Årsrapport 2001 Nordea Kredit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2001 Nordea Kredit"

Transkript

1 Årsrapport 2001 Nordea Kredit

2 Nordea Kredit er en del af Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Asset Management & Life, Corporate and Institutional Banking og General Insurance. Nordea koncernen har knap 11 mio. kunder, bankfilialer og 125 servicecentre på forsikringssiden i 22 lande. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med over 2,8 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. Indhold Beretning Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab Selskabsoplysninger Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

3 Årets resultat 399 mio. kr. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab fik i 2001 et resultat på 399 mio. kr. mod 321 mio. kr. i Bestyrelsen foreslår resultatet overført til næste år, og egenkapitalen vil herefter udgøre mio. kr. Garantiprovision og kurtage m.v. til Nordea Bank Danmark A/S udgjorde 348 mio. kr. i 2001 mod 293 mio. kr. i Udlånet er i 2001 steget med 12,9 mia. kr. bl.a. som følge af en betydelig konverteringsaktivitet i årets sidste kvartal. I 2. halvår har Nordea Kredit fastholdt den andel af ejerskiftelån til ejerboliger og fritidshuse, som blev realiseret i 1. halvår, og for hele 2001 har Nordea Kredit haft en markedsandel af disse lån på 18,0 pct. mod en andel på 15,5 pct. i Nordea Kredit realiserede i 2001 en markedsandel på 15,0 pct. af det samlede bruttonyudlån til ejerboliger og fritidshuse mod 13,1 pct. i Den tilsvarende andel af nettoudlånet, der udgør den reelle udlånsstigning efter afdrag og ekstraordinære indfrielser, var 20,5 pct. mod 16,3 pct. i Udlån til ejerboliger og fritidshuse udgjorde 82,9 mia. kr. ved udgangen af 2001 mod 72,5 mia. kr. ved udgangen af Udlån til erhverv steg til 17,1 mia. kr. mod 14,6 mia. kr. ved udgangen af Heraf udgjorde udlånet til landbrugsejendomme ved årets afslutning 10,5 mia. kr. mod 8,6 mia. kr. ultimo Nordea Kredit - hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Resultat af finansielle poster Andre ordinære indtægter Omkostninger og afskrivninger Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Balance 31. december (mio. kr.) Samlede aktiver Realkreditudlån Obligationer Udstedte obligationer Egenkapital Nøgletal Solvensprocent inkl. årets resultat 12,2 11,8 10,8 10,8 10,5 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 6,3 7,3 6,3 6,6 7,6 Indtjening pr. omkostningskrone 3,82 3,96 3,61 3,70 3,83 Årets nedskrivningsprocent Årets udlånsvækst (pct.) 40,6 31,8 15,4 8,7 14,8 Antal medarbejdere omregnet til heltid, gns Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

4 På årets sidste dag rundede det samlede udlån 100 mia. kr., hvilket svarer til 8,2 pct. af det samlede realkreditudlån i Danmark. Ved udgangen af 2000 udgjorde Nordea Kredits samlede udlån 87,1 mia. kr., svarende til 7,6 pct. af det samlede realkreditudlån i Danmark. I 2001 har der været en stigende efterspørgsel efter rentetilpasningslån såvel i kroner som i euro. Netto er omfanget af rentetilpasningslån steget med 9,0 mia. kr., hvoraf 2,4 mia. kr. udgør lån i euro. Nordea Kredit havde ved udgangen af 2001 samlet udlånt 11,8 mia. kr. som rentetilpasningslån, hvoraf 2,5 mia. kr. var ydet i euro. Basisindtjeningen af udlånsvirksomheden blev 367 mio. kr. i 2001 mod 282 mio. kr. i Fremgangen skyldes væksten i udlånet og konverteringsaktiviteten. Beholdningsindtjeningen, der omfatter renteafkast efter fradrag af interne fundingomkostninger og kursregulering af egenbeholdning, blev på 32 mio. kr. i 2001 mod 39 mio. kr. i Resultatet skal ses i lyset af en begrænset renterisiko. Basis- og beholdningsindtjening (mio.kr.) Bidragsindtægter Netto renteindtægter Netto gebyr og provisionsudgifter Kursreguleringer ekskl. beholdningsindtjening 4-1 Basisindtægter af udlånsvirksomhed Driftsomkostninger og afskrivninger Tab og nedskrivninger på udlån 1 1 Basisindtjening af udlånsvirksomhed Beholdningsindtjening Ordinært resultat Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde 509 mio. kr. i 2001, hvilket er en stigning på 121 mio. kr. i forhold til Omkostninger og afskrivninger udgjorde 140 mio. kr. i 2001 mod 118 mio. kr. i Omkostningsstigningen skal ses i sammenhæng med det større aktivitetsomfang samt øgede edb-udviklingsomkostninger. Solvensprocenten var 10,5 ultimo 2001 inkl. årets resultat mod lovens krav om minimum 8 pct. Ved udgangen af 2000 var solvensprocenten 10,8 pct. Nordea Kredit introducerede stående lån til erhvervskunder i efteråret Efterspørgselen har som forventet været begrænset. Nordea Kredits obligationer blev i marts opgraderet til Aa1 hos det internationale kreditvurderingsbureau Moody s Investors Service. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, der har en væsentlig indflydelse på den økonomiske stilling. Forventninger til 2002 Der forventes i 2002 en fortsat vækst i Nordea Kredits udlån og i andelen af det samlede realkreditudlån i Danmark. Også i 2002 vil fokus være på at opfylde og tilfredsstille kundernes ønsker og behov, og en væsentlig del af udviklingsarbejdet vil være styret heraf. Bl.a. vil Nordea Kredit i 1. halvår 2002 udvide produktudbuddet med flere varianter af rentetilpasningslån. I 2002 forventes en basisindtjening på niveau med indtjeningen i Eventuelle renteændringer med heraf afledt større konverteringsaktivitet vil dog have en positiv indvirkning på indtjeningen. Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der holdes den 28. februar 2002 i København, at årets resultat på 399 mio. kr. overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte for Halvårsresultatet for 1. halvår 2002 ventes offentliggjort den 22. august Det gennemsnitlige antal medarbejdere omregnet til heltid var 117 i 2001 mod 121 i Tab og nedskrivninger er fortsat på et meget beskedent niveau. Nordea Kredit har i 2001 overtaget ti ejendomme på tvangsauktion og videresolgt seks. Ved årets udgang udgjorde beholdningen af overtagne ejendomme syv. Ved årets udgang udgjorde den samlede balance 128,8 mia. kr. mod 96,7 mia. kr. ved udgangen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

5 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis, herunder værdiansættelsesreglerne, er uændret i forhold til sidste årsregnskab. Beregningen af basis- og beholdningsindtjening er justeret i forhold til årsregnskabet for år 2000 således, at der fra primo år 2001 er indregnet interne fundingomkostninger i beholdningsindtjeningen og en tilsvarende fundingindtægt i basisindtjeningen. Sammenligningstallene er ligeledes tilpasset. Grundlaget for regnskabet Lovgivning Regnskabet for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabslovgivningen for realkreditinstitutter. Regnskabsvejledninger mv. Regnskabet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs' retningslinier og danske regnskabsvejledninger samt god regnskabsskik. Væsentlige regnskabs- og værdiansættelsesprincipper Generelt Indtægter og udgifter periodiseres med undtagelse af en række gebyrer, som Nordea Kredit resultatfører ved forfald. Realkreditudlån Realkreditudlån, inklusive amortisationskonti og tilknyttede udstedte realkreditobligationer optages i balancen til nominelle værdier. Realkreditudlån er løbende underkastet en kritisk vurdering af risikoen for tab, og de nødvendige beløb afskrives eller nedskrives til dækning af tab. Regnskabsposten reduceres med nedskrivningerne. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til markedsværdi. Unoterede værdipapirer værdiansættes til købspris eller en forsigtigt skønnet markedsværdi, hvis denne er lavere. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter Danmarks Nationalbanks offentliggjorte kurser ved udgangen af regnskabsperioden. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter kursen på bogføringstidspunktet. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter omfatter uafviklede spot- og terminsforretninger. Afledte finansielle instrumenter værdiansættes til markedsværdi. Repo- og reverseforretninger Solgte værdipapirer, der samtidig med salget er købt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (repoforretninger), forbliver i balancen. Modtagne beløb opføres som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne værdireguleres, og afkast resultatføres, som var værdipapirerne stadig i behold. Købte værdipapirer, der samtidig med købet er solgt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (reverse-forretninger), optages ikke i balancen som beholdninger af værdipapirer, og afkastet heraf indgår ikke i resultatopgørelsen. De ved købet udbetalte beløb opføres som tilgodehavende hos modparter og forrentes som aftalt. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes til indre værdi. Midlertidigt overtagne ejendomme I midlertidigt overtagne ejendomme indgår egne udlån og foranstående prioriteter til andre panthavere samt øvrige kontante udlæg mv. overført fra posten Realkreditudlån vedrørende de midlertidigt overtagne ejendomme. Posten reduceres med nedskrivninger til tab på disse ejendomme. Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til købspris med fradrag af af- og nedskrivninger. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

6 Hvis værdien af aktiverne er lavere, og værdiforringelsen ikke kan anses for forbigående, bliver aktiverne nedskrevet til den lavere værdi. Aktiverne bliver afskrevet ud fra en forsigtig vurdering af aktivets brugstid og eventuelle scrapværdi. Driftsmidler afskrives systematisk over maksimalt 5 år. Aktiver på under kr. afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret bortset fra aktiver, der er købt som en del af et samlet større projekt. Pensionsforpligtelser Nordea Kredits medarbejdere er pensionsforsikrede, enten i en selvstændig pensionskasse eller i et forsikringsselskab. Medarbejderne og Nordea Kredit indbetaler løbende pensionsbidrag, og Nordea Kredit har derefter ingen pensionsforpligtelser i forhold til medarbejderne. Skat Nordea Kredit er sambeskattet med Nordea Bank Danmark A/S. Beregnet skat af årets indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen for Nordea Bank Danmark A/S. Der er i Nordea Kredit udgiftsført afgift af hensættelser på udlån. Den udskudte skat, der følger af tidsmæssige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, hensættes ligeledes i Nordea Bank Danmark A/S. En eventuel udskudt skat, der måtte påhvile selskabet ved udtræden af sambeskatningen, oplyses i en note. Solvens Nordea Kredit opgør solvensprocenten i henhold til realkreditloven samt bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømmene vises indirekte med udgangspunkt i årets resultat, der reguleres for ikkelikvide poster. Årets ændring i likvider er summen af det regulerede resultat og forskydningen fra primo til ultimo af aktiver og passiver. Likvider omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter. Nøgletal I noterne oplyses nøgletallene efter Finanstilsynets nøgletalsvejledning af 27. november Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

7 Resultatopgørelse Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

8 Balance pr. 31. december Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 7, 17, 26, Udlån 5, 6, 7, 18 Realkreditudlån Andre udlån Obligationer 19, Aktier mv. 20, Kapitalandele i associerede virksomheder mv Materielle aktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 7, 24, 26, Udstedte obligationer 7, Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Reserver Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt 1, Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier mv Ikke-balanceførte poster i alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

9 Pengestrømsopgørelse Mio. kr Driftsaktivitet Årets resultat Regulering af beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tab og nedskrivninger på fordringer Kursreguleringer af kapitalinteresser Periodeafgrænsningsposter (netto) Driftskapitalen: Udlån Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Andre passiver I alt fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Obligationer Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Materielle aktiver I alt fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Provenu fra aktieemission I alt fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likvider primo Likvider ultimo Beholdningsforskydning i værdipapirer indeholder urealiserede kursavancer. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

10 Noter Egenkapital og kapitaldækning Note 1 Egenkapital Mio. kr Kapitalbevægelser Aktiekapital, primo Kapitaludvidelse Aktiekapital, ultimo Overkurs ved emission, primo Kapitaludvidelse Overkurs ved emission, ultimo Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo Henlagt af det til disposition værende beløb Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo Overført resultat, primo Henlagt af det til disposition værende beløb Overført resultat, ultimo Egenkapital i alt, primo Kapitaludvidelse Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Henlagt af det til disposition værende beløb Egenkapital i alt, ultimo Selskabets aktiekapital består af stk. aktier á nominelt 100 kr. Nordea Bank Danmark A/S, Postboks 850, 0900 København C ejer alle aktier i selskabet. Note 2 Solvensopgørelse Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter af 21. september Solvensprocent Solvensprocent inkl. årets resultat ifølge realkreditlovens 53 stk. 1 10,8 10,8 10,5 Kernekapitalprocent 10,8 10,8 10,5 Kapitalsammensætning samt vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster, mio. kr. Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital og korfristet supplerende kapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster i alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

11 Finansielle instrumenter Note 3 Afledte finansielle instrumenter nominel værdi, opdelt efter restløbetid Mio. kr. Op til 3 mdr. 1 til Over I alt I alt 3 mdr. til 1 år 5 år 5 år Valutakontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Rentekontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Afledte finansielle instrumenter netto markedsværdi, opdelt efter restløbetid Valutakontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Rentekontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Netto markedsværdi Note 4 Afledte finansielle instrumenter, markedsværdi ultimo 2001 Markedsværdi af Gennemsnitlig ikke-garanterede Markedsværdi markedsværdi kontrakter Mio. kr. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Valutakontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Rentekontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg I alt I alt efter netting Afledte finansielle instrumenter, markedsværdi ultimo 2000 Valutakontrakter Terminer / futures, salg Rentekontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg I alt I alt efter netting Gennemsnitlig markedsværdi er beregnet på baggrund af månedlige opgørelser. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

12 Note 4 Afledte finansielle instrumenter markedsværdi ultimo 2001 (fortsat) Uafviklede spotforretninger ultimo 2001 Markedsværdi Nettomar- Mio. kr. Nominel værdi Pos. Neg. kedsværdi Valutaforretninger Køb Salg I alt Uafviklede spotforretninger ultimo 2000 Valutakontrakter Køb I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

13 Kreditrisici Note 5 Realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier Andel af det samlede udlån i pct. ultimo året Ejerboliger Fritidshuse Støttet byggeri til beboelse Private beboelsesejendomme til udlejning Industri- og håndværksejendomme Kontor- og forretningsejendomme Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Andre ejendomme I alt Note 6 Mio. kr. Akkumulerede nedskrivninger Nedskrivninger ultimo på udlån og garantier Nedskrivninger ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter, samt andre poster, der kan indebære en kreditrisiko I alt Nedskrivninger ultimo på udlån og garantier i procent af udlån og garantier ultimo året samt neskrivninger på udlån og garantier ultimo året Tilgodehavender i restance ultimo Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

14 Løbetidsfordeling efter restløbetid Note 7 Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udlån På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udstedte obligationer Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

15 Specifikationer Note 8 Renteindtægter af: Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Bidrag Obligationer i alt Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Note 9 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Note 10 Gebyrer og provisionsindtægter mv. Gebyrer og provisionsindtægter mv Gebyrer og provisionsindtægter mv. i alt Note 11 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Garantiprovision mv. betalt til Nordea Bank Danmark A/S Kurtage betalt til Nordea Bank Danmark A/S Øvrige afgivne gebyrer og provisionsudgifter I alt Note 12 Kursreguleringer af: Obligationer i alt Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter Rentekontrakter I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

16 Note 13 Udgifter til personale og administration Mio. kr Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Direktion Bestyrelse I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Direktion og bestyrelse Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier stiftet for medlemmerne af Nordea Kredits Direktion Bestyrelse Revisionshonorar Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf vedrørende andre ydelser end revision Note 14 Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede Direktionens øvrige hverv godkendt af bestyrelsen: Erling Saaby Nielsen, administrerende direktør, medlem af bestyrelsen for Realkreditnettet A/S, København Michael Jensen, direktør, medlem af bestyrelsen for Info Kredit A/S, København Note 15 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt Note 16 Skat Selskabet er sambeskattet med Nordea Bank Danmark A/S. Som følge af sambeskatningen hæfter selskabet solidarisk for det samlede skattetilsvar under sambeskatningen. Der påhviler ikke selskabet udskudt skat opgjort ud fra selskabets eget regnskab og egne skattemæssige forhold. I posten indgår afgift på nedskrivninger. Note 17 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

17 Note 18 Udlån Mio. kr Realkreditudlån Andre udlån Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme I alt Realkreditudlån Saldo primo Nye lån (bruttonyudlån) Indfrielser og ekstraordinære afdrag Nettonyudlån Ordinære afdrag Saldo ultimo Lån udgået ved midlertidig overtagelse af ejendomme Nedskrivninger på udlån I alt Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Restancer Udlæg Nedskrivninger på tilgodehavender på udlån I alt Note 19 Obligationer Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer I alt Heraf udtrukne obligationer Note 20 Aktier Andre aktier Øvrige kapitalandele I alt Note 21 Finansielle omsætningsaktiver a) Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi b) Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under a og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet c) Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi d) Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under c og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

18 Note 22 Finansielle anlægsaktiver Associerede virksomheder og øvrige betydende Øvrige Mio. kr. kapitalandele kapitalandele Samlet anskaffelsespris primo 1 5 Tilgang 0 0 Samlet anskaffelsespris ultimo 1 5 Op- og nedskrivninger primo 2-2 Resultat 0 0 Årets op- og nedskrivninger 0-3 Op- og nedskrivninger ultimo 3-5 Bogført værdi ultimo 4 0 Bogført værdi primo 3 3 Note 23 Materielle aktiver Mio. kr Midlertidigt overtagne ejendomme Driftsmidler I alt Midlertidigt overtagne ejendomme Driftsmidler I alt Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Seneste off. ejendomsvurdering 5 5 Årets straksafskrivning på driftsmidler 0 0 Note 24 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Mio. kr Gæld til kreditinstitutter I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

19 Note 25 Udstedte obligationer Mio. kr Realkreditobligationer udstedt mod pant i fast ejendom Saldo primo Tilgang Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Heraf præemitteret Udtrukket til førstkommende kreditortermin Note 26 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Af nedenstående aktivposter udgør ægte købsog tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Af nedenstående passivposter udgør ægte salgsog tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: Aktivpost Obligationer Note 27 Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv. Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder samt virksomheder, hvori instituttet har øvrige betydende kapitalandele Aktivpost Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker I alt Passivpost Gæld til kreditinstitutter og centralbanker I alt Note 28 Andre aktiver Mio. kr Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende renter vedr. realkreditudlån mv.* Tilgodehavende renter vedr. obligationer Øvrige aktiver I alt * Posten indgår i balanceprincippet. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

20 Note 29 Andre passiver Mio. kr Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Genkøbsforpligtelse reverse-forretninger Skyldige renter vedr. udstedte obligationer* Skyldigt vurderingshonorar Skyldige edb-omkostninger Skyldig garantiprovision Skyldig feriepengeforpligtelse Øvrige passiver I alt * Posten indgår i balanceprincippet. Note 30 Koncerninterne transaktioner Koncerninterne transaktioner er gennemført på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Alle væsentlige koncerninterne transaktioner og koncerninterne transaktioner, hvis værdi overstiger kr., udgør: Renteindtægter mv. Rente af tilgodehavende hos kreditinstitutter mv Terminspræmie på terminsforretninger Renteudgifter mv. Rente til kreditinstitutter mv Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Garantiprovision mv Kurtage Depotgebyrer Kursregulering af værdipapirer og valuta mv. Kursregulering af terminsforretninger Udgifter til personale mv. og administration Edb-omkostninger Fællesudgifter Øvrige administrationsudgifter Andre driftsudgifter Edb-udviklingsomkostninger Husleje Intern revision Fællesudgifter Aktiver Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter Værdi terminsforretninger Tilgodehavende renter Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Værdi terminsforretninger Skyldig rente Skyldig garantiprovision mv Skyldige edb-omkostninger Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

21 Note 30 Koncerninterne transkationer (fortsat) Mio. kr Garantier Nordea Kredits moderselskab Nordea Bank Danmark A/S stiller løbende 5- og 10-årige garantier for de yderste 25% af hovedstolen på udbetalte realkreditudlån Herudover har Nordea Bank Danmark A/S afgivet tinglysningsgarantier, forhåndslånsgarantier samt øvrige lovpligtige garantier. En væsentlig del af selskabets realkreditudlån udbetales gennem Nordea Bank Danmark A/S. Der har i årets løb været en række handler med værdipapirer og terminsforretninger formidlet af Nordea Bank Danmark A/S. Alle lønninger og pensioner mv. administreres af Nordea Bank Danmark A/S. Note 31 Finanstilsynets nøgletalssystem Solvensprocent (inkl. årets resultat) 12,2 11,8 10,8 10,8 10,5 Kernekapitalprocent 12,2 11,8 10,8 10,8 10,5 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 6,3 7,3 6,3 6,6 7,6 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 6,3 7,3 6,3 6,6 7,6 Indtjening pr. omkostningskrone 3,82 3,96 3,61 3,70 3,83 Valutaposition (pct.) - 1,9 1,5 0,0 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udlånsvækst (pct.) 40,6 31,8 15,4 8,7 14,8 Udlån i forhold til egenkapital 15,7 15,7 17,0 17,3 18,4 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

22 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab København, 21. februar 2002 Bestyrelse Jørn Kr. Jensen Michael Rasmussen Peter Lybecker (formand) (næstformand) Bent Mouritsen Jesper Christiansen Ole Øhlenschlæger Madsen Direktion Erling Saaby Nielsen (adm.) Michael Jensen 22 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

23 Revisionspåtegning Intern revision Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for år 2001 for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse for finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, 21. februar Søren Lund Revisionschef Ane Marie Christensen Vicerevisionschef Generalforsamlingsvalgt revision Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for år 2001 for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper og internationale revisionsstandarder (ISA) tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, 21. februar DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret revisionsselskab KPMG C. Jespersen Bent Hansen Erik Holst Jørgensen Finn L. Meyer Anne Rømer Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

24 Selskabsoplysninger Selskabsnavn Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen København C CVR-nr København Bestyrelse Jørn Kristian Jensen (formand) Valgt Født Merkonom. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, medlem af bestyrelsen for Landsbankernes Reallånefond, PBS Danmark A/S, PBS Data A/S, PBS Finans A/S, PBS Holding A/S, PBS International A/S og PBS Multidata A/S. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: DanBolig A/S og formand for Nordea Konferencecenter Klarskovgaard A/S. Michael Rasmussen (næstformand) Valgt Født Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene IFU, Investeringsfonden for Østlandene IØ, Investeringsfonden for Vækstmarkeder IFV. Medlem af repræsentantskabet for Danmarks Skibskreditfond. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: Nordea Finans Sverige AB, Nordea Finans Finland Ab, Nordea Finans Danmark A/S. Bent Mouritsen Valgt Født HD i regnskabsvæsen. Vicedirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af Finansrådets kreditudvalg. Ole Øhlenschlæger Madsen Genudpeget af økonomiministeren Født Dr. oecon. Professor v. Aarhus Universitet. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i Chridapa ApS og Jabami ApS. Medlem af bestyrelsen for Webco Invest ApS, United Shipping Agencies A/S, Incuba A/S, Finans- og Ejendomsselskabet Aalykke A/S og Aarhus Universitets Forskningsfond. Direktion Erling Saaby Nielsen (adm.) Michael Jensen Intern Revision Revisionschef Søren Lund Generalforsamlingsvalgt Revision KPMG DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Lybecker Valgt Født Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen for PBS Holding A/S, PBS Data A/S, PBS Danmark A/S, PBS Finans A/S, PBS International A/S, PBS Multidata A/S, formand for bestyrelsen for Nordea Ejendomme A/S, medlem af styrelsen for Instituttet for Fremtidsforskning, medlem af Fondsrådet samt medlem af Insead International Council. Jesper Christiansen Valgt Født Cand.polit. Managing Director i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i internt selskab: Nordea Equity Holdings AS. 24 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

25 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr København Trommesalen 4 Postboks København C Tlf Fax Redaktion og layout: Nordea Bank Danmark, Kommunikation Tryk: From & Co. A/S DK-2600 Glostrup

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9

LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2. LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 Årsrapport 2008 INDHOLD LEDELSE OG SELSKABSOPLYSNINGER 1 HOVEDTAL 2 LEDELSESBERETNING 3 Resumé og hovedtal 3 Forventninger til 2009 5 PÅTEGNINGER 6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 9 ÅRSREGNSKAB 2008 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2002. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og regnskabsvejledningerne.

Læs mere

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder:

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrappor Årsrapport 2004 t 2004

Årsrappor Årsrapport 2004 t 2004 Årsrapport 2004 2004 Forsidebillede Uffe Christoffersen Født 1947. Uffe Christoffersen er dog ikke først og fremmest interesseret i at skildre disse store rovdyrs udseende og biologiske adfærdsmønster.

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

Års rapport for 2004

Års rapport for 2004 Års rapport for 2004 Indhold Beretning...4 Pen-Sam Bank - kort fortalt...6 Forretningsaktivitet...8 Risikostyring...10 Årets resultat...12 Forventninger til 2005...16 Nøgletal...18 Ledelse og revision...19

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28 Årsrapport 2006 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSRAPPORT 2006 Indhold SIDE 2 Finanskalender 2 Rekordår for Skælskør Bank 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C

Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Fisketorvet 4-6 5000 Odense C Halvårsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning Beretning 3 Halvårsrapport 2011 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Pengestrømsopgørelse 9 Noter 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11

1.-3. kvartal 2010. 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 9. november 2010 Max Bank A/S CVR-nr. 4017 2319 Tlf. 55 78 01 11 Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Lund. Tlf. 21 72 17 86 Bankdirektør Henrik Borup Jeppesen. Tlf. 61 56 60 00 1.-3. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk

Årsrapport 2005. er realkredit. Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Årsrapport 2005 er realkredit Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@ dlr.dk Indholdsfortegnelse Hovedtal. 3 Ledelsens.beretning. 4 Udlånsaktiviteten.i.2005. 4 Risikoforhold................................

Læs mere