Den økonomiske gevinst ved mangfoldighedsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den økonomiske gevinst ved mangfoldighedsledelse"

Transkript

1 Den økonomiske gevinst ved mangfoldighedsledelse Juni 2007 Arbejdsliv

2 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: Fax: ISBN: \\dmwclus\dmw_docs\ \915092_rapp. De økonomiske gevinster ved mangfoldighedsledelse.doc 2

3 Indhold Indledning...5 Metodiske udfordringer...6 Hvorfor mangfoldighedsledelse?...7 Videnskabelige undersøgelser...8 Sammenhængen mellem mangfoldighed og innovation...8 Medarbejderdiversitet og effektivitet...10 Opsummering...11 Bundlinieresultater - kort og godt...11 Kvinder i topledelsen - betydning for bundlinien...13 Mangfoldighedsledelse og dens betydning for aktiekursen...14 Virksomhedens sociale ansvar (CSR)...15 Opsummering...16 Casebeskrivelser...16 Allstate Insurance Co...17 Det amerikanske hospitalssystem...17 Reebok...18 Parcelforce Worldwide...18 TNT...19 IBM...19 Novo Nordisk...21 Hewlett-Packard...22 Måling af mangfoldighedsindsatsen...24 Konklusion...28 Referencer

4 4

5 Indledning Mangfoldighedsledelse er blevet et populært begreb inden for HR-verdenen - det er efter sigende ikke blot politisk korrekt, men er samtidig en god forretning. Flere og flere virksomheder har mangfoldighed som del af deres virksomhedsprofil, men hvad det præcist vil sige at være en mangfoldig virksomhed, hvad der konkret kendetegner en mangfoldighedsstrategi, og hvad outcome er af en mangfoldighedsindsats, er der ikke entydige svar på. Specielt spørgsmålet om hvordan mangfoldighedsledelse kan gavne virksomheders økonomiske bundlinie, er der en del interesse omkring, og det er ønsket om at besvare dette spørgsmål, der er omdrejningspunktet i denne rapport. Mangfoldighedsledelse har sin oprindelse fra USA, hvor udvikling i 1970erne gik hen imod, at arbejdsstyrken i stadigt større grad bestod af kvinder og minoriteter. Denne udvikling skabte en efterspørgsel efter målrettede strategier og træningsprogrammer til håndtering af en mangfoldig medarbejdersammensætning og de der til hørende problemer i form af eksempelvis kommunikationsvanskeligheder og fjendtligheder grupper imellem. Efterhånden ændrede træningsprogrammerne fokus til ikke blot at vedrøre de ansattes indbyrdes forhold, men der skabtes samtidig en erkendelse af, at mangfoldighed kan være en vigtig ressource for virksomheden (Kochan et al, 2003). I mangfoldighedsledelse benyttes to centrale termer: Den rettighedsbaserede og den ressourceorienterede mangfoldighedsledelse. Den rettighedsorienterede har fokus på at skabe en virksomhed med lige muligheder og rettigheder for alle. Denne tilgang til mangfoldighedsledelse har hovedsageligt fokus på antidiskrimination, og det kan betegnes som det første udviklingstrin i retningen mod en mangfoldig og inkluderende virksomhed. Det næste og højeste udviklingstrin er den ressourceorienterede mangfoldighedsledelse, hvor virksomheden har fokus på at forøge mangfoldigheden i virksomheden, men hvor det helt centrale er, at virksomheden forstår at værdsætte og udnytte den enkelte medarbejders unikke kompetencer (Nour og Nellemann 2005). Den grundlæggende antagelse i mangfoldighedsledelse er, at virksomheden styrkes og opnår en direkte økonomisk gevinst ved en mangfoldig medarbejderstab. Antagelsen omkring denne bundlinieeffekt er bundet op på specielt tre argumenter: - En mangfoldig medarbejdersammensætning skaber innovation, kreativitet og dynamik. - Et bredere rekrutteringsgrundlag giver mulighed for at tiltrække de bedste medarbejdere. - En medarbejdersammensætning, der afspejler kundegruppen, giver konkurrencefo r- dele. Specielt mange danske virksomheder sætter mangfoldighedsledelse i forbindelse med en forretningsetik og et ønske om at udvise social ansvarlighed (se eksempelvis casebeskrivelsen af Novo Nordisk). Virksomheder ønsker således at profilere sig på, at de er med til at løfte et samfundsmæssigt ansvar eksempelvis i forhold til integration af nydanske- 5

6 re, hvortil mangfoldighedsledelse bliver et redskab. Det er således et socialt ansvarligt argument for mangfoldighedsledelse i stedet for et forretningsmæssigt, der gør sig gældende, men spørgsmålet er, om der også i dette argument er et økonomisk motiv eller rationale? Mange af argumenterne for mangfoldighedsledelse kan siges at være common sense, og antagelsen om, at det kan medføre bundlinjeresultater, er hovedsageligt baseret på intuition. Empirisk funderede beviser for, at der er en økonomisk gevinst ved mangfoldighed, er der desværre ikke mange af, og det er netop disse beviser, mange virksomhedsledere efterspørger. I en rundspørge foretaget af Ugebrevet Mandag Morgen af mangfoldighedsledelse i ti toneangivende danske virksomheder kommer det til udtryk, at på trods af virksomhedernes store satsninger på at øge mangfoldigheden, har ingen af virksomhederne i praksis kunnet dokumentere, hvilke effekter, der er forbundet med mangfoldighedsindsatsen (Mandag Morgen). På trods af disse manglende empiriske undersøgelser, er retorikken på området ikke desto mindre præget af en lidt forenklet årsagssammenhæng mellem medarbejderdiversitet og performance. Metodiske udfordringer Formålet med denne rapport var i første omgang at indsamle en række konkrete erfaringer fra brug af mangfoldighedsledelse og fremstille den økonomiske gevinst ved hjælp af målelige opgørelser. Indsamlingen af økonomiske data på området har dog været en større udfordring end ventet, eftersom det metodisk er problematisk at måle de enkelte virksomheders resultater og isolere faktoren mangfoldighed i et regnskab. Ingen af de danske virksomheder, der beskrives i denne rapport, har således forsøgt at opgøre de økonomiske gevinster, men de giver samtidig heller ikke udtryk for, at en sådan økonomisk redegørelse har den store interesse. Grunden til denne manglende interesse kan til dels findes i, at virksomhederne ikke har tiltro til, at det er muligt at foretage en seriøs økonomisk opgørelse over gevinsten ved mangfoldighedsledelse. Eksempelvis mener Soraya Ramoul, advisor, corporate responsibility i Novo Nordisk, at det er muligt at måle effekten af Novo Nordisk rekrutteringsindsats i forhold til at kunne tiltrække de bedst kvalificerede på markedet ud af den brede rekrutteringsmasse. Det er dog ifølge hende ikke muligt præcist at måle i hvor høj grad denne indsats fører til eksempelvis mere innovation. At der er en kobling mellem rekrutteringen af mangfoldige talenter og større innovation, er ifølge Soraya Ramoul en teoretisk betragtning. Spørgsmålet om hvilke økonomiske gevinster, der er ved mangfoldighedsledelse, rejser derved et spørgsmål om, hvorvidt det metodisk overhovedet er muligt at foretage en sådan økonomisk opgørelse, eftersom gevinsten af mangfoldighedsledelse kan ses som en tilegnelse af mere eller mindre uhåndgribelige ressourcer. Det er i lyset af denne problematik omkring målbarhed, at denne rapport skal læses, men ikke desto mindre er spørgsmålet om den økonomiske gevinst ved mangfoldighed et relevant spørgsmål, hvis manglende svar kan være kilde til skepsis hos virksomheder, der endnu ikke selv har gjort sig erfaringer med mangfoldighedsledelse. 6

7 De positive erfaringer fra mangfoldighedsledelse, som de forskellige danske virksomheder giver udtryk for i denne undersøgelse, er i høj grad baserede på en intuitiv eller teoretisk funderet forståelse af årsagssammenhænge. Rapportens formål er derved at beskrive de enkelte virksomheders positive erfaringer med mangfoldighedsledelse, og i dataindsamlingen har der været fokus på virksomhedernes egne forsøg på at opgøre opnåede resultater. Samtidig inddrages nogle udenlandske cases, eftersom de enkelte virksomheder i eksempelvis USA i højere grad end i Danmark har forsøgt at opgøre, hvordan medarbejdersammensætning påvirker virksomhedspræstationen. 1 Formålet med denne rapport er ikke at give et nuanceret billede af effekten af en mangfoldighedsindsats igennem en indsamling af både positive og negative erfaringer. Formålet er i stedet at undersøge, hvorvidt der kan være tale om en positiv økonomisk gevinst ved medarbejdermangfoldighed, hvorfor rapporten tager udgangspunkt i en bevidst søgen efter cases og undersøgelser, der på den ene eller anden måde har søgt at opgøre de opnåede økonomiske gevinster. Hvorfor mangfoldighedsledelse? Det grundlæggende spørgsmål, denne rapport søger at svare på, og som mange virksomhedsledere stiller sig selv, er, hvorfor det er relevant at beskæftige sig med mangfo l- dighedsledelse? Ved hjælp af lidt logik og nogle enkle udregninger kan det hurtigt illustreres, at mangfoldighedsledelse kan gavne virksomhedens bundlinie. I dag er det en anerkendt antagelse, at en virksomheds konkurrenceevne ikke blot er afhængig af muligheden for adgang til penge og fysiske ressourcer, men at viden er en central ressource. Derved bliver fastholdelse og udvikling af medarbejdere en vigtig disciplin, der kræver investeringer på lige fod med de investeringer, der gøres i fysiske ressourcer såsom maskinel og bygninger. Af samme årsag er det blevet populært blandt virksomheder at inkludere et videnregnskab i årsregnskabet, for derved at give et mere fyldestgørende billede af virksomhedens samlede ressourcer. Mangfoldighedsledelse er en strategi, der netop sætter fokus på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen forstået på den måde, at mangfoldighedsledelse tilbyder en række redskaber til at sikre, at ALLE medarbejdere føler sig værdsat og respekteret og tilbydes udviklingsmuligheder. Implementeringen af mangfoldighedsledelse kan derved ses som en investering i virksomhedens uhåndgribelige og ikke-materielle ressourcer, hvor afkastet blandt andet er i form af bedre evne til at tiltrække, fastholde samt motivere medarbejderne som konsekvens af højere grad af medarbejdertilfredshed. En række undersøgelser viser, at medarbejdere, der værdsætter deres job og den organisation, de arbejder i, bliver længere i organisationen og har en positiv indvirkning på organisationens kundeservice og præstation. Det er samtidig blevet beregnet, at det koster 1 Dataindsamlingen til de danske cases er hovedsageligt i form af interview, men også Internetsider og artikler. Informationer omkring de amerikanske virksomheder er fra artikler, primært fra tidsskrifter. 7

8 ca. 1,5 gange en medarbejders løn, hvis denne skal erstattes. Disse omkostninger repræsenterer kun de udgifter, der er forbundet med ansættelsen af den nye medarbejder, hvortil der samtidig skal medregnes den tid, det tager en ansat at falde til på en ny arbejdsplads, opbygge netværk, tilegne sig nye arbejdspraksisser osv. Der er samtidig et positivt forhold mellem lav medarbejderudskiftning og kundetilfredshed, idet en undersøgelse viser, at når en ansat, der har direkte kontakt til kunder, forlader virksomheden, medfører dette et fald i kundetilfredsheden fra 75 til 55 pct. (Hubbard 2004). Undersøgelsesresultater som disse er med til at give konkrete og håndgribelige svar på, hvorfor mangfoldighedsledelse er værd at beskæftige sig med, hvorfor denne rapport tager udgangspunkt i en kort beskrivelse af en række videnskabelige undersøgelser, der har søgt at give et billede af sammenhængen mellem mangfoldighed og performance. Samtidig inddrages et lille udsnit af de videnskabelige undersøgelser af sammenhængen mellem CSR-aktiviteter og virksomhedens bundlinieresultater, idet disse undersøgelser kan give et indblik i, hvordan den socialt ansvarlige tilgang til mangfoldighedsledelse også kan medføre en økonomisk gevinst. Videnskabelige undersøgelser Specielt i USA og Canada er der en lang tradition for at beskæftige sig med mangfoldighedsledelse, og der er i disse lande i årenes løb foretaget en række undersøgelser, der forsøger at anskueliggøre sammenhængen mellem mangfoldighed og effektivitet. Derudover er der foretaget nogle få danske undersøgelser, men fordi der ikke har været fokus på mangfoldighedsledelse mere end et par årtier, er udvalget mere begrænset. De forskellige undersøgelser, der inddrages i denne rapport, kommer langt fra med entydige svar. En af forklaringerne på dette er, at der mangler en form for systematik, hvad angår en definition af, hvad mangfoldighed er, hvilke enheder, der analyseres, og de benyttede afhængige variabler. Sammenhængen mellem mangfoldighed og innovation Et af de helt centrale argumenter for, at mangfoldighed fører til konkurrencefordele, er som beskrevet, at en heterogen medarbejdergruppe forstår at løse problemstillinger mere kreativt på grund af et dynamisk sammenspil mellem forskellige personligheder. Generelt for de undersøgelser, der bevæger sig på det interpersonelle plan, og som undersøger denne sammenhæng mellem medarbejdersammensætning og innovation, er, at de understreger, at en mangfoldig medarbejdersammensætning ikke automatisk fører gode resultater med sig. 8

9 Dette er eksempelvis en af konklusionerne i Jakob Laurings ph.d. afhandling, hvor han stiller sig kritisk over for de populære argumenter for mangfoldighedsledelse, der entydigt antager, at mangfoldighed betaler sig (Lauring 2005). Lauring mener, at teorierne omkring mangfoldighedsledelse i mange tilfælde kommer til at love mere, end de kan holde, og at mange af de organisationer, der profilerer sig som værende udøvere af mangfoldighedsledelse, ikke i tilstrækkelig grad har gjort sig klart, hvad de vil med forskelligheden. En reel værdsættelse og udnyttelse af mangfoldighed gør sig sjældent gældende i de danske virksomheder, Lauring har undersøgt, hvorfor argumenterne for mangfoldigheden let bliver til tom retorik. Det populære argument omkring, at mangfoldighed medfører innovation og kreativitet, stemmer ifølge Lauring ikke overens med det faktum, at det er et ganske lille antal nydanskere, der er ansat i vidensintensive organisationer. De fleste danske virksomheder, der kan betegnes som værende mangfoldige, ansætter nydanskere i stillinger inden for eksempelvis rengøring og buskørsel, hvor det er begrænset i hvor høj grad der overhovedet er behov for innovation og kreativitet fra de ansattes side. Det skal dog nævnes, at Laurings observation i denne forbindelse ikke nødvendigvis er et bevis på, at mangfoldighed ikke medfører innovation og kreativitet - observationen beskriver måske i højere grad, at de danske virksomheder ikke har forstået at udnytte det fulde potentiale, der kan være i mangfoldighed. Lauring afviser heller ikke, at der kan være fordele ved en mangfoldig medarbejdersammensætning, men han påpeger, at den forretningsmæssige anvendelse af mangfoldighed kræver en stor ledelsesmæssig indsats. Lauring understreger, at de sociale dimensioner i den organisatoriske kontekst har stor betydning for, hvordan mangfoldighed og videnprocesser fungerer på den enkelte arbejdsplads. Videnudveksling mellem kulturelle grænser er forudsætningen for, at mangfoldighed kan siges at medføre vidensyne r- gi, men denne videnudveksling er indlejret i sociale processer og kan være svær at kontrollere ledelsesmæssigt. Laurings ph.d. afhandling kommer derved til at fungere som en kritik af det unuancerede billede, der gives af sammenhængen mellem mangfoldighed og effektivitet. Påpegningen af, at kontekstuelle forhold har stor betydning for, hvordan mangfoldigheden udspiller sig på arbejdspladsen, gør sig også gældende i en rapport fra det engelske Chartered Institute of Personnel and Development (2005). I denne rapport sammendrages en lang række undersøgelsesresultater fra mangfoldighedsledelse, og på baggrund heraf uddrages to centrale pointer i forholdet mellem mangfoldighed og virksomhedssucces: - organisatoriske og kontekstuelle faktorer har stor betydning for effekten af mangfoldighed - muligheden for at udnytte mangfoldighed som en konkurrencemæssig fordel er afhængig af de ledelsesmæssige evner til at håndtere mangfoldigheden. 9

10 Det komplekse forhold mellem mangfoldighed og effekt synliggøres og uddybes yderligere ved hjælp af tre centrale variabler, der ligeledes er baserede på forskellige undersøgelsesresultater: - Karakteren af arbejdsopgaver: mangfoldighed giver fordele i arbejdsgrupper, der løser komplekse opgaver, der kræver en høj grad af kreativ tænkning. - Den overordnede virksomhedsstrategi: vækstorienterede virksomheder med behov for medarbejdere med fleksible tankesystemer har gavn af mangfoldighed. - Organisationskulturen: mangfoldighed giver fordele i virksomheder, hvis kultur enten er præget af en klankultur i form af teamarbejde, medarbejderdeltagelse og medarbejderfokus, eller en kultur, der er karakteriseret ved fleksibilitet, spontanitet, individualisme og kreativitet. Medarbejderdiversitet og effektivitet Den næste undersøgelse, der kort redegøres for, er en omfattende amerikansk undersøgelse af sammenhængen mellem medarbejderdiversitet og effektivitet (Kochan et al 2003), hvis konklusioner læ gger sig i forlængelse af Laurings konklusioner. Undersøgelsen blev foretaget af et research konsortium i fire store virksomheder, der alle har gjort en indsats for at fremme og udvikle deres medarbejderdiversitet. Undersøgelsen tog udgangspunkt i et ønske om at producere de data, der kan bevise påstanden om, at mangfoldighed gavner virksomheden. To af casene blev udført i store informationsadministrerende virksomheder. I en af disse cases var konklusionen, at kønsmæ ssig mangfoldighed giver gode resultater i forhold til en teampræstation, mens racemæssig mangfoldighed påvirker præstationen negativt, medmindre der gøres en HR-mæssig indsats for at reducere den negative effekt. I den anden informationsvirksomhed var den overordnede konklusion, at mangfoldighed ikke har en mærkbar effekt på performance. Betydningen af den organisatoriske kontekst blev dog understreget i den anden case, idet diversitetsgraden i hele organisationen viste sig at have betydning for, hvordan mangfoldigheden fungerede i de enkelte team. Den tredje case var en finansieringsvirksomhed. Her konkluderes det, at racemæssig mangfoldighed har en positiv effekt på performance, under den forudsætning, at tilgangen til mangfoldighed i virksomheden er præget af et ressourceorienteret perspektiv, dvs. hvor mangfoldigheden ses som en ressource for innovation og læring. I den sidste case, en detailhandler, blev der spurgt, hvorvidt en arbejdsstyrke, der afspejler den lokale kundekreds, har konkurrencemæssige fordele. Undersøgelsen fandt ingen beviser på, at kunden lader sig påvirke af, hvorvidt salgspersonalet har samme køn eller race som dem selv. Det skal dog nævnes, at det kan være, at resultatet er et helt andet, hvis kontakten mellem kunde og salgspersonale er længerevarende og indebærer en højere grad af kommunikation og tillid (se eksempelvis case om Allstate Insurance). Generelt for konklusionerne fra de fire cases i undersøgelsen er, at det ikke påvises, at hverken kønsmæssig eller racemæssig mangfoldighed har store direkte effekter på per- 10

11 formance. Der er nogle mindre udsving, som dog er svære at lægge til grund for generalisering. Samtidig er en af undersøgelsens vigtige konklusioner, at sammenhængen mellem diversitet og performance er meget mere kompleks, end der udtrykkes i den populære retorik, hvor kontekstuelle aspekter såsom strategi, kultur og HR-praksisser i den forbindelse er vigtige variabler. Udover casebaserede undersøgelser er der foretaget en række videnskabelige eksperimenter af gruppedynamik, som af eksempelvis Cox og Blake (1991) benyttes til at argumentere for det kreative potentiale i heterogene arbejdsgrupper. De undersøgelser, Cox og Blake henviser til, indicerer, at mangfoldighed i team stimulerer kreativ tænkning og problemløsning. Undersøgelsesresultaterne viser dog også - ligeledes de rent casebaserede undersøgelser - at de positive gevinster ved mangfoldighed forudsætter en ledelsesmæssig indsats for eksempelvis at bevidstgøre omkring forskelligheden blandt gruppemedlemmerne. Opsummering Det samlede billede, som de forskellige beskrevne undersøgelser giver af sammenhæ n- gen mellem mangfoldighed og innovation, er præget af en høj grad af kompleksitet, undtagelser og nuancer. Det kan bestemt ikke afvises, at en mangfoldig medarbejdersammensætning kan have et kreativt og dynamisk potentiale, men samtlige undersøge l- ser understreger samtidig, at udviklingen af dette potentiale i høj grad afhænger af kontekstuelle og interpersonelle forhold, hvor specielt den ledelsesmæssige indsats har en stor betydning. Det næste led i argumentationsrækken er dernæst, at denne formodentlige sammenhæng mellem mangfoldighed og innovation kan knyttes til den enkelte virksomheds målelige gevinst i form af bundlinieresultater. Denne sammenhæng er dog, som beskrevet, kompliceret at bevise, men der er foretaget en række undersøgelser, der på forskellig vis afsøger, hvorvidt mangfoldighed giver bundlinieresultater. Bundlinieresultater - kort og godt Society for Human Resource Management offentliggjorde i 2005 en undersøgelse af, hvordan virksomheder udøver mangfoldighedsledelse, og hvor effektiv denne mangfo l- dighedsindsats er. Undersøgelsen var baseret på svar fra 400 HR-partnere. Undersøgelsen fandt, at effekten af medarbejdermangfoldighed kan måles ved reducerede fraværsudgifter og forbedret rekruttering, image og virksomhedskultur. 78 % af de adspurgte HR-partnere mente, at deres mangfoldighedspraksis havde medvirket til en reducering af udgifter, mens 74 mente, at deres finansielle bundlinieresultater blev forbedret (St. Charles Business Record Staff 2005). I en undersøgelse af mere end 1000 virksomheder foretaget af American Management Association og Business and Professional Women s Foundation konkluderes det, at 11

12 mangfoldighed i ledelsen forbedrer virksomhedens præstationsevne. En virksomhed, hvis ledelse afspejler kundegruppen, er bedre rustet til at tilpasse virksomheden en mangfoldig kundegruppe og er derved i stand til at designe og markedsføre dets produkter succesfuldt (HR focus, 1999). McEnrue (1993) beskriver i sin casebaserede undersøgelse, at mangfoldighedsledelse, ifølge de i undersøgelsen medvirkende virksomheder, udløser en række fordele i form af bedre kundeforståelse, bedre produktudvikling, nye eksterne samarbejdsrelationer, fo r- bedret arbejdsmiljø og image samt lavere arbejdsomkostninger. En ingeniørvirksomhed, der ønskede at udvide virksomheden på det japanske marked, oplevede eksempelvis som følge af deres mangfoldige medarbejdersammensætning, at medarbejderne i højere grad var i stand til at tage bestik af kundepræferencer. Flere af virksomhederne i undersøgelsen oplevede, at deres mangfoldighedsindsats medvirkede til en markant reduktion af udgifter i forbindelse med rekruttering, medarbejderomsætningshastighed og uddannelse. En virksomhedsleder havde således beregnet, at mangfoldighedsledelse havde medført en rekrutteringsbesparelse på op til 40 % (McEnrue 1993). I en undersøgelse kaldet The Business of Diversity, igangsat af Barclays Bank og Cabinet Office (2002) og udført af konsulentvirksomheden Schneider-Ross, er 140 engelske virksomheder, både offentlige og private, blev udspurgt om deres mangfoldighedsstrategier. 80 % af respondenterne svarede, at de så en direkte forbindelse mellem deres mangfoldighedspolitikker og virksomhedens performance. Denne sammenhæng er ifølge de adspurgte virksomheder blandt andet i form af forbedret produktivitet, kundeservice og marketing samt udgiftsbesparelser. Kandola og Fullerton (1998) beskriver, at der er en række bekræftede eller beviste økonomiske gevinster ved mangfoldighedsledelse 2. Disse vedrører overordnet set evnen til at tiltrække kompetente medarbejdere, hvilket indebærer besparelser i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og uddannelse. Kandola og Fullerton benytter sig af en række korte casebeskrivelser, hvoraf et udvalg her beskrives: - Corning Inc. spenderede op til 4 millioner dollars årligt på at rekruttere og uddanne kvinder; det dobbelte af udgifterne til hvide mænd. Mangfoldighedstræning med fokus på udviklingsmuligheder for den enkelte medførte bedre rekruttering, fastholdelse og avancement blandt afroamerikanske kvinder og en udgiftsbesparelse på omkring 50 %. - Et stort bryggeri udviklede en objektiv udvælgelsesprocedure ved nyansættelser med det formål at sikre, at de bedste medarbejdere fra det multikulturelle nærsamfund blev ansat. Som følge heraf reducerede bryggeriet sine uddannelsesudgifter, idet uddanne l- sestiden for de nyansatte var tre uger kortere end for nyansatte i et lignende bryggeri, der ikke benyttede sig af samme procedure. 2 Kandola og Fullerton baserer i høj grad deres betragtninger på forskellige videnskabelige undersøgelser, hvoraf nogle er nævnt i denne rapport, eksempelvis Cox og Blake samt McEnrue. 12

13 - Ortho Pharmaceuticals har beregnet deres besparelser som følge af deres mangfoldighedsstrategi som værende dollars, hovedsageligt fra lavere medarbejderomsætningshastighed blandt kvinder og etniske minoriteter. En vigtig gevinst fra mangfoldighed er ifølge Kandola og Fullerton mindre sygefravær som følge af mere fleksible arbejdsprocesser eller worklife balance, som det også kaldes. - Petrofina (UK) Ltd. oplevede en stigning i produktivitet på 20 % som følge af medarbejdernes mulighed for fleksible arbejdstider. - I Sainsbury steg antallet af medarbejdere, der vendte tilbage på arbejdet efterfølgende forældreorlov, fra 42 % til 74 % som et resultat af tilbud om fleksible arbejdstider. Kvinder i topledelsen - betydning for bundlinien En undersøgelse, der kvantitativt søger at finde en sammenhæng mellem mangfoldighed og bundlinieresultater, er udarbejdet for ligestillingsministeren (Kossowska et al 2005). Her stilles spørgsmålet, hvorvidt kvinder i topledelse og bestyrelse forbedrer virksomhedens bundlinie. Undersøgelsen har målt den gennemsnitlige indtjening og performance i en række virksomheder i perioden 1997 til 2001 på baggrund af fire indtjeningsmål: bruttoava n- ce/nettoomsætning, primært resultat/nettoomsætning, ordinært resultat/egenkapital og resultat efter skat/egenkapital. Undersøgelsesresultaterne giver et samlet billede af, at virksomheder med kvinder i topledelsen klarer sig signifikant bedre end virksomheder uden. Virksomheder med kvinder i bestyrelsen klarer sig enten bedre eller ligeså godt som virksomheder uden. Dvs. at der er en klart positiv sammenhæng mellem kvinder i ledelsen og virksomhedens økonomiske resultater, hvilket i denne undersøgelse viser, at kønsmæssig mangfoldighed giver gode bundlinieresultater. 13

14 Gennemsnitlig indtjening og performance i virksomheder med og uden kvinder i ledelsen. Alle brancher Ledelsesniveau I: Topledere svarende til adm. direktører Ledelsesniveau II: Ledere med ansvar for hovedaktiviteter, tværgående direktører En tilsvarende undersøgelse foretaget af Catalyst 3 (2004) når frem til lignende resultater. På baggrund af data fra 353 virksomheder konkluderes det, at virksomheder med en høj repræsentation af kvinder i topledelsen klarer sig bedre end virksomheder med en lav repræsentation. Mangfoldighedsledelse og dens betydning for aktiekursen I en undersøgelse foretaget af en række amerikanske forskere (Wright et al 1995) studeres sammenhængen mellem en virksomheds målrettede og frivillige mangfoldighedsindsats og den efterfølgende aktieudvikling. De virksomheder, der i undersøgelsen inddrages på grund af en effektiv mangfoldighedsstrategi, er alle på et tidspunkt i perioden 1986 til 1992 blevet tildelt det amerikanske arbejdsministeriums pris, der gives til virksomheder, der blandt andet har gjort en indsats for at sikre lige muligheder på arbejdspladsen. Samtidig ser undersøgelsesteamet diskriminationsanklager som udtryk for en ineffektiv eller manglende mangfoldighedsindsats, og det undersøges, hvorvidt anklager om diskrimination i en række virksomheder har påvirket aktiekurserne negativt. Undersøgelsesteamets hypotese er, at det at vinde arbejdsministeriets pris af investorer vurderes som et udtryk for en god konkurrenceevne, mens diskriminationsanklager vil påvirke aktiekursen negativt. 3 Catalyst er en undersøgels es- og rådgivningsorganisation med det formål at skabe muligheder for kvinder på arbejdsmarkedet. 14

15 Konklusionen på undersøgelsen er, at hypotesen bevises. Det vil sige, at en virksomheds offentlige anerkendelse for en effektiv mangfoldighedsindsats er forbundet med en positiv markedsreaktion som følge af investorernes positive vurdering af virksomhedens konkurrenceevne, mens diskriminationsanklager medfører negative aktiekursændringer. Virksomhedens sociale ansvar (CSR) Undersøgelsen af en mangfoldighedspris betydning for aktiekursen kan som sagt beskrive, at der er en sammenhæng mellem den publicity, en mangfoldighedsindsats kan medføre, og investorernes investeringslyst. Denne feedback fra interessenter gør sig også gældende, når det vedrører en virksomheds samlede CSR-aktivitet, og på dette område er der foretaget en række undersøgelser, der linker CSR-aktiviteter med den finansielle aktivitet. Her er et lille udsnit: Schnietz og Epstein (2004) har undersøgt markedsreaktionerne efterfølgende offentlige protester mod virksomheders miljøskadelige og arbejdsudnyttende adfærd i forbindelse med 1999 WTO topmødet i Seattle. Undersøgelsen viser, at de virksomheder, der ikke var kendt for social ansvarlighed, oplevede et fald i kursværdi på over 3 %, mens de virksomheder i krisen, der havde opbygget en socialt ansvarlig profil, ikke oplevede en signifikant ændring i kursværdi. CSR-aktivitet kan således opbygge en goodwill i samfundet og derved fungere som en buffer i forhold til publicitykriser. En research foretaget af Southwestern Louisiana universitet fra 1993 undersøger sammenhængen mellem publicerede rapporter om virksomheders uetiske adfærd og aktiekursen (Rao og Hamilton 1996). Uetisk adfærd i undersøgelsen er blandt andet beskrevet som bestikkelse, bedrageri, miljøforurening og medarbejderdiskrimination, og undersøgelsen er baseret på omtaler af virksomheders uetiske adfærd i The Wall Street Journal. Undersøgelsen konkluderer, at offentliggørelsen af uetisk virksomhedsadfærd medfører et fald af kursværdi i op til seks måneder efter offentliggørelsen. Harvard University fandt i en undersøgelse, at virksomheder med en bæredygtig og interessentfokuseret politik (kunder, leverandører, NGOer, regeringer, samfundet osv.) i forhold til rent aktionærfokuserede virksomheder havde fire gange så høje vækstrater og otte gange så høj en medarbejdertilvækst (Volunteering England). Margolis og Walsh (2001) har i deres rapport People and Profit samlet resultaterne fra 95 videnskabelige undersøgelser, der over en 30årig periode alle har behandlet spørgsmålet om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem en virksomheds finansielle ydeevne og sociale aktiviteter. 68 % af undersøgelserne giver samlet set et klart signal om, at der er en positiv sammenhæng mellem virksomheders sociale og finansielle aktiviteter. Margolis og Walshs opsummering på undersøgelsesresultaterne lyder, at moral blandt medarbejdere og tillid i lokalsamfundet er en stor force for virksomheden, idet det sætter virksomheden i stand til at operere mere effektivt. En bæredygtig og interessentfokuseret politik signalerer samtidig ledelsesmæssig formåen og overskud, mens CSR-aktiviteter ligeledes kan virke udgiftsbesparende i forhold til forekomsten af sagsanlæg og publicitykriser. 15

16 Overskud med omtanke med den engelske titel People and Profit Project er et projekt udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2006), der har til formål at kortlægge sammenhængen mellem CSR og virksomheders økonomiske resultater og samtidig tilbyde virksomheder en guide til CSR. I rapporten indgår medarbejderaktiviteter som en del af en samlet CSR-strategi, hvilket indebærer fokus på integration af udsatte samfundsgrupper, fastholdelse af beskæftigede og forebyggelse af sygefravær. Projektet har blandt andet undersøgt, hvorvidt små og mellemstore danske virksomheder oplever, at der er en økonomisk effekt på dette område. 61 % af de adspurgte virksomheder, der arbejder med medarbejderaktiviteter, angiver, at det har en positiv økonomisk effekt som følge af eksempelvis mindre sygefravær, lavere medarbejderomsætningshastighed, færre rekrutteringsudgifter og forbedret evne til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Opsummering De beskrevne kvantitative undersøgelser kan i en eller anden form registrere en sammenhæng mellem mangfoldighed og bundlinieresultater, hvilket kan være udtryk for, at medarbejdermangfoldighed styrker virksomhedens effektivitet og kan fungere som en konkurrencemæssig fordel. Samtidig kan en mangfoldighedsindsats og en dertilhørende offentlig opmærksomhed signalere ledelsesmæssig formåen, hvilket medfører positiv feedback fra investorer. Undersøgelserne af sammenhængen mellem CSR-aktiviteter og bundlinieresultater kan derudover give klare indikationer på, at brandingeffekten og reklameværdien af et socialt ansvarligt image bestemt ikke skal undervurderes. Det socialt rationelle argument omkring, at mangfoldighedsledelse kan være en hjælp for virksomheder til at løfte et samfundsmæssigt ansvar og eksempelvis hjælpe til integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet, kan i lyset af disse CSR-undersøgelser let sammenknyttes med en forretningsmæssig diskurs og et økonomisk rationale. Casebeskrivelser I dette afsnit præsenteres en række cases, der er udvalgt på baggrund af, at de har forstået at gøre deres mangfoldighedsstrategi til en del af deres forretningsstrategi. Disse cases kan give et indblik i, hvilke rationaler, der kan ligge bag implementeringen af mangfo l- dighedsledelse, hvilken gevinst, der er ved mangfoldighed, samt præsentere bud på, hvordan effekten af mangfoldighed kan måles. 16

17 Allstate Insurance Co. Allstate er et amerikansk forsikringsselskab, der fungerer som foregangsvirksomhed inden for den ressourceorienterede mangfoldighedsledelse. På baggrund af en målsætning om at øge medarbejder- og kundetilfredshed har Allstate siden 1993 arbejdet med mangfoldighedsledelse som en målrettet forretningsstrategi. Allstates mangfoldighedsstrategi har til formål at skabe større tolerance, inkludering og mangfoldighed, der blandt andet indebærer følgende indsatser: Bevidst rekruttering af ansatte med forskellig baggrund. Mangfoldighedens vilkår og arbejdsmiljøet i virksomheden måles årligt gennem en medarbejderundersøgelse. Ansatte med et handicap tilbydes tekniske støtteløsninger. Lederudvikling af minoriteter. Derudover tilbydes der forskellige arbejdslivsprogrammer i form af eksempelvis fleksible arbejdstimer, arbejd-hjemme muligheder, pasningsordninger ved virksomheden osv. Allstate ser mangfoldighed som en måde, hvorpå de kan opnå markante konkurrencefordele, hvorved mangfoldighedsledelse indgår i den overordnede forretningsstrategi for at øge markedsandele. Dette ved at skabe et brand, der både har betydning i konkurrencen med andre forsikringsselskaber og i konkurrencen på arbejdsmarkedet om talenterne. Ifølge Allstate medvirker en mangfoldig medarbejdersammensætning til at tiltrække og fastholde en bredere kundegruppe, hvilket for Allstate konkret har betydet, at de i Philadelphia formåede at øge sin markedsandel fra 7,3 % i 1993 til 33 % i Allstate har i dag omkring ansatte, hvoraf 60,4 % er kvinder, mens minoriteter udgør en andel på 28,6 %. Allstate ses i dag som det ledende selskab inden for forsikring til afroamerikanere og hispanics (Crockett 1996; allstate.com). Det amerikanske hospitalssystem I et interview med Fred Hobby, administrerende direktør for Institut for Mangfoldighed i sundhedsledelse, redegør Hobby for fordelene ved mangfoldighed blandt sygehuspersonalet på de amerikanske hospitaler ud fra et økonomisk perspektiv. Hobbys betragtning er, at mangfoldighed ikke blot er godt for patienterne, men at det også er godt for bundlinieresultaterne. Det er dog ifølge Hobby svært direkte at måle resultaterne, eftersom fordelene ved mangfoldighed ofte tager form af udgiftsbesparelse. Eksempelvis kan mangfoldighedsledelse afføde, at medarbejderne føler sig værdsat og respekteret, at de føler et ejerskab i forhold til organisationen, hvilket medvirker til mindre medarbejderudskiftning, sygefravær og slendrian til gengæld for en mere entusiastisk og tilfreds medarbejderskare. 17

18 Økonomiske besparelser kan ifølge Hobby specielt opnås i forhold til kommunikationsproblemer mellem ansatte og patienter. Han giver det eksempel, at når læger på skadestuen behandler patienter, der ikke taler engelsk, er der en tendens til, at lægerne bestiller flere dyre undersøgelser af patienten. Kommunikationsproblemer kan også medvirke til længere patientophold og unødvendige gentagne indlæggelser. Ved at sikre, at de ansatte har forskellige sproglige baggrunde, kan mange kommunikationsproblemer med patienterne undgås, hvorved patientsikkerheden styrkes og de økonomiske udgifter begrænses (Haugh 2005). Reebok Reebok inddrages som et konkret eksempel på, at en mangfoldig medarbejdersammensætning kan fungere som en kreativ og innovativ fordel i produktudviklingen. Reebok arbejder med mangfoldighedsledelse som et vigtigt element i deres forretningsstrategi, hvor en mangfoldig medarbejdersammensætning ses som forudsætningen for, at virksomheden kan levere konkurrencedygtige produkter. Et konkret eksempel på dette er, at som følge af, at en gruppe af kvindelige ansatte i begyndelsen af aerobicbølgen i 80erne efterspurgte en god aerobicstøvle, lancerede Reebok en aerobicstøvle. Dette viste sig at være en kæmpe succes, der betød en ændring af virksomheden fra en årlig omsætning på 12 millioner til 3 milliarder, hvilket placerede Reebok i front inden for deres konkurrencefelt (Makower 1995). Parcelforce Worldwide Parcelforce Worldwide er en britisk pakkeleveringsvirksomhed, der har en ressourceorienteret tilgang til mangfoldighedsledelse, idet deres strategi indebærer mere end sikringen af lige rettigheder, men samtidig har et fokus på den enkeltes kompetencer og bidrag (parcelforce.com). I den irske afdeling af Parcelforce var mangfoldighedsstrategien som udgangspunkt koncentreret om at modvirke grupperinger og mobning blandt medarbejderne igennem kurser og workshopper. I dag indebærer strategien derudover introduktionskurser med mangfoldighedsworkshopper og indførelsen af diversity champions i ledelseslagene, mens engagement i mangfoldighedsledelse samtidig er bonusberettigende for lederne. Formålet med mangfoldighedsledelsesstrategien har hovedsageligt været at forbedre arbejdsmiljøet, hvilket samtidig har vist resultater i form af en bundlinieeffekt. Parcelforce har således oplevet et markant fald i sygefravær og medarbejderomsætningshastighed, mens produktivitet og profit samtidig er blevet forbedret (Diversity matters, 2005). 18

19 TNT TNT opererer over hele verden, hvorfor både kunder og ansatte udgør en mangfoldig gruppe. TNT har dog erkendt, at hvis deres medarbejdermangfoldighed skal udnyttes til en forretningsmæssig fordel, forudsætter det en målrettet ledelsesmæssig indsats. I 2004 igangsatte TNT et globalt program kaldet Diversity and inclusion med det sigte at integrere mangfoldighedsledelse i TNTs daglige forretning, at sikre fuld støtte fra ledelsen og sikre udførelsen af mangfoldighedsaktiviteter for både ledelse og ansatte. I den forbindelse er der blevet oprettet et mangfoldighedsnetværk bestående af 40 dive r- sity champions, hvis opgave er at skabe initiativ i de enkelte afdelinger af TNT ved hjælp af udveksling af ideer og erfaringer. The diversity and inclusion programme hjælper til at fastholde de lokale initiativer. Eksempelvis har TNT Holland haft fokus på at afspejle mangfoldigheden i deres kundegruppe, hvorfor de målrettet har søgt at forøge mangfoldigheden i medarbejdergruppen. Ved hjælp af tilbud om sprogkurser til nyansatte, mentorprogrammer og træningsforløb har TNT Holland forøget mangfoldigheden i virksomheden markant. De positive resultater, TNT har oplevet som følge af deres mangfoldighedsprogram, er i form af en høj grad af medarbejdermotivation, tilfredshed, høje fastholdelsesrater samt imageforbedring. I TNT Australien har implementeringen af mangfoldighedsledelse eksempelvis været medvirkende til en reducering af medarbejderomsætningshastigheden fra 25 pct. i 2000 til mindre end 7,5 pct. i 2004, mens fravær i samme periode faldt fra otte dage pr. ansat til det halve. Disse forbedringer har betydet markante besparelser i ansættelses- og uddannelsesomkostninger. IBM IBMs mangfoldighedsstrategi er en del af et værdisæt og etiske forretningsregler, der er grundlæggende for den måde, hvorpå IBM forholder sig til ansatte og kunder. Respekten for det enkelte individ har været omdrejningspunktet i IBMs virksomhedspolitik siden grundlæggelsen, og den første ligerettighedserklæring fra ledelsens side blev formuleret allerede i Mangfoldighedsstrategien har fem indsatsområder: kvinder, kulturel forskellighed, handicappede, medarbejdere med anden seksualitet og worklife balance. IBMs mangfoldighedsstrategi er i høj grad rettighedsbaseret, hvor målsætningen er at skabe lige rettigheder og muligheder for alle. Stine Brandbjerg, diversity manager i IBM Danmark, understreger, at IBM på ingen måde går ind for positiv særbehandling, og at kvalifikationer, uafhængigt af forskellighed og baggrund, altid har førsteprioritet. 19

20 Idealet for IBM er den rummelige arbejdsplads med plads til forskellighed. Det helt centrale er i den forbindelse, at IBM er opmærksom på at gøre op med fordomme i virksomheden og fjerne barrierer for, at den bedst kvalificerede ansættes og for at den enkelte kan få sine ressourcer i spil. Dette indebærer blandt andet, at der tilbydes tekniske støtteordninger til medarbejdere med et fysisk handicap. Samtidig modtager både medarbejdere og ledere uddannelse i mangfoldighed, således at de bliver opmærksomme på at være åbne over for forskelligheden. Igennem IBMs forskellige tiltag sigter de mod at kunne tiltrække en bredere ansøge r- gruppe og derigennem øge mangfoldigheden. Mangfoldighedsstrategien er baseret på den overordnede antagelse, at en mangfoldig medarbejdersammensætning er godt købmandskab. Denne antagelse er bygget op omkring tre rationaler: - Kunden skal kunne genkende sig selv i IBMs medarbejdere, hvilket følge Stine Brandbjerg vil gøre kunden tilbøjelig til at foretrække at handle hos IBM. - Arbejdsklimaet forbedres, hvis medarbejdergruppen består af en ligelig repræsentation af de forskellige grupper i samfundet. - Mangfoldighed virker inspirerende; det skaber et innovativt og kreativt arbejdsmiljø. Dette er eksempelvis relevant i forbindelse med udvikling af ny teknologi, hvor ideen er, at al teknologi fra IBM skal være tilgængelig uanset handicap. IBM Danmark har ikke direkte søgt at opgøre de økonomiske gevinster ved mangfo l- dighedsindsatsen. Vurderingen af, at der er sikre gevinster, er hovedsageligt baseret på de positive tilkendegivelser, IBM modtager fra medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Fra medarbejdernes side, i form af blandt andet medarbejderundersøgelser, gives der udtryk for, at de er glade og stolte over at være i en virksomhed, hvor der er plads til forskellighed. I den amerikanske del af IBM er der i højere grad end i Danmark tradition for at målrette markedsføringen til minoritetsgrupper, og gevinsten af mangfoldighedsindsatsen er samtidig til en vis grad forsøgt opgjort. David Thomas (2004), professor på Harvard Business School i Boston, har foretaget en undersøgelse af IBMs mangfoldighedsstrategi, hvor han blandt andet beskriver de konkrete økonomiske gevinster ved indsatsen i form af øgede markedsandele. Han beskriver, at IBM, som en del af mangfoldighedsstrategien, har nedsat otte indsatsgrupper, inddelt efter de forskellige kundegrupper, hvis formål er at øge samhandelen med en mere mangfoldig gruppe af leverandører. Til dels som følge heraf præsterede IBM at forøge omsætningen til små og mellemstore virksomheder fra ti millioner i 1998 til hundrede af millioner i IBMs mangfoldighedsstrategi har samtidig leveret gode resultater, hvad angår en må l- sætning omkring at forøge mangfoldigheden på ledelsplan. Antallet at kvindelige ledere 20

21 i IBM er således på verdensplan forøget med 370 % siden 1995; antallet af ledere fra etniske minoritetsgrupper, født i USA, er forøget med 233 %, og 52 % af IBMs Worldwide Management Council, den øverste ledelse i IBM, består af kvinder, etniske minoriteter og ikke-amerikanske statsborgere. David Thomas beskriver i sin undersøgelse, at IBM har forstået at udforme deres mangfoldighedsstrategi, således der er kongruens med virksomhedens overordnede forretningsstrategi, hvilket ifølge Davis Thomas medvirker til at styrke konkurrenceevnen markant. Novo Nordisk Novo Nordisk har siden 2002 arbejdet med en mangfoldighedsstrategi, der er en del af deres profil som værende en socialt ansvarlig virksomhed. Dette sociale ansvar indgår i en bred, bæredygtig forretningsmodel, den tredobbelte bundlinie, hvor der er fokus på både økonomiske, miljømæssige og sociale mål. Dette indebærer blandt andet, at der på centralt plan er formuleret en forpligtigelse til at fokusere på tre indsatsområder: - Sikring af antidiskrimination. Dette opnås eksempelvis ved formulering af regulativer for, hvordan lederne må agere i rekrutteringssituationen. - Rekruttering af etniske minoriteter, blandt andet ved hjælp af mentorordninger og praktikordninger. - Flere kvinder i topledelsen, blandt andet gennem familiepolitikker og udviklings- og mentorprogrammer. Novo Nordisk er en af de virksomheder, Lauring undersøgte i forbindelse med hans tidligere nævnte ph.d. afhandling. Soraya Raoul, advisor, corporate responsibility, underbygger Laurings konklusioner, idet hun understreger, at mangfoldighed ikke per automatik giver fordele, men at fordelene ved mangfoldighed forudsætter en målrettet indsats på området. Raoul mener, at en sammensætning af medarbejdere fra flere forskellige kulturer på kort sigt vil medføre en række problemer som følge af sammenstød af forskellige virksomhedskulturer. Mangfoldighed stiller derfor større krav til lederne, men Novo Nordisk tror på, at mangfoldighed kan betale sig på længere sigt. De argumenter, Novo Nordisk bygger denne antagelse på, er meget lig de fordele, som blandt andet IBM påpeger: - Mangfoldighed giver mulighed for at relatere til en mangfoldig kundekreds. Novo Nordisk produkter sælges til hele verden, hvor kun 1 % af omsætningen foregår i Danmark. Soraya Ramoul påpeger samtidig, at den måde, hvorpå den enkelte patient forholder sig til diabetes er meget kulturelt bestemt. Som følge heraf har Novo Nordisk brug for medarbejdere, der kender til disse forskellige markeder og forstår behovene hos den enkelte kunde. 21

22 - En mangfoldighedsindsats medvirker til at tiltrække og fastholde medarbejdere, hvilket styrker virksomhedens kompetencer. Derudover lægger Soraya Ramoul vægt på, at Novo Nordisk først og fremmest arbejder for at sikre lige muligheder for alle. Dette mener hun medfører, at medarbejderne har tillid til, at der er mulighed for uddannelse og forfremmelse, hvilket medvirker til at øge medarbejdermotivationen. En måde, hvorpå Novo Nordisk målrettet søger at opnå resultater, er ved hjælp af et balanced scorecard. Dette er et strategisk ledelsesværktøj, der både kan benyttes til fastholdelse og evaluering af en virksomheds udviklingsproces. Novo Nordisks brug af balanced scorecard vil blive nærmere beskrevet i afsnittet Måling af mangfoldighedsindsatsen. Novo Nordisk mener som tidligere beskrevet ikke, at det er muligt at give et samlet billede af effekten af mangfoldighedsledelse. De parametre, som Novo Nordisk måler sin mangfoldighed på, er: - Evne til at fastholde og tiltrække en mangfoldig gruppe medarbejdere; dvs. opgørelse over, hvordan forskellige grupper er repræsenterede i Novo Nordisk. - Medarbejdernes opfattelse af, hvorvidt der er lige muligheder i Novo Nordisk, (på en skala fra 1-5, hvor 5 er det højeste, lå gennemsnittet på de adspurgtes svar på 3,9 i 2005) samt medarbejdernes opfattelse af, hvorvidt de mener, at sociale og miljømæ s- sige spørgsmål, herunder mangfoldighed, har en betydning for virksomhedens fremtid (gennemsnit er 4,2 på en skala fra 1-5, hvor 5 er højest) (Novo Nordisk, årsrapport 2006). Hewlett-Packard Hewlett-Packard Danmark har de sidste par år arbejdet målrettet med mangfoldighedsledelse med fokus på alder, handicappede og specielt køn, men mangfoldighedsfokusset har været en del af virksomhedens overordnede strategi i en lang årrække. Selve mangfoldighedsindsatsen er bygget op omkring et såkaldt mangfoldighedshus, der består af tre søjler. Søjlerne illustrerer tre områder, hvor mangfoldighedsindsatsen er relevant og bliver udøvet, men selve indholdet i de tre søjler er forskelligt fra land til land: Rekruttering: Aktiv forøgelse af mangfoldigheden, hvor de til det formål accepterer en grad af forskelsbehandling, idet de eksempelvis benytter sig af interne kvoter for, hvor mange procent kvinder og nyuddannede, der skal ansættes pr. afdelingen. Derudover er Hewlett-Packard opmærksomme på at tiltrække en bred medarbejdergruppe ved hjælp af blandt andet women open dage, jobopslag på alternative jobportaler osv. Fastholdelse: Sikring af lige løn ved opmærksomhed på lønudvikling i forhold til interne lønforhold og markedsniveau. Derudover er der fokus på worklife balance i form af blandt andet flextid og arbejd-hjemmefra-løsninger. 22

23 Udvikling: Blandt andet kvindeligt netværk og mentorprogrammer for at støtte flere kvinder i en ledelseskarriere. Lisa Kepinski, Culture & Diversity Interim Director og Karin Boel, HR chef for Hewlett Packard Danmark understeger, at Hewlett-Packards mangfoldighedsstrategi er baseret på solide business-case argumenter. Disse er meget lig de argumenter, som mange af de andre virksomheder giver udtryk for: - Mangfoldige team er mere innovative og kreative og er bedre til at løse problemer. Ligesom i IBM benyttes mangfoldighed eksempelvis aktivt i produktudviklingen, hvor medarbejdere med fysiske handicap hjælper til at sikre, at HPs produkter er tilgængelige for handicappede. - En mangfoldighedspolitik er en nødvendig forudsætning for at kunne rekruttere talenterne og fastholde medarbejdere. - En mangfoldighedsprofil giver en konkurrencemæssig fordel. - Hewlett-Packard ønsker igennem deres medarbejdersammensætning at afspejle samfundet, de er i, og de kunder, de betjener. Der lægges samtidig vægt på, at mangfoldighedsledelse er et middel til skabe en inkluderende organisation, hvor den enkeltes bidrag værdsættes, og hvor medarbejderne føler, de respekteres. Dette medfører ifølge Hewlett-Packards filosofi, at medarbejderne er mere engagerede og tilfredse og derved også mere motiverede. Medarbejdertilfredshed medfører samtidig loyalitet og derved mindre medarbejderomsætningshastighed, hvilket direkte er gavnligt for bundlinien. Disse betragtninger er hovedsageligt baserede på erfaring, intuition og positivt feedback fra medarbejdere, der efterspørger mangfoldigheden. Samtidig vurderer Hewlett- Packard sin mangfoldighedsindsats ved hjælp af medarbejdertilfredshedsundersøgelser, der generelt viser, at medarbejderne, specielt kvinderne, er tilfredse og loyale. Medarbejderomsætningshastigheden er stort set uændret de sidste år på trods af den øgede konkurrence om arbejdskraften. På trods af, at det ifølge Karin Boel ikke kan konkluderes, at denne tilfredshed og loyalitet blandt medarbejderne er en direkte følge af mangfoldighedsindsatsen, kan disse resultater ikke desto mindre indicere, at Hewlett-Packards medarbejderpolitik er vellykket. I forhold til kunderelationen og betragtningen omkring, at mangfoldighed medfører en konkurrencemæssig fordel, giver Lisa Kepinski et konkret eksempel: For tre år siden konkurrerede Hewlett-Packard med en række virksomheder om at vinde en aftale med en stort multinational, forbrugerproduktproducerende virksomhed, der ønskede at outsource deres IT. På det tekniske område stod virksomhederne meget lige, men på grund af Hewlett-Packards organisationskultur og mangfoldighedsstrategi vandt de aftalen. 23

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

MANGFOLDIGHEDSHJULET

MANGFOLDIGHEDSHJULET MANGFOLDIGHEDSHJULET En værktøjskasse, der giver dig redskaber til at udvikle dig selv som leder, dit team og din virksomhed gennem mangfoldighedsledelse. HVORFOR? Gennem mangfoldighedsledelse kan du/i

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler

Virksomhedstilfredshed 2004 Erhvervsskoler Virksomhedstilfredshed 04 Erhvervsskoler KVU & MVU - Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på besvarelser fra i alt 129 samarbejdende virksomheder Deltagende skoler: Århus Tekniske Skole Odense Tekniske

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER miaprisen for mangfoldighed i arbejdslivet 1 INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER pris MIA står for Mangfoldighed I Arbejdslivet. miaprisen er en frontløberpris til private og offentlige virksomheder, der

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Velkommen. Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1

Velkommen. Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1 Velkommen Mangfoldighed og CSR Midlet til at inkludere uudnyttede talenter? Page 1 DIALOG Drøft med sidemanden hvordan DIN virksomhed arbejder med at inkludere uudnyttede talenter. 5 min. 2 Cranet konference

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet

Fastholdelse. Vejle 23. september Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Vejle 23. september 2010 Jens Frahm-Rasmussen Integrationsservice Integrationsministeriet Fastholdelse Forskellige tilgange: Kompetenceafklaring Kompetenceudvikling Sproglig opkvalificering

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Nogle af vores kunder

Nogle af vores kunder Cases 1 Nogle af vores kunder 2 Reference - Forandringsledelse Reference: DONG Forandringsledelse "Jeg har anvendt Connection Management A/S i forbindelse med et management & leadership kursus. Instruktørerne

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. CSR-concept DARE - CARE - SHARE. - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR-concept DARE - CARE - SHARE - stærk på logistik og samarbejde CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DARE WE Den Intelligente Havn tør satse på og investere i samarbejde, både

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng

innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng innovation tilfredshed nye produkter nye markeder effektivitet branding sammenhæng Torben Møller-Hansen, Direktør Foreningen Nydansker Stiftet i 1998 Formål: At nedbryde barrierer mellem nydanskere og

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

Fremtidens bestyrelsesarbejde

Fremtidens bestyrelsesarbejde Fremtidens bestyrelsesarbejde Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største selskaber involverer bestyrelserne sig i stigende grad i strategiarbejdet. Men formalia fylder for meget på bestyrelsesmøderne,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen

Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen Anbefalinger til at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelsen i Aarhus Kommune Side 1 af 5 Aarhus Kommune vil være en mangfoldig arbejdsplads, der så vidt muligt afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere