Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen."

Transkript

1 Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering af fælles IT-løsninger og IT-systemer. Overordnet ansvar for implementering af IT-løsninger og IT-systemer, som kræves til udførelse af myndighedsopgaver. Med IT-systemer menes såvel til undervisningsbrug som til administrativt brug. IT-afdelingen servicerer pt. ca. 800 medarbejdere og ca elever. Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Ydelseskatalog og opgavesplit Netværk Router Switch Kabling Accesspoint kontakt til internetleverandører vedligehold Barracuda(spam og virus filter for mail) Servere Opsætning vedligehold (software+hardware) Brugeroprettelse materiale til brugeroprettelse overvågning (8-16) overvågning ferie, aften, weekend Backup administrativt backup undervisning Mail Gymnasiefællesskab Institutionen Stationær PC'er Opsætning vedligehold (rep. hardware) brug af software udlægning af image oprettelser af image valg af software til pc'ere Vedligehold image (3 gange om året) pædagogisk support

2 2 Udpakning + mærkning Bærbare Pc'ere Opsætning vedligehold (rep. hardware) brug af software udlægning af image oprettelser af image valg af software til pc'ere Vedligehold image (en gang i kvartalet) pædagogisk support Hjælp til internet for private elev-pc'ere Udpakning + mærkning Licenser Ansvar for licenser Licens til scanning af mail (Puremessage) Andet Oprettelse af arbejdssedler til supportere Indkøb af ALT hardware Kontakt til leverandører Info til datavejledere/ rektorer Lectio support Antivirus VPN Skift af toner og fylde papir i printere Smartphones Interaktive tavler Fysisk flytning af pc'er etc. Sletning/ændring af personalesager Ajourføring og udvikling af gymnasiefællesskabets hjemmeside og intranet. IP-telefoni Hjælp til afskaffelse af gammelt hardware KMD Efter indlogning i KMD systemer Hjælp til opdateringer af bl.a KMD Køb af ydelser ud over de aftalte grundydelser som fremgår af ydelseskataloget, og som ikke vedrører samtlige skoler kan aftales særskilt. Dette kan f.eks. dreje sig om VPN, interaktive tavler eller evt. større projekter, der rækker over længere tid. Det fremgår af vejledningen om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde at et samarbejde kan indeholde 3 former for ydelser: grundydelser, tillægsydelser og supplerende ydelser. Grundydelser er faste ydelser på et givent område. Tillægsydelser knytter sig til grundydelserne og tilbydes alle partnere, mens supplerende ydelser ikke nødvendigvis har tilknytning til de øvrige ydelser og kan udføres efter særskilt aftale.

3 3 Medarbejdere 4 IT-medarbejdere varetager pt. IT-afdelingen opgaver. En af de 4 medarbejdere er endvidere ansat som leder af ITafdelingen, og er således daglig/faglig leder for de 3 øvrige supportere. Derudover har vi 2-3 IT-supporterelever ansat. IT-lederen indgår i løsningen af IT-support og øvrige opgaver, og har desuden ansvar for følgende opgaver: Organisering af samarbejdet med gymnasierne inden for området. Udarbejdelse af strategioplæg om mål og prioriteringer på it-området. Ledelse i relation til organisatoriske, styrings- og systemmæssige behov, herunder systemudvikling, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling. Forhandling og samarbejde med eksterne leverandører. Prioritering af arbejdsopgaver IT-afdelingen prioriterer arbejdsopgaverne ud fra følgende retningslinjer: 1. Prioritet - Linjer ud af huset, servere, netværk. 2. Prioritet - Vigtige pc ere, vigtige printere (pc ere, der er vigtige for at skolen kan fungere, f.eks. ved udskrivning af eksamensbeviser, økonomistyring m.v.). 3. Prioritet - Alm. pc ere, alm. printere og andet. IT-afdelingens prioriteringer drøftes 1 gang årligt på et styregruppemøde. Økonomi Driftsudgifterne til gymnasiefællesskabet IT-afdeling deles mellem skolerne i forholdet til antallet af elever pr. 5. september året forud. Driftsudgifterne dækker de udgifter, der skønsmæssigt forventes at være forbundet med selve IT-driftsfællesskabet, dvs. f.eks. lønudgifter, kontorhold, kurser, befordring, software, hardware og licenser som anvendes i IT-afdelingen. Indkøb Alle andre udgifter, der vedrører IT på gymnasierne, er ikke medtaget i driftsudgifterne for gymnasiefællesskabet (med mindre det besluttes af styregruppen). Dette drejer sig f.eks. om udgifter til indkøb af software, hardware, abonnementer (f.eks. ordbøger), driftskontrakter til internet, telefoni, sms, servere, san, licenser og nye tiltag m.v. Disse udgifter påhviler skolerne enkeltvis eller de skoler som er omfattet af IT-fællesindkøbet. I de sammenhænge hvor IT-afdelingen efter aftale med skolen/skolerne indkøber IT, så viderefaktureres indkøbene til de berørte skoler. Såfremt IT-indkøbet vedrører fælles-investeringer, fælles-projekter som er godkendt af styregruppen, så vil der ske en viderefakturering efter principperne i driftsfordelingsnøglen. Lederen af IT-afdelingen bemyndiges til at afholde udgifter på op til kr. kr. uden forudgående henvendelse til skolerne. Lederen af IT-afdelingen bemyndiges endvidere til at indgå kontrakter, der løber inden for finansåret med en kontraktsum på under kr. uden forudgående henvendelse til skolerne. Skolerne skal kontaktes forud ved brug af beløb over kr. eller ved indgåelse af kontrakter, der løber ud over det pågældende finansår og har en kontraktsum på over kr. (dog bort set fra force majeure-situationer). Skolerne orienteres hurtigst muligt såfremt lederen af IT-afdelingen har gjort brug af bemyndigelsen. Følgende institutioner er med i samarbejdet omkring IT-service og support: Roskilde Gymnasium (herunder også Gymnasiefælleskabet), Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Greve Gymnasium, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium og pr. 1. januar 2012 Allerød Gymnasium samarbejder om de opgaver som er nævnt i bilag 3. Rungsted Gymnasium er omfattet af bilag 3A.

4 4 Uddybende bemærkninger til ydelseskatalog revideret november 2011 Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke opgaver, der skal løses af Gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Ydelseskataloget og opgavesplittet mellem skolerne og gymnasiefællesskabet revideres ved behov. 1. Bemanding af IT-supporten 4 fuldtidsansatte IT-medarbejdere skal varetage opgaverne i IT-afdelingen i Gymnasiefællesskabet. Det er vurderingen, at bemandingen er tilstrækkelig i forhold til varetagelsen af de nævnte opgaver i ydelseskataloget. 2. Netværk Dette varetages af IT-afdelingen. Netværk er kort fortalt det, som binder det hele sammen. Alt indkøb, support, overvågning og installation varetages af supporten. Barracuda (filtrerer spam og virus på indgående mail) er fælles for de 7 gymnasier. 3. Servere IT-afdelingen står for det meste for så vidt angår den undervisningsmæssige del. Når der skal oprettes brugere henter en administrativ medarbejder data ud af Lectio, som IT-afdelingen så indlæser på serverne. IT-afdelingen står for indlæsning af medarbejdere i det administrative system. For så vidt angår de administrative servere, tages der backup efter aftalt backupplan. IT-afdelingen sørger for, at backup-softwaren fungerer. Rådighedsforpligtigelse Der er etableret en rådighedsforpligtelse i forbindelse med overvågning af servere uden for normal arbejdstid. Gymnasierne har udpeget 1-2 personer til at varetage kontakten til IT-afdelingen i forbindelse med rådighedsforpligtelsen. Vagtordningen ligger i tidsrummene på hverdage og 9 16 i weekenden (dog ikke december og 31. december). Den samlede arbejdsforpligtelse udgør 100 timer om året. Overarbejde herudover skal afklares med nærmeste foresatte og honoreres særskilt med sædvanlig overtidsbetaling. 4. Stationære Pc ere IT-afdelingen sørger for reparationer mm. Det vil være op til skolen at bestemme, hvilken software, som skal på pc erne. IT-afdelingen installerer software på pc ere samt vedligeholder image. Proceduren er følgende: Der ændres på image max tre gange om året Image lægges ud efter behov og ønske fra datavejleder Ønsker til nye programmer afleveres af f.eks. faglærer til datavejleder IT-afdelingen installerer softwaren Bestiller af nyt software (eks. faglærer og datavejleder) godkender installationen og funktionaliteten Ved næste udlægning af image vil det nye program så være med. 5. Bærbare pc ere Nedenstående er baseret på IT-afdelingens erfaringer med lærernes bærbare pc ere. Hardwaremæssigt er der mere arbejde på bærbare pc ere end på stationære pc ere. Med hensyn til udlægning af software på de bærbare pc ere er proceduren den samme som ved de stationære pc ere. På bærbare pc ere, som er tilgængelige for elever, er behovet det samme som ovenfor beskrevet. Behovet for ændring i image på lærernes pc er er dog ikke så stort.

5 5 I det omfang at IT-afdelingen har tid, bistår IT-afdelingen datavejlederne med at få elevernes bærbare computere på det trådløse netværk. 6. Andet 6.1 Vedr. arbejdssedler Supporten omfatter det administrative IT og undervisnings IT. Den enkelte skole vil kunne få besøg af en ITmedarbejder to gange om ugen. Skolens datavejleder laver en arbejdsseddel til supporten, som skal fremsendes dagen inden besøg fra IT-afdelingen. Arbejdssedlen danner grundlag for IT-afdelingens arbejde den efterfølgende dag samt en afrapportering. Denne ordning gælder både for den administrative og den undervisningsmæssige IT (med de nødvendige justeringer), således at IT-afdelingen kan tilrettelægge arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde. 6.2 Vedr. Indkøb af al hardware IT-afdelingen står for indkøb af al hardware. 6.3 Lectio Support af Lectio er typisk af pædagogisk art. Det er derfor hensigtsmæssigt, at en datavejleder står for denne support. Åbninger i Firewall i forbindelse med Lectio tager IT-afdelingen sig af. 6.4 Vedr. VPN VPN skal bruges til opkobling af administrative medarbejdere og undervisere hjemmefra på en sikker måde. ITafdelingen sørger for installation på administrative medarbejderens pc. Dette sker i videst muligt omfang på selve institutionen. For undervisere sker installation i samarbejde med datavejledere. 6.5 Vedr. Ansvar for licenser Datavejlederne på den enkelte skole har ansvaret for styring af licenser. 6.6 Vedr. Smartphones I et vist omfang har administrative medarbejder i dag Smartphones. IT-afdelingen har den fornødne erfaring med dette. Men igen er det vigtigt, at man holder sig til nogle få godkendte modeller af hensyn til supporten. 6.7 adgang til KMD og andre adm. systemer IT-afdelingen skal sørge for internetforbindelsen til KMD fungerer. Når de adm. medarbejdere er logget ind med brugernavn og password skal hjælpen hentes i KMD s helpdisk. I forbindelse med opdateringer af KMD s programmer eller andre opdateringer til andet software bistår IT-afdelingen det adm. personale. Er der tvivl om det er KMD problem eller et intern IT- tekniskproblem, bistår IT-afdelingen.

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde. Generelt Opdateret januar 2014 CAS Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne.

Læs mere

Gymnasiefællesskabet. mellem

Gymnasiefællesskabet. mellem GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk EAN nr. 5798000556683 Gymnasiefællesskabet mellem Allerød Gymnasium Borupgaard Gymnasium Greve Gymnasium Himmelev

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Dagsorden Lederforum. Dagsordenspunkter

Dagsorden Lederforum. Dagsordenspunkter Dagsorden Lederforum Mødedato: Mandag den 26. oktober 2009 Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Mødelokale: F1.01 Journalnummer: 0200-409-2009

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund

IT-strategi 2012-2013. Dansk Firmaidrætsforbund IT-strategi 2012-2013 Dansk Firmaidrætsforbund Revision 2012-2 Dato: 17. juni 2011 Udarbejdet af IT- og Økonomiafdelingen Indstilling Godkendelse Strategien revideres og indstilles hvert andet år i forbindelse

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

IT sikkerhedsinstruks VUC Århus

IT sikkerhedsinstruks VUC Århus IT sikkerhedsinstruks VUC Århus Generelt Ansvar for IT sikkerhed Administrations- og økonomichefen har, overfor rektor og bestyrelse, det overordnede ansvar for IT-sikkerheden på VUC Århus, herunder sikre,

Læs mere

YDELSESKATALOG IT-YDELSER

YDELSESKATALOG IT-YDELSER YDELSESKATALOG IT-YDELSER 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 OBLIGATORISKE YDELSER... 5 Brugeradministrationens basisydelse... 5 Datalinie til hjemmearbejdsplads... 8 Diskplads... 10 Kopi, print

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde:

Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde: (Dagsordenen blev fremsendt i mail den 18. oktober 2004) Til medlemmerne af IT-styringsgruppen i DMU. Der er som aftalt på IT-styringsgruppens seneste møde booket møde et nyt møde i styringsgruppen tirsdag

Læs mere

Katalog. guide til NEA

Katalog. guide til NEA Katalog guide til NEA Indholdsfortegnelse NEA MODEL...2 NEA MEDLEM...4 NEA SUPPORT... 6 NEA KMD... 8 NEA DATA... 10 NEA BACKUP... 11 NEA ONLINE... 13 BILAG 1 (PRISEKSEMPLER)... 14 Januar 2013 1 NEA MODEL

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

http://digitaliser.dk/resource/559023

http://digitaliser.dk/resource/559023 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens hjemmeside: http://digitaliser.dk/resource/559023 Telefon: 3545 0000

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til

Læs mere

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL 2906 2012 Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere