Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave"

Transkript

1 Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1

2 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der gælder begrænsende regler for ansatte på følgende overenskomster: for syge- og sundhedsplejersker m. fl for social- og sundhedspersonale Dette oplæg er lavet for at uddybe og tydeliggøre retningslinjerne ved brug af eksempler på kørsel. 2

3 Definitioner Kørselsgodtgørelse Den godtgørelse Norddjurs Kommune som arbejdsgiver betaler til medarbejderne i forbindelse med en tjenesterejse. Godtgørelsen kan udbetales som skattefri eller som skattepligtig. 3

4 Definitioner Befordringsfradrag Det ligningsmæssige fradrag medarbejderen kan få hos SKAT vedr. kørslen mellem bopælen og det faste tjenestested. Der er dog ikke fradrag for de først 24 km af befordringen. I denne uddybning er befordringsfradraget angivet med rødt, både de steder hvor medarbejderen er berettiget til fradrag og de steder hvor medarbejderen ikke er berettiget til fradrag. 4

5 Definitioner Fast tjenestested Alle medarbejdere har ét fast tjenestested. Det er det sted, hvor medarbejderen møder ind hver dag for at varetage sit almindelige arbejde. Dette sted er omdrejningspunktet for alle beregninger omkring kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag. Midlertidig arbejdsplads Man kan som medarbejder have flere midlertidige arbejdspladser. Det vil være alle de steder hvor medarbejderen kører hen og arbejder for Norddjurs Kommune, eksempelvis til møder, kurser mv. 5

6 Formål Retningslinjernes formål Retningslinjerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser. Det skal tilstræbes, at medarbejderen ud fra en samlet vurdering, hverken tjener på tjenesterejsen eller får merudgifter i den anledning. 6

7 Forudsætning for skattefri kørselsgodtgørelse Anvendelse af eget køretøj Korrekt udfyldelse af køreseddel* Overholdelse af 60 dages-reglen 7

8 Forudsætning for skattefri kørselsgodtgørelse Anvendelse af eget køretøj Der er i dette oplæg taget udgangspunkt i kørsel i bil, men reglerne er de samme uanset om man kører i bil, på motorcykel, på knallert eller på cykel. Forskellen er alene taksten der udbetales efter. Kørslen skal ske i medarbejderens eget køretøj. Som eget køretøj anses også ægtefælles eller samlevers køretøj, når de er samlevende og har fælles økonomi. Delebil-ordninger, leasede biler og bil-sameje mellem ikke-samlevende personer. Hvis medarbejderen afholder de reelle, faktiske udgifter ved en delebil-ordning eller selv leaser en bil, vil kørslen kunne sidestilles med kørsel i egen bil. Det samme gælder, hvor en person er faktisk medejer af bilen, uanset at ejerne ikke er samboende. Offentlig transport Benytter medarbejderen offentlige transportmidler, kan der ikke udbetales kørselsgodtgørelse. Norddjurs Kommune dækker i stedet sådanne udgifter efter regning. Parkeringsbilletter Udgiften til parkeringsbilletter kan igen refunderes efter regning. 8

9 Forudsætning for skattefri kørselsgodtgørelse Korrekt udfyldelse af køreseddel* * Det er ikke et krav, at det er en køreseddel, der udfyldes, da der også kan indberettes elektronisk. SKAT kræver, at følgende oplysninger er udfyldt/indberettet: Den ansattes navn, adresse, CPR-nummer og bilens registreringsnummer. Kørslens erhvervsmæssige formål. Det er således ikke nok blot at skrive et bynavn. Dato for kørslen. Kørslens mål med eventuelle delmål. Der skal skrives den fulde adresse, dvs. at husnummer og postnummer eller by skal med hver gang. Der skal skrives den faktisk kørte rute, også selvom der evt. ikke udbetales kørselsgodtgørelse for hele distancen. Det skal i så fald fremgå, hvilken distance der udbetales for. Angivelse af antal kørte kilometer med 1 decimal. De anvendte satser. Det er medarbejderen, der bærer risikoen for, at køresedlen er udfyldt i overensstemmelse med SKAT skrav. Udtager SKAT en køreseddel til kontrol, og det viser sig, at den er mangelfuld, bliver den udbetalte kørselsgodtgørelse skattepligtig. 9

10 Forudsætning for skattefri kørselsgodtgørelse Korrekt udfyldelse af køreseddel* (fortsat) Det er op til den enkelte leder at beslutte, hvordan kørsel skal indberettes. Det kan ske digitalt ved at den enkelte medarbejder selv indberetter via Opus Rollebaseret indgang, KMD app en Min Kørsel eller OS2Indberetning. Det kan også ske ved at der afleveres køresedler som indberettes af leder eller administrativ medarbejder i Opus Rollebaseret indgang eller OS2Indberetning. Blanketter til indberetning findes i Netblanket. Følgende blanket kan anvendes: PL 982_707 - Indberetning til kørselsgodtgørelse Det er en forudsætning for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, at køresedlen er udfyldt korrekt. En køreseddel eller indberetning er korrekt udfyldt, når alle felter er udfyldt som beskrevet. 10

11 Forudsætning for skattefri kørselsgodtgørelse Overholdelse af 60 dages-reglen 60 dages-reglen er en skatteregel, ikke en Norddjurs regel. Når bopælen anvendes som start-og eller slutsted ved en tjenesterejse til eller fra en midlertidig arbejdsplads gælder 60 dages-reglen. 60 dages-reglen betyder, at hvis man kører til/fra sin bopæl fra/til en bestemt midlertidig arbejdsplads i mere end 60 dage på 12 løbende måneder, så vil denne midlertidige arbejdsplads blive betragtet som et fast tjenestested. Al kørselsgodtgørelse fra dag 61 bliver herefter skattepligtigt for medarbejderen. Der gælder en 60 dages-regel for hver midlertidig arbejdsplads, altså for hver unik adresse. Sammentællingen bliver kun afbrudt, hvismedarbejderen arbejder mindst 60 arbejdsdage i træk på andre midlertidige arbejdspladser, inden medarbejderen igen kører mellem bopæl og den første midlertidige arbejdsplads. Både medarbejder og leder har pligt til at føre kontrol med, om medarbejderen når over 60 dage til hver midlertidig arbejdsplads. Denne kontrol skal dog ikke føres, hvis det er usandsynligt, at medarbejderen kommer over 60 dage. Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis en medarbejder kører til/fra den samme midlertidige arbejdsplads fra/til sin bopæl mere end 1 gang om ugen, så skal der føres kontrol. 11

12 Hovedprincipper for beregning af kørselsgodtgørelse 1. Der kan ikke ydes kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og tjenestested. 2. Der kan højst ydes godtgørelse for det antal km, der rent faktisk er kørt i forbindelse med tjenesterejsen. 3. Der kan ikke ydes godtgørelse for flere km, end der ville være blevet kørt, hvis tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet. 12

13 Hovedprincip 1 1. Der kan ikke ydes kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og tjenestested. Dette er den helt normale kørsel mellem bopælen og det faste tjenestested dette er et mellemværende mellem medarbejderen og SKAT = befordringsfradrag. 13

14 Kørsel ml. bopæl og fast tjenestested Befordringsfradrag Bopæl Tjenestested Befordringsfradrag 14

15 Hovedprincip 2 2. Der kan højst ydes godtgørelse for det antal km, der rent faktisk er kørt i forbindelse med tjenesterejsen. Det er ikke tilladt, at skrive en anden rute end den der faktisk er kørt, eksempelvis for at få mere i kørselsgodtgørelse eller befordringsfradrag. 15

16 Hovedprincip 3 3. Der kan ikke ydes godtgørelse for flere km, end der ville være blevet kørt, hvis tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet. Dette princip er det vigtigste og er afgørende for, hvad der kan betales kørselsgodtgørelse for. Dette princip bruges, når medarbejderen eksempelvis kører fra bopælen og ud til en midlertidig arbejdsplads i stedet for at køre fra det faste tjenestested. Bopælen anvendes oftest som start-og/eller slutsted, når bopælen er tættere på den midlertidige arbejdsplads, eller hvis man ønsker at spare den tid, som medarbejderen skulle have brugt på at køre fra tjenestestedet, fordi den midlertidige arbejdsplads ligger mellem bopælen og tjenestestedet. 16

17 Særlige regler for syge-og sundhedsplejersker m.fl. Overenskomsten for syge-og sundhedsplejersker m.fl. (70.01) indeholder en bestemmelse, der begrænser muligheden for at få kørselsgodtgørelse. Ansatte på overenskomst (70.01) omfatter: Syge-og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. Hvis den ansatte bor i Norddjurs Kommune Ingen ændring i forhold til de beskrevne regler. Hvis den ansatte ikke bor i Norddjurs Kommune Der kan kun gives godtgørelse for kørsel i arbejdskommunen, til og fra kommunegrænsen. Se mere på de næste 2 slides. 17

18 Særlige regler for syge-og sundhedsplejersker m.fl. Hvis den ansatte vælger at køre hjem fra en midlertidig arbejdsplads til en bopæl, der ligger uden for kommunegrænsen(eller omvendt), betales der kun godtgørelse for kørsel i Norddjurs Kommune. Det skyldes, begrænsningen i overenskomsten og at kørslen er delvis privat. Det kan eks. være fra et besøg hos en borger. Det har ikke betydning, om borgeren er i eget hjem i Norddjurs Kommunen eller eks. midlertidigt er indlagt på sygehuset i Randers, udenfor kommunen. 60 dages-reglen skal som altid iagttages for hver kørsel til eller fra bopælen. NB der gælder en 60-dages regel for hver adresse der køres til eller fra bopælen. Hvis der er kørt mere end 60 dage på 12 løbende måneder til/fra bopælen fra/til en bestemt adresse, bliver kørselsgodtgørelsen skattepligtig. Indberetning. Da der ikke findes en adresse de steder kommunegrænsen krydses, skal der skrives eks. Kommunegrænsen Grenåvej ved Fausing. Benyttes OS2Indberetning skal der altid indberettes som aflæst kilometeropgørelse, da beregnet kilometeropgørelse kræver en eksakt adresse. Kørslen i Norddjurs Kommune begrænses som altid også af, at der ikke kan ydes godtgørelse for flere km, end der ville være blevet kørt, hvis tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet. 18

19 Særlige regler for syge-og sundhedsplejersker m.fl. For at overenskomstens begrænsning ikke skal give en helt urimelig forskel mellem de ansatte pga. deres bopæl, har Norddjurs Kommune indført en elastik. Elastikken betyder, at der alligevel betales fuld godtgørelse for kørsel uden for kommunens grænser i enkelte tilfælde. Det vil være i tilfælde, hvor der er tale om ren tjenestekørsel og der således ikke er indblandet delvis privat kørsel. Det vil også være i de situationer, hvor der udføres arbejde i andre kommuner. Det gælder eks. hvis der køres fra det faste tjenestested til en midlertidig arbejdsplads uden for kommunegrænsen (og/eller retur). Ren tjenestekørsel ud fra og hjem til det faste tjenestested. Det samme gælder hvis der køres fra bopælen til en midlertidig arbejdsplads (eks. et kursuseller mødested) og retur. Kan være arbejde, der udføres i en anden kommune. 60 dages-reglen skal som altid iagttages for hver kørsel til eller fra bopælen NB der gælder en 60-dages regel for hver adresse der køres til eller fra bopælen. Hvis der er kørt mere end 60 dage på 12 løbende måneder til/fra bopælen fra/til en bestemt adresse, bliver kørselsgodtgørelsen skattepligtig. Kørslen begrænses som altid af, at der ikke kan ydes godtgørelse for flere km, end der ville være blevet kørt, hvis tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet. 19

20 Særlige regler for socialog sundhedspersonale Overenskomsten for social-og sundhedspersonale (73.01) indeholder en bestemmelse, der begrænser muligheden for at få kørselsgodtgørelse. Dette gælder alene for ansatte: der ikke udelukkende arbejder på et fast arbejdssted, og hvor kommunen giver tilladelse til at benytte egen bil, knallert eller cykel i arbejdet, og hvor det forudsættes, at den ansatte selv stiller eget befordringsmiddel til rådighed i kommunens tjeneste. De ansatte får i så fald kun kørselsgodtgørelse for det faktisk antal kørte kilometer inden for kommunegrænsenmed fradrag af 4 kilometer pr. dag. Se mere på næste slide. Det samme gælder også, når tjenesten påbegyndes/afsluttes på fx et distriktskontor, såfremt anvendelsen af eget befordringsmiddel efter kommunens bestemmelse er nødvendig for tjenestens varetagelse i distriktet. 20

21 Særlige regler for socialog sundhedspersonale Denne regel anvendes kun for ansatte i hjemmeplejen, hvor det er et krav, at den ansatte selv stiller befordringsmiddel til rådighed. De ansatte kan få kørselsgodtgørelse for det faktisk antal kørte kilometer inden for kommunegrænsen, med et fradrag af 4 kilometer pr. dag. Det betyder, at der kun kan udbetales kørselsgodtgørelse for kørsel i Norddjurs Kommune. 60 dages-reglen skal som altid iagttages for hver kørsel til eller fra bopælen. NB der gælder en 60-dages regel for hver adresse der køres til eller fra bopælen Hvis der er kørt mere end 60 dage på 12 løbende måneder til/fra bopælen fra/til en bestemt adresse, bliver kørselsgodtgørelsen skattepligtig. Indberetning Da der ikke findes en adresse de steder kommunegrænsen krydses, skal der skrives eks. Kommunegrænsen Grenåvej ved Fausing. Benyttes OS2Indberetning skal der altid indberettes som aflæst kilometeropgørelse, da beregnet kilometeropgørelse kræver en eksakt adresse. 21

22 Eksempler I det følgende er oplistet nogle eksempler på medarbejdere i Norddjurs Kommune og deres forskellige kørsler. Der beskrives, i hvilke situationer Norddjurs Kommune skal betale kørselsgodtgørelse, og i hvilke situationer medarbejderen kan opgive kørslen til SKAT og få befordringsfradrag. Alle km er medtaget i eksemplerne for fuldstændighedens skyld, selv om der dagligt skal fratrækkes 24 km, før der kan opnås befordringsfradragved SKAT. Dette er markeret med*. 22

23 Ole Olsen Kørsel 1 Ole Olsen bor i Randers og har fast tjenestested på rådhuset i Grenaa, distancen er 56 km. Kørsel 1 (Kørsel fra bopælen, der er tættere på midlertidig arbejdsplads) Ole Olsen kører fra sin bopæl til kursus i Aalborg og retur. Distancen er 80 km hver vej. Distancen fra det faste tjenestested i Grenaa til kursusstedet i Aalborg er 138 km hver vej. Ole Olsen skal have kørselsgodtgørelse for 2 x 80 km. Befordringsfradrag Ole Olsen kan ikke opgive kørsel til SKAT denne dag, da han allerede er kompenseret fuld ud af sin arbejdsgiver. 23

24 Ole Olsen Kørsel 1 Kørselsgodtgørelse 80 km Intet befordringsfradrag denne dag Bopæl Randers Midlertidig arbejdsplads Aalborg Kørselsgodtgørelse 80 km Intet befordringsfradrag denne dag 24

25 Ole Olsen Kørsel 2 Kørsel 2 (Kørsel fra bopæl, når midlertidig arbejdsplads ligger ml. bopæl og fast tjenestested) Ole Olsen kører fra sin bopæl i Randers til møde i Glesborg og retur. Distancen er 50 km hver vej. Distancen fra det faste tjenestested i Grenaa til Glesborg er 13 km. Der kan ikke ydes godtgørelse for flere km, end der ville være blevet kørt, hvis tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet. Ole Olsen der har kørt 2 x 50 km, skal have kørselsgodtgørelse for 2 x 13 km svarende til distancen fra det faste tjenestested i Grenaa til den midlertidige arbejdsplads i Glesborg og retur. Befordringsfradrag Ole Olsen kan opgive de resterende 2 x 37 km til SKAT, som sit befordringsfradrag for denne dag. (Dog fratrukket 24 km)* 25

26 Ole Olesen Kørsel 2 Distance 50 km Kørselsgodtgørelse 13 km Befordringsfradrag 37 km* Bopæl Randers Midlertidig arbejdsplads Glesborg Distance 50 km Kørselsgodtgørelse 13 km Befordringsfradrag 37 km 26

27 Ole Olsen Kørsel 3-5 Kørsel 3 (Kørsel fra bopæl, når midlertidig arbejdsplads ligger ml. bopæl og fast tjenestested) Ole Olsen kører fra sin bopæl i Randers til møde i Glesborg. Distance 50 km. Distancen fra det faste tjenestested i Grenaa til Glesborg er 13 km. Der kan ikke ydes godtgørelse for flere km, end der ville være blevet kørt, hvis tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet. Ole Olsen skal have kørselsgodtgørelse for 13 km svarende til distancen fast tjenestested i Grenaa- Glesborg. Ole Olsen kan opgive de resterende 37 km til SKAT, som sit befordringsfradragfor denne dag. (Dog fratrukket 24 km)* Kørsel 4 (Kørsel mellem arbejdspladser) Ole Olsen kører fra Glesborg til fast tjenestested i Grenaa. Distance 13 km. Ole Olsen skal have kørselsgodtgørelse for 13 km. Kørsel 5 (Kørsel til bopælen, fra fast tjenestested) Efter endt arbejdsdag kører Ole Olsen fra det faste tjenestested i Grenaa til bopælen i Randers. Distancen er 56 km. Der kan ikke ydes kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og tjenestested. Ole Olsen kan opgive de 56 km til SKAT som sit befordringsfradragfor denne dag. 27

28 Ole Olsen Kørsel 3-5 Kørsel 5 Befordringsfradrag 56 km Bopæl Randers Kørsel 3 Distance 50 km Kørselsgodtgørelse 13 km Befordringsfradrag 37 km* Tjenestested Grenaa Midlertidig arbejdsplads Glesborg Kørsel 4 Kørselsgodtgørelse 13 km 28

29 Hanne Hansen Kørsel A-C Hanne Hansen bor i Grenaa og har fast tjenestested i Glesborg. Distance 15 km. Kørsel A (Kørsel til fast tjenestested) Hanne Hansen kører fra bopælen til det faste tjenestested. Der kan ikke ydes kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og tjenestested. Hanne Hansen kan opgive de 15 km til SKAT som sit befordringsfradragfor denne dag. (Dog fratrukket 24 km hvilket betyder, at der for denne dag ikke kan opgives kørsel til SKAT)* Kørsel B (Kørsel mellem arbejdspladser) Hanne Hansen kører fra det faste tjenestested til møde på Kattegatskolen. Distancen er 15 km. Hanne Hansen skal have kørselsgodtgørelse for 15 km. Kørsel C (Kørsel til bopælen, der er tættere på midlertidig arbejdsplads) Hanne Hansen kører fra Kattegatskolen til bopælen. Distancen er 2 km Hanne Hansen skal have kørselsgodtgørelse for 2 km. 29

30 Hanne Hansen Kørsel A-C Bopæl Grenaa Kørsel C Kørselsgodtgørelse 2 km Kørsel A Befordringsfradrag 15 km* Midlertidig arbejdsplads Kattegatskolen Tjenestested Glesborg Kørsel B Kørselsgodtgørelse 15 km 30

31 Hanne Hansen Kørsel D-G Kørsel D (Kørsel fra bopælen, der er tættere på midlertidig arbejdsplads) Hanne Hansen kører fra bopæl til Kattegatskolen. Distance 2 km. Hanne Hansen skal have kørselsgodtgørelse for 2 km. Kørsel E (Kørsel mellem arbejdspladser) Hanne Hansen kører fra Kattegatskolen til det faste tjenestested. Distance 15 km. Hanne Hansen skal have kørselsgodtgørelse for 15 km. Kørsel F (Kørsel mellem arbejdspladser) Hanne Hansen kører fra det faste tjenestested til Ørum skole. Distance 7 km. Hanne Hansen skal have kørselsgodtgørelse for 7 km. Kørsel G (Kørsel til bopæl, når midlertidig arbejdsplads ligger mellem bopæl og det faste tjenestested) Hanne Hansen kører fra Ørum skole til bopælen. Distance 13 km. Der kan ikke ydes godtgørelse for flere km, end der ville være blevet kørt, hvis tjenesterejsen var påbegyndt og afsluttet på tjenestestedet i Glesborg. Hanne Hansen, der har kørt 13 km, skal have kørselsgodtgørelse for 7 km. Befordringsfradrag Hanne Hansen kan opgive de resterende 6 km til SKAT, som sit befordringsfradragfor denne dag. (Dog fratrukket 24 km hvilket betyder, at der for denne dag ikke kan opgives kørsel til SKAT)* 31

32 Hanne Hansen Kørsel D-G Kørsel G Distance 13 km Kørselsgodtgørelse 7 km Befordringsfradrag 6 km* Bopæl Grenaa Kørsel D Kørselsgodtgørelse 2 km Midlertidig arbejdsplads Ørum skole Midlertidig arbejdsplads Kattegatskolen Kørsel F Kørselsgodtgørelse 7 km Tjenestested Glesborg Kørsel E Kørselsgodtgørelse 15 km 32

33 Eksempel kun for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (OK70.01) Anders Andersen Kørsel 1-4 Kørsel 1 (Kørsel til kommunegrænse) Anders Andersen er sygeplejerske, bor i Kolind og har fast tjenestested i Grenaa. Anders Andersen skal fra sin bopæl i Kolind til en midlertidig arbejdsplads Ørum. Distancen fra Kolind til kommunegrænsen ved Tøstrup er 10 km. Anders Andersen kan opgive de 10 km til SKAT som sit befordringsfradragfor denne dag. (Dog fratrukket 24 km)* Kørsel 2 (Kørsel fra kommunegrænse til midlertidig arbejdsplads) Anders Andersen kører fra kommunegrænsen til Ørum. Distancen er 4 km. Distancen fra det faste tjenestested i Grenaa til Ørum er 14 km. Anders Andersen skal have kørselsgodtgørelse for 4 km. Kørsel 3 (Kørsel mellem arbejdspladser) Anders Andersen kører fra Ørum til det faste tjenestested i Grenaa. Distance 14 km. Anders Andersen skal have kørselsgodtgørelse for 14 km. Kørsel 4 (Kørsel til bopælen, fra fast tjenestested) Efter endt arbejdsdag kører Anders Andersen fra det faste tjenestested i Grenaa til bopælen i Kolind. Distancen er 23 km. Der kan ikke ydes kørselsgodtgørelse for kørsel mellem hjem og tjenestested. Anders Andersen kan opgive de 23 km til SKAT som sit befordringsfradragfor denne dag. (Der er denne dag allerede fratrukket 10 km, de resterende 14 km -op til 24 km fratrækkes, hvilket betyder, at der samlet for denne dag kan opgives 9 km i kørsel til SKAT)* 33

34 Eksempel kun for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (OK70.01) Anders Andersen Kørsel 1-4 Kørsel 4 Befordringsfradrag 23 km* Bopæl Kolind Kørsel 1 Befordringsfradrag 10 km* Tjenestested Grenaa Kommunegrænsen ved Tøstrup Kørsel 3 Kørselsgodtgørelse 14 km Midlertidig arbejdsplads Ørum Kørsel 2 Kørselsgodtgørelse 4 km 34

35 Eksempel kun for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (OK70.01) Anders Andersen Kørsel 5 Kørsel 5 (Kørsel mellem arbejdspladser) Anders Andersen kører fra det faste tjenestested i Grenaa til Regionshospitalet i Randers og retur. Distance 57 km hver vej. Anders Andersen skal have kørselsgodtgørelse for 2 x 57 km, da elastikken bruges, og der således ikke gøres forskel på om man bor i eller uden for kommunen, da der er tale om ren tjenestekørsel. Befordringsfradrag Anders Andersen kan opgive sin alm. kørsel fra bopæl til det faste tjenestested og retur til SKAT denne dag (Dog fratrukket 24 km). 35

36 Eksempel kun for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (OK70.01) Anders Andersen Kørsel 5 Kørselsgodtgørelse 57 km Tjenestested Grenaa Midlertidig arbejdsplads Randers Kørselsgodtgørelse 57 km 36

37 Eksempel kun for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (OK70.01) Anders Andersen Kørsel 6-10 Kørsel 6 (Kørsel fra bopæl til fast tjenestested) Anders Andersen kører fra sin bopæl i Kolind, til det faste tjenestested i Grenaa. Distance 23 km. Anders Andersen kan opgive de 23 km til SKAT som sit befordringsfradrag for denne dag. (Dog fratrukket 24 km)* Kørsel 7 (Kørsel mellem arbejdspladser) Anders Andersen kører fra det faste tjenestested i Grenaa til Regionshospitalet i Randers. Distance 57 km. Anders Andersen skal have kørselsgodtgørelse for 57 km, da elastikken bruges, og der således ikke gøres forskel på om man bor i eller uden for kommunen, da der er tale om ren tjenestekørsel. Kørsel 8 (Kørsel fra midlertidig arbejdsplads til kommunegrænse) Anders Andersen kører fra Regionshospitalet i Randers til sin bopæl i Kolind. Delvis privat kørsel. Distancen til kommunegrænsen ved Fausing er 17 km. Anders Andersen kan opgive de 17 km til SKAT som sit befordringsfradragfor denne dag. (Der er denne dag allerede fratrukket 23 km, de resterende 1 km -op til 24 km fratrækkes, hvilket betyder, at der samlet for denne distance kan opgives 16 km i kørsel til SKAT)* Kørsel 9 (Kørsel inden for Norddjurs Kommunes grænser) Anders Andersen kører fra kommunegrænsen ved Fausing til kommunegrænsen ved Auning skov. Distance 11 km. Anders Andersen skal have kørselsgodtgørelse for 11 km. Kørsel 10 (Kørsel fra kommunegrænsen til bopæl) Anders Andersen kører til sin bopæl i Kolind. Distance 14 km. Anders Andersen kan opgive de 14 km til SKAT som sit befordringsfradragfor denne dag. (Det betyder, at der samlet for denne dag kan opgives 30 km i kørsel til SKAT) 37

38 Eksempel kun for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (OK70.01) Anders Andersen Kørsel 6-10 Kørsel 10 Befordringsfradrag 14 km Bopæl Kolind Kørsel 6 Befordringsfradrag 23 km* Kommunegrænsen ved Auning skov Tjenestested Grenaa Kørsel 9 Kørselsgodtgørelse 11 km Kørsel 7 Kørselsgodtgørelse 57 km Kommunegrænsen ved Fausing Midlertidig arbejdsplads Randers Kørsel 8 Befordringsfradrag 17 km* 38

39 Eksempel kun for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (OK70.01) Anders Andersen Kørsel 11 Kørsel 11 (Kørsel til kursus i en anden kommune) Anders Andersen kører fra sin bopæl i Kolind til kursus i Aalborg. Distance 122 km. Distancen fra det faste tjenestested i Grenaa til Aalborg er 138 km hver vej. Anders Andersen skal have kørselsgodtgørelse for 2 x 122 km, da elastikken bruges, fordi der er tale om arbejde i flere kommuner. Befordringsfradrag Anders Andersen kan ikke opgive kørsel til SKAT denne dag, da han allerede er kompenseret fuld ud af sin arbejdsgiver. 39

40 Eksempel kun for syge- og sundhedsplejersker m.fl. (OK70.01) Anders Andersen Kørsel 11 Kørselsgodtgørelse 122 km Bopæl Kolind Midlertidig arbejdsplads Aalborg Kørselsgodtgørelse 122 km 40

41 Eksempel kun for social og sundhedspersonale (OK73.01) Bente Bentsen - Kørsel 1-5 Kørsel 1 (Kørsel til kommunegrænse) Bente Bentsen er social-og sundhedshjælper i hjemmeplejen og bor i Rønde. Bente Bentsen kører fra sin bopæl i Rønde til borger 1 i Allingåbro Distancen fra Rønde til kommunegrænsen ved Ring er 15 km. Bente Bentsen kan opgive de 15 km til SKAT som sit befordringsfradrag for denne dag.(dog fratrukket 24 km)* Kørsel 2 (Kørsel fra kommunegrænse til midlertidig arbejdsplads) Bente Bentsen kører fra kommunegrænsen til borger 1 i Allingåbro. Distance 11 km. Bente Bentsen skal have kørselsgodtgørelse for 7km. Da der efter overenskomsten skal fratrækkes 4 km. Kørsel 3(Kørsel mellem arbejdspladser) Bente Bentsen kører fra borger 1 i Allingåbro til borger 2 i Vivild. Distance 9 km. Bente Bentsen skal have kørselsgodtgørelse for 9 km. Kørsel 4 (Kørsel fra borger til kommunegrænse) Bente Bentsen kører fra borger 2 i Vivild og til sin bopæl i Rønde Distance fra Vivild til kommunegrænsen ved Ring er 14 km. Bente Bentsen skal have kørselsgodtgørelse for 14 km. Kørsel 5 (Kørsel fra kommunegrænse til bopæl) Bente Bentsen kører fra kommunegrænsen og til bopælen i Rønde. Distance 15 km. Bente Bentsen kan opgive de 15 km til SKAT som sit befordringsfradragfor denne dag. (Der er denne dag allerede fratrukket 15 km, de resterende 9km -op til 24 km fratrækkes, hvilket betyder, at der samlet for denne dag kan opgives 6km i kørsel til SKAT)* 41

42 Eksempel kun for social og sundhedspersonale (OK73.01) Bente Bentsen - Kørsel 1-5 Kørsel 5 Befordringsfradrag 15 km* Bopæl Kolind Kørsel 1 Befordringsfradrag 15 km* Kommunegrænse ved Ring Kommunegrænse ved Ring Kørsel 4 Kørselsgodtgørelse 14 km Kørsel 3 Kørselsgodtgørelse 9 km Kørsel 2 Distance 11 km 4 km-regel fratrækkes Kørselsgodtgørelse 7 km Midlertidig arbejdsplads Borger 2 Vivild Midlertidig arbejdsplads Borger 1 Allingåbro 42

43 Har du spørgsmål? Hvis du ikke mener at kunne genkende dit eget kørselsmønster i eksemplerne, så kontakt HR-afdelingen. Denne uddybning er tænkt som et fleksibelt værktøj, hvor der kan tilføjes nye eksempler hvis HR-afdelingen skønner dette nødvendigt, ud fra de henvendelser der kommer ind. 43

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 1.1 Reglernes formål Reglerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser.

Læs mere

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 8. Ansøgning om kompensation til social- og sundhedspersonale i forbindelse med beskatning af udbetalt kilometergodtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt Kørselsgodtgørelse til politikere og ansatte i Odder Kommune gældende fra 1. januar 2017 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk 23-11-2016 Sags Id. 727-2016-23282 Baggrund.

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Introduktion Min Kørsel gør det muligt for dig at registrere arbejdsrelateret kørsel på stedet. Der indberettes via smartphone eller

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014

Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Opgørelse over antal børn i kommunale skoler og SFO i 2013 og 2014 Antal børn i kommunale skoler 1. august 2013 1. august 2014 forskel antal børn forskel i % 0. klasse 373 311-62 -16,62 1. klasse 336 360

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 253/2009 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for René Bjerre (advokat Rami

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset

Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Befordring Regler om transport til og fra sygehuset Reglerne er komplicerede Reglerne for befordring er fastsat i Sundhedsloven. Det betyder, at du selv skal sørge for befordring til og fra undersøgelse

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE

MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE MULIGHEDSKATALOG FOR TVÆRGÅENDE SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) F01 Indkøb af PC-er og mobiltelefoner -300-300 -300-300 F02 Barselspuljen - budgettilpasning

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering af fravær og afvigelser (kun for dagplejen) på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Find Minløn app på

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Login på Ipad... 5 2. Registrering af fravær... 6 2.1 Indberetning

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning

Hjerteforeningen uddeler 24 mio. kroner til forskning Kom til formandsmøde på Fyn! Den 5. september inviteres alle formænd for Hjerteforeningens lokalkomiteer og klubber til et vigtigt møde i Strib ved Middelfart Mødet blev annonceret allerede på Landsseminaret

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der har i mange år været fastsat regler om skattemæssigt fradrag for udgifter til befordring mellem hjem

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april 2014 1 Indledning Der ydes refusion af

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 170/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Allan Neergaard Iversen (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Niels

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

administration af indenlandske tjenesterejser

administration af indenlandske tjenesterejser Beretning til statsrevisorerne om administration af indenlandske tjenesterejser December 2004 RB B303/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge

Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge - 1 Befordringsfradrag for invalide og kronisk syge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Invalide og kronisk syge har ret til befordringsfradrag efter særlige, lempelige regler om fradrag for

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 9. oktober 2017 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven 140 2 Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven

Læs mere

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Kørebogen. Indholdsfortegnelse Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere.... 5 Opret biler... 5 Efter at de fornødne

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat

Ansøgning om tilskud til uddannelse for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og HK/Privat Ansøgningen udfyldes og indsendes inden kursusstart Selvvalgt uddannelse (sæt X): Virksomhedsansøgt uddannelse (sæt X): Firmanavn: Adresse: CVR-nr.: Tlf.nr.: Postnr.: By: E-mail Registreringsnr.: Kontonr.:

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere