ÅRSBERETNING GYMNASIEFÆLLESSKABET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING GYMNASIEFÆLLESSKABET"

Transkript

1 2. udgave 2013 ÅRSBERETNING

2 Årsberetningen for 2013 giver et indblik i Gymnasiefællesskabets virke i det forløbne år har igen været et år med vækst i deltagerkredsen og med nye interessante opgaver. Gymnasiefællesskabet løser opgaver for de 15 deltagende skoler inden for områderne Løn- og personale, IT, Bogholderi, Bygning og Jura. Gymnasiefællesskabets formål er at bidrage til god institutionsdrift, høj forsyningssikkerhed og kvalitet i opgaveløsningen. Det er vores ønske, at vi i 2014 kan fortsætte det gode samarbejde med de deltagende skoler og fastholde Gymnasiefællesskabet som en dynamisk arbejdsplads. Tak for samarbejdet i året, der er gået.

3 Løn og personaleafdelingen 2013 har været et anderledes og udviklende år for afdelingen. I starten af året fik vi 3 nye gymnasier ind, Gladsae Gymnasium, Nordfyns Gymnasium og Sct. Knuds Gymnasium indeholdt i Sct. Knuds Gymnasium ligger også et andet administrativt fællesskab, nemlig IT Center Fyn. Personaleforhold Den større mængde opgaver har også ført til at Pernille, som var vores 1. elev, blev fastansat i forbindelse med, at hun blev udlært. Afdelingen består af en teamkoordinator, fire løn og personalemedarbejdere, to kontorelever og ledes af sekretariatchefen. Organisering af arbejdet Organiseringen af arbejdet har også ændret karakter i løbet af Anette er, udover at være løn og personalemedarbejder, blevet koordinator i afdelingen. Fra at skolerne havde en kontaktperson, som tog sig af alt vedrørende skolerne, er selve indberetningen fordelt på flere; men skolerne har stadig en primær kontaktperson, som har ansvaret for, at alle opgaver bliver løst forsvarligt. Der er kommet større fokus på, at alle når arbejdet i god tid inden deadlines, og større arbejdsopgaver hjælpes vi ad med. Dette er både af hensyn til arbejdsbyrden, som tidsmæssigt varierer fra skole til skole og for at kontoreleverne kan få indblik i alle opgaver og har nok at lave. I praksis har vi fordelt lønmaterialet efter stoplys modellen (Lean) hvor indberetningsmaterialet er rødt, første kontrol er gult og det færdige materiale er grønt. Der er oprettet bibler som indeholder alle særlige aftaler med skolerne, konteringsoversigter og al det man lige skal vide, for at kunne indberette lønnen korrekt på de enkelte skoler. Det skulle gerne sikre, at der ikke sker uhensigtsmæssigheder ved ferie og sygdom. Fra skoleårets start er vi begyndt at registrere hvor stor en andel af vores lønbilag, som kører igennem uden fejl. Indtil nu ligger vi i snit på en rigtighedsprocent på 99,05. Vi har valgt at registrere på de fejl vi opdager i gennemgangen efter lønkørslen. Nye lokaler I efteråret fik vi mere plads i huset, og vi nu er fordelt på 2 etager og 3 kontorer. Det har været rigtig godt at få mere plads og kunne sidde i rolige omgivelser. Nu skal vi så til at vænne os til, at vi ikke mere er i samme rum hele tiden. LØN & PERSONALE Videndeling og projekter Vi har i 2013 deltaget i 2 ERFA møder med andre SLS gymnasier, fællesskaber og Moderniseringsstyrelsen. Det er et forum, hvor vi deler vores erfaringer og udfordringer med SLS. Moderniseringsstyrelsen har tilbudt at deltage, så vi kan få svar på vores spørgsmål, og de kan fortælle om nye tiltag og ændringer i lønsystemet. Vi deltager i en fokusgruppe, i forbindelse med et ønske fra Moderniseringsstyrelsen om at forenkle kontrolproceduren. I dag følger vi den kontrol som SLS lægger op til. Et inddata modul hvor alle ændringer skal godkendes inden lønkørsel og et output som dokumenterer hele lønkørslen med koder og udbetalinger. Det betyder at alt bliver kontrolleret 2 gange. I 2014 skal vi være piloter på nye uddata og evt. andre rapporter. Vi har i 2013 arbejdet på at kunne få digitale ansættelsesbreve. En barriere er at vi ikke benytter et ESDH system på skolerne, og for at kunne distribuere ansættelsesbreve med NemId kræver det et modersystem som kan klare forsendelsen, og det har vi ikke I 2014 indtræder Virum Gymnasium i løn og personalesamarbejdet, så i november og december har vi oprettet og indberettet personale, så vi er klar til at teste og gå i drift i januar Nøgletal 2013 Antal personer som vi har udbetalt løn til: 2.539, lærergruppen udgør 1346 som svarer til 1187 årsværk. Lønomkostning: ca. 694 mio kr. Antal ansættelser ved skoleårets start: 189 Antal fratrådte i løbet af året: skoler deltager i samarbejdet: LØN & PERSONALE Gladsae Gymnasium Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Rungsted Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium

4 Bygningsafdelingen Personaleudvikling 2013 har været et travlt år i afdelingen. Gladsae Gymnasium trådte ved årsskiftet ind i bygningssamarbejdet og tilførte en lang række spændende projekter. I maj måned kunne vi byde velkommen til Anders Teilgaard i en 1 årig projektansættelse, da Uffe Munch Hansen valgte at søge nye græsgange. Ørestadens Gymnasium indtræder i Bygningsfællesskabet den 1. januar 2014 og får Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma a/s som rammerådgiver. Nyborg Gymnasium indtræder den 1. juli 2014 og tildeles Sweco Architects A/S som rammerådgiver. I rammerådgiverudbuddet er bestemt, hvilken rammerådgivere nye skoler vil få tildelt. Der er efter disse to skoler plads til yderligere to nye skoler under de gældende rammeaftaler.. Byggejura I 2013 tiltrådte Astrid G. Levin en stilling som juridisk konsulent. Astrid er advokatuddannet og blev straks kastet ind i en række byggesager, hvor der var behov for juridisk assistance. Det har været en stor støtte at have den juridiske ekspertise in house, og Gymnasiefællesskabets nye jurist styrker i høj grad skolernes stilling på det bygge juridiske område Vi glæder os til at fortsætte de mange igangværende byggesager og til at tage fat på nye projekter, der stadig blot er i støbeskeen. Væksten i antallet af deltagende skoler fortsætter i 2014 og vil bidrage til at styrke udvikling og vidensdelingen. Projekter har været præget af stor byggeaktivitet på alle de tilknyttede skoler. Der er igangsat mange nye projekter, og flere større nybyggerier er taget i brug i Der er bl.a. tale om nye faciliteter til lærerforberedelse, musiklokaler, kapacitetsudvidelse m.m. I sommerferien er gennemført en del ombygninger, og der er etableret nye ventilationsanlæg på flere skoler. Der er arbejdet på at forbedre de akustiske forhold i undervisningslokaler og i opholdsrum. Vedligehold Planerne for det løbende vedligehold af bygningsmassen er blevet ajourført og opdateret i løbet af efteråret, således at de kunne indgå i skolernes budgetlægning for Mange skoler har valgt at indarbejde ombygningsprojekter i vedligeholdelsesplanerne, således at der er et samlet overblik over de byggerelaterede projekter og udgifter for de næste 5 år. Pedelseminar I 2013 havde årets pedeldag risikostyring som overordnet tema. En række foredragsholdere holdt oplæg om forskellige aspekter af risikostyring; f hvordan kan vi sikre os bedre mod vandskader, hvordan skal vi håndtere farlige stoffer i forbindelse med byggerier, hvordan søger staten at minimere de forskellige bygningsrelaterede risici. Seminaret var en succes, og der er stemning for fremover at afholde 2 årlige seminarer, heraf det ene på skift på skolerne. BYGNING 13 skoler deltager i bygningssamarbejdet: Gladsae Gymnasium Nyborg Gymnasium Rungsted Gymnasium Virum Gymnasium Nøgletal 2013 Samlet offentlig vurdering af de tilknyttede skoler: 1,05 mia.kr. Samlet Bruttoareal: m 2 Igangværende og planlagte vedligeholdelsesarbejder, ombygninger og byggerier på de tilknyttede skoler: BYGNING Ca. 175 mio. kr

5 Jura Opgaver Gymnasiefællesskabet yder juridisk rådgivning på alle felter, som vores 15 partnerskoler er i berøring med. Langt hovedparten af opgaverne angår dog ansættelses- og overenskomstforhold, offentlig forvaltning, byggeri samt it- og datasikkerhed. Vi ønsker at levere rådgivning og juridiske løsninger, der passer ind i skolernes praktiske hverdag, og som skaber værdi for skolerne. I alle situationer er det vores opgave at finde den løsning, der tjener skolen bedst. Et område, der særlig var fokus på i 2013, var implementering, fortolkning og udmøntning af OK13. Et andet område, som fyldte meget, var udmøntning og fortolkning af entreprise- og rådgiverkontrakter. Det er stor konkurrence om de udbudte entrepriseopgaver, hvilket umiddelbart er til skolernes fordel. På den anden side risikerer den store priskonkurrence at trykke kvaliteten i den tilbudte løsning. Moderne skoledrift anvender i stigende omfang digitale løsninger og studieadministrative systemer. Det stiller tilsvarende voksende krav til skolernes IT- og datasikkerhed. I lovgivningen om IT- og datasikkerhed har fokus på at beskytte personoplysninger, og på at forebygge nødvendige oplysningerne mistes. Som følge heraf, er vi færd med at udmønte persondatalovgivningen i praksis ved f.eks. at indgå konkrete aftaler om datasikkerhed og på indførelse af Sikker Mail. Personaleudvikling Den stadige vækst i opgavemængden betød, at Gymnasiefællesskabet allerede i 2012 besluttede at ansatte yderligere en jurist. Den 1. april 2013 kunne vi derfor byde velkommen til cand. jur. Astrid Gintberg Levin, som sammen med Camilla rådgiver skolerne om juridiske forhold. Deltagelse i arbejdsgrupper 2013 Vi deltager sammen med en række statslige selvejende institutioner i Moderniseringsstyrelsens brugergruppe, hvis formål er at yde sparring til styrelsen fremtidig systemudvikling på såvel løn, HR, Økonomi mv. Derudover deltager vi i en arbejdsgruppe i regi af UNI-C, hvis sigte er at udarbejde et grundlag for indgåelse af databehandleraftaler mellem skolerne og de studieadministrative systemer. JURA 2014 Vi glæder os til fortsat at bistå skolerne med praktisk brugbare løsninger på juridiske spørgsmål, og til at blive udfordret både i velkendt og nyt stof. I 2014 vil vi endvidere konkret arbejde med de juridiske aspekter i et muligt tættere indkøbssamarbejde mellem skolerne, som vil kunne lette indkøbsopgaven og optimere priserne i forbindelse med både større og mindre indkøb og udbud. I 2013 har vi rådgivet indenfor følgende områder Entrepriser, rabatordninger til studerende, partshøring og god forvaltningsskik, ændring af arbejdstid, ansættelsesvilkår og opsigelser, overenskomstforhold, regulering af forsyningsledninger, rejsebureauers markedsføring af drukrejser overfor eleverne via bl.a. Facebook, datasikkerhed ved brug af studieadministrative systemer, vandskader på bygninger som led i renovering, erstatningskrav overfor skadevoldende nabo, anmodninger om aktindsigt, arbejdsskader, Statens Selvforsikring, logning af internettrafik, udbud og indkøb, tilgodehavende løn, lønsammensætning, konstitueringer, miljømæssig håndtering af byggeaffald, nabos låge til skoles areal, arealvedligeholdelsesaftale med kommunen, indkøb af PC ere, elevklager over afslag på optagelse, fleksjobordninger, sygedagpengerefusion, læreres bibeskæftigelse og kommunalbestyrelseshverv, ret til erstatningsferie, jobrotation, Sikker Mail, erstatningssager, indgåelse af kontrakter, kontraktsfortolkning og behandling af kontraktsbrud. 15 skoler deltager i jura: Gladsae Gymnasium Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Rungsted Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Virum Gymnasium JURA

6 IT-afdelingen I starten af 2013 ansatte vi Karsten som erstatning for Adam, Karsten supporterer i det daglige Allerød- og. På elevsiden blev Andreas ansat som ny elev. Vores elev Daniel som vi har delt med Rungsted Gymnasium er blevet færdig med sin uddannelse. Vi planlægger at ansætte en ny elev omkring den 1. august Projekter i har ikke været året med de store udskiftninger af servere m.v. Året har mest været brugt til konsolidering og optimering. Tre skoler har valgt at købe deres egen firewall, for bedre at kunne styre elevernes brug af internettet til glæde for alle skolens elever og lærere. Belastningen på vores internet linie er kraftigt stigende. Vi har derfor købt en ny firewall med en tilhørende internetlinie, som vil blive brugt udelukkende til elevernes trådløse netværk. Vores trådløse netværk er stadig ikke optimalt, vi har brugt en del tid på at undersøge markedet vælge to produkter ud og lave et proof of concept på Himmelev gymnasium. Vi forventer at vores endelige produktvalg vil blive foretaget inden udgangen af Vores system til automatisk oprettelse af brugere UMS har fået flere funktioner og er blevet udbygget til at kunne synkroniser password med vores administrative system. En lærer har nu samme password til mail, Lectio, Uni-login og til skolens undervisnings computere. De skoler som arbejder med Office 365 og Google Apps får også synkroniseret deres password til disse systemer. På det administrative område har vi hjulpet til med at få udarbejdet databehandleraftaler mellem Gymnasiefællesskabet og de syv IT-gymnasier. Desuden er der udarbejdet nye og korrigerede anmeldelser til Datatilsynet. Projekter 2014 Vi planlægger i 2014 at starte opsætningen at et nyt og moderne trådløst netværk, flere gymnasier har givet tilsagn og vi forventer at dette vil blive opsat i løbet af foråret. Vores mailserver skal opgraderes fra den nuværende version til den nyeste version Softwaren på vores servere skal også opgraderes fra version 2008 til version Dette vil foregå løbende henover året. Vores gamle program Ghost til udrulning af images bliver ikke opdateret mere. Vi er allerede i gang med at kigge på forskellige løsninger, som kan overtage denne vigtige funktion, når vi ikke kan bruge Ghost længere. I løbet af 2014 skal vi være klar med en ny løsning, som kan overtage Ghost til udrulning af software. Et helpdesk system til oprettelse af supportsager til glæde for vores skoler og for os selv, er også noget som vi kigger videre på i 2014 Af andre projekter i 2014 som vi arbejder med kan nævnes, mailarkivering, udarbejdelse af en katastrofeplan, medarbejderdatabase, indkøbssamarbejde og teknisk indretning af klasseværelser. Nøgletal 2013 Ca brugere i samarbejdet Antal accesspoints er ca. 450 Vi ligger på over devices på det trådløse netværk om dagen 4 IT-administratorer og 2 elever Ca pc ere Ca. 125 printere mail er modtaget, heraf blev 85% afvist grundet spam, virus osv. 15 % kommer igennem til vores brugere 7 skoler deltager i samarbejdet: IT SUPPORT IT SUPPORT

7 Bogholderiafdelingen Opgaver Bogholderiafdelingen har haft et travlt og spændende år. I dag varetager vi kreditorbogholderi for 10 partnerskoler og Gymnasiefællesskabets eget kreditor- og debitorbogholderi. Derudover administrerer vi sammen med kolleger i løn- og personale den landsdækkende censorudligningsordning i samarbejde med Rektorforeningen m.fl. Vi har fået 2 nye skoler ind i bogholderisamarbejdet, og så har vi sagt farvel til Nyborg Gymnasium. I april måned trådte Gladsae Gymnasium ind i bogholderisamarbejdet, og i oktober kom Virum Gymnasium med i bogholderisamarbejdet. Alle skoler har i løbet af efteråret 2013 fået opgraderet Navision Stat, og opgraderingen er gået godt. Opgraderingen har ført til en tvungen udvidet funktionsadskillelse, hvilket har betydet en ændret praksis for flere skoler. Personaleforhold I forbindelse med at en kollega søgte nye udfordringer pr. 1. januar 2013 som skolesekretær på en vores partnerskoler, har vi ansat Ann-Britt. I den anledning valgte vi, at omorganisere fordelingen af afdelingens opgaver, og flere skoler fik i den forbindelse en ny kontaktperson i bogholderiet. Pr. 1. oktober oprettede vi en koordiantorfunktion i afdelingen, som varetages af Dorthe. Afdelingensarbejde varetages i dag af 4 bogholderimedarbejdere og ledes af sekretariatschefen. Nye lokaler Efter den store ombygning i huset sidder afdelingen ikke længere i samme lokale. Ombygningen har for afdelingen betydet mere plads, mere arbejdsro og et tættere samarbejde med de kolleger man sidder sammen med. Ændringen betyder, at vi fremadrettet skal videndele og samarbejde på en anden måde end tidligere. Opmærksomhedspunkter i 2014 Indfak I første halvår af 2015 udløber kontrakten med Evene (Indfak), som følge heraf er Moderniseringsstyrelsen igang med at udarbejde et udbudsmateriale. I den forbindelse deltager Gymnasiefællesskabet i en brugerarbejdsgruppe, hvor vi har vi har mulighed for at komme med ønsker og forbedringsforslag til det kommende fakturahåndteringssystem. Vi forventer, at vi ultimo 2014 skal skifte elektronisk fakturahåndteringssystem for alle 10 skoler. ØSLDV I 2014 vil vi arbejde med at bruge ØSLDV-værktøjet i forskellige sammenhænge, og vi vil blandt andet arbejde på at genere automatiske fag/budgetudtræk. Nøgletal 2013 Vi har ca. 220 brugere af IndFak Vi behandler ca fakturaer årligt 10 skoler deltager i samarbejdet: Gladsae Gymnasium Virum Gymnasium BOGHOLDERI BOGHOLDERI

8 Nøgletal for Gymnasiefællesskabets drift og udvikling Igen i år har vi oplevet en stigning i antallet af deltagende skoler og en udvidelse af opgaveportefølje og samarbejdsområder. Ved udgangen af 2013 deltager 7 skoler i ITsamarbejdet, 10 skoler deltager i bogholderisamarbejdet, 11 skoler deltager i bygningssamarbejdet, 13 skoler deltager i løn- og personalesamarbejdet. Nøgletal for Gymnasiefællesskabet År Omsætning i kr. Årsværk Hertil et antal kontor- og IT-elever Partnerne der deltager i Gymnasiefællesskabet pr. 1/ Gymnasier Gladsae Gymnasium Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Rungsted Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Virum Gymnasium IT ** Antal partner Bogholderi Bygning * Løn & personale Jura/ sekretariat Omkostningsnøgle for basisydelser Kr. pr. årselev Pr. skole År Løn, personale og Jura IT Bogholderi Bygning Antal deltagere * Indtræder pr ** Mini- samarbejde

9 Medarbejdere i Gymnasiefællesskabet Sekretariatschef Camilla Schaldemose Juridisk konsulent Astrid Gintberg Levin It-Chef Jan B. Larsen It-Administrator Allan Nielsen It-Administrator Kim Jahn It-Administrator Karsten Pedersen Løn- og personalekoordinator Anette Handsdal Løn- og personalemedarbejder Janne H. Clausen Løn- og personalemedarbejder Kirsten Jeppesen Løn- og personalemedarbejder Susan F. Pedersen It-Supportelev Henrik Lind It-Supportelev Andreas Wolff Løn- og personalemedarbejder Pernille Rosencrantz Riis Bogholderikoordinator Dorthe Nielsen Bogholderimedarbejder Nanna Jensen Bogholderimedarbejder Rikke B. Frederiksen Byggechef Christian Engelhard Olsen Arkitekt Eva Fog Arkitekt Randi Klementsen Bygningskonstruktør Anders Teilgaard Bogholderimedarbejder Ann-Britt H. Olsen Kontorelev Sabrina Devald Ludvigsen Kontorelev Kirsa Øster Kristensen

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering. 2. udgave

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering. 2. udgave GYMNASIEFÆLLESSKABET Formål, struktur og organisering 2. udgave 2014 Forord Formålet med hæftet er at give et kort, overblik om samarbejdets formål, organisering og struktur. Indholdet er et sammendrag

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. Formål, struktur og organisering. Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde

Gymnasiefællesskabet. Formål, struktur og organisering. Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde Gymnasiefællesskabet Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde 2013 www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683

Læs mere

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet Skolegade 3 4000 Roskilde www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683 GYMNASIEFÆLLESSKABET Formål, struktur og organisering 2015 Forord

Læs mere

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet Skolegade 3 4000 Roskilde www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683 GYMNASIEFÆLLESSKABET Formål, struktur og organisering 2017 Forord

Læs mere

ÅRSBERETNING GYMNASIEFÆLLESSKABET

ÅRSBERETNING GYMNASIEFÆLLESSKABET Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet i Roskilde Skolegade 3 4000 Roskilde www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetningen for 2014 giver et lille

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. mellem

Gymnasiefællesskabet. mellem GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk EAN nr. 5798000556683 Gymnasiefællesskabet mellem Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Greve Gymnasium Himmelev

Læs mere

Gymnasiefællesskabet i Roskilde

Gymnasiefællesskabet i Roskilde Gymnasiefællesskabet i Roskilde Samarbejdsmodel Vi har samarbejder på personaleadministration, jura, It, løn, Bogholderiområdet og Bygningsområdet. 2007 6 Selvstændige Gymnasier 2013-15 Gymnasier Lokal

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

ÅRSBERETNING GYMNASIEFÆLLESSKABET

ÅRSBERETNING GYMNASIEFÆLLESSKABET ÅRSBERETNING GYMNASIEFÆLLESSKABET 2016 Gymnasiefællesskabets formål er at bidrage til god institutionsdrift, hvor partnerskolerne opnår kvalitet, driftssikkerhed og høj effektivitet. Årsberetningen for

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne. Opdateret december 2013 - AMH Bilag 2 til samarbejdsaftalen Løn- og personalesamarbejdet Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Læs mere

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner

Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. september 2013 1 Temadag om bygningsservice for selvejende institutioner 25. September 2013 25. september 2013 2 Rådgivningsgruppen og partnerskabsaftalen Temadagen er arrangeret af Rådgivningsgruppen

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Gymnasiefællesskabet mellem

Gymnasiefællesskabet mellem GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk EAN nr. 5798000556683 Gymnasiefællesskabet mellem Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Gladsaxe Gymnasium

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe

ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe ectrl vejledning ectrl Velkomstmappe Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvad er ectrl? 4 Deloitte og partnere 5 Support 6 Installation af ectrl 8 Oprettelse og administration af brugere 9 Hjælp til selvhjælp

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Evaluering af resultatmål 2014

Evaluering af resultatmål 2014 Evaluering af resultatmål 2014 Basisrammen: 1.1. Ændring af skemastruktur Mere komprimeret skema Vi ønsker at styrke elevernes sammenhæng i dagligdagen og skabe plads til andre aktivitetstyper fra kl.

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer

Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Fælles regionalt/kommunalt energiprogram REEEZ resultater og erfaringer Flemming Jørgensen 30/4-15 Region Sjælland og 12 kommuner har i perioden 1. marts 2012 til 28. februar 2015 gennemført energiprogrammet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 1. juni 2011 Bestyrelsesmøde nr. 23, torsdag den 26. maj 2011 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Jens Jakob Jakobsen, Karoline

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Jurist med primært fokus på persondata, informationssikkerhed og rådgivning

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Juni 2015 Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Campusparat Som forberedelse til NBA er gruppen, der arbejder med at gøre os campusparate, blevet bedt om at udarbejde et forslag til et

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19

ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 12. maj 2010 Agenda Om aftalens indhold Hvad er formålet med 02.19? Hvad vil man kunne købe på 02.19? Hvordan ser det offentlige ASP/Cloud marked ud i dag? Forventede indkøbsformer

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Studieadministrativt system, UMS og UNI-login

Studieadministrativt system, UMS og UNI-login 28-01-2016 Studieadministrativt system, UMS og UNI-login - et hurtigt overblik Udfærdiget af: Thomas Eriksen, IT-Center Fyn, ther@itcfyn.dk Indhold Formål... 2 Oprettelse af brugerkonti... 2 Træk af data

Læs mere

Manual for bæredygtigt byggeri i FMK

Manual for bæredygtigt byggeri i FMK Manual for bæredygtigt byggeri i FMK I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi at være bæredygtige, ved kommunale nybyggerier og ved renovering af eksisterende byggerier. I Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker vi

Læs mere

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune

AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune AULA - organisering & opgaver Ballerup Kommune v/jesper Bak, Pædagogiske it-konsulent www.ballerup.dk Indhold De formelle rammer for projektet Omfanget Projektorganisering Proces og økonomi - før og nu

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012

Shared Servicecenter Zealand Nr. 2. Økonomiteamet Juni 2012 Vores første nyhedsbrev, der blev sendt ud i maj, er blevet godt modtaget. Det er vi glade for. Som jeg nævnte i det første nyhedsbrev er det vores tanke, at nyhedsbrevet skal udkomme ca. én gang i kvartalet.

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010

Bilag 1. Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde, 16/6 2010 Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Ulrich

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger

Vejledninger vedrørende it 2015/2016. Til alle lærere og pædagoger Vejledninger vedrørende it 2015/2016 Til alle lærere og pædagoger Indledning Denne folder er en kort oversigt over, hvilke it-veje vi går på Frederiksberg og hvor du kan henvende dig, hvem du kan kontakte,

Læs mere

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Deltagere: Per

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning

I dette nyhedsbrev NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED. Individbaseret undervisning Nr. 8 - november 2006 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev 1.14.0 seminar Individbaseret undervisning Aktivitetsopgørelse Officielle koder AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) Nye kommuneoplysninger

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager

Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager Anbefaling til procedure for anvendelse af e-fakturering i bygge- og anlægssager Januar 2006 Indhold 1. Baggrund...2 2. Fakturaflow - fakturahåndtering...3 3. Fakturaforberedelse...5 4. Fakturagodkendelse...5

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata.

Kirkeministeriet tilkendegav ultimo juni, overfor projektgruppen, at der var problemer i forhold til visse af de leverede SLS-uddata. Bilag 16 - Page 1 of 1 Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 1015 København K Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Tlf. (+45) 33 92 33 33 Fax (+45) 33 32 80 30 E-post fm@fm.dk

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD ver. 10 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA

FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA FÅ DIN EGEN PERSONALEAFDELING ANSÆTTELSESFORHOLD & PERSONALEJURA Få din egen personaleafdeling Dette servicekatalog beskriver, hvordan du og din virksomhed kan bruge os som din helt egen personaleafdeling,

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Student med styr på Excel Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) søger

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Transition 07.09.2016 AGENDA 1. Lidt om Statens Administration 2. Flytning af Statens Administration 3. Erfaringer med flytningen 4. Perspektivering 2 EN STYRELSE I FINANSMINISTERIETS

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Håndbog og retningslinjer

Håndbog og retningslinjer Håndbog og retningslinjer - for nye studenterundervisere ved Det rullende Universitet Aarhus Universitet Velkommen til Det rullende Universitet Denne håndbog er tiltænkt nye og nuværende ansatte ved Det

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

HR & LØN Din eksterne afdeling

HR & LØN Din eksterne afdeling HR & LØN Din eksterne afdeling e Amesto HR services Mange kender HR som en personaleafdeling fremfor en HR-afdeling, men HR er ikke kun bløde værdier, HR bidrager også til virksomhedens bundlinje. HR-afdelingen

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI:

Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: Indledning til Arbejdsmiljøarbejdet på BI: Hvert forår laves et nyt årshjul/gantt diagram for AMG gruppens arbejde på BI. Her udvælges fokus punkter for det kommende år. Det efterstræbes at særlige risikoområder

Læs mere

Informationsmøde om facility management

Informationsmøde om facility management Informationsmøde om facility management - Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 Velkommen til informationsmøde om statens facility managementløsning Dagsorden Hvorfor fælles facility managementløsning i staten?

Læs mere

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn

HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn HR-Løn Fremtidens indrapportering af løn Værktøjskonference 2009 ved Maja Møller Sousa og Espen Jürgensen, Økonomistyrelsen HR-Løn 1. Velkomst 2. Formål og udfordringer 3. Hvad kan HR-Løn? 4. Hvornår og

Læs mere