Der er ca indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca under 18 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er ca. 50.000 indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca. 13.000 under 18 år."

Transkript

1 Varde Kommune Varde Kommune er beliggende i Vestjylland er og er med sin store geografiske udstrækning landets 5. største i areal. I kommunen findes alt fra købstadsbyen Varde over industri til landbrug. Kommunen har mange strenge at spille på, f.eks. er der udbredt turisme i den vestlige del af kommunen med Blåvand, Vejers og Henne Strand. Der er ca indbyggere i Varde Kommune og heraf er ca under 18 år. Varde Kommune blev ved kommunesammenlægningen den dannet af 5 tidligere kommuner: Varde Kommune Ølgod Kommune Helle Kommune Blåbjerg Kommune Blåvandshuk Kommune Varde Kommunes hjemmeside: Ved dannelsen af kommunen i 2007 besluttede man at indføre en meget flad organisationsstruktur, der har resulteret i, at Tandplejens overtandlæge er placeret med direkte reference til Direktøren for Børn og Unge. Direktøren er med i direktionen. Politisk er Tandplejen placeret under Udvalget for Børn og Undervisning. I Varde Kommune er der dialogbaseret aftalestyring. Dette indebærer et årligt dialogmøde mellem Tandplejen og Udvalget for Børn og Undervisning, hvor der gøres status og laves nye aftaler for den kommende periode. Overtandlægen har vide beføjelser både økonomisk og personalemæssigt, f.eks. ligger kompetencen til såvel ansættelser som afskedigelser helt decentralt hos overtandlægen. I 2008 var Varde Kommune med i KRAM-projektet. Der findes derfor også for første gang materiale for tandsundheden for voksengruppen i kommunen. Overtandlægen varetager konsulentfunktionen på det tandlægefaglige område i Varde Kommune. Varde kommunale Tandpleje Varde kommunale Tandpleje tilbyder gratis tandpleje til alle børn og unge 0-18 år med bopæl i Varde Kommune, samt omsorgs- og specialtandpleje. 1 / 9

2 Tandplejens formål Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet. Herudover er der formuleret en række mål og evalueringskriterier i indholdsdelen i aftalen med Varde Byråd. Organiseringen af børne- og ungetandplejen Før 2007 var der 3 klinikkommuner og 2 praksiskommuner. Dette betød, at der i de 2 praksiskommuner var indgået aftale med ca. 70 forskellige private tandklinikker om varetagelse af opgaven. Der er nu indgået aftale med 2 privat praktiserende tandlæger i de tidligere praksiskommuner, således at alle børn og unge i hele kommunen fra kan vælge mellem de 5 kommunale klinikker og de 2 private praksis med 100 % betaling fra Varde Kommune. Ønskes tandpleje hos en anden privat praksis bliver det fra under reglerne for frit valg af tandpleje med en egenbetaling på 35 %. 19 patienter benytter allerede nu denne ordning. Budget Tandplejens budget i 2010 er fordelt således: Børne- og tandplejen: kr. (Heraf er båndlagte overførsler på over 1,5 mil. kr., som ikke må benyttes i 2010) Omsorgs- og specialtandplejen: kr. De sidste år har vi frivilligt tilbagebetalt i alt 1 mil. kr., som vi ikke havde brugt i specialtandplejen. Denne ordning er jo overtaget fra amterne, og da vi har ekstern leverandør på rdningen, skal indtægter og udgifter naturligvis passe sammen, så vi ikke tjener på ordningen). Der er lønsumsstyring i Varde Kommune, og lederne kan frit overføre penge mellem løn og aktiviteter. Der er derforuden fuld overførselsret af under- og overskud mellem budgetårene dog skal afvigelser udover +/- 5 % begrundes i regnskabet. Børne- og ungetandplejens serviceniveau Serviceniveauet er beskrevet i nedenstående skema, som er en del af aftalen med Byrådet og en del af aftalen med de 2 private praksis, der er indgået aftale med. 2 / 9

3 Skematisk oversigt over Tandplejens tilbud til børn og unge i alderen 0-18 år Diagrammet viser minimums-ydelsen for børn, der er karakteriseret ved at forblive cariesfrit at opretholde god mundhygiejne, at udvise normal udvikling i tandskiftet og okklusionen (sammenbid) 1½ år Introduktion til Tandplejen Instruktion i tandbørstning Kostsamtale 2½ år Instruktion i tandbørstning Kostvejledning 3½ år og 4½ år Kostvejledning 5½ år 6 års tanden: frembrud og renhold Kostvejledning, skolemad og -drikke 0. kl. 6 års tanden: frembrud og renhold Kostvejledning, skoledrikke 1. kl., 2. kl. og 3. kl. Evt. kostvejledning 4. kl. Tandbørste-projekt for 4. klasse Kostvejledning: drikkevarer 5. kl., 6. kl. Evt. kostvejledning: drikkevarer 7. kl. Projekt om erosioner og blodsukker 8. kl., 9. kl. 10. kl., 15 og 16 år Evt. kostvejledning 17 år Evt. kostvejledning Informere om tandpleje efter 18 år 3 / 9

4 Ortodonti Tandreguleringen er tilrettelagt således, at børnetandlægerne har ansvar for at følge okklusionsudvikling, tandskiftet osv. for det enkelte barn. Den systematiske visitation for piger i 5. klasse og drenge i 6. klasse foretages af børnetandlægerne på de kommunale klinikker. Indtil nu, hvor der har været aftale med 70 private praksis, har vi valgt at lade specialtandlægen visitere disse børn, men fremover er det tanken, at det skal de private praksis foretage på lige fod med de kommunalt ansatte tandlæger. Ved afvigelser henvises naturligvis til specialtandlægen, som dels står for al behandling med fast apparatur og dels er konsulent på en del af det aftagelige apparatur. Børnetandlægerne kan selv igangsætte interceptiv ortodonti (krydsbidsbehandlinger, behandling af inverteringer osv.) Profylaksetilbud i børne- og ungetandplejen Varde Kommune har desværre høj forekomst af caries sammenlignet på SCOR-tal både på regionsog landsplan. Vi forsøger at angribe problemet fra forskellige vinkler: Indkaldelse af børn i 18 måneders alderen og deres forældre, hvor fokus er på tandbørstning af mælkemolarerne, mellemmåltider og drikkevarer. Et nyt tiltag, som ikke er fuldt gennemført. Fokus på tandbørstning ved undersøgelser og behandlinger. Fokus på, at initialcaries er en tilstand, der skal behandles (instruktion, ekstra tandbørstning, fluorbehandling, tandtråd eller lign. samt opfølgning) Specielt tilbud til børn, der får orto-apparatur Tandbørstekursus for alle børn i 4. klasse på alle skoler i kommunen. Har kørt i mange år. SR-program (Særlig Risiko): Speciel individuel instruktion i tandbørstning, med løbende vurdering af udbyttet og kontakt til hjemmet. Tiltaget er ændret siden 2007, så det er blevet mere målrettet. Nedlæggelse af kørselsordningen. En økonomisk nødvendighed, som vi bruger positivt til at indbyde forældre til en dialog, når de skal køre børnene til undersøgelse og/eller behandling. Fra Pjece ang. smitte med cariesbakterier fra mor til barn er under udarbejdelse. Aftale med sundhedsplejerskerne, at de vil tage den med ud til de nye mødre. Profylakse på gruppeniveau Kommunalt ansat personale står for Tandplejens projekt for 4. klasserne. Formålet er, at børnene skal lære selv at børste deres tænder helt rene. Vi kommer på alle skolerne i kommunen og underviser i tandbørstning og kost og følger op med mindst 4 tandbørstekontroller. Erosioner Der laves ikke på nuværende optegnelser over forekomsten af erosioner. Når vi ser erosioner kontaktes hjemmet, og er det meget alvorligt, tilbydes de sammen en konsultation, hvor vi forklarer om ætiologi og prognose. Zendiums pjece Hvor sur er du? udleveres. 4 / 9

5 Klinikker og patientfordeling Privat praktiserende tandlæger med aftale med Varde Kommune: Tandlægerne i Oksbøl behandler 794 patienter i målgruppen Tandklinikken i Outrup behandler 208 patienter i målgruppen Kommunale behandlingsklinikker: Agerbæk afd. behandler 1338 patienter i målgruppen Ølgod afd. behandler 2669 patienter i målgruppen Brorson afd. i Varde by behandler 1709 patienter i målgruppen Sct. Jacobi afd. i Varde by behandler 1068 patienter i målgruppen Lykkesgård afd. Varde by behandler 1592 patienter i målgruppen Herudover findes undersøgelsesklinikker - af varierende standard - på 11 kommuneskoler. 8 kommuneskoler og 4 friskoler har ikke forhold til tandundersøgelser. Der har været kørselsordning til Tandplejen i dele af kommunen frem til Omsorgstandplejen Varde kommunale Tandpleje tilbyder også omsorgstandpleje med mobilt udstyr til 134 patienter. Borgere i Varde Kommune kan visiteres til omsorgstandpleje via kommunens visitatorer. Omsorgstandplejen fortages indtil videre dels af kommunalt ansat personale og dels af private udbydere. Kvalitetsstandarden er politisk vedtaget og danner baggrund for både visitation og behandling. Specialtandplejen Specialtandpleje varetages af Region Syddanmark. Der er 44 patienter. Borgere i Varde Kommune kan visiteres til specialtandpleje af en fagperson med kendskab til borgeren. Specialtandplejeklinikken er beliggende i Esbjerg. Kvalitetsstandarden er politisk vedtaget og danner baggrund for både visitation og behandling. Der henvises derforuden patienter både børn, unge og voksne til enkeltbehandling under anvendelse af narkose på regionsklinikken. Ansatte på de kommunale klinikker Der er ca. 45 ansatte på de kommunale klinikker fordelt på (i fuldtidsstillinger i 41 uger om året) Børne- ungetandpleje Tandlæger: 7,4 + 0,4 nyuddannet tandlæge ansat ved militæret, som arbejder 360 timer for opnåelse af ret til selvstændigt virke som tandlæge Tandplejere: 3,8 Tandklinikassistenter: 18,7 Tandregulering: Specialtandlæge: 1 Tandklinikassistenter: 4,3 Omsorgstandpleje: Tandlæger: 0,6 Tandplejer: 0,4 5 / 9

6 Tandklinikassistenter: 1,2 Administration: Overtandlæge + souschef: 1,2 Tandklinikassistent: 1,4 Procedure ved overgang til privat praksis Når patienterne fylder 16 år modtager de med posten et brev med oplysning om muligheden af at benytte privat praksis efter frit valg med 100 % betaling af Varde Kommune frem til de fylder 18 år (Bilag I). Patienter i den kommunale tandpleje modtager 3 måneder før de fylder 18 år en indkaldelse til den sidste undersøgelse (Bilag II). Her er der også information om valg af privat praktiserende tandlæge efter 18 år og en blanket til at vælge på, som de kan aflevere ved undersøgelsen. Procedure ved gentagne udeblivelser Hvis patienterne ikke kommer flere gange i træk, kontaktes hjemmet (Bilag III) Hvis dette heller ikke hjælper, gives der besked til sundhedsplejersken, at barnet / den unge ikke modtager tilbuddet om tandpleje. Daglig drift Der er brugt mange kræfter på sammenlægningen af kommunerne, men Tandplejens ansatte er enige om, at vi nu er kommet godt igennem, og det fremadrettet handler om daglig drift og udvikling heraf. Der er stadig områder, hvor vi kan udvikle tandplejen til gavn for brugere og ansatte. Vi arbejder f.eks. med: Indførsel af interne specialer f.eks. rodbehandlinger og evt. kirurgi, fast protetik og bidskinner Udvide samarbejdet med kommunens øvrige sundhedsfaglige grupper, f.eks. er Tandplejens 4. klasses-projekt nu optaget i trinmålene for 4. klasse. Kompetenceudviklingsprojekt for tandlægerne: Tandlæger er uddannet i tænder, men behandler børn med både egen vilje, forældre og tænder! er planlagt Ergonomisk indretning af kontorarbejdspladser Massagetilbud til ansatte med en lille egenbetaling begynder i januar 2010 Oplægget er udarbejdet af Berit Østergaard Nielsen Overtandlæge i Varde Kommune 6 / 9

7 Bilag I Til «PatientFuldtNavn» «PatientAdresse» «Patientpostnr» Varde, den??? Kære «PatientFuldtNavn»! Du er fyldt 16 år og kan selv bestemme, om du vil gå til tandlæge på en kommunal tandklinik eller hos en privat tandlæge. Hvis du ønsker at fortsætte, hvor du går nu, skal du intet foretage dig. Du vil blive indkaldt til undersøgelse mv. som sædvanligt. Så længe vi ikke hører fra dig, fortsætter du med at gå til tandlæge, hvor du plejer. Hvis du ønsker at skifte tandlæge, bedes du udfylde nedenstående skema og sende det til Varde kommunale tandpleje inden 14 dage. Herefter indgår Varde Kommune en behandlingsaftale med den tandlæge, du har valgt og overfører dine papirer. Du vil blive indkaldt til undersøgelse hos din nye tandlæge. Der skal være indgået en behandlingsaftale med tandlægen, før Varde Kommune betaler regningen. Aftalen ophører, den dag du fylder 18 år. Venlig hilsen Berit Østergaard Nielsen Overtandlæge ved Varde kommunale tandpleje Sendes ved ønske om tandlægeskift «PatientFuldtNavn», cpr.nr. «Patientcprnr» ønsker at blive overført til Tandlæge: Adresse: Tilladelse til overførsel af journaloplysninger til din nye tandlæge Den Underskrift: Dato «PatientFuldtNavn» Forældremyndighedens eller værgens underskrift: 7 / 9

8 PatientFuldtNavn» «PatientAdresse» «Patientpostnr» Bilag II Hej «PatientFuldtNavn»! Det er nu tid for dit sidste tandeftersyn, inden du fylder 18 år. Det er meget vigtigt, du kommer til den sidste undersøgelse, så du kan nå at blive behandlet færdig før din fødselsdag. Du skal nemlig selv betale regningen for undersøgelser og behandlinger efter din 18 års fødselsdag. Hvis du er ved at få rettet dine tænder, vil tandreguleringsbehandlingen fortsætte uændret både med hensyn til behandlingen og betalingen, indtil tandreguleringen er afsluttet. Vi har afsat tid til dig til undersøgelse «Moedetidfra1» Hvis du ikke kan komme, ring da hurtigst muligt på tlf. «Klinik1tlfnr» og få en ny tid. Når du er fyldt 18 år, skal du benytte en privat praktiserende tandlæge. Du skal derfor vælge, hvilken tandlæge du vil gå hos, og vi sender en journaludskrift til tandlægen, når du er fyldt 18 år. Udfyld nedenstående slip og aflever den, når du kommer til dit sidste eftersyn, så ordner vi resten for dig. Med venlig hilsen Varde kommunale Tandpleje «Klinik1Adresse» «Klinik1postnr» «Klinik1 » Valg af tandlæge efter 18 år «PatientFuldtNavn», «Patientcprnr» Jeg ønsker at gå til tandlæge hos Tandlægens navn Tandlægens adresse Den: Dato Underskrift 8 / 9

9 Bilag III Procedure ved udeblivelse 1. Patienten udebliver. Send ny tid hjem. 2. Patienten udebliver igen. Forsøg at få telefonisk kontakt til patienten. 3. Send brev til hjemmet 4. Patienten har ikke henvendt sig 14 dage senere. Send brev til kommunen og kopi af brevet til patienten. 5. Patienten har ikke henvendt sig i løbet af 6 måneder. Send et kort til patienten: Du bedes henvende dig til klinikken for aftale af undersøgelses tid 6. Procedure 4. gentages igen efter 6 måneder forudsat patienten ikke har været på klinikken. 9 / 9

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012

Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013. Store tandbørstedag den 12. september 2012 Tandplejens Virksomhedsrapport 2012 2013 Store tandbørstedag den 12. september 2012 Udgivet marts 2013 Indholdsfortegnelse 1. FOKUSOMRÅDER I 2012 3 2. BØRNE/UNGE TANDPLEJEN 0 18 ÅR 5 5. OMSORGSTANDPLEJEN

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2009

Tandplejen. Årsrapport 2009 Tandplejen Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Nøgletal Antal patienter, økonomi, effektivitet og fagligt s. 5 Evaluering af Tandplejens Aftale 2009 Tværfagligt, forebyggende arbejde i

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Tandplejen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Sundhedsafdelingens årsrapport

Sundhedsafdelingens årsrapport Sundhedsafdelingens årsrapport 2010 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 05 Direktionens strategiplan side 07 Tandplejen side 09 Sundhedsplejen side 21 Seniorhuset Korsagergård side 27 Demenskoordinatoren

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning.

Vi bevarer smilet... www.bevar-smilet.dk. Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 7400 Herning Tlf. 97 12 77 50. E-mail. tandplejen@herning. Ta n d p l e j e n s K o n t o r SUN-adVErTiSiNg a/s Sønderagerskolens tandklinik Tjaikofkis Vej 1 Tlf. 97 12 77 50 Vi bevarer smilet... E-mail. tandplejen@herning.dk B e h a n d l i n g s k l i n i k

Læs mere

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov

Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Ny struktur i Herning Kommunale Tandpleje en analyse af fremtidens udfordringer og behov Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 baggrund og formål med analysen 2 1.2 sammenfatning 2

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Børne og Ungdomstandpleje Sundhedsloven

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 28. januar, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Profil af Nyborg kommunale

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013

Tandplejen Aarhus Kommune ny struktur og organisering - statusrapport 2013 0 Indhold Baggrund og resumé... 2 Lovgrundlag, anbefalinger og vejledninger... 3 Børn og ungetandpleje... 3 Sundhedsstyrelsens anbefalinger - færre og større klinikker... 3 Tandplejens struktur og organisering...

Læs mere