Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/ regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax CVR-nr K Ø B E N H A V N K Ø G E Internationalt samarbejde med CH International Medejer af skatte- og momsrådgivningsfirmaet ReviTax A/S Medlem af RevisorGruppen Danmark

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-8 RESULTATOPGØRELSE 9-10 AKTIVER 11 PASSIVER 12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALANCE ØVRIGE NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT 27 BUDGET FOR ÅRET 2011/

3 1. GENERELLE OPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Brynhilde Slangerupgade 2-16/Haraldsgade 7-9/Valkyriegade 1-15/Brynhildegade København N Matrikelnummer: 4541 m. fl. Udenbys Klædebo Kvarter CVR-nr BESTYRELSE Tommy Bidstrup (formand) Preben Frederiksen Joan Kramer Otto Kirk Stig Petersen ADMINISTRATOR Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Telefon Telefax REVISION Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2011 Dirigent:

4 2. BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2010/11 for Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli 2011 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. september 2011 Administrator: Ejendomsadministrationen Andelsbo Bestyrelse: Tommy Bidstrup Preben Frederiksen Joan Kramer (formand) Otto Kirk Stig Petersen

5 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i andelsboligforeningen Brynhilde Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Brynhilde for regnskabsåret 1. august juli 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2011 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. august juli 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. København, den 21. september 2011 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Andelsboligforeningen Brynhilde er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsaf-drag og med fradrag af hensættelser for året. Endvidere er det formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Prioritetsgæld indgår i årsrapporten for 2010/11 med den faktiske restgæld, hvor prioritetsgælden sidste år blev medtaget til kontantværdi, hvilket har betydet en forøgelse af egenkapitalen med Ændringen er alene af regnskabsmæssig karakter, og ændringen har ingen betydning for beregning af andelsværdierne. Anvendt regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen.

8 6. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld samt renter af bankgæld. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balanceda-gen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en sær-skilt opskrivningshenlæggelse. Dagsværdien af foreningens ejendom vurderes at kunne fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom.

9 7. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåel-se af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat. Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den faktiske restgæld. Eventuelt væsentlige låneomkostninger og kurstab, som ikke udgiftsføres på låneoptagelsestidspunk-tet, fordeles og udgiftsføres over lånets samlede løbetid. Det endnu ikke udgiftsførte restbeløb pr. statusdagen medtages i årsrapporten under prioritetsgæld. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelse til udskudt skat Foreningen har ikke til hensigt at ophøre med at være skattepligtig idet foreningen påregner, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 27 anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at ana-lysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold.

10 8. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 28. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. I vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

11 9. Resultatopgørelse for 2010/11 Indtægter: Budget Realiseret 2010/11 Realiseret Note 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Boligafgift Lejeindtæger Tilskud efter lov om privat byfornyelse Andre indtægter INDTÆGTER I ALT Omkostninger: Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Håndværkerudgifter Vedligeholdelse, genopretning og renovering Vaskeriregnskab Adminstrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Antenne Internet Indvendig vedligeholdelse for lejere OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER, NETTO

12 10. Resultatopgørelse for 2010/11 Budget Realiseret 2010/11 Realiseret Note 2010/11 (ej revideret) 2009/10 RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år DISPONERET I ALT o0o--- Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag: Årets resultat Betalte prioritetsafdrag Genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag

13 11. Balance pr. 31. juli A K T I V E R - Note 2010/ /10 Ejendommen, matr.nr m. fl (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober ) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Restancer, andelshavere Varmeregnskab Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

14 12. Balance pr. 31. juli P A S S I V E R - Egenkapital excl. andre reserver Note 2010/ /10 Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat m.v Egenkapital excl. andre reserver Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Andre reserver EGENKAPITAL Prioritetsgæld Deposita Varmeregnskab Indvendig vedligeholdelse for lejere Forudbetalt løbende boligafgift Flytteafregninger Mellemregning administrator Øvrig gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser m.v., nøgletal og andelsværdier, note

15 13. Noter til resultatopgørelse for 2010/11 Budget Realiseret 2010/11 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Note 1. Boligafgift Boligafgift - medlemmer Kælderleje - medlemmer Note 1. Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål Note 2. Tilskud, privat byfornyelse Tilskud i henhold til bestemmelserne om privat byfornyelse nedtrappes over en årrække og bortfalder helt i 1. kvartal kvt. år Note 3. Andre indtægter Påkravsgebyr Andre indtægter (ej hævede checks m.v.) Note 4. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Note 5. Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation Elforbrug fællesarealer

16 14. Noter til resultatopgørelse for 2010/11 Budget Realiseret 2010/11 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Note 6. Renholdelse Vicevært Vinduespolering Snerydning Anden renholdelse Note 7. Håndværkerudgifter Låseservice Elektriker Maler Tømrer Murer VVS Glarmester Tagarbejde Kloakarbejde Gårdplads og vej Anden vedligeholdelse Note 8. Vedligeholdelse, genopretning og renovering Maling af vinduer Note 9. Vaskeri Vaskeriindtægt Afholdte udgifter Nettounderskud

17 15. Noter til resultatopgørelse for 2010/11 Budget Realiseret 2010/11 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Note 10. Administrationsomkostninger Administrationshonorar Elektrolyse og rensning af beholder Revision og regnskabsmæssig assistance Honorar for beregning af nye andelsværdier Energikonsulent (årligt tilsyn) PBS-gebyrer Varmeregnskabshonorar Andre administrationsudgifter (folkeregisterforespørgsel) Note 11. Øvrige foreningsomkostninger Bestyrelseshonorar Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Kopiering, kontorhold og internet Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon Tilskud til fester Ejendommens andel i varmeudgifter Drift af beboerrum Tab lejere Note 12. Antenne Indbetalt af medlemmer Signallevering, Copy-Dan m.v Nettounderskud

18 16. Noter til resultatopgørelse for 2010/11 Budget Realiseret 2010/11 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Note 13. Internet Afholdte udgifter Nettooverskud Note 14. Finansielle indtægter Renteindtægter bank Note 15. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Renter bank

19 17. Noter til balance pr. 31. juli / /10 Note 16. Ejendommen, matr.nr m. fl. Regnskabsmæssig værdi pr. 1. august Tilbageført opskrivning Regnskabsmæssig værdi pr. 31. juli Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 31 juli Det vurderes, at dagsværdien kan fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsværdi med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendom-men, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 udgør , og der er ikke afholdt forbedringsarbejder efter denne dato, så ejendommen er værdiansat til Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering, er følsom overfor renteudsving. Følsomhedsanalyse fremgår af note. Note 17. Andre tilgodehavender Tilgodehavende administrationshonorar (for meget betalt) Note 18. Forudbetalte omkostninger Energimærkning Forudbetalt signallevering Note 19. Likvide beholdninger Indestående Danske Bank A/S, aftalekonto Indestående Danske Bank A/S, erhvervskonto (maks ) Kassebeholdning

20 18. Noter til balance pr. 31. juli / /10 Note 20. Egenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1. august Saldo pr. 31. juli Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Saldo pr. 1. august Årets op- eller nedskrivning Saldo pr. 31. juli Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. august Almindelig reservefond pr. 1. august Kursreguleringsfond prioritetsgæld Overført fra reserve til vedligeholdelse af ejendommen Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 31. juli Reserve til vedligeholdelse af ejendommen Saldo pr. 1. august Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 31. juli Egenkapital i alt

21 19. Noter til balance pr. 31. juli / /10 Note 21. Prioritetsgæld De enkelte prioritetslån er nærmere beskrevet på næste side. lån 1 lån 2 lån 3 lån 4 Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit I alt Restløbetid år 4 år 2 år og 6 mdr. 7 år og 6 mdr. 17 år og 9 mdr. Renter og bidrag Betalt afdrag i året Nominel restgæld Obligationsrestgæld Kurs 100,00 100,00 99,50 100,00 Kursværdi Næste års afdrag o0o--- Renter og bidrag i alt Regulering af skyldige prioritetsrenter pr. statusdagen Rente m.v. i alt vedr. prioritetsgæld

22 20. Noter til balance pr. 31. juli / /10 Nykredit lån 1 Nykredit, kontantlån. Oprindelig Pålydende rente 4 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 4,8124 pct. p.a. Nykredit lån 2 Nykredit, kontantlån. Oprindelig Pålydende rente 3 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 3,3464 pct. p.a. Nykredit lån 3 Nykredit, kontantlån. Oprindelig Pålydende rente 3 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 3,5828 pct. p.a. Nykredit lån 4 Nykredit, kontantlån. Oprindelig Pålydende rente 6 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 6,2588 pct. p.a. Note 22. Varmeregnskab 2011/12 Indbetalt aconto Fjernvarmeomkostning Varmeefterbetaling Note 23. Indvendig vedligeholdelse for lejere Saldo pr. 1. august Hensat i året Anvendt Saldo pr. 31. juli

23 21. Noter til balance pr. 31. juli / /10 Note 24. Øvrig gæld Graffitirens Kloakarbejde Oprydning Lund Gruppen Elektrolyse og rensning af beholder Trapprvask Skyldig selskabsskat Skyldig prioritetsrenter Note 25. Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år. Der henvises i øvrigt til note 21. Foreningen har pr. 31. juli 2011 ingen aftale om rentesikring (renteswap). Note 26. Eventualforpligtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er tinglyst ejerpantebrev nominelt til sikkerhed for erhvervskontoens kreditmaksimum. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Foreningen har stillet garanti for 6 lån til delvis finansiering af køb af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt oprindeligt Ejendomsavancebeskatning: I henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået fra og med den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen ikke har til hensigt at afhænde sidste ledige lejlighed eller erhvervslejemål. Der er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Der er afhændet 6 lejligheder siden den 19. maj 1994, og foreningen udlejer fortsat 1 lejlighed.

24 22. Noter til balance pr. 31. juli / /10 I henhold til vedtægternes 31. stk. 5 oplyses, at forsikringsummen for den tegnede bestyrelsesansvarsforsikring udgør pr. forsikringsår og maks pr. skadesbegivenhed for hver forsikret person. Forsikringssummen vedr. underslæb udgør pr. formuetab og i alt pr. forsikringsår.

25 23. Øvrige noter pr. 31. juli 2011 Note 27. Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Brynhilde anvendes arealet som fordelingsnøgle. Ejendommes areal udgør ifølge BBR-oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Boliglejemål Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdiopgørelser pr. 31. juli: 2010/ /10 /kvm. /kvm. total total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm / /10 /kvm. /kvm. andele andele Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi 0 15 Andel i foreningens nettogæld m.v / /10 /kvm. /kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig-kvm

26 24. Øvrige noter pr. 31. juli /11 i pct. 2009/10 i pct. Regnskabsmæssige procenttal: Vedligeholdelse Øvrige omkostninger Finansielle poster netto 9 10 Afdrag Udgifter m.v Boligafgift i pct. af de samlede ejendomsindtægter Note 28. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c (ejendommen indregnet til offentlig ejendomsvurdering), samt vedtægterne. Egenkapital pr. 31. juli 2010/ Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi

27 25. Øvrige noter pr. 31. juli Andelsprisen pr. m² udgør , Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (tillæg til årsrapport for 2009/10 pr. 1/3 2011) ,02 Fordelingen af andelsværdien på typer af andele Areal Andelsværdi Andelsværdi i alt pr. andel i alt Lejligheder på 56 m² (15 stk.) Lejligheder på 58 m² (57 stk.) Lejligheder på 71 m² (5 stk.) Lejligheder på 75 m² (39 stk.) Lejligheder på 78 m² (8 stk.) Lejlighed på 81 m² (1 stk.) Lejligheder på 84 m² (10 stk.) Lejligheder på 91 m² (14 stk.) Lejligheder på 98 m² (4 stk.) Lejligheder på 105 m² (4 stk.) Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Følsomhedsanalyse Til belysning af, hvordan den beregnede andelskrone på ,62 påvirkes af ændringer i egenkapital (f.eks. ved ændring iden offentlige ejendomsvurdering) vises hvad andelskronen ændres til, hvis egenkapital henholdsvis reduceres eller forøges med , , Beløbene svare til en ændring af vurderingen med henholdvis 1%, 3% og 5%, hvor der ikke sker andre ændringer af aktiver og passiver. Det er ved beregningen forudsat, at de generalforsamlingsbestemte reserver forbliver uændrede. Udgangspunktet er en offentlig ejendomsvurdering på

28 26. Øvrige noter pr. 31. juli 2011 Ændring i Ændring i Nye andelsvær- Værdi pr. i andelspct. pct. ejendoms % ,66-5,17% % ,24-3,10% % ,83-1,03% ,62 0,00% % ,41 +1,03% % ,00 +3,10% % ,58 +5,17%

29 27. Likviditetsoversigt pr. 31. juli / Disponible beløb: Restancer, andelshavere Varmeregnskab Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Diverse gældsposter: Varmeregnskab Indvendig vedligeholdelse for lejere 200 Forudbetalt løbende boligafgift Flytteafregninger Mellemregning administrator 700 Øvrig gæld LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. JULI Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud pr. 1. august Formuetilgang i årets løb: Forøgelse af deposita Reserver tilbageført Årets underskud efter prioritetsafdrag og hensættelser LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. JULI Udover ovennævnte likviditetsoverskud pr. 31. juli 2011 kan der trækkes på kassekredittens maksimum

30 28. Budget for året 2011/12 med sammenligningstal Budget Budget 2011/12 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2010/11 (ej revideret) Indtægter: Boligafgift - medlemmer Kælderleje - medlemmer Lejeindtægter, beboelseslejemål Vaskeriregnskab 0 Tilskud efter lov om privat byfornyelse Påkravsgebyr Andre indtægter Omkostninger: Ejendomsskatter Forsikringer Vandafgift Renovation Elforbrug fællesarealer Vicevært Trappevask og rengøring Vinduespolering Snerydning Anden renholdelse Håndværkerudgifter Administrationshonorar Elektrolyse og rensning af beholder Revision og regnskabsmæssig assistance Honorar for beregning af nye andelsværdier Energikonsulent (årligt tilsyn) Arkitekthonorar, tilstandsrapport PBS-gebyrer Varmeregnskabshonorar Andre administrationsudgifter (folkeregisterforespørgsel) Bestyrelseshonorar Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Kopiering, kontorhold og internet Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon Tilskud til fester Vaskeriregnskab Antenne Internet Indvendig vedligeholdelse for lejere OMKOSTNINGER I ALT

31 29. Budget for året 2011/12 med sammenligningstal Budget Budget 2011/12 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2010/11 (ej revideret) RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle poster: Renteindtægter bank Prioritetsrenter og bidrag Renter bank FINANSIELLE POSTER, NETTO RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år DISPONERET I ALT Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsfradrag og hensættelser: Årets resultat Betalte prioritetsafdrag Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ÅRET 2011/12 Likviditetsoversigt for året 2011/12 Likviditetsoverskud pr. 1. august Årets budgetterede resultat 2011/12 efter prioritetsafdrag og hensættelser Likviditetsoverskud pr. 31. juli

32 30. Budget for året 2011/12 med sammenligningstal Budget Budget 2011/12 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2010/11 (ej revideret) Udover ovennævnte likviditetsoverskud pr. 31. juli 2012 kan der trækkes på kassekredittens maksimum Foranstående budget for perioden 1. august juli 2012 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til forelæggelse og godkendelse på den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en ændring af boligafgiften samt evt. større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen udover det i budgettet anførte.

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere