Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere"

Transkript

1 Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Dokumentets dato Myndighed 19. februar 2008 Skatterådet Sagsnummer Dokumenttype Bindende svar Overordnede emner Emneord Resumé Skat Medarbejderaktier, opsagte medarbejdere Skatterådet fastslår, at gratis medarbejderaktier, som medarbejdere har fået tildelt i medfør af Sø- og Handelsrettens dom, ikke er omfattet af skattefriheden i ligningslovens 7 A, idet medarbejderne ikke var ansat i uopsagt stilling på tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling af aktier. Som følge af, at medarbejdernes krav på aktier har været bestridt, udskydes tidspunktet for lønaccessoriebeskatning til kravet er fastslået ved endelig dom. Selve beskatningen ændres dog ikke, fordi det har været nødvendigt at føre retssag for at få kravet på aktierne slået fast. I overensstemmelse hermed bekræfter Skatterådet, at aktierne i relation til aktieavancebeskatningslovens regler anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor bestyrelsen tildelte de øvrige medarbejdere gratis aktier. Anskaffelsessummen vil i praksis være den værdi aktierne havde på dette tidspunkt. Reference(r) Ligningsvejledningen A.B.1.10 Spørgsmål Baseret på Sø- og Handelsrettens dom, hvor sagsøgerne fik medhold i, at medarbejdere opsagt i 2004 har krav på tildeling af gratis medarbejderaktier for 2003 og forholdsmæssigt indtil deres fratræden for 2004, bedes Skatterådet besvare følgende spørgsmål: 1. Er medarbejderaktierne helt eller delvist skattefri: 1.1 Vil de aktier, som medarbejderne har fået tildelt i medfør af Sø- og Handelsrettens dom, være omfattet af skattefriheden i ligningslovens 7 A? 1.2 Hvis spørgsmål 1.1 bevares benægtende, bedes oplyst om de aktier, der vedrører tiden før opsigelsen, er omfattet af skattefriheden i ligningslovens 7 A, hvorimod de aktier, der vedrører opsigelsesperioden, er indkomstskattepligtige hos medarbejderen?

2 2. Hvis medarbejderen er skattepligtig af værdien af disse medarbejderaktier, til hvilken værdi skal medarbejderne da indtægtsføre aktierne: 2.1 Kan eller skal medarbejderen indtægtsføre et beløb svarende til børskursen for aktierne den dag, hvor aktierne blev tildelt de øvrige medarbejdere, det vil sige til børskursen den 27. april 2004 for så vidt angår aktierne for 2003 og den 11. april 2005 for så vidt angår aktierne for 2004? 2.2 Hvis 2.1 besvares med ja, ønskes oplyst om medarbejderen efter anmodning kan indtægtsføre et beløb svarende til børskursen for aktierne den dag, hvor aktierne faktisk blev udstedt/uddelt? 2.3 Hvis 2.1 besvares med et nej, ønskes oplyst, hvilken værdi der så skal indtægtsføres? 3. Hvis medarbejderen er skattepligtig af værdien af aktierne, i hvilket år skal medarbejderen da indtægtsføre værdien af aktierne: 3.1 Kan eller skal de medarbejdere, der var parter i sagen, indtægtsføre værdien af aktierne som personlig indkomst i det år, hvor Sø- og Handelsrettens dom blev endelig, det vil sige i 2006? 3.2 Sker indkomstbeskatningen i årene 2004 og 2005, det vil sige i de år, hvor bestyrelsen fastsatte tildelingen af medarbejderaktier for henholdsvis 2003 og 2004? 3.3 Kan og skal medarbejdere, der ikke var parter i retssagen, men som en konsekvens af dommen efterfølgende har indgået aftale med deres arbejdsgivere om tildeling af aktier, indtægtsføre værdien af aktierne som personlig indkomst i det år, hvor aftalen med arbejdsgiveren er indgået? 4. Fra hvilken dato løber aktieavancebeskatningen: 4.1 Skal aktierne i relation til aktieavancebeskatningslovens regler anses for erhvervet på de datoer i årene 2004 og 2005, hvor bestyrelsen fastsatte tildelingen af medarbejderaktier for henholdsvis 2003 og 2004, det vil sige henholdsvis den 27. april 2004 og den 11. april 2005, med den virkning at aktierne er anskaffet på dette tidspunkt og til den af bestyrelsen besluttede børskurs? 4.2 Hvis svaret på spørgsmål 4.1 er nej, bedes oplyst om de aktier, som medarbejderne har fået tildelt ved Sø- og Handelsrettens dom, er anskaffet på domstidspunktet, ved eksekutionsfristens udløb, ved ankefristens udløb, eller når aktierne indgår på medarbejderens depot? 5. Båndlæggelse 5.1 Hvis aktierne er skattefri, jf. spørgsmål 1.1 og 1.2, vil der da være krav om båndlæggelse af aktierne? 5.2 Hvis 5.1. besvares bekræftende, fra hvilket tidspunkt anses båndlæggelsen da for at løbe? kr.'s reglen i den nye aktieavancebeskatningslov, jf. overgangsreglerne i lovens 44:

3 6.1. Anses aktierne for erhvervet ved tildelingen i henholdsvis 2004 og 2005, hvor de øvrige aktionærer modtog deres aktier? 6.2. Hvis svaret på spørgsmål 6.1. er ja ønskes oplyst, om medarbejderen i relation til aktieavancebeskatningslovens overgangsregler kan vælge at anse aktierne for erhvervet på det tidspunkt, hvor aktierne indgår på medarbejderens depot? Svar 1.1 Nej 1.2 Nej 2.1 Ja 2.2 Nej 2.3 Bortfalder 3.1 Ja 3.2 Nej, se dog SKATs begrundelse 3.3 Ja, se dog SKATs begrundelse 4.1 Ja, se dog SKATs begrundelse 4.2 Bortfalder 5.1 Bortfalder 5.2 Bortfalder 6.1 Ja 6.2 Nej Beskrivelse af de faktiske forhold I Sø- og Handelsrettens dom fastslåes, at også ansatte i opsagt stilling har krav på tildeling af gratis medarbejderaktier efter funktionærlovens 17 a. Sø- og Handelsretten fandt vilkåret om, at medarbejderne skulle være i uopsagt stilling på tidspunktet for den årlige fastsættelse af tildelingen, ugyldigt. Medarbejderne havde således krav på medarbejderaktier vedrørende 2003 samt en forholdsmæssig andel vedrørende 2004, svarende til deres ansættelsesperiode i Ordning vedrørende vederlagsfri tildeling af aktier var udformet i overensstemmelse med ligningslovens 7 A. Tildeling af aktier skete efter nærmere kriterier, herunder størrelsen af virksomhedens egenkapital og egenkapitalens forrentning. Der blev truffet endelig beslutning med hensyn til tildeling af medarbejderaktier for 2003 på bestyrelsesmøde den 6. maj 2004, baseret på børskursen den 27. april 2004.

4 Tidsforskydningen skyldes, at tildelingen af aktier skete på baggrund af nærmere økonomiske nøgletal, hvorfor der var behov for at foretage en beregning inden tildelingen kunne foretages. Tilsvarende blev der på bestyrelsesmøde i 2005 endeligt besluttet at tildele medarbejderaktier for 2004, baseret på børskursen den 11. april Anmodningen om bindende svar vedrører den skattemæssige behandling af disse aktier. Spørgers opfattelse ifølge anmodningen 1. Generelt Funktionærlovens 17 a, stk. 1 er sålydende: "Såfremt en funktionær, der ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser, fratræder sin stilling i et løbende regnskabsår, tilkommer der ham en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt, dersom han havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt udbetales." Funktionærlovens 17 a bygger på et lighedsprincip. Bestemmelsen har til formål at sikre, at funktionæren ikke mister ydelser af økonomisk værdi, som han uden opsigelsen ville have modtaget. Bestemmelsen retter sig både mod ydelser, der er beregnet på grundlag af virksomhedens omsætning eller overskud, medarbejderens personlige arbejdsindsats og mere vilkårlige løntillæg som f.eks. julegratialer. Bestemmelsen er således indrettet, at hvis et gratiale eller lignende er en del af lønnen, så skal der ske forholdsmæssig afregning, hvis funktionæren fratræder, før gratiale mv. udbetales. Det er ved Sø- og Handelsrettens dom fastslået, at de pågældende gratisaktier var en del af lønnen. Det er uden betydning, om det er arbejdsgiveren eller den ansatte, der har sagt ansættelsesforholdet op. 2. Den skattemæssige behandling af gratisaktier til medarbejdere Den oprindelige lovbestemmelse blev indført som 16 i lov om særlig indkomstskat ved lov nr. 286 af 9. juni Efter denne bestemmelse kan ministeren for skatter og afgifter tillade, at udbytteandele eller lignende, som en arbejdsgiver udreder til personer, der er ansat i hans virksomhed, ikke skal medregnes ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomster, hvis beløbene udredes i form af aktier, udstedt af arbejdsgiveren. Vilkårene skal godkendes af ministeren. Ved lov nr. 360 af 10. juni 1987 blev reglerne om udlodning af friaktier til medarbejdere flyttet til ligningslovens 7 A. Det er i bemærkningerne til lovforslaget angivet, at lovforslaget er et led i regeringens bestræbelser på at fremme overskudsdeling. Medarbejderaktieordningerne skal stadigvæk godkendes af skatteministeren, og skatteministeren afgav hvert år en redegørelse til Folketinget om disse ordninger. I ingen af disse lovbestemmelser er der nævnt noget om, at det er en betingelse for skattefrihed, at "de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden", således som det nu fremgår af 7 A, stk. 2. Derimod fremgår det eksempelvis af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 om ligningsloven punkt 3.4, at medarbejdere på erhvervelsestidspunktet skal være ansat i uopsagt stilling i selskabet.

5 Ved lovforslag L 87 af 13. november 1998 blev bestemmelserne i 7 A objektiveret på grundlag af den hidtidige godkendelsespraksis. 7 A, stk. 2, er således formuleret: "Det er en betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at adgangen til at erhverve aktier står åben for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes. Det er endvidere en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden. Det gælder dog ikke for medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som på grund af alder er opsagt til pensionering. Endvidere kan ordningerne efter stk. 1 omfatte medarbejdere, som er opsagt på erhvervelsestidspunktet på grund af virksomhedens aktivitet, men som forventes genansat (sæsonarbejdere)..." Der er ikke i lovbemærkningerne eller andet steds redegjort for formålet med betingelsen om uopsagt stilling, og det er i det hele uklart, hvorfra denne betingelse stammer, bortset fra at den er hentet fra cirkulæret. Efter 7 A, stk. 2, er det et væsentligt fælles kriterium, at adgangen til at erhverve aktier står åben for alle ansatte i virksomheden. Kun begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan anerkendes. Eksempelvis kan medarbejdere i tidsbegrænsede stillinger medtages trods deres tidsbegrænsede ansættelse, jf. SKM LR. Medarbejdere på orlov, hvortil de har en lovfæstet ret, kan heller ikke afskæres fra deltagelse. Særligt om SKM LR kan det oplyses, at der var tale om medarbejdere på korttidskontrakter (1-, 2- og 3-årige kontrakter) baseret på midlertidige arbejdsopgaver eller et vaklende helbred. I ansættelsesretten anses medarbejdere, ansat i tids- eller opgavebestemte ansættelsesforhold, for opsagte samtidigt med ansættelsesaftalens indgåelse. Ikke desto mindre accepterede Ligningsrådet, at et medarbejderaktieprogram kan omfatte de åremålsansatte. Dette begrundes således: "Det fremgår ikke af lovens forarbejder, hvordan ordene "ansat i opsagt stilling" i LL 7 A... skal forstås. Det fremgår ej heller af lovens forarbejder, hvad der er formålet med at opstille kravet om uopsagt stilling. Et af formålene med at acceptere skattefri medarbejderaktieordninger er at knytte medarbejderne til deres arbejdsgiver og give medarbejderen incitament til en ekstra indsats med håbet om at få del i et herved oparbejdet overskud via tildeling af aktieretter. En arbejdsgiver, der ønsker at lade ordningen omfatte ansatte i tidsbegrænsede stillinger, må have en formodning for, at der herved opnås yderligere goodwill, enten og i hvert fald fra de tidsbegrænset ansatte eller fra medarbejdergruppen generelt. Det vil næppe være foreneligt med formålet bag LL 7 A, hvis skattemyndighederne tvinger arbejdsgiverne til at holde disse medarbejdere ude fra sådanne ordninger. Reglerne på dette område må ses i sammenhæng med rådsdirektiv 1999/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansatte. I direktivets 4 fastslås det, at ansættelsesvilkårene for tidsbegrænset ansatte ikke må være mindre gunstige end de, der gælder for sammenlignelige fastansatte, hvis dette udelukkende er begrundet i kontraktens tidsbegrænsede varighed, og forskelsbehandlingen ikke er begrundet i objektive forhold. Det må siges at være bedst stemmende med direktivet at tillade, at åremålsansatte, hvis ansættelsesforhold som her er begrænset til at udløbe en bestemt dato, er omfattet af en medarbejderaktieordning på lige fod med de øvrige ansatte." Ved bedømmelsen af, om de tidsbegrænset ansatte kan eller skal omfattes af ordningen, har Ligningsrådet altså valgt en indskrænkende fortolkning baseret på lovbestemmelsens formål. Det er sket ud fra det overordnede synspunkt, at adgangen til at erhverve aktier skal stå åben

6 for alle ansatte i virksomheden. Man ser bort fra, at de åremålsansatte efter funktionærretten er i opsagt stilling. Ad spørgsmål 1.1: Det er bemærkelsesværdigt, at ligningslovens 7 A, stk. 2, lægger vægt på, at ordningerne skal være åbne for alle ansatte, men samtidigt stiller det krav, at medarbejdere i opsagt stilling ikke kan deltage i ordningerne, samtidigt med, at funktionærlovens 17 a gør udelukkelse af opsagte medarbejdere ugyldigt som et vilkår, der end ikke kan aftales. Det er i strid med lighedsprincippet i funktionærlovens 17 a, at medarbejdere i opsagt stilling skal beskattes af de aktier, som andre medarbejdere modtager skattefrit. Og det kan ikke antages, at ligningslovens 7 A bevidst tilsidesætter dette lighedsprincip - tvært imod hviler ligningslovens 7 A i sig selv på et lighedsprincip, jf. indledningsordene i 7 A, stk. 2:"..en betingelse, at adgangen til at erhverve aktier...står åben for alle ansatte?" Det er også i strid med grundlæggende EU ansættelsesretlig regulering, såfremt der sker diskrimination af særlige grupper. Det kan være på grund at deltid, tidsbegrænsning af ansættelsesforholdet, alder, handicap osv. Indtræder en anderledes beskatning fra den dag, hvor et ansættelsesforhold opsiges, vil der fra den dag ske en skattemæssig diskrimination. Den opsagte får en mindre nettoværdi efter skat pr. arbejdsdag end den medarbejder, der ikke er i opsagt stilling. Hvis opsigelsesårsagen samtidig ligger indenfor de beskyttede grupper, er der et åbenbart diskriminationsproblem. Men også udenfor disse grupper må antages at gælde et ikke diskriminationsprincip. Skatteretligt opereres udelukkende med spørgsmålet om en skatteyder har eller ikke har oppebåret en skattepligtig indkomst. Der er ikke nogen saglig skatteretlig begrundelse for at den identiske løn, der betales for det samme stykke arbejde beskattes forskelligt hos to personer. Hvis dette skulle være tilfældet, opstår der gennem skattereglen en indirekte ansættelsesretlig regulering, som er diskriminerende. Det er ikke muligt at påpege skatteretlige eller ansættelsesretlige saglige kriterier herfor. I det følgende undersøges det, om det ved fortolkning af 7 A er muligt at nå frem til, at de to bestemmelser ikke er i modstrid med hinanden. Det må antages, at bestemmelserne om uopsigelighed som vilkår for gratis medarbejderaktier oprindeligt er kommet ind på arbejdsgivernes initiativ, og at det er dem, der har udformet ordningerne. Baggrunden herfor må antages at være et ønske om at tiltrække og fastholde medarbejdere ved at give dem aktier i virksomheden. I den konkrete sag har det desuden været nævnt som et af formålene at værne virksomheden mod fjendtlig overtagelse. Da arbejdsgiverne ikke har haft nogen interesse i, at opsagte medarbejdere deltager i ordningerne, har de ordninger, som myndighederne fik forelagt til godkendelse, formentlig konsekvent indeholdt bestemmelser om, at modtagerne ikke måtte være opsagt på tildelingstidspunktet. Det beskrevne formål med ordningerne opnås allerede ved ordningens introduktion og er for så vidt uafhængigt af den årlige fastsættelse af tildeling af aktier. Allerede ved introduktionen realiseres formålet - at motivere og fastholde medarbejderne ved at give dem en andel af den fremtidige indtjening - og allerede fra dette tidspunkt kan den ansatte påregne at modtage aktier og har efter funktionærlovens 17 a krav i henhold til ordningen. Det er løftet eller aftalen om ordningen og således medarbejderens forventning, der er den motiverende faktor - den årlige fastsættelse af tildelingen er blot en konsekvens af tidligere løfter eller aftaler.

7 Det må antages, at lovgiver ikke har forventet eller forudset domstolenes anvendelse af funktionærlovens 17 a på disse ordninger. Lovgiver har antagelig forudsat, at betingelserne om uopsagt stilling i ordningerne er i overensstemmelse med funktionærretten og funktionærlovens 17 a. Fortolkningen af ordet "erhvervelsestidspunktet" i ligningslovens 7 A, stk. 2: "...en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er i uopsagt stilling..." skal efter spørgerens opfattelse ske ud fra følgende overvejelser: Domstolsafgørelserne om funktionærlovens 17 a fastslår, at medarbejderne løbende oparbejder ret til de pågældende aktier. I U H er det formuleret således: "Efter det foran anførte havde (medarbejderen) i henhold til aktieoptionsprogrammet krav på at få tildelt aktieoptioner i overensstemmelse med de fastsatte tildelingskriterier, hvis de fra år til år opstillede generelle betingelser for tildelingen blev opfyldt. Højesteret tiltræder, at aktieoptionerne herefter må anses for et vederlag omfattet af funktionærlovens 17 a. Da tildelingerne i 1999 og 2000 var betinget af, at bestemte økonomiske målsætninger var opfyldt i det forudgående regnskabsår, må tildelingerne anses at vedrøre (spørgers udhævning) regnskabsåret 1998 henholdsvis regnskabsåret 1999." Det må forstås således, at den ansatte fra den første dag i optjeningsåret - her løbende erhverver ret til dette løntillæg, som medarbejderaktierne er. Ligesom en tantieme oparbejdes retten løbende i ansættelsesforholdet. Værdien af de gratis medarbejderaktier beskattes ikke - det er hovedindholdet af 7 A. "Erhvervelsestidspunktet" i 7 A, stk. 2, er derfor ikke en henvisning til statsskattelovens 4 og det retserhvervelsesprincip, der regulerer den tidsmæssige placering af årsindkomsterne, jf. ordene i statsskattelovens 4:"... den skattepligtiges samlede årsindtægter. Da der er tale om skattefrie goder, er der ikke er behov for en skattemæssig periodisering. "Erhvervelsestidspunktet" i 7 A, stk. 2, må derfor fortolkes uafhængigt af statsskattelovens 4. De hensyn til eksempelvis ikke at beskatte en indkomst, før den er endeligt erhvervet, som må tages ved fortolkningen af statsskattelovens 4, gælder ikke her. Fortolkningen er afhængig af civilretten, her funktionærlovens 17 a. Skattereglernes funktion er at regulere de skatteretlige konsekvenser af civilretlige dispositioner. Da lovgivningsmagten imidlertid ikke havde gjort sig rækkevidden af funktionærlovens 17 a klart, har ordlyden af 7 A, stk. 2, ikke taget højde herfor. "Erhvervelsestidspunktet" kan være, enten når man erhverver retten til at få aktier, eller når selve aktien tildeles. Det afgøres ikke af bestemmelsens ordlyd. Sandsynligvis har lovgivningsmagten forestillet sig, at det er et og samme tidspunkt. Det har nu vist sig, at det efter funktionærlovens 17 a ikke er tilfældet. Derfor må Skatterådet tage stilling til, hvilke af tidspunkterne der er afgørende for skattefriheden. Oparbejdning af retten til medarbejderaktier sker løbende under ansættelsen i optjeningsperioden. Herved erhverves obligationsretligt et krav om tildeling af aktier på et senere tidspunkt. Denne ret erhverves i optjeningsåret. Aktierne udleveres derimod først ved fastsættelsen af den konkrete tildeling. Retten til aktierne (et obligationsretligt krav) erhverves således i en optjeningsperiode.

8 Kravet på at modtage aktier opstår løbende i ansættelsesforholdet qua selve ansættelsesaftalen, mens tildelingen af aktierne og værdien heraf først fastslås, når det er konstateret, at de eksterne betingelser for aktietildelingen er opfyldt. I den konkrete sag erhverver medarbejderne ret til medarbejderaktier fra 2003 løbende gennem hele året. Aktierne udloddes den 6. maj 2004 baseret på børskursen den 27. april Tilsvarende gælder for medarbejderaktierne for 2004, at de på bestyrelsesmøde i 2005 er besluttet udloddet baseret på børskursen den 11. april Spørgeren gør altså gældende, at erhvervelsestidspunktet i 7 A, stk. 2, skal forstås som optjeningstidspunktet. De aktier, der tildeles på grundlag af funktionærlovens 17 a, er altså tildelt ansatte i uopsagt stilling. På den måde kan de generelle lighedsprincipper i ligningslovens 7 A og funktionærlovens 17 a forliges. Alle andre forståelser fører til absurde resultater. I den foreliggende sag ville det således få afgørende betydning for den medarbejder, der har oparbejdet krav på at få udleveret aktier for 2003, om han opsiges den 30. april eller den 10. maj I førstnævnte tilfælde skal de medarbejderaktier, der blev tildelt ved bestyrelsesbeslutning af 6. maj 2004, beskattes, i sidstnævnte tilfælde ikke. Men det er det samme krav og de samme aktier, der er tale om. Retten til disse aktier er endeligt erhvervet i hvert fald med udløbet af 2003, forudsat at de eksterne betingelser for tildeling af medarbejderaktier generelt er opfyldt. Skatteministeren har afslået, at der foretages en lovændring, hvorved betingelsen om uopsagt stilling i ligningslovens 7 A, stk. 2 udgår, bl.a. med henvisning til, at "den gunstige skattemæssige behandling... først og fremmest er begrundet i hensynet til at knytte medarbejdere og virksomheder tættere sammen. Dette hensyn gør sig ikke gældende ved tildeling af aktier til medarbejdere, der er på vej væk fra en arbejdsplads, eller som allerede er fratrådte." Der henvises videre til, at reglerne godt kan eksistere samtidigt, og at den konkrete skattemæssige behandling er et ligningsmæssigt anliggende, der henhører under SKAT. Efter spørgerens opfattelse tager skatteministeren ikke stilling til den konkrete skattemæssige behandling. Han fremhæver hensynet til at knytte medarbejdere og virksomheder tættere sammen. Det er hensyn, der ligger bag introduktionen eller iværksættelsen af en ordning, som giver medarbejderen en ret til senere at erhverve aktier. Disse hensyn knytter sig til retten til at få aktier og ikke til udmøntningen af ordningen og den konkrete tildeling af aktier. Skatteministeren lægger ikke op til en forskelsbehandling i strid med det lighedsprincip, som ligger bag både funktionærlovens 17 a og ligningslovens 7 A, stk. 2. Uklarheden om retserhvervelsesproblematikken lyser ud af skatteministerens svar på spørgsmål nr. 21 af 15. marts 2004 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (L bilag 10 - til lov nr. 309 af 5. maj 2004) om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold. Spørgsmålet handlede om købe- og tegningsretter, der mistes, hvis lønmodtageren opsiger sin stilling. Arbejdsmarkedsudvalget spurgte, om ministeren kunne bekræfte, at der i skattemæssig henseende er sket en retserhvervelse og ikke en retserhvervelse af suspensiv karakter, når lønmodtageren kun kan miste sin ret på grund af egen handling (opsigelse eller grov misligholdelse). Skatteministeren svarede, at det endelige retserhvervelsestidspunkt ikke er nærmere fastsat i skattelovgivningen. Det endelige retserhvervelsestidspunkt i skattemæssig henseende for en betinget tildelt købe- eller tegningsret afhænger af, hvornår det ikke længere er usikkert, om betingelserne opfyldes. For en konkret bedømmelse henviser svaret til muligheden for bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet.

9 Til støtte for spørgerens opfattelse kan måske nævnes 7 A, stk. 3, hvorefter båndlæggelse ikke gælder for ansatte, der ikke er skattepligtige til Danmark af den indkomst, der ligger til grund for den ansattes deltagelse i medarbejderaktieordningen. Det afgørende for båndlæggelsesspørgsmålet er altså, om der har været skattepligt af den øvrige indkomst i optjeningsperioden. Sæsonarbejdere er, som det fremgår, omfattet af ordningen, når de forventes genansat. De rettigheder, de erhverver, må antagelig svare til en optjening i den periode, de er ansat. Også her er det altså optjeningsperioden og ikke tildelingstidspunktet, der er afgørende for deres rettigheder. Det afgørende for retserhvervelsen er, i hvilke perioder sæsonarbejderen har været ansat, ikke om han er ansat eller ikke ansat på det tidspunkt, hvor tildelingen fastsættes. Tildelingstidspunktets eneste funktion er at fastslå, om de ydre vilkår for tildeling af aktier overhovedet er opfyldt. At erhvervelsestidspunktet i 7 A, stk. 2, er optjeningsperioden og ikke tildelings- eller udmøntningstidspunktet betyder ikke en bortfortolkning af kravet i 7 A, stk. 2, om, at den ansatte skal være i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet. En funktionær, der er i opsagt stilling på det tidspunkt, hvor ordningen etableres, kan holdes uden for ordningen. Hvis f.eks. en medarbejder i den konkrete sag er opsagt i december 1997 til fratræden den 1. maj 1998, vil denne ansatte ikke kunne gøre krav på en forholdsmæssig andel af medarbejderaktier svarende til tiden 1. januar - 1. maj 1998, når ordningen som her undtager medarbejdere i opsagt stilling. Hvis ordningen havde været en anden, således at medarbejdere i opsagt stilling ikke var undtaget, ville han have haft krav på at deltage i ordningen, jf. funktionærlovens 17 a, men disse aktier ville så være skattepligtige, jf. 7 A. Efter at det ved dom er konstateret, at funktionærlovens 17 a finder anvendelse på disse ordninger, er området for 7 A, stk. 2, indskrænket til at omfatte den netop beskrevne situation. Denne situation er i overensstemmelse med skatteministerens forudsætninger, at der ikke er noget begrundet hensyn til at knytte medarbejdere og virksomheder tættere sammen, når medarbejderen er på vej væk fra arbejdspladsen. Spørgeren er af den opfattelse, at medarbejderaktier i andre opsigelsessituationer er omfattet af skattefriheden i 7 A. Spørgeren er således af den opfattelse, at svaret på spørgsmål 1.1 er ja. Ad spørgsmål 1.2: Subsidiært gøres det gældende, at alene værdien af de aktier, der vedrører opsigelsesperioden, er skattepligtige. 7 A, stk. 2, gør det til "en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er i uopsagt stilling". Som redegjort foran, er erhvervelsestidspunktet optjeningstidspunktet. Efter en ordlydsfortolkning kan bestemmelsen forstås således, at den del af optjeningen af retten til aktierne, der sker i opsigelsesperioden, ikke er omfattet af skattefriheden. Hvorimod de aktier, der er erhvervet på et tidspunkt, hvor man var i uopsagt stilling i virksomheden, ikke er skattepligtige. Hvis Skatterådet svarer nej til spørgsmål 1.1, bør der derfor svares ja til spørgsmål 1.2. Ad spørgsmål 2: Hvis medarbejderne er skattepligtige af værdien af aktierne, hvilken værdi skal medarbejderne da indtægtsføre?

10 Hvis Skatterådet imod spørgerens forventning fastslår, at de modtagne aktier er helt eller delvist skattepligtige, opstår det spørgsmål, hvilket beløb der skal beskattes. Det er spørgerens hovedsynspunkt at det beløb, der beskattes, er værdien ved tildelingen af de aktier, som medarbejderen skulle have haft, det vil sige børskursen pr. 27. april 2004 for de aktier, der vedrører 2003, og børskursen pr. 11. april 2005 for de aktier, der vedrører De medarbejdere, der i henhold til Sø- og Handelsrettens dom har fået krav på medarbejderaktier, bør skattemæssigt i videst muligt omfang sidestilles med de medarbejdere, der fik tildelt medarbejderaktierne i forbindelse med den ordinære tildeling. For disse medarbejdere er tildelingen skattefri. Sø- og Handelsrettens dom fastslår, at medarbejderaktier er et løngode. I alle andre sammenhænge end medarbejderaktier fastsættes et løngode til den værdi, som løngodet havde på det tidspunkt, hvor man skulle have haft løngodet. Værdien ændres ikke med tiden, fordi der føres retssager om løngodet. Der sker således ikke pristalsregulering, forrentning eller lignende. Som et eksempel kan nævnes strid om en fri bolig. Får medarbejderen medhold i, at han uberettiget ikke har haft fri bolig i en periode, erstattes denne naturalydelse af et beløb, der naturligvis svarer til værdien af den frie bolig i den pågældende periode, uanset domstidspunktet. I de her omtalte sager har medarbejderen krav på få tildelt et naturalgode, nemlig aktierne, og værdien af dette lønkrav ændrer sig ikke. Det løngode, som medarbejderen har fået medhold i, at de skal have, svarer derfor notorisk til den kursværdi, aktierne havde den 27. april 2004 henholdsvis den 11. april 2005, som er den kursværdi, andre medarbejderes aktier havde. Udgangspunktet bør derfor være, at løngodet fastsættes til denne værdi, og at værdien heraf ikke ændres, uanset at aktierne først udleveres senere. Spørger ser gerne, at medarbejderne har en valgmulighed, således at de kan vælge at indtægtsføre et beløb svarende til børskurserne på de nævnte tidspunkter eller børskursen den dag, aktierne indgår i medarbejderens depot, idet forholdene for de enkelte medarbejdere kan være forskellige, jf. spørgsmål 2.2. og nærmere nedenfor om spørgsmål 6. På den måde vil medarbejdere for hvem det har en væsentlig betydning om anskaffelsestidspunktet er før eller efter den 1. januar 2006, få mulighed for at undgå en urimelig skattemæssig efterregulering i form af aktieavancebeskatning af hele vedkommendes aktiebeholdning. Ad spørgsmål 3: Hvis medarbejderen er skattepligtig af værdien af aktierne, i hvilket år skal medarbejderen da indtægtsføre beløbet? Hvis de modtagne aktier er helt eller delvist skattepligtige, opstår dernæst det spørgsmål, hvornår indkomstbeskatningen skal ske. Det følger af fast administrativ praksis, at idet medarbejdernes krav på aktier har været bestridt, jfr. retssagen for Sø- og Handelsretten, udskydes beskatningstidspunktet til kravet er fastslået endelig ved dom. I den forbindelse henvises til LSRM 1971,14, LSRM 1972,108, LSRM1975,128 og til Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.1. Efter spørgerens opfattelse skal værdien af medarbejderaktierne indtægtsføres i det år, hvor Sø- og Handelsrettens dom er endelig, nemlig i 2006, hvor ankefristen for dommen udløb.

11 Efter spørgerens opfattelse bør der derfor svares ja til spørgsmål 3.1. De medarbejdere, der ikke var parter i nævnte dom fra Sø- og Handelsretten, har ikke qua dommen et ubestridt krav på deres respektive arbejdsgivere på medarbejderaktier. Man kunne eksempelvis forestille sig, at de pågældendes arbejdsgivere ville modsætte sig tildeling af medarbejderaktier med henvisning til, at medarbejderes forhold ikke nøje svarende til Sø- og Handelsrettens dom. Herefter vil medarbejdere, der ikke var parter i Sø- og Handelsrettens dom, først have et ubestridt krav på medarbejderaktier, når der er indgået en bindende aftale med deres respektive arbejdsgivere om tildeling af medarbejderaktier. Det skal oplyses, at der har været en sådan uklarhed omkring de skattemæssige konsekvenser af medarbejderaktieordningerne, at en række medarbejdere har ønsket at afvente udfaldet af nærværende sag for Skatterådet, førend de kunne træffe afgørelse om, hvorvidt de ønskede at gøre et krav gældende mod deres tidligere arbejdsgivere. Efter spørgerens opfattelse bør der derfor svares ja til spørgsmål 3.3. Ad spørgsmål 4: Fra hvilken dato løber aktieavancebeskatningen? Der skal i alle tilfælde tages stilling til, hvornår aktierne er erhvervet i relation til aktieavancebeskatningslovens regler og til hvilken anskaffelsessum. Det er spørgerens hovedsynspunkt, at aktierne i overensstemmelse med dommen er erhvervet på det tidspunkt, hvor medarbejderne skulle have haft aktierne, det vil sige ved tildelingen i 2004 og Værdistigningen på aktierne er aktieavance. Selvom værdien af aktierne skulle være indkomstskattepligtig, er der ikke grundlag for at beskatte også aktieavancen som indkomst. Beskatningen bør ikke ændres, fordi det har været nødvendigt at føre retssag for at få kravet på aktierne slået fast. På denne måde sker avancebeskatningen med virkning fra samme dato som for øvrige medarbejdere. Dette er i overensstemmelse med dommen, der jo går ud på, at de "skulle have haft aktierne i 2004". Efter spørgerens opfattelse bør der derfor svares ja til spørgsmål 4.1. Ad spørgsmål 5: Båndlæggelse I overensstemmelse med ovenstående er det spørgerens opfattelse, at aktierne, hvis de er skattefri, skal båndlægges på samme måde, som det er tilfældet for de øvrige medarbejdere, og at båndlæggelsen løber fra tildelingen af aktierne i henholdsvis 2004 og Medarbejderen har jo ikke på noget tidspunkt haft mulighed for at disponere over aktierne, før de blev sat ind på medarbejderens depot. Ad spørgsmål 6: kr.-reglen. Den nye aktieavancebeskatningslov, der trådte i kraft 23. december 2005 og har virkning for afståelser, der finder sted den 1. januar 2006 eller senere, ændrede væsentligt på privatpersoners forhold i forbindelse med beskatning ved afståelse af aktier.

12 I henhold til den tidligere retstilstand, blev småaktionærer, der havde ejet børsnoterede aktier i 3 år eller mere ikke beskattet af avancen, hvis deres samlede aktiebeholdning i de foregående 3 år ikke havde oversteget visse beløbsgrænser, jf. 4, stk. 2, 2. pkt. i nu historiske lbkg. nr. 835 af 29. august Efter den nuværende retstilstand skal privatpersoner uanset ejertid medregne gevinst ved afståelse af aktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. aktieavancebeskatningslovens 12. For at sikre at aktionærer med en aktiebeholdning, som på ikrafttrædelsestidspunktet kunne være solgt skattefrit, eller som potentielt (ved opfyldelse af ejertidskravet) kunne være solgt skattefrit, ikke stilles ringere, end de ved erhvervelsen kunne forvente, er der vedtaget overgangsregler i den nye aktieavancebeskatningslov 44, stk. 1 og 3, hvorefter gevinst og tab på børsnoterede aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2006, og som pr. 31. december 2005 har en samlet kursværdi under en vis grænse, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det opgøres således pr. 31. december 2005, om beholdningen af børsnoterede aktier overstiger beløbsgrænsen på kr for enlige og kr for samlevende ægtefæller. Uanset om aktierne er omfattet af skattefriheden i ligningslovens 7 A eller ej, bliver det af væsentlig betydning for de opsagte ansatte, der er omfattet af Sø- og Handelsrettens afgørelse, om anskaffelsestidspunktet er før eller efter den 1. januar 2006: For de medarbejdere, hvis samlede aktiebeholdning inkl. medarbejderaktierne lå under beløbsgrænserne før den 1. januar 2006, er anskaffelsestidspunktet af afgørende betydning i forhold til beskatning af en eventuel avance ved afståelse af hele aktiebeholdningen, idet erhvervelse før 1. januar 2006 medfører skattefrihed ved salg efter 3 års ejertid eller mere uanset avancens størrelse, mens erhvervelse efter 31. december 2005 medfører, at en eventuel avance skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter de nugældende regler uanset ejertid. Endvidere får anskaffelsestidspunktet afgørende betydning for de ansatte, der i forvejen ejede aktier til en samlet værdi under beløbsgrænserne, og hvis samlede aktieportefølje ved tildelingen af medarbejderaktier dermed oversteg beløbsgrænserne pr. 31. december Såfremt anskaffelsestidspunktet anses for at være før 1. januar 2006, er den ansatte ikke omfattet af overgangsreglen, og hele aktiebeholdningen bliver behandlet efter de nye regler. Det betyder, at en ansat, der har solgt aktier med skattefrie avancer i henhold til overgangsreglen, kan risikere en skattemæssig efterregulering i form af aktieavancebeskatning. Hvis på den anden side anskaffelsestidspunktet er efter den 31. december 2005 får disse "nye" aktier ingen indflydelse på anvendelsen af overgangsreglen for de andre aktier. Uanset om aktierne anses erhvervet før eller efter 1. januar 2006, har uklarhed om retstilstanden om medarbejderaktier til opsagte medarbejdere vanskeliggjort medarbejdernes dispositioner. Spørger ønsker med spørgsmål 6.2. at få opklaret, om det er muligt at afbøde virkningerne heraf. Det kan ske ved at give medarbejderen valgfrihed om, hvorvidt han vil anse aktierne erhvervet på tildelingstidspunktet før den 1. januar 2006 eller på det tidspunkt efter den 1. januar 2006, hvor aktierne indgår i hans depot. Spørgers bemærkninger til sagsfremstillingen

13 Spørger er uenig i SKATs indstilling til besvarelse af spørgsmål 1 vedrørende retserhvervelsestidspunktet for medarbejderaktierne - eller sagt med andre ord: Er medarbejderaktierne omfattet af skattefriheden i ligningslovens 7 A eller ej? Udover det i anmodningen anførte henvises til SKM SKAT. SKATs meddelelse fra den 21. december 2007 vedrørende "genoptagelse af skatteansættelser på grund af afgørelser fra Landsskatteretten om tidspunktet for retserhvervelse af tegningsretter". Meddelelsen ændrer SKATs tidligere praksis vedrørende retserhvervelsestidspunktet for tegningsretter og køberetter fra udnyttelsestidspunktet til aftaletidspunktet: SKATs tidligere praksis Ifølge SKATs tidligere praksis blev betingelser i aftaler om aflønning med købe- og tegningsretter om, at medarbejderen skulle være ansat på udnyttelsestidspunktet, anset for at udskyde den endelige retserhvervelse til udnyttelsesperiodens indtræden. Købe- og tegningsretterne blev dermed først anset for erhvervet på dette tidspunkt - og ikke allerede aftaletidspunktet. Denne praksis var begrundet i almindelige principper om retserhvervelse i statsskattelovens 4-6 og principperne om resolutive og suspensive betingelser. Kendelserne fra Landsskatteretten Landsskatteretten har i 2 afgørelser, SKM LSR og SKM LSR truffet afgørelse om beskatning ved afståelse af tegningsretter og aktier erhvervet på baggrund af tegningsretter, der er tildelt ansatte som vederlag fra arbejdsgiveren. Landsskatteretten fandt, at da tegningsretterne var omfattet af funktionærlovens 17 a, var et vilkår om, at tegningsretten alene kunne udnyttes, hvis klageren var ansat på udnyttelsestidspunktet, ugyldigt. Da der ikke var andre betingelser for udnyttelse af tegningsretten, som kunne medføre en udskydelse af retserhvervelsen, ansås retserhvervelse for sket allerede på aftaletidspunktet. Landsskatteretten henviste i begge afgørelser til Højesterets principielle dom af 11. marts 2004 (UfR H), hvor Højesteret fastslog, at aktieoptioner må anses for et vederlag omfattet af funktionærlovens 17 a. Tildelingerne i 1999 og 2000 ansås for at vedrøre 1998 henholdsvis 1999, da de var betinget af opfyldelsen af økonomiske mål i disse år. Højesteret fandt herefter, at det fulgte ufravigeligt af funktionærlovens 17 a, at funktionæren ikke som følge af sin fratræden i 1999 kunne fratages aktieoptionerne for 1998, og at han havde krav på en del af aktieoptionerne for 1999 svarende til den del af året, hvor funktionæren havde været ansat. Landsskatteretten finder således, at Højesterets civilretlige fortolkning af retserhvervelsestidspunktet i funktionærlovens 17 a må medføre, at den skatteretlige fortolkning af retserhvervelsestidspunktet må ændres i overensstemmelse hermed. Herefter ændredes retserhvervelsestidspunktet i skattemæssig henseende fra udnyttelsestidspunktet til aftaletidspunktet. Ny praksis På baggrund af Landsskatterettens kendelser anser SKAT praksis for ændret, således at retserhvervelsestidspunktet i det nævnte tilfælde nu anses for at være aftaletidspunktet og ikke længere først på udnyttelsestidspunktet.

14 Sædvanligvis fortolkes skatteretlige regler i overensstemmelse med den civilretlige kvalifikation. I nærværende sag for Skatterådet fik de pågældende medarbejdere medhold i Sø- og Handelsretten, at selvom de var opsagt i 2004, havde de krav på tildeling af gratis medarbejderaktier for 2003 og forholdsmæssigt indtil deres fratræden for Medarbejderne havde altså civilretligt erhvervet ret til medarbejderaktierne på trods af deres opsigelse, jfr. funktionærlovens 17 a. Dette er den samme situation som ovennævnte kendelser fra Landsskatteretten. I kendelserne fra Landsskatteretten fandtes det, at den skatteretlige fortolkning af retserhvervelsestidspunktet skulle være i overensstemmelse med den civilretlige fortolkning af retserhvervelsestidspunktet. Det gøres gældende, at den skatteretlige fortolkning af retserhvervelsestidspunktet også i denne sag for Skatterådet skal følge den civilretlige fortolkning. Herefter har medarbejderne løbende - også i skattemæssig henseende - erhvervet ret til medarbejderaktierne i optjeningsperioden - og altså ikke først på det tidspunkt, hvor bestyrelsen vælger at effektuere aftalen og udlevere aktierne (tildelingstidspunktet). Herefter kan spørgsmål 1.1. besvares med et ja. Subsidiært gøres det gældende, at alene værdien af de aktier, der vedrører opsigelsesperioden, er skattepligtige, jfr. spørgsmål A, stk. 2, gør det til "en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er i uopsagt stilling". Som redegjort foran, er erhvervelsestidspunktet optjeningstidspunktet. Efter en ordlydsfortolkning kan bestemmelsen forstås således, at den del af optjeningen af retten til aktierne, der sker i opsigelsesperioden, ikke er omfattet af skattefriheden. Hvorimod de aktier, der er erhvervet på et tidspunkt, hvor man var i uopsagt stilling i virksomheden, ikke er skattepligtige. Hvis Skatterådet svarer nej til spørgsmål 1.1, bør der derfor svares ja til spørgsmål 1.2. SKATs indstilling og begrundelse Spørgsmål 1.1 Er medarbejderaktierne helt skattefri? Det er en forudsætning for tildeling af skattefrie medarbejderaktier efter ligningslovens 7 A, at medarbejderne er ansat i uopsagt stilling "på erhvervelsestidspunktet", jf. ligningslovens 7 A, stk. 2, 3. punktum. Der er ikke i lovbemærkningerne til 7 A redegjort nærmere for, hvorledes udtrykket "erhvervelsestidspunktet" skal forstås. Spørger gør gældende, at ligningslovens 7 A skal fortolkes i overensstemmelse med funktionærlovens 17 a, således at erhvervelsestidspunktet i 7 A, stk. 2 skal forstås som optjeningstidspunktet. Følgende fremgår af skatteminister Kristian Jensen brev af 29. marts 2006: "Efter ligningslovens 7 A kan ansatte, der får udloddet aktier fra deres arbejdsgiver, få disse uden indkomstskat, hvis en række betingelser er opfyldt. Skattefriheden er således efter ligningslovens 7 A, stk. 2, bl.a. betinget af, at den ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden. Skattefriheden efter ligningslovens 7 A, stk. 1, nr. 2,

15 omfatter således ikke aktier til ansatte, der ikke på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling. Dette følger af ligningslovens 7 A, stk. 2. Efter Skatteministeriets opfattelse ændrer dommen ikke herpå. Aktier, der udloddes til personer, der på erhvervelsestidspunktet er i opsagt stilling, er ikke skattefritaget efter ligningslovens 7 A. De er derfor indkomstskattepligtige for modtageren på erhvervelsestidspunktet. De aktier, som opsagte medarbejdere erhverver, er dermed ikke skattefrie medarbejderaktier omfattet af ligningslovens 7 A. Da aktierne ikke er skattefrie medarbejderaktier efter ligningslovens 7 A, indebærer det i øvrigt, at skattereglerne ikke stiller krav om, at disse aktier skal båndlægges. For god ordens skyld bemærkes, at den konkrete skattemæssige behandling er et ligningsmæssigt anliggende, der hører under SKAT. Jeg er ikke enig i, at der er tale om et regelsammenstød mellem funktionærlovens 17 a og ligningslovens 7 A, stk. 2, hvis der med regelsammenstød forstås, at reglerne ikke kan eksistere samtidig. Spørgsmålet om, hvorvidt der er ret til at modtage en bestemt ydelse, og spørgsmålet om, hvordan denne ydelse skattemæssigt skal behandles, er i princippet to adskilte spørgsmål. Den gunstige skattemæssige behandling af medarbejderaktier omfattet af ligningslovens 7 A er først og fremmest begrundet i hensynet til at knytte medarbejdere og virksomheder tættere sammen. Dette hensyn gør sig ikke gældende ved tildeling af aktier til medarbejdere, der er på vej væk fra en arbejdsplads, eller som allerede er fratrådte. Jeg ser derfor ikke grundlag for at indføre skattefritagelse for aktier til opsagte medarbejdere. På denne baggrund finder jeg det ikke aktuelt at ophæve betingelsen om uopsagt stilling i ligningslovens 7 A, stk. 2." --o0o-- I praksis er ordet "erhvervelsestidspunktet" i ligningslovens 7 A, stk. 2 fortolket som tidspunktet for fastsættelsen af den årlige tildeling af medarbejderaktier. I den forbindelse henvises til SKM SR. Det fremgår endvidere udtrykkeligt af ToldSkats skrivelse af 10. maj 1999 til virksomheden, hvori medarbejderaktieordningen generelt godkendes, at "Det er en betingelse, at medarbejderen er i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet,?" Vilkåret for tildeling af skattefrie medarbejderaktier i 7 A, om at medarbejderne er ansat i uopsagt stilling "på erhvervelsestidspunktet", er således ikke opfyldt. Aktierne, som de opsagte medarbejdere erhverver, er dermed ikke skattefrie medarbejderaktier omfattet af ligningslovens 7 A. Det indstilles, at der svares nej til spørgsmål 1.1. Spørgsmål 1.2 Er medarbejderaktierne delvist skattefri? De pågældende medarbejdere var ikke ansat i uopsagt stilling på tidspunkterne for de årlige tildelinger i henholdsvis 2004 og 2005, hvorfor medarbejderaktierne ikke er omfattet af skattefriheden i ligningslovens 7 A. Det henvises i øvrigt til SKATs begrundelse vedrørende spørgsmål 1.1.

16 Det indstilles, at der svares nej til spørgsmål 1.2. Spørgsmål 2.1 Hvilken værdi skal indtægtsføres, hvis medarbejderaktierne er skattepligtige? Sø- og Handelsretten giver de pågældende medarbejdere medhold i, at de havde krav på tildeling af medarbejderaktier for 2003 samt krav på forholdsmæssig tildeling for Aktierne for disse perioder blev tildelt de øvrige medarbejdere til børskursen den 27. april 2004 for så vidt angår aktierne for 2003, og den 11. april 2005 for så vidt angår aktierne for Ifølge SKATs vurdering skal medarbejderne beskattes af den værdi aktierne havde henholdsvis den 27. april 2004 og den 11. april 2005, idet der alene er tale om, at beskatningstidspunktet udskydes som følge af, at medarbejdernes krav på medarbejderaktier har været bestridt. Se nærmere herom under SKATs begrundelse vedrørende spørgsmål 3.1. Det indstilles, at der svares ja til spørgsmål 2.1 Spørgsmål 2.2 Kan medarbejderne efter anmodning indtægtsføre et beløb svarende til børskursen for aktierne den dag, hvor aktierne faktisk blev udstedt/uddelt? Det skatteretlige udgangspunkt må efter SKATs vurdering være, at medarbejderne skal indtægtsføre aktierne til den værdi, der følger af Sø- og Handelsrettens dom, jf. besvarelsen ovenfor af spørgsmål 2.1. SKAT mener således ikke, at der er hjemmel til - efter anmodning - at tillade beskatning af aktierne til en anden værdi end den, der følger af dommens resultat. Det indstilles, at der svares nej til spørgsmål 2.2. Spørgsmål 2.3 Hvis 2.1 besvares med et nej, ønskes oplyst, hvilken værdi der så skal indtægtsføres. Bortfalder. 3. I hvilket år skal medarbejderen indtægtsføre værdien af aktierne (lønaccessoriebeskatning)? Spørgsmål 3.1 Kan eller skal medarbejderen indtægtsføre værdien af aktierne i det år, hvor Sø- og Handelsrettens dom blev endelig? Det følger af Sø- og Handelsrettens dom, at de omhandlede medarbejdere erhverver ret til medarbejderaktier løbende under ansættelsesperioden. Der erhverves således løbende et obligationsretligt krav på tildeling af aktier på et senere tidspunkt. Det følger af statsskattelovens 4, at samlede "årsindtægter" i såvel penge som "formuegoder af pengeværdi" er skattepligtig indkomst. I skatteretten tages udgangspunkt i et retserhvervelsesprincip, som fører til, at en indtægt tidsmæssigt skal placeres på det tidspunkt, der er erhvervet ret til at modtage vederlaget. Det obligationsretslige retserhvervelsesprincip kan dog ikke uden videre overføres til skatteretten. Virksomheden har afgivet et løfte overfor medarbejderne om tildeling af gratis aktier. Tildeling af gratis aktier til medarbejderne er betinget af, at virksomheden opnår visse økonomiske

17 målsætninger. En sådan betingelse udskyder beskatningstidspunktet indtil det kan konstateres, at betingelsen er opfyldt. I den foreliggende sag, hvor medarbejdernes krav på aktier har været bestridt, udskydes beskatningstidspunktet yderligere til kravet er fastslået endeligt ved dom. I den forbindelse henvises til LSRM 1971,14, LSRM 1972,108, LSRM1975,128 og til Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.1. Endvidere henvises til skatteretlig litteratur, Skatteretten 1, 4. udgave, kapitel 5 Periodisering, afsnit Bestridte og usikre krav i forbindelse med afståelse, hvoraf følgende fremgår: "Krav om yderligere vederlag, som i et senere indkomstår måtte blive fastslået ved endelig dom eller forlig, vil blive beskattet i dette senere indkomstår... Hvor en aftale om salg af aktier er indgået inden 3 års ejertid, må et yderligere vederlag, som køberen i første omgang har bestridt, antages at være skattepligtigt for sælgeren i medfør af ABL 2, selv om køberen først dømmes til at skulle betale det yderligere vederlag på et tidspunkt, der ligger mindst 3 år efter sælgerens anskaffelse af de nu solgte aktier." Efter SKATs opfattelse skal værdien af medarbejderaktierne indtægtsføres i det år, hvor Sø- og Handelsrettens dom er endelig, nemlig i 2006, hvor ankefristen for dommen udløb. Det indstilles, at der svares ja til spørgsmål 3.1. Spørgsmål 3.2 Sker indkomstbeskatningen i årene 2004 og 2005? I skatteretten tages udgangspunkt i retserhvervelsesprincippet, som fører til, at en indtægt tidsmæssigt skal placeres på det tidspunkt, der er erhvervet ret til at modtage vederlaget. Idet medarbejdernes krav på aktier har været bestridt, udskydes beskatningstidspunktet til kravet er endeligt fastslået ved dom. Efter SKATs opfattelse sker indkomstbeskatningen således ikke i årene 2004 og 2005, men i 2006, hvor Sø- og Handelsrettens dom er endelig. SKAT skal imidlertid henvise til Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.1, hvor det fremgår, at der efter anmodning, på visse nærmere anførte betingelser, kan gives tilladelse til tilbagefordeling af indkomstskattepligtige indtægter fra det år, hvori indtægterne skal beskattes (2006) til de år, som de vedrører (2004 og 2005). Ifølge Ligningsvejledningens retningslinier for adgangen til tilbageregulering, skal anmodningen om tilbageregulering være indgivet inden udgangen af det kalenderår, der følger efter det indkomstår, hvori udbetalingen/selve retserhvervelsen har fundet sted. SKAT sidestiller spørgsmål 3.2 i den foreliggende anmodning om bindende svar med en anmodning om tilladelse til tilbageregulering, således at ovennævnte frist er overholdt. Opmærksomheden henledes på, at der skal beregnes procenttillæg og løbende renter af den ved tilbageregulering fremkomne restskat. Det indstilles, at der svares nej til spørgsmål 3.2

18 Spørgsmål 3.3 Kan eller skal medarbejdere, der ikke var parter i retssagen, indtægtsføre værdien af aktierne i det år, hvor de har indgået aftale med deres arbejdsgiver? Efter SKATs vurdering kan spørgsmålet ikke besvares generelt, idet svaret beror på de konkrete omstændigheder. Udgangspunktet er, at værdien af medarbejderaktier skal indtægtsføres i det år, hvori der erhverves endelig ret hertil, hvilket i denne situation normalt vil være på aftaletidspunktet. Dog kan beskatningstidspunktet indtræde på et tidligere tidspunkt, såfremt der mellem parterne ikke hersker reel usikker om kravets beståen og størrelse. Det indstilles, at der svares ja til spørgsmål 3.3. Spørgsmål 4.1 Er medarbejderaktierne i relation til aktieavancebeskatningsloven anskaffet på de tidspunkter, hvor bestyrelsen fastsatte tildelingerne og til børskursen på disse tidspunkter? Som det fremgår af SKATs begrundelse vedrørende spørgsmål 2.1 er der alene tale om, at beskatningstidspunktet for lønaccessoriebeskatningen udskydes som følge af, at medarbejdernes krav på medarbejderaktier har været bestridt. SKAT er således enig med spørger i, at selve beskatningen ikke skal ændres, fordi det har været nødvendigt at føre retssag for at få kravet på aktierne slået fast. I overensstemmelse hermed vil aktierne i relation til aktieavancebeskatningslovens regler anses for anskaffet på de tidspunkter, der ligger til grund for bestyrelsens tildeling for henholdsvis 2003 og 2004, det vil sige henholdsvis den 27. april 2004 og den 11. april Anskaffelsessummen for aktierne i henhold til aktieavancebeskatningsloven er 0 (nul) kr., idet aktierne er erhvervet vederlagsfrit. Efter praksis er der adgang til at medregne lønaccessoriebeløb i anskaffelsessummen for aktierne. Det er dog en forudsætning, at lønaccessoriet er blevet beskattet. Dette fremgår forudsætningsvis af SKM LSR, hvor anskaffelsessummen blev opgjort til 0 kr., idet der ikke var sket lønaccessoriebeskatning. Medarbejderens anskaffelsessum for aktierne i relation til aktieavancebeskatningsloven er således det beløb, som medarbejderen er blevet lønaccessoriebeskattet af i 2006, nemlig børskursen den 27. april 2004 for så vidt angår aktierne for 2003, og børskursen den 11. april 2005 for så vidt angår aktierne for Det indstilles, at der svares ja til spørgsmål 4.1. Spørgsmål 4.2 Hvis svaret på spørgsmål 4.1 er nej, fra hvilket dato løber så aktieavancebeskatningen? Bortfalder. Spørgsmål 5.1 Hvis aktierne er skattefri, vil der da være krav om båndlæggelse af aktierne? Bortfalder. Spørgsmål 5.2 Hvis 5.1 besvares bekræftende, fra hvilket tidspunkt anses båndlæggelsen da for at løbe?

19 Bortfalder. Spørgsmål 6 Spørgsmål i relation til kr.'s reglen i den nye aktieavancebeskatningslov 44: Spørgsmål 6.1 Anses aktierne for erhvervet ved tildelingen i henholdsvis 2004 og 2005? Som det fremgår af SKATs begrundelse vedrørende spørgsmål 4.1 er der alene tale om, at beskatningstidspunktet for lønaccessoriebeskatningen udskydes som følge af, at medarbejdernes krav på medarbejderaktier har været bestridt. I overensstemmelse hermed vil aktierne i relation til aktieavancebeskatningslovens regler, herunder overgangsreglerne i lovens 44, anses for anskaffet den 27. april 2004 for så vidt angår aktierne for 2003, og den 11. april 2005 for så vidt angår aktierne for Der indstilles, at der svares ja til spørgsmål 6.1. Spørgsmål 6.2 Hvis svaret på spørgsmål 6.1 er ja, kan medarbejderne i så tilfælde i relation til aktieavancebeskatningslovens overgangsregler vælge at anse aktierne for erhvervet på det tidspunkt, hvor aktierne indgår på medarbejderens depot? Det skatteretlige udgangspunkt må efter SKATs vurdering være, at aktierne, i relation til aktieavancebeskatningslovens regler, anses for anskaffet på de tidspunkter, der ligger til grund for bestyrelsens tildeling af aktier, det vil sige henholdsvis den 27. april 2004 og 11. april SKAT mener således ikke, at der er hjemmel til at vælge et andet anskaffelsestidspunkt. Det indstilles, at der svares nej til spørgsmål 6.2. Skatterådets afgørelse og begrundelse Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt?

TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/ et nyt opgørelsestidspunkt? TfS 1994, 418 Skattepligt og indgangsværdier for børsnoterede aktier - er 19/5 1993 et nyt opgørelsestidspunkt? Af statsaut. revisor Jan Flemming Hansenadvokat Niels Schiersing Efter indførelsen af de

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

SKAT: Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt

SKAT: Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt Page 1 of 7 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om os Links Presse Spørgsmål/Svar A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Søg Brug af afgørelser domme kendelser mv. Godkendt trossamfund - undtaget fra skattepligt Vis

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 06.11.2017-47 (20171121) Køb af arbejdsgiverens produkter med rabat - ligningslovens 16, stk. 3, 2. pkt. - køb og tilbagesalg - SKM2017.61.LSR og Landsskatterettens kendelser af 5/4 2017, jr. nr. 14-4092624

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR

Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM SR - 1 Likvidationsprovenu - uafhentet provenu - båndlagt kapital uden aktuel kapitalejer - SKM2015.637.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 22/9 2015,

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Høringssvar 29. februar 2016

Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar i relation til forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere