FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension."

Transkript

1 FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig eller ufrivillig arbejdsløs. I forsikringsvilkårene er også beskrevet undtagelser og begrænsninger i Forsikringsselskabets ansvar. Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er skrevet med stort forbogstav og forklaret under overskriften DEFINITIONER. 2. MEDLEMSKAB I FORSIKRINGSORDNINGEN 2.1 Betingelser for tegning af forsikringen Forsikringen kan omfatte personer som har indgået aftale om medlemskab med Min A-kasse eller Prosa, forudsat at vedkommende; ikke er arbejdsløs, ikke har eller burde have kendskab til kommende ledighed, har fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), og er fyldt 18 år men ikke 55 år ved Forsikringens Startdato, har et dansk cpr-nummer og har været fuldtidsansat som lønmodtager i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder og ikke har fået udbetalt mere end 23 ydelser fra lignende forsikring. Personer, som ønsker at tegne forsikring, skal udfylde Tilmeldingsskema for Min A-kasse s Lønsikring eller for Prosa s Lønsikring. Hvis Tilmeldingsskemaets oplysninger om helbredstilstand og arbejdsløshed ikke giver Forsikringsselskabet anledning til forbehold eller yderligere undersøgelser, vil Forsikringsselskabet sætte forsikringen i kraft. Hvis det fremgår af Tilmeldingsskemaet at personen har haft/har en sygdom, ulykke eller skade, som kan være af betydning for forsikringsselskabets risikovurdering, skal Forsikringsselskabet vurdere om Tilmeldingen skal godkendes eller afslås, eller om der eventuelt skal tages forbehold. Forsikringen gælder fra Forsikringens Startdato. 2.2 Gyldighedskrav i forsikringsperioden I forsikringens løbetid er det en forudsætning at Forsikrede; har medlemskab i Min A-kasse eller Prosa, har fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), er mellem 18 og 60 år, har et dansk cpr-nummer, er fuldtidsansat som lønmodtager i mere end 30 timer om ugen. 3. DEFINITIONER Ansat/Arbejdstager: En Forsikret, som er ansat mod betaling hos en enkeltperson eller i en organisation eller et selskab, er at anse som ansat/- arbejdstager, medmindre Forsikrede er Selvstændig Erhvervsdrivende eller medmindre Forsikrede gennem sin ejerandel, aktionæraftale eller lignende har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse over beslutninger i den organisation eller det selskab, hvori han er ansat. Arbejdsløs: En Forsikret som er fuldstændig uden arbejde på grund af Opsigelse, er registreret som arbejdsløs ved et Jobcenter, modtager arbejdsløshedsdagpenge, er tilgængelig for arbejdsmarkedet, og aktivt søger andet arbejde. Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FAL: Den til enver tid gældende Lov om Forsikringsaftaler. Forsikrede: En forsikret er et medlem af Min A-kasse eller Prosa, for hvem Forsikringsselskabet har accepteret Tilmeldingen, og hvor 1. præmie er indbetalt. Forsikringens Ophørsdato: Forsikringen ophører i henhold til Afsnit 10 i disse forsikringsvilkår. Forsikringens Startdato: Forsikringen starter den 1. i den førstkommende måned, efter Forsikringsselskabet har accepteret Tilmeldingen. Ved omtegning fra lignende forsikring hos Forsikringsselskabet eller andet selskab beregnes de 180 dage i punkt 4.1.1, 7. afsnit og de 30 dage i punkt 4.2.1, 4. afsnit fra startdatoen på den udgående police. En reduktion eller bortfald i de nævnte tidsperioder gælder dog kun for en forsikringsydelse af samme størrelse, samme venteperiode og samme udbetalingsperiode som på den tidligere forsikring. Forsikringsaftalen: Nærværende aftale om Min A-kasse eller Prosa s Lønsikring og Forsikringsselskabet. Forsikringsbevis: Bevis udstedt til Forsikringstager med beskrivelse af dækning og ydelser. Forsikringsselskabet: Europæiske Rejseforsikring A/S. Forsikringsperioden: Perioden fra Forsikringens Startdato til Forsikringens Ophørsdato. Hidtidig indkomst: Når der skal udbetales fra forsikringen, vil indkomsten, der ligger til grund for forsikringsdækningen, blive beregnet efter følgende: Er man på fast løn eller fast løn og provision, tages et gennemsnit af de sidste 3 måneders Bruttoløn Er man på ren provision, tages som hovedregel et gennemsnit af de 3 bedste måneders Bruttoløn inden for de sidste 9 måneders Bruttoløn Hændelsestidspunktet: Den dag Forsikrede bliver sygemeldt (1. dag på sygedagpenge) eller Arbejdsløs (1. dag på arbejdsløshedsdagpenge). I tilfælde af arbejdsgivers konkurs regnes Arbejdsløsheden fra konkursens indtræden. Modtager Forsikrede udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, regnes Arbejdsløsheden som indtrådt, når den periode udbetalingen gælder for er udløbet. Læge: Læge godkendt af danske myndigheder og som praktiserer som læge i Danmark, og som Forsikrede ikke har nogen form for personlig eller forretningsmæssig forbindelse med. Maksimale udbetalingsperiode: Det maksimale antal måneder betaling kan modtages under denne forsikring, som fremgår af forsikringsbeviset. Medlem: Personlige medlemmer af Min A-kasse eller Prosa. 1

2 Månedlig Udbetaling: Ydelse for 30 dages sammenhængende arbejdsløshed/uarbejdsdygtighed. Ydelsen for arbejdsløshed er skattepligtig efter gældende lovgivning. Opsigelse/ Opsagt: Forsikrede er uden arbejde som en direkte følge af, at Forsikrede er blevet fyret. Selvstændig Erhvervsdrivende En person, som uden at være registreret som arbejdstager i heltidsarbejde, a) driver, leder eller bistår i driften af et foretagende, og som er registreret som selvstændig erhvervdrivende, eller er ansat i en organisation eller et selskab, hvorover personen gennem sin ejerandel, aktionæraftale eller lignende har mulighed for at udøve bestemmende indflydelse. b) udøver sit daglige virke som landmand eller fisker Tilmelding/Tilmeldingsskema: Skriftlig ansøgning til Forsikringsselskabet om medlemsskab i Min A-kasse s Lønsikring eller Prosa s Lønsikring. Uarbejdsdygtighed/Uarbejdsdygtig: Medicinsk tilstand bekræftet af en Læge, og som forhindrer Forsikrede i at udføre sit sædvanlige arbejde, et tilsvarende arbejde eller andet arbejde, som Forsikrede gennem sin erfaring, uddannelse eller oplæring er kvalificeret til at udføre. Venteperiode: Antal dage fra hændelsestidspunktet Forsikrede sammenhængende skal være arbejdsløs/uarbejdsdygtig, inden man er berettiget til udbetaling under policen. Venteperioden fremgår af forsikringsbeviset. Ændringskarens: Ved ændringskarens forstås de 180 dage, der går fra anmodning om ændring, til at ændringen træder i kraft. 4. FORSIKRINGSDÆKNING FORSIKRINGSSUM 4.1 Forsikring ved arbejdsløshed Vilkår for arbejdsløshedsforsikring Med de begrænsninger, som følger af de øvrige bestemmelser i forsikringsvilkårene, betaler Forsikringsselskabet den ydelse, som er beskrevet i punkt 4.1.3, hvis Forsikrede er ufrivillig Arbejdsløs, eller i aktivering (kurser/uddannelse eller offentlig ansættelse med løntilskud). Retten til den første forsikringsudbetaling indtræffer efter 30 dages sammenhængende arbejdsløshed. Der udbetales ingen ydelse før efter venteperioden. Den valgte venteperiode fremgår af forsikringsbeviset. Herefter fortsætter udbetalingen af den månedlige ydelse fra forsikringen for hver yderligere 30 dages sammenhængende arbejdsløshed. Forsikringsdækningen gælder kun for personer, der har været fast ansat i fuldtidstilling (mere end 30 timer ugentligt). Forsikringsdækningen gælder ikke for tidsbegrænsede arbejdsaftaler eller projektansættelser. Forsikringsdækningen gælder ikke for Selvstændige Erhvervsdrivende eller personer, som ikke har betalt arbejde. Forsikringsselskabets ansvar dækker ikke Arbejdsløshed som følge af forhold, der blev eller burde være blevet oplyst i Tilmeldingsskemaet. Baseret på oplysninger i Tilmeldingsskemaet kan Forsikringsselskabet tage konkrete forbehold om, at dækningen ikke gælder ved Arbejdsløshed som følge af forhold, der blev oplyst i Tilmeldingsskemaet. Den forsikrede kan i udbetalingsperioden påtage sig midlertidigt arbejde i indtil 6 måneder ad gangen, mod forudgående godkendelse af Forsikringsselskabet, uden at det betragtes som to ledighedsperioder. I givet tilfælde stoppes udbetalingen fra forsikringen i arbejdsperioden. Der skal indsendes dokumentation for arbejdets art og arbejdsperioden skriftligt med tilsagn fra arbejdsgiver Forsikringen dækker ikke hvis: Forsikrede ikke er tilmeldt et Jobcenter Forsikrede ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked Forsikrede ikke er berettiget til dagpenge fra A-kassen Forsikrede har fået karantæne fra A-kassen Forsikrede selv har opsagt sin stilling, uanset årsag, eller Forsikrede er bortvist Arbejdsløsheden skyldes forsømmelse, uærlighed eller bedrageri fra Forsikredes side Arbejdsløsheden skyldes, at Forsikrede har deltaget i en strejke eller lockout eller en ulovlig handling Forsikrede pensionerede sig fra fast arbejde Forsikrede er selvstændig erhvervsdrivende Arbejdsløsheden indtræffer eller varsles inden 180 dage efter Forsikringens Startdato. Arbejdsløshed efter tidsbegrænset arbejde eller projektarbejde Forsikrede ikke var i fast heltidsarbejde (mere end 30 timer om ugen) sammenhængende i 6 måneder umiddelbart før, Forsikrede blev Arbejdsløs. Ledighedsperioder på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder Forsikrede er arbejdsløs, opsagt, har eller burde have kendskab til kommende ledighed ved forsikringens tegning og inden forsikringens Startdato. Forsikringsselskabet udbetaler ingen ydelse for Arbejdsløshed for eventuelle tidsrum, hvor Forsikrede er stoppet med at arbejde før den effektive opsigelsesdato angivet af Forsikredes arbejdsgiver eller for perioden fra det tidspunkt, hvor Forsikrede mod vederlag effektivt er fratrådt arbejdet og til udløbet af den Aftalte/lovlige opsigelsestid. Ret til yderligere udbetalinger som følge af arbejdsløshed under denne forsikring er betinget af, at Forsikrede efter at være vendt tilbage til lønnet arbejde ikke bliver arbejdsløs igen i de følgende 6 måneder. Ovenstående gælder dog ikke, hvis Forsikrede efter en ledighedsperiode er i arbejde i 3 måneder eller mindre efterfulgt af en ny ledighedsperiode, da dette så betragtes som én ledighedsperiode. Dog kun under forudsætning af, at der stadig resterer noget af udbetalingsperioden efter den første ledighed og at Forsikrede er ufrivillig Arbejdsløs Vilkår for ændring af anmeldelse fra arbejdsløshed til uarbejdsdygtighed Hvis der udbetales forsikringsydelser på grund af arbejdsløshed, og Forsikrede bliver uarbejdsdygtig, skal Forsikrede hurtigst muligt give Forsikringsselskabet meddelelse herom. Udbetalingen på grund af arbejdsløshed vil ophøre, og Forsikrede skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om uarbejdsdygtighed til Forsikringsselskabet. Såfremt Forsikrede i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af uarbejdsdygtighed, vil udbetalingen fortsætte uden fradrag for en ny venteperiode, så længe Forsikrede er uarbejdsdygtig, dog højest til udløbet af den valgte udbetalingsperiode beregnet fra det tidspunkt, hvor Forsikrede blev arbejdsløs Ydelse ved Arbejdsløshed Forsikringsselskabets ydelse er en Månedlig Udbetaling i den i beviset og på tilmeldingsskemaet anførte maksimale udbetalingsperiode. Ydelsen udbetales for hele perioder på 30 dage første gang efter Venteperiodens udløb. Venteperioden fremgår af forsikringsbeviset. Forsikrede modtager en ny Månedlig Udbetaling for hver hele periode på 30 dage fortløbende, hvor Forsikrede er arbejdsløs udover Venteperioden, indtil det første af følgende forhold indtræffer: Forsikrede starter på arbejde 2

3 Forsikrede har fået udbetalt et beløb, som tilsvarer den i beviset og på tilmeldingsskemaet anførte maksimale udbetalingsperiode Forsikringens Ophørsdato. Forsikringstager dør. Forsikringstager går på pension. Uanset hvilken ydelse den Forsikrede har valgt ved etablering af forsikringen, kan udbetalinger af forsikringsydelser sammen med alle former for dagpenge fra A-kassen og pensions- /forsikringsbeløb, som udbetales som følge af den ufrivillige ledighed, maksimalt udgøre 80 % af den hidtidige indkomst. Udbetalingen fra Forsikringsselskabet ved Arbejdsløshed er begrænset til ydelsen jfr. Forsikringsbeviset, se forøvrigt punkt Supplerende dagpenge Hvis Forsikrede i den periode, hvor ydelser for ufrivillig arbejdsløshed modtages, får tilbudt et arbejde på nedsat tid, og er berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, kan Forsikrede vælge fortsat at modtage ydelser fra forsikringen, dog maksimalt til udløbet af den valgte udbetalingsperiode. Forsikrede skal skriftligt meddele Forsikringsselskabet om denne mulighed ønskes benyttet, før arbejdet på nedsat tid påbegyndes. Bemærk at Forsikringsydelsen sammen med lønnen fra arbejdet på nedsat tid og de supplerende dagpenge maksimalt må andrage 80% af den hidtidige løn. 4.2 Forsikring ved visse sygdomme/tilskadekomster Vilkår for erstatning ved visse sygdomme/ tilskadekomster Med de begrænsninger, som følger af de øvrige bestemmelser i disse forsikringsvilkår, betaler Forsikringsselskabet den ydelse, som er beskrevet i punkt 4.2.3, hvis Forsikrede er fraværende fra sit sædvanlige arbejde som følge af Uarbejdsdygtighed og berettiget til at modtage sygedagpenge. Retten til den første forsikringsudbetaling indtræffer efter 30 dages sammenhængende uarbejdsdygtighed. Der udbetales ingen ydelse før efter venteperioden. Den valgte venteperiode fremgår af forsikringsbeviset. Herefter fortsætter udbetalingen af den månedlige ydelse fra forsikringen for hver yderligere 30 dages sammenhængende uarbejdsdygtighed. Forsikringsudbetalingen er betinget af, at der fremlægges en sygemelding fra en Læge, hvoraf Forsikredes diagnose fremgår, og af at Forsikrede er under behandling af en Læge, så længe Uarbejdsdygtigheden varer. Forsikrede har kun ret til forsikringsudbetaling under denne forsikringsdækning, hvis sygemeldingen skyldes sygdom, som har vist de første symptomer senere end 30 dage fra forsikringens Startdato. Forsikringsselskabet kan kræve, at Forsikrede vurderes af en Læge, som tager stilling til, om Forsikrede er at anse som Uarbejdsdygtig i henhold til denne forsikringsdækning. Forsikringsselskabet kan kræve en yderligere lægelig vurdering af en af Forsikringsselskabet udpeget Læge. Forsikringsselskabets ansvar dækker ikke Uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke, som er eller burde være blevet oplyst i Tilmeldingsskemaet. Baseret på oplysninger om Forsikredes helbredstilstand i Tilmeldingsskemaet kan Forsikringsselskabet, tage konkrete forbehold om at dækningen ikke gælder Uarbejdsdygtighed som følge af sygdom eller ulykke, som er oplyst i Tilmeldingsskemaet. Hvis Forsikrede tidligere har fremsat krav om Uarbejdsdygtighedserstatning under denne forsikringsdækning, er det en betingelse for ret til yderligere udbetaling for samme lidelse under denne forsikringsdækning, at Forsikrede efter raskmelding ikke har været sygemeldt på ny for samme lidelse de 6 efterfølgende måneder efter raskmelding Vilkår for ændring af anmeldelse fra uarbejdsdygtighed til arbejdsløshed Hvis der udbetales forsikringsydelser på grund af uarbejdsdygtighed, og Forsikrede bliver arbejdsløs, skal Forsikrede hurtigst muligt give Forsikringsselskabet meddelelse herom. Udbetalingen på grund af uarbejdsdygtighed vil ophøre, og Forsikrede skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om arbejdsløshed til Forsikringsselskabet. Såfremt Forsikrede i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af arbejdsløshed, vil udbetalingen fortsætte uden fradrag for en ny venteperiode, så længe Forsikrede er arbejdsløs, dog højest til udløbet af den valgte udbetalingsperiode beregnet fra det tidspunkt, hvor Forsikrede blev uarbejdsdygtig. Forsikringsselskabet vil i vurderingen af Forsikredes anmeldelse om arbejdsløshed se bort fra, at Forsikrede ikke har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder umiddelbart før, Forsikrede blev arbejdsløs, som ellers er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelse. De 6 måneder regnes i dette tilfælde frem til uarbejdsdygtighedens indtræden Ydelse ved Uarbejdsdygtighed Forsikringsselskabets ydelse er en Månedlig Udbetaling i den i beviset og på tilmeldingsskemaet anførte Maksimale Udbetalingsperiode. Ydelsen udbetales for hele perioder på 30 dage første gang efter Venteperiodens udløb. Venteperioden fremgår af forsikringsbeviset. Forsikrede modtager en ny Månedlig Udbetaling for hver hele periode på 30 dage fortløbende, hvor Forsikrede er uarbejdsdygtig udover Venteperioden, indtil det første af følgende forhold indtræffer: Forsikrede vender tilbage til arbejdet hvad enten dette skyldes raskmelding eller at Forsikrede er aktiv sygemeldt Forsikrede har fået udbetalt et beløb, som tilsvarer den i beviset og på tilmeldingsskemaet anførte Maksimale Udbetalingsperiode Forsikringens Ophørsdato. Forsikringstager dør. Forsikrede går på pension. Uanset hvilken ydelse den forsikrede har valgt ved etablering af forsikringen, kan udbetalinger af forsikringsydelser sammen med alle former for sygedagpenge og pensions-/forsikringsbeløb, som udbetales som følge af uarbejdsdygtighed, maksimalt udgøre 80 % af den Hidtidige indkomst. Udbetalingen fra Forsikringsselskabet ved Uarbejdsdygtighed er begrænset til ydelsen jfr. Forsikringsbeviset, se forøvrig punkt UNDTAGET FRA FORSIKRINGSDÆKNINGEN Følgende undtagelser gælder for forsikringsdækningen 5.1 Forsikringsselskabet udbetaler ingen ydelser ved Uarbejdsdygtighed eller Arbejdsløshed, direkte eller indirekte skyldes: krig (uanset om den erklæres), kamphandling fra fremmed magt, fjendtlighed, terrorisme eller terrorhandling, oprør eller forstyrrelser af den offentlige orden, eller ioniserende stråling eller radioaktiv forurening fra atomaffald, som fremstilles ved kernekraft, eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved atomindretninger eller komponenter, eller HIV (humant immunsvigt-virus) og/eller andre HIV-relaterede sygdomme, herunder AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) og/eller mutantderivater eller variationer af disse, eller svangerskab, fødsel, spontantabort, abort eller tilknyttede tilstande, eller alle mentale tilstande, incl. men ikke begrænset til nervøst sammenbrud, stress, depression eller angst, eller alle tilstande forbundet med ryggen eller rygraden, 3

4 skaden er et resultat af kriminelle eller ulovlige handlinger Forsikrede har begået, eller enhver sygdom forårsaget af alkohol eller narkotikamisbrug, eller enhver tidligere fysisk eller psykisk lidelse eller sygdom som Forsikrede har søgt og modtaget behandling for indenfor de 12 forudgående måneder inden forsikringens ikrafttrædelse, eller ethvert operativt indgreb eller behandling, som ikke er medicinsk nødvendigt såsom (men ikke begrænset til) kosmetisk kirurgi. Forsikringsselskabet udbetaler endvidere ingen ydelser ved Uarbejdsdygtighed eller Arbejdsløshed, for perioder hvor Forsikrede oppebærer løn under sygdom. For perioder hvor Forsikrede holder ferie 5.2 Har den Forsikrede forsøgt at tage sit eget liv, har Forsikrede kun krav på dækning, hvis der er gået mere end et år efter Forsikringens Startdato, eller det må antages, at forsikringen blev tegnet uden tanke på selvmord, eller skade som følge heraf. 5.3 Forsikringsselskabet er uden pligt til at foretage udbetaling under samtlige forsikringsdækninger, hvis Forsikrede svigagtigt har forsømt sin oplysningspligt, jfr. FAL 4. Hvis Forsikrede i øvrigt har forsømt sin oplysningspligt, kan Forsikringsselskabets dækningspligt sættes ned eller bortfalde helt, jfr. FAL Iøvrigt er udbetaling for alle forsikringsdækninger begrænset af reglerne i FAL om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, jfr. FAL FORHOLDET MELLEM DE FORSKELLIGE FORSIKRINGSDÆKNINGER Så længe, der udbetales ydelser under en af forsikringsdækningerne, har Forsikrede ikke krav på udbetaling under en anden forsikringsdækning. Der kan ikke rejses mere end ét krav for samme tidsrum. Udbetaling under alternativ 4.1) eller 4.2) fratager ikke Forsikrede ret til senere udbetaling under et andet af alternativerne 4.1 og 4.2, dog er Forsikringsselskabets ansvar begrænset til den i beviset og på tilmeldingsskemaet anførte Maksimale Udbetalingsperiode og til beløbet anført i Forsikringsbeviset pr. måned. Forsikringen ophører, når det maksimale beløb for Uarbejdsdygtighed og Arbejdsløshed er udbetalt. Forsikringsselskabets dækningsforpligtelse i anledning af én forsikringsbegivenhed er i alle tilfælde begrænset til det maksimale antal af ydelser nævnt i Forsikringsbeviset gange den månedlige ydelse ligeledes anført i Forsikringsbeviset, for begge forsikringsdækninger. 7. FORSIKREDES MULIGHED FOR ÆNDRING AF FORSIKRINGEN 7.1 Hvis Forsikrede ønsker at foretage en ændring af forsikringen, der medfører en højere præmie, træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned efter udløb af Ændringskarensen på 180 dage. Medfører ændringen en lavere præmie, træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned. 7.2 Ændringer der medfører en højere præmie kan ikke ske, hvis Forsikrede: er arbejdsløs, opsagt, har eller burde have kendskab til kommende ledighed, er mere end 55 år, ej har været fuldtidsansat som lønmodtager i mere end 30 timer om ugen de seneste 6 måneder. Personer, som ønsker at ændre forsikringen, skal udfylde ændringsskema for Min A-kasse s Lønsikring eller Prosa s Lønsikring. Hvis ændringsskemaets oplysninger om helbredstilstand og arbejdsløshed ikke giver Forsikringsselskabet anledning til forbehold eller yderligere undersøgelser, vil Forsikringsselskabet sætte ændringen i kraft. Hvis det fremgår af ændringsskemaet at Forsikrede har haft/har en sygdom, ulykke eller skade, som kan være af betydning for forsikringsselskabets risikovurdering, skal Forsikringsselskabet vurdere om ændringen skal godkendes eller afslås, eller om der eventuelt skal tages forbehold. 8. UDBETALING AF YDELSER UNDER FORSIKRINGEN Enhver udbetaling i henhold til en forsikringsdækning skal udbetales fra Forsikringsselskabet til Forsikrede. Forsikringsselskabet noterer ikke transport i ydelser. 9. PRÆMIE 9.1 Præmiebetaling Forsikringspræmien opkræves kvartalsvis af Forsikringsselskabet. Der betales ikke præmie i perioder, hvor Forsikrede modtager ydelse under forsikringsdækningen (præmiefritagelse). Forsikringsselskabet kan ændre præmien i forsikringstiden med 30 dages skriftligt varsel. 9.2 Manglende præmiebetaling fra Forsikrede Hvis præmien ikke er betalt på forfaldsdato, indgår præmien i Forsikringsselskabets rykkerprocedure. Forsikringsselskabet skal sammen med egne rykkerrutiner varsle Forsikrede om en ny betalingsfrist. I varslet skal det klart fremgå, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den opgivne frist. 9.3 Genoptagelse ved manglende præmiebetaling Er Forsikringsselskabets dækningspligt ophørt, efter at der er betalt præmie i mindst et år, kan forsikringen sættes i kraft igen, uden at Forsikrede udfylder nyt tilmeldingsskema. Dette gælder alene såfremt følgende 3 forhold alle er opfyldt: 1) indbetaling af samtlige forfaldne præmier sker indenfor 6 måneder fra dækningspligtens ophørsdato, 2) der ikke er eller burde være kendskab til forhold, der kan føre til afskedigelse og 3) der helbredsmæssigt ikke er sket ændringer i forhold til de sidst afgivne helbredsoplysninger. Bliver forsikringen genoptaget, løber Forsikringsselskabets dækningspligt fra dagen efter, at de forfaldne præmier er modtaget. Når en forsikring sættes i kraft igen, skal der udstedes nyt Forsikringsbevis. 10. DÆKNINGENS VARIGHED Forsikringen starter den 1. i den førstkommende måned, efter Forsikringsselskabet har accepteret Tilmeldingen, og ophører, når det første af følgende forhold indtræffer: datoen, hvor Forsikrede får besked fra Forsikringsselskabet om, at forsikringen er ophørt, fordi skyldige beløb i henhold til aftalen ikke er betalt, eller den første af datoerne, hvor Forsikrede går af med pension eller efterløn, eller hvor Forsikrede fylder 60 år, eller ved dødsfald, eller datoen, hvor den Maksimale udbetalingsperiode på 24 måneder er brugt op, eller Forsikringens ophørsdato. 11. OPSIGELSE AF FORSIKRINGEN I FORSIKRINGSTIDEN 11.1 Opsigelse fra Forsikrede Forsikrede kan når som helst opsige dækningen med virkning fra førstkommende første i enhver måned, ved skriftlig meddelelse til Forsikringsselskabet Forsikringsselskabets ret til at opsige aftalen i Forsikringstiden Forsikringsselskabet kan opsige forsikringsdækningen i Forsikringstiden i overensstemmelse med reglerne I FAL. 4

5 Ved ophør af forsikringsaftalen mellem Min A-kasse og Forsikringsselskabet eller Prosa og Forsikringsselskabet, kan Forsikringsselskabet med 1 måneds varsel til hovedforfald opsige samtlige policer under Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring. Ved policer med igangværende skadesudbetalinger får opsigelsen først virkning ved ophør af udbetalingerne. 12. GENERELLE VILKÅR 12.1 Ændring af vilkår Forsikringsselskabet kan ændre forsikringsvilkårene med 30 dages skriftligt varsel. ankenævnet Gebyret betales tilbage a. hvis Forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen b. hvis Ankenævnet afviser at behandle sagen c. hvis Forsikrede selv tilbagekalder klagen. Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, der kan rekvireres ved henvendelse til Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Alle 3, 1790 København V 12.2 Anmeldelse af krav i henhold til Forsikringsaftalen Fremgangsmåde ved skadeanmeldelse Efter et indtruffet forsikringstilfælde skal krav under forsikringsdækningen uden ophold og på særskilt skadesanmeldelse anmeldes til Forsikringsselskabet. Forsikrede skal fremlægge dokumentation hver måned, som viser, at Forsikrede er Uarbejdsdygtig eller Arbejdsløs. Hvis det er nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå, om Forsikrede har et krav i henhold til forsikringsdækningen, kan Forsikringsselskabet efter fuldmagt fra Forsikrede indhente yderligere dokumentation for at vurdere, om kravet er dækningsberettiget. Forsikrede kan i den forbindelse blive pålagt at undergive sig undersøgelse af en anden læge eller medicinsk sagkyndig, for hvilken Forsikringsselskabet dækker omkostningerne. Kan oplysninger ikke udleveres direkte til Forsikringsselskabet, skal Forsikringstager indhente oplysningerne, og overbringe disse til Forsikringsselskabet. Sker dette ikke indenfor en rimelig frist, standses udbetalingerne Anmeldelse af skade uden ophold Forsikrede skal anmelde skaden uden ophold efter at forsikringsbegivenheden er indtrådt, jfr. FAL Forældelse af krav Krav mod Forsikringsselskabet forældes efter FAL 29, jf. Lov om forældelse af visse fordringer Lovvalg Forsikringsaftalen er underlagt dansk ret. Tvister afgøres af dansk domstol. 13. PERSONOPLYSNINGER Hvis krav fremsættes under forsikringen, er Forsikrede pligtig at give Forsikringsselskabet samtykke til at indhente oplysninger fra læge og sundhedsmyndigheder, hvor Forsikrede har været til undersøgelse og/eller behandling, både forud for Tilmeldingen og senere. Forsikrede forpligter sig ligeledes til at fritage lægerne og sundhedsmyndighederne fra tavshedspligt, selv om oplysningerne skulle indebære tab eller reduktion af rettigheder under forsikringen. 14. TVISTER Forsikrede som har klager i tilknytning til forsikringsaftalen eller skadebehandlingen kan skriftligt rette denne til: Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Alle København V. 15. ANKENÆVN Forsikringstager kan i henhold til FAL endvidere få enhver klage over selskabets afgørelse behandlet ved Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K telefon mellem kl og Ankenævnet kan dog kun behandle klagen, hvis Forsikrede: a. forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Forsikringsselskabet efter at tvist er opstået, eller b. til Ankenævnet betaler et gebyr fastsat af 5

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Lønsikring Version 0110A/2012 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere