Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/ regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/ regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax CVR-nr K Ø B E N H A V N K Ø G E Internationalt samarbejde med CH International Medejer af skatte- og momsrådgivningsfirmaet ReviTax A/S Medlem af RevisorGruppen Danmark

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE GENERELLE OPLYSNINGER 1 BESTYRELSESPÅTEGNING 2 REVISIONSPÅTEGNING 3-4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 5-7 RESULTATOPGØRELSE 8-9 AKTIVER 10 PASSIVER 11 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE NOTER TIL BALANCE ØVRIGE NOTER LIKVIDITETSOVERSIGT 25 BUDGET FOR ÅRET 2012/

3 1. Generelle oplysninger NAVN Andelsboligforeningen Nymølle Norgesgade 42-58/Hollænderdybet 33-35/Finlandsgade København S Matrikelnummer: 365 m. fl. Amagerbros Kvarter CVR-nr BESTYRELSE Leif Børme (formand) Maria S. Hansen Ane Lykkegaard Connie Vistisen Jan Bærentsen ADMINISTRATOR Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Telefon Telefax INTERN REVISOR Geert Andersen REVISION Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon Telefax Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2012 Dirigent:

4 2. Bestyrelsespåtegning Undertegnede har aflagt årsrapporten for 2011/12 for Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 2012 Endvidere oplyses, at alle aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser er indarbejdet og oplyst i årsrapporten, herunder kautions-, garanti- og lignende forpligtelser. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. september 2012 Administrator: Ejendomsadministrationen Andelsbo Bestyrelse: Leif Børme Maria S. Hansen Ane Lykkegaard (formand) Connie Vistisen Jan Bærentsen Intern revisor: Gert Andersen

5 3. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Nymølle Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Nymølle for regnskabsåret 1. september august 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. København, den 20. september 2012 Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Jørgen Jørgensen statsautoriseret revisor

7 5. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Nymølle er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Der er derfor i årsrapporten indarbejdet en opgørelse af årets resultat med fradrag af betalte prioritetsafdrag og med fradrag af hensættelser for året. Endvidere er det formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budgettet har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Indtægter Boligafgift vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri, m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Væsentlige resultatposter er periodiseret pr. statusdagen. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

8 6. Anvendt regnskabspraksis Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld samt renter af bankgæld. Låneomkostninger og eventuelt kurstab ved låneoptagelsen er udgiftsført i det år hvor lånet hjemtages, når beløbene anses for uvæsentlige. Væsentlige låneomkostninger og kurstab fordeles derimod over lånets samlede løbetid. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital. Dagsværdien af foreningens ejendom vurderes at kunne fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsvurdering (kontantværdi) med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. "Overført resultat m.v." indeholder akkumuleret resultat.

9 7. Anvendt regnskabspraksis Under "Andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til i- mødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægterne indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den faktiske restgæld. Låneomkostninger og kurstab ved låneoptagelse er blevet udgiftsført på tidspunktet for lånets optagelse, idet beløbene er anset for relativt uvæsentlige. Eventuelt væsentlige låneomkostninger og kurstab, som ikke udgiftsføres på låneoptagelsestidspunktet, fordeles og udgiftsføres over lånets samlede løbetid. Det endnu ikke udgiftsførte restbeløb pr. statusdagen medtages i årsrapporten under prioritetsgæld. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. ØVRIGE NOTER Nøgletal De i note 26 anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 27. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægterne. I vedtægterne bestemmes, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende.

10 8. Indtægter: Resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret Note 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Boligafgift Vaskeriregnskab Tilskud efter lov om privat byfornyelse Andre indtægter INDTÆGTER I ALT Omkostninger: Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdelse Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Vaskeriregnskab Administrationsomkostninger Øvrige foreningsomkostninger Antenne OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER, NETTO ÅRETS RESULTAT

11 9. Forslag til resultatdisponering: Resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret Note 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Hensat til vedligeholdelse af ejendommen Overført til næste år DISPONERET I ALT o0o--- Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Overført til næste år Betalte prioritetsafdrag Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser

12 10. Balance pr. 31. august A K T I V E R - Note 2011/ /11 kr. kr. Ejendommen, matr. nr. 365 m. fl. Amagerbros Kvarter (Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 kr ) MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Restance boligafgift Varmeregnskab Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

13 11. Balance pr. 31. august P A S S I V E R - Egenkapital excl. andre reserver Note 2011/ /11 kr. kr. Andelsindskud Overført resultat m.v Egenkapital excl. andre reserver Andre reserver (jf. forslag til generalforsamlingsbeslutning) Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom Reserveret til vedligeholdelse af bagtrapper m.v Reserveret til vedligeholdelse af altaner Andre reserver EGENKAPITAL Prioritetsgæld Deposita Varmeregnskab Mellemregning altanprojekt Flytteafregninger Mellemregning administrator Øvrig gæld GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualforpligtelser m.v., nøgletal og andelsværdier, note

14 12. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Note 1. Boligafgift Boligafgift - medlemmer Note 2. Tilskud, privat byfornyelse Tilskud i henhold til bestemmelserne om privat byfornyelse nedtrappes over en årrække og bortfalder helt i 4. kvartal Note 3. Andre indtægter Restancegebyrer Afgifter ved salg af andele Andre indtægter (salg af navneskilte) Note 4. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Forsikringer Note 5. Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation Elforbrug fællesarealer elforbrug i vaskeri

15 13. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Note 6. Renholdelse Vicevært inkl. lønrefusion kr Trappevask Vinduespolering Sociale ydelser Snerydning Kørsel affald Anden renholdelse Note 7. Vedligeholdelse, løbende Låseservice Elektriker Maler Tømrer Murer VVS Glarmester Tagarbejde Kloakarbejde Gårdsplads og vej Anden vedligeholdelse Note 8. Vedligeholdelse, genopretning og renovering Renovering af køkkentrapper

16 14. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Note 9. Vaskeri Vaskeriindtægt Afholdte udgifter inkl. elforbrug kr Nettooverskud Note 10. Administrationsomkostninger Administrationshonorar Medielicens Revision og regnskabsmæssig assistance Teknologisk Institut Advokathonorar Nets gebyrer Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Note 11. Øvrige foreningsomkostninger Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Kontorartikler Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon Tilskud til juletræsarrangement Internet udgifter Andre udgifter

17 15. Noter til resultatopgørelse for 2011/12 Budget Realiseret 2011/12 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2010/11 kr. kr. kr. Note 12. Antenne Indbetalt af medlemmer Signallevering, Copy-Dan m.v Nettounderskud Note 13. Finansielle indtægter Renteindtægter bank Reservefondsudlodning Note 14. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Omkostninger ved omprioritering Renter bank

18 16. Noter til balance pr. 31. august / /11 kr. kr. Note 15. Ejendommen, matr. nr. 365 m. fl. Amagerbros Kvarter Regnskabsmæssig værdi pr. 1. september Årets opskrivning Regnskabsmæssig værdi pr. 31. august Ejendommen er indregnet til dagsværdi pr. 31. august Det vurderes, at dagsværdien kan fastsættes til senest kendte offentlige ejendomsværdi med tillæg af værdien af de forbedringsarbejder på ejendommen, som måtte være afholdt efter vurderingstidspunktet. Den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2010 udgør kr , og der er ikke afholdt forbedringsarbejder efter denne dato, så ejendommen er værdiansat til kr Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering, er følsom overfor renteudsving. Følsomhedsanalyse fremgår af note 27. Ejendommen er ikke valuarvurderet pr. 31. august Note 16. Andre tilgodehavender Tilgodehavende lønsumsafgift Tlgodehavende tilskud privat byfornyelse Note 17. Forudbetalte omkostninger Forudbetalt energimærkning Forudbetalt ejendomsskat Forudbetalt vand Note 18. Likvide beholdninger Indestående Nordea A/S Indestående Nordea A/S, altankonto Indestående Nordea A/S, erhvervskonto (kreditmaks. kr )

19 17. Noter til balance pr. 31. august / /11 kr. kr. Note 19. Egenkapital Andelsindskud Saldo pr. 1. september Saldo pr. 31. august Overført resultat m.v. Saldo pr. 1. september Årets opskrivning af foreningens ejendom Kursreguleringsfond Overført fra reserve værdiforringelse ejendom Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 31. august Reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom, kursregulering m.v. Saldo pr. 1. september Overført til overført resultat m.v Saldo pr. 31. august Reserve til vedligeholdelse af bagtrapper m.v. Saldo pr. 1. september Hensat i året Overført af årets resultat, jf. resultatdisponering Saldo pr. 31. august Reserve til vedligeholdelse af altaner Saldo pr. 1. september Hensat i året, årets indbetaling Saldo pr. 31. august Egenkapital i alt

20 18. Noter til balance pr. 31. august / /11 kr. kr. Note 20. Prioritetsgæld De enkelte prioritetslån er nærmere beskrevet nederst på denne side og øverst på næste side. Østifternes Østifternes Østifternes Realkredit Kreditforen. Kreditforen. Kreditforen. Danmark Lån 1 Lån 2 Lån 3 Lån 4 I alt Restløbetid år 7 år 7 år 7 år 27 år og 2 mdr. Renter og bidrag Betalt afdrag i året Nominel restgæld Obligationsrestgæld Kurs 100,00 100,00 100,00 100,00 Kursværdi Næste års afdrag Østifternes Kreditforen. Lån 1 Østifternes Kreditforening, obligationslån. Oprindelig kr Pålydende rente 5 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pct. p.a. Østifternes Kreditforen. Lån 2 Østifternes Kreditforening, obligationslån. Oprindelig kr Pålydende rente 5 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pct. p.a.

21 19. Noter til balance pr. 31. august / /11 kr. kr. Østifternes Kreditforen. Lån 3 Østifternes Kreditforening, obligationslån. Oprindelig kr Pålydende rente 5 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 5 pct. p.a. Realkredit Danmark Lån 4 Realkredit Danmark, kontantlån. Oprindelig kr Pålydende rente 4 pct. p.a., konvertibelt og derfor maks. kurs 100. Effektiv rentesats 4,2044 pct. p.a. Note 21. Varmeregnskab Indbetalt aconto Fjernvarmeomkostning Varmeregnskab i alt Note 22. Mellemregning altanprojekt Etape 1: 28 andelshavere indbetaler Afholdte udgifter Afregnet til 28 andelshavere Manglende afregning etape Etape 2 8 andelshavere indbetaler Afholdte udgifter 0 0 Mellemværende altanprojekt

22 20. Noter til balance pr. 31. august / /11 kr. kr. Note 23. Øvrig gæld Revision og regnskabsmæssig assistance Murer Maling af vinduer Kloakarbejde Installatør Trappevask VVS Byggesagshonorar Skyldig prioritetsrenter Skyldig A-skat m.v Note 24. Gældsforpligtelser Af de samlede gældsforpligtelser er kr langfristede gældsforpligtelser. Den langfristede gæld består af prioritetsgæld reduceret med afdrag i førstkommende år. Der henvises i øvrigt til note 20. Foreningen har pr. 31. august 2012 ingen aftale om rentesikring (renteswap). Note 25. Eventualforpligtelser m.v. Sikkerhedsstillelser: Der er på foreningens ejendom tinglyst ejerpantebrev nominelt kr Ejerpantebrevet er håndpantsat til Nordea A/S, som sikkerhed for, hvad andelsboligforeningen til enhver tid af hvilken som helst årsag bliver banken skyldig. Foreningens andelshavere: Foreningens andelshavere hæfter alene for foreningens forpligtelser med deres indskud. Foreningen har stillet garanti for 5 lån til delvis finansiering af køb af lejligheder. Garantierne er maksimeret til i alt oprindeligt kr

23 21. Øvrige noter pr. 31. august 2012 Note 26. Nøgletal Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andelsboligforeningen Nymølle anvendes boligafgiften som fordelingsnøgle, og de arealbaserede nøgletal for andelsværdi og boligafgift svarer derfor ikke til de, der konkret gælder for den enkelte andelshaver. Ejendommens areal udgør ifølge foreningens oplysninger følgende: Boligtype Antal Areal (kvm) Andelsboliger Andelsboliger, bestyrelseskontor Beregnede nøgletal for foreningen 1. Værdiopgørelser pr. 31. august: 2011/ /11 kr./kvm. kr./kvm. total total Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm / /11 kr./kvm. kr./kvm. andele andele Offentlig ejendomsvurdering pr. kvm Foreslået andelsværdi Reserver uden for andelsværdi Andel i foreningens nettogæld m.v

24 22. Øvrige noter pr. 31. august / /11 kr./kvm. kr./kvm. 2. Den løbende drift: Indtægter pr. kvm: Boligafgift i gennemsnit pr. andelsbolig-kvm /12 i pct. 2010/11 i pct. Regnskabsmæssige procenttal: Vedligeholdelse Øvrige omkostninger Finansielle poster netto 13 9 Afdrag 6 3 Udgifter m.v Boligafgift i pct. af de samlede ejendomsindtægter Note 27. Beregning af andelsværdi Bestyrelsen foreslår, at der fra generalforsamlingstidspunktet godkendes følgende værdiansættelse i henhold til andelsboligforeningslovens 5, stk. 2, litra c (ejendommen indregnet til offentlig ejendomsvurdering), samt vedtægterne. Egenkapital pr. 31. august Heraf generalforsamlingsbestemte reserver Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i henhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi Prioritetsgæld, kursværdi

25 23. Øvrige noter pr. 31. august Værdi pr. boligafgiftskrone august , Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (vedtaget på generalforsamlingen den 14. november 2011) 354,57 Vedr. etablering af franske altaner og alm. altaner er det besluttet, at foreningen på de enkelte andelshaveres vegne foretager udbetalinger til de enkelte håndværkere m.v. for etablering af franske altaner og alm. altaner. Andelshaverne indbetaler hver deres andel af altanudgiften til foreningen. Der er indtil 31. august 2012 afholdt altanudgifter med i alt kr vedr. etape 1 (28 andelshavere). Ved evt. salg af andelene vil andelshaverne blive godskrevet udgiften til altanerne som individuelle forbedringer. Altanerne afskrives over 50 år. Beløbet vedr. de individuelle altaner, med fradrag af afskrivninger, vil som konsekvens heraf blive fratrukket i andelsboligforeningens formue, når altanerne bliver medregnet ved fastsættelsen af den offentlige vurdering af ejendommen. Bestyrelsen gør samtidig opmærksom på, at de vedtagne andelsværdier eventuelt skal nedsættes, såfremt der inden næste ordinære generalforsamling fremkommer en ny offentlig vurdering, hvor ejendommens værdi er mindre end den værdi, som ejendommen er opført til i denne årsrapport. Følsomhedsanalyse Til belysning af, hvordan den beregnede andelskrone på 354,57 påvirkes af ændringer i egenkapital (f.eks. ved ændring i den offentlige ejendomsvurdering) vises hvad andelskronen ændres til, hvis egenkapital henholdsvis reduceres eller forøges med kr , kr , kr Beløbene svarer til en ændring af vurderingen med henholdvis 1%, 3% og 5%, hvor der ikke sker andre ændringer af aktiver og passiver. Det er ved beregningen forudsat, at de generalforsamlingsbestemte reserver forbliver uændrede. Udgangspunktet er en offentlig ejendomsvurdering på kr

26 24. Øvrige noter pr. 31. august 2012 Ændring Ændring i Ændring i ejendomsvurdering Nye andelsvær- Værdi pr. i andelsegenkapital dier i alt boligafgiftskrone krone. pct. kr. kr. pct % ,80-5,86% % ,11-3,51% % ,42-1,17% ,57 0,00% % ,72 +1,17% % ,03 +3,51% % ,34 +5,86% I andelsboligforeningens årsrapport er der indarbejdet reserve til imødegåelse af værdiforringelse af ejendom kr og reserve til vedligeholdelse af ejendommen kr , i alt kr

27 25. Likviditetsoversigt pr. 31. august / kr. Disponible beløb: Restance boligafgift Varmeregnskab Andre tilgodehavender 700 Forudbetalte omkostninger Likvide beholdninger Diverse gældsposter: Mellemregning altanprojekt Flytteafregninger Øvrig gæld Reserveret til vedligeholdelse af altaner og trapper LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. AUGUST Likviditetsudviklingen kan i store træk specificeres således: Likviditetsoverskud pr. 1. september Formuetilgang i årets løb: Forøgelse af deposita Formueafgang i årets løb: Årets underskud efter prioritetsafdrag og hensættelser LIKVIDITETSOVERSKUD PR. 31. AUGUST Udover ovennævnte likviditetsoverskud pr. 31. august 2012 kan der trækkes på kassekredittens maksimum kr

28 26. Budget for året 2012/13 med sammenligningstal Budget Budget 2012/13 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2011/12 (ej revideret) Indtægter: Boligafgift - medlemmer Vaskeriregnskab Tilskud efter lov om privat byfornyelse Påkravsgebyr Flyttegebyrer Andre indtægter Omkostninger: Ejendomsskatter Forsikringer Vandafgift Renovation Elforbrug fællesarealer Vicevært inkl. lønrefusion kr Trappevask Vinduespolering Sociale ydelser Snerydning Kørsel affald Anden renholdelse Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Administrationshonorar Medielicens Revision og regnskabsmæssig assistance Nets gebyrer Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.v Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Kontorartikler Blomster og gaver Møder og generalforsamling Telefon Tilskud til juletræsarrangement Antenne OMKOSTNINGER I ALT RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

29 27. Budget for året 2012/13 med sammenligningstal Budget Budget 2012/13 Realiseret 2011/12 (ej revideret) 2011/12 (ej revideret) Finansielle poster: Renteindtægter bank Reservefondsudlodning Prioritetsrenter og bidrag FINANSIELLE POSTER, NETTO ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering: Overført til næste år DISPONERET I ALT Opgørelse af årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser: Overført til næste år Betalte prioritetsafdrag Af årets resultat er der anvendt til ekstraordinær genopretning og renovering af ejendommen Resultat af ordinær drift Ekstraordinære udgifter til genopretning og renovering Årets resultat med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser Likviditetsoversigt for året 2012/13 Likviditetsoversigt for året 2012/13 Likviditetsoverskud pr. 1. september Årets budgetterede resultat 2012/13 efter prioritetsafdrag og hensættelser Likviditetsunderskud pr. 31. august

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere