Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J"

Transkript

1 SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6

2 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 4. juni 2011 indgik KL og Regeringen aftale om kommunernes økonomi for. Hovedpunkter Udgangspunktet for aftalen var et uændret udgiftsniveau i forhold til aftalen for Af aftalen fremgår, at serviceudgifterne måtte udgøre 247,8 mia. kr. for kommunerne set under ét. I forhold til 2011 indgår indtægterne fra den centrale refusionsordning ikke længere i serviceudgifterne. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. Kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen var i forudsat til 18,9 mia. kr. På overførselsområdet blev der aftalt et udgiftsniveau på 59,6 mia. kr. for, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. skulle udgøre 14,1 mia. kr. Med aftalen om kommunernes økonomi for blev der skabt finansiering til et anlægsniveau på 15,5 mia. kr. eksklusiv kommunalt ejede ældreboliger. For serviceudgifterne blev pris- og lønfremskrivningsskønnet opgjort til 2,2 pct., og for anlægsudgifterne til 3,0 pct. Der blev endvidere forudsat en satsreguleringsprocent for på 2,9 pct. Den realiserede pris- og lønfremskrivning fra 2011 til er pr. ultimo februar 2013 opgjort til 2,2 pct. for serviceudgifterne og til 1,4 pct. for anlægsudgifterne. Der er ingen ændringer i satsreguleringsprocenten i forhold til den skønnede sats. BEFOLKNINGSPROGNOSE Samlet set blev der i Silkeborg Kommune skønnet en befolkningsvækst på 0,5 pct. fra Den realiserede vækst blev på 0,02 pct. BYRÅDETS MÅLSÆTNINGER Byrådets overordnede politiske mål gældende for budgetåret var: 1. Bæredygtig økonomi, da det er fundamentet for fremtidens Silkeborg Kommune og grundlag for kommunens fortsatte opgaveløsning og udvikling. 2. Tage hånd om de mest sårbare, da det er en kerneopgave for kommunen at understøtte dem, der ikke kan mestre eget liv. 3. Sundhedsfremme og forebyggelse, da borgerne skal have mulighed for at leve et sundt liv med høj livskvalitet 4. Attraktiv kommune, hvor bosætning, erhvervsudvikling og uddannelsesmiljøer skaber grundlag for vækst, dynamik og innovation. 5. Bæredygtig miljø- og klimaindsats, hvor der tages et kommunalt og lokalt ansvar i bestræbelserne på at opnå fremtidssikrede løsninger. 6. Fagligt bæredygtige miljøer, da det skaber grundlag for faglig ekspertise og høj kvalitet, bedre ressourceudnyttelse, mere innovation og større sammenhæng. 2

3 Økonomisk beretning FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER Silkeborg Byråd har i vedtaget en økonomisk politik, der har til formål at fastlægge de overordnede sigtelinjer for arbejdet med at sikre en økonomisk robust Silkeborg Kommune. Gennem den økonomiske politik formuleres en række principper, der sikrer fælles ejerskab til budgetterne og til det grundlag, hvorpå økonomistyringen tilrettelægges. Den Økonomiske politik er gældende for perioden 1. juli til 31. december Byrådets økonomiske mål: Silkeborg Byråd ønsker overordnet at sikre en strukturel balance mellem indtægter og udgifter (driftsudgifter, anlægsudgifter og afdrag på kommunens gæld). I de kommende år vil byrådet arbejde på at konsolidere kassen for at sikre at kommunen har en økonomi, der er så robust at uforudsigelige begivenheder, udgifter afledt af konjunktursituationen samt eventuelle statslige indgreb kan håndteres. Den robuste økonomi skal desuden sikre, at de økonomiske mål realiseres samt at der er finansiering til den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunens virksomhed. Byrådet har følgende økonomiske mål: Der nettoafdrages 50 mio. kr. årligt på kommunens gæld (ekskl. ældreboliger) Kassen konsolideres årligt med 50 mio.kr. til et niveau på 250 mio. kr. Der sigtes mod et anlægsniveau på 250 mio. kr. (ekskl. ældreboliger) Som et af midlerne hertil arbejdes med en årlig effektivisering, inden for serviceudgifterne, på 1 til 3 %. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Silkeborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabspraksissen for fysiske aktiver er fastsat i bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper. Kommunens regnskabsaflæggelse sker i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriet krav til regnskabsaflæggelsen fra Anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Fra regnskabsår er regnskabskravene ændret hvad angår affaldshåndtering på det takstfinansierede område. Silkeborg Kommune har selskabsgjort hele forsyningsområdet fra 1. december Økonomi- og Indenrigsministeriet har i orienteringsskrivelse af 5. juli præciseret, at kommunerne - uanset selskabsgørelse - i det kommunale regnskab, skal medtage økonomien omkring affaldsområdet. I regnskab har Silkeborg Kommune medtaget de seneste regnskabstal vedrørende affaldsområdet hos Silkeborg Forsyning A/S, hvilket er regnskabsoplysningerne for Silkeborg Forsyning A/S aflægger regnskab i henhold til årsregnskabsloven, og regnskabet foreligger i juni 2013, hvorfor det ikke har været muligt at indregne oplysninger for regnskabsåret. I Silkeborg Kommunes regnskab, er affaldshåndtering registreret på en nyoprettet bevilling under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og fremgår særskilt som takstfinansieret område i regnskabsopgørelsen. 3

4 Økonomisk beretning Det økonomiske resultat vedrørende affaldshåndtering er opført som en gæld der er modsvaret af et tilsvarende krav i tilgodehavender. Beløbet får ingen indvirkning på kommunens balance. Summen af affaldshåndteringsområdet der er indregnet i Silkeborg Kommunes regnskab, er udelukkende et udtryk for resultatet i regnskab Mellemværendet fra selskabsdannelsens start og til ultimo regnskab, er i skrivende stund ikke gjort endeligt op. Det forventes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i løbet af 2013 udsender en ny konteringsvejledning, med klare retningslinjer for, hvad mellemværendet med forsyningsselskaberne skal indeholde. INDREGNING AF INDTÆGTER, UD- GIFTER OG OMKOSTNINGER Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. MOMS Som hovedregel indregnes indtægter og udgifter/omkostninger eksklusiv moms. Der sondres mellem to former for moms: Registreret moms, dvs. moms, der afregnes med SKAT i forbindelse med momsregistreret virksomhed. Købsmoms, dvs. kommunens øvrige momsudgifter, som refunderes via momsrefusionsordningen. MATERIELLE OG IMMATERIELLE AN- LÆGSAKTIVER I balancen er generelt indregnet alle materielle og immaterielle anlægsaktiver, hvor kostprisen svarer til eller overstiger kr. og levetiden er over 1 år. Ikke operative og infrastrukturelle aktiver er ikke indregnet. Leasing af materielle anlægsaktiver, hvor Silkeborg Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), er optaget i balancen indregnet til kostpris. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER/ GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ud fra et væsentlighedsprincip er tilgodehavenderne nedskrevet til imødegåelse af forventet tab. Langfristet gæld til realkreditinstitutioner m.v. er optaget med restgælden pr. 31. december i regnskabsåret. Gæld i udenlandsk valuta er reguleret til kursen ultimo regnskabsåret. Finansielt leasede anlægsaktiver er indregnet under langfristet gæld med den kapitaliserede værdi af de fremtidige ydelser. Andre gældsforpligtelser er opgjort til nominel værdi. OMSÆTNINGSAKTIVER Grunde og bygninger til videresalg er optaget til kostprisen. Varebeholdninger er indregnet, såfremt værdien overstiger 1 mio. kr., eller der er væsentlige forskydninger på beholdningerne mellem årene. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til kursværdien pr. 31. december i regnskabsåret. For ikke-noterede værdipapirer er indregningen foretaget efter den indre værdis metode. Andre kortfristede tilgodehavender er opgjort til nominel værdi. 4

5 Økonomisk beretning AFSKRIVNINGER - AFSKRIVNINGSPERI- ODER Aktiver, som forventes anvendt i mere end ét år, og hvor kostprisen er lig med eller større end kr., indregnes generelt i balancen og afskrives lineært over aktivets levetid. Afskrivningerne er baseret på følgende autoriserede levetidsintervaller: Bygninger Tekniske anlæg og driftsmateriel Inventar, IT-udstyr m.v. Immaterielle anlægsaktiver HENSATTE FORPLIGTELSER år år år. max. 10 år. I balancen er indregnet hensættelse til forpligtelser, hvor: Det er sandsynliggjort, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer. Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Den enkelte forpligtelse overstiger kr. 5

6 Oversigter Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 1) Omsætningsaktiver i alt 1) Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser 2) Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet gæld 3) Kortfristet formue/gæld 4) Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (1.000 kr.) 0,4 1,6 2,5 4,7 Langfristet gæld pr. indbygger (1.000 kr.) 7,4 9,0 8,9 8,5 Udskrivningsprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Grundskyldspromille 25,56 25,56 28,26 28,26 Indbyggertal (ultimo) Aktier og andelsbeviser m.v. er fra regnskab 2011 definitorisk flyttet fra omsætningsaktiver til finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender), jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner. 2. Omfatter primært forpligtelser omkring tjenestemandspensioner og arbejdsskader. 3. Fra 2010 er det gjort frivilligt at medtage feriepengeforpligtelserne. Silkeborg Kommune har i fortsat opgjort og registreret feriepengeforpligtelserne. 4. Tallene er eksklusive feriepengeforpligtelser. Den kortfristede formue/gæld er blevet væsentligt forbedret i, hvilket fortsat primært skyldes et stort overskud på det skattefinansierede område på 305,8 mio. kr. og dermed en forøgelse af kassen med 244,5 mio. kr. 6

7 Oversigter Regnskabsopgørelse Regnskabsopgørelsen viser kommunens udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper. Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentation af det faktiske regnskabsårs resultat sammenholdt med det budgetterede og forrige års resultat. Note Regnskab 2011 mio. kr. Budget mio. kr. Regnskab mio.kr. A: Det skattefinansierede område Indtægter 1 Skatter 3.506, , ,7 2 Tilskud og udligning 1.139, , ,3 Indtægter i alt 4.645, , ,0 3 Driftsudgifter incl. overførselsudgifter Økonomiudvalget -358,7-636,8-516,4 Vej- og Trafikudvalget -103,1-115,1-100,7 Kultur- og Fritidsudvalget -142,9-135,4-134,1 Børne- og Ungeudvalget , , ,7 4 Socialudvalget ,3-377,8-387,2 4 Arbejdsmarkedsudvalget -354, , ,8 Ældre- og Sundhedsudvalget -822,7-981,6-960,0 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -8,1-8,9-9,9 Driftsudgifter incl. overførselsudgifter i alt , , ,8 5 Renter -19,5-21,5-12,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 323,4 248,2 431,6 6 Anlægsudgifter Økonomiudvalget -36,8-55,7-38,2 Vej- og Trafikudvalget -30,1-36,8-21,0 Kultur- og Fritidsudvalget -22,2-22,9-26,9 Børne- og Ungeudvalget -81,4-50,4-38,0 Socialudvalget -12,0-11,0-4,0 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0-2,3 Ældre- og Sundhedsudvalget -16,3-3,0-5,9 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget -8,7-0,5-7,2 Anlægsudgifter i alt -207,5-180,3-143,5 7 Jordforsyning Salg af jord 38,1 25,0 26,3 Køb af jord -0,4-25,0-3,4 Byggemodning -4,5-30,0-5,2 Jordforsyning i alt 33,2-30,0 17,7 8 Resultat af det skattefinansierede område 149,1 37,9 305,8 B: Det takstfinansierede område (Affaldshåndtering)* 0,0 0,0 0,9 C: Resultat i alt (A+B) 149,1 37,9 306,7 * Det bemærkes, at det takstfinansierede område alene vedrører affaldshåndtering, jf. anvendt regnskabspraksis. Forbruget er opført som en gæld der er modsvaret af et tilsvarende krav i tilgodehavender. Beløbet får ingen indvirkning på kommunens balance. 7

8 Oversigter Finansieringsoversigt Formålet med finansieringsoversigten er at vise, hvilken betydning årets regnskabsresultat, opgjort efter udgiftsbaserede principper, sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. låneoptagelse) har for de likvide aktiver, samt om de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret. Note Regnskab 2011 mio.kr. Budget mio. kr. Regnskab mio.kr. Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt, se regnskabsopgørelsen 149,1 37,9 306,7 9 Optagne lån (langfristet gæld) 496,9 67,1 88,0 Tilgang af likvide aktiver i alt 646,0 105,0 394,7 Anvendelse af likvide aktiver 9 Afdrag på lån (langfristet gæld) -492,0-97,1-122,4 Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld samt langfristede tilgodehavender -33,3 8,1-14,3 Anvendelse af likvide aktiver i alt -525,3-89,0-136,7 Kursreguleringer på værdipapirbeholdninger 3,5-13,2 13 Ændring af likvider, jf. balancen 124,2 16,0 244,8 8

9 Oversigter Balance Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret. Ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Note Aktiver Anlægsaktiver Primo mio. kr. Ultimo mio. kr. Materielle anlægsaktiver Grunde 845,2 836,0 Bygninger 2.085, ,0 Tekniske anlæg 52,7 58,9 Inventar 12,7 10,8 Anlæg under udførelse 220,5 207,4 I alt 3.216, ,1 Immaterielle anlægsaktiver 3,4 0,4 Finansielle anlægsaktiver 10 Langfristede tilgodehavender 4.274, ,7 10 Takstfinansieret område (affaldshåndtering) 0,0-0,9 I alt 4.274, ,8 Anlægsaktiver i alt 7.494, ,3 Omsætningsaktiver 7 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 152,7 147,3 11 Kortfristede tilgodehavender -132,3-63,1 12 Værdipapirer 78,5 84,4 13 Likvide beholdninger 93,9 338,7 I alt 192,8 507,3 Aktiver i alt 7.687, ,6 Passiver 14 Egenkapital Modpost for selvejende institutioners aktiver -21,6-16,3 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,5 Balancekonto , ,9 I alt , ,7 15 Hensatte forpligtelser , ,0 9 Langfristede gældsforpligtelser -796,3-759,3 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -10,2-10,4 16 Kortfristede gældsforpligtelser -594,7-662,2 Passiver i alt , ,6 9

10 Oversigter Anlægsoversigt Formålet med anlægsoversigten er bl.a. at kunne aflæse bevægelserne i de materielle aktivers bogførte værdi og dermed hvilke beløb kommunen har investeret i de forskelle former for anlægsaktiver. Grunde mio. kr. Bygninger mio.kr Tekniske anlæg m.v. mio.kr. Inventar m.v. mio.kr. Aktiver under udførelse mio.kr. Immaterielle aktiver mio.kr. I alt mio.kr. Det skattefinansierede område Kostpris pr , ,0 117,2 43,7 220,5 9, ,8 Tilgang -9,2-18,4 11,7 2,6 70,8 0,0 57,5 Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført 0,0 80,0 3,9 0,0-83,9 0,0 0,0 Kostpris pr , ,6 132,8 46,3 207,4 9, ,3 Ned- og afskrivninger 0,0-553,2-64,4-31,0 0,0-5,8-654,4 1. januar Årets afskrivninger 0,0-89,4-9,5-4,5 0,0-3,0-106,4 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ned- og afskrivninger 0,0-642,6-73,9-35,5 0,0-8,8-760, Regnskabsmæssig værdi 836, ,0 58,9 10,8 207,4 0, , Afskrives over år 8-30 år 3-10 år max 10 år De selvejende institutioners andel af den samlede regnskabsmæssige værdi på 3.171,5 mio. kr. udgør 16,3 mio. kr. Samlet ejendomsværdi for Silkeborg Kommunes ejendomme pr ,3 Ejendomsværdien er udtrukket fra ejendomsstamregistret pr. 22. februar 2013 Ejendomsværdien er lavet på baggrund af vurderingsår Finansielt leasede aktiver udgør: Kostpris pr. 31. december 8,7 Regnskabsmæssig værdi (leasinggæld) pr. 31. december 4,1 10

11 1. Skatter Det er for valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. En udskrivningsprocent højere end 24,86 og højere end i 2007 har betydet, at kommunen har medfinansieret 9,6 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft. Grundskylden for er beregnet med en grundskyldspromille på 28,26. Provenuet fra produktionsjord er beregnet med den maksimalt tilladte promille på 7,2. Mio.kr Regnskab Budget Regnskab 2011 Indkomstskatter 3.082, , ,5 Selskabsskatter 64,7 34,7 34,7 Ejendomsskatter 352,8 363,1 362,4 Andre skatter 6,5 1,8 3,1 I alt 3.506, , ,7 Indkomstskatter Afregningen vedrørende det skrå skatteloft blev 1,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Ejendomsskatter Mindreindtægt på 0,4 mio. kr. vedrørende grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb samt udgift på 0,3 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af nedsættelse af fradrag for forbedringer og den på landsplan gennemførte tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Andre skatter Indtægt på 1,3 mio. kr. vedrørende andel af bruttoskat efter forskerordningen for

12 2. Tilskud og udligning Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse i modsætning til forskelle i kommunernes serviceniveau. Mio. kr. Regnskab 2011 Budget Regnskab Kommunal udligning 651,0 829,8 829,8 Statstilskud til kommuner 341,8 262,8 262,8 Efterregulering af tidligere tilskudsår 23,1 0,0-4,1 Udligning af selskabsskat 3,7 16,1 16,1 Udligning, udlændinge -26,5-26,4-26,4 Bidrag til regionen: - Grundbidrag, sundhedsvæsenet -108,1 0,0 0,0 - Udviklingsbidrag -10,8-11,0-11,0 Tilskud fra kvalitetsfonden 32,1 32,0 32,0 Beskæftigelsestilskud 238,1 214,8 214,8 Beskæftigelsestilskud, efterreguler. -24,7 0,0 29,4 Det særlige ældretilskud 22,3 23,1 23,0 Tilbagebetaling af købsmomsrefusion -2,7-2,0 1,9 I alt 1.139, , ,3 Midtvejsreguleringer og lovændringer har samlet set betydet nettomerindtægter på i alt 25,2 mio. kr. fordelt med en øget indtægt på 29,4 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet for og en negativ regulering af de generelle tilskud på 4,1 mio. kr. Tilbagebetaling og korrektioner af købsmoms har medført en indtægt på 1,9 mio. kr. mod en budgetteret udgift på 2 mio. kr. 12

13 3. Driftsudgifter incl. overførselsudgifter Driftsudgifterne omfatter den del af kommunens driftsvirksomhed, som finansieres ved udskrivning af skatter, ved tilskud og refusioner fra staten samt ved diverse driftsindtægter eksempelvis forældrebetaling på daginstitutionsområdet. Udgiften er anført netto dvs. efter fradrag af såvel driftsindtægter som refusioner. I forhold til det oprindelige budget på 4,678 mia. kr., udviser regnskabet et netto mindreforbrug på totalt 146,9 mio. kr. (incl. det takstfinansierede område), svarende til 3,1 pct. Specifikation af netto mindreforbruget på udvalg og bevillinger (mio. kr.): Økonomiudvalget, mindreforbrug, ,4 - Bevilling 11 Ældreboliger,...-7,6 - Bevilling 12 Kommunale ejendomme,...11,6 - Bevilling 13 Brand og Redning,... -0,1 - Bevilling 14 Centralfunktioner, ,0 - Bevilling 15 Fælles formål,... -2,3 - Bevilling 16 Tværgående aktiviteter, ,0 Vej- og Trafikudvalget, mindreforbrug, ,4 - Bevilling 24 Kollektiv trafik,...-7,7 - Bevilling 25 Veje,... -1,9 - Bevilling 28 Entreprenøropgaver,... -4,8 Kultur- og Fritidsudvalget, mindreforbrug,... -1,3 - Bevilling 34 Kultur og Fritid,... -1,3 Børne- og Ungeudvalget, mindreforbrug, ,2 - Bevilling 41 Skoler,... 3,8 - Bevilling 43 Børn og Familie, ,0 - Bevilling 45 Handicap - børn,... -2,9 - Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner,... 0,1 - Bevilling 49 Familie - institutioner,... -1,2 Socialudvalget, merforbrug,... 9,4 - Bevilling 51 Social service,... 4,9 - Bevilling 55 Handicap,... 0,8 - Bevilling 57 Handicap - sociale overførsler,... -1,6 - Bevilling 58 Handicap - vokseninstitutioner,... 3,5 - Bevilling 59 Social service institutioner,... 1,8 13

14 Arbejdsmarkedsudvalget, merforbrug,... 19,5 - Bevilling 61 Arbejdsmarked - service,... -4,5 - Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler, ,0 - Bevilling 67 Sociale overførsler,... 39,7 - Bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner,... -0,7 Ældre- og Sundhedsudvalget, mindreforbrug, ,6 - Bevilling 71 Sundhedsområdet,... -9,9 - Bevilling 73 Ældreområdet,... -5,9 - Bevilling 78 Fritvalgsområdet,... -5,8 Plan-, Miljø og Klimaudvalget, merforbrug,... 1,0 - Bevilling 81 Natur og Miljø,... 1,0 Takstfinansieret område, mindreforbrug,... -0,9 - Bevilling 89 Affaldshåndtering,... -0,9 Der henvises til bemærkninger i regnskabssagen for yderligere regnskabsforklaringer til de enkelte bevillingsområder. 14

15 4. Driftsudgifter vedrørende Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget Fra regnskab er udgifter vedrørende sociale overførsler flyttet fra bevilling 56 under Socialudvalget til nyoprettet bevilling 67 under Arbejdsmarkedsudvalget. 5. Renter Kommunen har i haft en nettorenteudgift på 12,6 mio. kr. Der var budgetteret med en nettorenteudgift på 21,5 mio. kr. Mindreudgiften skyldes væsentligt merindtægter vedrørende renter af kasse- og obligationsbeholdning, mindreudgifter til renter vedrørende lån samt merudgifter til rentegodtgørelse vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat. 15

16 6. Anlægsudgifter Anlægsudgifterne omfatter den almindelige kommunale anlægsvirksomhed, såsom investeringer i nye vejanlæg, større vedligeholdelsesarbejder på kommunale institutioner, opførelse/ombygning af skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, m.m. Anlægsudgifterne (eksklusiv jordforsyning) beløber sig i til 143,5 mio. kr. mod budgetteret 180,3 mio. kr. Specifikation af anlægsudgifterne på hvert enkelt udvalg: (Kategorien Øvrige mindre anlægsarbejder indikerer anlægsarbejder der hver især har en værdi på under 1 mio. kr., opdelt pr. politisk udvalg) Mio. kr. Økonomiudvalget ,2 Ejendomssalg... 21,6 Ejendomskøb... -5,7 Færdiggørelse af projekter startet før FE... -2,0 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse... -2,8 Planlagt vedligeholdelse ,9 Øvrige mindre anlægsarbejder... -3,2 Øvrige anlægsprojekter: Brandsikring af tagrum på skoler... -1,7 Digitalisering, selvbetjening og dokumenthåndtering... -1,3 Erhvervskorridoren... -1,8 IT-investeringer... -4,0 Nedrivning af ejendomme... -3,1 Ombygning af rådhuskomplekset i forbindelse med rådhusrokade... -1,6 Ombygning af Østergade 1 til kommunal administration... -2,0 Renovering og ombygning af Torvet 2A...-7,7 Vej- og Trafikudvalget ,0 Mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet... -3,5 Øvrige mindre anlægsarbejder... -4,6 Øvrige anlægsprojekter: Godhåbsvejs forlængelse til Søvej... -1,2 Højresvingsspor på Ansvej samt nyt parkeringsareal... -2,7 Ny busterminal, Drewsensvej... -5,8 Rundkørsel ved krydset Arendalsvej, Østre Højmarksvej og Stockholms-vej... -2,2 Styrket indsats mod infrastrukturelle udfordringer... -1,0 Kultur- og Fritidsudvalget ,9 Øvrige mindre anlægsarbejder... -1,9 Øvrige anlægsprojekter: Anlægstilskud til kunststofbane i Kjellerup... -1,3 Udbygning af Jysk Arena ,3 Udskiftning af bænke ved friluftsteatret i Indelukket... -1,4 16

17 Børne- og Ungeudvalget ,0 Mindre anlægsarbejder på skoleområdet... -6,8 Øvrige mindre anlægsarbejder... -4,1 Øvrige anlægsprojekter: Bryrup Børnehave, tilbygning... -1,0 Ny daginstitution i Sorring... -1,0 Ny tandklinik, Frisholm... -2,8 Sølystskolen, modernisering ,0 Voel Skole, udvidelse... -3,3 Socialudvalget... -4,0 Projektering af Frydenslund... -1,0 Psykiatriens Hus... -1,3 Øvrige mindre anlægsarbejder... -1,7 Arbejdsmarkedsudvalget... -2,3 Samtalerum og 20 nye arbejdsstationer på Jobkompagniet... -2,3 Ældre- og Sundhedsudvalget... -5,9 Gødvad Plejecenters udvidelse... 1,9 Modernisering af kaldeanlæg på plejecentrene... -1,1 Sandgårdsparken, tilbygning... -2,5 Velfærdsteknologi... -3,4 Øvrige mindre anlægsarbejder... -0,8 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget... -7,2 Vejanlæg vedr. udstykningsområder (jordforsyning)... -6,3 Øvrige mindre anlægsarbejder... -0,9 17

18 7. Jordforsyning Omfatter blandt andet grunde som kommunen besidder med videresalg for øje. Udgifter (grundkøb og byggemodningsudgifter) og indtægter (salgsindtægter) registreres løbende og påvirker balancens omsætningsaktiver (grunde og bygninger bestemt for videresalg). Indregningen af et aktiv som omsætningsaktiv sker, når Byrådet beslutter at inddrage og forarbejde jord med senere salg for øje. Balancens saldo er således udtryk for kostprisen på beholdningen af grunde og bygninger, kommunen har til salg. Køb og salg af jord og bygninger, som ikke er bestemt for videresalg er medtaget under almindelige anlægsudgifter (note 6) og er i balancen indregnet under materielle anlægsaktiver. Fra regnskab 2011 er vejanlæg flyttet fra funktion Jordforsyning til funktion Kommunale veje, jf. den autoriserede kontoplan, og indgår således ikke længere i definitionen af jordforsyning. Ultimo regnskabsåret er der ca. 77 ha erhvervsareal samt 69 boliggrunde og 6 storparceller til salg. I er der, som det var nævnt i regnskab 2011, afregnet 6,6 mio.kr. til kommunen i forbindelse med, at en række boligorganisationer har frikøbt tilbagekøbsdeklarationer. 8. Resultat af det skattefinansierede område Resultatet af det skattefinansierede område udviser i regnskab et overskud på 305,8 mio. kr. mod budgetteret 37,9 mio. kr. De væsentligste grunde hertil er højere indtægter vedrørende tilskud og udligning, lavere drifts- og anlægsudgifter, lavere udgifter til renter og byggemodning samt færre udgifter til køb af jord. 18

19 9. Langfristede gældsforpligtelser Den langfristede gæld har udviklet sig således: Mio. kr. Langfristet gæld primo ,3 Låneoptagelse: - Låneoptag ,0 - Lån i DKK (omlægning af lån i CHF) ,2 - Ældreboliglån regulering vedrørende Gødvad Plejecenter...1,2 Afdrag på lån: - Ældreboliglån...10,1 - Statens andel...1,9 - Andre lån (inklusive låneomlægninger) ,2 Leasingforpligtelser: - Tilgang... -0,5 - Afdrag... 1,7 Indeksreguleringer... -1,1 Kursreguleringer...0,7 Langfristet gæld ultimo ,3 Kommunens langfristede gæld ultimo udgør 759,3 mio. kr. Silkeborg Kommune har samlet set indgået to SWAP-aftaler med Kommunekredit: Èn fastforrentet aftale fra 2011 på 187,9 mio. kr. med udløb i Den nominelle restgæld er på 165,8 mio. kr. med en markedsværdi på 172,8 mio. kr. ultimo. Èn fastforrentet aftale fra på 50,0 mio. kr. med udløb i Den nominelle restgæld er på 50,0 mio. kr. med en markedsværdi på 49,9 mio. kr. ultimo. 19

20 10. Langfristede tilgodehavender De langfristede tilgodehavender har udviklet sig således (mio. kr.): Primo Ultimo Forskel Aktier og andelsbeviser mv , ,9-68,6 Tilgodehavender hos grundejere 1,0 1,0 0,0 Udlån til beboerindskud 24,8 22,1-2,7 Indskud i Landsbyggefonden 222,7 0,0-222,7 Andre udlån og tilgodehavender 126,9 105,4-21,5 Deponerede beløb for lån m.v. 22,2 29,3 7,1 Takstfinansieret område (affaldshåndtering) 0,0-0,9-0,9 I alt 4.274, ,8-309,3 Aktier m.v. Noterede aktier opgøres efter kursværdien ultimo regnskabsåret. Silkeborg Kommune har ingen noterede aktier. For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser og lignende) er indregningen foretaget efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab. Ultimo regnskabsåret er den nominelle værdi 9,8 mio.kr. og den regulerede værdi 3.807,9 mio. kr. Den store regulering i regnskab skyldes primært: Kommunens ejerandel i HMN Naturgas I/S er fra dette regnskabsår beregnet på grundlag af det delte ejerskab mellem HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S, hvilket betyder en opregulering på 6,1 mio. kr. Negativ tilpasning vedr. Silkeborg Forsyning A/S på 73,0 mio. kr. som skyldes Erhvervsstyrelsens nye fortolkning af årsregnskabsloven vedrørende indregning af takstmæssige over-/underdækninger. Silkeborg Forsyning A/S har været nødt til at ændre regnskabspraksis på dette område, idet man ikke tidligere har indregnet takstmæssige over-/underdækninger i årsregnskabet. Takstmæssige over-/underdækninger indregnes fremadrettet i nettoomsætningen og saldoen for den takstmæssige over-/underdækning optages som en særskilt post i aktieselskabet Silkeborg Forsyning s balance, såfremt den takstmæssige saldo efter ledelsens vurdering vil få effekt på den fremtidige takstfastsættelse. Nedskrivning af forventet tab på tilgodehavender Der er i regnskabsåret hensat 3,3 mio. kr. vedrørende udlån til beboerindskud, hvoraf statens andel udgør 2,1 mio. kr. og 8,8 mio. kr. vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, hvoraf statens andel udgør 3,8 mio. kr., samt 0,2 mio. kr. vedr. billån. Nedskrivningerne er baseret på gennemsnittet af de reelle afskrivninger for årene I regnskabsår er refusioner vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp optaget på balancen (9.52) med 7,8 mio. kr. Regulering for forventet tab er beregnet med den gennemsnitlige refusionsprocent ultimo, svarende til 42,71. 20

21 Indskud i Landsbyggefonden Jf. gældende regnskabsprincipper er indskud i Landsbyggefonden indregnet med 0 i værdi ultimo regnskabsåret. I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kontoen igen viser det nominelle tilgodehavende. Den nominelle værdi ultimo regnskabsår / primo regnskabsår 2013 er 222,7 mio. kr. Deponerede beløb for lån m.v. Beløbet vedrører garanti for lån stillet for Ferskvandscentret med 22,2 mio. kr. Ændringen i deponerede beløb for lån i vedrører kursregulering for lånet i Ferskvandscentret med 0,8 mio. kr. samt deponering vedr. låneramme for. 11. Kortfristede tilgodehavender De kortfristede tilgodehavender har udviklet sig således (mio. kr.): Primo Ultimo Forskel Tilgodehavender hos staten -0,1 47,4 47,5 Tilgodehavender hos borgere 119,1 131,1 12,0 Andre tilgodehavender 0,1 12,7 12,6 Periodeforskydninger mellem årene -252,2-263,0-10,8 Selvejende institutioner med overenskomst 0,8 8,7 7,9 I alt -132,3-63,1 69,2 Tilgodehavender hos staten Tilgodehavender hos staten vedrører afregning af købsmoms for december samt supplementsperioden i januar 2013, med i alt 29,1 mio. kr. Beløbet udbetales til Silkeborg Kommune i februar og marts Desuden har der været bevægelser i afregning af refusioner til staten for i alt 18,4 mio. kr. For 2011 har Silkeborg Kommune haft en gæld til staten på 10,8 mio. kr. for den foreløbige restafregning, som er afregnet i. I regnskab har Silkeborg Kommune et tilgodehavende hos staten på den foreløbige restafregning på 7,6 mio. kr. Beløbet indbetales først i regnskab 2013, hvorfor beløbet opføres som et tilgodehavende i. Periodeforskydninger mellem årene Periodeforskydninger imellem årene skal ses i sammenhæng med forskydninger i kortfristet gæld, hvor der er periodeforskydninger på 66,5 mio. kr. (jf. note 16). Regnskabsår har således netto lånt 77,3 mio. kr. af regnskabsårene 2011 og 2013 i supplementsperioderne. I regnskab er der opført 6,5 mio. kr. som periodeforskydning imellem årene vedrørende medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge. Dette er sket som følge af en forsinket opgørelse af medfinansieringen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende november og december måned. Periodeforskydningen indebærer, at de korrekte nettoudgifter i regnskabet indgår i beregningsgrundlaget for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for og

22 12. Værdipapirer Værdipapirbeholdningen har udviklet sig således (mio. kr.): Primo Ultimo Forskel Pantebreve 78,5 84,4 5,9 I alt 78,5 84,4 5,9 Der er kun sket mindre ændringer vedr. pantebreve i i form af indfrielser samt omkontering af pantebrev der i regnskab 2011 var registreret som et tilgodehavende. 13. Likvide beholdninger De likvide beholdninger har udviklet sig således (mio. kr.): Primo Ultimo Forskel Kontante beholdninger 0,2 0,1-0,1 Indskud i pengeinstitutter m.v. -53,2 96,6 149,8 Realkreditobligationer 146,9 237,5 90,6 Statsobligationer 0,0 4,5 4,5 I alt 93,9 338,7 244,8 Forøgelsen af de likvide aktiver på 244,7 mio. kr. kan henføres til (mio. kr.): Overskud på det skattefinansierede område ,8 Overskud vedr. affaldshåndtering... 0,9 Låneoptagelse (eksklusive lånekonverteringer)... 48,9 Afdrag på lån (eksklusive lånekonverteringer) ,3 Øvrige ændringer af tilgodehavender og gæld (inklusive tilgodehavender vedr. affaldshåndtering, 0,9) ,3 Kursregulering af obligationsbeholdning m.v ,2 I alt ,8 Forøgelsen kan delvist henføres til overskuddet på det skattefinansierede område, der blandt andet er resultatet af større indtægter på kommunal udligning (jf. note 2), et mindreforbrug på både drift og anlæg (jf. note 3 og 6) samt færre udgifter til byggemodning (jf. note 7). Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har i været på 424,3 mio. kr. De likvide beholdninger indgår som en del af kommunens kortfristede formue/gæld. Den kortfristede formue/gæld udviser ultimo en nettogæld på 386,7 mio. kr., jf. noterne 11, 13 og

23 14. Egenkapital Egenkapitalen er forskellen mellem summen af kommunens aktiver/ejendele og kommunens passiver/ gæld. Egenkapitalen er med andre ord den del af kommunens finansiering af aktiver/ejendele, som ikke dækkes gennem gæld. Egenkapitalens størrelse er således en indikator for kommunens soliditet. Silkeborg Kommunes egenkapital ultimo er på ca. 4,9 mia. kr., og kan overordnet opsplittes i fysiske aktiver (grunde, bygninger, tekniske anlæg, inventar m.m.) med 3,3 mia. kr., og nettotilgodehavender på 1,6 mia. kr. Nettotilgodehavender fremkommer som summen af: Langfristede tilgodehavender (note 10) Kortfristede tilgodehavender (note 11) Værdipapirer (note 12) Likvide beholdninger (note 13) Hensatte forpligtelser (note 15) Langfristede gældsforpligtelser (note 9) Kortfristede gældsforpligtelser (note 16) Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v. Egenkapitalen har i regnskabsår udviklet sig således: Mio. kr. Egenkapital ultimo ,3 Primosaldokorrektioner : - Indskud i Landsbyggefonden (jf. note 10) ,7 - Indregning af forventet tab på tilgodehavender... 2,5 Egenkapital primo ,5 Bevægelser vedrørende: - Nettotilgang selvejende institutioners aktiver... 5,3 - Nettoafgang materielle og immaterielle anlægsaktiver samt omsætningsaktiver... 48,9 - Tilgodehavender/gæld...-9,4 Egenkapital ultimo (positiv) ,7 Kommunens egenkapital er således blevet forbedret med 175,4 mio. kr. i regnskabsåret. Værdien af de fysiske aktiver (grunde, bygninger, maskiner, inventar m.m.) er faldet med 48,9 mio. kr. Nyindkøb, nybyggeri, renoveringer og forbedringer af de fysiske aktiver, der er aktiveret på kommunens status (kommunens produktionsapparat) er således mindre end nedslidningen (afskrivningerne) med 48,9 mio. kr. i regnskabsåret. Kommunens samlede nettotilgodehavende (tilgodehavender, gæld og forpligtelser) udviser derimod en stigning på 230 mio. kr. (bevægelserne i tilgodehavender/gæld i, herunder primosaldokorrektioner ). Bevægelserne i nettotilgodehavenderne i dækker bl.a. over et fald i kommunens forpligtelser vedrørende tjenestemænd på 38,7 mio. kr. (jf. note 15) og en forøgelse af arbejdsskadeforpligtelserne på 14,9 mio. kr. (jf. note 15). Derudover er der bl.a. sket reguleringer af værdiansættelsen af aktieposterne i HMN Naturgas I/S og Silkeborg Forsyning A/S på samlet 66,9 mio. kr. (jf. note 10). 23

24 15. Hensatte forpligtelser Omfatter ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner samt andre forpligtelser, der enkeltvis overstiger kr. Forpligtelserne har udviklet sig således (mio. kr.): Ultimo 2011 Primo Ultimo Tjenestemandspensioner , , ,8 Imødegåelse af eventuelle arbejdsskader -131,8-131,8-146,7 Bonusbetaling vedr. pilotjobcentre -1,2-1,2 0,0 Andre forpligtelser -36,0-36,0-31,5 I alt , , ,0 Tjenestemandspensioner Udgangspunktet er aktuarberegningen fra Årets ændringer i forpligtelsen svarer til de erhvervsaktive tjenestemænds forøgelse af pensionsoptjening fratrukket årets udbetalinger til pensionerede tjenestemænd. Forpligtelsen på 1.086,8 mio. kr. er en nettoforpligtelse, idet Silkeborg Kommune herudover udbetaler og hensætter pensioner til tjenestemænd ansat ved Silkeborg Forsyning A/S, værdisat til 46,3 mio.kr. Hensættelser vedrørende Silkeborg Forsyning A/S er neutraliseret i Silkeborg Kommunes balance og udbetalinger af tjenestemandspension opkræves hos Silkeborg Forsyning A/S. Kommunen har ultimo 377 pensionerede tjenestemænd eller efterladte til tjenestemænd. Hertil kommer 4 understøttelser, 7 børnepensioner, samt 67 opsatte pensioner. Ultimo er kommunen pensionsforpligtet til 135 aktive tjenestemænd (eksklusiv lærere), hvoraf 37 er over 60 år, samt yderligere 48 med ret til opsat pension og 11 der er overgået til staten, som der er en forholdsmæssig forpligtelse på. Der er 20 aktive tjenestemænd med genforsikring i Kommunernes Pensionsforsikring. Kommunen skal som minimum hvert 5. år genberegne pensionsforpligtelsen aktuarmæssigt. Arbejdsskader Beregnet med udgangspunkt i aktuarberegning fra 2011 og reguleret med baggrund i historisk skadesfrekvens. Forpligtelsen på 146,7 mio. kr. svarer til de fremtidige udbetalingsforventninger på baggrund af de eksisterende arbejdsskader ultimo. Forpligtelsen er i opskrevet med 14,9 mio. kr. Dette modsvares af, at der i er opsamlet 23,5 mio. kr. til imødegåelse af arbejdsskader. Et beløb der tilfalder kassen. Andre forpligtelser Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser i balancen, der enkeltvis overstiger kr. Forpligtelsen på 31,5 mio. kr. dækker over en overtagelsesbegæring på 30,5 mio. kr., istandsættelse ved fraflytning af lejemål på 0,6 mio. kr. samt kapitaludvidelse for Karup Lufthavn på 0,4 mio. kr. 24

25 16. Kortfristede gældsforpligtelser De kortfristede gældsforpligtelser har udviklet sig således (mio. kr.): Primo Ultimo Forskel Gæld til staten -25,4-18,8 6,6 Andre kommuner og regioner -11,1-9,4 1,7 Skyldige feriepenge -381,0-383,5-2,5 Mellemregning mellem årene -159,5-226,0-66,5 Mellemregningskonto -17,0-15,1 1,9 Selvejende institutioner med overenskomst -0,7-9,4-8,7 I alt -594,7-662,2-67,5 Mellemregning mellem årene vedrører bl.a. leverandørbetalinger, hvor bogføringstidspunkt og udbetalingstidspunkt falder i to forskellige år. Mellemregning mellem årene skal ses i sammenhæng med forskydninger i kortfristede tilgodehavender, hvor der er periodeforskydninger mellem årene på -10,8 mio. kr. (jf. note 11). Layout og tryk: Økonomi

Årsberetning 2013 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2013 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 2013 3 8 6 Økonomisk beretning FORUDSÆTNINGER FOR UDARBEJDELSE AF BUDGET 2013 AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN Den 10. juni 2012 indgik KL og Regeringen aftale

Læs mere

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J

Årsberetning 2014 SILKEB L 1900 E S S K D A T S B Ø J SILKEBORG KJØBSTADS SEGL 1900 Årsberetning 3 8 6 Indhold Forudsætninger for udarbejdelse af Budget... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år... 6 Hoved- og

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2013 efter fradrag af afskrivninger steget med 67,6 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere