Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår nr. 08SL af 1. januar 2016 Socialpædagogernes Tillægsforsikring"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indtræden i forsikringsordningen Hvem kan tegne forsikringen Definitioner Forsikringsdækning Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed Forsikring ved Uarbejdsdygtighed Undtaget fra forsikringsdækningen Forholdet mellem forsikringsdækningerne Ændring af forsikringen Udbetaling af forsikringsydelser Præmie Forsikringens ophørsdato Opsigelse af forsikringen Generelle vilkår Klageadgang Lovgivning... 7 Fortrydelsesret Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger om fortrydelsesretten og om den bestilte tillægsforsikring. Du kan fortryde den indgåede forsikringsaftale efter forbrugeraftaleloven Fortrydelsesfristen er 14 dage og regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået forsikringsaftalen, f.eks. bestilt tillægsforsikringen på internettet eller indgået aftalen pr. telefon. Fortrydelsesfristen løber fra det seneste af følgende tidspunkter: den dag, du har modtaget din police og forsikringsbetingelser den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten eller den dag, din forsikring har startdato Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du skriftligt pr. brev eller underrette os om, at du har fortrudt forsikringsaftalen. Du skal blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, skal du gemme din eller sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Forsikredes fortrydelsesret omfatter nytegning og forhøjelser, men ikke opsigelse af forsikringen eller nedsættelse af forsikringssummen. Underretning om, at du har fortrudt forsikringsaftalen, skal gives på eller sendes til Marsh & McLennan Agency A/S (MMA A/S), Teknikerbyen 1, 2830 Virum. Side 1 af 7

2 1. Indledning Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som du er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis du bliver Ufrivillig Arbejdsløs eller Uarbejdsdygtig. I forsikringsvilkårene er også beskrevet undtagelser og begrænsninger i Forsikringsselskabets ansvar. Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er skrevet med stort forbogstav og forklaret i afsnit 3. Definitioner. 2. Indtræden i forsikringsordningen 2.1 Hvem kan tegne forsikringen Forsikringen kan tegnes, når du opfylder følgende betingelser: Er medlem af både Socialpædagogernes Landsforbund og Socialpædagogernes A-kasse, Har fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) Er mellem 18 og 55 år ved Forsikringens Startdato Har et dansk cpr-nummer Har været fastansat som Lønmodtager i mere end 16 timer om ugen de seneste 6 måneder og ikke er ansat i en tidsbegrænset ansættelse eller i flexjob Ikke har fået udbetalt mere end 23 ydelser fra lignende forsikring og Ikke har kendskab til kommende ufrivillig arbejdsløshed Dimittender: Som dimittend skal du ikke opfylde kravet om fuldtidsansættelse de seneste 6 måneder, så længe forsikringen tegnes i samme måned som tiltrædelse af første fuldtidsarbejde, og hvis dette sker senest 12 måneder efter færdiggørelsen af uddannelsen. 3. Definitioner Ansat/Lønmodtager Ansat/Lønmodtager betyder, at du har en ansættelsesaftale, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato bortset fra almindelig pensioneringsdato. Er du ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring, men betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. FAL Den til enhver tid gældende Lov om Forsikringsaftaler. Forsikret Dig, som medlem af Socialpædagogernes Landsforbund og Socialpædagogernes A-kasse, for hvem Forsikringsselskabet har accepteret tegningen. Forsikringens Ophørsdato Forsikringen ophører i henhold til afsnit 10 i disse forsikringsvilkår. Forsikringens Startdato Forsikringen starter den 1. i den førstkommende måned, efter Forsikringsselskabet har accepteret tegningen. Har du haft en tilsvarende forsikring i et andet forsikringsselskab, kan Kvalifikationsperioden for denne forsikring reduceres eller helt bortfalde, hvis denne forsikring etableres i umiddelbar forlængelse af den tidligere forsikring (indenfor 14 dage). Kvalifikationsperioden på 6 måneder ved Ufrivillig Arbejdsløshed og på 1 måned ved Uarbejdsdygtighed reduceres med det antal dage, som den tidligere forsikring har været i kraft. Reduktion eller bortfald af Kvalifikationsperioden gælder dog maksimalt for en forsikringsydelse af samme størrelse og en udbetalingsperiode af samme længde som på den tidligere forsikring. Forsikringsaftalen Nærværende aftale om Socialpædagogernes Tillægsforsikring mellem dig og Forsikringsselskabet. Forsikringspolice Police udstedt til dig med beskrivelse af dækning og ydelser. Forsikringsselskabet AmTrust International Underwriters Ltd., 40 Westland Row, Dublin 2, Irland Ltd. Hidtidig indkomst: Den indkomst A-kassen benytter som grundlag for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge i henhold til gældende regler i arbejdsløshedslovgivningen. Hændelsestidspunktet Den dag, du bliver Ufrivillig Arbejdsløs (1. dag på arbejdsløshedsdagpenge) eller Uarbejdsdygtig (1. dag på sygedagpenge). I tilfælde af arbejdsgivers konkurs regnes Arbejdsløsheden fra konkursens indtræden. Modtager du udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond eller konkursboet, regnes Arbejdsløsheden som indtrådt, når den periode udbetalingen gælder for, er udløbet. Side 2 af 7

3 Kvalifikationsperiode Kvalifikationsperioden er den periode som løber fra Forsikringens Startdato til forsikringsdækningen indtræder. Kvalifikationsperioden er 6 måneder for Ufrivillig Arbejdsløshed og 1 måned for Uarbejdsdygtighed. Hvis forsikringsydelsen er forhøjet på et tidspunkt efter den oprindelige startdato, gælder der en ny Kvalifikationsperiode for forhøjelsen. Læge Læge godkendt af danske myndigheder, der praktiserer som læge i Danmark, og som du ikke har nogen form for personlig eller forretningsmæssig forbindelse med. Maksimal udbetalingsperiode: Den maksimale udbetalingsperiode for denne forsikring fremgår af forsikringspolicen. Medlem: Medlemmer af Socialpædagogernes Landsforbund og Socialpædagogernes A-kasse. Månedlig Udbetaling/Forsikringsydelse: Forsikringsydelsen, der kan udbetales for hver Optjeningsperiode på samlet 30 dages Ufrivillig Arbejdsløshed eller Uarbejdsdygtighed. Opsigelse/ Opsagt Du er uden arbejde som en direkte følge af, at du er blevet opsagt. Optjeningsperiode Optjeningsperioden er på 30 dage. Hver dag du er Ufrivillig Arbejdsløs eller Uarbejdsdygtig tæller som en dag. Optjeningsperioden starter tidligst efter udløb af Selvrisikoperioden. Selvrisikoperiode Selvrisikoperioden for Ufrivillig Arbejdsløshed er de første 180 dage efter Hændelsestidspunktet. Selvrisikoperioden starter tidligst den første dag efter udløb af opsigelsesperioden, hvor du samtidig er tilmeldt jobcentret, står til rådighed for arbejdsmarkedet og modtager arbejdsløshedsdagpenge. Der er ingen Selvrisikoperiode ved Uarbejdsdygtighed. Uarbejdsdygtighed/Uarbejdsdygtig Medicinsk tilstand bekræftet af en Læge, som forhindrer dig i at udføre dit sædvanlige arbejde, et tilsvarende arbejde eller andet arbejde, som du gennem din erfaring, uddannelse eller oplæring er kvalificeret til at udføre. Ufrivillig Arbejdsløs En Forsikret, der er fuldstændig uden arbejde på grund af Opsigelse, er registreret som Ufrivillig Arbejdsløs ved Jobcenteret, modtager arbejdsløshedsdagpenge, er tilgængelig for arbejdsmarkedet og aktivt søger andet arbejde. 4. Forsikringsdækning 4.1 Forsikring ved Ufrivillig Arbejdsløshed Vilkår for arbejdsløshedsforsikring Med de begrænsninger, som følger af de øvrige bestemmelser i forsikringsvilkårene, betaler Forsikringsselskabet den Forsikringsydelse, der er beskrevet i punkt 4.1.4, hvis du er Ufrivillig Arbejdsløs Retten til udbetaling af forsikringsydelser indtræder efter udløb af hele Selvrisiko- og Optjeningsperioden. Der udbetales ingen ydelse før Selvrisikoperioden og Optjeningsperiodens er udløbet. Selvrisikoperioden fremgår af policen. Forsikringsdækningen gælder alene, hvis du har været fastansat i mere end 16 timer ugentligt i sammenhængende 6 måneder umiddelbart før du blev Ufrivillig Arbejdsløs. Forsikringsdækningen gælder ikke for tidsbegrænsede arbejdsaftaler eller projektansættelser. Forsikringsdækningen gælder ikke for selvstændige erhvervsdrivende eller personer, som ikke er Ansat/Lønmodtager. Midlertidigt arbejde Du kan i udbetalingsperioden påtage dig midlertidigt arbejde i indtil 12 måneder, mod forudgående godkendelse af Forsikringsselskabet, uden at det betragtes som to arbejdsløshedsperioder. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde og ikke er berettiget til dagpenge. Imidlertid vil forsikringsydelserne på grund af ufrivillig arbejdsløshed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde, når der foreligger dokumentation for en ny optjeningsperiode. Vi udbetaler op til 12 forsikringsydelser i alt, hvori udbetalingerne før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet. Midlertidigt arbejde på mere end 12 måneder afbryder udbetalingen, og du skal igen kvalificere dig til udbetaling under forsikringen gennem minimum 6 måneders fast arbejde aflønnet for mindst 16 timer om ugen uden udbetaling af supplerende dagpenge. Flere arbejdsløshedsperioder Du skal igen have været beskæftiget som fastansat lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder og aflønnet for mindst 16 timer om ugen uden udbetaling af forsikringsydelser fra denne forsikring og uden udbetaling af supplerende dagpenge for at være berettiget til ny udbetaling af Side 3 af 7

4 forsikringsydelser efter udløbet af en ny selvrisikoperiode. Der påbegyndes derved en ny udbetalingsperiode af maksimalt 12 forsikringsydelser. Hvis to arbejdsløshedsperioder er adskilt af mindre end 6 måneder, behandler vi de to perioder som én periode, hvor der samlet kan udbetales op til 12 forsikringsydelser Forsikringen dækker ikke, hvis du ikke er tilmeldt Jobcentret du ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked du ikke er berettiget til dagpenge fra A-kassen du er selvforskyldt ledig Arbejdsløsheden skyldes forsømmelse, uærlighed eller bedrageri fra din side Arbejdsløsheden skyldes, at du har deltaget i en strejke eller lockout eller en ulovlig handling du pensionerer dig fra fast arbejde du bliver Arbejdsløs i kvalifikationsperioden du bliver Arbejdsløs som følge af opsigelse, der er afgivet før eller inden udløb af Kvalifikationsperioden du bliver Arbejdsløs efter tidsbegrænset arbejde eller projektarbejde du ikke var fastansat i mere end 16 timer om ugen i sammenhængende 6 måneder umiddelbart før du blev Arbejdsløs. Ledighedsperioder på 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden på de 6 måneder du havde eller burde have kendskab til kommende ledighed ved forsikringens tegning eller inden forsikringens Startdato. Arbejdsløshed, der skyldes, at du selv har opsagt dit job, eller skyldes berettiget bortvisning, er som hovedregel ikke omfattet af begrebet "ufrivillig arbejdsløshed". Vurderingen af, om du er ufrivilligt arbejdsløs, følger dog arbejdsløshedsforsikrings-lovens regler om karantæne ved selvforskyldt ledighed. Forsikringsselskabet udbetaler ingen ydelse for Ufrivillig Arbejdsløshed i tidsrummet, hvor du er stoppet med at arbejde tidligere end den faktiske opsigelsesdato angivet af din arbejdsgiver eller for perioden fra det tidspunkt, hvor du mod vederlag reelt er fratrådt arbejdet og til udløbet af den aftalte/lovlige opsigelsestid Vilkår for ændring af anmeldelse fra arbejdsløshed til uarbejdsdygtighed Hvis der udbetales forsikringsydelser på grund af Arbejdsløshed, og du bliver Uarbejdsdygtig, skal du hurtigst muligt give Forsikringsselskabet meddelelse herom. Udbetalingen på grund af Arbejdsløshed vil ophøre, og du skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om Uarbejdsdygtighed til Forsikringsselskabet. Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af Uarbejdsdygtighed, vil udbetalingen fortsætte, efter hver Optjeningsperiode på 30 dage, så længe du er Uarbejdsdygtig, dog højest til udløbet af den valgte udbetalingsperiode, beregnet fra det tidspunkt, hvor du blev arbejdsløs Ydelse ved Ufrivillig Arbejdsløshed Forsikringsydelsen er en Månedlig Udbetaling i den i policen anførte maksimale udbetalingsperiode. Ydelsen udbetales for hele Optjeningsperioder på samlet 30 dage, første gang efter Selvrisikoperiode og Optjeningsperiodens udløb. Du modtager en ny Månedlig Udbetaling for hver hele fortløbende Optjeningsperiode på 30 dage, hvor du er Ufrivillig Arbejdsløs udover Selvrisikoperioden, indtil det første af følgende forhold indtræffer: du starter på arbejde du har fået udbetalt det antal ydelser, som svarer til den i policen anførte maksimale udbetalingsperiode Forsikringens Ophørsdato. du går på pension eller dør Uanset, hvilken forsikringssum du har valgt, kan summen af forsikringsydelser samt alle former for dagpenge fra A-kassen, pensions- og forsikringsbeløb, som udbetales som følge af Ufrivillig Arbejdsløshed tilsammen, maksimalt udgøre 90 % af Hidtidig indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Udbetalingen fra Forsikringsselskabet ved Ufrivillig Arbejdsløshed er begrænset til Forsikringsydelsen og udbetalingsperioden i policen Supplerende dagpenge Hvis du i den periode, hvor ydelser for Ufrivillig Arbejdsløshed modtages, får tilbudt et arbejde på nedsat tid, og er berettiget til udbetaling af supplerende dagpenge, kan du vælge fortsat at modtage ydelser fra forsikringen, dog maksimalt til udløbet af den valgte udbetalingsperiode. Side 4 af 7

5 Du skal skriftligt meddele Forsikringsselskabet om denne mulighed ønskes benyttet, før arbejdet på nedsat tid påbegyndes. Bemærk at Forsikringsydelsen sammen med løn for arbejdet på nedsat tid og de supplerende dagpenge maksimalt må andrage 90 % af den hidtidige indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag Jobsøgning i udlandet Ved Ufrivillig Arbejdsløshed kan retten til udbetaling fra forsikringen bevares: i op til 5 dage, hvis du skal til ansættelsessamtale i udlandet, og det sker efter aftale med A-kasse og Jobcentret. i op til 3 måneder under jobsøgning i et andet EØS-land*. Det er et krav, at du i denne periode står til rådighed for arbejdsmarkedet i det pågældende land, og at A-kassen har godkendt jobsøgningen, samt at godkendt EØS blanket foreligger. 4.2 Forsikring ved Uarbejdsdygtighed Vilkår for uarbejdsdygtighedsforsikring Med de begrænsninger, der følger af de øvrige bestemmelser i disse forsikringsvilkår, betaler Forsikringsselskabet den Forsikringsydelse beskrevet i punkt 4.2.3, hvis du er fraværende fra dit sædvanlige arbejde, som følge af Uarbejdsdygtighed og er berettiget til at modtage sygedagpenge. Retten til udbetaling af Forsikringsydelser indtræder efter udløb af hele Optjeningsperioden. Der udbetales ingen ydelse før Optjeningsperioden er udløbet. Forsikringsselskabets ansvar dækker ikke Uarbejdsdygtighed, du har eller burde have kendskab til på tegningstidspunktet. Forsikringsudbetalingen er betinget af, at der fremlægges en sygemelding fra en Læge, hvoraf din diagnose fremgår, og at du er under behandling af en Læge, så længe Uarbejdsdygtigheden varer. Du har alene ret til forsikringsudbetaling under denne forsikringsdækning, hvis sygemeldingen skyldes sygdom, som har vist de første symptomer efter udløb af Kvalifikationsperioden på 1 måned fra Forsikringens Startdato. Forsikringsselskabet kan kræve, at du vurderes af en Læge, der tager stilling til, om du anses som Uarbejdsdygtig i henhold til denne forsikringsdækning. Forsikringsselskabet kan kræve yderligere vurdering af en læge udpeget af Forsikringsselskabet. Hvis du tidligere har fremsat krav om Forsikringsydelser under Uarbejdsdygtighed, er det en betingelse for ret til yderligere udbetaling for samme lidelse under denne forsikringsdækning, at du efter raskmelding ikke har været sygemeldt på ny for samme lidelse de 6 efterfølgende måneder efter raskmelding Vilkår for ændring af anmeldelse fra uarbejdsdygtighed til arbejdsløshed Udbetales forsikringsydelser på grund af Uarbejdsdygtighed og du bliver arbejdsløs, skal du hurtigst muligt give Forsikringsselskabet meddelelse herom. Udbetalingen på grund af Uarbejdsdygtighed vil ophøre, og du skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om Arbejdsløshed til Forsikringsselskabet. Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af Arbejdsløshed, vil udbetalingen fortsætte efter hver Optjeningsperiode på 30 dage, så længe du er arbejdsløs, dog maksimalt til udløbet af den valgte udbetalingsperiode beregnet fra det tidspunkt, hvor du blev uarbejdsdygtig. Forsikringsselskabet vil i vurderingen af din anmeldelse om Arbejdsløshed se bort fra, at du ikke har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder umiddelbart før, du blev Arbejdsløs, som ellers er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelse. De 6 måneder regnes i dette tilfælde frem til Uarbejdsdygtighedens indtræden Ydelse ved Uarbejdsdygtighed Forsikringsydelsen er en Månedlig Udbetaling i den i policen anførte maksimale udbetalingsperiode. Ydelsen udbetales for hele Optjeningsperioder på 30 dage første gang efter udløb af Selvrisikoperioden og Optjeningsperioden. Du modtager en ny Månedlig Udbetaling for hver hele fortløbende Optjeningsperiode på 30 dage, hvor du er uarbejdsdygtig, indtil det første af følgende forhold indtræffer: du raskmeldes eller vender tilbage til arbejdet du har fået udbetalt et beløb, som svarer den i policen anførte Maksimale Udbetalingsperiode Forsikringens Ophørsdato du går på pension eller dør Uanset hvilken Forsikringssum du har valgt, kan summen af forsikringsydelser, sygedagpenge, pensions- og andre forsikringsbeløb, der tilsammen udbetales som følge af uarbejdsdygtighed, ikke overstige 90 % af Hidtidig indkomst efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Side 5 af 7

6 Udbetalingen fra Forsikringsselskabet ved Uarbejdsdygtighed er begrænset til ydelsen nævnt i policen. 5. Undtaget fra forsikringsdækningen Følgende undtagelser gælder for alle Forsikringsdækninger: 5.1 Forsikringsselskabet udbetaler ingen ydelser ved Arbejdsløshed eller Uarbejdsdygtighed, som direkte eller indirekte skyldes: krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning svangerskab, fødsel, spontant abort, abort eller tilknyttede tilstande, eller alle mentale tilstande, inkl. men ikke begrænset til nervøst sammenbrud, stress, depression eller angst, eller alle tilstande forbundet med ryggen eller rygraden, enhver sygdom forårsaget af alkohol eller narkotikamisbrug, eller enhver tidligere fysisk eller psykisk lidelse eller sygdom, som du har søgt og modtaget behandling for indenfor de 12 forudgående måneder inden forsikringens ikrafttrædelse, eller ethvert operativt indgreb eller behandling, som ikke er medicinsk nødvendigt, såsom (men ikke begrænset til) kosmetisk kirurgi. Forsikringsselskabet udbetaler endvidere ingen ydelser ved Uarbejdsdygtighed eller Ufrivillig Arbejdsløshed for perioder, hvor du: oppebærer løn under sygdom holder ferie 5.2 Forsikringsselskabet er uden pligt til at foretage udbetaling under samtlige forsikringsdækninger, hvis du svigagtigt har forsømt din oplysningspligt, jfr. FAL 4. Har du i øvrigt forsømt din oplysningspligt, kan Forsikringsselskabets dækningspligt sættes ned eller bortfalde helt, jfr. FAL I øvrigt er udbetaling for alle forsikringsdækninger begrænset af reglerne i FAL om forsætlig og uagtsom fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, jfr. FAL Forholdet mellem forsikringsdækningerne Så længe, der udbetales ydelser under en af forsikringsdækningerne, har du ikke krav på udbetaling under en anden forsikringsdækning. Der kan ikke rejses mere end ét krav for samme tidsrum. Forsikringsselskabets ansvar er begrænset til den i policen anførte udbetalingsperiode og til Forsikringsydelsen anført i policen pr. måned. Forsikringen ophører, når det maksimale beløb for Uarbejdsdygtighed og/eller Arbejdsløshed er udbetalt. Forsikringsselskabets dækningsforpligtelse i anledning af én forsikringsbegivenhed er i alle tilfælde begrænset til det maksimale antal af ydelser nævnt i policen gange den månedlige ydelse ligeledes anført i policen, for begge forsikringsdækninger. 7. Ændring af forsikringen 7.1 Ønsker du en forhøjelse af forsikringsdækningen, gælder der en ny Kvalifikationsperiode for forhøjelsen. En nedsættelse af forsikringssummen, træder i kraft fra den 1. i den følgende måned. 7.2 Ved forhøjelse af forsikringssummen, skal du opfylde alle betingelserne i afsnit 2.1 Hvem kan tegne forsikringen. 8. Udbetaling af forsikringsydelser Enhver udbetaling i henhold til en forsikringsdækning skal udbetales fra Forsikringsselskabet til dig. 9. Præmie 9.1 Præmiebetaling Forsikringspræmien opkræves kvartalsvis af Forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet kan ændre præmien i forsikringstiden med 30 dages skriftligt varsel. 9.2 Manglende præmiebetaling Hvis præmien ikke er betalt på forfaldsdatoen, indgår præmien i Forsikringsselskabets rykkerprocedure. 10. Forsikringens ophørsdato Forsikringen starter den 1. i den førstkommende måned, efter Forsikringsselskabet har accepteret Tilmeldingen, og ophører, når det første af følgende forhold indtræffer: når du går på pension eller efterløn, når du fylder 65 år ved dødsfald når den Maksimale udbetalingsperiode på 36 måneder er brugt op Side 6 af 7

7 11. Opsigelse af forsikringen 11.1 Opsigelse fra din side Du kan når som helst opsige forsikringen skriftligt med et varsel på 30 dage til en betalingsdato ved skriftlig meddelelse til Forsikringsselskabet Forsikringsselskabets ret til at opsige aftalen i forsikringstiden Forsikringsselskabet kan opsige forsikringsdækningen i Forsikringstiden i overensstemmelse med reglerne i FAL. Ved ophør af forsikringsaftalen mellem Socialpædagogerne og Forsikringsselskabet, kan Forsikringsselskabet med 1 måneds varsel opsige samtlige policer under. Ved policer med igangværende skadesudbetalinger får opsigelsen først virkning ved ophør af udbetalingerne. 12. Generelle vilkår 12.1 Ændring af vilkår Forsikringsselskabet kan ændre forsikringsvilkårene med 30 dages skriftligt varsel Anmeldelse af krav i henhold til Forsikringsaftalen Fremgangsmåde ved skadeanmeldelse Efter et indtruffet forsikringstilfælde skal krav under forsikringsdækningen uden ophold anmeldes til forsikringsselskabet. Du skal fremlægge dokumentation hver måned, som viser, at du er Uarbejdsdygtig eller Ufrivillig Arbejdsløs. Du betaler selv de direkte omkostninger til fremskaffelse af de nødvendige oplysninger. Du kan i den forbindelse blive pålagt at undergive dig en undersøgelse af en anden læge eller medicinsk sagkyndig, for hvilken forsikringsselskabet dækker omkostningerne Anmeldelse af skade uden ophold Du skal anmelde skaden uden ophold efter at forsikringsbegivenheden er indtrådt. Skadeanmeldelse skal indsendes til Forsikringsadministrator: Marsh & McLennan Agency A/S - MMA Teknikerbyen Virum 12.3 Forældelse af krav Krav mod Forsikringsselskabet forældes efter FAL 29, jf. Lov om forældelse af visse fordringer Klageadgang Der er følgende muligheder for at klage over en afgørelse. Klageansvarlig i AmTrust Enhver klage over en forsikring eller en afgørelse kan anmeldes til den klageansvarlige i AmTrust, der kan kontaktes på: AmTrust International Underwriters Ltd. c/o Marsh & McLennan Agency A/S - MMA Teknikerbyen Virum Socialpædagogernes Klagenævn Bliver du uenig med AmTrust eller MMA om din forsikring, og fører en fornyet henvendelse ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Socialpædagogernes Klagenævn Brolæggerstræde København K Socialpædagogernes Klagenævn er sammensat af et ligeligt antal repræsentanter fra AmTrust, Socialpædagogerne og MMA. Ankenævnet for Forsikring Klagenævnets afgørelser kan indbringes for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn. I nævnet sidder repræsentanter for såvel Forbrugerrådet som forsikringserhvervet. Klagen til Ankenævnet kan foretages elektronisk eller ved udfyldes af særligt klageskema. Du kan se yderligere oplysninger på Sammen med klageskemaet skal klageren betale et gebyr. 14. Lovgivning Eventuelle tvister, der indbringes for en retlig instans vedrørende nærværende forsikringsbetingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Side 7 af 7

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 02BD BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009

FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 FORSIKRINGSVILKÅR NR. CA 5.3 FOR: CA PLUS TILLÆGSFORSIKRING Gyldig fra den 1. februar 2009 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og uarbejdsdygtighed. 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension.

FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Bruttoløn: Månedsløn inkl. fri bil, telefon, bonus, tillæg etc. ekskl. bidrag til pension. FORSIKRINGSVILKÅR NR. PRMI01 FOR: Min A-kasse s Lønsikring og Prosa s Lønsikring Gældende pr. 1. september 2013 Forsikring med forsikringsydelser ved arbejdsløshed og visse sygdomme/tilskadekomster. 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Min A-kasse Lønforsikring

Min A-kasse Lønforsikring Min A-kasse Lønforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. november 2015 MA-01 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Husforsikring af Lærernes a-kasse

Husforsikring af Lærernes a-kasse Lønsikring Husforsikring for medlemmer af Lærernes a-kasse Vilkår nr. 41-6, februar 2014 Vilkår nr. 28-2, april 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Serviceforbundets Lønforsikring

Serviceforbundets Lønforsikring Serviceforbundets Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. DF-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring for medlemmer i Kristelig A kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring

Forsikringsbetingelser Realkreditforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er låntager hos realkreditinstituttet, og som har tegnet denne Realkreditforsikring. Forsikringsgiver: AXA France IARD, registreringsnummer 722 057 460

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede

ØkonomiSikring 3 Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr Forsikringstager 2 Forsikrede ØkonomiSikring Forsikringsbetingelser Generelle bestemmelser Nr. 19000-003 1 Forsikringstager 1.1 Forsikringstager er den forsikrede kunde i et pengeinstitut, der har formidlet denne forsikring på vegne

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5

Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 Indholdsfortegnelse Generelt 1. Aftalegrundlag side 2 2. Generelle betingelser side 2 3. Ordforklaringer side 5 For Lønmodtagere 4. Ledighedsforsikring side 7 5. Uarbejdsdygtighedsforsikring side 9 For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2

Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 Indholdsfortegnelse Aftalegrundlag... 1 1. GENERELLE BETINGELSER... 2 1.1 Hvem kan tegne forsikringen... 2 1.2 Hvad dækker forsikringen... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen... 2 1.4 Hvornår dækker forsikringen...

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af DSA

Lønsikring for medlemmer af DSA Lønsikring for medlemmer af DSA Vilkår nr. 28-6, september 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Lønsikringens

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere

DSA Tillægsforsikring

DSA Tillægsforsikring LB KONCERNEN DSA Tillægsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 28-1, juni 2005 BAUTA FORSIKRING A/S Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk Forsikringsbetingelser for DSA Tillægsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017

Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 Lønsikring for medlemmer af BUPL-A Vilkår nr. 28-3, januar 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Lønsikringens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013

Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Forsikringsbetingelser Lønsikring 06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker forsikringen 7. Hvad dækker

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere

Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Forsikringsbetingelser Lønsikring 60+ for lønmodtagere Version 2017 01 Forsikringsbetingelser Her finder du de samlede forsikringsbetingelser for Lønsikring 60+. Forsikringen gælder for lønmodtagere, der

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Økonomiforsikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Økonomiforsikring Forsikringsbetingelser f. at forsikrede ikke allerede har etableret en arbejdsløshedsforsikring i Topdanmark. 2. aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, forhøjet,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger

HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger HK+ Lønforsikring ta r hånd om økonomien, hvis jobbet ryger Gældende fra 1. januar 2012 HK+ Lønforsikring sikrer op til 80% af din løn ved ufrivillig ledighed Valgmuligheder og dækning Når du tegner forsikringen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring

Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Spørgsmål og svar om Virksoms Indtægtssikring Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. Indtægtssikringen

Læs mere

Løndækning - for kunder i GE Money Bank

Løndækning - for kunder i GE Money Bank Nr. 1000-062 Forsikringsbetingelser Løndækning - for kunder i GE Money Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Løndækning, som gælder for kunder i GE Money Bank. Vi anbefaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er lønmodtagere, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Lønsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver:

dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: Forsikringsgiver: dahlberg Lønsikring Forsikringsbetingelser for lønmodtagere Nr. 0900 - gælder fra 1. marts 2010 Forsikringsadministrator: dahlberg assurance agentur as Spotorno Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 70 13 26 70

Læs mere

Forsikringsbetingelser for JobSikring

Forsikringsbetingelser for JobSikring for JobSikring 09-2015 Fri Forsikring A/S Klokhøjen 4 8200 Aarhus N info@friforsikring.dk friforsikring.dk CVR: 32894054 Indhold 1. Forsikringsaftalen... 2 2. Hvem kan købe forsikringen?... 2 3. Hvornår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Lønsikring Version 0110A/2012 FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Acceptregler 2. Fortrydelsesret 3. Definitioner 4. Hvem er dækket 5. Hvor dækker forsikringen 6. Hvad dækker

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring

Forsikringsbetingelser - OK Lønforsikring 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig som er kunde hos OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK), og som har tegnet denne OK Lønforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters Ltd Lloyd s of London

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf

Juli Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf 8810-1 Juli 2017 Forsikringsbetingelser for tillægsforsikring ved arbejdsløshed (lønsikring) for medlemmer af Djøf Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring

Forsikringsbetingelser OK Benzinkortforsikring 1. Parterne Forsikringstager: OK a.m.b.a. (herefter kaldet OK). Forsikrede: Dig som er kunde hos OK og har et OK Benzinkort, og som har tegnet denne OK Benzinkortforsikring. Forsikringsgiver: Atrium Underwriters

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE. Forsikringsbetingelser nr. 0606 FORSIKRINGSBETINGELSER LEDERNES TILLÆGSFORSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE Forsikringsbetingelser nr. 0606 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015

Lønsikring. For medlemmer af ASE. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Lønsikring For medlemmer af ASE Forsikringsbetingelser 7890-1 Januar 2015 Topdanmark Forsikring A/S Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere