FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv Aftalen Hvem kan tegne forsikringen Ikrafttrædelse Forsikringsdækning Præmie Generelle vilkår Opsigelse Lovvalg, sprog og tilsyn Ankenævn Definitioner

3 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring. 2. Har du ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon eller internet (fjernsalg). 3. Er din forsikring blevet ændret, og du ønsker at fortryde ændringen. Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende 2 tidspunkter: a. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen b. Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen b. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Besked om fortrydelse skal sendes til: Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og om dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du skrive til: Mondux Assurance Agentur A/S Borupvang 2B, 2. sal 2750 Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt hos Mondux Assurance Agentur A/S 3

4 1. Aftalen Forsikringsaftalen med Mondux Assurance Agentur A/S (herefter kaldet Mondux) udgøres af policen og forsikringsbetingelserne. Forsikringen tegnes i Alpha Insurance A/S og administreres af Mondux. For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang sidstnævnte ikke er fraveget. 2. Hvem kan tegne forsikringen Det er et krav for etablering af forsikringen, at Forsikrede a. er medlem af LIC b. har fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) c. er medlem af en dansk A-kasse d. er fyldt 18 år og er under 57 år ved forsikringens ikrafttrædelse e. er i arbejde som lønmodtager og har været det uafbrudt i mindst 16 timer om ugen de seneste 6 sammenhængende måneder f. har et dansk cpr-nr g. er fuldt arbejdsdygtig h. ikke har kendskab til kommende arbejdsløshed/uarbejdsdygtighed 3. Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft den første i den følgende måned efter, at Mondux har modtaget og godkendt tilmeldingen/begæringen. Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder en Startkarens, hvis længde fremgår af policen. Efter udløb af Startkarensen gælder en Selvrisikoperiode, som starter fra den dato, hvor Forsikrede regnes for arbejdsløs/uarbejdsdygtig. Selvrisikoperioden fremgår af policen. 1 måned efter Selvrisikoperiodens udløb vil første udbetaling finde sted, hvis kravet er anerkendt Flytning af forsikring fra andet forsikringsselskab Ved flytning af en tilsvarende lønforsikring fra et andet forsikringsselskab, indtræder retten til erstatning efter udløb af Startkarensen og Selvrisikoperioden. Med en tilsvarende lønforsikring menes samme ydelse, Selvrisikoperiode og udbetalingsperiode. Anciennitet, som kan dokumenteres optjent i andet forsikringsselskab, kan dog overflyttes og modregnes i Startkarensen Ændring af forsikringen Hvis Forsikrede ønsker at foretage en ændring af forsikringen, der medfører en højere præmie, træder ændringen i kraft fra den 1. i den følgende måned efter udløb af Ændringskarensen. Perioden på Ændringskarensen fremgår af policen. Ændringskarensens udløbsdato vil fremgå af policen. Medfører ændringen en lavere præmie træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned. Ændring, der medfører en højere præmie, kan ikke ske hvis Forsikrede er ledig/varslet ledig, eller hvis forsikringen er under udbetaling. En ændring træder ikke i kraft, såfremt Forsikrede bliver ledig/varslet ledig eller uarbejdsdygtig i Ændringskarensen Ophør Forsikringen ophører ved udgangen af den måned hvor: Forsikrede fylder 60 år den maksimale udbetalingsperiode på 24 måneder er brugt op medlemskabet af LIC ophører Forsikrede permanent trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet Forsikrede går på pension/førtidspension Forsikrede dør Forsikrede overgår til flexjob eller til anden beskæftigelse med støtte fra det offentlige medmindre ansættelsen sker som led i Forsikredes aktivering medlemskab af en dansk A-kasse ophører 4

5 4. Forsikringsdækning Forsikringen består af en dækning for arbejdsløshed og en dækning for uarbejdsdygtighed for Forsikrede, som er dagpengeberettiget eller sygedagpengeberettiget efter gældende danske regler Forsikringsdækning ved ufrivillig arbejdsløshed Forsikringen dækker Forsikredes ufrivillige arbejdsløshed. Ved arbejde udenfor Danmark bevares forsikringsdækningen, såfremt Forsikrede har bevaret retten til medlemskab af en dansk A-kasse. Forsikringsdækningen bevares også, hvis Forsikrede kan reetablere medlemskab af en dansk A-kasse efter en arbejdsperiode i et andet EØS-land eller Færøerne. Reetablering skal i så fald ske efter de regler, som ifølge arbejdsløshedsforsikringsloven gælder ved arbejde i et andet EØS-land. Det er dog altid en forudsætning, at tegningskravene under pkt. 2 er opfyldt. Ved arbejdsløshed kan forsikringen udbetales, hvis Forsikrede opfylder rådighedsbetingelserne i arbejdsløshedsforsikringsloven. Et medlem kan bevare retten til forsikringsdækning ved ophold udenfor Danmark ved jobsamtale i udlandet af maksimalt 5 dages varighed, eller ved jobsøgning i et EØS-land i maksimalt 3 måneder, hvis der er udstedt den fornødne attest via arbejdsløshedskassen. Hvad er ikke dækket hvis Forsikrede er arbejdsløs, eller har eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed ved forsikringens tegning arbejdsløshed, der opstår eller varsles i Startkarensen som fremgår af policen - efter forsikringens tegning, og heller ikke selvom arbejdsløsheden varer ud over Startkarensen eller først får virkning efter udløb af Startkarensen frivillig arbejdsløshed eller hvis Forsikrede er bortvist hvis Forsikrede får karantæne fra A-kassen arbejdsløshed der varer under 30 hele dage Forsikrede er selvstændig erhvervsdrivende arbejdsløshed efter tidsbegrænset kontraktarbejde med en fast aftalt start- og slutdato eller projektarbejde, herunder afsluttet lærlingetid eller uddannelsesaftale under udstationering i udlandet eller hvis Forsikrede bliver arbejdsløs i forbindelse med udstationeringens ophør arbejdsløshed der skyldes sygdom, og hvor der har været symptomer på denne før eller ved forsikringens tegning arbejdsløshed hvis Forsikrede ikke er tilmeldt Jobcenter arbejdsløshed hvis Forsikrede ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked Forsikrede ikke er berettiget til dagpenge fra A-kassen arbejdsløshed der skyldes forsømmelse, uærlighed eller bedrageri fra Forsikredes side arbejdsløshed som følge af sæsonbestemt arbejde eller jævnlig/tilbagevende arbejdsløshed i Forsikredes erhverv arbejdsløshed der skyldes, at Forsikrede har deltaget i en strejke, lockout eller anden ulovlig handling Forsikrede pensioneres fra fast arbejde Forsikrede ikke var i fast heltidsarbejde (mere end 16 timer om ugen) sammenhængende i 6 måneder umiddelbart før Forsikrede blev arbejdsløs Betingelse for erstatning Det er en betingelse for erstatning, at Forsikrede har været lønnet for min. 16 timers arbejde om ugen de seneste 6 måneder før arbejdsløsheden indtraf. Beskæftigelseskravet gælder dog ikke, hvis Forsikrede er i arbejde i mindre end 3 måneder imellem 2 arbejdsløshedsperioder. Her betragtes de 2 arbejdsløshedsperioder som et sammenhængende forløb, dvs. som en samlet arbejdsløshedsperiode. Dog kun under forudsætning af, at der resterer noget af udbetalingsperioden efter den første arbejdsløshed, og at der er tale om ufrivillig arbejdsløshed. Perioden, hvor Forsikrede var i arbejde tæller ikke med i den samlede ledighedsperiode. Det er endvidere en betingelse for erstatning, at Forsikrede: - er medlem af og berettiget til dagpenge fra en dansk A-kasse - er tilmeldt Jobcentret som arbejdsledig, er aktiv jobsøgende og står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked Udbetaling fra forsikringen Udbetaling af forsikringsydelse sker til Forsikrede for hver sammenhængende arbejdsløshedsperiode på en måned. Såfremt kravet er anmeldt, og Mondux på baggrund af de indhentede oplysninger har kunnet anerkende kravet, sker den første udbetaling en måned efter Selvrisikoperiodens udløb, såfremt Mondux har modtaget dokumentation for fuld arbejdsløshed for perioden. Den aftalte månedlige ydelse fremgår af policen, men kan aldrig inkl. ydelsen fra A-kassen udgøre mere end 80% af hidtidige månedlige bruttoløn. 5

6 Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. Forsikringsydelserne udbetales månedsvis og hurtigst muligt efter, at hver arbejdsløshedsperiode er dokumenteret overfor Mondux, dog maksimalt i udbetalingsperioden, som fremgår af policen. Udbetalingerne kan aldrig fortsætte længere end til medlemskabet af en danske A-kasse ophører. Hvis Forsikrede har været i arbejde i mindre end 3 måneder imellem 2 arbejdsløshedsperioder, som beskrevet i pkt , vil udbetalingerne fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny Selvrisikoperiode, dog max. i den resterende udbetalingsperiode. Udbetaling af forsikringsydelse stopper, hvis forsikringsaftalen ophører, jf. pkt. 3.3 For hver periode med arbejdsløshed gælder maksimalt den udbetalingsperiode, som fremgår af policen. Ved flere anmeldte tilfælde af arbejdsløshed kan udbetalingsperioderne samlet ikke overstige den maksimale udbetalingsperiode, der fremgår af policen. Anmeldelse af arbejdsløshed Forsikrede skal hurtigst muligt anmelde sin arbejdsløshed til Mondux, som sender en skadeanmeldelse. Forsikrede skal hver måned indsende dokumentation om den fortsatte arbejdsløshed til Mondux samt informere Mondux, når arbejdsløsheden ophører. Midlertidigt arbejde Den forsikrede kan i udbetalingsperioden påtage sig midlertidigt arbejde hos en ny arbejdsgiver i indtil 6 måneder ad gangen mod forudgående godkendelse af Mondux uden at det betragtes som to arbejdsløshedsperioder. I et sådant tilfælde stoppes udbetalingen fra forsikringen i den periode Forsikrede er i arbejde. Der skal indsendes dokumentation for arbejdets art og arbejdsperioden skriftligt med tilsagn fra arbejdsgiver. Hvis det på forhånd er aftalt med Mondux, har Forsikrede følgende muligheder: - hvis indtægten fra det midlertidige arbejde er mindre end 80% kan der suppleres op indtil de 80%, dog maksimalt op til den valgte ydelse. Udbetalingen af de månedlige ydelser under arbejdet bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. - Forsikrede kan også sætte udbetaling af de månedlige ydelser i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny Selvrisikoperiode. Deltidsarbejde Forsikrede kan i en arbejdsløshedsperiode have: - deltidsarbejde i op til 8 timer pr. uge uden at der sker fradrag i den månedlige ydelse, når arbejdet ikke er et flexjob eller et led i anden jobordning. - Deltidsarbejde imellem 8 til 29,6 timer om ugen. Dette medfører fradrag i den månedlige ydelse og bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. Beregning af fradrag i den månedlige ydelse, sker efter de for A-kassen gældende regler om udbetaling ved deltidsarbejde. Kontraktansatte Udbetaling af ydelse kan ske til kontraktansatte med tidsbestemt ansættelse, hvis der sker en ufrivillig opsigelse i kontraktperioden. Ydelserne vil blive udbetalt til det tidspunkt, hvor Forsikredes tidsbestemte ansættelse var aftalt til at ophøre iht. kontrakten, dog maksimalt i 12 måneder jf. policen. Ferie / Orlov Der udbetales ikke ydelser, når Forsikrede holder ferie. Der udbetales ikke ydelser fra forsikringen i den periode, hvor Forsikrede er på barsels- eller forældreorlov. Udbetalingsperioden kan sættes i bero indtil orlovsperioden er afsluttet, dog maksimalt i 12 måneder. Beregning af ydelse Har Forsikrede været aflønnet enten med en fast løn eller med både en fast løn og variabel løn eller provision, beregnes lønnen som et gennemsnit af indkomsten i de sidste 3 måneder før arbejdsløsheden indtræder. Har Forsikrede alene haft en variabel månedlig indkomst, vil lønnen som hovedregel blive beregnet som et gennemsnit af indkomsten for de 3 bedste måneder, indenfor de sidste 9 måneder. 6

7 Lønnen opgøres efter de regler, der gælder for A-kassen ved udbetaling af ydelse. Ændres disse regler, ændres beregning af lønnen tilsvarende Forsikringsdækning uarbejdsdygtighed Forsikringen dækker hvis Forsikrede på grund af sygdom eller ulykke bliver uarbejdsdygtig i henhold til lægeerklæring. Tidligere færdigbehandlede sygdomme er dækket, hvis Forsikrede har været symptomfri og raskmeldt i mindst 12 måneder. Hvad er ikke dækket Uarbejdsdygtighed der varer under 30 hele dage Den periode Forsikrede modtager løn Et nyt anmeldt tilfælde af uarbejdsdygtighed der skyldes samme sygdom eller ulykke, der tidligere har været dækket af forsikringen Alle mentale tilstande, inkl. men ikke begrænset til nervøst sammenbrud, stress, depression eller angst Enhver sygdom eller ulykke forårsaget af alkohol eller narkotikamisbrug Ethvert operativt indgreb eller behandling, som ikke er medicinsk nødvendigt, kosmetisk kirurgi, dog ikke begrænset hertil Alle tilstande forbundet med ryggen, rygraden eller nakken Graviditet, fødsel, spontan abort, abort, efterbehandling eller tilknyttede tilstande Sygdomssymptomer, sygdomstilstande eller ulykkestilfælde som har været konstateret inden forsikringens ikrafttrædelsesdato Sygdomssymptomer, sygdomstilstande eller ulykkestilfælde som er selvforvoldte, eller som er resultat af selvmordsforsøg eller den Forsikredes nægtelse af at modtage lægehjælp Udbetaling fra forsikringen Forsikringen dækker 50% af den månedlige ydelse som fremgår af policen. Ydelsen kan, inkl. sygedagpenge, maksimalt udgøre 80% af den hidtidige månedlige bruttoløn Det er en betingelse for erstatning at Forsikrede modtager sygedagpenge samt at Forsikrede har været lønnet for mindst 16 timers arbejde om ugen de seneste 6 måneder før uarbejdsdygtigheden indtraf. Dette krav er dog undtaget hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig i en arbejdsløshedsperiode. Ydelsen kommer til udbetaling efter en sammenhængende uarbejdsdygtighedsperiode på min. 30 dage, såfremt Forsikrede stadig er sygemeldt. Forsikringsydelserne udbetales månedsvis og hurtigst muligt efter, at hver uarbejdsdygtighedsperiode er dokumenteret overfor Mondux. Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. Udbetalingerne kan aldrig fortsætte længere end til medlemskabet af en danske A-kasse ophører. For hver periode med uarbejdsdygtighed gælder maksimalt den udbetalingsperiode, som fremgår af policen. Ved flere anmeldte tilfælde af uarbejdsdygtighed kan udbetalingsperioderne samlet ikke overstige 24 måneder. Arbejde på nedsat tid Er Forsikrede i stand til at udføre andet og mindre krævende arbejde end hidtil, eller i stand til at arbejde på nedsat tid for samme arbejdsgiver, men til en lavere løn, kan Forsikrede, hvis der samtidig udbetales sygedagpenge, supplere indtægten op til den månedlige ydelse, jf. afsnit Udbetalingerne vil blive talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode. Beregning af ydelse Har Forsikrede været aflønnet enten med en fast løn eller med både en fast løn og variabel løn eller provision, beregnes lønnen som et gennemsnit af indkomsten i de sidste 3 måneder før arbejdsløsheden indtræder. Har Forsikrede alene haft en variabel månedlig indkomst, vil lønnen som hovedregel blive beregnet som et gennemsnit af indkomsten for de 3 bedste måneder, indenfor de sidste 9 måneder. Lønnen opgøres efter de regler, der gælder for A-kassen ved udbetaling af ydelse. Ændres disse regler, ændres beregning af lønnen tilsvarende. Anmeldelse af uarbejdsdygtighed Mondux skal senest have information fra Forsikrede ved uarbejdsdygtighedens start og hver måned have dokumentation for fortsat uarbejdsdygtighed eller uarbejdsdygtighedens ophør. 7

8 Forsikrede betaler selv udgiften til lægeerklæring, men hvis det er nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå om Forsikrede er berettiget til at få udbetalt ydelser fra forsikringen, kan Mondux i henhold til underskrevet samtykkeerklæring, stille som betingelse at Forsikrede lader sig undersøge af en læge eller anden medicinsk sagkyndig. Mondux betaler omkostningerne til denne undersøgelse. 5. Præmie Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Alle præmier forfalder den 1. i måneden, og skal betales via betalingsservice. Betales første præmie ikke efter påkrav ophører forsikringen og dermed Mondux ansvar. Betales en senere præmie ikke efter påkrav, sender Mondux en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den angivne frist. Mondux forbeholder sig ret til at opkræve morarenter, porto og gebyr af præmier, hvis Mondux udsender en sådan påmindelse. Hvis opkrævningsadressen ændres, skal Mondux straks underrettes. Indeksregulering Der foretages ikke indeksregulering. Ændring af præmie Mondux kan med 1 måneds varsel ændre præmien for denne forsikring. Hvis den nye præmie ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdato. 6. Generelle vilkår Ændring af forsikringsbetingelser Mondux kan ændre forsikringsbetingelser med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdato. Risikoforandring Mondux skal hurtigst muligt have besked hvis: - der sker en væsentlig og varig ændring i indkomsten ud over almindelig lønregulering - Forsikrede bliver selvstændig erhvervsdrivende i henhold til A-kassens gældende regler. Hvis Forsikrede ikke giver besked kan det medføre at erstatningspligten nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. Dobbeltforsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og hændelsen skal også anmeldes dertil. Mondux erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andet forsikringsselskab er tegnet forsikring for samme hændelse. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Mondux og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning Oplysningspligt Forsikrede har pligt til at give Mondux de oplysninger, som Mondux anser for nødvendige for at afgøre om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse. 7. Opsigelse Forsikringen løber indtil den opsiges af en af parterne med nedenstående varsel eller hvis et af de punkter, der er nævnt i pkt. 3.3 indtræder. Forsikrede kan til enhver tid skriftligt opsige forsikringen. Opsigelsen har effekt fra den 1. i måneden efter, at Mondux har modtaget opsigelsen. Mondux kan opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 1 måned. 8. Lovvalg, sprog og tilsyn Forsikringsaftalen er underlagt dansk ret. Tvister afgøres af dansk domstol. 8

9 Dokumenter der indgår i aftalegrundlaget og efterfølgende bliver udlevet i forsikringstiden udformes på dansk. Mondux og Alpha Insurance A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 9. Ankenævn Bliver Forsikrede uenig med Alpha Insurance A/S om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K Telefon: mellem kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som kan downloades fra sammen med klageskemaet skal der betales et gebyr. 10. Definitioner Arbejdsløs: Ved arbejdsløs forstås, at Forsikrede ufrivilligt mister det lønarbejde, Forsikrede hidtil har erhvervet sine lønindtægter fra, samt at ansættelsen ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Bruttoløn: Ved bruttoløn forstås den samlede månedlige lønudbetaling fra arbejdsgiver og omfatter løn før skat, inkl. fri bil, telefon, bonus, variable tillæg, men ekskl. arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Forsikrede Forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. Den Forsikrede vil fremgå af policen. Forsikringsselskab: Forsikringsselskabet bag ordningen er Alpha Insurance A/S. Ordningen administreres af Mondux Assurance Agentur A/S. Læge: Læge godkendt af danske myndigheder og som praktiserer som læge i Danmark, og som Forsikrede ikke har nogen form for personlig eller forretningsmæssig forbindelse med. Lønmodtager: Ved lønmodtager forstås, at Forsikrede har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato, bortset fra almindelig pensioneringsdato. Maksimal udbetalingsperiode: Der kan maksimalt udbetales fra forsikringen i den periode, som fremgår af policen. I hver arbejdsløsheds/uarbejdsdygtighedsperiode dog maksimalt i den udbetalingsperiode, som fremgår af policen. Selvrisikoperiode: Ved Selvrisikoperiode forstås: - ved arbejdsløshed, perioden fra opsigelsesvarslets udløb til det tidspunkt Forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte - ved uarbejdsdygtighed, perioden fra den første dag på sygedagpenge til det tidspunkt, hvor Forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte Startkarens: Ved Startkarens forstås den periode, der går fra forsikringen træder i kraft og indtil Forsikrede er berettiget til at modtage ydelser fra forsikringen. Startkarensen fremgår af policen. Jf. dog også ordforklaringen på Selvrisikoperiode. Uarbejdsdygtighed: Ved uarbejdsdygtighed forstås, at Forsikrede på grund af medicinsk dokumenteret sygdom eller tilskadekomst som følge af ulykke ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde eller nogen anden form for arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det. 9

10 Uarbejdsdygtighedsperiode: Ved uarbejdsdygtighedsperiode forstås, den periode, hvor Forsikrede modtager sygedagpenge. Tidspunktet for uarbejdsdygtighedens indtræden regnes fra den første dag, hvor Forsikrede ikke længere modtager løn. Ændringskarens: Ved Ændringskarens forstås den periode, der fremgår af policen og, som går fra anmodning om ændring til ændringen træder i kraft. 10

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere