Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Strand. Arsrapport for 2010/11. 14. regnskabsår"

Transkript

1 j r GYRl"J. LOPS. BRANQT Statsautoriserede r e v i $orer A / S Andelsboligforeningen Strand Arsrapport for 2010/ regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax CVR-nr www glb.dk KØBENHAVN. KØGE lnternallonalt samarbejde med CH InternattOnal Moderer al skatte- og momsrådg1vn1ngsflrmaet Revtf ax A/s o Medlem af Rev1sorGrup;>en Danmark

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-8 RESULTATOPGØRELSE 9-10 AKTIVER 11 PASSIVER 12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALANCE ØVRIGE NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT BUDGET FOR ÅRET 2011 /

3 GENERELLEOPLYSNINGER NAVN Andelsboligforeningen Strand Nyborggade 20-28, Strandboulevarden og Sæbygade København Ø Matrikelnummer: 4798 CVR-nr BESTYRELSE Thomas Roland (formand) Sine Larsen Kim Rasmussen Vibeke Wheatley Dan Stjernholm Christiansen ADMINISTRATOR Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Abenrå 31 Postbox København K Telefon Telefax REVISION Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer NS Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V T ejefon Telefax Godkendt på foreningens generalforsamling den l 2011 Dirigent:

4 2 BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2010/11 for Andelsboligforeningen Strand. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foren ingens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 201 O september 2011 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København Ø, den 29. november 2011 Administrator: Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Bestyrelse: Thomas Roland (formand) Sine Larsen Kim Rasmussen Vibeke Wheatley Dan Stjernholm Christiansen

5 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i andelsboligforeningen Strand Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Strand for regnskabsåret 1. oktober september 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fej linformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver. at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2011 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 201 O september 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. København, den 29. november 2011 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer AJS Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapporten for Andelsboligforeningen Strand er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrag og med fradrag af hensættelser for året. Endvidere er det formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Prioritetsgæld indgår i årsrapporten for 2010/11 med den faktiske restgæld, hvor prioritetsgælden sidste år blev medtaget til kontantværdi, hvilket har betydet en forøgelse primo af egenkapitalen med Ændringen er alene af regnskabsmæssig karakter, og ændringen har ingen betydning for beregning af andelsværdierne. A nvendt regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift og lejeindtægt vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, ventelistegebyrer m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fu ldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen.

8 6. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståenderrenter af indestående i Grundejernes Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld samt renter af bankgæld. Låneomkostninger og eventuelt kurstab ved låneoptagelsen er udgiftsført i det år hvor lånet hjemtages, når beløbene anses for uvæsentlige. Væsentlige låneomkostninger og kurstab fordeles derimod over lånets samlede løbetid. Skat af årets resultat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Der indregnes ikke negativ udskudt skat (skatteaktiv) af eventuelt underskud til fremførsel, ligesom der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ejendomsavancebeskatning ved salg af sidste udlejningslejlighed. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel tii"andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Dagsværdien af foreningens ejendom vurderes at kunne fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. l tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af

9 7. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Bindingspligt overfor Grundejernes Investeringsfond består af indestående på særskilt konto hos Grundejernes Investeringsfond med tillæg af årets indbetalingsforpligtelse. Egenka pita l Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen ved rørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ("reserve for opskrivning af foreningens ejendom"). "Overført resultat m. v." indeholder akkumuleret resultat. Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning. l henhold til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den faktiske restgæld. Låneomkostninger og kurstab ved låneoptagelse er blevet udgiftsført på tidspunktet for lånets optagelse, idet beløbene er anset for relativt uvæsentlige. Eventuelt væsentlige låneomkostninger og kurstab, som ikke udgiftsføres på låneoptagelsestidspunktet, fordeles og udgiftsføres over lånets samlede løbetid. Det endnu ikke udgiftsførte restbeløb pr. statusdagen medtages i årsrapporten under prioritetsgæld. Øvrige gæld sforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. Hensættelse til uds kudt skat Foreningen har ikke til hensigt at ophøre med at være skattepligtig idet foreningen påregner, at der til enhver tid skal være mindst et lejemål udlejet til et ikke-medlem. Dermed opretholdes den skattemæssige erhvervsaktivitet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at der udløses

10 8. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ejendomsavancebeskatning. Der indregnes derfor ikke hensættelse til udskudt skat som følge heraf. Der indregnes heller ikke negativ udskudt skat af skattemæssigt underskud til fremførsel. ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 26 anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 27. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. l vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

11 9. Resultatopgørelse for 2010/11 Indtægter: Budget Realiseret 2010/11 Realiseret Note 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Boligafgift Lejeindtægter Vaskeriindtægter Arbejdsweekend o Andre i nd~ægter INDTÆGTER l ALT Omkostninger: Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering 8 o o Arbejdsweekend 9 o o Administrationsomkostning er Øvrig e foreningsomkostninger Indvendig vedligeholdelse for lejere OMKOSTNINGER l AL T RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER, NETTO ÅRETS RESULTAT

12 10. Resultatopgørelse for 2010/11 Forslag til resultatdisponering: Budget Rea liseret 2010/11 Realiseret Note 2010/1 1 (ej revideret) 2009/1 0 Overført til næste år DISPONERET l AL T Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Årets resultat Betalte prioritetsafdrag Genopretning og renovering af ejendommen o o Resultat af o rdinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering o o Arets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser

13 11. Balance pr. 30. september AKTIVER- Note 2010/ /10 Ejendommen Nyborggade 20, matr. nr (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 201 O ) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indestående i Grundejernes Investeringsfond Restancer, andelshavere Beboerkonto, boligretssag m.v o Beboerkonto, lejerfraflytning Andre tilgodehavender Forudbetalte om kostninger TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

14 12. Balance pr. 30. september PASSIVER- Note 2010/ /10 -- Egenkapital excl. andre reserver Andelsindskud Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat m.v '87 Egenkapital excl. andre reserver Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom o Andre reserver o EGENKAPITAL Kassekredit (kassekreditmaks ) o Prioritetsgæld Varmeregnskab Indvendig vedligeholdelse for lejere Forudbetalt løbende boligafgift Beboerkonto, fraflyttere Forudbetalt leje og deposita Varmedeposita Øvrig gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser m.v., nøgletal og andelsværdier, note

15 13. Noter til resultatopgørelse for 2010/11 Budget Realiseret 2010/11 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Note 1. Boligafgift Boligafgift-medlemmer Note 2. Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål '991 Note 3. Andre indtægter Påkravsgebyr Overdragelsesgebyr Lønsumsafgift o o Andre indtægter Note 4. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Note 5. Forbrugsafgifter Vandafgift Elforbrug fæuesa realer

16 14. Noter til resultatopgørelse for 2010/11 Budget Realiseret 2010/11 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Note 6. Renholdelse Vicevært Vinduespolering Sociale ydelser Snerydning Anden renholdelse Note 7. Vedligeholdelse 1 løbende Drift af vaskeri Varmeanlæg Elektriker Tømrer Murer w s Glarmester Gårdplads og vej Andre installationer Udgiftsført beboerkonto (vedr. 2006/07) o Anden vedligeholdelse Note 8. Vedligeholdelse 1 genopretning og renovering Postkasser o o Udskiftning af varmemålere o o o o

17 15. Noter til resultatopgørelse for 2010/11 Budget Realiseret 2010/11 Realiseret 2010/11 (ej revideret) 2009/10 Note 9. Arbejdsweekend Afholdte udgifter Indbetalt af medlemmer o Nettooverskud Note 10. Administrationsomkostninger Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Revision tidligere år o o Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Note 11. Øvrige foreningsomkostninger Kontorholdsgodtgørelse Vurderingshonorar, overdragelser o Kontorartikler og kopiering Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon Tilskud til kurser og fester Kørselsgodtgørelse Ejendommens andel i varmeudgifter Annonceudgifter o o Andre foreningssudgifter Elektrolyse Tab lejere o

18 16. Noter til resultatopgørelse for 2010/11 Budget Rea liseret 2010/11 Rea liseret 2010/11 (ej revideret) 2009/1 o Note 12. Finansielle indtægter Renteindtægter bank Renter Grundejernes Investeringsfond o Note 13. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Renteomkostninger bank o o Andre renter 472 o o

19 17. Noter til balance pr. 30. september / /10 Note 14. Ejendommen Nyborggade 20, matr. nr Regnskabsmæssig værdi pr. 1. oktober Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 30. september Det vurderes, at dagsværdien kan fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsværdi med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 201 O udgør , og der er ikke afholdt forbedringsarbejder efter denne dato, så ejendommen er værdiansat til Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering, er følsom overfor renteudsving. Følsomhedsanalyse fremgår af note 27. Ejendommen er ikke valuarvurderet pr. 30. september Note 15. Bindingspligt Grundejernes investeringsfond Så længe der er lejere i ejendommen er andelsboligforeningen pligtig til at indbetale til en konto i Grundejernes Investeringsfond. Indestående på kontoen er bundet (bindingspligt), indtil det dokumenteres overfor Grundejernes Investeringsfond, at der er afholdt tilsvarende ved ligeholdelsesudgifter på ejendommen. Bindingspligten består af indestående på særskilt konto hos Grundejernes Investeringsfond med tillæg af årets skyldige indbetaling. Foreningen har pligt til at vedligeholde ejendommen for et tilsvarende beløb. Bindingspligten formindskes og indeståendet frigives i det omfang afholdte vedligeholdelsesomkostninger overstiger de hos lejerne opkrævede beløb i henhold til bestemmelserne i boligreguleringsloven. Beløbet nedsættes (frigives) ved et lejemåls overgang til andel.

20 18. Noter til balance pr. 30. september / /10 Note 16. Andre tilgodehavender Særskilte opkrævninger Andre tilgodehavender Tilgodehavende forsikringserstatning o Note 17. Forudbetalte omkostninger Forudbetalte omkostninger o Forudbetalt ejendomsskat Note 18. Likvide beholdninger Danske Bank O Bank (kassel<reditmaks ) o Kassebeholdning

21 19. Noter til balance pr. 30. september / /1 o Note 19. E~enkapital Andelsindskud Sa ld o pr. 1. oktober Saldo pr. 30. september Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Saldo pr. 1. oktober Saldo pr. 30. september Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. oktober Almindelig reservefond pr. 1. oktober o Kursreguleringsfond Overført til reserve værdiforringelse ejendom o Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 30. september Reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom, kursregulering m.v. Overført fra overført resultat m. v o Saldo pr. 30. september o Egenkapital i alt

22 20. Noter til balance pr. 30. september / /10 Note 20. Prioritetsgæld De enkelte prioritetslån er nærmere beskrevet på næste side. Danske Realkredit Realkredit Bank Danmark Danmark Var. rente Lån 005 Lån 006 l alt Restløbetid år Indfriet 16år3mdr 20 år 6 mdr Renter og bidrag Betalt afdrag i året Nominel restgæld o Obligationsrestgæld o Kurs 99,71 99,71 Kursværdi o Næste års af drag o Renter og bidrag i alt Rente m.v. i alt vedr. prioritetsgæld Betalt afdrag i alt Nom inel restgæld i alt Kursværdi i alt

23 21. Noter til balance pr. 30. september / /10 Danske Bank Var. rente Danske Bank AJS, banklån. Oprindelig Effektiv rentesats 5,90 pct. p.a. Lånet er indfriet i regnskabsåret. Realkredit Danmark Lån 005 Realkredit Danmark AJS, kontantlån, oprindelig ,000. Pålydende rente 4 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 4,5616 pct. p.a. Realkredit Danmark Lån 006 Realkredit Danmark A/S, kontantlån, oprindelig Pålydende rente 4 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 4,4896 pct. p.a. Note 21. Varmeregnskab o Indbetalt aconto Fjernvarmeomkostning Varmeregnskab i alt Note 22. Indvendig vedligeholdelse for lejere Saldo pr. 1. oktober Hensat i året Anvendt Indtægtsført Saldo pr. 30. september o o

24 22 Noter til balance pr. 30. september / /10 Note 23. Øvrig gæld Revision og regnskabsmæssig assistance Murer Skyldige omkostninger Skyldig A-skat m.v o o l n d betalingsforpligtelse Grundejernes l nvesteringsfond Note 24. Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år. Der henvises i øvrigt til note 20. Note 25. Eventualforpligtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er tinglyst ejerpantebrev nominelt til sikkerhed for bankmellemværende. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Andelshaverne hæfter personligt og pro rata for kassekredit i pengeinstitut med kreditmaksimum Afgivne garantier: Der er ikke stillet garanti for andelshaveres banklån, ligesom foreningen i øvrigt ikke har påtaget sig kautions- garanti- eller andre forpligtelser. Ejendomsavancebeskatning: l henhold til retspraksis vil overdragelse af det sidste lejemål med udlejning til ikke-medlemmer medføre ejendomsavancebeskatning af alle foreningens lejemål overgået fra og med den 19. maj Der er ikke indregnet udskudt skat som følge heraf, idet foreningen ikke har til hensigt at afhænde sidste ledige lejlighed eller erhvervslejemål Der er derfor ikke sandsynligt, at der vil blive udløst ejendomsavancebeskatning. Der er afhændet 19 lejligheder siden den 19. maj 1994, og foreningen udlejer fortsat 15 lejligheder og O erhvervslejemål til ikkemedlemmer.

25 2 3. Øvrige noter pr. 30. september 2011 Note 26. Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. l Andelsboligforeningen Strand anvendes andelsindskuddene som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommes areal udgør ifølge foreningens oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Boliglejemål Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdioggørelser gr. 30. segtember: 2010/ /10 /kvm. /kvm. total total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm /kvm. andele /kvm. andele Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi Andel i foreningens nettogæld m.v / /10 /kvm. /kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm Boliglejeindtægt pr. udlejede bolig-kvm

26 24. Øvrige noter pr. 30. september /11 i pct. 2009/10 i pct. Regnskabsmæssige procenttal: Ved ligeholdelse Øvrige omkostninger Finansielle poster netto Afdrag Udgifter m.v Boligafgift i pct. af de samlede ejendomsindtægter Note 27. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes fø lgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c (ejendommen indregnet til offentlig ejendomsvurdering), samt vedtægterne. Egenkapital pr. 30. september 2011 Heraf generalforsamlingsbestemte reserver Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi Værdi pr. indskudskrone (afrundet) ,00 Senest vedta gne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen d. 11. januar 201 1) 49,00

27 25. Øvrige noter pr. 30. september 2011 Fordelingen af andelsværdien på typer af andele Indskud pr. Indskud Andelsværdi Andelsværdi Antal andele andel i alt pr. andel i alt Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Følsomhedsanalyse Til belysning af, hvordan den beregnede andelskrone på 49,00 påvirkes af ændringer i egenkapital (f.eks. ved ændring iden offentlige ejendomsvurdering) vises hvad andelskronen ændres til, hvis egenkapital henholdsvis reduceres eller forøges med , , Beløbene svare til en ændring af vurderingen med henholdvis 1%, 3% og 5%, hvor der ikke sker andre ændringer af aktiver og passiver. Det er ved beregningen forudsat, at de generalforsamlingsbestemte reserver forbliver uændrede. Udgangspunktet er en offentlig ejendomsvurdering på

28 26. Øvrige noter pr. 30. september 2011 Ændring i Ændring i ejendoms- Nye andels- Værdi pr. Æ ndring i egenkapital vurdering værdier i alt indskudskrone andelskrone. pct. pct % ,99-6,14% % ,19-3,68% % ,40-1,23% o o ,00 0,00% % ,60 +1,23% % ,81 +3,68% % ,01 +6,14% l andelsboligforeningens årsrapport er der indarbejdet reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom og reserve til vedligeholdelse af ejendommen O, i alt

29 27. Likviditetsoversigt pr. 30. september / Disponible beløb: Restancer, andelshavere Beboerkonto, boligretssag m.v. Beboerkonto, lejerfraflytning Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Kassekreditmaksimum Likvide beholdninger Diverse gældsposter: Kassekredit (kassekreditmaks ) Varmeregn skab Indvendig vedligeholdelse for lejere Forudbetalt løbende boligafgift Beboerkonto, fraflyttere Varmedeposita Øvrig gæld LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. SEPTEMBER Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud pr. 1. oktober 201 O Formuetilgang i årets løb: Forøgelse af deposita Transport

30 28. Likviditetsoversigt pr. 30. september / Transport Formueafgang i årets løb: Arets underskud efter prioritetsafdrag og hensættelser Forøgelse indestående i Grundejernes Investeringsfond Indfrielse af lån LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 30. SEPTEMBER l ovennævnte likviditetsoverskud er kassekredittens maksimum medtaget med

31 29. Budget for året 2011 /12 med sammenligningstal Budget Budget 2011/12 Realiseret 2010/1 'l {ej revideret) 2010/ 11 (ej revideret) Indtægter: Boligafgift - medlemmer Lejeindtægter, beboelseslejemål Vaskeriindtægter Arbejdsweekend o o Påkravsgebyr Vurderingsgebyr Lønsumsafgift o o Andre indtægter o Omkostninger: Ejendomsskatter Forsikringer Vandafgift Elforbrug fællesarealer Vicevært Vinduespolering Sociale ydelser Snerydning Anden renholdelse Vedligeholdelse, løbende Arbejdsweekend o Administrationshonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Revision tidligere år o o Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Kontorholdsgod tg øreise Vurderingshonorar, overdragelser o o Kontorartikler og kopiering Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon Tilskud til kurser og fester Kørselsgod tg ø re Ise Ejendommens andel i varmeudgifter Annonceudgifter o o Andre foreningssudgifter Elektrolyse Tab lejere o o Transport

32 30. Budget for året 2011 /12 med sammenligningstal Budget Budget 2011 /12 Realiseret 201 0/1'1 (ej revideret) 2010/11 (ej revideret) Transport Indvendig vedligeholdelse for lejere OMKOSTNINGER l ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finans ielle poster: Renteindtægter bank o ' Renter Grundejernes Investeringsfond o o Prioritetsrenter og bidrag Renteomkostninger bank o Andre renter o -472 o FINANSIELLE POSTER, NETTO RESULTAT FØR SKAT ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år DISPONERET l AL T

33 31. Budget for året 2011 /12 med sammenligningstal Budget 2011/12 (ej revideret) Realiseret 2010/11 Budget 2010/1 1 (ej revideret) Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Årets resultat Betalte prioritetsafdrag Arets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser LIKVIDITETSOVERSIGT FOR ÅRET Likviditetsoversigt for året 2011/12 Likviditetsoverskud pr. 1. oktober 2011 Årets budgetterede resultat 2011 /12 efter prioritetsafdrag og hensættelser Likviditetsoverskud pr. 30. september l ovennævnte likviditetsoverskud er kassekredittens maksimum medtaget med Foranstående budget for perioden 1. oktober september 2012 er udarbejdet af andelsboligforeningens bestyrelse til forelæggelse og godkendelse på den kommende generalforsamling. Ved bestyrelsens forslag er der ikke taget hensyn til generalforsamlingens evt. vedtagelse af en ændring af boligafgiften samt evt. større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på ejendommen udover det i budgettet anførte.

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår

GLB REVISION. Årsrapport for 2013/14. Andelsboligforenin gen Halgreen. 6. regnskabsår GLB REVISION Andelsboligforenin gen Halgreen Årsrapport for 213/14 6. regnskabsår Statsautodserede Revisorer A/S I København I Køge glb.dk CVR ro. 3 82 1 9 63 VedVesteryod6,5. 1612KøbenhavnV kbh@glb.dk

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VE JLEDNING OM ÅRSREG N SK ABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DE R AFLÆGGER ÅRSREG N SK AB EFTE R ÅRSREG N SK ABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening December 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Skydebanen. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Skydebanen Årsrapport for 2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 29. april 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere