FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv Aftalen Hvem kan tegne forsikringen Ikrafttrædelse Forsikringsdækning Præmie Generelle vilkår Opsigelse Lovvalg, sprog og tilsyn Ankenævn Definitioner

3 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring. 2. Har du ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon eller internet (fjernsalg). 3. Er din forsikring blevet ændret, og du ønsker at fortryde ændringen. Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende 2 tidspunkter: a. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen b. Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a. Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen b. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Besked om fortrydelse skal sendes til: Mondux Assurance Agentur A/S, Borupvang 2B, 2750 Ballerup, Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og om dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du skrive til: Mondux Assurance Agentur A/S Borupvang 2B, 2. sal 2750 Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt hos Mondux Assurance Agentur A/S 3

4 1. Aftalen Forsikringsaftalen med Mondux Assurance Agentur A/S (herefter kaldet Mondux) udgøres af policen og forsikringsbetingelserne. Forsikringen tegnes i Alpha Insurance A/S og administreres af Mondux. For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang sidstnævnte ikke er fraveget. 2. Hvem kan tegne forsikringen Det er et krav for etablering af forsikringen, at Forsikrede a. er medlem af LIC b. har fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) c. er medlem af en dansk A-kasse d. er fyldt 18 år og er under 57 år ved forsikringens ikrafttrædelse e. er i arbejde som lønmodtager og har været det uafbrudt i mindst 16 timer om ugen de seneste 6 sammenhængende måneder f. har et dansk cpr-nr g. er fuldt arbejdsdygtig h. ikke har kendskab til kommende arbejdsløshed/uarbejdsdygtighed 3. Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft den første i den følgende måned efter, at Mondux har modtaget og godkendt tilmeldingen/begæringen. Ved forsikringens ikrafttrædelse begynder en Startkarens, hvis længde fremgår af policen. Efter udløb af Startkarensen gælder en Selvrisikoperiode, som starter fra den dato, hvor Forsikrede regnes for arbejdsløs/uarbejdsdygtig. Selvrisikoperioden fremgår af policen. 1 måned efter Selvrisikoperiodens udløb vil første udbetaling finde sted, hvis kravet er anerkendt Flytning af forsikring fra andet forsikringsselskab Ved flytning af en tilsvarende lønforsikring fra et andet forsikringsselskab, indtræder retten til erstatning efter udløb af Startkarensen og Selvrisikoperioden. Med en tilsvarende lønforsikring menes samme ydelse, Selvrisikoperiode og udbetalingsperiode. Anciennitet, som kan dokumenteres optjent i andet forsikringsselskab, kan dog overflyttes og modregnes i Startkarensen Ændring af forsikringen Hvis Forsikrede ønsker at foretage en ændring af forsikringen, der medfører en højere præmie, træder ændringen i kraft fra den 1. i den følgende måned efter udløb af Ændringskarensen. Perioden på Ændringskarensen fremgår af policen. Ændringskarensens udløbsdato vil fremgå af policen. Medfører ændringen en lavere præmie træder ændringen i kraft fra den første i den følgende måned. Ændring, der medfører en højere præmie, kan ikke ske hvis Forsikrede er ledig/varslet ledig, eller hvis forsikringen er under udbetaling. En ændring træder ikke i kraft, såfremt Forsikrede bliver ledig/varslet ledig eller uarbejdsdygtig i Ændringskarensen Ophør Forsikringen ophører ved udgangen af den måned hvor: Forsikrede fylder 60 år den maksimale udbetalingsperiode på 24 måneder er brugt op medlemskabet af LIC ophører Forsikrede permanent trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet Forsikrede går på pension/førtidspension Forsikrede dør Forsikrede overgår til flexjob eller til anden beskæftigelse med støtte fra det offentlige medmindre ansættelsen sker som led i Forsikredes aktivering medlemskab af en dansk A-kasse ophører 4

5 4. Forsikringsdækning Forsikringen består af en dækning for arbejdsløshed og en dækning for uarbejdsdygtighed for Forsikrede, som er dagpengeberettiget eller sygedagpengeberettiget efter gældende danske regler Forsikringsdækning ved ufrivillig arbejdsløshed Forsikringen dækker Forsikredes ufrivillige arbejdsløshed. Ved arbejde udenfor Danmark bevares forsikringsdækningen, såfremt Forsikrede har bevaret retten til medlemskab af en dansk A-kasse. Forsikringsdækningen bevares også, hvis Forsikrede kan reetablere medlemskab af en dansk A-kasse efter en arbejdsperiode i et andet EØS-land eller Færøerne. Reetablering skal i så fald ske efter de regler, som ifølge arbejdsløshedsforsikringsloven gælder ved arbejde i et andet EØS-land. Det er dog altid en forudsætning, at tegningskravene under pkt. 2 er opfyldt. Ved arbejdsløshed kan forsikringen udbetales, hvis Forsikrede opfylder rådighedsbetingelserne i arbejdsløshedsforsikringsloven. Et medlem kan bevare retten til forsikringsdækning ved ophold udenfor Danmark ved jobsamtale i udlandet af maksimalt 5 dages varighed, eller ved jobsøgning i et EØS-land i maksimalt 3 måneder, hvis der er udstedt den fornødne attest via arbejdsløshedskassen. Hvad er ikke dækket hvis Forsikrede er arbejdsløs, eller har eller burde have kendskab til kommende arbejdsløshed ved forsikringens tegning arbejdsløshed, der opstår eller varsles i Startkarensen som fremgår af policen - efter forsikringens tegning, og heller ikke selvom arbejdsløsheden varer ud over Startkarensen eller først får virkning efter udløb af Startkarensen frivillig arbejdsløshed eller hvis Forsikrede er bortvist hvis Forsikrede får karantæne fra A-kassen arbejdsløshed der varer under 30 hele dage Forsikrede er selvstændig erhvervsdrivende arbejdsløshed efter tidsbegrænset kontraktarbejde med en fast aftalt start- og slutdato eller projektarbejde, herunder afsluttet lærlingetid eller uddannelsesaftale under udstationering i udlandet eller hvis Forsikrede bliver arbejdsløs i forbindelse med udstationeringens ophør arbejdsløshed der skyldes sygdom, og hvor der har været symptomer på denne før eller ved forsikringens tegning arbejdsløshed hvis Forsikrede ikke er tilmeldt Jobcenter arbejdsløshed hvis Forsikrede ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked Forsikrede ikke er berettiget til dagpenge fra A-kassen arbejdsløshed der skyldes forsømmelse, uærlighed eller bedrageri fra Forsikredes side arbejdsløshed som følge af sæsonbestemt arbejde eller jævnlig/tilbagevende arbejdsløshed i Forsikredes erhverv arbejdsløshed der skyldes, at Forsikrede har deltaget i en strejke, lockout eller anden ulovlig handling Forsikrede pensioneres fra fast arbejde Forsikrede ikke var i fast heltidsarbejde (mere end 16 timer om ugen) sammenhængende i 6 måneder umiddelbart før Forsikrede blev arbejdsløs Betingelse for erstatning Det er en betingelse for erstatning, at Forsikrede har været lønnet for min. 16 timers arbejde om ugen de seneste 6 måneder før arbejdsløsheden indtraf. Beskæftigelseskravet gælder dog ikke, hvis Forsikrede er i arbejde i mindre end 3 måneder imellem 2 arbejdsløshedsperioder. Her betragtes de 2 arbejdsløshedsperioder som et sammenhængende forløb, dvs. som en samlet arbejdsløshedsperiode. Dog kun under forudsætning af, at der resterer noget af udbetalingsperioden efter den første arbejdsløshed, og at der er tale om ufrivillig arbejdsløshed. Perioden, hvor Forsikrede var i arbejde tæller ikke med i den samlede ledighedsperiode. Det er endvidere en betingelse for erstatning, at Forsikrede: - er medlem af og berettiget til dagpenge fra en dansk A-kasse - er tilmeldt Jobcentret som arbejdsledig, er aktiv jobsøgende og står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked Udbetaling fra forsikringen Udbetaling af forsikringsydelse sker til Forsikrede for hver sammenhængende arbejdsløshedsperiode på en måned. Såfremt kravet er anmeldt, og Mondux på baggrund af de indhentede oplysninger har kunnet anerkende kravet, sker den første udbetaling en måned efter Selvrisikoperiodens udløb, såfremt Mondux har modtaget dokumentation for fuld arbejdsløshed for perioden. Den aftalte månedlige ydelse fremgår af policen, men kan aldrig inkl. ydelsen fra A-kassen udgøre mere end 80% af hidtidige månedlige bruttoløn. 5

6 Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. Forsikringsydelserne udbetales månedsvis og hurtigst muligt efter, at hver arbejdsløshedsperiode er dokumenteret overfor Mondux, dog maksimalt i udbetalingsperioden, som fremgår af policen. Udbetalingerne kan aldrig fortsætte længere end til medlemskabet af en danske A-kasse ophører. Hvis Forsikrede har været i arbejde i mindre end 3 måneder imellem 2 arbejdsløshedsperioder, som beskrevet i pkt , vil udbetalingerne fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny Selvrisikoperiode, dog max. i den resterende udbetalingsperiode. Udbetaling af forsikringsydelse stopper, hvis forsikringsaftalen ophører, jf. pkt. 3.3 For hver periode med arbejdsløshed gælder maksimalt den udbetalingsperiode, som fremgår af policen. Ved flere anmeldte tilfælde af arbejdsløshed kan udbetalingsperioderne samlet ikke overstige den maksimale udbetalingsperiode, der fremgår af policen. Anmeldelse af arbejdsløshed Forsikrede skal hurtigst muligt anmelde sin arbejdsløshed til Mondux, som sender en skadeanmeldelse. Forsikrede skal hver måned indsende dokumentation om den fortsatte arbejdsløshed til Mondux samt informere Mondux, når arbejdsløsheden ophører. Midlertidigt arbejde Den forsikrede kan i udbetalingsperioden påtage sig midlertidigt arbejde hos en ny arbejdsgiver i indtil 6 måneder ad gangen mod forudgående godkendelse af Mondux uden at det betragtes som to arbejdsløshedsperioder. I et sådant tilfælde stoppes udbetalingen fra forsikringen i den periode Forsikrede er i arbejde. Der skal indsendes dokumentation for arbejdets art og arbejdsperioden skriftligt med tilsagn fra arbejdsgiver. Hvis det på forhånd er aftalt med Mondux, har Forsikrede følgende muligheder: - hvis indtægten fra det midlertidige arbejde er mindre end 80% kan der suppleres op indtil de 80%, dog maksimalt op til den valgte ydelse. Udbetalingen af de månedlige ydelser under arbejdet bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. - Forsikrede kan også sætte udbetaling af de månedlige ydelser i bero under det midlertidige arbejde. Udbetalingerne fra forsikringen kan fortsætte umiddelbart efter at arbejdet er afsluttet, uden at der indtræder en ny Selvrisikoperiode. Deltidsarbejde Forsikrede kan i en arbejdsløshedsperiode have: - deltidsarbejde i op til 8 timer pr. uge uden at der sker fradrag i den månedlige ydelse, når arbejdet ikke er et flexjob eller et led i anden jobordning. - Deltidsarbejde imellem 8 til 29,6 timer om ugen. Dette medfører fradrag i den månedlige ydelse og bliver talt med i den samlede udbetalingsperiode. Beregning af fradrag i den månedlige ydelse, sker efter de for A-kassen gældende regler om udbetaling ved deltidsarbejde. Kontraktansatte Udbetaling af ydelse kan ske til kontraktansatte med tidsbestemt ansættelse, hvis der sker en ufrivillig opsigelse i kontraktperioden. Ydelserne vil blive udbetalt til det tidspunkt, hvor Forsikredes tidsbestemte ansættelse var aftalt til at ophøre iht. kontrakten, dog maksimalt i 12 måneder jf. policen. Ferie / Orlov Der udbetales ikke ydelser, når Forsikrede holder ferie. Der udbetales ikke ydelser fra forsikringen i den periode, hvor Forsikrede er på barsels- eller forældreorlov. Udbetalingsperioden kan sættes i bero indtil orlovsperioden er afsluttet, dog maksimalt i 12 måneder. Beregning af ydelse Har Forsikrede været aflønnet enten med en fast løn eller med både en fast løn og variabel løn eller provision, beregnes lønnen som et gennemsnit af indkomsten i de sidste 3 måneder før arbejdsløsheden indtræder. Har Forsikrede alene haft en variabel månedlig indkomst, vil lønnen som hovedregel blive beregnet som et gennemsnit af indkomsten for de 3 bedste måneder, indenfor de sidste 9 måneder. 6

7 Lønnen opgøres efter de regler, der gælder for A-kassen ved udbetaling af ydelse. Ændres disse regler, ændres beregning af lønnen tilsvarende Forsikringsdækning uarbejdsdygtighed Forsikringen dækker hvis Forsikrede på grund af sygdom eller ulykke bliver uarbejdsdygtig i henhold til lægeerklæring. Tidligere færdigbehandlede sygdomme er dækket, hvis Forsikrede har været symptomfri og raskmeldt i mindst 12 måneder. Hvad er ikke dækket Uarbejdsdygtighed der varer under 30 hele dage Den periode Forsikrede modtager løn Et nyt anmeldt tilfælde af uarbejdsdygtighed der skyldes samme sygdom eller ulykke, der tidligere har været dækket af forsikringen Alle mentale tilstande, inkl. men ikke begrænset til nervøst sammenbrud, stress, depression eller angst Enhver sygdom eller ulykke forårsaget af alkohol eller narkotikamisbrug Ethvert operativt indgreb eller behandling, som ikke er medicinsk nødvendigt, kosmetisk kirurgi, dog ikke begrænset hertil Alle tilstande forbundet med ryggen, rygraden eller nakken Graviditet, fødsel, spontan abort, abort, efterbehandling eller tilknyttede tilstande Sygdomssymptomer, sygdomstilstande eller ulykkestilfælde som har været konstateret inden forsikringens ikrafttrædelsesdato Sygdomssymptomer, sygdomstilstande eller ulykkestilfælde som er selvforvoldte, eller som er resultat af selvmordsforsøg eller den Forsikredes nægtelse af at modtage lægehjælp Udbetaling fra forsikringen Forsikringen dækker 50% af den månedlige ydelse som fremgår af policen. Ydelsen kan, inkl. sygedagpenge, maksimalt udgøre 80% af den hidtidige månedlige bruttoløn Det er en betingelse for erstatning at Forsikrede modtager sygedagpenge samt at Forsikrede har været lønnet for mindst 16 timers arbejde om ugen de seneste 6 måneder før uarbejdsdygtigheden indtraf. Dette krav er dog undtaget hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig i en arbejdsløshedsperiode. Ydelsen kommer til udbetaling efter en sammenhængende uarbejdsdygtighedsperiode på min. 30 dage, såfremt Forsikrede stadig er sygemeldt. Forsikringsydelserne udbetales månedsvis og hurtigst muligt efter, at hver uarbejdsdygtighedsperiode er dokumenteret overfor Mondux. Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut. Udbetalingerne kan aldrig fortsætte længere end til medlemskabet af en danske A-kasse ophører. For hver periode med uarbejdsdygtighed gælder maksimalt den udbetalingsperiode, som fremgår af policen. Ved flere anmeldte tilfælde af uarbejdsdygtighed kan udbetalingsperioderne samlet ikke overstige 24 måneder. Arbejde på nedsat tid Er Forsikrede i stand til at udføre andet og mindre krævende arbejde end hidtil, eller i stand til at arbejde på nedsat tid for samme arbejdsgiver, men til en lavere løn, kan Forsikrede, hvis der samtidig udbetales sygedagpenge, supplere indtægten op til den månedlige ydelse, jf. afsnit Udbetalingerne vil blive talt med i forsikringens samlede udbetalingsperiode. Beregning af ydelse Har Forsikrede været aflønnet enten med en fast løn eller med både en fast løn og variabel løn eller provision, beregnes lønnen som et gennemsnit af indkomsten i de sidste 3 måneder før arbejdsløsheden indtræder. Har Forsikrede alene haft en variabel månedlig indkomst, vil lønnen som hovedregel blive beregnet som et gennemsnit af indkomsten for de 3 bedste måneder, indenfor de sidste 9 måneder. Lønnen opgøres efter de regler, der gælder for A-kassen ved udbetaling af ydelse. Ændres disse regler, ændres beregning af lønnen tilsvarende. Anmeldelse af uarbejdsdygtighed Mondux skal senest have information fra Forsikrede ved uarbejdsdygtighedens start og hver måned have dokumentation for fortsat uarbejdsdygtighed eller uarbejdsdygtighedens ophør. 7

8 Forsikrede betaler selv udgiften til lægeerklæring, men hvis det er nødvendigt med yderligere dokumentation for at fastslå om Forsikrede er berettiget til at få udbetalt ydelser fra forsikringen, kan Mondux i henhold til underskrevet samtykkeerklæring, stille som betingelse at Forsikrede lader sig undersøge af en læge eller anden medicinsk sagkyndig. Mondux betaler omkostningerne til denne undersøgelse. 5. Præmie Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Alle præmier forfalder den 1. i måneden, og skal betales via betalingsservice. Betales første præmie ikke efter påkrav ophører forsikringen og dermed Mondux ansvar. Betales en senere præmie ikke efter påkrav, sender Mondux en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt indenfor den angivne frist. Mondux forbeholder sig ret til at opkræve morarenter, porto og gebyr af præmier, hvis Mondux udsender en sådan påmindelse. Hvis opkrævningsadressen ændres, skal Mondux straks underrettes. Indeksregulering Der foretages ikke indeksregulering. Ændring af præmie Mondux kan med 1 måneds varsel ændre præmien for denne forsikring. Hvis den nye præmie ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdato. 6. Generelle vilkår Ændring af forsikringsbetingelser Mondux kan ændre forsikringsbetingelser med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Hvis præmien ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdato. Risikoforandring Mondux skal hurtigst muligt have besked hvis: - der sker en væsentlig og varig ændring i indkomsten ud over almindelig lønregulering - Forsikrede bliver selvstændig erhvervsdrivende i henhold til A-kassens gældende regler. Hvis Forsikrede ikke giver besked kan det medføre at erstatningspligten nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. Dobbeltforsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og hændelsen skal også anmeldes dertil. Mondux erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andet forsikringsselskab er tegnet forsikring for samme hændelse. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Mondux og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning Oplysningspligt Forsikrede har pligt til at give Mondux de oplysninger, som Mondux anser for nødvendige for at afgøre om erstatning skal udbetales og erstatningens størrelse. 7. Opsigelse Forsikringen løber indtil den opsiges af en af parterne med nedenstående varsel eller hvis et af de punkter, der er nævnt i pkt. 3.3 indtræder. Forsikrede kan til enhver tid skriftligt opsige forsikringen. Opsigelsen har effekt fra den 1. i måneden efter, at Mondux har modtaget opsigelsen. Mondux kan opsige forsikringen skriftligt med et varsel på løbende måned + 1 måned. 8. Lovvalg, sprog og tilsyn Forsikringsaftalen er underlagt dansk ret. Tvister afgøres af dansk domstol. 8

9 Dokumenter der indgår i aftalegrundlaget og efterfølgende bliver udlevet i forsikringstiden udformes på dansk. Mondux og Alpha Insurance A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 9. Ankenævn Bliver Forsikrede uenig med Alpha Insurance A/S om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K Telefon: mellem kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som kan downloades fra sammen med klageskemaet skal der betales et gebyr. 10. Definitioner Arbejdsløs: Ved arbejdsløs forstås, at Forsikrede ufrivilligt mister det lønarbejde, Forsikrede hidtil har erhvervet sine lønindtægter fra, samt at ansættelsen ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Bruttoløn: Ved bruttoløn forstås den samlede månedlige lønudbetaling fra arbejdsgiver og omfatter løn før skat, inkl. fri bil, telefon, bonus, variable tillæg, men ekskl. arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Forsikrede Forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. Den Forsikrede vil fremgå af policen. Forsikringsselskab: Forsikringsselskabet bag ordningen er Alpha Insurance A/S. Ordningen administreres af Mondux Assurance Agentur A/S. Læge: Læge godkendt af danske myndigheder og som praktiserer som læge i Danmark, og som Forsikrede ikke har nogen form for personlig eller forretningsmæssig forbindelse med. Lønmodtager: Ved lønmodtager forstås, at Forsikrede har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato, bortset fra almindelig pensioneringsdato. Maksimal udbetalingsperiode: Der kan maksimalt udbetales fra forsikringen i den periode, som fremgår af policen. I hver arbejdsløsheds/uarbejdsdygtighedsperiode dog maksimalt i den udbetalingsperiode, som fremgår af policen. Selvrisikoperiode: Ved Selvrisikoperiode forstås: - ved arbejdsløshed, perioden fra opsigelsesvarslets udløb til det tidspunkt Forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte - ved uarbejdsdygtighed, perioden fra den første dag på sygedagpenge til det tidspunkt, hvor Forsikrede har valgt, at udbetalingsperioden skal starte Startkarens: Ved Startkarens forstås den periode, der går fra forsikringen træder i kraft og indtil Forsikrede er berettiget til at modtage ydelser fra forsikringen. Startkarensen fremgår af policen. Jf. dog også ordforklaringen på Selvrisikoperiode. Uarbejdsdygtighed: Ved uarbejdsdygtighed forstås, at Forsikrede på grund af medicinsk dokumenteret sygdom eller tilskadekomst som følge af ulykke ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde eller nogen anden form for arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det. 9

10 Uarbejdsdygtighedsperiode: Ved uarbejdsdygtighedsperiode forstås, den periode, hvor Forsikrede modtager sygedagpenge. Tidspunktet for uarbejdsdygtighedens indtræden regnes fra den første dag, hvor Forsikrede ikke længere modtager løn. Ændringskarens: Ved Ændringskarens forstås den periode, der fremgår af policen og, som går fra anmodning om ændring til ændringen træder i kraft. 10

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr. 0606 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Indtræden i forsikringsordningen... 2 2.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 3. Definitioner... 2 4. Forsikringsdækning... 3 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed...

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

ØkonomiSikring for låntagere i

ØkonomiSikring for låntagere i Nr. 2000-005d Forsikringsbetingelser ØkonomiSikring for låntagere i SPARXPRES en del af SPAR NORD Adelgade 8-7800 Skive Tlf.: 9616 1300 Fax: 9752 0670 www.sparxpres.dk AXA. Kirkebjerg Allé 86B. 2605 Brøndby

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver: dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 70 13 26 70

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere