Afdelingsbestyrelsens beretning nov nov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007."

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen Afdeling Afdelingsbestyrelsens beretning nov nov Bestyrelsesmøder i perioden: (ekstraordinært) I alt 9 ordinære og 1 ekstraordinært møde Andre møder: Herudover har bestyrelsen eller dele heraf holdt en række møder i de nedsatte arbejdsgrupper, ligesom der har været holdt møder med regionskontoret om blandt andet vedligeholdelsesprojektet (nye døre og vinduer), budget og regnskab. I arbejdsgrupperne har udover bestyrelsesmedlemmerne også deltaget en række eksterne medlemmer beboere, der har haft særlig interesse for bestemte emner. Bestyrelsen benytter lejligheden for at sige tak for indsatsen og til at opfordre endnu flere beboere til at deltage i arbejdet i arbejdsgrup perne. Emnerne for bestyrelsens arbejde enten i arbejdsgrupperne eller generelt i bestyrelsen har i perioden været følgende: 1) Dør- og vinduesprojektet 2) Udearealerne 3) Kajen og pontonbroen 4) Generel vedligeholdelse 5) Afdelingens hjemmeside 6) Råderetsbestemmelserne 7) Rengøring 8) Beboerarrangementer Arbejdet i forbindelse med de nævnte emner er nærmere beskrevet nedenfor: Beretning 2007.doc 05/12/07 side 1 af 7

2 1) Nye vinduer og døre samt forskellige vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med projektet Projektet er i princippet afsluttet, men som de fleste eller i hvert fald de af beboerne, der bor i tageteagerne vil vide, så har der været en lang række reklamationer i forbindelse med mangelfuld eller forkert montering som har bevirket vandindtrængen specielt under vinduerne. De fleste om ikke alle af disse problemer skulle nu være afklaret i forbindelse med projektets 1 års gennemgang med entreprenøren. Lånene er for størstedelens vedkommende hjemtaget og huslejeforhøjel serne som følge af projektet er varslet med virkning fra 1 januar Der mangler nu endelig afregning af de sidste mellemværender. Dette afventer blandt andet endelig afklaring af forsikringssagen som følge at diverse fejl ved projektet fra rådgivers side. Når beløbene er endeligt afklaret hjem tages de sidste lån. Projektet er stort set gennemført indenfor den lagte budgetramme. Dog er der ikke budgetterede overskridelser som følge af at der ikke ved budget lægningen blev taget højde for tidligere afholdte projekteringsudgifter. Denne merudgift finansieres ved optagelse af kreditforeningslån på de manglende beløb jvf. budget for 2008/ ) Udearealerne. Sammen med landskabsarkitekt Lone van Deurs og udearealsgruppen har bestyrelsen nu udarbejdet en ansøgning til Realdania Fonden om støtte til gennemførelse af et spektakulært projekt om udearealerne. Samtlige arealer, kajen, plænen, parkeringspladser, fortove med Strandgade o.s..v. er inddraget i projektet. Der er søgt støtte op til 25 mill. kr. Ansøgningen er som nævnt sendt til Realdania Fonden, der på baggrund af et idéoplæg fra afdelingen på forhånd har tilkendegivet interesse for projektet ikke mindst på baggrund af afdelingens beliggenhed direkte ud mod havnen. Det er selvfølgelig ikke sikkert at Realdania Fonden endeligt beslutter at gå ind i projektet, men det skulle efter bestyrelsens mening forsøges. Uden støtte må vi nok se i øjnene at et projekt omkring udearealerne skal nedjusteres væsentligt. Legepladsen og udearealerne i øvrigt. Arbejdet med udskiftning af borde og bænke er fortsat og vil også fortsætte i de kommende år indtil alle borde bænke er udskiftet. Støjgenerne fra boldbanen arbejdes der stadigt på. Det er et vanskeligt problem at løse med mindre det lykkes at få forældrene til at tage et medansvar for at der også tages hensyn til de beboere, der gerne vil have lidt ro sent på aftenen. Det spiller en ikke uvæsentlig rolle, at mange af Beretning 2007.doc 05/12/07 side 2 af 7

3 børnene der bruger legepladsen kommer fra vores genboer i Den Gule Misundelse og herfra er der ingen hjælp at hente. Den eneste løsning på problemet synes derfor at være en total omlægning af udearealerne, der i givet fald vil indebære en nedlæggelse af boldbanen. 3) Kajen og pontonbroen. Som det allerede er de fleste bekendt udløb den nuværende 30 årige aftale om udleje af brugsretten til bolværkerne d. 24. marts I samråd med afdelingens advokat har vi i dette år holdt lav profil omkring brugen af kajen, idet vi forsøger at forhindre eventuelle diskussioner omkring den forlejeret den gamle kontrakt indeholdt. Dog har vi - som de fleste også allerede ved - foreløbig lånt en pontonbro, der ligger i sidekanalen lige ved broen. Denne pontonbro har været til fri afbenyttelse af afdelingens beboere i sommerens løb. Som forventet har også andre end beboerne ved nogle lejligheder benyttet pontonbroen til kortere ophold. Det har givet nogle gener for enkelte beboere, men ikke i et omfang der efter bestyrelsens mening giver anledning til at fjerne pontonbroen igen. I stedet arbejder bestyrelsen på at få organiseret brugen af pontonbroen, således den kommer et større antal beboere til gavn. Det har medført at der foreløbigt er arbejdet på at nedsætte både et kajaklaug og et båd/jollelaug. Det er meningen at pontonbroen herefter skal kunne benyttes både som afsæt for kajaksejlads og i forbindelse med at afdelingens beboere kan have mindre både og joller liggende i sidekanalen. Udgifterne omkring disse aktiviteter skal principielt bæres af brugerne, således de holdes neutrale i forhold til afdelingens generelle budget. På sigt indgår disse aktiviteter naturligvis i en eventuelt samlet plan for udearealernes brug. 4) Generel vedligeholdelse: Der er pålagt nyt tagpap på de flade tage i blokkene. Det var stærkt tiltrængt idet tagene mange steder var utætte med vandskader til følge især i taglejlighederne. I forbindelse med pålægningen af nyt tagpap har det vist sig at afløbsforholdene var helt utilstrækkelige. Vandet stod ved kraftige regnskyl i tonstunge lag på tagene. Dette er nu under afhjælpning idet der simpelthen etableres flere afløb som så forbindes med de eksisterende via loftrummene. Arbejdet med at udskifte den permanente belysning i opgangene med automatisk trappelys fortsættes. Der har været lidt opstartsproblemer, der nu skulle være overvundet. Projektet forventes at give en ikke uvæsentlig energibesparelse for afdelingen. Beretning 2007.doc 05/12/07 side 3 af 7

4 Inden længe påbegyndes arbejdet med maling af opgangene op til mellem stuen og første sal. Samtidigt opsættes i hele opgangen nye isoleringslofter over repos erne, ligesom alle døre ud mod opgangene males og de gamle plastinddækninger (karme) udskiftes med træ. Vi tror de fleste i afdelingen vil blive tilfredse med de valgte farver og materialer. I det kommende år er det meningen at alle adgangspartier til opgange udskiftes til nye. Der er p.t. et arbejde i gang med at finde et egnet koncept. Det blev i årets løb konstateret at kloakken der løber fra Wilders Ø til Strandgade på fastlandssiden er i en elendig forfatning under broen. Der arbejdes nu på at få indhentet tilbud, så en renovering kan igangsættes inden det går helt galt med et utæt kloakrør, der løber lige ud i sidekanalen. Der er ligeledes konstateret et periodisk grimt udløb af vand fra området i sidekanalen lige ved havneløbet. Dette udløb stammer med stor sandsynlighed fra ejendommens omfangsdræn. Det ser grimt ud, men er efter vore rådgiveres oplysninger uskadeligt. Endeligt arbejder bestyrelsen i samarbejde med vores rådgivende arkitekt/ingeniørfirma på at udarbejde en rapport omkring bygningsskader i forbindelse med dårligt projekterede og udførte skotrender, løse gavlpartier og revner i murværket omkring de enkelte blokkes hjørner. Det forventes at udbedring af disse skader i vidt omfang kan ske ved tilskud fra Landsbyggefonden. 5) Afdelingens hjemmeside. Vi synes i bestyrelsen at den nye hjemmeside er kommet godt i gang. Der er rigtig mange oplysninger der kan hentes her både af mere generel art som referater af afdelingsbestyrelsesmøder, afdelingens husorden og vedtægt o.s.v. men også af mere nyhedsorienteret art. F.eks. har ejendomskontoret en rubrik, hvor man kan følge med i hvad der foregår lige nu rundt omkring på området, nye medarbejdere etc. Vi kunne selvfølgelig godt tænke os en mere interaktiv hjemmeside med f.eks. et debatforum eller lignende. Et lille forsøg gjorde vi med en bytte lejlighed side. Det viste sig desværre at udbydere af mere suspekt materiale porno, kontaktannoncer o.s.v. benyttede vores side, hvorfor vi har nedlagt denne del af hjemmesiden igen for ikke at udsætte vore beboere for alt for mange ulødige og til tider stærkt stødende indslag. Beretning 2007.doc 05/12/07 side 4 af 7

5 6) Råderet Bestyrelsen arbejder sammen med forvaltningen (LB-København) på at få iværksat en konkret plan for råderetten. Det skulle gerne blive sådan at beboere i afdelingen, der f.eks. gerne vil have et nyt køkken eller et nyt badeværelse, som ønsker at finansiere det over afdelingens midler frit kan vælge mellem et antal leverandører, som der i forvejen er indgået en fordelagtig prisaftale med og samtidigt få et finansieringstilbud, der er billigst muligt både for den enkelte beboer og for afdelingen som helhed. Det skal understreges at det ikke betyder at den enkelte beboer ikke også vil kunne vælge frit mellem andre leverandører af f.eks. køkkener og badeværelser, så længe man blot holder sig indenfor de gældende økonomiske rammer og så længe man kan overbevise afdelingen om at lejligheden efter opsætning af nyt køkken f.eks. fortsat kan lejes ud til en eventuel ny lejer. Der forventes at der ligger en færdig plan i det tidlige forår ) Rengøring. Ikke mindst p.gr.a. skærpet kontrol og jævnlige møder med rengøringsselskabet går det bedre med rengøringsstandarden. Der er dog stadigt nogle få problemer, som der arbejdes med. 8) Beboerarrangementer. Der har i årets løb været afholdt loppemarked med god tilslutning d.v.s. både mange boder og mange potentielle købere. Også i år var vejret fint og der var i modsætning til sidste år sørget for at affaldskontainere var på plads, så problemet med efterfølgende affald blev løst med det samme. Desværre måtte den planlagte sommerfest aflyses på grund af for ringe tilslutning. Vi prøver igen til næste år, hvor vi jo også skal fejre vores 30 års fødselsdag. Beretning 2007.doc 05/12/07 side 5 af 7

6 ...og så lidt fremadrettet. I den kommende periode vil især følgende opgaver blive prioriteret: A) Udearealerne, hvor afhængigt af udfaldet af vores ansøgning til Realdania Fonden - arbejdet med et konkret forslag til helhedsplan, der medtager de samlede udearealer gerne skal afsluttes B) Generel vedligeholdelse. Specielt arbejdet med maling m.v. i opgangene vil præge afdelingen i det kommende år. Lidt senere påbegyndes forventeligt arbejdet med nye indgangspartier i opgangene, men også andre arbejde bør igangsættes allerede i Det gælder f.eks. følgende: - Udskiftning af eksisterende varmemålere - Udskiftning af kommunikationskabler - Indgåelse af ny aftale for TV (den digitale verden er over os) - Eventuel reparation af bolværk (afhænger af svar fra Realdania om udearealer) - Byggesjusk sag omkring skotrender, løse gavle m.v. C) Salg af almene boliger. Højesteret har netop afsagt dom i den såkaldte Farum sag. Højesteret fastslog at forsøgsordningen med salg af almene boliger ikke var ekspropriation og at salg derfor kan gennemføres på trods af boligselskabernes modvilje. Der er ikke tvivl om at denne afgørelse får betydning for den videre lovgivning på området. Forsøgsloven udløber med udgangen af 2007, men der forventes en ordning i forlængelse heraf. Bestyrelsen følger dette arbejde tæt og kommer med et udspil, når det nye lovgrundlag er på plads. D) Prioritering af ejendomsfunktionærernes arbejdsopgaver. Det er ingen hemmelighed, at der bliver flere og flere arbejdsopgaver at tage vare på for ejendomsfunktionærerne. Dels er bestyrelsen vel blevet mere krævende i sine forventninger til, hvad der skal kunne klares via ejendomskontoret og dels - og måske især - bevæger de enkelte beboeres forventninger til serviceniveauet sig ganske givet i jævn og støt opadgående retning. Beretning 2007.doc 05/12/07 side 6 af 7

7 Det betyder et øget pres på funktionærerne, og det vil derfor være ønskeligt om der i samarbejde mellem ejendomsfunktionærerne, bestyrelsen, beboerne og regionskontoret bliver sat et arbejde i gang med at undersøge omfanget af de enkelte opgaver og en prioritering af samme. Det vil vi i bestyrelsen tage initiativ til i det kommende år. Ovenstående skrev vi sidste år og det er desværre også gældende i år. Blandt andet p.gr.a. forvaltningens flytning af lokaler, personalesituationen i forvaltningen og i afdelingen, hvor der begge steder har været stor udskiftning er vi ikke kommet videre i sagen. Der er imidlertid håb forude. I forvaltningen arbejdes der med en omstrukturering, der har til formål at frigøre arbejdskraft i afdelingerne således man kan koncentrere sig om netop afdelingens opgaver. Vi følger i bestyrelsen dette arbejde og vil især være opmærksomme på følgende emner: - områdevarmemester ordninger - kompetenceudvikling af medarbejdere - kvalitetssikring af projektarbejde og almindelig vedligeholdelse - udbudsrutiner for projekter og almindelige vedligeholdelsesopgaver - klarere retningslinier for samarbejdet mellem varmemestre, afdelingsbestyrelser - beboermappe - og sidst, men ikke mindst: bedre budgetopfølgning For afdelingsbestyrelsen Jan Hyttel Beretning 2007.doc 05/12/07 side 7 af 7

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af. 27. marts 2007 kl. 19.30

Referat af. 27. marts 2007 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 10/04/07 Referat af bestyrelsesmødet 27. marts 2007 kl. 19.30 Til stede: John, Jon, Preben, Ejvind, Jes og Jan. Der var afbud fra Sanne og Anders. Ad dagsordenens pkt.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel.

ÅRSBERETNING. Glostrupparken. På gensyn til generalforsamlingen: Onsdag d. 18. april Kl. 19:00 På Glostrup Park Hotel. Afslutningsvis er det på sin plads at takke ALLE øvrighedspersoner ; Bestyrelse, adm., revisor, vicevært samt rengøring, som på bedste vis forsøger at få hverdagen til at hænge sammen. Til orientering

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet

Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsens beretning til regnskabs-beboermødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 19.30 i Beboerrummet Afdelingsbestyrelsen udsender hermed sin skriftlige beretning forud for beboermødet onsdag den

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere