Årsrapport 2001 Nordea Kredit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2001 Nordea Kredit"

Transkript

1 Årsrapport 2001 Nordea Kredit

2 Nordea Kredit er en del af Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Asset Management & Life, Corporate and Institutional Banking og General Insurance. Nordea koncernen har knap 11 mio. kunder, bankfilialer og 125 servicecentre på forsikringssiden i 22 lande. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med over 2,8 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. Indhold Beretning Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab Selskabsoplysninger Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

3 Årets resultat 399 mio. kr. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab fik i 2001 et resultat på 399 mio. kr. mod 321 mio. kr. i Bestyrelsen foreslår resultatet overført til næste år, og egenkapitalen vil herefter udgøre mio. kr. Garantiprovision og kurtage m.v. til Nordea Bank Danmark A/S udgjorde 348 mio. kr. i 2001 mod 293 mio. kr. i Udlånet er i 2001 steget med 12,9 mia. kr. bl.a. som følge af en betydelig konverteringsaktivitet i årets sidste kvartal. I 2. halvår har Nordea Kredit fastholdt den andel af ejerskiftelån til ejerboliger og fritidshuse, som blev realiseret i 1. halvår, og for hele 2001 har Nordea Kredit haft en markedsandel af disse lån på 18,0 pct. mod en andel på 15,5 pct. i Nordea Kredit realiserede i 2001 en markedsandel på 15,0 pct. af det samlede bruttonyudlån til ejerboliger og fritidshuse mod 13,1 pct. i Den tilsvarende andel af nettoudlånet, der udgør den reelle udlånsstigning efter afdrag og ekstraordinære indfrielser, var 20,5 pct. mod 16,3 pct. i Udlån til ejerboliger og fritidshuse udgjorde 82,9 mia. kr. ved udgangen af 2001 mod 72,5 mia. kr. ved udgangen af Udlån til erhverv steg til 17,1 mia. kr. mod 14,6 mia. kr. ved udgangen af Heraf udgjorde udlånet til landbrugsejendomme ved årets afslutning 10,5 mia. kr. mod 8,6 mia. kr. ultimo Nordea Kredit - hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Resultat af finansielle poster Andre ordinære indtægter Omkostninger og afskrivninger Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Balance 31. december (mio. kr.) Samlede aktiver Realkreditudlån Obligationer Udstedte obligationer Egenkapital Nøgletal Solvensprocent inkl. årets resultat 12,2 11,8 10,8 10,8 10,5 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 6,3 7,3 6,3 6,6 7,6 Indtjening pr. omkostningskrone 3,82 3,96 3,61 3,70 3,83 Årets nedskrivningsprocent Årets udlånsvækst (pct.) 40,6 31,8 15,4 8,7 14,8 Antal medarbejdere omregnet til heltid, gns Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

4 På årets sidste dag rundede det samlede udlån 100 mia. kr., hvilket svarer til 8,2 pct. af det samlede realkreditudlån i Danmark. Ved udgangen af 2000 udgjorde Nordea Kredits samlede udlån 87,1 mia. kr., svarende til 7,6 pct. af det samlede realkreditudlån i Danmark. I 2001 har der været en stigende efterspørgsel efter rentetilpasningslån såvel i kroner som i euro. Netto er omfanget af rentetilpasningslån steget med 9,0 mia. kr., hvoraf 2,4 mia. kr. udgør lån i euro. Nordea Kredit havde ved udgangen af 2001 samlet udlånt 11,8 mia. kr. som rentetilpasningslån, hvoraf 2,5 mia. kr. var ydet i euro. Basisindtjeningen af udlånsvirksomheden blev 367 mio. kr. i 2001 mod 282 mio. kr. i Fremgangen skyldes væksten i udlånet og konverteringsaktiviteten. Beholdningsindtjeningen, der omfatter renteafkast efter fradrag af interne fundingomkostninger og kursregulering af egenbeholdning, blev på 32 mio. kr. i 2001 mod 39 mio. kr. i Resultatet skal ses i lyset af en begrænset renterisiko. Basis- og beholdningsindtjening (mio.kr.) Bidragsindtægter Netto renteindtægter Netto gebyr og provisionsudgifter Kursreguleringer ekskl. beholdningsindtjening 4-1 Basisindtægter af udlånsvirksomhed Driftsomkostninger og afskrivninger Tab og nedskrivninger på udlån 1 1 Basisindtjening af udlånsvirksomhed Beholdningsindtjening Ordinært resultat Netto rente- og gebyrindtægter udgjorde 509 mio. kr. i 2001, hvilket er en stigning på 121 mio. kr. i forhold til Omkostninger og afskrivninger udgjorde 140 mio. kr. i 2001 mod 118 mio. kr. i Omkostningsstigningen skal ses i sammenhæng med det større aktivitetsomfang samt øgede edb-udviklingsomkostninger. Solvensprocenten var 10,5 ultimo 2001 inkl. årets resultat mod lovens krav om minimum 8 pct. Ved udgangen af 2000 var solvensprocenten 10,8 pct. Nordea Kredit introducerede stående lån til erhvervskunder i efteråret Efterspørgselen har som forventet været begrænset. Nordea Kredits obligationer blev i marts opgraderet til Aa1 hos det internationale kreditvurderingsbureau Moody s Investors Service. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet forhold, der har en væsentlig indflydelse på den økonomiske stilling. Forventninger til 2002 Der forventes i 2002 en fortsat vækst i Nordea Kredits udlån og i andelen af det samlede realkreditudlån i Danmark. Også i 2002 vil fokus være på at opfylde og tilfredsstille kundernes ønsker og behov, og en væsentlig del af udviklingsarbejdet vil være styret heraf. Bl.a. vil Nordea Kredit i 1. halvår 2002 udvide produktudbuddet med flere varianter af rentetilpasningslån. I 2002 forventes en basisindtjening på niveau med indtjeningen i Eventuelle renteændringer med heraf afledt større konverteringsaktivitet vil dog have en positiv indvirkning på indtjeningen. Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der holdes den 28. februar 2002 i København, at årets resultat på 399 mio. kr. overføres til næste år, og at der ikke udbetales udbytte for Halvårsresultatet for 1. halvår 2002 ventes offentliggjort den 22. august Det gennemsnitlige antal medarbejdere omregnet til heltid var 117 i 2001 mod 121 i Tab og nedskrivninger er fortsat på et meget beskedent niveau. Nordea Kredit har i 2001 overtaget ti ejendomme på tvangsauktion og videresolgt seks. Ved årets udgang udgjorde beholdningen af overtagne ejendomme syv. Ved årets udgang udgjorde den samlede balance 128,8 mia. kr. mod 96,7 mia. kr. ved udgangen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

5 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis, herunder værdiansættelsesreglerne, er uændret i forhold til sidste årsregnskab. Beregningen af basis- og beholdningsindtjening er justeret i forhold til årsregnskabet for år 2000 således, at der fra primo år 2001 er indregnet interne fundingomkostninger i beholdningsindtjeningen og en tilsvarende fundingindtægt i basisindtjeningen. Sammenligningstallene er ligeledes tilpasset. Grundlaget for regnskabet Lovgivning Regnskabet for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabslovgivningen for realkreditinstitutter. Regnskabsvejledninger mv. Regnskabet er endvidere udarbejdet i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs' retningslinier og danske regnskabsvejledninger samt god regnskabsskik. Væsentlige regnskabs- og værdiansættelsesprincipper Generelt Indtægter og udgifter periodiseres med undtagelse af en række gebyrer, som Nordea Kredit resultatfører ved forfald. Realkreditudlån Realkreditudlån, inklusive amortisationskonti og tilknyttede udstedte realkreditobligationer optages i balancen til nominelle værdier. Realkreditudlån er løbende underkastet en kritisk vurdering af risikoen for tab, og de nødvendige beløb afskrives eller nedskrives til dækning af tab. Regnskabsposten reduceres med nedskrivningerne. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer værdiansættes til markedsværdi. Unoterede værdipapirer værdiansættes til købspris eller en forsigtigt skønnet markedsværdi, hvis denne er lavere. Fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter Danmarks Nationalbanks offentliggjorte kurser ved udgangen af regnskabsperioden. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter kursen på bogføringstidspunktet. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter omfatter uafviklede spot- og terminsforretninger. Afledte finansielle instrumenter værdiansættes til markedsværdi. Repo- og reverseforretninger Solgte værdipapirer, der samtidig med salget er købt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (repoforretninger), forbliver i balancen. Modtagne beløb opføres som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne værdireguleres, og afkast resultatføres, som var værdipapirerne stadig i behold. Købte værdipapirer, der samtidig med købet er solgt tilbage på et aftalt senere tidspunkt (reverse-forretninger), optages ikke i balancen som beholdninger af værdipapirer, og afkastet heraf indgår ikke i resultatopgørelsen. De ved købet udbetalte beløb opføres som tilgodehavende hos modparter og forrentes som aftalt. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder værdiansættes til indre værdi. Midlertidigt overtagne ejendomme I midlertidigt overtagne ejendomme indgår egne udlån og foranstående prioriteter til andre panthavere samt øvrige kontante udlæg mv. overført fra posten Realkreditudlån vedrørende de midlertidigt overtagne ejendomme. Posten reduceres med nedskrivninger til tab på disse ejendomme. Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til købspris med fradrag af af- og nedskrivninger. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

6 Hvis værdien af aktiverne er lavere, og værdiforringelsen ikke kan anses for forbigående, bliver aktiverne nedskrevet til den lavere værdi. Aktiverne bliver afskrevet ud fra en forsigtig vurdering af aktivets brugstid og eventuelle scrapværdi. Driftsmidler afskrives systematisk over maksimalt 5 år. Aktiver på under kr. afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret bortset fra aktiver, der er købt som en del af et samlet større projekt. Pensionsforpligtelser Nordea Kredits medarbejdere er pensionsforsikrede, enten i en selvstændig pensionskasse eller i et forsikringsselskab. Medarbejderne og Nordea Kredit indbetaler løbende pensionsbidrag, og Nordea Kredit har derefter ingen pensionsforpligtelser i forhold til medarbejderne. Skat Nordea Kredit er sambeskattet med Nordea Bank Danmark A/S. Beregnet skat af årets indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen for Nordea Bank Danmark A/S. Der er i Nordea Kredit udgiftsført afgift af hensættelser på udlån. Den udskudte skat, der følger af tidsmæssige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier, hensættes ligeledes i Nordea Bank Danmark A/S. En eventuel udskudt skat, der måtte påhvile selskabet ved udtræden af sambeskatningen, oplyses i en note. Solvens Nordea Kredit opgør solvensprocenten i henhold til realkreditloven samt bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømmene vises indirekte med udgangspunkt i årets resultat, der reguleres for ikkelikvide poster. Årets ændring i likvider er summen af det regulerede resultat og forskydningen fra primo til ultimo af aktiver og passiver. Likvider omfatter tilgodehavender hos kreditinstitutter. Nøgletal I noterne oplyses nøgletallene efter Finanstilsynets nøgletalsvejledning af 27. november Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

7 Resultatopgørelse Mio. kr. Note Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

8 Balance pr. 31. december Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 7, 17, 26, Udlån 5, 6, 7, 18 Realkreditudlån Andre udlån Obligationer 19, Aktier mv. 20, Kapitalandele i associerede virksomheder mv Materielle aktiver Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 7, 24, 26, Udstedte obligationer 7, Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Reserver Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt 1, Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier mv Ikke-balanceførte poster i alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

9 Pengestrømsopgørelse Mio. kr Driftsaktivitet Årets resultat Regulering af beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Tab og nedskrivninger på fordringer Kursreguleringer af kapitalinteresser Periodeafgrænsningsposter (netto) Driftskapitalen: Udlån Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Andre passiver I alt fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet Obligationer Aktier mv Kapitalandele i associerede virksomheder mv Materielle aktiver I alt fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Provenu fra aktieemission I alt fra finansieringsaktivitet Ændring i likviditet Likvider primo Likvider ultimo Beholdningsforskydning i værdipapirer indeholder urealiserede kursavancer. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

10 Noter Egenkapital og kapitaldækning Note 1 Egenkapital Mio. kr Kapitalbevægelser Aktiekapital, primo Kapitaludvidelse Aktiekapital, ultimo Overkurs ved emission, primo Kapitaludvidelse Overkurs ved emission, ultimo Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, primo Henlagt af det til disposition værende beløb Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode, ultimo Overført resultat, primo Henlagt af det til disposition værende beløb Overført resultat, ultimo Egenkapital i alt, primo Kapitaludvidelse Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Henlagt af det til disposition værende beløb Egenkapital i alt, ultimo Selskabets aktiekapital består af stk. aktier á nominelt 100 kr. Nordea Bank Danmark A/S, Postboks 850, 0900 København C ejer alle aktier i selskabet. Note 2 Solvensopgørelse Opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter af 21. september Solvensprocent Solvensprocent inkl. årets resultat ifølge realkreditlovens 53 stk. 1 10,8 10,8 10,5 Kernekapitalprocent 10,8 10,8 10,5 Kapitalsammensætning samt vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster, mio. kr. Kernekapital efter fradrag Ansvarlig kapital og korfristet supplerende kapital efter fradrag Vægtede poster uden for handelsbeholdningen, herunder ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster i alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

11 Finansielle instrumenter Note 3 Afledte finansielle instrumenter nominel værdi, opdelt efter restløbetid Mio. kr. Op til 3 mdr. 1 til Over I alt I alt 3 mdr. til 1 år 5 år 5 år Valutakontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Rentekontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Afledte finansielle instrumenter netto markedsværdi, opdelt efter restløbetid Valutakontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Rentekontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Netto markedsværdi Note 4 Afledte finansielle instrumenter, markedsværdi ultimo 2001 Markedsværdi af Gennemsnitlig ikke-garanterede Markedsværdi markedsværdi kontrakter Mio. kr. Pos. Neg. Pos. Neg. Pos. Neg. Valutakontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg Rentekontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg I alt I alt efter netting Afledte finansielle instrumenter, markedsværdi ultimo 2000 Valutakontrakter Terminer / futures, salg Rentekontrakter Terminer / futures, køb Terminer / futures, salg I alt I alt efter netting Gennemsnitlig markedsværdi er beregnet på baggrund af månedlige opgørelser. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

12 Note 4 Afledte finansielle instrumenter markedsværdi ultimo 2001 (fortsat) Uafviklede spotforretninger ultimo 2001 Markedsværdi Nettomar- Mio. kr. Nominel værdi Pos. Neg. kedsværdi Valutaforretninger Køb Salg I alt Uafviklede spotforretninger ultimo 2000 Valutakontrakter Køb I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

13 Kreditrisici Note 5 Realkreditudlån fordelt på ejendomskategorier Andel af det samlede udlån i pct. ultimo året Ejerboliger Fritidshuse Støttet byggeri til beboelse Private beboelsesejendomme til udlejning Industri- og håndværksejendomme Kontor- og forretningsejendomme Landbrugsejendomme mv Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål Andre ejendomme I alt Note 6 Mio. kr. Akkumulerede nedskrivninger Nedskrivninger ultimo på udlån og garantier Nedskrivninger ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter, samt andre poster, der kan indebære en kreditrisiko I alt Nedskrivninger ultimo på udlån og garantier i procent af udlån og garantier ultimo året samt neskrivninger på udlån og garantier ultimo året Tilgodehavender i restance ultimo Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

14 Løbetidsfordeling efter restløbetid Note 7 Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udlån På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Udstedte obligationer Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

15 Specifikationer Note 8 Renteindtægter af: Mio. kr Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Bidrag Obligationer i alt Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf udgør renteindtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Note 9 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Øvrige renteudgifter I alt Heraf udgør renteudgifter til ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Note 10 Gebyrer og provisionsindtægter mv. Gebyrer og provisionsindtægter mv Gebyrer og provisionsindtægter mv. i alt Note 11 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Garantiprovision mv. betalt til Nordea Bank Danmark A/S Kurtage betalt til Nordea Bank Danmark A/S Øvrige afgivne gebyrer og provisionsudgifter I alt Note 12 Kursreguleringer af: Obligationer i alt Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer Aktier mv Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt Valutakontrakter Rentekontrakter I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

16 Note 13 Udgifter til personale og administration Mio. kr Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse Direktion Bestyrelse I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Direktion og bestyrelse Størrelsen af lån, pant, kaution eller garantier stiftet for medlemmerne af Nordea Kredits Direktion Bestyrelse Revisionshonorar Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, der udfører den lovpligtige revision Heraf vedrørende andre ydelser end revision Note 14 Antal beskæftigede Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede Direktionens øvrige hverv godkendt af bestyrelsen: Erling Saaby Nielsen, administrerende direktør, medlem af bestyrelsen for Realkreditnettet A/S, København Michael Jensen, direktør, medlem af bestyrelsen for Info Kredit A/S, København Note 15 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt Note 16 Skat Selskabet er sambeskattet med Nordea Bank Danmark A/S. Som følge af sambeskatningen hæfter selskabet solidarisk for det samlede skattetilsvar under sambeskatningen. Der påhviler ikke selskabet udskudt skat opgjort ud fra selskabets eget regnskab og egne skattemæssige forhold. I posten indgår afgift på nedskrivninger. Note 17 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

17 Note 18 Udlån Mio. kr Realkreditudlån Andre udlån Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme I alt Realkreditudlån Saldo primo Nye lån (bruttonyudlån) Indfrielser og ekstraordinære afdrag Nettonyudlån Ordinære afdrag Saldo ultimo Lån udgået ved midlertidig overtagelse af ejendomme Nedskrivninger på udlån I alt Tilgodehavender på udlån i ikke overtagne ejendomme Restancer Udlæg Nedskrivninger på tilgodehavender på udlån I alt Note 19 Obligationer Egne realkreditobligationer Andre realkreditobligationer Statsobligationer Andre obligationer I alt Heraf udtrukne obligationer Note 20 Aktier Andre aktier Øvrige kapitalandele I alt Note 21 Finansielle omsætningsaktiver a) Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi b) Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under a og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet c) Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi d) Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under c og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

18 Note 22 Finansielle anlægsaktiver Associerede virksomheder og øvrige betydende Øvrige Mio. kr. kapitalandele kapitalandele Samlet anskaffelsespris primo 1 5 Tilgang 0 0 Samlet anskaffelsespris ultimo 1 5 Op- og nedskrivninger primo 2-2 Resultat 0 0 Årets op- og nedskrivninger 0-3 Op- og nedskrivninger ultimo 3-5 Bogført værdi ultimo 4 0 Bogført værdi primo 3 3 Note 23 Materielle aktiver Mio. kr Midlertidigt overtagne ejendomme Driftsmidler I alt Midlertidigt overtagne ejendomme Driftsmidler I alt Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Bogført værdi primo Seneste off. ejendomsvurdering 5 5 Årets straksafskrivning på driftsmidler 0 0 Note 24 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Mio. kr Gæld til kreditinstitutter I alt Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

19 Note 25 Udstedte obligationer Mio. kr Realkreditobligationer udstedt mod pant i fast ejendom Saldo primo Tilgang Udtrækning og opsigelse Indfrielser og ekstraordinære afdrag Saldo ultimo Heraf præemitteret Udtrukket til førstkommende kreditortermin Note 26 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Af nedenstående aktivposter udgør ægte købsog tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Af nedenstående passivposter udgør ægte salgsog tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: Aktivpost Obligationer Note 27 Mellemværender med tilknyttede og associerede virksomheder mv. Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder samt virksomheder, hvori instituttet har øvrige betydende kapitalandele Aktivpost Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker I alt Passivpost Gæld til kreditinstitutter og centralbanker I alt Note 28 Andre aktiver Mio. kr Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Tilgodehavende renter vedr. realkreditudlån mv.* Tilgodehavende renter vedr. obligationer Øvrige aktiver I alt * Posten indgår i balanceprincippet. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

20 Note 29 Andre passiver Mio. kr Negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Genkøbsforpligtelse reverse-forretninger Skyldige renter vedr. udstedte obligationer* Skyldigt vurderingshonorar Skyldige edb-omkostninger Skyldig garantiprovision Skyldig feriepengeforpligtelse Øvrige passiver I alt * Posten indgår i balanceprincippet. Note 30 Koncerninterne transaktioner Koncerninterne transaktioner er gennemført på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Alle væsentlige koncerninterne transaktioner og koncerninterne transaktioner, hvis værdi overstiger kr., udgør: Renteindtægter mv. Rente af tilgodehavende hos kreditinstitutter mv Terminspræmie på terminsforretninger Renteudgifter mv. Rente til kreditinstitutter mv Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Garantiprovision mv Kurtage Depotgebyrer Kursregulering af værdipapirer og valuta mv. Kursregulering af terminsforretninger Udgifter til personale mv. og administration Edb-omkostninger Fællesudgifter Øvrige administrationsudgifter Andre driftsudgifter Edb-udviklingsomkostninger Husleje Intern revision Fællesudgifter Aktiver Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter Værdi terminsforretninger Tilgodehavende renter Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Værdi terminsforretninger Skyldig rente Skyldig garantiprovision mv Skyldige edb-omkostninger Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

21 Note 30 Koncerninterne transkationer (fortsat) Mio. kr Garantier Nordea Kredits moderselskab Nordea Bank Danmark A/S stiller løbende 5- og 10-årige garantier for de yderste 25% af hovedstolen på udbetalte realkreditudlån Herudover har Nordea Bank Danmark A/S afgivet tinglysningsgarantier, forhåndslånsgarantier samt øvrige lovpligtige garantier. En væsentlig del af selskabets realkreditudlån udbetales gennem Nordea Bank Danmark A/S. Der har i årets løb været en række handler med værdipapirer og terminsforretninger formidlet af Nordea Bank Danmark A/S. Alle lønninger og pensioner mv. administreres af Nordea Bank Danmark A/S. Note 31 Finanstilsynets nøgletalssystem Solvensprocent (inkl. årets resultat) 12,2 11,8 10,8 10,8 10,5 Kernekapitalprocent 12,2 11,8 10,8 10,8 10,5 Egenkapitalforrentning før skat (pct.) 6,3 7,3 6,3 6,6 7,6 Egenkapitalforrentning efter skat (pct.) 6,3 7,3 6,3 6,6 7,6 Indtjening pr. omkostningskrone 3,82 3,96 3,61 3,70 3,83 Valutaposition (pct.) - 1,9 1,5 0,0 0,2 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udlånsvækst (pct.) 40,6 31,8 15,4 8,7 14,8 Udlån i forhold til egenkapital 15,7 15,7 17,0 17,3 18,4 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

22 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab København, 21. februar 2002 Bestyrelse Jørn Kr. Jensen Michael Rasmussen Peter Lybecker (formand) (næstformand) Bent Mouritsen Jesper Christiansen Ole Øhlenschlæger Madsen Direktion Erling Saaby Nielsen (adm.) Michael Jensen 22 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

23 Revisionspåtegning Intern revision Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for år 2001 for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse for finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i regnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, 21. februar Søren Lund Revisionschef Ane Marie Christensen Vicerevisionschef Generalforsamlingsvalgt revision Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for år 2001 for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper og internationale revisionsstandarder (ISA) tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, 21. februar DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret revisionsselskab KPMG C. Jespersen Bent Hansen Erik Holst Jørgensen Finn L. Meyer Anne Rømer Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport

24 Selskabsoplysninger Selskabsnavn Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen København C CVR-nr København Bestyrelse Jørn Kristian Jensen (formand) Valgt Født Merkonom. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, medlem af bestyrelsen for Landsbankernes Reallånefond, PBS Danmark A/S, PBS Data A/S, PBS Finans A/S, PBS Holding A/S, PBS International A/S og PBS Multidata A/S. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: DanBolig A/S og formand for Nordea Konferencecenter Klarskovgaard A/S. Michael Rasmussen (næstformand) Valgt Født Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene IFU, Investeringsfonden for Østlandene IØ, Investeringsfonden for Vækstmarkeder IFV. Medlem af repræsentantskabet for Danmarks Skibskreditfond. Medlem af bestyrelsen i interne selskaber: Nordea Finans Sverige AB, Nordea Finans Finland Ab, Nordea Finans Danmark A/S. Bent Mouritsen Valgt Født HD i regnskabsvæsen. Vicedirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af Finansrådets kreditudvalg. Ole Øhlenschlæger Madsen Genudpeget af økonomiministeren Født Dr. oecon. Professor v. Aarhus Universitet. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen i Chridapa ApS og Jabami ApS. Medlem af bestyrelsen for Webco Invest ApS, United Shipping Agencies A/S, Incuba A/S, Finans- og Ejendomsselskabet Aalykke A/S og Aarhus Universitets Forskningsfond. Direktion Erling Saaby Nielsen (adm.) Michael Jensen Intern Revision Revisionschef Søren Lund Generalforsamlingsvalgt Revision KPMG DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Lybecker Valgt Født Cand.polit. Bankdirektør i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Formand for bestyrelsen for PBS Holding A/S, PBS Data A/S, PBS Danmark A/S, PBS Finans A/S, PBS International A/S, PBS Multidata A/S, formand for bestyrelsen for Nordea Ejendomme A/S, medlem af styrelsen for Instituttet for Fremtidsforskning, medlem af Fondsrådet samt medlem af Insead International Council. Jesper Christiansen Valgt Født Cand.polit. Managing Director i Nordea Bank Danmark A/S. Øvrige ledelseshverv: Medlem af bestyrelsen i internt selskab: Nordea Equity Holdings AS. 24 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. Årsrapport 2001

25 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr København Trommesalen 4 Postboks København C Tlf Fax Redaktion og layout: Nordea Bank Danmark, Kommunikation Tryk: From & Co. A/S DK-2600 Glostrup

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Årsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Årsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Årsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQ I UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ 9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Årsrapport 2006 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQ I UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ 9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2007 er et overskud før skat på 419 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 16. august HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) Til Københavns Fondsbørs og pressen 16. august 2007 HALVÅRSRAPPORT 2007 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2007) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtægterne steg med 143 mio. kr. til 599 mio kr. Driftsomkostningerne

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere