Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

2 Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge Uddannelseshjælp Kontanthjælp Særlig uddannelsesordning Kontantydelse Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Beskæftigelsestilskud ikke rammebelagt: Dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedydelse til forsikrede ledige Løntilskud forsikrede ledige Øvrige ikke rammebelagt: Hjælp i særlige tilfælde til udlændinge Sygedagpenge Fleksjob Kommunal jobtræning Forsikrede ledige (arbejdsgiverandel) Servicejobs Seniorjob Forsørgelse I alt

3 Aktivitet Budgetgaranti ikke rammebelagt: Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag Integrationsprogram Sygedagpenge Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Den kommunale beskæftigelsesindsats Hjælpemidler m.m kontanthjælpsmodtagere Budgetgaranti rammebelagt: Den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsestilskud ikke rammebelagt: Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (personlig assistance og hjælpemidler) Øvrige ikke rammebelagt: Produktionsskoler Integrationsprogram Fleksjob Mentorer Øvrige rammebelagt: Indkvarteringsboliger for flygtninge Aktivitet i alt Total

4 Generelle Bemærkninger Budgetforslag 2016 gennemgår udgifterne under Beskæftigelsesudvalget. Størstedelen af udgifterne under Beskæftigelsesudvalget er sociale overførselsudgifter, der tildeles efter lovbestemte tildelings- og udmålingsregler. Udgifterne er derfor ikke-rammebelagte, da kommunens muligheder for at styre udgifterne er begrænsede. Den resterende del af udgifterne er driftsudgifter, som bruges til beskæftigelsesfremmende tiltag for de ledige og sygemeldte. Først gennemgås relevante lovændringer som har en betydning for budget Derefter gennemgås budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet, som har betydning for de indtægter, som Horsens Kommune får til at dække udgifterne under Beskæftigelsesudvalget. Herefter gennemgås forventninger til ledigheden på landsplan samtidig med at der foretages en sammenligning mellem ledighedsudviklingen på landsplan og i Horsens Kommune. Til sidst gennemgås de lokalt fastsatte strategiske mål for Beskæftigelsesudvalget område. Selve antagelserne bag budgetforslag 2016 er samlet i separat notat Ny lovgivning Nedenfor gennemgås den nye lovgivning, som er indarbejdet i budgetforslaget for Den ny lovgivning er allerede finansieret med ca. 6 mio. kr. via DUT en (Det Udvidede Totalbalanceprincip) Reform af beskæftigelsesindsatsen I løbet af 2015 er reformen af beskæftigelsesindsatsen trådt i kraft. De væsentligste ændringer er: Jobcenteret kan placere andre opgaver end beskæftigelsesrettede opgaver i jobcenteret, f.eks. ydelseskontoret Der indføres et intensiveret kontaktforløb med seks samtaler med den ledige i de første seks måneder af ledighedsperioden. Den første samtale, samtalen efter fem måneder samt samtalen efter 16 måneders ledighed skal afholdes i fællesskab med a-kassen. Reglerne omkring fælles samtale ved den første samtale træder dog først i kraft pr. 1. juli Driftsrefusion på aktive tilbud til forsikrede ledige afskaffes, dog således at der gives 50 % refusion på tilbud om ordinær uddannelse. Reglerne omkring gentagen aktivering afskaffes, så der kun stilles krav til første aktiveringstilbud. Dog skal ledige med mere end 16 måneders ledighed have en særlig intensiv indsats med samtaler og evt. tilbud. Kommunerne skal understøtte virksomhederne med rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere. Der er ikke fastlagt centrale regler om omfanget. Samarbejdet koordineres på tværs af kommunegrænserne gennem det kommunale kontakt råd Løntilskudsordningerne forenkles og harmoniseres. Samtidig afskaffes kvotesystemet. Varigheden af jobrotation forkortes til max. seks måneder og kravet om ledighed øges til seks måneder. Samtidig reduceres statsrefusionen fra 100 % til 60 %. Der indføres tre uddannelsesordninger o En målretning af seks ugers selvvalgt uddannelse, så ledige skal vælge uddannelse fra en positiv liste, udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet. o En regional uddannelsespulje til opkvalificering målrettet uddannelsesbehovene på det regionale arbejdsmarked. Kommunerne får 80 % refusion af udgifterne, hvis uddannelsen er på en regional positivliste. o En pulje målrettet ledige over 30 år, der er ufaglærte eller har en forældet uddannelse. Reformen af beskæftigelsesindsatsen betyder bl.a. andet, at der skal afholdes væsentligt flere samtaler med de ledige. Samtidig kommer der større fokus på formidling af jobs samt 4

5 virksomhedsrettede aktiviteter. Derfor flyttes der 8 mio. kr. fra jobcenterets driftsudgifter til jobcenterets administration, som hører under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt og højere satser for unge forsørgere Den gensidige forsørgerpligt havde kun halv virkning i 2014, hvilket videreføres i Pr. 1. januar 2016 afskaffes den gensidige forsørgerpligt helt. Samtidig sættes satserne for unge forsørgere som modtager uddannelseshjælp op. Kontantydelse Kontantydelsen skal sikre et forsørgelsesgrundlag for de ledige, som opbruger deres ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Refusionsreform Pr. 1. januar 2016 træder reformen af refusionssystemet og tilpasninger af udligningssystemet i kraft. Reformen betyder, at den refusion som kommunerne modtager til finansiering af forsørgelsesudgifterne til de ledige aftrappes gradvist jo længere den ledige har modtaget offentlig forsørgelse. Tabellen nedenfor viser refusionssatserne pr. 1. januar Tabellen viser, at der gives 80 % i de første fire uger af ledighedsperioden, hvorefter refusionen falder jo længere den ledige modtager offentlig forsørgelse. Oversigt over refusionssatser pr. 1. januar 2016 Varighed af ledighedsperiode Refusionssats 0-4 uger 80% 5-26 uger 40% uger 30% over 52 uger 20% Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet Skifter den ledige ydelsestype, f.eks. hvis en kontanthjælpsmodtager efter 52 ugers ledighed visiteres til ressourceforløb, betragtes dette ikke som en ny ledighedsperiode. Horsens Kommune vil stadig kun modtage 20 % i refusion på trods af at den ledige har fået et nyt forsørgelsesgrundlag. Kun hvis den ledige opnår selvforsørgelse i sammenlagt ét år inden for en tre årig peiode, sker der en nulstilling af varigheden i den enkeltes ledighedsperiode. Påbegyndes der en ny ledighedsperiode, gives der igen 80 % refusion på forsørgelsesudgifterne i de første fire uger. KL har i marts 2015 fremsendt materiale fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som viser styrelsens beregninger af de gennemsnitlige refusionsgrader på kommuneniveau, på baggrund af regnskab I juli 2014 har KL fremsendt konsekvenserne af refusionsreformen for hver ydelsestype, på baggrund af regnskab Det er dette materiale, som danner grundlag for beregningerne af budget Eksempel på budgetantagelser efter refusionsreformen I budgettet for 2015 er der for de enkelte ydelsestyper antaget hvor mange helårspersoner der vil modtage ydelsen og hvor stor nettoudgiften pr. helårsperson bliver. Mens den ledige deltager i et virksomhedsrettet forløb, gives der 50 % refusion på forsørgelsesudgiften, mens der kun gives 30 % hvis den ledige går passiv eller deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Dermed har aktiviteten en betydning for den nettoudgift, som Horsens Kommune har i Dette afskaffes pr. 1. januar 2016, hvor det kun er varigheden på offentlig forsørgelse, som afgør hvor store nettoudgifter Horsens Kommune vil have til forsørgelsesudgifterne. Dette sætter nye krav 5

6 til de forudsætninger som ligger til grund for budgettet og nedenfor vil der blive givet et eksempel på hvordan Horsens Kommunes nettoudgift til forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge samt arbejdsmarkedsydelsen er beregnet under det nye refusionssystem. Tabel 1 nedenfor viser det forventede antal helårspersoner i 2016 og den forventede gennemsnitlige refusion. Kolonne A i tabellen viser at der forventes helårspersoner som vil modtage A-dagpenge i Disse helårspersoner er så fordelt i kolonne B-E på baggrund af materiale fra KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ved at tage udgangspunkt i fordelingen af helårspersonerne efter varighed, er det muligt at beregne den gennemsnitlige refusionsgrad, som ses i kolonne F. Refusionsgraden bliver 33,9 %, fordi størstedelen af A-dagpengemodtagerne har en ledighed i intervallerne 5-26 uger og ugers ledighed. Havde en større andel af A- dagpengemodtagerne været ledige i længere tid, ville refusionsgraden have været lavere. Et eksempel på dette er arbejdsmarkedsydelsen, som kun udbetales hvis den ledige har opbrugt sin dagpengeret. Hvis den ledige har opbrugt sin dagpengeret, så må der antages at den ledige har været ledig i over 52 uger. Dermed vil Horsens Kommune kun modtage 20 % refusion på alle udgifter til arbejdsmarkedsydelse. Funktion Tabel 1 - A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse antal helårspersoner fordelt på varighed Helårspersoner i alt i 2016 (A) 0-4 uger/ 80 % Refusion (B) 5-26 uger/ 40 % Refusion (C) uger/ 30 % Refusion (D) Over 52 uger/ 20% Refusion (E) Gennemsnitlig refusionsgrad (i pct) (F) A-dagpenge 1.145,0 95,0 383,6 258,8 407,6 33,9 Arbejdsmarkedsydelse 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 20,0 I alt 1.225,0 95,0 383,6 258,8 487,6 - Tabel 2 nedenfor beregner på baggrund af tabel 1, Horsens Kommunes nettoudgifter til A- dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Kolonne A og D viser antallet af forventede helårspersoner samt den gennemsnitlige refusionsgrad. Disse tal blev beregnet i tabel 1 ovenfor. Kolonne B viser den forventede bruttoudgift pr. helårsperson, dette bygger på den forventede udgift pr. helårsperson i 2015 og er prisfremskrevet til Kolonne C viser de samlede bruttoudgifter, som beregnes ved at gange kolonne A og B p/l Helårspersoner i alt i 2016 (A) Bruttoudgift pr. helårsperson (B) I alt bruttoudgifter (i kr.) (C) Gennemsnitlig refusionsgrad (pct) (D) I alt nettoudgifter (i kr.) (E) I alt refusionsindtægter (i kr.) (F) A-dagpenge 1.145, , Arbejdsmarkedsydelse 80, , I alt 1.225, , Ved at tage udgangspunkt i de samlede bruttoudgifter i kolonne C og den gennemsnitlige refusionsgrad i kolonne D, er det muligt at beregne hvor stor en andel af bruttoudgifterne at Horsens Kommune skal betale og hvor meget staten giver i refusion. Dette gøres i kolonne E og F. Til A- dagpenge forventes det at Horsens Kommune vil have en nettoudgift på 152,8 mio. kr. og få 78,5 mio. kr. i refusion. Dette svarer til, at Horsens Kommune får dækket 33,9 % af udgifterne til A- dagpenge. 6

7 Særlige regler for fleksjob og førtidspension Det er kun borgere, som er visiteret til fleksjob eller har fået tilkendt førtidspension efter 1. juli 2014, som bliver omfattet af refusionsomlægningen. Er borgeren visiteret til fleksjob eller tilkendt førtidspension før den 1. juli 2014 er borgeren stadig omfattet af de gamle refusionsregler. Skifter borgeren fleksjob vil vedkommende blive omfattet af de nye refusionsregler. For at tilskynde at kommunerne fortsat opretter fleksjob, gives der et ekstra fleksbidrag til kommunerne. Fleksbidraget kan maksimalt udgøre 30 % af flekslønsrefusionen efter refusion. Reglerne omkring finansiering af førtidspension skærpes også, så en kommune skal finansiere førtidspensionen de første 6 år efter fraflytningstilspunktet, hvis en førtidspensionist fraflytter kommunen. Finansiering af refusionsreformen På baggrund af refusionsreformen flyttes en stor del af indtægterne fra refusioner over på bloktilskuddet. Det betyder at kommunerne fremover i højere grad kompenseres for udgifterne gennem bloktilskud og i mindre grad gennem refusioner. På landsplan flyttes ca. 5,8 mia. kr. Der er endnu usikkerhed om hvor meget Horsens Kommunes indtægter på bloktilskuddet vil øges, men forventningen er, at indtægtsstigningen i 2016 vil modsvare den forventede udgiftsstigning som følge af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. KL har ultimo juli fremsendt materiale som viser, at Horsens Kommune som følge af refusionsreformen forventes at få en merudgift på ca. 91 mio. kr. i KL forventer dog, at ændringerne i bloktilskuddet samt udligningen mellem kommunerne giver Horsens Kommune en nettogevinst på 10 mio. kr. på refusionsreformen. Ny integrationsydelse fra 1. september 2016 Regeringen og Folketinget har truffet aftale om en ny integrationsydelse. Den nye ydelse forventes at træde i kraft pr. 1. september og vil omfatte udlændinge som kommer til Danmark efter 1. september, samt udlændinge som allerede er i landet, men som ikke opfylder opholdskravet. Regeringen og KL har endnu ikke fremsendt beregninger omkring de økonomiske konsekvenser af lovgivningen. Derfor er der ikke taget højde for den nye ydelse i budgetforslaget for Produktivitet og effektivitet i Beskæftigelsescenteret I forlængelse af Moderniseringsaftalen og Horsens Kommunes økonomiske politik, besluttede Beskæftigelsescenteret, i samarbejde med Mploy, at gennemføre en analyse af Beskæftigelsescenterets effektivitet og produktivitet i Denne analyse skal være med til at påpege områder på administrations- og aktivitetsområdet, hvor det er muligt at finde effektiviseringer for 6 mio. kr. i 2016, som er en forudsætning for: Moderniseringsaftalen Horsens Kommunes økonomiske politik Effektiviseringer i forbindelse med nye udbetalings- og sagsbehandlingssystemer Horsens Kommunes andel af Moderniseringsaftalen svarer til 2,25 mio. kr. i Horsens Kommunes økonomiske politik betyder, at Beskæftigelsescenterets administration samlet set er reduceret med 2,5 mio. kr. i Dermed er der allerede lagt effektiviseringer for 4,75 mio. kr. ind i budgettet for Der blev forudsat en samlet effektivisering på 6 mio. kr. i Beskæftigelsescenteret vurderer, at disse effektiviseringer kan findes på aktivitetsbudgettet og derfor reduceres Beskæftigelsescenterets aktivitetsudgifter med 1,25 mio. kr. for at nå den samlede effektiviseringsbehov. 7

8 Budgetgaranti Nogle af områderne under Beskæftigelsesudvalget er dækket af budgetgarantien. Det gælder områderne introduktionsprogram, introduktionsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp, kontanthjælp til aktiverede, revalidering, ledighedsydelse, ressourceforløb, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og beskæftigelsesordninger. At et område er budgetgaranteret betyder, at staten kompenserer kommunerne for konjunkturudviklingen. Budgetgarantien opgøres på baggrund af udgifterne fra regnskabsår til regnskabsår for alle kommuner under ét. Garantien udbetales i form af en regulering i det generelle tilskud og kommunerne kompenseres således i forhold til deres befolkningsandel og ikke udviklingen i den enkelte kommune. Dette betyder, at hvis kommunerne under ét har brugt 1 mia. mere til kontanthjælp end KL og regeringen har forudsat, vil dette merforbrug blive kompenseret. Horsens Kommune vil i dette tilfælde få 15 mio. kr. som kompensation, uanset om der har været et merforbrug eller ej. Hvis der i Horsens Kommune har været et faktisk merforbrug på 10 mio. kr. til kontanthjælp, vil Horsens Kommune blive overkompenseret med 5 mio. kr. Hvis merforbruget til kontanthjælp har været 20 mio. kr. i Horsens Kommune, er der en manglende kompensering på 5 mio. kr., som må finansieres på anden måde. Den samme mekanisme gør sig gældende, hvis kommunerne under ét bruger mindre end forventet. Hvis kommunerne under ét har brugt 1 mia. mindre til kontanthjælp end KL og regeringen har forudsat, vil der ske en negativ regulering af budgetgarantien. I dette tilfælde vil Horsens Kommune få en reduktion på 15 mio. kr., uanset om der har været et mindre forbrug eller ej. Udgifter uden for budgetgarantien Nogle forsørgelsestyper er uden for budgetgarantien, f.eks. sygedagpenge og fleksjob. Dette betyder, at kommunerne under ét ikke kompenseres for stigende udgifter eller reguleres negativt ved færre udgifter. Dette betyder f.eks., at Horsens Kommune får 65 % refusion for alle udgifterne til fleksjob. Hvis udgifterne til fleksjob i Horsens Kommune stiger mere end budgetteret, vil Horsens Kommune stadig blive kompenseret med de 65 % refusion som gives på ydelsen, men de resterende 35 % af udgiftsstigningen skal Horsens Kommune selv finde finansieringen til. Dermed er der ikke nogen udsigt til en kompensation ved stigende udgifter. Til gengæld sker der ikke en negativ regulering, hvis der sker en reduktion i forsørgelsesudgifterne, f.eks. på sygedagpengeområdet. Forventning til ledigheden Når forventningerne til udviklingen i ledigheden vurderes, fokuseres der kun på A-dagpenge modtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er dermed ikke medregnet. Økonomi og Indenrigsministeriet forventer en faldende ledighed fra helårspersoner i 2015 til helårspersoner i 2016, mens Det økonomiske råd forventer en ledighed på i 2015 og i Det økonomiske Råds vurdering af udviklingen i bruttoledigheden er dermed mere pessimistisk end regeringens vurdering. 8

9 Konjunkturudsvingene er som oftest kraftigere i Horsens Kommune end i resten af landet. Nedenstående figur viser en indexering af antallet af A-dagpengemodtagere i Horsens Kommune samt hele landet i perioden Tabellen viser, at i perioden fra , hvor ledigheden faldt, faldt ledigheden i Horsens Kommune mere end på landsplan. I perioden , hvor ledigheden steg kraftigt, steg ledigheden mere i Horsens Kommune end i resten af landet. I perioden 2012 til 2014 har Horsens Kommune dog haft en udvikling i antallet af A- dagpengemodtagere, som svarer til udviklingen på landsplan. Kilde: Jobindsats.dk Note: Der tages ikke højde for den ændrede dagpengeperiode i figuren På kontant- og uddannelseshjælpsområdet følger udviklingen i Horsens Kommune mere udviklingen på landsplan. Figuren nedenfor viser en indexering af antallet af kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune samt hele landet i perioden Figuren viser, at i perioden lykkedes det for Horsens Kommune at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere mere end resten af landet. I perioden har stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere næsten været den samme på landsplan og i Horsens Kommune. Kilde: Jobindsats.dk 9

10 Resultatbaseret styring Budgetforslaget tager derfor udgangspunkt i de strategiske mål med at øge beskæftigelsen, løfte uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken og nedbringe antallet af borgere på overførselsindkomst. Målene er vist nedenfor: 1) Flere i selvforsørgelse 2) Forebygge langtidsledighed 3) Flere i job 4) Færre på uddannelseshjælp flere med uddannelse 5) Sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft De strategiske mål er brudt ned i forskellige resultatmål. Mange af resultatmålene fokuserer på at reducere antallet af langtidsledige eller langtidssyge, f.eks. at antallet af ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 mdr. reduceres til 75 i 2018 eller at langtidsledigheden blandt jobparate A-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere reduceres. Dermed ligger resultatmålene i god forlængelse af refusionsreformen, som betyder at Horsens Kommune skal finansiere en større del af forsørgelsesudgifterne, jo længere den ledige eller sygemeldte har været væk fra arbejdsmarkedet. 10

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2015 Beskæftigelsesudvalget Hovedoversigt Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Hele kroner, R2013: løbende priser. B2014 og BF2015: budgetårets priser Politikområder Forsørgelse: Budgetgaranti,

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct.

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 11.03.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning Reform af refusionerne

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere