Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 24. september kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

2 Indholdsfortegnelse Side 191. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Endelig behandling af lokalplan nr for et boligområde ved Julsøvej i Svejbæk, samt tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Endelig behandling af lokalplan nr (nyt nr.: ) for et boligområde ved Vestre Ringvej - Hvinningdalvej, samt tillæg nr. 35 til kommuneplan for Silkeborg Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr Godkendelse af anlægsbevilling til spildevandsanlæg i forbindelse med privat byggemodning af 38 sommerhusgrunde ved Lille Amerika i Gjern Godkendelse af anlægsbevilling til kloaksanering i Lille Søgade m.fl Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kloakledninger i Jernbanegade og Tværgade i Fårvang Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af Norups Plads i Silkeborg Godkendelse af udtalelse til Tilsynet, Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende Silkeborg Kommunes tilskud til Silkeborg Musik & Teaterensembles opførelse af musicalen "Jekyll & Hyde" Godkendelse af Bibliotekspolitik for Silkeborg Kommune Godkendelse af forslag til sundhedspolitik Godkendelse af årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen om de revalideringstilbud, som amtskommunen tidligere har drevet Godkendelse af forretningsorden og medlemmer til Integrationsrådet Godkendelse af anlægsbevilling til Krabbes Grønne Ring, Kjellerup Godkendelse af revisionsberetninger for Godkendelse af regnskab - Helhedsorienteret byfornyelse i Linå Godkendelse af retningslinier for reklamefinansiering Orientering om udtalelse fra det kommunale tilsyn vedr. manglende dagsordenpunkt om folkeafstemning

3 210. Godkendelse af anvendelse af overskydende midler ved Kjellerup Produktionsskoles ophør Godkendelse af bevillingsændringer i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. juli Orientering om budgetopfølgning pr. 31. juli Godkendelse af forventet regnskab for Godkendelse af rammeaftale Godkendelse af indkøbspolitik for Silkeborg Kommune Godkendelse af bemyndigelse til Borgmesteren Forslag til byrådsbeslutning fra byrådsmedlem Leif Lund Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 191. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: Sagsansvarlig: Fraværende: Afbud: dr00155 Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Kirsten Jensen, Marsvej 6, Gjessø, og Karen Marie Pedersen, Koopmanns Stræde 22, Silkeborg, repræsenterende Høreforeningen og DSI, havde bemærkninger til spørgsmålet omfattet af sag 217. Freddie Førster, Lindevænget 21, Silkeborg, havde generelle bemærkninger til Handicaprådets ret til høring i sager af betydning for handicappede. Side 479

5 192. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: Fraværende: Afbud: dr00155 Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Side 480

6 193. Endelig behandling af lokalplan nr for et boligområde ved Julsøvej i Svejbæk, samt tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/17317 Sagsansvarlig: dr14120 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan for et boligområde ved Julsøvej i Svejbæk, samt tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 21. maj 2007 ovennævnte forslag til lokalplan og tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Side 481

7 Forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra den 26. maj 2007 til den 22. juli Der er modtaget indsigelser og kommentarer fra: 1. Grundejerforeningen Georg Krügers Vej v/ Kurt Christensen, Georg Krügers Vej 299, 8600 Silkeborg. 2. Jette Bager og Preben Jørgensen, Lilleøvej Silkeborg. 3. Betina Andersen og Mikkel Kruse, Lilleøvej 26, 8600 Silkeborg. 4. Svend Mortensen, Lilleøvej 28, 8600 Silkeborg. 5. Silkeborg Boligselskab, Vestergade 91B, Postboks 20, 8600 Silkeborg. 6. Dorthe og Poul Fisker, Georg Krügersvej 176, 8600 Silkeborg. 7. Sejs-Svejbæk Lokalråd v/ Helle Præsius Busk, Brombærvej 12, 8600 Silkeborg. 8. Else Marie Neumann, Perikonvej 7, 8600 Silkeborg. Miljøcenter Århus oplyser i mail af 16. august 2007, at man ingen indvendinger har mod Side 482

8 endelig vedtagelse af lokalplanforslaget og det tilhørende tillæg til Kommuneplan for Silkeborg Kommune Dog ønsker man, at der i afsnittet under Beskyttelseslinier s. 10, bliver tilføjet, at undtagelsen gælder inden for større områder, hvor der har været påbegyndt væsentlig lovlig bebyggelse før den 1. januar Naturgas Midt-Nord I/S oplyser i mail af 30. maj 2007, at 6.14 bør tilrettes, så der står det lokale naturgasnet i stedet for det lokale fjernvarmenet. I vedhæftede notat af 23. august 2007 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelserne, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af de indkomne indsigelser, at lokalplanen tilrettes på flg. punkter: 6.14 tilrettes så der står det lokale naturgasnet i stedet for det lokale fjernvarmenet. Afsnittet om Beskyttelseslinier s. 10 tilrettes, så der står: Ifølge undtagelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven, er lokalplanområdet omgivet af væsentlig lovlig bebyggelse, som er påbegyndt inden den 1. januar Derfor er lokalplanområdet ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om skovbyggelinie. Det bemærkes herudover, at der ikke er indkommet bemærkninger til byrådets beslutning om, at lokalplanen ikke har givet anledning til udarbejdelse af miljøvurdering. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan og tillæg nr. 42 til Kommuneplan for Silkeborg Kommune fremsendes til Byrådet med henblik på endelig vedtagelse med ovennævnte ændringer. Bilag - Åben Bettina Andersen og Mikkel Kruse, Lilleøvej 26 - Åben Dorte og Poul Fisker - Åben Else Marie Neumann - Åben Grundejerforeningen Georg Krügers Vej - Åben Indsigelsesnotat 23. august Åben Jette Bager og Preben Jørgensen, Lilleøvej 32 - Åben kommentar efter høring - Åben Miljøcenter Århus - Åben Sejs-Svejbæk Lokalråds bemærkninger til forslag til Lokalplan nr Side 483

9 - Åben Silkeborg Boligselskab fremsender bemærkninger til forslag til lokalplan nr for et boligområde ved Julsøvej - Åben Svend Mortensen, Lilleøvej 28 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 484

10 194. Endelig behandling af lokalplan nr (nyt nr.: ) for et boligområde ved Vestre Ringvej - Hvinningdalvej, samt tillæg nr. 35 til kommuneplan for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 05/14733 Sagsansvarlig: dr10412 Fraværende: Afbud: Sagens formål Behandling af indsigelser til forslag til lokalplan nr (nyt nr.: ) for et boligområde ved Vestre Ringvej - Hvinningdalvej samt tillæg nr. 35 til kommuneplan for Silkeborg Kommune 2001 med henblik på endelig vedtagelse. Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd godkendte den 27. november 2006 ovennævnte forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan. Forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan har efterfølgende været fremlagt i 8 uger fra Side 485

11 den 2. december 2006 til den 28. januar Der er modtaget indsigelser og kommentarer fra: - Britta Møller Hansen & Chris Rævsgaard Hansen, Skovløbervej 8, 8600 Silkeborg (Underskriftsindsamling medsendt) - Bo Ryge Sørensen, Lokalkomiteformand for Danmarks Naturfredningsforening i Silkeborg og Them - Søberg Advokater A/S, Smedebakken 8, 8600 Silkeborg - Grundejerforeningen Frejasvej v. Finn Prengel, Frejasvej 52, 8600 Silkeborg - Fiskars Brands Danmark A/S, Vestre Ringvej 45, Postboks 360, 8600 Silkeborg - Rubio M. D. Betzer, Vestre Ringvej 43, 8600 Silkeborg Århus Amt nåede at gennemgå lokalplanforslaget og havde ikke indvendinger mod vedtagelsen jf. Planlovens 29. Skov- og Naturstyrelsen har ikke ønsket at ophæve skovbyggelinien, men henviser til at Silkeborg Kommune kan meddele dispensation fra skovbyggelinien, når der foreligger et konkret projekt. I vedhæftede notat af 6. juni 2007 har Teknik- og Miljøafdelingen redegjort for hovedindholdet i indsigelserne, samt for afdelingens bemærkninger. Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, som følge af de indkomne indsigelser, at lokalplanens tekst og kortbilag tilrettes vedrørende følgende forhold: Området omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 bevares i sin nuværende udstrækning og der udlægges en bufferzone på 4 meter omkring området. Bebyggelse og anlæg indenfor den udlagte 4 meter bufferzone omkring 3 området kan kun igangsættes, såfremt det dokumenteres, at det kan ske uden at 3-området berøres, og uden at områdets tilstand i øvrigt påvirkes. Bevaringen af 3-området medfører ændringer i afgræsningen af lokalplanforslagets delområde II samt i udformningen af byggefelterne til punkthusene, hvilket igen fører til at punkthusbebyggelsen ændres fra 4 punkthuse til 3 punkthuse. Samtidigt gives bebyggelsen en anden udformning. Den ændrede bebyggelsesplan medfører at boligantallet i punkthusbebyggelsen øges fra 36 til 38 boliger. Det samlede etageareal til punkthusbebyggelse fastholdes som i forslaget Vejadgang A fra Vestre Ringvej udgår. I lokalplanen angives alene vejadgang fra Hvinningdalvej, dog så mulighed for en evt. senere forbindelse til boligbebyggelse øst for området bevares. Delområde IV udgår, idet grænsen for delområde III flyttes, så den omfatter støjvold og støjskærme. Der tilføjes bestemmelse 8.16 med ordlyd: Såfremt der etableres hegn i skel mod nabobebyggelse skal det fremstå ensartet i hele sin udstrækning. Der tilføjes til bestemmelse 6.9 : Vinduer i det østligste punkthus s facade mod matr. nr. 251a skal udføres med støjisolerende glas. Til afsnittet vedrørende miljøvurdering tilføjes redegørelse for ændringer, som følge af indsigelser. Alle lokalplaner, som vedtages efter 1. januar 2007 nummereres efter et nyt system. Lokalplan ændres til Lokalplan Side 486

12 Den ændrede bebyggelsesplan medfører at boligantallet i punkthusbebyggelsen øges fra 36 til 38 boliger. Det samlede etageareal til punkthusbebyggelse fastholdes som i forslaget. Bebyggelsen vil i mindre omfang overskride højdegrænseplanet i skel mod Fiskars Brand A/S. Den ændrede plan har derfor været til 14 dages høring hos Fiskars Brand A/S, som dog ikke har bemærkninger til ændringerne. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslag til lokalplan , samt tillæg nr. 35 til kommuneplan for Silkeborg Kommune 2001 fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet, med henblik på endelig vedtagelse med ovennævnte ændringer. Bilag - Åben Bemærkninger til forslag til lokalplan nr Åben Bemærkninger til forslag til Lokalplan nr Åben Bemærkninger til forslag til lokalplan nr l - Åben Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening - Åben Indsigelse og underskriftsindsamling - Åben Indsigelse til lokalplan Åben Indsigelse til lokalplan Åben Indsigelse til lokalplan Åben Indsigelsesnotat af 6. juni 2007 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales dog således, at vejadgang A fra Vestre Ringgade opretholdes som en mulig vejadgang til området. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 487

13 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Arne Lund og Leif Lund stemte imod. Side 488

14 195. Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 Sagsnr.: 07/40768 Sagsansvarlig: dr15704 Fraværende: Afbud: Sagens formål Forslaget til kommuneplantillæggets har til formål at ændre status for ejendommene Paradisvejen 2, 4, 6 og 8 samt Virklundvej 35, 37 og 39 fra center- og boligformål til offentlige formål. Sagsbeskrivelse Området omfattet af kommuneplanrammen er markeret i nedenstående kortudsnit: Side 489

15 Ejendommene Paradisvejen 2, 4, 6 og 8 er omfattet af den nordlige kommuneplanramme 5101 ved Paradisvej, med anvendelse til centerformål (liberale erhverv, servicevirksomheder, offentlige institutioner og anlæg samt boliger). Ejendommen Virklundvej 35 er omfattet af den vestlige kommuneplanramme 5101 (ved Virklundvej og Thorsøvej). Ejendommene Virklundvej 37 og 39 er omfattet af kommuneplanramme 5161, med anvendelse til boligformål med tilhørende kollektive anlæg og institutioner. De omtalte ejendomme, samt hele området omfattet af kommuneplanramme 5133 til offentlige formål (idrætsanlæg, parkering m.v.), overføres til den nye kommuneplanramme 4131 til offentlige formål. Baggrunden for overførslen er, at rammeområde 5133 er fuldt udnyttet. Det er derfor vanskeligt at finde plads til eventuelle udvidelser for såvel idrætsanlægget, Virklund Skole og en eventuel ny daginstitution, hvilket en ændring af status kan åbne mulighed for. Ved at overføre ejendommene Paradisvejen 2, 4, 6 og 8 samt Virklundvej 35, 37 og 39 til den nye kommuneplanramme 4131 til offentlige formål, udvides det eksisterende område til offentlige formål med et samlet areal på m2, hvormed kommuneplanrammen vil flugte med Paradisvejen og Virklundvej. Dette får som konsekvens, at ejendommen Paradisvejen 2 udlægges til offentligt formål, og henvendelsen fra Virklund Brugsforening, om at anvende ejendommen til butik, afvises. Side 490

16 Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at forslaget til kommuneplantillæg nr. 44 for rammeområde 4131 videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på offentlig høring. Bilag - Åben Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 491

17 196. Godkendelse af anlægsbevilling til spildevandsanlæg i forbindelse med privat byggemodning af 38 sommerhusgrunde ved Lille Amerika i Gjern Sagsnr.: 07/36394 Sagsansvarlig: tefjpj Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til etablering af offentligt spildevandsanlæg med afløb til bestående pumpestation nær Lille Amerika 10. Sagsbeskrivelse På et areal ejet af Danparcs syd for Lille Amerika er planlagt, at der over 5 år skal ske privat byggemodning af 200 sommerhusgrunde. Nærværende ansøgning vedrører offentlig kloakering af første etape, som ønskes byggemodnet i 2007 og udgør 38 sommerhusgrunde samt en grund til golfklubbygning, jævnfør nedenstående kortudsnit. En spildevandsafløbsledning, der nu etableres til at forbinde byggemodningsarealet med bestående pumpestation, skal også anvendes som afløb for byggemodning af de næste 40 grunde. Side 492

18 Økonomiske forhold Overslaget for spildevandsbyggemodningen af første etape er på 1.8 mio. kr. Da der etableres privat regnvandsnedsivning på grundene, vil spildevandstilslutningsbidraget for første etape udgøre 60 % af 42 normalbidrag, hvoraf de 4 vedrører golfcentergrunden. Tilslutningsbidraget udgør hermed 42 * * 60 % = kr. ekskl. moms. Økonomistaben bemærker, at en anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet søges om anlægsbevilling på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 493

19 197. Godkendelse af anlægsbevilling til kloaksanering i Lille Søgade m.fl. Sagsnr.: 07/41717 Sagsansvarlig: dr13180 Fraværende: Afbud: Sagens formål Frigivelse af anlægsbevilling på kr. til kloaksanering i Lille Søgade m. fl. i Silkeborg midtby. Sagsbeskrivelse Kloaksystemet i Lille Søgade og Rådhusgade er i dårlig stand og ønskes saneret. Det vil være hensigtsmæssigt at udføre anlægsarbejdet i forbindelse med, at der udføres nye byggerier ved den tidligere teaterbygning og ejendommen Torvet 11. Kloaksystemet i Lille Søgade saneres ved opgravning, mens kloaksystemet i Rådhusgade saneres opgravningsfrit ved strømpeforing af de eksisterende kloakledninger. Økonomiske forhold Overslag for kloaksaneringen udgør: Sanering af kloaksystemet i Lille Søgade kr. Sanering af kloaksystemet i Rådhusgade ved strømpeforing kr. Udgifter i alt til udførelse af projektet, ekskl. moms kr. Økonomistaben meddeler, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Byrådet søges om anlægsbevilling på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Side 494

20 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 495

21 198. Godkendelse af anlægsbevilling til fornyelse af kloakledninger i Jernbanegade og Tværgade i Fårvang Sagsnr.: 07/41699 Sagsansvarlig: dr10829 Fraværende: Afbud: Sagens formål Frigivelse af anlægsbevilling på kr. til kloakfornyelse af ovennævnte gader i Fårvang. Sagsbeskrivelse På grund af kapacitetsproblemer i fællessystemet i Fårvang er kloaksystemet under ændring til separat system. Anlægsarbejdet påregnes opstartet i november 2007 og afsluttes marts Økonomiske forhold Overslag for etablering af kloakanlægget inkl. projektering og tilsyn udgør kr. ekskl. moms. Økonomistaben bemærker, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Byrådet søges om anlægsbevilling på kr. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 496

22 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 497

23 199. Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af Norups Plads i Silkeborg Sagsnr.: 06/26319 Sagsansvarlig: dr19004 Fraværende: Afbud: Sagens formål Ekspropriation af arealer til anlæg af Norups Plads i Silkeborg. Sagsbeskrivelse Byrådet besluttede den 26. februar 2007, sag 33, at erhverve de nødvendige arealer til anlæg af Norups Plads ved aftaler med ejerne eller om nødvendigt ved ekspropriation. Teknik- og Miljøafdelingen har afholdt møder med repræsentanter for ejerne af ejendommene Vestergade 32 og 34. Der kunne ikke opnås enighed mellem grundejerne og Teknik- og Miljøafdelingen om erstatningsfastsættelsen. Den 13. august 2007 afholdtes derfor åstedsforretning på stedet med deltagelse af ejere af og brugere fra de to ejendomme, formand for Teknik- og Forsyningsudvalget Vagn Larsen og repræsentanter for Teknik- og Miljøafdelingen. Andelsboligforeningen Præstegårdshaven, Vestergade 34A ved Jørgen Kammer accepterede projektet for krydsreguleringen ved åstedsforretningen. Den Katolske Kirke v/formand for menighedsrådet v/vor Frue Kirke Ulla Sejersen har den 4. september 2007 accepteret projektet. Der kunne ved åstedsforretningen ikke opnås enighed om erstatningernes størrelse med de to ejere. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at Teknik- og Forsyningsudvalget indstiller til Silkeborg Byråd, at beslutte at ekspropriere de nødvendige arealer m.m. fra ejendommene Vestergade 32 og 34 i Silkeborg til anlæg af Norups Plads, at Teknik- og Forsyningsudvalget indstiller til Silkeborg Byråd, at de tidligere fremsatte erstatningsforslag med revisioner grundet oplysninger fremkommet i forbindelse med åstedsforretningen tilsendes ejerne af de to ejendomme sammen med meddelelse om ekspropriationsbeslutningen og at Teknik- og Forsyningsudvalget indstiller til Silkeborg Byråd, at godkende, at Teknik- og Miljøafdelingen anmoder Taksationskommissionen om at træffe afgørelse Side 498

24 om erstatningernes størrelse, hvis ejerne af Vestergade 32 og 34 ikke accepterer de reviderede erstatningsforslag. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 499

25 200. Godkendelse af udtalelse til Tilsynet, Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende Silkeborg Kommunes tilskud til Silkeborg Musik & Teaterensembles opførelse af musicalen "Jekyll & Hyde" Sagsnr.: 07/29810 Sagsansvarlig: dr00224 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af udtalelse til Tilsynet, Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende Silkeborg Kommunes tilskud til Silkeborg Musik & Teaterensembles opførelse af musicalen Jekyll og Hyde. Sagsbeskrivelse Statsforvaltningen Midtjylland har på baggrund af artikel i Midtjyllands Avis den 19. juni om musicalprojektets økonomiske resultat og dækning af det opståede underskud - bedt om en udtalelse fra Silkeborg Byråd, herunder om hjemmelsgrundlaget for delvist at dække Silkeborg Musik & Teaterensembles underskud i forbindelse med projektet. Foreningen Silkeborg Musik & Teaterensemble blev stiftet den 29. marts 2005 med det formål at skabe en musicaltradition i Silkeborg. Det er foreningens ambition, at skabe forestillinger på et højt kunstnerisk niveau, hvor fortrinsvis lokale talenter kan folde sig ud i et professionelt regi. Foreningen valgte som den første forestilling Jekyll & Hyde The Musical. Silkeborg Kommune bevilgede følgende tilskud til projektet: Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 12. december 2005 at bevilge et tilskud på kr. i 2006 til gennemførelse af projektet. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i oktober 2006 i forbindelse med budgetlægningen for 2007 at bevilge yderligere kr. Det samlede kommunale tilskud var herefter kr. Forestillingen blev vist 12 gange i Jysk Musik & Teaterhus i marts 2007, men grundet manglende billetindtægter gav projektet underskud. På baggrund af foreløbigt regnskab pr. 15. april 2007 blev den manglende likviditet opgjort til ,87 kr. Foreningen kontaktede derfor projektets sponsorer og lokale kreditorer i et forsøg på at finde en fremadrettet løsning, og ansøgte samtidig Kultur- og Fritidsudvalget om et yderligere tilskud på kr. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 3. maj 2007 på den baggrund et yderligere tilskud på kr. under forudsætning af, at der findes en samlet løsning på underskuddet. Side 500

26 I forslag til Byrådets udtalelse anføres følgende vedrørende hjemmelsgrundlag: Silkeborg Byråds vurdering af lovligheden af kommunens tilskud Det bemærkes indledningsvist, at Silkeborg Musik & Teaterensemble ikke er omfattet af teaterlovens bestemmelser om egnsteatre, af musiklovens bestemmelser om landsdelsorkestre eller musikskolelovens bestemmelser om musikskoler. Det fremgår imidlertid af teaterlovens 27, at der kan ydes støtte til kunstnerisk arbejdende amatørsceners virksomhed. Såfremt Tilsynet/Kulturministeriet måtte være af den opfattelse, at teaterlovens 27 ikke finder anvendelse på Silkeborg Kommunes delvise dækning af Silkeborg Musik & Teaterensembles underskud, skal Silkeborg Byråd bemærke følgende: De almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne) medfører, at den enkelte kommunalbestyrelse har visse beføjelser til at anvende kommunens midler uden egentlig lovhjemmel til opnåelse af bestemte formål. Det antages bl.a., at kommunerne efter kommunalfuldmagtsreglerne kan give tilskud til teatervirksomhed ud over de muligheder, som fremgår af teaterloven. Det antages endvidere at kommunerne efter kommunalfuldmagtsreglerne kan give tilskud til lokale kor eller orkestre. Endelig antages det, at kommunerne kan støtte aktiviteter, der har til formål generelt at fremme den lokale turistudvikling. Det er således i praksis tidligere forudsat, at en kommune f.eks. lovligt kunne give støtte for at sikre den fortsatte drift af et alsidigt musiksted. Der henvises til Indenrigsministeriets udtalelse af 8. marts Det er ligeledes tidligere fastlagt i praksis, at en kommune lovligt kunne give støtte til en større musikfestival. Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 27. marts 2007 om Skanderborg Festival. Herudover er det i praksis fastslået, at der kan ydes støtte til en forenings musikpædagogiske børneaktiviteter/børnekulturelle aktiviteter. Der henvises til udtalelse om foreningen Tante Andantes Hus af 1. september 2005 fra tilsynet med kommunerne i Århus, Vejle og Ringkøbing amter. Det er en forudsætning for, at der kan ydes tilskud efter kommunalfuldmagtsreglerne, at der ikke er tale om en opgave, som henhører under regional eller statslig myndighed, at aktiviteten er afgrænset til kommunens område, er til gavn for det kommunale fællesskab og er almennyttigt. Det er desuden en betingelse, at aktiviteten ikke har til formål at opnå fortjeneste. Silkeborg Kommunes formål med tilskuddet på kr. var at medvirke til at give borgerne en kulturel oplevelse og samtidigt et ønske om at medvirke til at denne forestilling kunne være starten på en musicaltradition til glæde for kommunens borgere og et bidrag til turistudviklingen i kommunen. Formålet med forhøjelsen af det tidligere bevilgede tilskud med kr. var at være med til at sikre det fremadrettede formål med projektet og dermed muligheden for etablering af en musicaltradition i byen til glæde for kommunens borgere, hvorfor en delvis dækning af underskuddet efter Silkeborg Byråds opfattelse var en aktuel kommunal interesse. Et teaterensemble, som regelmæssigt opfører forestillinger, kan have behov for at oparbejde et vist overskud for at kunne finansiere løbende udgifter til forberedelse af den næste forestilling f.eks. til planlægning, køb af eventuelle rettigheder, reklamering, udbetaling af evt. depositum i forbindelse med aftaler med optrædende kunstnere o.s.v. Hvis et teaterensemble starter en sæson med et egentligt underskud vil det være Side 501

27 forbundet med større vanskeligheder at skaffe de fornødne midler til disse udgifter. Forudsætningen for forhøjelsen af tilskuddet var derfor også, at der blev fundet en samlet løsning på underskuddet, og at løsningen således var fremadrettet og kunne gøre det muligt fortsat at sætte større opsætninger op i lokalt regi. Det bemærkes i øvrigt, at alle kan blive medlemmer af foreningen, ligesom alle forestillinger er tilgængelige for offentligheden. Det bemærkes endvidere, at Silkeborg Musik & Teaterensemble ikke har fortjeneste for øje. Der henvises til foreningens formålsbestemmelse og vedtægter i øvrigt. Endvidere henvises til, at foreningen ikke i forhold til den konkrete forestilling har budgetteret med et overskud og til, at der de facto ikke blev oparbejdet overskud i forbindelse med forestillingen. Efter Silkeborg Byråds opfattelse udfører Silkeborg Musik & Teaterensemble således alene aktiviteter, som der enten kan gives tilskud til efter teaterlovens 27 eller som kommunen lovligt kan give tilskud til efter kommunalfuldmagtsreglerne på det kulturelle område. Silkeborg Byråd er derfor af den opfattelse, at såvel tilskuddet på kr. bevilget forud for afvikling af forestillingerne som bevilling af yderligere tilskud på kr. efter afviklingen af forestillingerne har været lovlige kommunale dispositioner. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at forslag til udtalelse med udvalgets anbefaling fremsendes til Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Forslag til udtalelse vedrørende Silkeborg Kommunes tilskud til Silkeborg Musik & Teaterensembles opførelse af musicalen "Jekyll og Hyde" Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Leif Lund stemte imod med den begrundelse, at Silkeborg Kommune i medfør af teaterloven ikke har hjemmel til at yde tilskud til det private Silkeborg Musik og Teaterensembles opførelse af musicalen Jekyll og Hyde, hvor Silkeborg Kommune, hverken har haft foreningens vedtægter eller andet i denne anledning til godkendelse. Ligeledes menes det ej heller, at tilskud lovligt kan ydes under henvisning til uskrevne kommunalfuldmagtsregler eller andet. Afbud fra Hans-Jørgen Hørning. Side 502

28 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Leif Lund stemte imod. Side 503

29 201. Godkendelse af Bibliotekspolitik for Silkeborg Kommune Sagsnr.: 07/937 Sagsansvarlig: dr10746 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af bibliotekspolitik for folkebibliotekerne i Silkeborg Kommune. Sagsbeskrivelse Kultur og Fritidsudvalget vedtog i mødet den 18. januar 2007 proces for udarbejdelse af bibliotekspolitik for folkebibliotekerne i Silkeborg Kommune. Stadsbibliotekaren fremsender nu bibliotekspolitikken til godkendelse. Bibliotekspolitikken er blevet til på baggrund af en lang række gruppesamtaler med alle biblioteksansatte samt fokussamtaler med 18 interessegrupper i kommunen. Interessegrupperne omfattede: Flygtninge og indvandrere, ældre, unge, frivillige, uddannelsessøgende, erhvervsliv, kulturinstitutioner, kommunens konsulenter, direktion og politikere. Målet har været at udforme en bibliotekspolitik, der i lige høj grad tager udgangspunkt i brugernes behov, i Silkeborg Kommunes vedtagne værdier og strategier samt i den nationale strategi for en dansk biblioteksudvikling. Inddragelsen af de mange interessenter og deres synspunkter og ønsker til fremtidens bibliotek i Silkeborg Kommune har været af afgørende betydning for den retning og de prioriteringer, der udtrykkes i bibliotekspolitikken. Således har der i processen vist sig en række forskydninger imellem henholdsvis personalets og interessenternes opfattelse af bibliotekets fremtidige rolle og virkemidler. Dette gælder bl.a. personalets stærke fokus på de unge, hvor interessenternes svar er: Fokuser på de unge som uddannelsessøgende og intet andet. Interessenternes svar på personalets ønske om professionel markedsføring er: Gå i direkte dialog med brugerne i deres organisationer og grupper. Aftal samarbejde og udvikling af målrettede tilbud. Interessenterne mener i højere grad end personalet forestiller sig, at frivillige vil kunne inddrages i bibliotekets arbejde. Bibliotekspolitikken må derfor ses som et dynamisk dokument, der angiver en retning og markerer, hvad borgerne kan forvente, men stadig med plads til fortolkninger og de ændringer, som personalets fortsatte dialog med borgerne vil medføre. Politikken er ledsaget af uddybende forklaringer og den følges op af årlige handleplaner. Mulige handlinger er i flere tilfælde skitseret. De tjener alene som uddybning og illustration af målene. Side 504

30 - Biblioteket skal orientere sig mod brugerne i sammensætning og udvikling af Side 505 Byrådet Indledning Nye samfundsmæssige udfordringer: Erfaring og vidensindlæring foregår i det moderne samfund i stigende grad uden for skoler, museer og biblioteker mediekulturen har taget over, og udviklingen af kvalifikationer og kompetencer foregår parallelt uden for de traditionelle dannelsesinstitutioner. Dette giver bibliotekerne nogle meget store udfordringer og stiller krav om fornyelse. Udviklingen har gjort viden global. Set i et større perspektiv har den industrialiserede verden mistet sit patent på viden og uddannelse. Der satses på viden og uddannelse over hele verden i en målestok, hvor det kan blive svært at følge med. Vores stærkeste aktiv er vores evne til innovation. Den bygger på lange traditioner for demokrati og frihed, som kun lader sig kopiere ved en langvarig proces. Det, vi skal overleve på, er vores evne til hele tiden at forny os i takt med udviklingen - og helst lidt før den finder sted. Mere end nogensinde er der brug for biblioteket, der gennem coaching, samarbejde og dialog kan optimere betingelserne for, at borgerne kan forvandle oplevelser og information til brugbar viden og innovation. Bibliotekets værdier Silkeborg Kommunes overordnede værdier: kvalitet, dynamik, dialog og sammenhæng har i mange år været en uudtalt del af biblioteksvæsenets arbejdsgrundlag, men indgår nu som det naturlige værdigrundlag for hele bibliotekets virksomhed. Især værdierne dialog og sammenhæng får med nærværende politik og vision en mere fremtrædende plads i fremtidige handleplaner. Bibliotekets mission Bibliotekets mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj Bibliotekets vision Biblioteket skal være et åbent og frit tilgængeligt rum, der aktivt fremprovokerer fri vidensdeling, oplevelse og demokratisk dialog. Biblioteket skal være forpost i udviklingen. Det fremmer livskvalitet, viden og innovation. Biblioteket skal eksistere både som et fysisk rum og som et virtuelt rum. Bibliotekets virkemidler skal være medier, oplevelser og et kompetent og opsøgende personale. Biblioteket skal være en arena for kultur og kundskab. Biblioteket skal være et knudepunkt i netværkssamfundet og i det lokale samfunds liv og visioner. Bibliotekets skal være vedkommende og gennemgående i den enkelte borgers private og professionelle liv. Biblioteket skal ud af huset med sine tilbud og samtidig invitere brugerne indenfor som aktive deltagere. Biblioteket skal støtte op om integrationen af nydanskere. Forslag til politik for bibliotekerne i Silkeborg Kommune:

31 bibliotekstilbuddet - Biblioteket skal tilrettelægge bibliotekstilbud, der tager højde for borgernes livssituation og livsstil - Biblioteket skal være lokalsamfundets ressourcebank og kraftcenter for kulturelle oplevelser, læring, kreativitet og innovative kompetencer - Biblioteksbrugerne skal have mulighed for indflydelse og for selv at bidrage - Biblioteket skal engagere sig i og bidrage til at skabe liv og aktivitet i det nære samfund - Biblioteket skal bidrage til at udvikle børns personlige udvikling og dannelse - Biblioteket skal bidrage målrettet til integration - Biblioteket skal understøtte den lokale sammenhængskraft gennem samarbejde med foreninger og grupper af frivillige - Biblioteket kan fungere som en partner i Silkeborg Kommunes overordnede og sektorspecifikke udviklingsstrategier - Biblioteket kan indgå i planlægning og gennemførelse af megasatsninger - Biblioteket skal via tværsektorielt samarbejde medvirke til, at borgernes aktuelle behov kan tilgodeses - Personalet skal være veluddannet, professionelt, målrettet og være engageret i mødet med borgerne i alle de sammenhænge, hvor biblioteket indgår - Biblioteket skal prioritere og udbygge bibliotekspersonalets faglighed, som en grundlæggende forudsætning for at bibliotekspolitikken kan omsættes i handlinger - Bibliotekets organisation skal være i stand til at gennemføre bibliotekspolitikken og løfte de aktuelle udfordringer mellem bibliotekslovgivning og Silkeborg Kommunes udviklingsstrategier. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at bibliotekspolitikken fremsendes til Byrådet med udvalgets anbefaling Bilag - Åben Bibliotekets forslag til Bibliotekspolitik i Silkeborg Kommune Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Afbud fra Hans-Jørgen Hørning. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 506

32 Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 507

33 202. Godkendelse af forslag til sundhedspolitik Sagsnr.: 07/29239 Sagsansvarlig: dr15236 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af forslag til sundhedspolitik. Sagsbeskrivelse Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte i sit møde den 17. januar 2007 en proces for udarbejdelse af sundhedspolitik for Silkeborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget har fungeret som politisk styregruppe for arbejdet med sundhedspolitik. Desuden har repræsentanter fra Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget deltaget i arbejdet. Sundhedspolitikken er for alle borgere i kommunen dog med særlig vægt på børn og unge, borgere med kroniske lidelser og socialt udsatte borgere. Derudover er der fokus på de såkaldte "KRAM" områder; Kost, Rygning, Alkohol (og misbrug generelt) og Motion. Sundhedspolitikken danner udgangspunkt for konkrete handleplaner, projekter og aktiviteter på sundhedsområdet i de kommende år. Ældre- og Sundhedsudvalget fremsender nu et forslag til sundhedspolitik til endelig godkendelse i Byrådet. Forslaget er udarbejdet af en tværgående og tværfaglig arbejdsgruppe efter en række dialogaktiviteter med borgere og samarbejdsparter på sundhedsområdet. Den 21. marts 2007 blev der afholdt et indledende temamøde om visioner og ambitioner for sundheden i Silkeborg Kommune med deltagelse af både interne og eksterne nøglepersoner og samarbejdsparter. Den 25. april 2007 blev der afholdt en åben sundhedskonference, hvor alle interesserede blev inviteret til en dialog om visionerne og strategierne for at gøre Silkeborg Kommune til én af de sundeste kommuner i Danmark. Både temamødet og sundhedskonferencen har givet mange konkrete input til forslaget til sundhedspolitik. Alle politiske fagudvalg har drøftet et udkast til sundhedspolitikken i løbet af maj Der var generelt bred opbakning til politikken og bemærkningerne fra udvalgene er indarbejdet i det foreliggende forslag. Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede i sit møde den 6. juni 2007, at sundhedspolitikken skulle sendes i offentlig høring til den 20. juli I høringsperioden indgik 6 høringssvar fra forskellige samarbejdsparter - vedlagt som bilag - og en henvendelse fra en borger. Høringsparterne har generelt vist stor opbakning til sundhedspolitikken, og der er kommet mange inspirerende forslag til udviklingen af og samarbejdet om sundheden i Silkeborg Kommune. Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede sundhedspolitikken og de indkomne høringssvar i sit møde den 8. august 2007 og besluttede at fremsende sundhedspolitikken til endelig godkendelse i Byrådet. Side 508

34 Det bemærkes, at forslag til sundhedspolitik tidligere er fremsendt til Økonomiudvalget, der behandlede sagen i sit møde den 20. august Sundhedspolitikken blev herefter fremsendt til Byrådet, hvor sagen blev taget af dagsordenen i mødet den 27. august 2007, idet Handicaprådet ikke havde afgivet udtalelse. Dette er nu sket, og Handicaprådet er kommet med følgende anbefaling: "Rådet kan generelt anbefale forslaget til sundhedspolitik. Rådet finder dog, at man i politikken - og ikke mindst i implementeringen af politikken - bør have fokus på, hvorledes også handicappede kan sikres at være omfattet af politikken på lige fod med alle andre" Ældre- og Sundhedsudvalget vurderer, at Handicaprådets anbefaling harmonerer med sundhedspolitikken og vil kunne indtænkes i den konkrete sundhedsplan. Indstilling Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til sundhedspolitik sendes til videre behandling i Byrådet, idet udvalget finder de modtagne høringssvar relevante i den senere udmøntning af politikken. Økonomiudvalget holder møde den 24. september 2007, hvorfor udvalgets indstilling først vil foreligge til Byrådets møde. Bilag - Åben Høringssvar fra Region Midtjylland - Åben Høringssvar fra ældrerådet - Åben Høringssvar Danmarks Idræts Forbund - Åben Høringssvar Dansk Firmaidrætsforbund - Åben Høringssvar DGI Midtjylland - Åben Høringssvar Kræftens Bekæmpelse - Åben Oplæg til sundhedspolitik Beslutning Byrådet den Ved mødets start forelå følgende indstilling fra Økonomiudvalget: Anbefales til Byrådets godkendelse. Forslag til sundhedspolitik godkendt. Side 509

35 203. Godkendelse af årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen om de revalideringstilbud, som amtskommunen tidligere har drevet. Sagsnr.: 07/35090 Sagsansvarlig: DR16370 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af redegørelse om kommunes behov for og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunen hidtil har drevet eller haft aftale med selvejende institutioner om. Sagsbeskrivelse I henhold til Bekendtgørelse om årlig redegørelse til beskæftigelsesregionerne om de revalideringstilbud, som amtskommunerne har drevet indtil 1. januar 2007 af 2. februar 2006, skal Byrådet iht. bekendtgørelsens 2, stk. 1 senest 1. september 2007 sende en redegørelse til Beskæftigelsesregion Midtjylland om kommunens behov og forventede brug af revalideringspladser på de institutioner, som amtskommunerne hidtil har drevet. Beskæftigelsesregion Midtjylland er bekendt med og har accepteret en senere fremsendelse af redegørelsen I bekendtgørelsens 3 stk.1 og stk. 2 står anført, at byrådet senest 1. juli skal sende et udkast til en redegørelse til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). På fællesmødet mellem Arbejdsmarkedsudvalget og LBR blev udkastet til redegørelsen drøftet og godkendt. Indstilling Social- og Arbejdsmarkedschefen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Byrådet, at godkende udkast til årlig redegørelse til Beskæftigelsesregionen om revalideringstilbud. Bilag - Åben Årlig redegørelse fra Silkeborg Kommune til Beskæftigelsesregionen Side 510

36 Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 511

37 204. Godkendelse af forretningsorden og medlemmer til Integrationsrådet Sagsnr.: 07/14716 Sagsansvarlig: DR16370 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af repræsentanterne til Integrationsrådet i Silkeborg Kommune samt godkendelse af integrationsrådets forretningsorden. Sagsbeskrivelse Det er Integrationsrådets opgaver at varetage de etniske minoriteters interesser i Silkeborg Kommune. Integrationsrådet skal høres i alle sager, der har integrationsmæssige berøringsflader. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i Silkeborg Kommune. Medlemmerne af Integrationsrådet udpeges af Byrådet efter indstilling fra organisationerne. Følgende personer er indstillet af organisationerne: AOF Sprogskole indstiller: Suzanne Jørgensen LO indstiller: May-Britt Stormly, Silkeborg Skolebestyrelserne indstiller: Niels Erik Jørgensen Boligforeningerne indstiller: Rikke Juul Sundwall Helle Wing Hansen (suppleant) Byrådet har tidligere udpeget: Bent Dalsgaard Pedersen Mustafa Kallegöz Elin Sonne Mia Schmidt (suppleant) Steen Vindum (suppleant) Kurt Brunk Hansen (suppleant) Derudover har der været afholdt valg til Integrationsrådet, hvor følgende er blevet valgt: Zeinat Shaker Mohamed Ahmed Ali Victoria Chisenga Abiwakas Albadri Linxin Tang Side 512

38 Jamila Sharif Muradija Mustafic (suppleant) Chonga Mbewe (suppleant) Ernestina D. Jensen(suppleant) Laura D. Jensen (suppleant) Indstilling Social- og Arbejdsmarkedschefen indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget godkender de indstillede repræsentanter og suppleanter fra AOF Sprogskolen, LO, Skolebestyrelserne og Boligforeningerne til Integrationsrådet i Silkeborg. at arbejdsmarkedsudvalget godkender forretningsorden til Integrationsrådet i Silkeborg at forretningsorden og medlemsoversigt fremsendes til godkendelse i Byrådet. Bilag - Åben Endelig forretningsorden Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 513

39 205. Godkendelse af anlægsbevilling til Krabbes Grønne Ring, Kjellerup Sagsnr.: 07/5812 Sagsansvarlig: dr30225 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til udarbejdelse af helhedsplan m.m. for Krabbes Grønne Ring i Kjellerup. Helhedsplanen skal være udarbejdet inden udgangen af Sagsbeskrivelse Byrådet i Kjellerup indledte i 2005 et samarbejde med Kuben, Byfornyelse og landskabsarkitekt Paul Lefevre med henblik på at gennemføre forbedringer af anlægget Krabbes Grønne Ring. Der blev fremsendt ansøgning til Realdania med henblik på at opnå støtte til udarbejdelsen af helhedsplanen. Den har Fonden Realdania meddelt tilsagn om et støttebeløb på kr. Dette sker på en række vilkår, bl.a. at kommunen medfinansierer et beløb på kr. Den meddeler Sammenlægningsudvalget, at man accepter de af Realdania opstillede vilkår for opnåelse af støttebeløbet på kr. Sammenlægningsudvalget understreger at accepten udelukkende er knyttet til udarbejdelsen af helhedsplanen og ikke til projektering og gennemførelse af projektet. Økonomiske forhold Anlægsudgifter til udarbejdelse af helhedsplan m.m. vil koste kr. Der vil tilgå en indtægt på fra Realdania senest , når Byrådet har godkendt helhedsplanen. Økonomistaben foreslår, at anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 25 veje, når der modtages støttebeløb fra Realdania på kr., hvoraf der betales 17,5 % til momsudligningsordningen i alt kr., og der bevilliges overført kr. fra kassen. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, Side 514

40 at Økonomiudvalget og Byrådet ansøges om anlægsbevilling på kr. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 515

41 206. Godkendelse af revisionsberetninger for 2006 Sagsnr.: 07/9915 Sagsansvarlig: dr11998 Fraværende: Afbud: Sagens formål Godkendelse af revisionsberetninger, herunder årsberetningerne for 2006, for Sammenlægningsudvalget og de fire kommuner, der nu udgør Silkeborg kommune: Them, Gjern, Kjelleup og Silkeborg kommuner. Sagsbeskrivelse Deloitte, der vandt revisionsudbuddet for Silkeborg Kommune, deltager med en mundtlig orientering til Økonomiudvalget vedrørende status for den fremadrettede revision for kommunen. Sagen omfatter følgende beretninger: Sammenlægningsudvalget Sammenlægningsudvalget for Silkeborg Kommune revisionsberetning for regnskabet 2006 Them Kommune Revisionen af regnskabet for året 2006 (Beretning nr. 2/2006) Gjern Kommune Revisionen af regnskabet for året 2006 (Afsluttende beretning for beretning nr. 136) Silkeborg Kommune Revisionsberetning for 2006 vedrørende årsregnskabet. Beretning om kommunens revision af byfornyelse for året 2006 Revisionsberetning for 2006 vedrørende sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion Kjellerup Kommune Revisionsberetning for 2006 (delberetning) Revisionen af regnskabet for året 2006 (Afsluttende beretning for 2006 beretning nr. 160) Herudover er følgende beretninger i løbet af 2007 blevet behandlet i fagudvalg og Byråd: Them Kommune: Delberetning for regnskabsåret 2006 (Beretning nr. 1/2006) Gjern Kommune: Delberetning for regnskabsåret 2006 (Beretning nr. 135, herunder bemærkningerne ). Kjellerup Kommune: Delberetning for regnskabsåret Pædagogisk psykologisk rådgivning (beretning nr. 7). Følgende revisionsbemærkninger fremgår af de ovenstående, ikke tidligere behandlede, revisionsberetninger: Gjern Kommune Der er indeholdt 2 revisionsbemærkninger i den afsluttende beretning for Bemærkningerne fremgår af pkt vedrørende afstemning af statuskonti og pkt vedrørende afstemninger på det sociale område. Kjellerup Kommune Side 516

42 Der er indeholdt 3 revisionsbemærkninger i delberetningen for Bemærkningerne vedrører det sociale område og fremgår af pkt omfattende forretningsgange på det sociale område og pkt samt vedrørende personsager på det sociale område. Der er indeholdt 3 revisionsbemærkninger i den afsluttende beretning for Bemærkninger vedrører åbningsbalancen for 2004 (tjenstemandspensionsforpligtelser og tingbogsattester) pkt. 8.1 samt værdiansættelser af bygninger pkt. 8.2, samt bemærkninger 8.3 der vedrører forøgelse af kommunens gæld til forsyningsområdet. Silkeborg Kommune Der er indeholdt 4 revisionsbemærkninger i beretningen Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, som skal besvares. Revisionsbemærkningerne, der fremgår af bilagene indeholdt i beretningen, vedrører: Bilag 1 Redegørelse til Socialministeriet for 2006 pkt personsager Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2006 pkt systematiske fejl (arbejdsmarkedsportal) og pkt personsager Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration for 2006" personsager Socialudvalget har den 21. august 2007 behandlet revisionsberetningerne fra Kjellerup og Silkeborg, herunder revisionsbemærkninger for Silkeborg kommune. Udvalget har behandlet revisionsberetningen for Gjern kommune, herunder revisionsbemærkning, den 4. september Protokollerne fremgår af sagen Arbejdsmarkedsudvalget har den 22. august 2007 behandlet revisionsberetningerne for Gjern, Kjellerup og Silkeborg, herunder revisionsbemærkninger for Silkeborg og Gjern. Protokollerne fremgår af sagen. Økonomiudvalget Svar på bemærkning 9.1. vedrørende Gjern Kommune: Enkelte konti var ikke afstemt på tidspunktet for regnskabsafslutningen. Der er efterfølgende sket opsamling på disse mangler. De fleste konti er blevet afstemt og i samme omgang er sagligheden af posterne vurderet med evt. berigtigelse eller afskrivning af beløb. En enkelt konto vil blive afstemt i f. m. afstemning i Silkeborg Kommune. Svar på bemærkningerne vedrørende Kjellerup Kommune: Bemærkning 8.1. Tjenestemandspensionsforpligtigelse. Uanset beregningsmetoden i Kjellerup Kommune i 2006, vil der i Silkeborg Kommune for 2007 blive foretaget en aktuarmæssig beregning af samtlige pensionister. Tingbogsattester I forbindelse med ny åbningsbalance pr. 1. januar 2007 vil samtlige ejendomme i Silkeborg Kommune blive behandlet efter samme regler, hvorfor eventuelle mangler vil blive samlet op. Bemærkning 8.2. I forbindelse med ny åbningsbalance vil samtlige ejendomme i Silkeborg Kommune blive behandlet ens, hvorfor eventuelle fejlafskrivninger vil blive berigtiget fra og med Bemærkning 8.3. Forøgelsen af gælden til forsyningsområdet fra 2004 til 2006 til i alt 10,2 mio. kr. tages til efterretning. Fra 1. januar 2007 indgår forsyningsområdet for Kjellerup Kommune i den Side 517

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 10. september 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 312. Godkendelse af revisionsberetninger for 2006... 763 313. Endelig

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vej- og Trafikudvalget

Vej- og Trafikudvalget Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol 29-01-2016 08:30 Mødelokale C127A, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup, Erling Prang. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 06. juni 2012 - kl. 16:30 Medborgerhuset, Lokale 1, Bindslevs Plads, Silkebo Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2014 19:00 Medborgerhuset Afbud fra: Niels Thygesen, Jeanette Gammelgaard, Hans-Jørgen Hørning Deltagere: Sevak Karapetian; Mia Schmidt; Jørgen Madsen; Blessing

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen.

Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev det vedtaget kun at behandle de første 2 punkter på dagsordenen. Dagsorden Dato: 26-05-2016 18:00:00 Udvalg: Integrationsrådet Sted: Mødelokale 4, Bakkedraget 1, 8362 Hørning 1 Godkendelse af dagsorden - Da der kun var 3 fremmødte medlemmer af Integrationsrådet, blev

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 12-02-2014 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1. [] Vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 8. september 2004 Peter Christoffersen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat. Integrationsrådet Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1

Referat. Integrationsrådet Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1 Referat Integrationsrådet 2011 Den 18. januar 2011 kl. 17:00 Mødested: Farum Rådhus, Rådhustorvet 2, Byrådssalen Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Punkter til efterretning... 3 0. Oplæg

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå

FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan Område ved Linå Skole, Linå FORSLAG til ophævelse af af Lokalplan 182.02 Område ved Linå Skole, Linå OPHÆVELSE AF LOKALPLAN SILKEBORG KOMMUNE Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til ophævelse af Lokalplan 182.02 Silkeborg

Læs mere

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188

REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde den 10. maj 2007 kl i lokale 188 REFERAT Udvalget for Børn og Unge Temamøde kl. 12.00 i lokale 188 Åben del 1. Meddelelser 2. Budgetopfølgning pr. 31.03.2007 3. Budget 2008 4. Daginstitutionsområdet organisering, udvikling og ledelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde

Forslag til Kommuneplantillæg nr Overførelse af ejendom fra sommerhusområde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019. Overførelse af ejendom fra sommerhusområde S 6.1 til fritidsområde LF 6.4 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne S 6.1 og LF

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Mustafa Kellegöz, Arne Lund, Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 4. Dialogmøde med borgerne... 22 5. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere