Københavns Kommune Overborgmesteren Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr."

Transkript

1 Københavns Kommune Overborgmesteren Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: /101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns Kommune rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedrørende Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 10. januar 2007 om kommunens engagement i forbindelse med opførelse af boliger, som reserveres til familier med almindelige indkomster, til en husleje på max kr. om måneden. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Københavns Kommune i forbindelse med salg af kommunens byggegrunde ikke lovligt kan stille et vilkår om, at der skal opføres boliger til en husleje på max kr. for en lejlighed på ca. 85 m2 om måneden til familier med mellemindkomster, dvs. uformuende familier med årsindkomster på mellem kr. til kr. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse. Sagens baggrund: Det fremgår af sagen, at advokat Kurt Bardeleben på vegne af Københavns Kommune ved brev af 15. september 2006 rettede henvendelse til Statsamtet København med anmodning om en vejledende udtalelse vedrørende kommuners adgang til efter kommunalfuldmagtsreglerne at engagere sig i boligforsyningen. Advokaten oplyste i den forbindelse, at baggrunden for henvendelsen til statsamtet var Københavns Kommunes Projekt 5x5, der havde til formål at sikre, at familier med årsindkomster på mellem kr. kunne bosætte sig i København. Om projektet oplyste advokaten blandt andet, at det er et mål for kommunen inden 2010 at igangsætte byggeri af boliger på m2 til en månedlig husleje, der ikke overstiger kr. Det fremgik endvidere, at kommunen overvejede en række forskellige modeller til gennemførelse af projektet ved udbud af kommunale grunde og byggerettigheder. Henvendelsen var vedlagt et af advokaten udarbejdet notat af samme dato om kommuners engagement i boligforsyningen. Af advokatens henvendelse fremgår endvidere:

2 2 På baggrund af min gennemgang af de relevante dele af lovgivningen om boligbyggeri samt den foreliggende rets-, tilsyns- og ombudsmandspraksis og kommunalretlige litteratur er det min opfattelse, at kommunerne inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne i et vist omfang kan engagere sig i boligforsyningen. Det er således min vurdering, at der er en saglig, kommunal interesse i at Københavns Kommune bidrager aktivt til realiseringen af Projekt 5x5. I nyere tilsynspraksis og dele af retslitteraturen ses en generelt formuleret antagelse om, at ethvert kommunalt engagement i boligforsyningen er udelukket, dvs. at kommunerne efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt skulle være afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil. Der kan imidlertid være grundlag for en indskrænkende fortolkning af denne generelt formulerede antagelse. Baggrunden herfor er bl.a., at den situation, som Københavns Kommune befinder sig i, ikke hidtil har været vurderet med udgangspunkt i kommunalfuldmagtens grænser, og der er efter min opfattelse gode argumenter for, at Københavns Kommune i den foreliggende situation kan afveje interesserne til fordel for kommunens ønske om at have en bedre balance mellem forskellige indkomstgrupper i kommunen. Paradokset for Københavns Kommune består bl.a. i, hvorvidt grundprisernes himmelflugt indebærer, at Københavns Kommune er forpligtet til at indkassere de mulige fortjenester ved salg af byggegrunde med den konsekvens, at der ikke kan bygges boliger til familier med almindelige indkomster. Af betydning i den henseende er også, at den kommunale interesse ikke er nogen statisk størrelse. Der sker til stadighed en udvikling af de samfundsmæssige behov, herunder gennem udviklingen af det "fleksible arbejdsmarked", og dermed også en udvikling af, hvad der er relevante fælles behov i lokalsamfundet. Hertil kommer, at der bl.a. på det københavnske boligmarked gør sig særlige forhold gældende. På baggrund af den udredning, som jeg har foretaget i det vedlagte juridiske notat om kommunernes engagement i boligforsyningen, er det efter min vurdering forsvarligt at drage følgende konklusioner om kommunernes mulighed for at engagere sig i boligforsyningen inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne: Det må være udelukket, at kommunerne selv opfører boligejendomme med henblik på udlejning eller salg, ligesom kommunerne som udgangspunkt er afskåret fra at erhverve boligejendomme med det formål at drive udlejningsvirksomhed. Denne antagelse har støtte i lovgivningen, tilsynspraksis og retslitteraturen. Det er en lovlig og naturlig opgave for kommunerne at deltage i fremskaffelsen af byggemodnet jord til boliger og erhverv. Kommunernes opkøb, byggemodning og salg af jord kan således finde sted dels for at varetage lovlige, kommunale planmæssige interesser, dels for at sikre et vist udbud af byggemodne grunde i kommunen. Dette er fast antaget i tilsynspraksis og retslitteraturen. Kommunerne må ikke yde direkte økonomisk støtte til opførelse af almennyttigt boligbyggeri i form af lån, garantistillelse, tilskud m.v., i videre omfang end hjemlet i

3 3 lovgivningen. Denne antagelse støttes primært på en fortolkning af almenboligloven (modsætningsslutning), og er i øvrigt lagt til grund af ressortmyndigheden og i tilsynspraksis. Andre former for (mere indirekte) støtte til almennyttigt byggeri, f.eks. i form af eftergivelse af gæld eller salg af en grund til reduceret pris, er umiddelbart ikke udelukket som følge af almenboliglovgivningen. Mulighederne herfor skal dermed vurderes efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger, herunder forbudet mod begunstigelse af enkeltpersoner m.v. Denne antagelse støttes primært på udtalelser fra ressortmyndigheden og kan siges at følge af en fortolkning af boligstøttelovgivningen. Det er formentligt nødvendigt at sondre mellem almennyttigt boligbyggeri og andet boligbyggeri, da kommunerne ikke som følge af boligstøttelovgivningen umiddelbart er afskåret fra at yde støtte til andre boligformer end almennyttigt byggeri. Mulighederne herfor skal dermed også vurderes efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger, herunder forbudet mod begunstigelse af enkeltpersoner m.v. Denne antagelse støttes primært på udtalelser fra ressortmyndigheden. Endelig er der ikke i rets- eller tilsynspraksis taget stilling til, hvorvidt en kommune ved et grundsalg kan tinglyse bebyrdende rådighedsindskrænkninger eller udbyde sine ejendomme eller byggeretter med bebyrdende vilkår med henblik på at sikre et udbud af billige boliger i kommunen. Det er dog fast antaget i tilsynspraksis, at varetagelsen af en saglig, kommunal interesse kan begrunde, at der fastsættes begrænsninger for en fast ejendoms anvendelse med den konsekvens, at markedsprisen falder. En ufravigelig forudsætning for et kommunalt engagement i boligforsyningen er, at kommunen sikrer sig, at den kommunale interesse varetages. F.eks. skal kommunen ved grundsalg til reduceret pris sikre sig, at de hensyn, der har begrundet den lavere pris, bliver tilgodeset. En prisreduktion må således ikke blot føre til en større fortjeneste for køberen (bygherren) eller andre. Det er sammenfattende min vurdering, at der kan være en saglig, kommunal interesse i, at Københavns Kommune bidrager aktivt til realiseringen af Projekt 5x5. Københavns Kommunes ønske om at bidrage aktivt til, at der tilvejebringes billige boliger af en god kvalitet til familier med almindelige indkomster, imødekommer således et fælles behov i det lokalsamfund, som kommunen udgør. De billige boliger vil kunne gøre det muligt for familier med almindelige indkomster at bo tættere på deres arbejdsplads, f.eks. hospitaler, politistationer og skoler, så f.eks. sygeplejersker og politifolk får lettere ved at imødekomme et ønske om vagtberedskab og lærere får mulighed for en tættere dialog med elevernes forældre ved forældrekonsultation uden at skulle pendle flere gange om dagen. Dette kan også have betydning for kommunens mulighed for at opretholde serviceniveauet i kommunen på en række områder. Den kommunale interesse kan dermed formuleres som en interesse i at tilvejebringe billige(re) boliger af god kvalitet, som familier med almindelige indkomster har råd til at bo i, så personer, der arbejder i kommunens institutioner og på hospitaler, politistationer m.v. i kommunen, får mulighed for at bosætte sig i nærheden af deres arbejdsplads.

4 4 3. MODELLER FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ENGAGEMENT I BOLIGFORSYNINGEN Som nævnt ønsker Københavns Kommune primært at bidrage til realiseringen af Projekt 5x5 gennem udbud af en række reserverede kommunale grunde samt udbud af kommunalt ejede byggeretter. Gennemførelsen heraf forudsættes naturligvis at ske inden for kommunalfuldmagtens grænser, herunder de kommunalretlige grundsætninger. Som eksempler på mulige modeller i forbindelse med overdragelse af kommunale grundarealer til opførelse af private udlejningslejligheder og andelsboliger kan f.eks. peges på følgende: A. Kommunens grunde udbydes med rådighedsindskrænkninger, der omfatter loft for huslejeniveauet på private udlejningslejligheder og andelsboliger for hele eller dele af det byggeri, der opføres på grunden. Grundene sælges til højstbydende. B. Kommunens grunde udbydes med rådighedsindskrænkninger, hvor de bydende gives mulighed for at byde ind på omfanget heraf kombineret med prisfastsættelse. F.eks. kan det tænkes, at de bydende får mulighed for at byde ind med åremålsbegrænsninger for rådighedsindskrænkningerne, hvor store andele af byggeriet på grundene der skal være omfattet osv. C. Kommunens grunde udbydes til en i forvejen fastsat reduceret pris med rådighedsindskrænkninger, der omfatter loft for huslejeniveauet, hvor de bydende gives mulighed for at byde ind på omfanget af lejligheder, der skal opfylde formålet om billig husleje. Ved brev af 3. oktober 2006 til Statsamtet København fremsendte advokat Kurt Bardeleben kopi af Århus Kommunes notat af 24. april 2006 vedrørende salg af almene boliger på Århus Havn. Advokaten bemærkede i den forbindelse, at det i notatet anførte efter hans opfattelse var i overensstemmelse med det, Københavns Kommune ønskede at foretage. Af notatet fremgik, at Århus Kommunes juridiske afdeling på baggrund af en redegørelse fra Advokatfirmaet Bech-Bruun havde vurderet de retlige rammer for opførelse af boliger på havnen og fundet, at Århus Kommune lovligt kunne indsætte salgsvilkår om opførelse af almene boliger, uanset at det under de givne omstændigheder indebar en reduceret salgspris. Det fremgår af referat af et møde den 26. oktober 2006 mellem Statsamtet København og Københavns Kommune, at kommunen blandt andet oplyste, at grundsalgene ikke ville være omfattet af lov om almene boliger. Ved brev af 29. november 2006 til Statsamtet København fremkom advokat Kurt Bardeleben med yderligere bemærkninger. Af denne henvendelse fremgår bl.a. følgende: Under mødet den 26. oktober 2006 aftaltes det, at Københavns Kommunes anmodning om vejledende udtalelse konkretiseres nærmere, således at Statsamtet ikke behøver forholde sig til de forskellige modeller, der er beskrevet i mit brev af 15. september Endvidere aftaltes det, at Københavns Kommune skal fremkomme med en uddybende begrundelse for, hvorfor Københavns Kommune faktisk har en interesse i, at der er såkaldte billige boliger til rådighed i kommunen.

5 5 Præcisering af anmodningen om vejledende udtalelse Københavns Kommunes anmodning om en vejledende udtalelse, baseret på min henvendelse af 15. september 2006 og de fremsendte notater af 15. september 2006 og 9. oktober 2006, kan konkretiseres til følgende spørgsmål: Vil Københavns Kommune være berettiget til, som led i salg af grundarealer, at pålægge disse restriktioner, der sikrer opførelse af familieboliger som andels-, eje-, leje- eller almene boliger til en rimelig boligudgift, som reserveres fortrinsvis til uformuende familier med mellemindkomster? Ved en rimelig boligudgift forstås kr pr. måned for en lejlighed på ca. 85 m2 i priser. Ved familier med mellemindkomster forstås familier med årsindkomster i størrelsesordenen kr i nuværende prisniveau. Det kan for besvarelsen af ovennævnte spørgsmål lægges til grund, at pålæg af restriktioner, der kan sikre opførelse af boliger til en rimelig leje, vil indebære, at Københavns Kommune vil opnå en lavere pris end ved et salg uden restriktioner, således at der fremkommer et mindre provenu ved salg af grundarealerne. Der er tale om en parallel til den situation, hvor en kommune sælger billigere til opførelse af almene boliger end til opførelse af almindelige udlejningsejendomme. I tilknytning til ovennævnte spørgsmål bedes statsamtet tillige oplyse, om det vil gøre en forskel, om der er tale om grunde, der har været i Københavns Kommunes eje i en længere periode, eller om der er tale om grundarealer, som opkøbes med det formål at foretage videresalg med restriktioner, der skal sikre opførelse af familieboliger til en rimelig husleje. Hvorfor skal der være boliger med rimelig boligudgift i Københavns Kommune? Hovedbegrundelsen for, at der skal være boliger med rimelig boligudgift i Københavns Kommune er, at familier uden formue, men med almindelige indkomster på mellem kr., bør have mulighed for at bosætte sig i kommunen. Der er indkomstmæssigt tale om en mellemgruppe, hvis tilstedeværelse i storbyen af mange grunde er af vigtig kommunal interesse. Her skal blot nævnes: hensynet til en afbalanceret befolkningssammensætning, hvor alle befolkningsgrupper er repræsenteret for at modvirke såkaldt social segregation, private og offentlige virksomheders rekrutteringsmuligheder inden for de fag, der typisk er inden for mellemindkomstgrupperne, trafikal trængsel og miljømæssige forhold. Vedrørende hensynet til en afbalanceret befolkningssammensætning henviste advokaten til Københavns Kommunes notat af 9. november 2006, hvis hovedkonklusioner er, at nyere forskning peger på betydningen af storbyen som en blandet by, samt at mellemindkomstgruppen har en central rolle i at sikre byens sociale sammenhængskraft, at København hidtil har fremstået som en by, der socialt set er forholdsvis afbalanceret,

6 6 men at de seneste års udvikling på boligmarkedet i København har vist tendenser i retning af øget social opdeling af byen, hvor på den ene side familier i ejerboliger i stigende grad distancerer sig indkomstmæssigt fra andre familier og på den anden side socialt svage grupper i stigende grad koncentreres i de almene boliger, at hovedstadens sociale opsplitning i udpræget grad ses i de nye boligområder, der helt overvejende består af dyre private boliger, og at hvis ikke denne udvikling vendes, vil den blive forstærket i de kommende år, hvor byggeriet i stigende grad vil finde sted i de nye boligområder. I relation til rekrutteringsmuligheder henviste advokaten til Københavns Kommunes notat af 15. november 2006, hvis hovedkonklusioner er, at der i Storkøbenhavn er betydelige rekrutteringsproblemer og problemer med flaskehalse inden for en række sektorer på arbejdsmarkedet, herunder sundhedssektoren, at Københavns Kommune inden for de næste år vil få betydelige problemer med rekruttering af medarbejdere til folkeskolen, sundhedssektoren og en række andre serviceerhverv, fordi helt op til hver tredje medarbejder i den kommunale arbejdsstyrke i perioden vil gå på pension, at de faglige organisationer i en aktuel analyse vurderer boligmarkedet som en barriere for rekruttering af deres medlemmer i hovedstadsområdet, og at de ønsker et større kommunalt engagement i boligforsyningen. I relation til trafikal trængsel og miljømæssige forhold henviste advokaten til Københavns Kommunes notat af 17. november 2006, hvis hovedkonklusioner er, at trængsel fra trafikken er et stort problem i Københavns Kommune, og kommunen arbejder gennem sin Trafik- og Miljøplan aktivt for at mindske trafikkens trængselsproblemer og mindske miljøbelastningen fra trafikken, at fremme af lokal bosætning i nærheden af arbejdspladsen er det mest effektive og langsigtede middel til at reducere trængselsproblemer på vejnettet, fordi det påvirker transportmiddelvalget, at cyklens andel i trafikken i kommunen udgør helt op til 50 %, hvilket (allerede) medfører store trafikale og miljømæssige fordele, og lokal bosætning er derfor et vigtig virkemiddel i trafikplanlægningen, at der er det seneste årti sket en øget indpendling til København fra bosatte i Vestsjællands og Storstrøms Amter. I redegørelsen af 29. november 2006 anførte advokaten endvidere, at boliger med en rimelig boligudgift efter hans opfattelse var nødvendige for at fastholde mellemindkomstgruppen i København. I den forbindelse henviste advokaten til Københavns Kommunes notat af 9. november 2006, hvis hovedkonklusioner er, at mellemindkomstgruppen udgør 16 % af husstandene i København, og at gruppen primært er beskæftiget inden for offentlig administration, undervisnings-, sundheds- og socialsektoren, at førstegangskøbere i mellemindkomstgruppen generelt set ikke vil være i stand til at erhverve sig en ejerbolig i København, at mellemindkomstgruppen generelt vurderes at have råd til at bo i den overvejende del af de resterende boliger på det københavnske boligmarked andelsboliger, private udlejningsboliger og almene boliger men som følge af, at denne del af markedet fremstår som svært tilgængeligt, vurderes det at være vanskeligt at skaffe sig en af disse boliger, at boligerne i de nye boligområder er overvejende private og fremstår som mindre mangfoldige i beboersammensætningen i forhold til den øvrige by, at mellemindkomstgruppen, som flytter ud af kommunen, er næsten udelukkende par, hvoraf omkring 2/3 har børn.

7 7 Endelig henviste advokaten til Københavns Kommunes notat af 9. november 2006 om europæiske erfaringer, hvis hovedkonklusioner er, at boligprisernes vedvarende stigninger London har medført uheldige konsekvenser på både det økonomiske, det sociale og det miljømæssige område, at Amsterdam, som følge af boligmarkedets segregerende effekter med billige små sociale boliger i den ene ende og dyre markedsboliger i den anden, har oplevet lignende konsekvenser, at for begge byer er der igangsat en række programmer, hvis formål er at sikre mellemindkomstgruppens tilstedeværelse, og som forudsætter aktiv offentlig medvirken i form af støtte, skattebegunstigelser, billige lån, reduceret jordrente eller krav til bygherrer om en vis andel billige boliger. Ved brev af 10. januar 2007 udtalte Statsforvaltningen Hovedstaden sig om sagen. Af denne udtalelse fremgår bl.a. følgende: Sammenfattende skal statsforvaltningen vejledende udtale, at lægges det i overensstemmelse med Københavns Kommunes advokats brev af 29. november 2006 til grund, at pålæg af restriktioner, der kan sikre opførelse af boliger til en rimelig leje, vil indebære, at Københavns Kommune vil opnå en lavere pris end ved et salg uden restriktioner, således at der fremkommer et mindre provenu ved salg af grundarealerne, er det statsforvaltningens opfattelse, at salg af grundarealer med restriktioner ikke lovligt kan finde sted, idet Københavns Kommune ikke har sådanne særlige forpligtelser over for den gruppe borgere, som Projekt 5x5 ifølge henvendelsen til statsamtet har til formål at tilvejebringe boliger til, at kommunen under varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge som anført. Statsforvaltningen har ved vurderingen lagt vægt på, at en kommune efter de kommunale tilsynsmyndigheders praksis som udgangspunkt er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil. Denne praksis er lagt til grund ved vedtagelsen af lov nr. 465 af 30. juni 1993 om kommunernes adgang til at erhverve boliger for at fremme udlændinges integration, jf. de almindelige bemærkninger til lovforslaget (FT , tillæg A, sp ). Statsforvaltningen finder således, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne samt offentligretlige retsgrundsætninger om saglighed i forvaltningen ved salg af grundarealer kan fastsætte vilkår, der sikrer opførelse af boliger specielt til den gruppe borgere, som Projekt 5x5 ifølge henvendelsen til statsamtet har til formål at tilvejebringe boliger til, dvs. familier med årsindkomster i størrelsesordenen kr i nuværende prisniveau. Tilsvarende kan Københavns Kommune efter statsforvaltningens opfattelse ikke på anden vis påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen i forhold til den nævnte gruppe borgere. Sådanne initiativer vil således efter statsforvaltningens opfattelse kun kunne iværksættes, såfremt der tilvejebringes lovhjemmel herfor. Statsforvaltningen finder, at de forhold af bl.a. demografisk, erhvervsmæssig, trafikal og miljømæssig karakter, der kan motivere et ønske for en kommune om at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, ikke kan føre til et andet resultat.

8 8 1. Salg til markedsprisen Ifølge advokatens brev af 29. november 2006 kan det lægges til grund, at pålæg af restriktioner, der kan sikre opførelse af boliger til en rimelig leje, vil indebære, at Københavns Kommune vil opnå en lavere pris end ved et salg uden restriktioner, således at der fremkommer et mindre provenu ved salg af grundarealerne. Lægges dette til grund, er det således statsforvaltningens opfattelse, at salg af grundarealer med restriktioner kun lovligt kan finde sted, hvis den skrevne eller uskrevne lovgivning giver mulighed for, at kommunen ved varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge som anført. 2. Salg med vilkår De kommunale tilsynsmyndigheders praksis, hvorefter kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil, er lagt til grund ved vedtagelsen af lov om kommunernes adgang til at erhverve boliger for at fremme udlændinges integration. kommunerne [kan] med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne tilvejebringe boliger, herunder yde støtte til tilvejebringelse af boliger, til visse persongrupper, der må antages at have specielle boligbehov, og som på grund af særlige forhold må anses for at have meget svært ved selv at tilvejebringe egnede boliger, forudsat at kommunerne i anden sammenhæng har særlige forpligtelser over for disse persongrupper, f.eks. ældre, syge og svagelige, dvs. forpligtelser, som kommunerne ikke har over for kommunens øvrige borgere. Kommunerne har ikke sådanne særlige forpligtelser overfor den gruppe borgere, som Projekt 5x5 ifølge henvendelsen til statsamtet har til formål at tilvejebringe boliger til, dvs. familier med årsindkomster i størrelsesordenen kr i nuværende prisniveau. På den baggrund finder statsforvaltningen, at det i overensstemmelse med de kommunale tilsynsmyndigheders praksis må antages, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne samt offentligretlige retsgrundsætninger om saglighed i forvaltningen ved salg af grundarealer kan fastsætte vilkår, der sikrer opførelse af boliger specielt til den nævnte gruppe borgere. Efter statsforvaltningens opfattelse er det i den forbindelse ikke afgørende, om grundarealerne er opkøbt med det formål at foretage videresalg med de anførte vilkår eller ej. 3. Konklusion

9 9 Med henvisning til ovenstående gennemgang skal statsforvaltningen vejledende udtale, at det af Københavns Kommune i brev af 29. november 2006 til statsamtet konkretiserede spørgsmål om Københavns Kommune vil være berettiget til, som led i salg af grundarealer, at pålægge disse restriktioner, der sikrer opførelse af familieboliger som andels-, eje-, leje- eller almene boliger til en rimelig boligudgift, som reserveres fortrinsvis til uformuende familier med mellemindkomster? må besvares benægtende. Tilsvarende gælder det af Københavns Kommune rejste spørgsmål om det vil gøre en forskel, om der er tale om grunde, der har været i Københavns Kommunes eje i en længere periode, eller om der er tale om grundarealer, som opkøbes med det formål at foretage videresalg med restriktioner, der skal sikre opførelse af familieboliger til en rimelig husleje. På baggrund af ovenstående skal statsforvaltningen anmode Borgerrepræsentationen om at blive orienteret om, hvad der videre passerer i sagen. Ved brev af 16. januar 2007 rettede Københavns Kommune henvendelse til Indenrigsog Sundhedsministeriet vedrørende Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 10. januar Kommunen anførte bl.a., at det efter kommunens opfattelse er både lovligt og klogt, at en kommune som led i sin kommuneplanlægning vedtager en boligpolitik, og at der blandt kommunens borgere har været en meget positiv respons på Borgerrepræsentationens boligpolitiske målsætning om etablering af familieboliger til en overkommelig boligudgift. Kommunen anførte videre, at udviklingen i grundpriser, lovgivningsmæssige krav til driftsudgifter og henlæggelser mv. inden for den almene sektor har resulteret i, at det er særdeles vanskeligt at bygge billige almene boliger. Rimelige rammer for kommunernes engagement i boligforsyningen er efter kommunens opfattelse en forudsætning for, at kommunerne kan rekruttere de nødvendige medarbejdere til at levere centrale velfærdsydelser til borgerne. Samtidig er det efter kommunens opfattelse nødvendigt for kommunerne at påtage sig et ansvar i forhold til boligforsyningen for at modvirke et delt Danmark, hvor mellemindkomstgrupperne presses helt ud af de store byer. Endelig indebærer hensynet til miljø- og trafikforhold efter kommunens opfattelse, at den enkelte kommune må have redskaberne til at sikre borgerne en bolig i nærheden af deres arbejdsplads. På den baggrund anmodede Københavns Kommune om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager en nærmere vurdering af kommunernes muligheder for at engagere sig i boligforsyningen, herunder til ved restriktioner at påvirke udbuddet af kommunale grunde både inden for kommunalfuldmagtens grænser, men også inden for rammerne af almenboliglovgivningen. Ved brev af 20. marts 2007 med bilag oplyste Statsforvaltningen Hovedstaden til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at statsforvaltningen kunne henholde sig til sin udtalelse af 10. januar Ved e-post af 26. juni 2007 anmodede Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet om en udtalelse om, hvorvidt det er lovligt for kommunerne efter almenboliglovgivningen at yde økonomisk støtte med henblik på etablering af boliger til en husleje på max kr. pr. måned til uformuende familier med årsindkomster på mellem kr. og kr. Ministeriet anmodede endvidere Socialministeriet om en udtalelse om, hvorvidt en sådan støtte efter almenboliglovgivningen kan ydes på en sådan måde, at kommunen i forbindelse med salg af grund til dette formål stiller som vilkår, at boligerne skal reserveres til den anførte persongruppe.

10 10 Ved e-post af 28. juni 2007 oplyste Socialministeriet blandt andet følgende: På grundlag af almenboligloven har de almene boligorganisationer til formål at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene (familie-, ældre- eller ungdomsboliger) boliger. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan, jf. almenboligloven 115, på statens vegne give tilsagn om støtte til etablering af almene boliger. Almenboligloven 108 og 109 indeholder forskellige krav til byggeriet, herunder at dette skal søges gennemført for den lavest mulige pris under hensyntagen til kvaliteten. I henhold til 115 fastsætter socialministeren maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri. Almenboliglovens 118 gør endeligt op med finansieringen af anskaffelsessummen dvs. byggeriet finansieres med 84 pct. realkreditlån, 14 pct. kommunal grundkapital og 2 pct. beboerindskud. Almenboligloven indeholder således ikke hjemmel til at yde økonomisk støtte til etablering af almene boliger med en husleje på f. eks kr. pr. måned rettet mod en bestemt befolkningsgruppe med en fastlagt årsindkomst. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse: 1. Tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Det er således Statsforvaltningen Hovedstaden, der fører tilsyn med Københavns Kommune, jf. 47, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006). Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for statsforvaltningerne, herunder Statsforvaltningen Hovedstaden. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 2. På baggrund af den foreliggende sag har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fundet anledning til at vurdere spørgsmålet om, hvorvidt Københavns Kommune i forbindelse med salg af kommunens byggegrunde lovligt kan stille et vilkår om, at der skal opføres boliger til en husleje på max kr. for en lejlighed på ca. 85 m2 om måneden til familier med mellemindkomster, dvs. uformuende familier med årsindkomster på mellem kr. til kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet lægger på baggrund af Socialministeriets udtalelse af 28. juni 2007 til grund, at almenboligloven ikke indeholder hjemmel til at yde økonomisk støtte til etablering af almene boliger med en husleje på f. eks kr. pr. måned rettet mod en bestemt befolkningsgruppe med en fastlagt årsindkomst. 68, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse har følgende ordlyd: "Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud."

11 11 I henhold til 68, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse er der i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 (udbudsbekendtgørelsen) fastsat nærmere regler om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Disse regler er uddybet i Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 (udbudsvejledningen). Det fremgår af 3, stk. 2, 1. pkt., i udbudsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår en ejendom udbydes til salg. Hverken reglerne om offentligt udbud eller den skrevne lovgivning i øvrigt indeholder bestemmelser om, på hvilke vilkår en kommunal ejendom kan udbydes til salg. Spørgsmålet om et vilkårs lovlighed skal derfor afgøres på grundlag af kommunalfuldmagtsreglerne. Efter almindelige kommunalretlige grundsætninger de såkaldte kommunalfuldmagtsregler har kommuner en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder, jf. afsnit 7.1. i udbudsvejledningen. Det fremgår videre af udbudsvejledningen, at dette i forbindelse med salg af kommunal fast ejendom indebærer, at kommunen skal sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel markedsprisen. Dette gælder dog ikke, hvis den skrevne eller uskrevne lovgivning giver mulighed for, at kommunen ved varetagelse af en saglig, kommunal interesse kan sælge ejendommen til en pris, der er lavere end markedsprisen. I det omfang, der herved varetages saglige, kommunale interesser, kan kommunalbestyrelsen således fastsætte begrænsninger for ejendommens anvendelse. Sådanne rådighedsindskrænkninger vil typisk påvirke markedsprisen for ejendommen, og kommunalbestyrelsen må derfor sikre, at de kommunale interesser, der har begrundet rådighedsindskrænkningerne, faktisk bliver tilgodeset. I den foreliggende sag er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det omhandlede vilkår om opførelse af boliger til en bestemt husleje vil påvirke markedsprisen for de udbudte grunde i nedadgående retning. Det er derfor afgørende for vurderingen af, om Københavns Kommune lovligt vil kunne stille det omhandlede vilkår, om kommunen herved varetager en saglig, kommunal interesse. 3. Det antages i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil. Der henvises endvidere til Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 713 f., Karsten Revsbech, Kommunernes Opgaver, 2005, side 293 ff., Inger Mogensen & Dario Silic, Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, 2004, side 133 ff., Frederik Gam-

12 12 melgaard, Kommunal Erhvervsvirksomhed, 2004, side 95 ff., og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II, Opgaver, 1987, side 147 f. Hovedreglen om, at kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil, har endvidere støtte i forarbejderne til lov nr. 465 af 30. juni 1993 om kommunernes adgang til at erhverve boliger for at fremme udlændinges integration, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp (bestemmelsen er nu optaget i integrationslovens 13). Af forarbejderne fremgår bl.a. følgende: På baggrund af den praksis vedrørende kommunernes deltagelse i boligforsyningen, der har udviklet sig, siden man i 1958 gennemførte boligstøttelovgivningen, er kommunerne afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til den almindelige forsyning af borgerne med boliger, medmindre der foreligger hjemmel i skreven ret hertil, som det f.eks. er tilfældet inden for ældrelovgivningen. Det antages dog, at kommuner, der før gennemførelsen af boligstøttelovgivningen havde erhvervet udlejningsejendomme, fortsat kan eje disse. Kommuner kan også med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne tilvejebringe boliger til visse persongrupper, der må antages at have specielle behov - forudsat at kommunerne i anden sammenhæng har særlige forpligtelser over for disse persongrupper. Da kommunerne ikke har særlige forpligtelser over for udlændinge - forpligtelser, som kommunerne ikke også har over for kommunernes øvrige borgere - kan kommunerne ikke på ulovbestemt grundlag påtage sig opgaver i forhold til udlændinges integration på det boligmæssige område. Ved lovforslaget sker der ikke ændring af kommunernes øvrige boligmæssige opgaver. Det er på den baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Københavns Kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne ikke lovligt kan påtage sig opgaver, herunder i forbindelse med salg af kommunens byggegrunde, i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil. Kommunerne kan som nævnt i de ovenfor anførte bemærkninger og i den overfor anførte litteratur med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne tilvejebringe boliger, herunder yde støtte til tilvejebringelse af boliger, til visse persongrupper, der må antages at have specielle boligbehov, og som på grund af særlige forhold må anses for at have meget svært ved selv at tilvejebringe egnede boliger. Dette forudsætter, at kommunerne i anden sammenhæng har særlige forpligtelser efter lovgivningen over for disse persongrupper, det vil sige forpligtelser, som kommunerne ikke har over for kommunens øvrige borgere. Det fremgår af sagen, at Københavns Kommune i forbindelse med salg af kommunens grundarealer ønskede at stille et vilkår om, at der skal opføres boliger til en husleje på max kr. for en lejlighed på ca. 85 m2 om måneden til familier med mellemindkomster, dvs. uformuende familier med årsindkomster på mellem kr. til kr.

13 13 Efter det oplyste har Københavns Kommune ikke nogen særlige forpligtelser efter lovgivningen over for uformuende familier med årsindkomster på mellem kr. til kr., det vil sige forpligtelser, som kommunen ikke har over for kommunens øvrige borgere. Den omtalte persongruppe kan endvidere ikke antages at have specielle boligbehov, ligesom gruppen ikke kan anses for at have meget svært ved selv at tilvejebringe egnede boliger. Det forhold, at det på grund af prisudviklingen på boligmarkedet kan være svært for en sådan indkomstgruppe at skaffe boliger inden for kommunens grænser, kan efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse ikke føre til, at Københavns Kommune har særlige forpligtelser over for de pågældende. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse kan de øvrige forhold af demografisk, erhvervsmæssig, trafikal og miljømæssig karakter, som Københavns Kommune bl.a. har anført som begrundelse for et ønske om den omtalte boligplan, ikke føre til et andet resultat. Disse forhold kan efter ministeriets opfattelse ikke begrunde fravigelse af udgangspunktet om, at kommuner er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er tale om støtte til tilvejebringelse af boliger til visse persongrupper, der må antages at have specielle boligbehov, og som på grund af særlige forhold må anses for at have meget svært ved selv at tilvejebringe egnede boliger. På den baggrund er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Københavns Kommune i forbindelse med salg af kommunens byggegrunde ikke lovligt kan stille et vilkår om, at der skal opføres boliger til en husleje på max kr. for en lejlighed på ca. 85 m2 om måneden til familier med mellemindkomster. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal anmode om, at Københavns Borgerrepræsentation orienterer Statsforvaltningen Hovedstaden om, hvad der videre vil ske i sagen. Kopi af dette brev er sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden og Socialministeriet. Med venlig hilsen Inger Mogensen

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri.

Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri. Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Notat om mulighederne for salg af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri. Baggrund Borgmester Ninna Thomsen har i ØU s møde den 16. august

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A 2014-193369 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 9-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A Du har den 9. september 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Adm. Direktør Anette Laigaard Københavns Kommune, Socialforvaitningen DEPARTEMENTSCHEFEN. Anette.Laigaard@sof.kk.dk. Kære Anette Laigaard

Adm. Direktør Anette Laigaard Københavns Kommune, Socialforvaitningen DEPARTEMENTSCHEFEN. Anette.Laigaard@sof.kk.dk. Kære Anette Laigaard MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Adm. Direktør Anette Laigaard Københavns Kommune, Socialforvaitningen Anette.Laigaard@sof.kk.dk DEPARTEMENTSCHEFEN Dato: Kære Anette Laigaard Den 15. august

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Rudersdal Kommunalbestyrelse rudersdal@rudersdal.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2005-2075/181-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 31. januar 2006 med bilag rettede

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri

Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. december 2014 Almene boliger 2014-2018 og kommunalt grundsalg til alment byggeri Plan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016

Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser. Aarhus, den 3. november 2016 Kommunernes muligheder ved privatretlige kontraktindgåelser Aarhus, den 3. november 2016 2 Program Præsentation af problemstilling Kommunen sælger fast ejendom Kommunen opfører byggeri til brug for kommunen

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Den 18. juli 2005 Århus Kommune

Den 18. juli 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 18. juli 2005 Århus Kommune Ejendomsforvaltningen Magistratens 2. Afdeling Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand

Læs mere

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens 47, stk. 1. 1 --- 2015-6975 Dato: 30-05-2017 Henvendelse vedrørende Gentofte Kommunes brug af offentlige midler til annoncering Du har den 21. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen. Tilsynet med kommunerne

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen

Svar på klage over Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse om Region Syddanmarks markedsføring af regionen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Dato: 2. september 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: EGE Sags

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Sagsnr. 2012-01552 Doknr. 149916 Dato 19-12-2013 Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Sagsnr. 2014-20613 Doknr. 314859 Dato 08-02-2016 Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold Ved brev af 30.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Strategiske udbudsprocesser kan realisere byudvikling

Strategiske udbudsprocesser kan realisere byudvikling Strategiske udbudsprocesser kan realisere byudvikling Aarhus, den 3. november 2016 2 Retsgrundlag krav om offentligt udbud (og undtagelser herfra) 68 i lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere