LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4"

Transkript

1 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box Sundbyberg Sverige Org-nr

2 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker 3 Forhold du skal være opmærksom på 4 Definitioner 7 Kundeservice telefon Ring til os mandag-fredag mellem 9-16, hvis du har spørgsmål. Fortrydelsesret Efter kapitel 1a i lov om forsikringsaftaler, har du fortrydelsesret ved køb af denne forsikring. Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsvilkårene i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsvilkårene mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette N.I.S.H. Forsikringsservice A/S om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen skal gives til: N.I.S.H. Forsikringsservice A/S Langebrogade København K Forsikringsgiver Acceptregler Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box Sundbyberg, Sverige Org.nummer: Tlf.: Web: Accept Försäkringsaktiebolag (publ) er underlagt tilsyn af Finansinspektionen i Sverige. I Danmark har selskabet etableret samarbejde med N.I.S.H. Forsikringsservice A/S, der varetager al kundeservice af Accepts danske lønsikringskunder. For at købe LønSikring, og efterfølgende opnå dækning, er det et krav at du på købstidspunktet: Er a-kasse medlem i dansk a-kasse. Er fyldt 18, men ikke 59 år. Bor i Danmark og arbejder i et Nordisk land. Ikke er ansat som administrerende direktør eller medlem i direktionen. Ikke har personligt kendskab til kommende ledighed. Har haft uafbrudt arbejde de seneste 12 måneder, med maksimalt én arbejdsløshedsperiode på op til 14 dage. Er fastansat som lønmodtager og har en fast arbejdstid på mindst 16 timer om ugen. Ikke indenfor de seneste 12 måneder har været på arbejdsfordeling. Ikke indenfor de seneste 2 år har fået udbetaling fra en lignende privat arbejdsløshedsforsikring. 2

3 Sådan dækker din forsikring Vilkår nr.: 1.4 Dækker Dækker ikke Hvem Hvor Hvad dækker Hvornår dækker Forsikringstager der er anført på forsikringspolicen. Når du er bosiddende i Danmark, og beskæftiget i et Nordisk land. Ufrivillig arbejdsløshed, som varer ud over karenstiden. Erstatning, for erstatningsberettigede dage, fra den første dag efter udløb af karenstiden. Erstatningen udgør den månedlige erstatning du har valgt, og fremgår af forsikringsaftalen. Erstatningen udbetales i maksimalt 6 eller 12 måneder pr. ledighedsperiode. Udbetalingsperioden fremgår af s forside, under Dækningsperiode pr. skade. Erstatningen kan udbetales i maksimalt 36 måneder i alt gennem s løbetid. Når du har overstået kvalifikations-perioden. Hvis du har en lignende LønSikring i et andet selskab, kan du overføre din anciennitet til os. Vi overfører anciennitet for dit nuværende erstatningsbeløb (pr. skade). Det betyder at en eventuel forhøjelse af erstatningsbeløb og/eller periode følger vores normale kvalifikationsregler. Kvalifikationsperioden ved overflytning er på 3 måneder, og disse måneder er præmie-fri. I kvalifikationsperioden skal du fortsat bibeholde din LønSikring i andet selskab. Har du været ledig og har modtaget udbetaling fra denne forsikring, og kommer i arbejde igen i mere end 2 måneder, skal du igennem en ny kvalifikationsperiode på 6 måneder, hvor du er uafbrudt beskæftiget som lønmodtager i en fast ansættelse, inden du kan modtage erstatning fra igen. Hvis du er beskæftiget udenfor Norden, medmindre du er udsendt af din arbejdsgiver i en periode, der forventes at vare højst 30 dage. Hvis du har tegnet forsikring, så den månedlige erstatning fra denne, og andre forsikringer tilsammen overstiger 90 % af arbejdsfortjenesten, nedsættes erstatningen så erstatning fra denne og andre forsikringer tilsammen udgør maksimalt 90 % af arbejdsfortjenesten fra din seneste beskæftigelse som lønmodtager. Uanset ovennævnte kan erstatnings-niveauet aldrig overstige det maksimalt gældende i henhold til gældende lovgivning. Sæsonbetonet beskæftigelse, hvor arbejdsløshed er en normal begivenhed. Hvis du er beskæftiget i et selskab, hvor du eller din nærmeste familie har afgørende indflydelse på virksomhedens drift, herunder som medlem af bestyrelsen, direktionen eller har ejerskab i virksomheden. Ufrivillig arbejdsløshed, som du får kendskab til i kvalifikationsperioden, uanset om sådan arbejdsløshed vedvarer ud over kvalifikationsperioden. Enhver periode hvor du ikke er tilmeldt Jobcenteret som arbejdssøgende. Enhver periode, hvor du ikke står til fuld rådighed for det danske arbejdsmarked, f.eks. hvor du ikke er aktivt jobsøgende eller perioder med ferie, sygdom, uddannelse, orlov, værnepligt eller frihedsberøvelse. Hvis du har fået karantæne fra a-kassen. Arbejdsløshed, der opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Arbejdsløshed som følge af krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder, jordskælv eller andre naturkatastrofer, terrorisme eller enhver situation, som er sket på grund af eksplosive eller brændbare enheder, eller som følge af bestråling, kontaminering eller radioaktiv påvirkning fra nogen form for atomenergi. 3

4 Sådan dækker din forsikring Vilkår nr.: 1.4 Udbetaling af erstatning Erstatning udbetales for en måned ad gangen. Erstatningsbeløbet, efter fradrag af skat, udbetales til forsikringstagers bankkonto bagud. Første udbetaling finder sted, 30 dage efter at en månedlig erstatning kan oppebæres. Erstatningen er skattepligtig efter de til enhver tid gældende regler. Karenstiden forlænges tilsvarende, hvis du i starten af en ledighedsperiode på grund af midlertidig sygdom eller ferie eller ikke står til rådighed i en periode på op til 3 måneder. Igangværende udbetalinger fra vil blive sat i bero i op til tre måneder, hvis du på grund af midlertidig sygdom, ferie eller orlov ikke står til rådighed i en periode på op til 3 måneder. Hvis du efter en ledighedsperiode er i arbejde som lønmodtager i mindre end 2 måneder hos en ny arbejdsgiver, betragtes de to ledighedsperioder som sammenhængende, og du kan fortsætte udbetaling fra din LønSikring op til i alt 6 eller 12 måneder for den samlede ledighedsperiode. Hvis du vælger at tage en tidsbegrænset ansættelse på op til 6 måneder hos en ny arbejdsgiver, skal du kontakte N.I.S.H. Forsikringsservice A/S. Accept Försäkringsaktiebolag (publ) vil træffe afgørelse i følgende situation: At din udbetaling kan sætte i bero i denne periode. Du er forpligtet til at underrette Selskabet hurtigst muligt efter indgåelse af et nyt ansættelsesforhold. Uanset om dette er som timelønnet eller i fastansættelse. Forsikringens ikrafttræden og ophør Forsikringen træder i kraft som anført på forsikringsaftalen. Forsikringen gælder for ét år ad gangen og fornys automatisk hvert år den 1. januar, som er s hovedforfaldsdato, medmindre aftalen bliver opsagt. Forsikringen ophører af én af følgende årsager: Hvis du eller Accept Försäkringsaktiebolag (publ) opsiger. Hvis du i kvalifikationsperioden bliver opsagt, får kendskab til kommende arbejdsløshed, modtager løn fra Løngarantifonden eller kommer i arbejdsfordeling. Hvis du ikke længere står til rådighed for det danske arbejdsmarked, hvilket du skal meddele N.I.S.H. Forsikringsservice A/S. Forsikringen kan sættes i bero af Accept Försäkringsaktiebolag (publ) i op til tre måneder, hvis du ikke står til rådighed på grund af midlertidig sygdom, orlov eller ferie. Efter 3 måneder vil ophøre. Hvis du ikke har betalt præmie rettidigt se nedenfor under Præmie. Ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år. Hvis der har været udbetalt 36 måneders erstatning fra. Ændring af dækning Du kan til enhver tid ændre dækning på din forsikring: Hvis du ønsker en lavere månedlig dækning, eller en længere karenstid, skal du skrive til os, og specificere hvilke ændringer du ønsker. Den nye dækning vil træde i kraft når du ønsker det, efter vi har modtaget brev eller fra dig. Hvis du ønsker en højere månedlig dækning, eller en kortere karenstid, skal du igennem en kvalifikationsperiode på 6 måneder for ændringen. I kvalifikationsperioden betaler du for den nye dækning, og er fortsat omfattet af din tidligere dækning, såfremt du har gennemført kvalifikationsperioden for den. 4

5 Sådan dækker din forsikring Vilkår nr.: 1.4 Ændring af dine forhold Hvis der sker ændringer, der har betydning for din forsikring, skal N.I.S.H. Forsikringsservice A/S have besked hurtigst muligt. Du bedes blandt andet kontakte os hvis: Du ændrer din adresse. Du skifter a-kasse. Din løn ændres. Din arbejdstid nedsættes til mindre end 70 timer pr. måned. Du bliver selvstændig erhvervsdrivende. Du bliver opsagt, får kendskab til kommende arbejdsløshed, eller kommer i arbejdsfordeling i kvalifikationsperioden. Ændringen kan påvirke s dækning. Hvis du ikke underretter N.I.S.H. Forsikringsservice A/S om ændringen, kan retten til erstatning efter afgørelse af Accept Försäkringsaktiebolag (publ) nedsættes eller bortfalde. Hvis du skifter arbejde i løbet af s ikrafttræden, dækker ikke indtruffet arbejdsløshed, der opstår i perioder hvor du ikke er i fast ansættelse (prøveperioder og lignende). Opsigelse af Forsikringen skal opsiges skriftligt (brev eller ). Du kan opsige når som helst med 14 dages varsel til den første i en måned. Accept Försäkringsaktiebolag (publ) kan opsige med 60 dages skriftligt varsel til den første i en måned. Accept Försäkringsaktiebolag (publ) kan dog ikke opsige efter anerkendelse af en dækningsberettiget skade eller under udbetaling af erstatning fra. Eventuelt betalt præmie udover den dato, hvor ophører, bliver tilbagebetalt. Accept Försäkringsaktiebolag (publ) kan, indenfor 14 dage efter afslutningen af en dækningsberettiget skade, opsige med øjeblikkelig virkning. Ændring af Accept Försäkringsaktiebolag (publ) er berettiget til at ændre forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel til den første i en måned, således at de nye vilkår gælder fra det varslede tidspunkt. 5

6 Forhold du skal være opmærksom på Vilkår nr.: 1.4 Skadesanmeldelse Fortsat skadesanmeldelse Rekvisition af skadesanmeldelser Ankenævnet for Forsikring Behandling og udveksling af kundedata Præmie og opkrævning Skadesforsikingsafgift Hvis du bliver arbejdsløs, skal du udfylde og indsende vores skadesanmeldelse. For at vi kan behandle sagen, beder vi dig være omhyggelig med at udfylde anmeldelsen korrekt. For at få udbetaling fra, skal du dokumentere, at du er ufrivilligt arbejdsløs, at du er aktivt jobsøgende, er tilmeldt Jobcenteret, og at du står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Dokumentationen er indeholdt i skadesanmeldelsen. Når du underskriver skadesanmeldelsen, giver du os fuldmagt til at indhente eventuelle yderligere oplysninger, som vi vurderer, er nødvendige for at behandle anmeldelsen. Hvis ikke du underskriver skadesanmeldelsen/fuldmagten, forbeholder vi os ret til at afvise udbetaling fra. Du skal hver måned indsende en fortsat skadesanmeldelse inklusive dokumentation for fortsat arbejdsløshed, så længe du mener, at du er berettiget til udbetaling fra. Dokumentationen skal, hvis du er medlem af en A-kasse, indeholde en kopi af udbetalingsspecifikation fra A-kassen, samt dokumentation fra Jobcenteret på at du er aktivt arbejdssøgende. Den fortsatte skadesanmeldelse skal indsendes inden den 20. i hver måned til N.I.S.H. Forsikringsservice A/S. Hvis anmeldelsen ikke er indsendt inden den 20. i en måned, vil den kommende udbetaling blive udskudt, eller helt bortfalde. Du kan rekvirere skadesanmeldelser og fortsatte skadesanmeldelser på vores hjemmeside: Du kan også kontakte os på telefon , eller via på Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring. Klageskema fås hos N.I.S.H. Forsikringsservice A/S, hos Forbrugerrådet eller i Ankenævnets sekretariat. Du skal betale et mindre gebyr for at få klagen behandlet i Ankenævnet. Ankenævnet for forsikring, Anker Heegårdsgade 2, 1572 København V Tlf , Telefontid: kl Alle oplysninger, som du afgiver til Accept Försäkringsaktiebolag (publ) og N.I.S.H. Forsikringsservice A/S (navn, adresse, CPR-nummer, m.v.), bliver lagret fysisk eller på datamedie, og brugt til administration af i forbindelse med etablering/ændring/ophør samt behandling af skader. N.I.S.H. Forsikringsservice A/S opbevarer data i henhold til gældende lovgivning. Præmien for fremgår af forsikringsaftalen. Præmien betales månedligt medmindre andet er aftalt. Medmindre andet er aftalt, beregnes første præmie fra den dag, hvor er trådt i kraft. Præmien skal også betales i perioder, hvor der sker udbetaling fra. Præmie opkræves gennem Betalingsservice. Præmien skal betales senest 21 dage efter forfaldsdatoen. Manglende rettidig præmiebetaling indebær at Selskabet kan opsige omgående. Hvis præmien ikke betales rettidigt har Accept Försäkringsaktiebolag (publ) ret til at opkræve en tillægspræmie på kr. 100, som opkræves sammen med det forfaldende præmiebeløb. Accept Försäkringsaktiebolag (publ) er berettiget til at ændre præmien med 60 dages skriftlig varsel til den første i en måned, således at de nye præmie gælder fra det varslede tidspunkt. Hvis du fortryder inden 14 dage efter s ikrafttrædelse, tilbagebetales den betalte præmie. Præmien er fradragsberettiget efter gældende skattelovgivning. N.I.S.H. Forsikringsservice A/S indberetter indbetalte præmier til Skat. Lov om Skadesforsikringsafgift bevirker at der skal betales afgift løbende af indbetalt forsikringspræmie. Afgiften udgør 1,1%, og er inkluderet i den pris du betaler for din LønSikring. Accept indberetter den betalte afgift til SKAT. 6

7 Definitioner Vilkår nr.: 1.4 Definitioner Beskæftiget som lønmodtager Nordiske Lande Arbejdsfortjeneste Forsikrede Rådighed for det danske arbejdsmarked Ufrivillig arbejdsløshed Karenstid Erstatning og Erstatningsberettigede dage Kvalifikationsperiode Betyder at du som din hovedbeskæftigelse har en ansættelsesaftale med en arbejdsgiver, som ikke indeholder en aftalt udløbsdato, bortset fra almindelig pensioneringsdato. Du skal samtidig være fastansat med en arbejdstid der udgør mindst 16 timer pr. uge. Som hovedregel følges arbejdsløshedsforsikringslovens regler herom. De nordiske lande er i henhold til disse vilkår: Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island herunder også Færøerne og Grønland. Arbejdsfortjenesten er din bruttoløn, og evt. almindelig bonus, provision og tillæg. I tillæggene indgår den skattepligtige værdi af evt. firmabil, fri telefon, kost, logi etc. Herfra fratrækkes AM-bidrag (pt. 8 %), Hvis et eller flere af beløbene er variable, kan de opgøres som et gennemsnit af de seneste 3 måneder før en skadesbegivenhed. Beregning af arbejdsfortjenesten sker efter samme principper som i A-kassen. Forsikringstager er forsikrede, og er i henhold til disse forsikringsvilkår den person, der er anført under Forsikringen gælder på forsikringsaftalens forside. Betyder, at du som arbejdsløs til enhver tid lever op til arbejdsløshedskassens rådighedsregler i henhold til lov om Arbejdsløshedsforsikring med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger omkring rådighed. Er du ikke medlem af en A-kasse, skal du være tilmeldt Jobcenter, der skal dokumentere at du er aktivt arbejdssøgende. Betyder, at du mister din beskæftigelse som lønmodtager, hvorfra du hidtil har erhvervet størstedelen af dine lønindtægter, uden at arbejdsløsheden skyldes forhold, der er undergivet din egen kontrol. Arbejdsløshed, der skyldes at du selv har opsagt dit job, uanset årsag, at du har indgået aftale med arbejdsgiver om en fratrædelse, eller som skyldes bortvisning, er ikke omfattet af begrebet ufrivillig arbejdsløshed. Alle former for arbejdsfordeling betragtes ikke som ufrivillig arbejdsløshed. Som hovedregel følges arbejdsløshedsforsikringslovens regler herom. Karenstid er s selvrisiko, og angiver hvor mange dages sammenhængende ledighed der går, inden du er berettiget til erstatning. En karensdag svarer til en dagpengeberettiget dag. Den månedlige erstatning divideret med det samlede antal arbejdsdage, ganget med de dage hvor du har været til rådighed for arbejdsmarkedet. Opgøres på samme måde som i A-kassen. Kvalifikationsperioden er den periode du skal have i kraft, for at opnå dækning på din forsikring. Kvalifikationsperioden fremgår af forsikringsaftalen under kvalifikationsperiode, og regnes fra s ikrafttræden. Vilkår 1.4 er gældende fra den 1. januar

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION

Betingelser. Firmakoncept: Forsikring ved Nedsat erhvervsevne. Nr. 5514. Alm Brand LIV & PENSION Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 11 Betingelser Nr. 5514 Indholdsfortegnelse Side 2 af 11 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere