Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A Du har den 9. september 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A. Kommunen har i denne sag ved brev af 7. marts 2014 oplyst, at andelsværdierne er ansat ca. 393 millioner kroner højere, end de skulle være i henhold til de seneste vedtægter godkendt af kommunen og skødernes punkt 6, der er tinglyst på samtlige af foreningens ejendomme, og som indeholder et forbud mod fortjeneste ved videresalg. Du har henvist til, at du mener, at Københavns Kommunes handlen er helt urimelig og muligvis tillige magtfordrejning. Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Ann- Britt Møller Telefon: EAN- Nr skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Statsforvaltningen har valgt at tage stilling til, hvorvidt Københavns Kommune lovligt kan håndhæve skødernes punkt 6 om forbud mod fortjeneste ved videresalg af andele i A med henblik på, at de pågældende boliger kan vedblive med at være billige haveboliger. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune ikke har en saglig kommunal interesse i at sørge for, at der ikke opnås fortjeneste ved videresalg af andele i A for at sikre, at der bliver ved med at være billige haveboliger. Efter Statsforvaltningens opfattelse kan Københavns Kommune således ikke lovligt, efter de regler som Statsforvaltningen påser overholdelsen af, håndhæve bestemmelsen i skødernes punkt 6 om forbud mod fortjeneste ved videresalg af andele i A. Statsforvaltningen har ved sagens behandling ikke fundet anledning til undersøge nærmere, hvorvidt bestemmelsen i 1

2 skødernes punkt 6 i sin tid er blevet indsat i overensstemmelse med dagældende regler og retsgrundsætninger. Endvidere har Statsforvaltningen ikke ved denne sags behandling taget stilling til, hvorvidt bestemmelsen i skødernes punkt 6 er faldet bort efter privatretlige regler. Statsforvaltningen har anmodet Københavns Borgerrepræsentation om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver borgerrepræsentationen anledning til. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Du har den 9. september 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen i anledning af Københavns Kommunes brev af 7. marts 2014 vedrørende A. Du har i dit brev blandt andet anført følgende: Københavns Kommune (i det følgende KK) fremsender vedhæftede skrivelse til A (i det følgende A) dateret 7. marts I skrivelsen fremføres det bla. at de efter at have fundet en oprindelig skødeklausul frem, har erfaret at der i denne står anført, at der ingen fortjeneste må være ved salg eller overdragelser af de enkelte andele. Det fremføres endvidere at foreningen skulle have overtrådt foreningens egne vedtægter, som efter KK s påstand skulle indeholde en som beskrev at foreningen skulle sende eventuelle vedtægter/vedtægtsændringer til godkendelse i KK. KK fremfører at vedtægterne fra 2004, således skulle være ulovlige. KK er af den opfattelse, at værdiansættelserne i vedtægterne er for høje, idet grundværdierne er tillagt de enkelte andele. [ ] Det er efter min bedste overbevisning en helt urimelig, og måske tillige ulovlig magtfordrejning fra KK s side af. KK har selv gennem tiden, tilladt at der både må tages fortjeneste af de enkelte andele, og ligeledes at vedtægtsændringer mm. ikke længere skulle godkendes i kommunen. Ikke engang da A i 2004 betaler sig fra en hjemfaldspligt for 80 millioner, gjorde INGEN i KK foreningen opmærksomme på at de i fremtiden ville stille tiden tilbage, og inddrage de tilladelse de tidligere har givet A. Da sagen får konsekvenser for mere end 600 familier, som mister ca. 1 million hver af deres opsparede midler, har sagen som de nok ved, fået en del presseomtale. Du har anført, at Københavns Kommune ved godkendelsen af vedtægterne i 1995 har tilladt, at A kan forme egne vedtægter, at andelsboligforeningen i 1972 købte sig fri af tilskudsdeklarationen, at Københavns Kommune derved har godkendt, at der kan ske overdragelse af andele med fortjeneste for så vidt angår husene, og at det ikke er korrekt, at andelsboligforeningen har handlet imod gældende vedtægter. 2

3 Det fremgår af brev af 7. marts 2014 fra Københavns Kommune til A, at bestemmelsen i skødernes punkt 6 er tinglyst på samtlige af foreningens ejendomme, at andelsboligforeningen ikke kan omdannes til ejerboliger, eftersom formålet billige boliger hermed forvanskes, at kommunen ifølge servitutterne skal godkende vedtægtsændringer for andelsboligforeningen, at dette senest er sket i 1995, og at blandt andet vedtægtens 6 om opgørelsen af andelsværdien er blevet ændret siden 1995 uden kommunens godkendelse. Det fremgår endvidere af brevet af 7. marts 2014 fra Københavns Kommune, at andelsværdierne er ansat ca. 393 millioner kr. højere, end de ville kunne fastsættes i henhold til de seneste vedtægter godkendt af kommunen, at andelsforeningen anmodes om at fremsende et udkast til vedtægter, der fastsætter andelsværdierne i overensstemmelse med de tidligere godkendte bestemmelser, dog tillagt frikøbsvederlaget, at det bør fremgå af vedtægterne, at kommunen skal godkende vedtægterne, at der skal henvises til de tinglyste skødebestemmelser, og at kommunen anmoder om andelsboligforeningens tilkendegivelse af, hvordan overprisproblematikken i forhold til de overdragelser, der er sket, efter de ikke godkendte regler om prisfastsættelse, agtes håndteret. Statsforvaltningen har ved brev af 17. december 2014 anmodet Københavns Borgerrepræsentation om en udtalelse. Borgerrepræsentationen er af Statsforvaltningen anmodet om særligt at redegøre for med hvilken begrundelse og med hvilken lovhjemmel bestemmelsen i skødernes punkt 6 om forbud mod fortjeneste blev pålagt A, og med hvilken lovhjemmel Københavns Kommune i dag vil påtage sig opgaver i relation til boligforsyning ved at sikre håndhævelsen af forbuddet mod fortjeneste ved videresalg. Ved brev af 23. marts 2015 har du indsendt yderligere materiale til sagen. Ved brev af 30. marts 2015 har Københavns Kommune fremsendt en af borgerrepræsentationen vedtaget udtalelse med bilag til Statsforvaltningen. Der fremgår følgende af siderne 1 3: Historisk baggrund I forbindelse med As køb af grunde af Københavns Kommune i 1915, 1917, 1919 og 1926 blev der tinglyst en servitut, som blandt andet fastsætter, at der ikke må opnås fortjeneste på andelene. Servitutten lyder: De ved salget og ved senere bebyggelse fremkommende ejendomme samt lejlighederne i disse må ikke ved overdragelse af brugsretten eller anden ret, ved foreningens opløsning eller på anden måde fordyres for de til enhver tid værende ejere eller brugere derved, at de forrige ejere eller brugere beregner sig nogen fortjeneste ved afhændelsen af deres ret eller ved nogen anden fremgangsmåde. Intet ejerskifte eller brugerskifte må finde sted uden magistratens samtykke, som bl.a. kan ventes gjort betinget af, at det oplyses eller om fornødent dokumenteres, at fortjeneste ikke er opkrævet ved afhændelsen. Magistraten skal til enhver tid være kendt med, hvem der er brugere af ejendommene eller lejlighederne. Foreningen må ikke opløses eller omdannes, således at dens nuværende formål tilvejebringelse af billige, sunde og smukke haveboliger forvanskes. Magistraten har godkendelsesret med hensyn til foreningens vedtægter (love), der navnlig aldrig vil kunne respekteres, f.s.v. de kommer i strid med dette dokuments og de dertil sig 3

4 sluttende andre med kommunen oprettede dokumenters indhold, selv om en uoverensstemmelse mulig skulle forblive upåagtet ved kommunens gennemsyn og godkendelse af de nævnte vedtægter. Foreningens medlemmer forudsættes stadig alle at være solidarisk forpligtede overfor A og således i realiteten også overfor kommunen. Et eksemplar af foreningens i overensstemmelse med vedtægterne reviderede regnskaber bliver hvert år at tilstille magistraten. I forbindelse med det enkelte grundsalg blev der tillagt kommune tilbagekøbsret til grundene i år 2000 for den oprindelige pris tillagt værdien af bygningerne. I henhold til servitutten blev værdien af de enkelte andele frem til 1975 fastsat til anskaffelsessummen for grundene og bygningerne med tillæg af forbedringer. I slutningen af 1960 erne påpegede foreningen det uholdbare i, at den, der var andelshaver i år 2000, i forbindelse med tilbagekøbet ville få en pris fra kommunen på den oprindelige købesum for grunden + bygningens værdi efter vurdering, medens alle tidligere ejere af andelen helt frem til 1999 kun ville få en pris svarende til den oprindelige købesum for grunden + anskaffelsessummen for bygningen. I 1972 blev det efter forhandling mellem kommunen og andelsboligforeningen aftalt, at bygningsværdien efter den offentlige ejendomsvurdering kan indgå i værdiansættelsen af de enkelte andele. Denne værdiansættelsesmetode blev vedtaget af foreningen i 1975 og en herpå sigtende vedtægtsændring blev godkendt af kommunen og var gældende frem til I 1991 betalte andelsboligforeningen ca. 35 mio. kr. for udskydelse af den kommunale tilbagekøbsret til år I den forbindelse blev vederlaget for udskydelsen af hjemfaldet tillagt anskaffelsessummen for grunden, når andelsværdien skulle fastsættes. Dette er senest bekræftet mellem kommunen og andelsboligforeningen i 1995, hvor andelsboligforeningen senest har indsendt og fået godkendt sine vedtægter hos kommunen i overensstemmelse med servitutten. Heller ikke på det tidspunkt fremgik det af vedtægterne, at kommunen skulle godkende vedtægtsændringer, men foreningens daværende advokat B anmodede om godkendelse med henvisning til servitutten. I 2004 ændrede andelsboligforeningen sine vedtægter, så andelsværdien sættes til 95 pct. af den offentlige vurdering af både grundværdi og bygningsværdi. Dette skete i forbindelse med foreningens frikøb fra hjemfald til Københavns Kommune. De ændrede vedtægter blev ikke forelagt kommunen til godkendelse. Københavns Kommune blev, efter en henvendelse fra en landinspektør (på vegne af nogle andelshavere) om muligheden for udstykning af andelsboligforeningen til ejerboliger, opmærksom på, at foreningen har ændret sine vedtægter i 2001, 2003, 2004 og 2013 uden at forelægges dem for Københavns Kommune til godkendelse. Teknik- og Miljøforvaltningen sendte på den baggrund et brev af 7. marts 2014 til foreningen og anmodede andelsboligforeningen om at bringe værdiansættelsen i overensstemmelse med de senest godkendte principper samt redegøre for, hvordan foreningen vil håndtere den dermed opnåede overprisproblematik. Herudover fremgår der følgende af side 8: 4

5 Københavns Kommune har i forbindelse med den indsatte bestemmelse i skødernes punkt 6 om forbud mod fortjeneste ved videresalg ønsket at varetage hensyn til sikring af grundlaget for salget til foreningen, nemlig at foreningens ejendomme skulle være fri for spekulation, således at de pågældende boliger kunne vedblive med at være billige, sunde og smukke haveboliger, hvilket jf. ovenfor er legale kommunale formål. Og videre side 10 fremgår følgende: Kommunens adgang til at håndhæve servitutten indskrænkes således ikke ved fortolkning af begrebet boligforsyning eftersom kommunens kontrol og tilsyn med bestående boliger, som i denne sag har til hensigt at opretholde status quo, ikke tilfører yderligere boliger til kommunens borgere. Endelig fremgår der følgende af konklusionen side 12: Det er kommunens opfattelse, at en kommune kan købe og sælge fast ejendom, såfremt det sker med henblik på varetagelse af lovlige kommunale formål. Det lovlige kommunale formål, der lå bag salget til X i , var hensynet til jordforsyningen, altså konkret til, at det skulle være muligt at opføre spekulationsfrit, billigt boligbyggeri i kommunen. Formålet med at sikre billige boliger blev fremmet dels ved at sikre, at det var en andelsboligforening, man solgte til, dels ved at pålægge videreoverdragelsen af andele restriktioner i form af den foreliggende servitut. Salget af ejendommene og servitutpålægget skete ikke med hjemmel i skrevet lov, men må uanset dette anses for at have været lovligt, jf. også udtalelsen i den ovenfor nævnte Højesteretsdom U H, som vedrører et ligeledes ikke lovhjemlet servitutpålæg med det formål at sikre kommunen konjunkturstigningen af værdien af en solgt fast ejendom. Når etableringen af retstilstanden må anses for at have været lovlig, må håndhævelse af de pågældende rettigheder som udgangspunkt også anses for lovlig. I henhold til en praksis, der har udviklet sig siden slutningen af 1950 erne lægger tilsynsmyndighederne til grund, at kommunerne ikke kan påtage sig opgaver i forhold til den almindelige forsyning af borgerne med boliger uden hjemmel i skreven ret. Københavns Kommune er ikke enig i, at man kan slutte herfra til, at kommunen skulle være afskåret fra at håndhæve sine rettigheder over etablerede boliger, da slutningen ikke har offentligretligt grundlag. Vedlagt brevet af 30. marts 2015 fra Københavns Kommune var, foruden den ovennævnte af borgerrepræsentationen vedtagne udtalelse til Statsforvaltningen, blandt andet en utrykt dom af 6. februar 1986 fra Østre Landsret. Der fremgår følgende af domme siden 16: Der findes ikke hverken ud fra forvaltningsretlige synspunkter, grundbyrdeloven eller dennes analogi eller ekspropriationsretlige betragtninger noget grundlag for at tilsidesætte 1918-deklarationerne, hvis formål det var henholdsvis at bevare værdistigningen på jorden for sagsøgte og sikre billige boliger, eller den ved 5

6 deklarationen af 1956 aftalte ordning, der må antages indført ud fra et ønske fra såvel beboernes som kommunens side om legalisering af ejendomshandel i området. Af samme dom fremgår side 5 følgende vedrørende deklarationen af 11. februar 1918: Deklarationen må endvidere ses på baggrund af den da herskende bolignød, og ønsket om at bevare disse ejendomme som billige ejendomme for ejerne og lejerne. Videre i samme dom har sagsøgerne gjort følgende gældende side 13: En opretholdelse af deklarationerne efter handlen i 1977 er i strid med de oprindelige forudsætninger for 1918-deklarationerne, der ikke blot var at få del i grundværdistigningen, men også havde det sociale sigte at skabe bedre boliger for folk. Sagsøgtes dispositioner i dag er alene baseret på økonomiske overvejelser og har karakter af økonomisk spekulation på ejernes bekostning. Og sagsøgte Københavns Kommune er side 14 i dommen taget til indtægt for at have anført følgende: Sagsøgte har til støtte for sin frifindelsespåstand anført, at der bag de omhandlede 2 deklarationer, der blev lyst på sagsøgerens ejendom i 1918, lå hvert sit formål. Maksimalprisdeklarationen blev pålagt ejendommen til gengæld for de lempelser, sagsøgte havde indrømmet køberen, grosserer Albert Svendsen, medens tilbagekøbsdeklarationen havde til formål at inddrage jordværdistigningen i kommunekassen. Begge deklarationer blev ændret ved 1956-deklarationen, hvor maksimalprisbestemmelsen blev afløst af en fri prisfastsættelse. Det var klart lovligt i 1918 at betinge et kommunalt grundsalg af en tilbagekøbsret, en ret der i øvrigt hviler på ejendomme i Københavns Kommune, og der er ikke i den forvaltningsretlige teori og praksis holdepunkter for at fastslå at deklarationerne eller 1956-deklarationen, der ændrede 1918-deklarationerne på en række punkter, skulle være ulovlige. Endvidere var Højesterets dommene U /2 H og U H vedlagt brevet af 30. marts 2015 fra Københavns Kommune. Den 7. april 2015 har Statsforvaltningen fra Københavns Kommune modtaget referat fra borgerrepræsentationens møde den 26. marts Statsforvaltningen har ved breve af 23. marts, 24. marts og 29. april 2015 modtaget bemærkninger til sagen fra henholdsvis C, D og E, sidstnævnte på vegne af A. Den 2. juli 2015 har advokat F fra Advokatfirmaet G på vegne af A sendt advokat Hs redegørelse af 4. oktober 2014 med bilag Herudover har Københavns Kommune ved brev af 5. august 2015 efter anmodning fremsendt supplerende oplysninger i sagen. Endelig har Statsforvaltningen ved brev af 12. august 2015 fra Advokatfirmaet G modtaget advokatfirmaets udkast til stævning mod Københavns Kommune på vegne af blandt andet A, og ved brev af 26. august 2015 har Statsforvaltningen fra Københavns Kommune modtaget kopi af stævning mod Københavns kommune indgivet af Advokatfirmaet G på vegne af blandt andet A til Retten på Frederiksberg. 6

7 Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til spørgsmål af privatretlig karakter. Statsforvaltningen vil imidlertid altid også når en kommune handler på privatretligt grundlag kunne påse, at lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, og de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger overholdes. Der henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 2010, side Statsforvaltningens udtalelse A. Grundsætningen om saglig forvaltning ved privatretlige dispositioner I det ikke helt ubetydelige omfang forvaltningen gør brug af aftaler med borgere eller med andre myndigheder, omfattes forvaltningens aftaler som udgangspunkt af de almindelige privatretlige aftaleregler, men i større eller mindre omfang modificeres disse af offentligretlige krav. Der fremgår følgende af Forvaltningsret Almindelige emner af Jens Garde m.fl., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2009, side 101: Den retligt set enkleste del af forvaltningens aftaler er dem, som vedrører den pågældende myndighed i dens egenskab af grundejer, bygherre etc. På dette område kan der f.eks. være tale om kontrakter vedrørende køb og salg af grunde eller om leverancer. Sådanne aftaler kan betegnes privatretlige aftaler, idet det offentlige her handler på samme måde som en privat, og forholdet i alt væsentligt må bedømmes efter privatrettens regler. Dog med den modifikation, at forvaltningen også ved beslutningen om indgåelse af en sådan aftale er bundet af forvaltningsrettens regler om inhabilitet, jf. forvaltningslovens 2, stk. 2, og grundsætningen om saglig forvaltning (magtfordrejningsgrundsætningen) mv. Se også Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten m.v. af Karsten Revsbech, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2015, side 100: Som nævnt ovenfor er kommunerne en del af den offentlige forvaltning (se ovenfor afsnit 3.1), hvorfor de er undergivet de almindelige forvaltningsretlige regler. Dette gælder som udgangspunkt også, hvor kommunerne handler inden for rammerne af den uskrevne kommunalfuldmagt. Et af de almindelige forvaltningsretlige krav består i, at en myndighed er forpligtet til at træffe afgørelser samt beslutninger vedrørende faktisk forvaltningsvirksomhed udelukkende på grundlag af saglige hensyn (grundsætningen om saglig forvaltning eller magtfordrejningsgrundsætningen). Kommunerne er således ved deres indgåelse af privatretlige aftaler underlagt grundsætningen om saglig forvaltning (magtfordrejningsgrundsætningen). 7

8 B. Kommunalfuldmagten - boligforsyning Kommunerne har mulighed for at varetage visse opgaver med hjemmel i uskrevne kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Kommunalfuldmagtsreglerne er udviklet gennem praksis og viger for den skrevne lovgivning. Karsten Revsbech skriver i bogen om Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten m.v., Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2015, følgende side 41: Alt i alt kan det på ovenstående baggrund hævdes, at kommunalfuldmagten, der oprindeligt er baseret på forholdets natur, efterhånden også har en form for et lovhjemmelslignende grundlag i lovgivningsmagtens forudsætninger gennem mange år. Der kan muligvis siges at foreligge en stiltiende lovhjemmel. [ ] Kommunalfuldmagten og de retsgrundsætninger, der afgrænser den, er i den retlige trinfølge placeret på lovs niveau. Det er derfor principielt korrekt, at Indenrigsministeriet i en konkret sag har udtalt,»at ministeriet ikke har nogen beføjelser til i konkrete tilfælde at fravige de ovenfor beskrevne kommunalfuldmagtsregler«. Det forhold, at kommunalfuldmagten med tilhørende retsgrundsætninger er på lovs niveau, betyder på den anden side, at kommunalfuldmagtsreglerne kan gennembrydes ved lov, således at der enten sker en indskrænkning eller en udvidelse af kommunernes dispositionsadgang i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. En kommune kan kun udføre eller støtte en aktivitet i det omfang, der er en kommunal interesse i aktiviteten. Hvad der er en kommunal interesse beror i høj grad på traditionen. Byplan- og byudviklingsmæssige forhold anses traditionelt for en kommunal interesse og har kunnet begrunde, at kommunen køber og sælger jord til byggegrunde. Den kommunale interesse er imidlertid ikke en fast størrelse. Der sker til stadighed en udvikling af de samfundsmæssige behov og dermed også af, hvad der er relevante fælles behov i et lokalsamfund. Se Kommunernes opgaver kommunalfuldmagten mv. af Karsten Revsbech, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2015, side Af side 74, samme forfatter, fremgår følgende: Det kan imidlertid også forekomme, at en hidtidig kommunal interesse i en aktivitet forsvinder, således at aktiviteten ikke længere kan varetages eller støttes. Dette vil ofte skyldes lovgivningsmæssige forhold, der betyder, at den kommunale interesse ikke længere er til stede. Oprindeligt var det antagelsen, at kommuner uden udtrykkelig lovhjemmel kunne bygge boligejendomme, i hvert fald arbejderboliger, og at kommuner lovligt kunne yde lån til boligbyggeri. Efterhånden udviklede der sig imidlertid den opfattelse, at lovgivningen om boligbyggeri er udtømmende i henseende til kommunernes støtte, hvilket kom til udtryk ved boligstøtteloven af Se Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. af Karsten Revsbech, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2015, kapitel 28. 8

9 At kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyning, medmindre der er lovhjemmel hertil har endvidere støtte i forarbejderne til lov nr. 465 af 30. juni 1993 om kommunernes adgang til at erhverve boliger for at fremme udlændinges integration. Der fremgår blandt andet følgende af bemærkninger til lovforslag nr. 336 af 27. maj 1993: På baggrund af den praksis vedrørende kommunernes deltagelse i boligforsyning, der har udviklet sig, siden man i 1958 gennemførte boligstøttelovgivningen, er kommunerne afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til den almindelige forsyning af borgerne med boliger, medmindre der foreligger hjemmel i skreven ret hertil, som det f.eks. er tilfældet inden for ældrelovgivningen. Det antages dog, at kommuner, der før gennemførelsen af boligstøttelovgivningen havde erhvervet udlejningsejendomme, fortsat kan eje disse. Kommuner kan også med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne tilvejebringe boliger til visse persongrupper, der må antages at have specielle behov forudsat at kommunerne i anden sammenhæng hat særlige forpligtelser over for disse persongrupper. Da kommunerne ikke har særlige forpligtelser over for udlændinge forpligtelser, som kommunerne ikke også har over for kommunernes øvrige borgere kan kommunerne ikke på ulovbestemt grundlag påtage sig opgaver i forhold til udlændinges integration på det boligmæssige område. Hovedreglen om at kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyning, medmindre der er lovhjemmel hertil, blev fastholdt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 29. juni 2007 (Kommunaljuridisk kontor, j. nr /101-3) vedrørende Københavns Kommunes ønske om i forbindelse med salg af kommunens byggegrunde at stille et vilkår om, at der skulle opføres boliger til en husleje på max kr. for en lejlighed på ca. 85 m² om måneden til familier med mellemindkomster, det vil sige uformuende familier med årsindkomster på mellem kr. og kr. Ministeriet fandt et sådant vilkår ulovligt, idet der ikke forelå lovhjemmel, og idet kommunen ikke havde nogen særlige forpligtelser efter lovgivningen over for uformuende familier med de nævnte årsindkomster. Kommunerne kan dog med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne fortsat tilvejebringe boliger, herunder yde støtte til tilvejebringelse af boliger til visse persongrupper, der må antages at have specielle boligbehov, og som på grund af særlige forhold må anses for at have svært ved selv at tilvejebringe egnede boliger. Dette forudsætter dog, at kommunerne i anden sammenhæng har særlige forpligtelser over for disse persongrupper, det vil sige forpligtelser, som kommunerne ikke har over for kommunens øvrige borgere. Se Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis af Inger Mogensen og Dario Silic, Nyt Juridisk Forlag 2004, side C. Vurdering På baggrund af den foreliggende sag har Statsforvaltningen fundet anledning til at vurdere lovligheden af, at Københavns Kommune håndhæver bestemmelsen i skødernes punkt 6 om forbud mod fortjeneste ved videresalg af andele i A med henblik på, at de pågældende boliger kan vedblive med at være billige haveboliger. 9

10 Københavns Kommune har under sagen oplyst følgende: Københavns Kommune har i brev af 7. marts 2014 til A, som svar på foreningens forespørgsel til kommunen om muligheden for at omdanne andelsboligerne til ejerboliger, oplyst, at kommunen på baggrund af bestemmelsen i skødernes punkt 6 ikke kan godkende, at andelsboligerne omdannes til ejerboliger, da formålet billige boliger hermed forvanskes. Endvidere har Københavns Kommune i udtalelsen af 30. marts 2015, side 8, oplyst følgende: Københavns Kommune har i forbindelse med den indsatte bestemmelse i skødernes punkt 6 om forbud mod fortjeneste ved videresalg ønsket at varetage hensyn til sikring af grundlaget for salget til foreningen, nemlig at foreningens ejendomme skulle være fri for spekulation, således at de pågældende boliger kunne vedblive med at være billige, sunde og smukke haveboliger, hvilket jf. ovenfor er legale kommunale formål. Og videre side 10 fremgår følgende: Kommunens adgang til at håndhæve servitutten indskrænkes således ikke ved fortolkning af begrebet boligforsyning eftersom kommunens kontrol og tilsyn med bestående boliger, som i denne sag har til hensigt at opretholde status quo, ikke tilfører yderligere boliger til kommunens borgere. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune ikke har en saglig kommunal interesse i at sørge for, at der ikke opnås fortjeneste ved videresalg af andele i A for at sikre, at der bliver ved med at være billige haveboliger. Efter Statsforvaltningens opfattelse kan Københavns Kommune således ikke lovligt, efter de regler som Statsforvaltningen påser overholdelsen af, håndhæve bestemmelsen i skødernes punkt 6 om forbud mod fortjeneste ved videresalg af andele i A. Statsforvaltningen har lagt afgørende vægt på, at det ikke kan antages at være Københavns Kommunes opgave at varetage hensynet til, at boligerne i A kan vedblive med at være billige haveboliger. Det skyldes, at det antages, at kommunerne er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til den almindelige forsyning af borgerne med (billige) boliger, medmindre der foreligger hjemmel i skrevet ret. Kun i det omfang der er tale om persongrupper, som kommunen i anden sammenhæng har særlige forpligtelser overfor, kan kommunen med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne engagere sig i boligforsyning, og Københavns Kommune har ingen særlige forpligtelser til generelt at forsyne borgere i Københavns Kommune med billige boliger, hvorfor dette kun kan ske ifølge lov. Herudover har Statsforvaltningen lagt vægt på, at eftersom et vilkår om forbud mod fortjeneste ved videresalg med henblik på at sikre billige boliger, efter den nugældende lovgivning og de gældende retsgrundsætninger, ikke lovligt ville kunne indgå i en aftale vedrørende kommunens salg af jord, vil der tilsvarende ikke lovligt kunne ske en håndhævelse af et sådant allerede aftalt vilkår. Det bemærkes, at det forhold, at der er tale om en deklaration, som er tinglyst som led i en privatretlig aftale, ikke indebærer en adgang for kommunen til at varetage det omhandlede hensyn. Kommunerne er således som nævnt ovenfor ved deres indgåelse af privatretlige aftaler underlagt grundsætningen om saglig forvaltning. 10

11 Det bemærkes endvidere, at det forhold, at der er tale om allerede opførte bygninger og at der således ikke er tale om påtænkte opførelser af nye bygninger ikke kan føre til et andet resultat. Det skyldes, at når det er fast antaget, at kommuner ikke på ulovbestemt grundlag kan påtage sig opgaver i relation til den almindelige forsyning af borgerne med (billige) boliger, så vil kommunen efter Statsforvaltningens opfattelse være afskåret fra opgavevaretagelsen, uanset om denne vedrører eksisterende eller fremtidige boliger. Statsforvaltningen har ved sagens behandling ikke fundet anledning til undersøge nærmere, hvorvidt bestemmelsen i skødernes punkt 6 i sin tid er blevet indsat i overensstemmelse med dagældende regler og retsgrundsætninger. Det skyldes, at dette spørgsmål ikke ses at være af relevans for spørgsmålet om, hvorvidt Københavns Kommune i dag har mulighed for lovligt at varetage det pågældende hensyn, som en udnyttelse af deklarationen er udtryk for. Endvidere har Statsforvaltningen ikke ved denne sags behandling taget stilling til, hvorvidt bestemmelsen i skødernes punkt 6 er faldet bort efter privatretlige regler eller til spørgsmål i øvrigt vedrørende Københavns Kommunes godkendelse af vedtægterne for andelsboligforeningen. Endelig har Statsforvaltningen ikke taget stilling til spørgsmål vedrørende tilbagekøbsret for Københavns Kommune i overensstemmelse med tinglyste deklarationer. Efter Statsforvaltningens opfattelse har Højesterets dom i U H, hvortil Københavns Kommune har henvist, dermed heller ikke betydning for det spørgsmål, som Statsforvaltningen har udtalt sig om. Endvidere har Højesterets dom i U /2H, om håndhævelse af en servitutbestemmelse mellem to kommuner, efter Statsforvaltningens opfattelse heller ikke betydning for det spørgsmål, som Statsforvaltningen har udtalt sig om. Endelig har den utrykte Østre Landsrets dom af 6. februar 1986, hvor Københavns Kommune blev sagsøgt af to husejere, efter Statsforvaltningens opfattelse ikke betydning for denne sag, uanset der fremgår følgende af dommen: Der findes ikke hverken ud fra forvaltningsretlige synspunkter, grundbyrdeloven eller dennes analogi eller ekspropriationsretlige betragtninger noget grundlag for at tilsidesætte 1918-deklarationerne, hvis formål det var henholdsvis at bevare værdistigningen på jorden for sagsøgte og sikre billige boliger, eller den ved deklarationen af 1956 aftalte ordning, der må antages indført ud fra et ønske fra såvel beboernes som kommunens side om legalisering af ejendomshandel i området. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Østre Landsret ved dommen af 6. februar 1986, hvor der blev taget stilling til, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte 1918-deklarationerne eller den ved deklarationen af 1956 aftalte ordning, ikke har taget stilling til, om Københavns Kommune i denne situation har en saglig kommunal interesse i at sikre, at de pågældende ejendomme bevares som billige ejendomme. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at sagsøgerne de to boligejere ifølge det oplyste i dommen side 13 (som refereret ovenfor) har gjort gældende, at kommunens håndhævelse af deklarationerne efter 1977 alene var baseret på økonomiske 11

12 overvejelser og havde karakter af økonomisk spekulation på ejernes bekostning, og heroverfor har Københavns Kommune gjort gældende, som det fremgår af dommen side 14 (som refereret ovenfor), at maksimalprisdeklarationen blev pålagt ejendommen til gengæld for de lempelser, som kommunen havde indrømmet køberen, og at tilbagekøbsdeklarationen havde til formål at inddrage jordværdistigningen i kommunekassen. Hverken sagsøgerne eller sagsøgte har således henvist til, at deklarationerne blev håndhævet af hensyn til at bevare ejendommene som billige boliger. Af de ovennævnte grunde er det således Statsforvaltningens opfattelse, at Østre Landsrets dom af 6. februar 1986 ikke kan tages til indtægt for den opfattelse, at en kommune har en saglig interesse i gennem udnyttelse af en deklaration at sikre billige boliger. Statsforvaltningen har anmodet Københavns Borgerrepræsentation om inden to måneder at oplyse, hvad Statsforvaltningens udtalelse giver borgerrepræsentationen anledning til. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Københavns Kommune, C, D, E på vegne af A, Advokatfirmaet G ved advokaterne I og F på vegne af A m.fl., J Advokaterne ved advokat K på vegne af et dødsbo og Retten på Frederiksberg. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Ann-Britt Møller 12

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser København, den 9. november 2016 2 Program Præsentation af problemstilling Kommunen som privat grundsælger salg af fast ejendom - vilkår Kort

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016 Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Præsentation af problemstilling Kommunen sælger fast ejendom Kommunen opfører byggeri til brug for kommunen

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Udtalelse om cafédrift på en kommunes plejecentre 2016-31870 Dato: 11-10-2016 Fornyet henvendelse om cafédrift på plejecentre Skanderborg Kommune har anmodet Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere