såvidt muligt placeret på en anden arbejdsdag med 12 timer vagt. Erstatningsfridagen vægter samme antal timer, som den dag hvor den er optjent. Dette har været praksis igennem mange år. vi har netop drøftet en ny vagtplan på et vores mejerier, og her var kravet fra forbundet, at erstatningsfridagen havde samme vægt som antallet af arbejdstimer på SH-dagen. Endvidere har vi på Fællesoverenskomsten (forskudttidsoverenskomsten) tidligere haft erstatningsfridage. Inden disse blev afskaffet havde vi en sag på Bov Mejeri, hvor man ikke havde givet erstatningsfridage. Sagen blev rejst af DMF og 3F, men i praksis kørt af DMF. Her var kravet fra DMF, at erstatningsfridagene blev vægtet med det antal timer, som medarbejderen havde pr. dag i arbejdsplanen i samme uge, som SH-dagen faldt. I Bov sagen blev der således også beregnet manglende betaling for erstatningsfridage ud fra dagens vægt i arbejdsplanen. Årsplan SH-dage trækkes ud inden arbejdsplanen fastlægges Når der laves en årsplan trækkes årets SH-dage ud af grundlaget. En SH-dag vil her vægte med den gennemsnitlige daglige arbejdstid beregnet ud fra en 5-dages uge. Hvis der arbejdes normalt 3 holdsskift vil en SH-dag således vægte med 7 timer. SH-forskud I overenskomsten er SH-forskuddet pr. SH-dag angivet til 1.000,- kr. Dette beløb gives uanset hvor mange timer medarbejderen har på SH-dagen. Forskuddet er således uanset medarbejderen får fri på en arbejdsdag med 4 timer eller 12 timer. Dette gælder for såvel holddrift som forskudtstidsaftalen. Der er for voldgiftsretten ikke fremlagt materiale til belysning af, hvilken indskrænkning af arbejdstidsnormen erstatningsfridage i forbindelse med søgnehelligdage medfører inden for andre overenskomstområder, hvor der arbejdes i rullende turnusperioder.

6 6 Forklaringer Lars Gram har forklaret bl.a., at han, der er uddannet mejerist, har været formand for DMF siden oktober Den tidligere fagretlige sag på Cremo Ingredients A/S handlede om, at virksomheden i arbejdstilrettelæggelsen ikke havde taget højde for søgnehelligdage. Sagen blev løst ved, at man fandt ud af, hvilke arbejdsdage der burde have været holdt fri, og virksomheden betalte kompensation herfor. Da medarbejderne arbejdede i 12-timers vagter, beregnede man kompensationen som 12 timers løn, uanset om der blev kompenseret for arbejde eller for en vagtlistefridag på søgnehelligdage. Det var ham, der lavede de beregninger, som lå til grund for indgåelse af forlig i sagen. Virksomhedens synspunkt var, at der kun skulle kompenseres for 7 timer på vagtlistefridage, men dette kom de ikke igennem med under forhandlingerne. Det blev ikke tilkendegivet fra virksomhedens side, at man efter forligets indhold fremover ville indregne frihed i forbindelse med søgnehelligdage med 12 timer, i så fald ville han prompte have reageret. Han blev i oktober/november 2009 kontaktet af fællestillidsmanden på Cremo Ingredients A/S, Keld Madsen, i anledning af, at virksomheden nu ville ændre tilrettelæggelsen af arbejdet fra 10-ugers rul til en årsnorm. Som følge af den tidligere fagretlige sag var han meget opmærksom på, hvordan frihed i forbindelse med søgnehelligdage nu blev håndteret på virksomheden, og da han konstaterede, at erstatningsfridagene blev vægtet med 12 timer, tog han initiativ til at rejse sagen. Det var og er hans opfattelse, at virksomheden ved en fremadrettet planlægning af arbejdsnormen, der tager sit udgangspunkt i en 5-dages uge á 7 timer, kun bør vægte frihed i forbindelse med søgnehelligdage med 7 timer. Det er noget helt andet, når der er tale om at kompensere for manglende frihed, hvor der må tages udgangspunkt i den faktiske arbejdstid på 12 timer. Dette er der enighed om på arbejdstagersiden i 25 (nu 27) udvalget. Han blev ved henvendelse i går til en tillidsmand på Arla bekendt med, at man i hvert fald på ét produktionssted, Korsvej Mejeri, hvor man arbejder i holddrift på løbende rul, håndterer frihed i forbindelse med søgnehelligdage i overensstemmelse med de retningslinjer, der fremgår af Jan Dorph-Petersens mail af 22. september Keld Madsen har forklaret bl.a., at han de seneste 6-7 år har været fællestillidsmand på Cremo Ingredients A/S. På virksomheden har man i mange år kørt holddrift i 12-timers vagter efter ønske fra såvel

7 7 ledelse som medarbejdere. Han kontrollerede ikke selv, om virksomheden vægtede frihed i forbindelse med søgnehelligdage fra marts 2009 korrekt. Da han fra Lars Gram erfarede, at man vægtede dem med 12 timer i stedet for 7 timer, rettede han henvendelse til produktionschefen om problemet. Ledelsen havde efter afslutningen af den fagretlige sag i marts 2009 afholdt informationsmøder for medarbejderne om baggrunden og udfaldet af sagen, men han erindrer ikke, om der blev sagt noget om den fremtidige vægtning af erstatningsdage. Jan Dorph-Petersen har forklaret bl.a., at han har været ansat de seneste 10 år hos Arla i HR-afdelingen. Arla har omkring ansatte timelønsmedarbejdere og dækker omkring 90 % af overenskomstområdet. Det er hans fornemmelse, at NNF og 3F organiserer klart størstedelen af de timelønsansatte. Op til af de timelønsansatte arbejder på skiftehold, heraf medarbejdere på rullende skift. De øvrige arbejder i holddrift på årsnorm, hvilket indebærer, at søgnehelligdage i året sammen med weekender og ferie bliver trukket ud, inden man beregner det faktiske antal arbejdsdage og arbejdstimer over året. I dette regnestykke vægter erstatningsfridage i forbindelse med søgnehelligdage med 7 timer. Årsnorm bruger man på de virksomheder, hvor der er produktion i alle døgnets 24 timer året rundt. På mere ordreafhængige virksomheder kører man rullende holdskift, hvor der ikke på forhånd i arbejdsplanen er taget hensyn til søgnehelligdage i arbejdsplanen. Ved hver søgnehelligdag tages der stilling til, om den pågældende medarbejder kan få fri på søgnehelligdagen eller ej, og skal den pågældende arbejde eller har vagtlistefridag ydes der erstatningsfridag efter de retningslinjer, der er beskrevet i hans mail af 22. september Man har altid på Arlas virksomheder vægtet frihed i forbindelse med søgnehelligdage forskelligt afhængigt af, om der er tale om holddriftsarbejde efter årsnorm eller på rullende skift. Forskud på søgnehelligdagsbetalingen udgør kr. uafhængigt af længden og vægtningen af erstatningsfridagen. Det samme gælder også inden for forskudttidsområdet. Tilrettelæggelse af holddrift på årsnorm er ikke beskrevet i denne overenskomst, men hviler på principper udviklet inden for Dansk Industris overenskomstområder. Klaus Jeppesen har forklaret bl.a., at han fra 1998 var ansat i Cremo Ingredients A/S, de seneste 6 år som fabrikschef, indtil han i 2010 overgik til ansættelse i Arla. Så længe han har været på virksomheden, har medarbejdere på holddrift altid arbejdet i 12 timers vagter. Der er også timelønsansatte på virksomheden, som arbejder efter reglerne om forskudttid. Baggrunden for den fagretlige sag, som blev forligt i marts 2009, var, at der på Cremo Ingredients A/S i strid med holddriftsaftalens 2, stk. 2, var indgået en mundtlig aftale med medarbejderne om ikke at give erstatningsfridage for arbejde eller vagtlistefrihed på søgnehelligdage, og forliget gik ud på efterbetaling af løn 5 år tilbage. Under forhandlingerne indtog virksomheden det standpunkt, at erstatningsfrihed for vagtlistefridage kun skulle kompen-

8 8 seres med løn for 7 timer, men under det sidste timer lange forhandlingsmøde accepterede man betaling også herfor med løn for 12 timer. Det blev dog under drøftelserne tilkendegivet af Morten Gass, at man, indtil man kunne opsige holddriftsaftalen og tilrettelægge arbejdet på årsnorm, ville vægte frihed i forbindelse med søgnehelligdage med 12 timer ved tilrettelæggelse af arbejdsplan og arbejdsnorm i turnusperioderne. Han og Kaj Vobbe tilkendegav ligeledes på de efterfølgende informationsmøder med medarbejderne, at forligsresultatet indebar en lavere arbejdstid for den enkelte medarbejder i turnusperioder med søgnehelligdage. Medarbejderne gjorde ingen indsigelser heroverfor. I perioden fra marts 2009 til uge havde medarbejderne typisk 5 % overarbejde. Han deltog i mæglingsmøderne i denne sag, og det blev i den forbindelse oplyst af Tony Rytkønen, at baggrunden for, at man nu rejste sagen var, at virksomheden i perioden frem til uge 48 havde kørt efter årsnorm, hvilket dog ikke var korrekt. Morten Gass har forklaret bl.a., at han fra 1994 til 2009 var direktør i Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og i sin egenskab heraf deltog i forhandlingerne i forbindelse med den fagretlige sag, der afsluttedes med forliget i marts Oprindeligt var arbejde i skiftehold på treholdsskift tilrettelagt med vagter á 8 timer, men efterhånden blev det mere almindeligt at arbejde med længere vagter, uden at holddriftsaftalens 1, stk. 2, dog blev ændret af den grund. 1, stk. 2, fastlægger, at turnusperioder skal være af mindst 6 ugers varighed, og at arbejdstiden er mindre end den gængse 37 timers arbejdsuge, fordi der også arbejdes uden for normal arbejdstid. Bestemmelsen siger hverken i sig selv eller i sammenhæng med holddriftsaftalens øvrige bestemmelser noget om, hvorledes en erstatningsfridag i forbindelse med søgnehelligdage skal vægtes, idet man ikke ved bestemmelsens indgåelse og formulering har taget højde for den situation, at vagterne på de enkelte dage overstiger den normale arbejdstid for dagen. Ved sagen på Cremo Ingredients A/S var det springende punkt, om den manglende erstatningsfrihed for vagtlistefridage på søgnehelligdage skulle kompenseres med 7 timer eller med 12 timer, idet det følger klart af overenskomsten, hvad der skal betales, hvis man arbejder på en søgnehelligdag. Han gav under forhandlingerne udtryk for, at konsekvensen af medarbejdernes synspunkt om honorering med 12 timer var, at erstatningsfrihed også fremover ville vægte med 12 timer i arbejdsplanen, og dette ville have en lønmæssig konsekvens for dem. Han har kendskab til, at man på Korsvej Mejeri og andre produktionssteder med rullende turnus indregner erstatningsfrihed med det faktiske antal arbejdstimer på søgnehelligdagen, således som beskrevet i mail af 22. september 2011 fra Jan Dorph-Petersen. Parternes synspunkter

9 9 Klager har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at vægtning af søgnehelligdage skal ske med 7 timer, der svarer til den gennemsnitlige daglige arbejdstid under regler for holddrift, jf. 1, stk. 2, i bilag II til overenskomsten, idet en sådan vægtning bevirker, at medarbejderne opnår den gennemsnitlige daglige arbejdstid for de øvrige dage i den pågældende periode. 2, stk. 2, om søgnehelligdage giver ikke noget svar på spørgsmålet om vægtning af erstatningsfridage, og derfor må man falde tilbage på den normarbejdstid, som parterne har aftalt i turnusperioden. Det ligger inden for arbejdsgiverens ledelsesret - og er dermed også arbejdsgiverens ansvar - at tilrettelægge arbejdsplanen således, at medarbejderne opnår den overenskomstmæssige arbejdstid inden for turnusperioden. Det forhold, at man i den tidligere fagretlige sag krævede honorering for manglende erstatningsfridage også for vagtlistefridage, kan ikke føre til andet resultat, da der er en afgørende forskel på at rette op på et konstateret overenskomstbrud ved at kompensere nogle medarbejdere for, at de har arbejdet for meget, og på planlægning af arbejdet i turnusperioder med søgnehelligdage. Det har ingen betydning, at der i henhold til overenskomsten skal betales det samme forskudsbeløb for søgnehelligdage, uanset hvorledes erstatningsfridage vægter, idet forskudsbetaling ikke er aflønning, men en opsparing, der henlægges over året som betaling for, at man mister arbejdsdage som følge af søgnehelligdagene. Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at da de timelønsansatte medarbejdere i 10- ugers turnus alle arbejder på vagter af 12 timer, vil de have arbejdet eller skulle have arbejdet 12 timer på såvel søgnehelligdagen som på erstatningsfridagen herfor, og derfor bør erstatningsfridage også vægte med 12 timer i forbindelse med arbejdsplanlægningen. Hverken 2, stk. 2, eller 1, stk. 2, i holddriftsaftalen giver grundlag for en anden vægtning, ligesom det må tillægges betydning, at søgnehelligdagsforskuddet på kr. er det samme, uanset om erstatningsfridagen vægtes med mange eller få timer. Vægtningen med 12 timer følger endvidere af en mangeårig praksis på området, som klager må have været bekendt med, men desuagtet ikke har protesteret over for. Tværtimod har klager under den fagretlige sag, der blev forligt i marts 2009, opgjort kompensationen for manglende afholdelse af erstatningsfridagene til 12 timers løn og må derfor anses for dengang at have været enig i indklagedes synspunkt under denne sag. Der er ingen reel forskel mellem opgørelse af denne kompensation og den vægtning, som erstatningsfridagene skal indgå med ved arbejdsplanlægningen i turnusperioden. Hertil kommer, at konsekvensen af klagers synspunkt ikke vil være til klagers medlemmers fordel, da de alle har præsteret arbejdstimer udover den af virksomheden beregnede lave arbejdsnorm, og har fået det honoreret som overarbejde. Opmandens begrundelse og resultat

10 10 Efter 2, stk. 2, i bilag II regler for holddrift, til parternes overenskomst, har en medarbejder, der enten arbejder i holddrift eller har vagtlistefri på en søgnehelligdag, ret til en fridag for hver søgnehelligdag. Erstatningsfrihed for arbejde på søgnehelligdage og for vagtlistefridage, der falder på en søgnehelligdag, medfører således en indskrænkning i den i 1, stk. 2, angivne arbejdstid, men det fremgår ikke af bestemmelsen, hvor mange timer den gennemsnitlige arbejdstid i turnusperioden skal afkortes med. På samme måde fremgår det heller ikke af reglerne om søgnehelligdagsbetaling, hvor mange arbejdstimer denne er vederlag for. En naturlig sproglig forståelse af 2, stk. 2, peger i retning af, at en erstatningsfridag dækker over lige så mange timer, som man har eller skulle have arbejdet på søgnehelligdagen eller på erstatningsfridagen, hvis ikke man havde haft fri, dvs. i dette tilfælde 12 timer. Imod en sådan forståelse taler det forhold, der er fremdraget af klager, nemlig at medarbejderne herved mister arbejdstimer i forhold til den i 1, stk. 2, angivne arbejdsnorm på 5 dage á 7 timer, eller 350 timer på 10 uger, og derved får en lavere gennemsnitlig arbejdstid på de resterende arbejdsdage i turnusperioden, hvilket indebærer en indtægtsnedgang for de pågældende timelønnede medarbejdere. Dette forhold er der taget højde for ved holddriftsarbejde på årsnorm, hvor erstatningsfridagen kun vægter med 7 timer som andre ikke-arbejdsdage. Heroverfor står imidlertid, at det efter forklaringerne fra Jan Dorph-Petersen og Morten Gass må lægges til grund, at der i hvert fald på størstedelen af overenskomstområdet, hvor der arbejdes i løbende rul, igennem mange år har været en fast praksis, hvorefter der i modsætning til arbejde på årsnorm indregnes en erstatningsfridag med det faktiske antal arbejdstimer, som er eller skulle have været præsteret på søgnehelligdagen. Hertil kommer, at DMF ved Lars Gram i forbindelse med den fagretlige sag, som sluttede med forlig i marts 2009, hævdede og efter de afgivne forklaringer også fik medhold i et synspunkt om, at kompensation for manglende erstatningsfridage skulle ydes med 12 timer pr. dag, uanset om medarbejderen havde arbejdet på søgnehelligdagen eller havde haft vagtlistefri. Heri må ligge en forudsætning om, at søgnehelligdagen også i tilfælde, hvor der er vagtlistefri på søgnehelligdagen - vægter med 12 timer i overensstemmelse med den af Jan Dorph-Petersen beskrevne praksis, og der findes som anført af indklagede ikke at være nogen afgørende forskel mellem denne kompensations -situation og situationen i forbindelse med den fremadrettede arbejdsplanlægning.

11 11 På baggrund af bestemmelsen i 2, stk, 2, sammenholdt med denne udbredte praksis inden for overenskomstområdet findes den gennemsnitlige arbejdstid for arbejde i holddrift i løbende rul i de turnusperioder, hvor der forekommer søgnehelligdage, at skulle afkortes med det antal timer, der er eller kunne have været arbejdet på søgnehelligdagen, hvilket i relation til Cremo Ingredients A/S vil sige 12 timer pr. søgnehelligdag i perioden fra marts 2009 til den 23. november Som følge heraf gives der indklagede medhold i frifindelsespåstanden. Thi bestemmes Indklagede, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S, frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. København, den 7. oktober 2011 Tine Vuust

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.181. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Graff Kristensen A/S Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.181 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Graff Kristensen A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører i det væsentlige

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012. i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 24. januar 2012 i faglig voldgiftssag 2011.0123: Fødevareforbundet, NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI overenskomst I for Danish Crown, Sønderborg

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 25. februar 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0139: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di (AKT) for Nettbuss A/S (advokat Jacob

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq/Elfo for Wicotec A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. 3F-Fagligt Fælles Forbund. for. et antal medlemmer af dette forbund

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. 3F-Fagligt Fælles Forbund. for. et antal medlemmer af dette forbund OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2013.0178) CO-industri for 3F-Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af dette forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Cheminova

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune

Holddriftsaftale. for. håndværkere og specialarbejdere. ansat under. Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Blik- og rørarbejderforbundet Dansk El-forbund, Københavns afd. Dansk Metalarbejderforbund, Afd. 6 Forbundet af Offentlige Ansatte Gartnernes Fagforening Specialarbejderforbundet

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S.

Tilkendegivelse. i faglig voldgiftssag 2016.0008. Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag 2016.0008 Blik- og Rørarbejderforbundet (Henrik W. Petersen) mod TEKNIQ for Ribe VVS Service A/S (Hjalte Ankjær) Afsagt den tirsdag den 23. februar 2016. Tvisten vedrører

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere