Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole"

Transkript

1 Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

2 Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er inspireret af de allerbedste af vores egne erfaringer og erfaringer hentet i Californien. Katrinedals Skole er en skole, der har dybe rødder i dansk skoletradition. Vi er også en skole, hvor lærerne siden oprettelsen i 1934 har udfordret sig selv, så de til enhver tid har kunnet møde børn og unge med respekt og indlevelse i deres livsverden. I en globaliseret verden er det vigtigt at se ud over grænserne og lade sig inspirere af andre landes systemer. Derfor har vi også været meget glade for at se, hvordan man i Californien har opbygget et system, kaldet AVID, der kan hjælpe den enkelte unge til at udnytte sit potentiale bedst muligt - uanset hvilken baggrund man kommer fra, og hvad man har med sig i sin personlige rygsæk. AVID- systemet bygger på en læringsmetode, der kan bruges i alle fag. Metoden har fokus på at gøre mål og metoder til at nå målene tydelige for alle elever. Når man arbejder på den måde, bliver eleven automatisk en aktiv deltager i sin egen læreproces, og læreren har ansvaret for, at eleven mødes med høje forventninger og udfordres tilpas i forhold til sine evner. Disse tanker er helt i tråd med skolekulturen på Katrinedals Skole. Det er vores ambition, at alle elever efter 9. klasse forlader skolen som fagligt dygtige og livsduelige unge mennesker. Vi ser frem til at følges med jer de næste tre år. Karen Leth Skoleleder På Katrinedals Skole skal du blive så dygtig, du kan Katrinedals Skole sætter fokus på udskolingen. Gennem nye tiltag og strukturer for udskolingen ønsker vi at sikre en høj faglighed, trivsel og uddannelsesparathed for udskolingseleverne. Skolens målsætning, der har fokus på dannelse, faglighed og syn på hvordan man lærer, har været styrende for den nye model. Den nye struktur skal udgøre en tryg ramme og samtidig udvide de unges univers. Vi tror på, at varierede undervisningsformer, der aktiverer eleverne, sikrer motivation og de bedste læringsbetingelser. 2 3

3 Fornyelse gennem elever udefra Dagligdagen tager udgangspunkt i et ungeunivers, der rummer 280 unge fordelt på en 7. og en 8. årgang med hver ca. 100 unge samt tre 9. klasser. 7. og 8. årgang kører efter den model, der startede august Her går alle elever på årgangen i én storklasse. Den enkelte elev er gennem hele udskolingen tilknyttet ét basishold, men bliver undervist på forskellige faghold. De nye elever er dels elever fra andre folkeskoler og dels elever fra en privatskole, der slutter efter 6. klassetrin. Skolen vil således rumme nye elever, som med baggrund i de skoler, de kommer fra, kan være med til at skabe nytænkning og inspiration. 4 En gruppe elever, der kommer fra andre folkeskoler, skal have særlig gavn af vores udskolingsmiljø. De benævnes AVID-elever. Det er elever, der af deres lærere vurderes at kunne blive mønsterbrydere i forhold til skole og uddannelse. I den nye udskolingsmodel på Katrinedals Skole vil disse elever få en særlig støtte til at udnytte deres potentiale og blive så dygtige, som de kan. Eleverne, der kommer fra andre skoler, vil komme til at gå på nydannede hold sammen med de gamle Katrinedalselever, så alle får frisk inspiration i nye rammer. OM AVID AVID er en forkortelse af Advancement Via Individual Determination og er et amerikansk skoleprogram, som har haft stor succes med at skabe mønsterbrydere i miljøer, der ikke har tradition for at uddanne sig. Den grundlæggende ide er, at man supplerer høje forventninger med særlige træningsprogrammer og mentorordninger. På den måde kan man skabe det nødvendige fundament for, at unge med potentiale til at gå videre i uddannelsessystemet også gør det. Politikerne i Københavns Kommune har udpeget Katrinedals Skole som forskningsprofilskole, med bl.a. den opgave at undersøge om AVID-modellen kan øge elevernes mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse og måske også en højere uddannelse.

4 Optagelseskriterier for AVID-elever: Optagelse som AVID-elev sker ud fra en helhedsvurdering på baggrund af nedenstående kriterier: Eleven ligger i gruppen, der scorer middel til over middel i de nationale tests i 4. og 6. klasse Elevernes forældre forpligter sig til at bakke op om elevens valg ved at indgå en samarbejdsaftale Elevens nuværende lærere vurderer, at eleven har potentiale til at profitere af tilbuddet i forhold til målsætningen om at gå videre til ungdomsuddannelse og evt. videreuddannelse På de unges præmisser I forbindelse med Katrinedals Skoles udvikling af en model for udskoling har vi lagt vægt på at medinddrage eleverne. Motivation er en afgørende faktor i alle læringssammenhænge. Derfor har det været en naturlig del af processen at bede eleverne komme med deres synspunkter på, hvordan vi sikrer en motivation, der kan drive et højt fagligt niveau. For at sikre elevernes medbestemmelse i hverdagen nedsættes et årgangsråd, der består af en elevrepræsentant fra hvert basishold. Denne gruppe samarbejder med lærerne om at udarbejde oplæg til projektarbejder, udvikling af valgfagstilbuddet og indhold i basistimerne, ligesom de løbende drøfter med basislærerne, hvordan den nye ordning fungerer. Det er vores mål at udvikle en undervisningsform, der inddrager og aktiverer eleverne, så alle bliver så dygtige, som de kan, inden de forlader skolen efter 9. klasse. Områdets skolerådgiver anbefaler i samarbejde med Katrine dals Skole, at eleven optages 7

5 Basishold - et trygt sted at være Hver elev indgår i et basishold bestående af elever. Holdet er det samme i hele udskolingsforløbet, og eleverne har et dagligt modul på holdet. Holdet har en basislærer, som mødes med holdet i det daglige modul. Hvert basishold har et basislokale, hvor eleverne har hylder til egne materialer og aflåselige skabe til laptops, ipads, telefoner mv. Vi tager udgangspunkt i elevernes individuelle ønsker og behov, når vi sammensætter holdene. Den enkelte elev skal derfor beskrive, hvilken lærerprofil han eller hun trives bedst med samt beskrive egne styrker, udfordringer og ønsker til skolelivet. Formålet med dette er, at lærerne kender elevernes profiler og billede af sig selv, så eleverne kan blive udfordret både der, hvor de føler sig stærke, og i forhold til de sider, som eleven måske ikke dyrker af sig selv. Efter elevernes ønske har de også fået mulighed for at udpege en gruppe af drenge og piger fra egen klasse og fra parallelklasserne, som de kunne tænke sig at være på basishold med. Basisholdene dannes dels ud fra elevernes ønsker og dels ud fra lærernes vurderinger på baggrund af det kendskab, de har til eleverne. I alle sammenhænge arbejder vi med individuelle mål og handleplaner, og eleverne evaluerer egen udvikling inden for både de faglige, personlige og sociale kompetencer. Arbejdet på basisholdene har fokus på fællesskabet og på, hvordan man kan hjælpe hinanden med at løse de faglige opgaver, så man hele tiden bliver dygtigere. Forståelse for demokrati og medborgerskab er også en vigtig del af arbejdet på basisholdet. Alt sammen faktorer og indsigter der styrker elevernes uddannelsesparathed og livsduelighed. Faghold - faglighed og projektarbejde Sammensætningen af faghold tager vi stilling til, hver gang en ny faglig periode igangsættes. På fagholdene vil eleven møde varierede arbejdsformer og bevægelse integreret i fagene. Hvert skoleår har tre fagperioder, der strækker sig over uger og afsluttes med op til to ugers projektarbejde. Der er fastlagt tre forskellige fokus for de tre projektperioder: Et naturfagligt, et internationalt og et humanistisk fokus. Til hvert fag er der knyttet to til fire faglærere, som arbejder sammen på tværs af holdene. Undervisningen foregår i de seks basislokaler og det fællesområde, der er tilknyttet. Fagholdene sammensættes af faglærerne. Holddannelsen tager blandt andet udgangspunkt i lysten til at gå i dybden med stoffet, at eksperi- mentere og arbejde sammen. Kriterierne for dannelse af hold tager udgangspunkt i den enkeltes potentialer og udfordringer, fx nysgerrighed og lyst til at gå i dybden med stoffet, behov for struktur og støtte, den rolle man påtager sig i samarbejdssituationer, og hvor initiativrig man er i undervisningen. Der er med andre ord ikke tale om niveaudeling, men et fokus på at alle skal udfordres på forskellige måder, så de bliver så dygtige, som de kan. Opdelingen i basis- og faghold giver eleverne en stor kontaktflade på tværs af elever og lærere, og eleverne får dermed mulighed for at udvikle nye faglige og sociale relationer. 8 9

6 Klar, parat og næste skridt Mentorordninger - en ekstra ressource Det årlige timetal i fagene er det samme som hidtil. Basismodulet og mentorordningen er en ekstra ressource i forhold til den traditionelle skole. Elever fra uddannelsesfremmede miljøer og elever med særlige udfordringer har mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Erfaringer fra andre lande viser, at sådanne mentorordninger, fagligt, socialt og personligt, kan gøre en væsentlig forskel for en elevs fremtidige uddannelsesforløb. Valgfag Et afgørende mål for indsatserne i udskolingen er at gøre eleverne uddannelsesparate både på det faglige, det sociale og det personlige område. Gennem arbejdet omkring begrebet dannelse, som er et af skolens fokusområder, sikrer vi blandt andet, at eleverne udvikler sig personligt og bliver rustet til at tage personligt ansvar og til at træffe kvalificerede valg. Gennem samarbejde med forældrene ønsker vi at etablere stærke forbindelser til omverden. Det betyder i praksis, at vi vil invitere forældrene til at byde ind med virksomhedsbesøg, praktikophold for eleverne og oplæg til undervisningsemner. I forhold til det omgivende samfund er vi i gang med at udvikle et tættere samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, så vi også ad den vej kan give eleverne indsigt i de mange muligheder efter 9. klasse. Med folkeskolereformen 2014 skal alle elever have et valgfag. På Katrinedal har vi set dette som en mulighed for at udfolde begrebet Den Åbne Skole. Det betyder, at valgfagene løses af lærere fra Den kommunale Ungdomsskole eller foregår på Niels Brock og Nørre Gymnasium. Derfor tilbyder vi i 14/15 følgende fag: e-handel, iværksætteri, spansk, filosofi, kokkeskole, alternative idrætsformer, digital billedbehandling, drama, astronomi og programmering. Eleverne oplever det motiverende med disse alternativer, og vi arbejder p.t. med at udvide det til også at omfatte undervisning på en teknisk skole. Modulopbygget skema Skemaet for udskolingseleverne er sammensat af forskellige moduler, så det passer sammen med fag- og basishold. Det betyder, at eleverne dagen igennem vil opleve både undervisningsmoduler og moduler, der indeholder for eksempel vejledning, fordybelse i egne mål og opgaver eller bevægelse. UDDANNELSESPARATHED Uddannelsesparathed har fokus på tre centrale områder: 1. Faglige kompetencer inden for læsning, sprog, matematik og naturfag samt metode for løsning af opgaver. 2. Personlige kompetencer hvor vi lægger vægt på selvtillid og generelle områder som at aflevere opgaver til tiden, god opførsel og evnen til at træffe egne beslutninger og stå ved dem. 3. Sociale kompetencer hvor vi lægger vægt på relationsopbygning, evnen til at indgå i forpligtende og demokratisk fungerende fælleskaber, hvor eleven både skal formå at tage lederskab, følgeskab og håndtere konflikter

7 Katrinedals Skole Vanløse Alle Vanløse Tel Tekst og grafik: Gelmuyden Kiese A/S - 3. udgave november 2014

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE

VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE VELKOMMEN TIL NY NORDISK SKOLE Denne folder er en kort introduktion til Ny Nordisk Skole, der blev igangsat af børne- og undervisningsminister Christine Antorini i foråret 2012. Det er en inspirationsfolder

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere