Bestyrelsens beretning Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2013. Nyt medlem. Generelt. Diverse. Udvikling af selvbetjeningsløsninger"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning 2013 Nyt medlem Bestyrelsen har godkendt, at FSB i Gladsaxe bliver medlem af FA09 fra 1. januar Michael Gravengaard, der er formand for boligorganisationen, var inviteret med som gæst på det ordinære bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde, men han kunne desværre ikke deltage. Generelt 2013 har været et travlt år i FA09. Vi har brugt mange ressourcer på at få skabt et ledelsesmæssigt godt team og vi vurderer, at vi er godt på vej med de nye kompetencer, der er blevet tilført gruppen. Diverse Den almene sektors effektivitet er sat på dagsordenen af ministerierne. Finansministeriet er ved at lave en undersøgelse af, hvordan administration og driften af de almene boliger kan effektiviseres og billiggøres. FA09 har fokus på udgifterne til driften af de almene boliger, især afdelingernes udgifter til renholdelse og vedligeholdelse. Disse bør ikke stige mere end prisstigningerne i samfundet. Det er vigtigt, at der er balance mellem udgiften til driften og beboernes lønninger. FA09 er identificeret som en boligorganisation med effektiv administration, og har deltaget i en workshop arrangement af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Revisionsfirmaet Deloitte for at bidrage med vores gode erfaringer. Udvikling af selvbetjeningsløsninger Allerede i dag er mange opgaver blevet udlagt som selvbetjeningsløsninger. Det er et område der har høj prioritet. F.eks. kan det nævnes, at digitale underskrifter på lejekontrakterne i driftssættes sommeren Ligeledes forventer vi os meget af videreudviklingen af bestyrelsesweb både til afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelserne. Den derved opståede nære kontakt vedrørende afdelingernes og organisationernes økonomi har været udviklende for FA09. 1

2 Udlejning Vi har længe arbejdet på at få alle klagesager registreret i UNIK, både for at vi kan lave statistik og dermed overveje om der er tiltag der kan gøres for at mindske klagernes omfang og for at vi kan indberette beboerklagenævnssager til styringsdialog møderne. Alle boligorganisationer har fået fraflytningsstatistik for Der er en klar tendens til, at vi får færre fraflytninger. Af IT-tekniske årsager har vi efter aftale med administrationen bilagt opgaven med at få etableret en fælles venteliste for FA09s medlemmer. Tilfredshedsundersøgelse Der er i 2013 lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer. FA09 har valgt at have fokus på forhold, der er bedømt under 4. Det har betydet, at økonomiafdelingen har ændret procedure over for afdelingerne ved fremsendelse af regnskaber for 2013 og budgetter for Blandt andet er økonomiafdelingen mere opmærksom på hjælp til afdelingerne, hvis de har spørgsmål samt deltagelse i både regnskabs- og budgetmøder med afdelingerne. Derudover er der etableret et tættere internt samarbejde i huset. Der er planlagt en ny tilfredshedsundersøgelse ultimo Kursusaktiviteter Der har været afholdt et kursus for alle organisationsbestyrelserne i god almen ledelse. På mødet blev også boligorganisationernes udfordringer drøftet. Det var et spændende møde og også den erfaringsudveksling, der fandt sted, var der stor tilfredshed med. FA09 planlægger endnu et møde for organisationsbestyrelserne. Det vil blive et dirigentkursus, da mange fra organisationsbestyrelserne påtager sig dette hverv på afdelingsmøderne. Mødet planlægges til august Derudover har der været afholdt en del gå-hjem-møder i budgetforståelse og den nye bestyrelsesweb. Møderne har været godt besøgt. Alle organisationsbestyrelser har besluttet, at der i organisationernes budget bliver afsat et beløb til interne ejendomsfunktionærkurser. 2

3 PAB PAB har afsluttet 2. etape på Kagshusene, som ud over renovering også består af 33 nye penthouse boliger. Ligeledes er et nybyggeri på Carl Jacobsensvej i Valby blevet færdigt med i alt 60 boliger. Til nyindflytterne var der som velkomst sat en blomst, en flaske champagne og 2 glas i hver lejlighed. Det blev meget positivt modtaget. Hornemanns Vænge er blevet færdigt. I dette projekt er der lavet energirenovering. Det bliver spændende at se hvor store energibesparelser der bliver. BAB Strukturarbejdet med at få serviceret de 3 afdelinger fra 2 ejendomsmesterkontorer er ved at være tilendebragt. Der har været formandsskifte sommeren 2013, fordi den tidligere formand fraflyttede boligorganisationen. Skiftet blev lidt dramatisk, da formanden mente, at hun kunne forblive formand for afdelingsbestyrelsen, selv om hun var fraflyttet. Organisationsbestyrelsen har konstateret, at der er mange der ikke har brugt deres B- ordningsmidler. I samarbejde med administrationen er der skrevet ud til alle med over kr på kontoen og gjort opmærksom på, at pengene er til stede. HVIDOVREBO I HVIDOVREBO har der været fokus på omstrukturering og besparelser på renholdelsen. Derudover er der blevet taget hul på drøftelserne om, hvor vidt HVIDOVREBO fortsat skal have generalforsamling eller om tiden er inde til at skifte til repræsentantskab. Det var hensigten, at spørgsmålet skulle drøftes på samtlige afdelingsmøder i september. Generalforsamlingen i maj 2014 har tilkendegivet, at man ikke ønsker emnet drøftet for nuværende. HJEM HJEM har fået store udfordringer med helhedsplanen på Jens Warmings Vej. Kommunen krævede at byggetiden blev mindre. Det betyder, at genhusningsplanen er blevet vanskelig, men bl.a. med hjælp fra nogle af PAB s afdelinger i området, ser det p.t. ud til at være lykkedes. Øresundskollegiet Øresundskollegiet har faciliteter til en bar og en cafe i fællesområdet. Disse lokaliteter skal istandsættes og der blev sommeren 2013 fundet en forpagter til cafeteriet. Baren vil beboerne selv stå for. 3

4 Det er ikke nemt at få miljøgodkendt et produktionskøkken og fordi myndighedsbehandlingen er trukket ud, bliver lokalerne først istandsat sommeren 2014, med forventet ibrugtagning november/december Den valgte forpagter er sprunget fra, og der søges nu efter en ny. Øresundskollegiets ventelister bliver i dag administreret af KKIK. Da KKIK har tredoblet prisen, vil FA09 fremadrettet stå for denne optage. Københavns Kommune ønsker, at kollegiet bruger ventelistesystemet i KKIK. Vores advokat er ved at undersøge, om kommunen kan kræve, at kollegiet følger denne løsning. Opgaven med etablering af en ny hjemmeside og intranet er igangsat. Arbejdet forventes færdigt ultimo Strategi og målsætninger På repræsentantskabsmødet den 24. juni 2013 fremlagde bestyrelsen og administrationen den udarbejdede strategi og målsætningsplan, der var udarbejdet med baggrund i bestyrelsens seminar i 2012, der omhandlede FA09s mission og vision for fremtiden. FA09 er godt i gang med at opfylde den handleplan der er lagt for organisationen og opfyldelse af de stillede mål. Handleplanens mål er udarbejdet ud fra de tre overordnede områder i vores vision (SAR), der bygger på vores mission der kort og godt siger, vi Servicerer Administrerer Rådgiver boligorganisationer. Indfriede mål i 2013 Service Velfungerende kommunikationsveje. Med vores organisationsændring er der blevet tydeligere kommunikationsveje både internt og eksternt. Der er lavet årshjul for bestyrelser og der planlægges kurser for nyvalgte i bestyrelserne. Servicekultur hos medarbejdere. Der har været afholdt værdiseminar for hele organisationen, hvor der er blevet snakket om vores fælles og professionelle ansvar. Seminaret udmønter sig i et værdigrundlag, der ligger færdig medio Administration Stordriftsfordele PAB, HvidovreBo og Hjem har indmeldt sig i den almene administrationsorganisation Energi & Miljø, der giver besparelser på udarbejdelse af energimærker og energioptimering, samt undervisning og konsulentbistand til boligorganisationernes afdelinger. 4

5 FA09 har meldt sig ind i indkøbsforeningen Almen Indkøb, der giver medlemsorganisationerne adgang til en række rammeaftaler på håndværkerydelse og indkøb. Der har været afholdt prækvalifikation på rådgiverydelser, der udmønter sig i en rammeaftale på området medio Standardisering af kommunikation. FA09 er indarbejdet som nyt navn og der er udarbejdet ensrettede signaturer mv. Der udarbejdes en designmanual i forbindelse med den nye hjemmeside. Klarhed over ansvar, opgaver og kompetencer Der er udarbejdet stillings og funktionsbeskrivelser, samt kompetenceprofil på alle driftschefer og eksterne ansatte. Senest medio 2014 vil ovenstående være færdiggjort for alle ansatte i FA09. Stillings- og funktionsbeskrivelser, samt kompetenceprofiler bliver gennemgået årligt på Mussamtalerne. Hjemmeside Der er skrevet kontrakt med Bleau, der er i fuld gang med at designe FA09s nye hjemmeside, der går i luften medio Her efter bliver der designet nye hjemmesider til boligorganisationerne med en række selvbetjeningsmuligheder. ESDH system FA09 har indkøbt et nyt ESDH system der skal implementeres i Systemet vil betyde at alle sager bliver gemt elektronisk og vil blive integreret i de nye hjemmesider og de nye webløsninger for bestyrelser og lejere der allerede er taget i brug. Effektiv projektstyring Der er udarbejdet et projektstyringsværktøj, der sikrer at alle milepæle i vores byggesager overholdes. Der er ligeledes udarbejdet forretningsgange for DV-planlægning og modernisering/forbedringsarbejder. Rådgivning Ansættelse med fokus på rette kompetencer Der har i 2013 været stort fokus på at afklare hvilke kompetencer FA09 kunne have gavn af at besidde. Dette er sket ved at kigge på alle stillingsbeskrivelser. Der ud over er der sket en vurdering af de kompetencer er i organisationen og dem vi mener der mangler. Dette har blandt andet betydet, at der er ansat en ny udlejningschef med store kompetencer inden for LEAN og vores It-system Unik, samt en områdechef med store kompetencer inden for drift og beboerdemokrati. Der har i 2013 været nedsat en arbejdsgruppe der har arbejdet med en personaleguide, der blandt andet indeholder en række politikker for ansættelse, kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejderne i FA09. 5

6 Non-profit Det blev i 2013 besluttet at FA09 fra 1. januar 2014 skal være 100% non-profit. Det betyder, at hvis der er overskud i FA09 tilbageføres det for meget betalte administrationshonorar til medlemsorganisationernes arbejdskapital. Herfra kan midlerne på sigt komme tilbage til afdelingerne og hjælpe med til at sikre gode boliger. FA09 har en formue på godt kr. 12 millioner og det må siges at være tilstrækkeligt for en administration Fremtid Da vores strategi og målsætningsprogram rækker ind i 2015, vil der fortsat være fokus på de målsætninger, der allerede er aftalt og dem der skal indfries i den kommende tid. FA09 har i en årrække leaset kopimaskiner. Økonomiafdelingen har indhentet tilbud på køb af maskiner i stedet. Dette vil kunne give en mindre årlig besparelse. Administrationen vil i 2014 arbejde på at udvikle et organisationsbestyrelsesevalueringsskema, bl.a. som opfølgning på god almen ledelse. Administrationen vil i 2014/15 arbejde med de skærpede krav til forvaltningsrevision. Det indebærer, at der skal opstilles flere målbare mål, der kan knyttes op på FA09s mission og vision. 6

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2013 Den 23. maj 2013 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 34 ud af 43 mulige

Læs mere

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation

Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16. Årsberetning 2012. Administrationsorganisation Almenbos nye domicil på Hold-an Vej 16 Årsberetning 2012 Administrationsorganisation 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og medarbejdere side 3 Administration side 4 Det kommunale samarbejde og styringsdialogen

Læs mere

2009-2010. Beretning Boligkontoret Århus

2009-2010. Beretning Boligkontoret Århus 2009-2010 Beretning Boligkontoret Århus Beretning for perioden 2009-2010 Konsolidering Boligkontoret har netop haft 2 års fødselsdag, og år 2 var et konsolideringsår. De praktiske problemer i forbindelse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet CSR Rapport 2013 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej 33 2000

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere